پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز

word 8 MB 31418 141
1392 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت: ۱۸,۳۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد M.Sc.  

  رشته: عمران

  گرایش: سازه‌ های هیدرولیکی

  چکیده

  مهار رودخانه ها با هر انگیزه ای عموماً توسط سدها و سازه های مشابه انجام می شود. جریان عبوری از این سازه ها دارای پتانسیل قابل توجهی برای فرسایش و آبشستگی بسترهای مستعد می باشد. حوضچه های آرامش عمدتا به منظور استهلاک انر‍‍ژی جریان و حفظ امنیت سازه های هیدرولیکی در مقابل نیروهای احتمالی، طراحی و ساخته می شوند. شدت و الگوی جریان درون این سازه ها می تواند آبشستگی پائین دست را بطور جدی گسترش دهد. تحقیق حاضر، حاصل یک مطالعه عددی و شبیه سازی سه بعدی بر روند ایجاد آبشستگی بستر در پایین دست حوضچه آرامش سد تنظیمی دز می باشد؛ از این رو در ابتدا با استفاده از تحلیل ابعادی، پارامترهای بدون بعد موثر بر آبشستگی، شناسایی شدند؛ سپس آزمایشاتی تحت زمان های مختلف، بر روی نمایه صلب فلوم سد تنظیمی دز، با شرایط دبی ماکزیمم (دبی طرح)، مصالح غیر یکنواخت بستر (ترکیبی از ماسه و شن ریز و درشت) و با بهره گیری از مدل FLOW-3D صورت گرفت؛ پس از آن اثرات هر یک از پارامترهای موثر نظیر، پارامترهای جریان، مشخصه ذرات بستر، سرعت آستانه حرکت ذرات، هندسه نمایه صلب حوضچه آرامش و نقش توسعه زمان بر تداوم آبشستگی و پروفیل تغییرات بستر استخراج گردید. اهم نتایج به دست آمده نشان میدهد؛ که پیدایش بیشترین آبشستگی زمانی رخ می دهد که الگوهای جریان نامتقارن بر مدل غالب گردیده و مصالح بستر مطابق با شرایط پایاب و سرعت آستانه حرکت ذرات، تعیین نشده باشند.

   

  کلمات کلیدی: آبشستگی، نمایه صلب، سرعت آستانه حرکت، بستر غیر یکنواخت، سد تنظیمی دز

   

  فصل اول

  مقدمه 

  فرسایش[1] در علم مکانیک سیالات عبارتست از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺎل ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت آﻧﻬﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ، اﻳﺠﺎد ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎل ﻫﻮا در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎد در ﺻﺤﺮا ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﻦ‌ﻫﺎی روان و ایجاد تغییر شکل و جا به جایی در آنها می‌گردد. به طور اخص در علم هیدرولیک که سیال مورد بحث آب می‌باشد، فرسایش از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ﺑﻪ آن ﭘﺪﻳﺪه آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ[2]ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ‌ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ از آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺄت ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ روﻳﺎروﻳﻲ داﺋﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﻮارض اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

  سازه‌هایی که انسان برای ارتقا و رفاه حال جامعه بشری در کنار سواحل و رودخانه‌ها یا در مجاورت آنها احداث کرده است همواره در معرض آسیب و انهدام قرار دارند. همین امر سبب انگیزه‌ برای شناخت قوانین حاکم برعلم سیالات و شناخت هیدرولیک جریان گردیده است. به خصوص این نگاه در 100 سال اخیر علمی‌تر گشته و محققین را بر آن داشته تا با شناخت پارمترهای موثر و میزان تاثیر هر کدام از آنها، در پی ایجاد راهکارهایی مناسب جهت کاهش این پدیده برآیند (پارس‌مهر، 1390).

  یکی از مهمترین عوامل تخریب  سازه های هیدرولیکی، آبشستگی اطراف آنها می باشد . لذا به منظور جلوگیری و کاهش اثرات آن، شناخت مکانیزم آن لازم و ضروری می باشد. مواد بستر رودخانه ها فرسایش پذیرهستند، اما شدت این فرسایش به زمان بستگی دار د . بطوریکه بستر رودخانه های پوشیده از گرانیت سالهای زیادی طول می کشد تا فرسایش یابد، در حالیکه رودخانه هایی با بستر ماسه ای در فاصله  زمانی بسیار کوتاه حداکثر عمق آبشستگی را دارا می باشد . علاوه برساختار زمین و رودخانه ها که  یکی از عوامل مهم در فرسایش است، عوامل هیدرولیکی نیز نقش بسزایی در وقوع این پدیده ایفا می کنند .

