پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال

word 257 KB 31595 95
1390 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۱۲,۳۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( (M.A

  گرایش فیزیولو‍ژی ورزشی

   

  چکیده

  هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هایپوکسی بر غلظت اینترلوکین6 و 10 سرم در مردان جوان فعال بود. هفت مرد جوان فعال با میانگین سنی 56/1±33/23 سال، وزن 14/3±16/67 کیلوگرم و قد 76/1±176 سانتیمتر در چهار جلسه فعالیت هوازی شامل دویدن به مدت 30 دقیقه با شدت 70% ضربان قلب بیشینه در چهار شرایط نورموکسی و هایپوکسی (ارتفاعات 2750، 3250 و 3750 متر) شرکت کردند. قبل، بلافاصله بعد و یک ساعت بعد از فعالیت نمونه‌گیری خونی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که تفاوت معناداری بین شرایط هایپوکسی و نورموکسی در غلظت هر دو سایتوکاین وجود ندارد (P<0.05).هرچهارجلسه فعالیت باعث کاهش معناداراینترلوکین 6شد (P>0.05).همچنین کاهش اینترلوکین10 بعد از هر چهار جلسه فعالیت، تنها در ارتفاع 3750 متر معنادار بود (P=0.012)

  واژگان کلیدی: هایپوکسی، اینترلوکین 6، اینترلوکین 10، فعالیت هوازی، ارتفاع

        

  1- 1 مقدمه

  یکی از سیستم‌های مهم و حیاتی بدن سیستم ایمنی است که ارتباط آن با ورزش مورد توجه می‌باشد، سیستمی که بدون عملکرد صحیح آن ادامه حیات غیر ممکن خواهد بود (1). چرا که محیط ما سرشار از میکروارگانیزم‌هایی است که قسمت‌های مختلف بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر اجزاء مختلف در این سیستم در خدمت حفظ سلامتی نباشند ادامه حیات دچار مشکل خواهد شد (3،2). جنبه‌های گوناگون فعالیتهای بدنی، اثرات متفاوتی بر اجزاء این سیستم می‌گذارد که شناسایی این اثرات بینش ما را در شناخت و تفسیر مکانیسمهای فیزیولوژی و عکس العملهای بیولوژیکی بدن وسیعتر می‌نماید (1). توجه به ورزش و فعالیت‌های بدنی به یک رویداد اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این توجه در تمام سطوح جامعه و با اهداف متفاوتی وجود دارد. از طرفی امروزه ورزشکاران ناگزیرند برای برگزاری مسابقات به سفرهای گوناگون بروند. اینگونه جابه جایی‌ها ممکن است با بروز تغییرات شدید جوی همراه باشد. ورزشکارانی که برای انجام مسابقات یا فعالیتهای تفریحی به ارتفاعات سفر می‌کنند، در حقیقت افت استقامت و ظرفیت هوازی را در محیط جغرافیایی جدید تجربه کرده‌اند (4). چون با صعود سریع به به نقاط مرتفع احتمال خطر بیماریهای ارتفاع زدگی فزونی می‌یابد، از این رو هنگامی که فعالیتهای تفریحی یا مسابقات در ارتفاعات متوسط یا بالاتر برگزار می‌شود، می‌بایست برای مواجهه با شرایط متغیر جوی تدابیری اندیشید (4). ارتفاع به معنی محلی است که بیش از 1500 متر نسبت به سطح دریا بالایی داشته باشد، زیرا اثرات فیزیولوژیکی محدودی بر عملکرد ورزشی در ارتفاعات پائین تر از این سطح گزارش شده است و لذا ارتفاعات پائین تر معمولا شرایط نورموکسی و ارتفاعات بالاتر شرایط هایپوکسی محسوب می‌شوند (5). ترکیب گازهای هوا در ارتفاع ثابت می‌ماند اما فشار بارومتریک هوا کاهش می‌یابد. در نتیجه فشار سهمی اکسیژن پائین می‌آید و موقعیت هایپوکسی به وقوع می‌پیوندد (6). تمرین و فعالیت بدنی در شرایط هایپوکسی در مقایسه با شرایط نورموکسی، بدن را تحت تاثیر تغییرات وسیعتری قرار می‌دهد (7،8). از جمله این تغییرات می‌توان به تغییر در پاسخ‌های ایمنی و اینفلا ماتوری اشاره نمود که یکی از شاخصه‌های آن افزایش در میزان اینترلوکین6  پلاسما است (9).  اینترلوکین 6، یک سایتوکاین چند منظوره گردشی با چندین عملکرد از جمله التهاب، دفاع و آسیب بافتی می‌باشد. این سایتوکاین توسط انواع متفاوتی بافت و سلول از جمله سلول‌های ایمنی فیبروبلاست ها، سلول‌های ایندوتلیال، عضلات اسکلتی، و بافت چربی تولید شده است. اینترلوکین 10 سایتوکاینی است که توسط فعال سازی ماکروفاژها و لنفوسیت‌ها ترشح می‌شود. از آنجاییکه اینترلوکین 6 ارتباط مستقیمی با اینترلوکین 10 دارد افزایش در غلظت اینترلوکین 6 موجب افزایش در اینترلوکین 10 خواهد شد (7،8). اینترلوکین 6 مشتق شده از عضله را به عنوان مشخصات حقیقی عوامل تمرین (مثل مدت و شدت) معرفی کردند (7،10) که در پاسخ به تمرینات طولانی مدت به طور آشکاری حتی بیشتر از 100 برابر افزایش می‌یابد (8،11،10). اینترلوکین 6 تاثیرات عمیقی بروی هیپوتالاموس و همچنین در تنظیم هورمونی ورزش و تمرین دارد (3). مقدار افزایش IL-6 پلاسما به مدت، شدت، مقدار توده عضلانی درگیر در فعالیت و ظرفیت استقامتی بستگی دارد (8،10). از سویی افزایش در اینترلوکین 6 پلاسمایی ممکن است مرتبط با بیماری‌های ناشی از ارتفاع بعنوان مثال بیماریهای مقطعی مربوط به ارتفاع و جمع شدن آب در ریه باشد که می‌تواند ظرفیت فعالیت بدنی را محدود نماید (8،10).اثر اینترلوکین 10 نیز بوسیله بیشتر پژوهشگران به عنوان اثر گذاشتن بر سرکوب ایمنی مرتبط با اشکال مختلف تروما شامل فعالیت بدنی پنداشته شده است (13،14). لذا آگاهی‌های لازم در مورد افزایش این دو سایتوکاین در پاسخ به تمرین در ارتفاع ممکن است در افزایش ظرفیت فعالیت بدنی به دو صورت افزایش مدت و شدت آن تاثیر مثبت داشته باشد. از طرفی تحقیقات انجام شده در ارتفاع غالبا به بررسی تمرینات استقامتی و طولانی مدت پرداخته‌اند و اطلاعات اندکی در خصوص پاسخ حاد و آن هم با ارتفاعات متغیر وجود دارد. از این رو این تحقیق در نظر دارد اثرات یک جلسه فعالیت هوازی را در دو شرایط هایپوکسی و نوروموکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 مورد ارزیابی قرار دهد.