  حوضچه های آرامش به عنوان عضو سازه ایی مورد نیاز در پائین دست سدها و در جهت استهلاک نیروهای جنبشی مخرب طراحی و اجرا می شوند. این سازه بالاخص در شرایط سیلابی می تواند نقش موثری در کنترل و مهار جریانهای سیلابی پس از خروج از سد و پیش از ورود به رودخانه ایفا نماید . لذا طراحی و اجرای دقیق این سازه ها به خصوص در بالادست شبکه های آبیاری و زهکشی می تواند مدیریت بهره برداری و نگهداری از این شریانهای حیاتی هیدرولیکی آبیاری را ارتقا بخشد . این امر در پائین دست سد تنظیمی دز و بالادست سد انحرافی دز از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا کنترل و مهار جریانهای مخرب در تنظیم جریانهای مهار شده کانالهای انتقال و توزیع و آبرسانی به موقع به مزارع پائین دست برای کلیه بهره برداران و مدیران این شبکه ها اهمیت دارد .

  با توجه به اهمیت تعادل و پایداری این سازه ها هر گونه آبشستگی می تواند راندمان بهره برداری از سازه ها را مختل نماید . لذا مطالعه و بررسی ابعاد گوناگون روند آبشستگی در این مطالعه مد نظر بوده تا از این رهگذر بتوان چالش های موجود در روند بروز و ایجاد این معضل هیدرولیکی کنترل و مدیریت گردد .

  سد تنظیمی دز دارای دو حوضچه آرامش به ابعاد و طراحی های  مختلف به منظور مستهلک نمودن انرژی، طراحی شده است که یکی از حوضچه ها جهت آرامش آب رها شده از دریچه ها ی آبیاری و دیگری خاصا جهت دریچه تخلیه رسوبات طراحی شده است که در اثر سیلاب زمستان 1381 در این منطقه  حوضچه ها ی آرامش در پائین دست تخریب و در زیر دیواره های جناحین نیز آبشستگی هایی بوجود آمده است .

  علیرغم اهمیت توجه و مطالعه نارسایی ها در فازهای پس از ساخت سازه های آبی عمده ادبیات مهندسی موجود روی چگونگی طراحی متمرکز شده و شکاف عمده ایی در بین ساخت و مشکلات بهره برداری مشهود بوده و با وجود اهمیت مدیریت بهینه بهره برداری تاکنون مقالات و نتایج پژوهشهای اندکی برای بهره برداری کارشناسی موجود است.همچنین با توجه به اینکه آب شستگی های پائین دست حوضچه های آرامش  سد تنظیمی دز به مرور به سمت بالا پیش روی کرده ،باعث شکستگی هایی در حوضچه آرامش و در نهایت به همراه آبشستگی های طرفین تهدیدی برای پایداری سد خواهند شد پس لازم است در دبی های طراحی سازه حوضچه و یا نحوه بهره برداری از دریچه ها تجدید نظر شود ، لذا از نقطه نظر نظری لزوم یک پژوهش که بتواند یک چهارچوب تحلیلی مناسبی برای استفاده کارشناسان و مهندسان باشد احساس می شود ،بنابراین با استفاده از داده های موجود و دسترسی به مسئله تحقیق در سد تنظیمی دز هدف ارائه تحلیل جامع و فراگیر و تا حدودی کاربردی با پشتوانه تئوریک به منظور ارتقاء شیوه های کارشناسی در تقویت مدیریت سخت افزاری این سازه ها  که منجر به نتایجی چون بهره وری بهینه از امکانات موجود و برون رفت از و ضعیت موجود با هدف سوق به وضعیت مطلوب  می باشد .

  مطالعه حاضر بر اساس بکارگیری داده های موجود سازمان آب و برق خوزستان بعلاوه مشاهدات میدانی پژوهشگر بوده که در قالب تحلیلی برنامهFLOW 3D  تفسیر و مورد بحث قرار می گیرد .

   

  1-1 بیان مسئله

  حوضچه های آرامش به عنوان عضو سازه ایی مورد نیاز در پائین دست سدها و در جهت استهلاک نیروهای جنبشی مخرب طراحی و اجرا می شوند. این سازه بالاخص در شرایط سیلابی می تواند نقش موثری در کنترل و مهار جریانهای سیلابی پس از خروج از سد و پیش از ورود به رودخانه ایفا نماید. لذا طراحی و اجرای دقیق این سازه ها به خصوص در بالادست شبکه های آبیاری و زهکشی می تواند مدیریت بهره برداری و نگهداری از این شریانهای حیاتی هیدرولیکی آبیاری را ارتقا بخشد . این امر در پائین دست سد تنظیمی دز و بالادست سد انحرافی دز از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا کنترل و مهار جریانهای مخرب در تنظیم جریانهای مهار شده کانالهای انتقال و توزیع و آبرسانی به موقع به مزارع پائین دست برای کلیه بهره برداران و مدیران این شبکه ها اهمیت دارد .

  با توجه به اهمیت تعادل و پایداری این سازه ها هر گونه آبشستگی می تواند راندمان بهره برداری از سازه ها را مختل نماید . لذا مطالعه و بررسی ابعاد گوناگون روند آبشستگی در این مطالعه مد نظر بوده تا از این رهگذر بتوان چالش های موجود در روند بروز و ایجاد این معضل هیدرولیکی کنترل و مدیریت گردد .

  سد تنظیمی دز در حوضه جغرافیایی استان خوزستان، شهرستان دزفول دارای دو حوضچه آرامش به ابعاد و طراحی های  مختلف به منظور مستهلک نمودن انرژی، طراحی شده است که یکی از حوضچه ها جهت آرامش آب رها شده از دریچه ها ی آبیاری و دیگری خاصا جهت دریچه تخلیه رسوبات طراحی شده است که در اثر سیلاب زمستان 1381 در این منطقه حوضچه ها ی آرامش در پائین دست تخریب و در زیر دیواره های جناحین نیز آبشستگی هایی بوجود آمده است .

  تحقیقات بسیاری در زمینه آبشستگی موضعی بستر در اثر جریان عبوری انجام و نتایج قابل توجهی نیز حاصل شده است. از آنجا که موضوع آبشستگی به دلیل کثرت عواملی که بر آن تاثیرگذار هستند، دارای پیچیدگی بوده بیشتر مطالعات به صورت آزمایشگاهی انجام یافته است. لذا در این تحقیق سعی می شود تا نتایج حاصل از شبیه سازی عددی توسط مدل نرم افزاری سه بعدی جریان Flow-3D، با بررسی های میدانی و محاسبات دستی، ارزیابی مهندسی گردیده تا ضمن شناخت کامل دلایل وقوع مسئله، توان مدل عددی در این زمینه نیز آزموده شود و در شرایط مشابه از این نوع مدل به جای مدل آزمایشگاهی استفاده شود.

  نرم افزارFlow-3D معادلات حاکم بر سیال را با استفاده از تقریبات حجم محدود حل می کند. همچنین محیط جریان به شبکه‌ای با سلول‌های مستطیلی ثابت تقسیم شده که برای هر سلول مقادیر میانگین کمیت‌های وابسته وجود دارد. بخش آبشستگی Flow-3D از بقاء جرم و معادله‌ی انتقال-پخش استفاده می نماید تا انتقال رسوب را پیش بینی نماید.

   

  Investigating causes of deterioration of stilling basin`s wall in concrete dams and rectification methods.a case study of the DEZ regulating dam                                                                                              

   

   

  Abstract:

   

  Generally,harnessing of  rivers with any stimulus performed by dams and similar structures.The passing flow of these structures has a significant  potential for erosion and scour of susceptible bed loads.stilling basins mainly designed  and built for depreciation of flow energy and maintaining the safety of hydrolic structures against contingency powers. Intensity and flow model inside these structures can seriously expand downstream scour.current  research is as a result of a numerical and stimulation 3D study on bed load scour development process at downstream of Dez regulating dam stilling basin; thus , first,by using theoretical background ,the parameters without any effective dimension on scour were recognized,then experiments under different times on STL flum of Dez regulating dam via maximum discharge conditions (discharge plan ),bed load non-uniform materials (composits of gravel , fine and coarse)and by utilization of  Flow-3D model carried out.after that , effects of each effective parameters such as flow parameter,characteristics of bed load particles,threshold of particles motion, STL geometry of stilling basin and role of development of  time on continuity of scour and bed load changes profile was extracted . The main results showed that foundation of most scour occurred when asymmetric flow samples have been dominant on model and bed load materials were not determind in accordance with tailwater conditions and threshold of particle motion .