  2-1 بیان مسئله

  دستگاه ایمنی تحت تاثیر عوامل مختلفی چون فعالیت بدنی قرار می‌گیرد و سلامت فرد از طریق سلامت این دستگاه در کنار دیگر دستگاه‌ها حاصل می‌شود (15). تمام پاسخ‌های دفاعی بدن علیه مولکول‌های بیگانه و نوظهور در دستگاه ایمنی به وقوع می‌پیوندد که در حفظ هومئوستاز بدن نقش مهمی دارد (16). تامین سلامت و بهبود عملکرد ورزشکاران از اهداف اصلی گرایش به فعالیتهای بدنی و ورزش است. از این رو مربیان و ورزشکاران می‌کوشند تا سلامت ورزشکاران را هنگام تمرین و رقابت ورزشی حفظ کنند (16،17). از طرف دیگر گروهی معتقدند فعالیتهای ورزشی بیشتر و شدیدتر مقاومت بدن در برابر بیماریها را افزایش می‌دهد، در حالی که شواهد علمی نشان داده است بسیاری از ورزشکاران پس از انجام تمرینات شدید و رقابتهای سنگین، به بیماریهای عفونی از جمله عفونت مجاری تنفسی فوقانی مبتلا می‌شوند (18،19،20،21). برخی دیگر نیز معتقدند تمرینات سبک و متوسط در بهبود دستگاه ایمنی بدن انسان نقش تعیین کننده دارند (22،23). آنچه مسلم است فعالیت‌های بدنی، دستگاههای مختلف بدن را تحت تاثیر قرار داده و سبب تطابق این دستگاهها با احتیاجات خاص ارگانیسم به هنگام فعالیت و کار بدنی می‌گردد. عضلات، قلب و گردش خون، دستگاه تنفس، کلیه‌ها و دستگاه ایمنی از جمله سیستم‌هایی هستند که بر اثر فعالیت بدنی تغییراتی در نحوه کار آنها بوجود می‌آید. در این میان شناخت این اثر و همچنین مکانیسم‌های کنترل کننده آنها برای طرح و تنظیم برنامه‌های تمرینی و نوع فعالیت ورزشی حائز اهمیت است (24). فعالیت و رقابتهای ورزشی درکنار فوائد سودمند شان به علت ماهیت استرسی خود موجب برهم خوردن موقت هومئوستاز می‌شوند که در صورت عدم رعایت اصول علم تمرینی شاید آثار تخریبی نیز به همراه داشته باشد. در میان پاسخ دستگاه ایمنی به فعالیت‌های ورزشی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و اگرچه در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است، اما واضح است که راه پیموده نشده ی طولانی در علم ایمونولوژی ورزش وجود دارد. تمرین در محیط‌های مختلف می‌تواند تاثیرات همسان با میزان متفاوت و حتی ناهمسانی را بر دستگاههای مختلف بدن در شرایط مختلف تمرینی بگذارد. دستگاه ایمنی و به طور ویژه سایتوکاین‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می‌توانند تحت تاثیر شرایط مختلف محیطی قرار گیرند. هایپوکسی که در ارتفاعات بالاتر از سطح دریا وجود دارد یکی از این شرایط متفاوت محیطی با شرایط طبیعی است که می‌تواند بر پاسخ ایمنی تاثیر گذار باشد. تعداد بیشماری مطالعه (25،26،27،28) به صورت مستند تاثیر یک جلسه فعالیت را بر روی عملکرد سیستم ایمنی در شرایط نورموکسی مورد مطالعه قرار داده اند. عموما با توجه به شدت، مدت و شرایط تمرینی افراد، تمرینات ورزشی تغییرات متفاوتی در عملکرد سیستم ایمنی ایجاد می‌نمایند. این در حالیست که تعداد کمی از مطالعات این تغییرات را درشرایط هایپوکسی بررسی نموده اند. اخیرا نشان داده شده است که زمانیکه تمرین در دو حالت نورموکسی و هیپوکسی و در یک شرایط متابولیکی مشابه انجام می‌شود (به عنوان مثال در یک شرایط مشابه از لحاظ سطوح لاکتات خون)، تحریک ناشی از تمرین اجرا شده در ارتفاع، باعث افزایش بیشتر در فعالیت سمپاتیکی در مقایسه با تمرین انجام شده در سطح دریا می‌شود (29). در نتیجه افزایش تحریک تمرینی و فعالیت سمپاتیکی سبب افزایش سطوح اینترلوکین 6 می‌شود (به تبع آن افزایش در اینترلوکین 10) که این خود با افزایش در کاتکولامین‌های گردشی همراه است (29). این یافته‌ها نشان می‌دهند زمانیکه تمرینات ورزشی و هایپوکسی با یکدیگر ترکیب می‌شوند فشار منفی بر روی سیستم ایمنی بدن به مراتب بیشتر می‌شود. از سویی مطالعات مختلف نشان می‌دهند که عضلات اسکلتی بعنوان یک منبع اینترلوکین گردشی در حین ورزش هستند که این موضوع احتمالا ارتباط افزایش این سایتوکاین‌ها را با ورزش در ارتفاع نشان می‌دهد (30). 