   

   

   

  Key words: Scour, Solid model, Threshold of motion, Non-uniform bed load, Dez regulating dam

 • فهرست:

  چکیده 1

  مقدمه. 3

  1-1 بیان مسئله. 4

  1-2 ضرورت انجام تحقیق.. 6

  1-3 ساختار تحقیق.. 7

  1-4 مروری براصطلاحات کاربردی.. 7

  مقدمه فصل دوم. 11

  2-1 تحقیقات گروه مهندسی هیدرولیک ارتش آمریکا (UPDATED 2011)-حوضچه آرامش.... 11

  2-3 تحقیقات گروه مهندسی هیدرولیک  ارتش آمریکا (UPDATED 2011)-پرش هیدرولیکی.. 21

  2-4 تحقیقات سیلوستر (1964)- پرش هیدرولیکی در کانالهای افقی.. 22

  2-5  برادلی (1961) - پرش هیدرولیکی در کانال های شیب دار. 25

  2-6 تحقیقات ادوارد - بررسی نیروی حرکت آنی و پرش هیدرولیکی در کانالهای باز. 27

  2-7 تحقیقات هندرسون (1966) - اتلاف انرژی  در پرش های هیدرولیکی.. 32

  2-8 تحقیقات نم و همکاران(2002) – تاثیر لبه سرریزبر آبشستگی پائین دست... 33

  2-9 تحقیقات برمن و هاگر (1994) – تاثیر لبه سرریز بر آبشستگی.. 34

  2-10 تحقیقات صالح و همکاران(2003) -تاثیر دندانه های پایانی بر ویژگی های آب شکستگی پایین  دست حوضچه های آرامش    34

  2-11 تحقیقات اولیوتو و کومونیلو(2009)- پیشرفت آبشستگی محلی پایین دست حوضچه های آرامش کم ارتفاع. 39

  2-12 تحقیقات حمید تائبی و منوچهر فتحی مقدم (1388)-کنترل آبشستگی در پایاب فرسایش یافته حوضچه آرامش بوسیله سنگچین (مطالعه موردی سد نمرود) 46

  2-13 تحقیقات فریبا اشتیاق حسن نژاد و همکاران(1390) -بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین  دست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانه دار 47

  2-14 تحقیقات وحید فریدنی و همکاران(1390)-برآورد گسترش آبشستگی در پایان پرتابه ها 48

  مقدمه فصل سوم. 50

  3-1 تئوری تحقیق.. 50

  3-1-1 پرش هیدرولیکی بعنوان مستهلک کننده انرژی.. 52

  3-1-2 حوضچه های آرامش(stilling basins) 54

  3-1-3 آبشستگی.. 63

  3-1-3-1 انواع آبشستگی از نظر پیدایش.... 63

  3-1-3-2 انواع آبشستگی از نظر حمل رسوب... 64

  3-1-3-3 آبشستگی کلی.. 65

  3-2 مواد و روشها 66

  3-2-1 معرفی منطقه مورد مطالعه. 67

  3-2-2 کنترل حوضچه آرامش سد تنظیمی دز با استفاده از طراحی دستی.. 71

  3-2-3 شناخت پارامترهای موثر به کمک آنالیز ابعادی.. 78

  3-2-4 جزئیات مدلسازی و معرفی مدل نرم افزاری.. 82

  3-2-5 دلایل انتخاب نرم افزار FLOW-3D. 84

  3-2-5-1 مدل FLOW-3D. 85

  3-2-5-2 روش حجم سیال (VOF) 85

  3-2-5-3 روش کسر سطح – حجم مانع (FAVOR) 87

  3-2-6 معادلات حاکم بر جریان. 88

  3-2-7 گام به گام انجام آزمایشات : 90

  3-2-7-1 توصیف رسوبات... 90

  3-2-7-2 مدل آشفتگی.. 91

  3-2-7-3 مش بندی مدل. 92

  3-2-7-4 شرایط مرزی مدل. 94

  3-2-7-5 نحوۀ استخراج اطلاعات... 95

  مقدمه فصل چهارم. 97

  4-1 تحلیل و ارزیابی عوامل موثر. 97

  4-2 نتایج حاصل از شبیه سازی توسط نرم افزار FLOW-3D. 103

  4-2-1 روش بررسی و ارزیابی نتایج حاصله. 103

  4-2-2 بررسی پروفیل های عرضی گروه مدل شماره 12. 104

  4-2-3 بررسی پروفیل های عرضی گروه مدل شماره 15. 107

  4-2-4 بررسی پروفیل های عرضی گروه مدل شماره 17. 108

  4-2-5 بررسی پروفیل های عرضی گروه مدل شماره 18. 109

  4-2-6 بررسی پروفیل های عرضی گروه مدل های 12-15-17-18. 111

  4-2-7 بررسی پروفیل طولی گروه مدل های 12-15-17-18. 113

  4-2-8 بررسی سرعت برشی.. 115

  4-2-9 بررسی سرعت آستانه حرکت ذرات رسوب... 118

  مقدمه فصل پنجم. 121

  5-1 نتایج.. 121

  5-2 راهکارهای علاج بخشی.. 123

  5-3 پیشنهادات: 125

  منابع فارسی : 126

  منابع غیر فارسی: 129

  Abstract. 131

   

   

  منبع:

  منابع فارسی :

   

  اشتیاق حسن نژاد ، فریبا؛ فرسادی زاده ، داود؛ حسین زاده دلیر ، علی؛ عباسپور ، اکرم.1384. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین  دست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانه دار

  ایگدر،سیاوش؛افروس،علی شیر ؛شریفی ،محمدرضا.بررسی روند رسوبگذاری در بازه رودخانه پشت سد تنظیمی دز با استفاده از نرم افزار  (GSTARS3)

  بغدادی ، ح .1390. بررسی عددی آبشستگی موضعی ناشی از جت‌های افقی و مستغرق با مدل Flow 3D .پایان نامه کارشناسی ارشد عمران دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

  بیرامی ،محمد کریم .1376.سازه های انتقال آب .دانشگاه صنعتی اصفهان .462

   پارسا مهر ،پرستو؛ حین زاده دلیر، علی؛ فرسادی زاده، داود؛ عباسپور،اکرم.1384. تاثیر آب پایه بر طول پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با شیب معکوس

  پایگاه اطلاع رسانی شبکه آبیاری دز (پاشاد ). معرفی شبکه های آبیاری تحت پوشش

  پارس مهر ، م . 1390 . بررسی تاثیر سری صفحات مستغرق در جلوگیری و کنترل آبشستگی ناشی از تنگ‌شدگی آبراهه . پایان‌نامه کارشناسی ارشد سازه‌های آبی . دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد.

  تائبی ،حمید؛ بهروزی راد،رضا؛ ؛ فتحی مقدم ،منوچهر.1388. کنترل آبشستگی در پایاب فرسایش یافته      حوضچه آرامش بوسیله سنگچین (مطالعه موردی سد نمرود).هشتمین کنگره بین المللی عمران.دانشگاه شهید چمران اهواز

  سایت روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان.1384.بزرگترین سد تنظیمی کشور 

  سازمان مدیریت منابع آب ایران، 1385. راهنمای روش‌های آبشستگی موضعی.

  شفاعی بجستان ، محمود؛ مرادلو ، جواد؛ تفرج نوروز ، علی ؛ اتحاد ، علیرضا.1384. کنترل و ترمیم آبشستگی پایین دست سدهای انحرافی در شرایط جریان

  شفاعی بجستان ، م . 1374 . مروری بر مبانی و مکانیزم فرسایش و نظریه های مختلف فرسایش سطحی. کارگاه آموزشی- تخصصی کنترل فرسایش در رودخانه ها، انجمن هیدرولیک ایران.

  شفاعی بجستان، م. 1384. هیدرولیک انتقال رسوب. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. ویرایش دوم. چاپ سوم، 470ص.

  رستمی، ف. 1386 .مطالعه عددی جریان زیر و فوق بحرانی از دریاچه سد به سرریز تنداب منتهی به حوضچه آرامش پرش هیدرولیکی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده عمران.