   

  Abstract

   

  Effect of aerobic activity in hypoxic conditions on serum interleukin 6 and interleukin-10 in active young men

   

  The aim of this study, the effect of aerobic activity in hypoxic conditions on serum concentrations of IL- 6 and IL-10 young men were active the participants were seven volunteer active young males (height: 176±76/1cm, age: 23/33±1/56yr, weight: 67/16±3/14 kg). The training program was conducted on a treadmill in 4 sessions. Aerobic activities include training sessions run for 30 minutes with 70% of maximum heart rate in four normoxi and hypoxic conditions (altitude, 2750, 3250 and 3750 m), respectively. Before, immediately after and one hour after the last blood sampling was performed. Resultes showed significant difference between hypoxic conditions and the concentration of both cytokines are normoxi (P <0.05). Four sessions of interleukin-6 activity was significantly decreased (P> 0.05). Also reduce the activity of IL-10 after four sessions, only 3,750 m in height was significant (P = 0.012).

  In conclusion we can not find any significant alteration in inflammatory respone in hypoxic condition.

   

  Keywords: aerobic training- IL6-IL10- hypoxic conditions- altitude

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه و معرفی. 1

  1- 1 مقدمه. 2

  2-1 بیان مسئله. 3

  3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5

  4-1 اهداف پژوهش. 6

  1-4-1 هدف کلی. 6

  2-4-1 اهداف اختصاصی. 6

  5-1 فرضیه‌های پژوهش. 6

  6-1 پیش فرض‌های پژوهش. 7

  7-1 محدودیت‌های پژوهش. 7

  8-1 تعاریف اصطلاحات و واژه ها. 7

  1-8-1 اینترلوکین 6. 7

  2-8-1 اینترلوکین 10. 8

  3-8-1  شرایط هایپوکسی در مقابل شرایط نورموکسی. 8

  4-8-1 ضربان قلب بیشینه. 8

  5-8-1 فعالیتی با 70 درصد ضربان قلب بیشینه. 8

  6-8-1 مرد جوان فعال. 8

  فصل دوم: زیربنای نظری و پیشینه پژوهش . 9

  1-2 مقدمه. 10

  2-2 زیر بنای نظری. 10

  1-2-2 ایمونولوژی. 10

  2-2-2 ایمونولوژی ورزشی. 10

  3-2-2 دستگاه ایمنی. 11

  4-2-2 سایتوکاین ها. 11

  5-2-2 اینترلوکین‌ها. 12

  6-2-2 اینترلوکین 6. 12

  7-2-2 اینترلوکین 10. 12

  8-2-2 ارتفاعات بالاتر از سطح دریا و شرایط هایپوکسی. 13

  9-2-2 شرایط هایپوکسی و ورزش. 14

  10-2-2 فعالیت هوازی. 15

  11-2-2 فعالیت هوازی در شرایط هایپوکسی. 16

  12-2-2 ورزش، عملکرد ایمنی و شرایط هایپوکسی. 16

  13-2-2 اینترلوکین 6 و ورزش. 17

  14-2-2 اینترلوکین 10 و ورزش. 20

  15-2-2 اینترلوکین 6، شرایط هایپوکسی و فعالیت بدنی. 20

  16-2-2 اینترلوکین 10، شرایط هایپوکسی و فعالیت بدنی. 21

  3-2 پیشینه پژوهش. 22

  1-3-2 پژوهش‌هایی که به بررسی تاثیر فعالیت در شرایط نورموکسی بر IL-6پرداخته‌اند. 22

  2-3-2 پژوهش‌هایی که به بررسی تاثیر فعالیت در شرایط هایپوکسی بر IL-6پرداخته‌اند. 24

  3-3-2 پژوهش‌‌هایی که به بررسی تاثیر فعالیت در شرایط نورموکسی بر IL-10 پرداخته‌اند. 26

  4-3-2 پژوهش‌هایی که به بررسی تاثیر فعالیت در شرایط هایپوکسی بر IL-10 پرداخته‌اند. 27