  ریاحی مدوار ، ح ؛ سامانی ، م ، ج ؛ حقیقی‌پور ، ص . 1385 . تخمین ابعاد حفره آبشستگی پایین‌دست سرریز‌های تنطیم و کنترل با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی . مجموعه مقالات هفتمین سمینار بین المللی ملی مهندسی رودخانه ، دانشگاه شهید چمران اهواز : اهواز .24 تا 26 بهمن.

  ریاحی مدوار ، ح ؛ ایوب‌زاده ، س ، ع ؛ خاشعی ، ع . 1386 . پیش‌بینی ابعاد حفره آبشستگی پایین‌دست سرریز‌های تنطیم و کنترل با استفاده ازسیستم استنتاج تطبیقی فازی- عصبی. مجموعه مقالات اولین همایش ملی سد و سازه‌های هیدرولیکی ، انشگاه کرج: کرج ، 23 تا 24 آبان.

  حسینی ،سید محمود ؛ابریشمی ،جلیل.1379.هیدرولیک کانالهای باز .دانشگاه امام رضا (ع)مشهد

  حبیبی، م. 1388. تحلیل آبشستگی در پایاب دراپ قائم بلند با مدل فیزیکی و عددی. هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 24الی 26 آذرماه، دانشگاه تهران

  صالحی نیشابوری، ع. نصیری صالح، ف.، 1387. مدل‌های آشفتگی و کاربرد آن‌ها در هیدرولیک. پژوشکده‌ی مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس. چاپ اول.

  طباطبایی مجد زاده ، محمدرضا ؛ عطاری ،جلال؛مهبودی،علی .1389.مطالعه آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق با استفاده از سنگچین.پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران . 14 تا 16 اردیبهشت دانشگاه فردوسی مشهد

  علی حسینی، پ. 1387 .مطالعه و بررسی آبشستگی موضعی ناشی از جت های افقی مستغرق با استفاده از مدل آزمایشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی.

  فصلنامه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی . 1379 . فصلنامه آبانگان ، ویژه‌نامه مهندسی رودخانه.

  قاسم زاده، ف. 1392. شبیه سازی مسایل هیدرولیکی در فلوتری دی. انتشارات نوآور. چاپ اول.

  قربانی ، ب ؛ حیدرپور، م . 1384 . کنترل و کاهش آبشستگی موضعی با استفاده همزمان از شکاف و سنگچین . گزارش طرح تحقیقاتی بین دانشگاهی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه صنعتی اصفهان.

  کمائی رستمی، علیرضا؛ فتحی مقدم، منوچهر؛ صفرپور، مجتبی ؛ بهروزیراد، رضا. تاثیر دبی و عمق آب پاییندست حوضچه آرامش سرریز سد نمرود بر فشار دینامیکی کف حوضچه با استفاده از مدل فیزیکی

  کمائی رستمی، علیرضا؛ فتحی مقدم، مجتبی ؛ بهروزیراد، رضا بررسی عملکرد حوضچه آرامش تیپ دو(USBR) در دبی های متفاوت بر اساس مدل فیزیکی مطالعه موردی سد مخزنی نمرود

  مسعودیان،م. (1374). پیش بینی آبشستگی ناشی از جت دیواره ای. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف.

  موحد،علی؛ زاده دباغ، نسیم .1388. ارزیابی توان اکولوژیک محدوده رودخانه دز حد فاصل سد تنظیمی تا بند قیر برای طبیعت گردی

  نجفی ،جواد؛قدسیان،مسعود.1382.بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست کالورت لوله ای

  ناصحی، م. (1386). پروفیل آبشستگی در پایین دست آبشارهای قائم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی.

  وزارت نیرو . 1388 . راهنمای روش‌های مهار رسوب در رودخانه . نشریه شماره 350.

  وزارت نیرو .مرداد 1380.راهنمای تعیین آبشستگی در سازه های مهم هیدرولیکی . نشریه شماره 136-ن

  وزارت نیرو.آذرماه 1389.راهنمای روشهای محاسبه آبشستگی موضعی. نشریه شماره 318-الف

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع غیر فارسی:

   

  Ali K.H.M , Karim O . 2002 . Simulatio of flow around pier . journal Of  Hydraulic Research, IAHR, Vol. 40(2), pp. 161-174.