  5-3-2 جمع بندی یافته‌های پیشین. 27

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش. 29

  1-3  مقدمه. 30

  2-3  روش پژوهش. 30

  3-3 جامعه و نمونه آماری. 30

  4- 3 متغیرهای پژوهش. 31

  1- 4- 3 متغیرهای مستقل. 31

  2-4-3 متغیرهای وابسته. 31

  5-3 روش جمع آوری اطلاعات. 31

  1-5-3 ابزار پژوهش. 31

  2- 5- 3 برنامه‌های ورزشی. 32

  3-5-3 روش و مراحل نمونه گیری. 33

  4-5-3 سنجش اینترلوکین ها. 34

  6-3 روش آماری. 34

  فصل چهارم: یافته‌های پژوهش . 35

  1- 4 مقدمه. 36

  2- 4 آمار توصیفی. 36

  1- 2- 4 توصیف ویژگی‌های آزمودنی‌ها. 36

  2- 2- 4 توصیف تغییرات غلظت IL-6 سرم. 36

  3- 2- 4 توصیف تغییرات غلظت IL-10 سرم. 37

  3- 4 آمار استنباطی. 39

  1- 3- 4 آزمون کولموگروف اسمیرنوف. 39

  2- 3- 4  آزمون فرضیه‌ها. 39

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات. 45

  1-5 مقدمه. 46

  2-5 بحث و تفسیر. 46

  1-2-5 اینترلوکین6. 46

  2-2-5 اینترلوکین10. 54

  3-5 نتیجه گیری. 56

  4-5 پیشنهادات برخواسته از پژوهش. 56

  5-5 پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده. 57

  منابع. 58

  چکیده انگلیسی. 73

            ز

  منبع:

   

  1 . آقاعلی‌نژاد،حمید (1373 )، بررسی و مقایسه میزان دفع ادراری پروتئین تام، بتا-2 میکروگلوبولین، کراتی نین، سدیم، پناسیم متعاقب فعالیتی با 75 درصد توان هوازی بیشینه در بین دانشجویان پسر و ورزشکار و غیر ورزشکار.  پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  2 . آقا علی نژاد، حمید.، 1379، مقایسه تاثیر مصرف ویتامین E، ویتامین C و ترکیب ویتامین‌های E و C بر پاسخهای ایمنی سلولی و هومرال در مردان تمرین کرده پس از یک فعالیت بدنی تا سرحد واماندگی، رساله دکترای تخصصی، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی

  3 . آقاعلی نژاد، حمید.، صاف نژاد، عبدالفتاح.، قراخانلو، رضا.، معماری، اشرف الملوک.، میرشفیعی، عباس.، نیک بین، بهروز.، بررسی اثر ویتامین E و C در پیشگیری از ضعف سیستم ایمنی در ورزشکاران، فصلنامه المپیک، سال دهم، شماره 3 و 4 (پیاپی 22)، پائیز و زمستان 1381، 83-73.

   4 . اشترانی، بهزاد.، آقاعلی نژاد، حمید.، قراخانلو، رضا.، رجبی، حمید.، رجبی، زهرا.، کاردر، غلامعلی.، مقایسه آثار یک جلسه تمرین شدید در محیط‌های معمولی و گرم بر غلظتهای ایمونوگلوبولین A و کورتیزول بزاقی در دوندگان استقامت مرد، فصلنامه المپیک، سال سیزدهم، شماره1 (پیاپی 29)، بهار 1384، 53-41.

  5. اراضی،حمید.، دمیرچی،ارسلان.، بابایی،پروین.، پاسخ مرحله حاد به یک و دو جلسه تمرینات استقامتی و موازی همزمان.،1386.، فصلنامه المپیک.، سال پانزدهم.، شماره3(پیاپی39).، 80-67.

  6 . امیلی هیمز، کریستین ولز، فعالیت بدنی و محیط، ترجمه دکتر فرزاد ناظم، دکتر عباسعلی گائینی، انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، 1384.

  7 . امیلی.، هیمز، ولز،کریستین.، فعالیت بدنی و محیط.، ترجمه دکتر فرزاد ناظم و دکتر عباسعلی گائینی.، 1374.، انتشارات ادراه کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش.

  8 . بهاری ملردی، محبوبه.، میردار، شادمهر.، دبیدی روشن، ولی ا... .، سفیری، حمید.، اثر حاد یک و دو جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز بر برخی شاخص‌های ایمنی در دختران فعال، فصلنامه المپیک، سال شانزدهم، شماره2 (پیاپی 42)، تابستان 1387، 49-39.

  9 . بابایی، پروین.، دمیرچی، ارسلان.، عصارزاده، محسن.، تاثیر یک فعالیت شدید هوازی بر ایمونوگلوبولین‌های A و G سیستم ایمنی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سال دوازدهم، شماره 46، تابستان 1382، 6-1.

  10 . ترتیبیان، بختیار.، 1381، اثر تمرینهای کششی در پیش از فصل و فصل مسابقه روی دستگاه ایمنی و کورتیزول سرم کشتی گیران جوان، رساله دکترای تخصصی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

  11 . حقیقی، امیرحسین.، رواسی، علی اصغر.، گائینی، عباسعلی.، امینیان، توراندخت.، حامدی نیا، محمدرضا.، تاثیر تمرینهای مقاومتی بر سایتوکاینهای همراه التهاب و مقاومت به انسولین در مردان چاق، فصلنامه المپیک، سال چهاردهم، شماره 2 (پیاپی 34)، تابستان 1385، 29-19.

  12 . عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش، ترجمه ی دکتر حمید آقا علی نژاد، علیرضا صفرزاده، امین عیسی نژاد، مهدیه ملانوری شمسی، مریم دلفان، زهرا میرآخوری، ویراستار متن انگلیسی: پروفسور مایکل گلیسون؛ ویراستار علمی متن فارسی: دکتر حمید آقاعلی نژاد، انتشارات دنیای حرکت، چاپ اول، تابستان88.

  13 . میرشفیعی، عباس.، صراف نژاد، عبدالفتاح.، ابراهیم، خسرو.، قراخانلو، رضا.، امیرساسان، رامین.، معماری، اشرف الملوک.، خسروی، فریده.، تغییرات فاکتورهای ایمنی در ورزشکاران مرد پس از یک فعالیت شدید ورزشی، مجله پژوهشی حکیم، پائیز81، دوره پنجم، شماره سوم، 218-213.