  Azamathulla H.M , Ghani A.A , Azazi Zakaria N . 2007 . ANFIS-based approach to predicting scour location of spillway . Proceedings of the Institution of Civil Engineers Water Management,162: 399–407.

  Azamathulla H. M , Ghang C.K , Zakaria A.N , Guven A , Ariffin J , Abu Hasan Z . 2009 . An anfis based approach for predicting the bed load for moderately sized river. Journal of Hydro-environment Research.3 pp. 35-44

  Breusers H.N.C., Nicollet G , shen H.W . 1977. Local scour aroudcylindricalpiers . Journal of Hydraulic Research, IAHR, 15(3),pp.211-252.

  Breusers H.N.C., Raudkivi A.J . 1991 . Scouring hydraulic structure designe manual . IAHR, Balkema , Rotterdam , Vol2.

  Bradley. 1961. Hydraulic Jump In Sloping Channels

  Bremen , Hager. 1994. Effect of end sill on scour

   

  Edward j.Hickin.The momentum equation and the hydraulic jump.River Hydraulics Channel Form.

  Graf W.H , Istiarto I . 2001 . Flow pattern in the scour hold around a Cylinder . Journal of hydraulic Reaserch , Vol. 40, no .1, pp.13-20.

  Hjorth, P . 1975 . Studies on the Nature of Local Scour . Bulletin Series A, No.46, Institutionen for tekniskvattenresurslara , Lund , Sweden.

  Hughes,S.A., (1995),  ‘physical modeling and laboratory  techniques in coastal Engineering’, World scientific publishing co. pte. Ltd.pp. 568, Singapore.

  Joens J.S , Kilgore R.T , Misitichelli M.P . 1992 . Effect of footing location on bridge pier scour . Journal of Hydraulic Engineering , ASCE, Vol. 118, No.2, PP 280-290.

  Karim, O.A. and Ali, K.H.M. (2000). "Prediction of patterns in local scour holes caused by turbulent water jets", J. Hydraulic Res., Vol.38, No.4, PP. 279-288.

  Keshavarzi A , Gazni R , Homayoon H . 2012 . Case study: Prediction of scouring around an arch-shaped bed sill using Neuro-Fuzzy model . Journal of Hydraulic Engineering , ASCE, Vol.132, No.5, PP. 440-449.

  Kirkil G , Constantinescu  S.G , Ettema R . 2008 . Coherent structures in the flow field around a circular cylinder with scour hole . journal of hydraulic engineering ASCE .

  Melville B.W . 1997 . Pier and Abutment Scour: Integrated Approach . Journal of Hydraulic Engineering , ASCE , Vol. 123, No. 2, PP 125-136.

  Melville B.W , Colema S.E . 2002 . Bridge Scour . Water Resources Publications LLC , Colorado, USA.

  Negm et al.2002. Effect of end sill on scour

  Oliveto G, Comuniello V.2009. LOCAL SCOUR PROGRESS DOWNSTREAM OF LOW-HEAD STILLING BASINS.Department of Environmental Engineering and Physics, University of Basilicata, Potenza, Italy.

  Pro Thandaveswara B.S.2010.Sequent Depth Tail Water Relationship - Stilling Basin

  Raudkivi A.J , Ettema R . 1983 . Effect of sediment gradation on clear-water scour . Journal of Hydraulics Division, Vo1.103, No.HY10, PP 1209-1212.

  Sumer B M , Rouland.A., Fredsoe, J. and Michelesen. J., 2002 . The mechnics of  scour in the marine environment . World Scientific Publication Co.  Pte. Ltd., Advanced Series on Ocean Engineering . Vol17.

   

   

  Saleh O.K, Negm A.M.2003. Effect of end sill on scour characteristics downstream of sudden expanding stilling basins.Proc.of 6th.Int.River Engineering Conf.,28-30 Jan 2003,Shahid-Chamran Univ.,Ahvaz,Iran.