  14 . ملیحی، مرتضی.، ابراهیم، خسرو.، ملیحی، قربان.، تاثیر فعالیت بدنی فزاینده تا حد خستگی روی فعالیت بیگانه خواری نوتروفیل‌ها در کشتی گیران نخبه و مردان غیر ورزشکار، فصلنامه المپیک، سال هشتم، شماره 1 و 2 (پیاپی 15)، بهار و تابستان 1379، 103-91.

  15 . نیکبخت، مسعود 1379، تاثیر استفاده از دو مکمل کربوهیدرات و ویتامین C بر تغییرات ناشی از فعالیت درمانده ساز تک جلسه‌ای و چند جلسه ای، رساله دکتری.

  16 . Andrei I. Moldoveanu, Roy J. Shephard and Pang N. Shek., The Cytokine Response to Physical Activity and Training, Sports Med 2001; 31 (2): 115-144.

  17 . Akira  S,  taga  T .  Kishimoto  T  1993  Interleukin-6  in biology and medicine . Advances in Immunology 54:1-78.

  18 . Anwar A, Smith LL, Holbert D, et al. Serum cytokines after strenuous exercise [abstract]. Med Sci Sports Exerc 1997; 29 Suppl.: S73

  19 . ANTONELLA NALDINI, FABIO CARRARO, SILVIA SILVESTRI, AND VELIO BOCCI, Hypoxia Affects Cytokine Production and Proliferative Responses by Human Peripheral Mononuclear Cells, JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 173:335–342 (1997).

  20 . BAILEY, D. M., P. N. AINSLIE,S.K.JACKSON,R.S.RICHARDSON, and M. GHATEI. Evidence against redox regulation of energy homoeostasis in humans at high altitude. Clin. Sci. (Lond). 107:589–600, 2004.

  21 . Brenner IKM, Natale VM, Suntres ZE, et al. Impact of different types of exercise on components of the inflammatory response [abstract]. Med Sci Sports Exerc 1998; 30 (5 Suppl.): S19

  22 . Brenner IKM, Natale VM, Vasiliou P, et al. Impact of three different types of exercise on components of the inflammatory response. Eur J Appl Physiol 1999; 80: 452-60

  23 . BruunsgaardH, GalboH,Halkjaer-Kristensen J, et al. Exerciseinduced increase in serum interleukin-6 in humans is related to muscle damage. J Physiol (Lond) 1997; 499: 833-41

  24 . Bogdan C, Nathan C. Modulation of macrophage function by transforming growth factor β, interleukin-4 and interleukin 10. Proc Natl Acad Sci 1993; 685: 713-39

  25 . Burdin N, Rousset F, Banchereau J. B-cell-derived IL-10: production and function. Methods 1997; 11: 98-111.

  26 . Bruunsgaard  H,  galbo  H, Halkjaer-Kristensen  J  et al  1997  Exercise –induced increase in serum interleukin-6 in humans is related to muscle damage. Journal of Physiology 499(3) : 833-841.

  27 . Bansyat   B,  Cumbo  A,  Edelman R 2001 Infections at hight altitude . Clinical Infectious  Diseases 33:1887-1891.

  28 . Brenner IKM, Natale VM, Suntres ZE, et al. Impact of different types of exercise on components of the inflammatory response [abstract]. Med Sci Sports Exerc 1998; 30 (5 Suppl.): S19.

  29 . Brenner IKM, Natale VM, Vasiliou P, et al. Impact of three different types of exercise on components of the inflammatory response. Eur J Appl Physiol 1999; 80: 452-60.

  30 . BruunsgaardH, GalboH,Halkjaer-Kristensen J, et al. Exerciseinduced increase in serum interleukin-6 in humans is related to muscle damage. J Physiol (Lond) 1997; 499: 833-41.

  31 . BRUUNSGAARD, H., P. SKINHOJ, J. QVIST, and B. K. PEDERSEN. Elderly humans show prolonged in vivo inflammatory activity during pneumococcal infections. J. Infect. Dis. 180:551–554, 1999.

  32 . BENTE KLARLUND PEDERSEN and ADAM STEENSBERG. Exercise and hypoxia: effects on leukocytes and interleukin-6—shared mechanisms?, Official Journal of the American College of Sports Medicine, 2004-2012.

  33 . BRUUNSGAARD, H., H. GALBO, J. HALKJAER-KRISTENSEN, T. L. JOHANSEN, D. A. MACLEAN, and B. K. PEDERSEN. Exercise-induced increase in serum interleukin-6 in humans is related to muscle damage. J. Physiol. Lond. 499:833–841, 1997.

  34 . Castell L, Poortmans JR, Leclercq R, et al. Some aspects of the acute phase response after amarathon race. Eur J Appl Physiol 1997; 75: 47-53.

  35 . Camus G, Poortmans J, NysM, et al. Mild endotoxemia and the inflammatory response induced by a marathon race. Clin Sci 1997; 92: 415-22.

  36 . COHEN, T., D. NAHARI, L. W. CEREM, G. NEUFELD, and B. Z. LEVI. Interleukin 6 induces the expression of vascular endothelial growth factor. J. Biol. Chem. 271:736–741, 1996.

  37 . CROISIER, J. L., G. CAMUS, I. VENNEMAN, et al. Effects of training on exercise-induced muscle damage and interleukin 6 production. Muscle Nerve 22:208–212, 1999.

  38 . DRENTH, J. P., S. H. VAN UUM, M. VAN DEUREN, G. J. PESMAN, J. VAN DER VEN JONGEKRUG, and J. W. VAN DER MEER. Endurance run increases circulating IL-6 and IL-1ra but downregulates ex vivo TNF-alpha and IL 1beta production. J. Appl. Physiol. 79:1497– 1503, 1995.