  Sylvester. 1964. Hydraulic Jump In Horizontal Channels

   

  U.S Department of transportation Federal Highway Administration(Chapter 6: Hydraulic Jump, Chapter 8: Stilling Basins ).Updated 2011. Hydraulic Design of Energy Dissipators for Culverts and Channels.Hydraulic Engineering Circular Number 14,Third Edition


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز, پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سد های بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن مطالعه موردی سد تنظیمی دز

پايان‌نام? کارشناسي ارشد رشت?‌: مهندسي عمران ( M.S.C) گرايش: سازه هاي هيدروليکي سال تحصيلي 1392 -1391 چکيده رودخانه ميناب مهمترين رودخان? آب شيرين استان هرمزگان مي باشد. اين رود

پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ‌: مهندسی عمران ( M.S.C) گرایش: سازه های هیدرولیکی چکیده رودخانه میناب مهمترین رودخانۀ آب شیرین استان هرمزگان می باشد. این رودخانه زهکش آبهای سطحی حوزۀ آبریز میناب است و بر روی آن دو پل، که اولی مسیر ارتباطی ورودی شهر میناب و دومی به فاصلۀ 1500 متر بعد از پل اول در مسیر کمربندی میناب- جاسک ساخته شده است. موضوع این تحقیق، بررسی پدیدۀ آبشستگی بر روی ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب چکیده : حوضچه­ های آرامش باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند انرژی پتانسیل ذخیره شده در آب مخزن بندها و سدها را به گونه ای ضمن انتقال به بستر طبیعی مستهلک کنند که موجب از بین رفتن بستر و در شرایط بحرانی تخریب خود حوضچه و سد نشوند. در منابع مختلف بسته به شرایط جریان و شکل خروجی جریان بر اساس نتایج مطالعات آزمایشگاهی متعدد انجام ...

چکیده پرش هیدرولیکی از جمله پدیده های هیدرولیکی شگفت آوری است که موجب استهلاک انرژی جنبشی آب می گردد سازه های هیدرولیکی نظیر حوضچه های آرامش عمدتاً به منظور استهلاک انرژی در پائین دست سرریزها، تندآب­ها و دریچه­ها از این خاصیت مهم پرش هیدرولیکی استفاده می‌نمایند. ابعاد این سازه­ها بستگی مستقیم به مشخصات پرش هیدرولیکی دارد از این رو برای اقتصادی کردن این سازه­ها، از دیرباز مطالعات ...

پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران گرايش مکانيک خاک و پي شهريور    1393  چکيده سدها همواره از سازه ­هاي زير بنايي شمرده مي‌شون

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی چکیده سدها همواره از سازه­ های زیر بنایی شمرده می‌شوند و دارای ارزش حیاتی می­باشند. در گذشته ایجاد سد عمدتاً با اهداف تأمین آب آشامیدنی و آبیاری مزارع کشاورزی بوده ولی امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر توسعه بیشتری یافته است. برآورد میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب برداشت از آب‌های شیرین ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- سازه های هیدرولیکی در این تحقیق تاثیر ژئوبگ­ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مورد مطالعه قرار­گرفته است. ژئوبگ­ها کیسه­هایی از جنس ژئوتکستایل هستند که با مصالحی مانند ماسه، بتن و یا مصالح حاصل از لایروبی رودخانه­ها پر می­شوند. با توجه به در دسترس بودن، هزینه کم و عدم ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليکي مهرماه 1393  اين مطالعه براي ارزيابي کمي اثرات عمليات آبخيزداري و با هدف ارزيابي کارائي طرحهاي

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM.se رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- منابع آب و خاک چکیده : پدیده شکست سد از پتانسیل فاجعه انگیزی برخوردار است. بنابراین برآورد پارامترهای هیدرولیکی امواج سیلاب جهت پیش‌بینی خطرات و مدیریت منابع و امکانات و حفظ جان انسان‌ها امری مهم می‌باشد. از این رو موضوع شکست سد و تخمین سرعت و ارتفاع موج حاصل از این پدیده و در نتیجه تعیین نواحی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M . Sc . " رشته : مهندسی کشاورزی گرایش : سازه های آبی چکیده فرایند انتقال رسوب یک پدیده کاملا پیچیده، متغیر و غیر خطی می باشد. بطوریکه رفتاررودخانه درظرفیت انتقال رسوب به ازای یک دبی معین درزمان های مختلف متفاوت می باشد. بنابراین به علت پیچیده بودن مکانیزم انتقال رسوب وتعدد عوامل موثر بر آن، برآورد و پیش بینی ظرفیت حمل رسوبات و تعیین ...

ثبت سفارش