  39 . Drenth JPH, van Uun SHM, van Deuren M, et al. Endurance run increases circulating IL-6 and IL-1ra but downregulates ex vivo TNF-α and IL-1β production. J Appl Physiol 1995; 79: 1497-503.

  40 . Dziurla .R , T. Gaber, M. Fangradt, M. Hahne, R. Tripmacher, P. Kolar, C.M. Spies, G.R. Burmester, F. Buttgereit. Effects of hypoxia and/or lack of glucose on cellular energy metabolism and cytokine production in stimulated human CD4+ T lymphocytes., Immunology Letters 131 (2010) 97–105.

  41 . DeRijk, R.H., A. Boelen, F.J. Tilders, and F. Berkenbosch. Induction of plasma interleukin-6 by circulating adrenaline in the rat. Psychoneuroendocrinology 19:155-163,1994.

  42 . DERIJK, R. H., A. BOELEN, F. J. TILDERS, and F. BERKENBOSCH. Induction of plasma interleukin-6 by circulating adrenaline in the rat. Psychoneuroendocrinology 19:155–163, 1994.

  43 . FEBBRAIO, M. A., and B. K. PEDERSEN. Muscle-derived interleukin- 6: mechanisms for activation and possible biological roles. FASEB J. 16:1335-1347, 2002.

  44. FAQUIN, W. C., T. J. SCHNEIDER, and M. A. GOLDBERG. Effect of antiinflammatory cytokines on hypoxia-induced erythropoietin production. Blood 79:1987–1994, 1992.

  45 .  FEBBRAIO, M. A., J. KEENAN, D. J. ANGUS, S. E. CAMPBEL, and M. R. GAROVOY. Preexercise carbohydrate ingestion, glucose kinetics, and muscle glycogen use: effect of the glycemic index. J. Appl. Physiol. 89:1845–1851, 2000.

  46 . Gleeson, M.; D.C. Nieman; B.K. Pedersen (2004). “Exercise, nutrition and immune function”. J Sports Sci 22 (1)115- 125.

  47 . Gray, A. B, R.D. Telford, M. Collins, M.S. Baker and M.J. Weidemann, (1993). Granulocyte activation induced by intense interval running ,J Leukoc biol, 53: 591.

  48 . Gannon GA, Rhind SG, Suzui M, et al. Changes in selected cellular and soluble mediators of immunity following a 250.5 km competitive road-cycling race. Proceedings, International Society of Exercise Immunology; 1995 Nov; Brussels, 40.

  49 . Gannon GA, Rhind SG, Shek PN, et al. Inhibition of exerciseinduced cytokine release by thermal clamping [abstract]. FASEB J 2000; 14: A619.

  50 . Hoffman-Goetz, Pedersen BK. Exercise and the immune system: A model of the stress response. Immunol today 1999, 15: 345-92.

  51 . Heath D, Williams DR. Physiological factors at high altitude. In: Man at high altitude. Heath D and Williams DR (eds), Edinburgh, Churchill Livingstone, 1981, 5.

  52 . HARTMANN, G., M. TSCHOP,R.FISCHER, et al. High altitude increases circulating interleukin-6, interleukin-1 receptor antagonist and c-reactive protein. Cytokine 12:246–252, 2000.

  53 . HARTMANN, G., M. TSCOP, R. FISCHER, et al. High altitude increases circulating interleukin-6, interleukin receptor antagonist and C-reactive protein. Cytokine 12:246–252, 2000.

  54 . Hoffman Goetz and Pedersen B.K., 1994, Exercise and the immune system: A model of the stress response? ,Immunol. Today> 15: 345-392.

  55 . HACK, C. E., L. A. AARDEN, and L. G. THIJS. Role of cytokines in sepsis. Adv. Immunol. 66:101–195, 1997.

  56 . Hartmann, G., M. Tschop, R. Fischer, C. Bidlingmaier, R. Riepl, K. Tschop, H. Hautmann, S. Endres, and M. Toepfer. High altitude increases circulating interleukin-6, interleukin-1 receptor antagonist and C-reactive protein. Cytokine 12:246-252, 2000.

  57 . Joyce DA, Gibbons DP, Green P. Two inhibitors of inflammatory cytokine release, interleukin 10 and interleukin 4, have contrasting effects on the release of soluble p75 tumor necrosis factor receptor by cultured monocytes. Eur J Immunol 1994; 24: 2699-705.

  58 . JONSDOTTIR, I., P. SCHJERLING, K. OSTROWSKI, S. ASP, E. A. RICHTER, and B. K. PEDERSEN. Muscle contractions induces interleukin-6 mRNA production in rat skeletal muscles. J. Physiol. (Lond.) 528:157–163, 2000.

  59 . Khan Isa, Javed Sial H Safdar, Khan H Junaid, Waris Salman, Iqbal Zahid and Khan A Farakh. Renal excretory response at high altitude. JPMI 1998, Vol. 12, No. 1, pp 64-71.

  60 . KLAUSEN, T., N. V. OLSEN,T. D.POULSEN,J.P.RICHALET, and B. K. PEDERSEN. Hypoxemia increases serum interleukin-6 in humans. Eur. J. Appl. Physiol. 76:480–482, 1997.

  61 . Klava A, Windsor ACJ, Farmery SM, et al. Interleukin-10: A role in the development of postoperative immunosuppression. Arch Surg 1997; 132: 425-9.

  62 . Kluth DC, Rees AJ. Inhibiting inflammatory cytokines. Semin Nephrol 1996; 16 (6): 576-82.

  63 . Klava A, Windsor ACJ, Farmery SM, et al. Interleukin-10: A role in the development of postoperative immunosuppression. Arch Surg 1997; 132: 425-9.

  64 . KELLER, C., A. STEENSBERG, H. PILEGAARD, et al. Transcriptional activation of the IL-6 gene in human contracting skeletal muscle: influence of muscle glycogen content. FASEB J. 15:2748–2750, 2001.

  65 . KLAUSEN, T., J. P. RICHALET, N. V. OLSEN, and B. K. PEDERSEN. Hypoxemia increases serum interleukin-6 in humans. Eur. J. Appl. Physiol. 76:480–482, 1997.

  66 . Klausen, T., N.V. Olsen, T.D. Poulsen, J.P. Richalet, and B.K. Pedersen. Hypoxemia increases serum interleukin-6 in humans. Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol. 76:480-482, 1997.

  67 . Klokker, M., A. Kharazmi, H. Galbo, I. Bygbjerg, and B.K. Pedersen. Influence of in vivo hypobaric hypoxia on function of lymphocytes, neutrocytes, natural killer cells, and cytokines. J. Appl. Physiol. 74:1100-1106, 1993.

  68 . Kammuler ME. Recombinant human interleukin-6: safety issues of a pleiotropic growth factor. Toxicology 1995; 105: 91-107.

  69 . Klokker M , Kjaer M , Secher NH . et al . Natural Killer cell response to exercise in human :

  effect of hypoxia and epidural anesthesia . J Appl Physiology  1995:78:709-716 .

  70 . LUNDBY C., and A. STEENSBERG. Interleukin-6 response to exercise during acute and chronic hypoxia. Eur. J. Appl. Physiol. 91: 88–93, 2004.

  71 . Larrabee RC.  after violent exercise. J Med Res. 1992, 7: 76-82.

  72 . MAZZEO, R. S., D. DONOVAN,M.FLESHNER, et al. Interleukin-6 response to exercise and high-altitude exposure: influence of alpha-adrenergic blockade. J. Appl. Physiol. 91:2143–2149, 2001.

  73 . Mackinnon, L.T. (2000). “Cheronice exercise traning effects on immune function”. Sports Exercise. 32(7):369-376.

  74 . Mackinnon, L.T.; S.L. Hooper; S. Jones; R.D. Gordon; A.W. Bachmann (1997). “Hormonal, immunological and hematological responses to intensified training in elite swimmers”. Med Sci Sports Exerc, 29 (12):1637-1645.

  75 . Mazzeo, R.S., E.E. Wolfel, G.E. Butterfield, and J.T. Reeves. Sympathetic responses during 21 days at high altitude (4,300 m) as determined by urinary and arterial catecholamines. Metabolism 43: 1226-1232, 1994.

  76 . Mazzeo, R.S., G.A. Brooks, G.E. Butterfield, D.A. Podolin, E.E. Wolfel, and J.T. Reeves. Acclimatization to high altitude increases muscle sympathetic activity both at rest and during exercise. Am. J Physiol. 269:R201-R207, 1995

  77 . Mazzeo, R.S., A. Child, G.E. Butterfield, B. Braun, P.B. Rock, E.E. Wolfel, S. Zamudio, and L.G. Moore. Sympathoadrenal responses to submaximal exercise in women after acclimatization to 4,000 m. Metabolism 49:1036-1042, 2000.

  78 . Mazzeo, R.S., D. Donovan, M. Fleshner, G. E. Butterfield, S. Zamudio, E. E. Wolfel, and L. G. Moore. Interleukin-6 response to exercise and high-altitude exposure: Influence of !-adrenergic blockade. J.Appl. Physiol. 91:2143-2149, 2001.

  79 . Marie A.W.Petersen and B.K. Pedersen, (2005). The anti-inflammatory effects of exercise, J Appl Physiol, 98: 1154-62.

  80 . Malefyt RW, Yssel H, Roncarolo M-G, et al. Interleukin-10. Curr Opin Immunol 1992; 4: 314-20.

  81 . Moldoveanu AI, Shephard RJ, Shek PN. Prolonged exercise elevates plasma levels but not gene expression of IL-1β, IL-6, and TNFα in circulating mononuclear cells. J Appl Physiol 2000; 89: 1499-504.

  82 . MAZZEO, R. S., D. DONOVAN, M. FLESHNER, et al. Interleukin-6 response to exercise and high-altitude exposure: influence of alpha-adrenergic blockade. J. Appl. Physiol. 91:2143–2149, 2001.

  83 . Maud P.J., and Foster C. Physiological assessment of human fitness., champaign,il : human kinetics. 1995.

  84 . MAZZEO, R. S. Catecholamine response to acute and chronic exercise. Med. Sci. Sports Exerc. 23:839–844, 1991.

  85 . Mazzeo RS . Donovan D . Fleshner M. et al . Interlukin-6 response to exercise and hight-altitude exposure:influence of α-adrenergic blockade . J Appl Physiology 2001 :91:2143-2149.

  86 . Meehan R. Duncan U. Neale L. et al. Operation Everest П: alteration in the immune system at hight altitudes . J Clin Immunal 2004:8:397-406 .

  87 . NorthoffH, Enkel S,WeinstockC. Exercise, injury and immune function. Exerc Immunol Rev 1995; 1: 1-25.

  88 . Nieman, D.C. (1997). “Immune responcse to heavy exercise”; J Appl Physiol. 82(5):1385-1394.

  89 . Nieman, David C; (2003). “Current prespective on exerciseimmunology”. Cwr Sports Med Rep. 2(5):239-242.

  90 . Nieman DC, Nehlsen-Cannarella SL, Fagoaga OR, et al. Influence of mode and carbohydrate on the cytokine response to heavy exertion. Med Sci Sports Exerc 1998; 30: 671-8.

  91 . Niess A.M., E. Fehrenbach, G. Strobel, K. Roecker, E.M. Schneider, J. Buergler, S. Fuss, R. Lehmann, H. Northoff, H.H. Dickhuth. Evaluation of stress responses to interval training at low and moderate altitudes. Med Sci Sports Exerc. 35:263-9, 2003.

  92 . Nieman,D.C., S. Simandle, D. Ahenson, B.J. Waren, J. Suttles, J.M. Davis K.S.Buckley, J.C. Ahle, D.E. Butter worth, O.R. Fagoaga and S.L.Nehls, Cannarella, (1995). Lymphocyte proliferative response to 2.5 h of running, Int sports Med, 16: 404-8.

  93 . Nehlsen-Cannarella S  L,  Fagoage  O R, Nieman D C et al 1997  Carbohydrate and the cytokine response to 2.5 h of running. Journal of Applied Physiology 82:1662-1667.

  94 . NorthoffH, Enkel S,WeinstockC. Exercise, injury and immune function. Exerc Immunol Rev 1995; 1: 1-25.

  95 . Netea MG, Drenth JPH, De Bont N, et al. A semi-quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction method for measurement of mRNAfor TNF-alpha and IL-1beta in whole blood cultures: its application in typhoid fever and eccentric exercise. Cytokine 1996; 8 (9): 739-44

  96 . Nieman DC, Nehlsen-Cannarella SL, Fagoaga OR, et al. Influence of mode and carbohydrate on the cytokine response to heavy exertion. Med Sci Sports Exerc 1998; 30: 671-8.

  97 . Northoff H, Weinstock C, Berg A. The cytokine response to strenuous exercise. Int J Sports Med 1994; 15 Suppl. 3: S167-71.

  98 . Northoff H, Flegel W, Männel DN, et al. Increased levels of interleukin-6 (IL6) and/or IL-7 in sera of long-distance runners. In:DinarelloC,KlugerML, PowandaMC, et al., editors. The physiological and pathological effects of cytokines. New York (NY): Wiley-Liss, Inc., 1990: 75

  99 . Northoff H, Berg A. Immunologic mediators as parameters of the reaction to strenuous exercise. Int J SportsMed 1991; 12: 9-15.

  100 . Natelson BH, Zhou X, Ottenweller JE, et al. Effect of acute exhausting exercise on cytokine gene expression in men. Int J Sports Med 1996; 17: 299-302.

  101 . Nehlsen-Cannarella SL, Fagoaga OR, Nieman DC, et al. Carbohydrate and cytokine response to 2.5 h of running. J Appl Physiol 1997; 82: 1662-7.

  102 . Niess A.M., E. Fehrenbach, G. Strobel, K. Roecker, E.M. Schneider, J. Buergler, S. Fuss, R. Lehmann, H. Northoff, H.H. Dickhuth. Evaluation of stress responses to interval training at low and moderate altitudes. Med Sci Sports Exerc. 35:263-9, 2003.

  103 . Office of disease prevention and health promotion, U.S public Health service, U.S. Department of Health and Human service. Disease prevention Health promotion: the facts 1988. Palo Alto, C.A:Bull Publishing Co.

  104 . Ostrowski K, Rohde T, Zacho M, et al. Evidence that interleukin- 6 is produced in human skeletal muscle during prolonged running. J Physiol (Lond) 1998; 508: 949-53.

  105 . Ostrowski K, Rohde T, Asp S, et al. The sequential release of cytokines in strenuous exercise. Int J Sports Med 1998; 19 Suppl. 3: S216-7.

  106 . Ostrowski, K., C. Hermann, A. Bangash, P. Schjerling, J.N. Nielsen, and B.K. Pedersen. A trauma-like elevation of plasma cytokines in humans in response to treadmill running. J. Physiol. 513:889-894, 1998.

  107 . OSTROWSKI, K., P. SCHJERLING, and B. K. PEDERSEN. Physical activity and plasma interleukin-6 in humans: effect of intensity of exercise. Eur. J. Appl. Physiol. 83:512–515, 2000.

  108 . OSTROWSKI, K., T. ROHDE, S. ASP, P. SCHJERLING, and B. K. PEDERSEN. Pro- and anti-inflammatory cytokine balance in strenuous exercise in humans. J. Physiol. 515:287–291, 1999.

  109 . OSTROWSKI, K., T. ROHDE, M. ZACHO, S. ASP, and B. K. PEDERSEN. Evidence that IL-6 is produced in skeletal muscle during intense long-term muscle activity. J. Physiol. (Lond.) 508:949–953, 1998.

  110 . OSTROWSKI, K., C. HERMANN, A. BANGASH, P. SCHJERLING, J. N. NIELSEN, and B. K. PEDERSEN. A trauma-like elevation in plasma cytokines in humans in response to treadmill running. J. Physiol. (Lond.) 508:949–953, 1998.

  111 . Pedersen, B.K. and A. Steensberg. Exercise and hypoxia: effects on leukocytes and interleukin-6-shared mechanisms? Med. Sci. Sports Exerc. 34:2004-2012, 2002.

  112 . Pedersen BK,  Steensberg A. Exercise and hypoxia: effects on leukocytes and interleukin-6 shared mechanisms? Med Sci Sport Exerc  2002;34:2004-2012.

  113 . PEDERSEN, B. K., and L. HOFFMAN-GOETZ. Exercise and the immune system. regulation, integration and adaption. Physiol. Rev. 80:1055–1081, 2000.

  114 . Pedersen BK, Ostrowski K, Rohde T, et al. The cytokine response to strenuous exercise. Can J Physiol Pharmacol 1998; 76: 505-11.

  115 . Papanicolaou DA, Pestrides JS, Tsigos C, et al. Exercise stimulates interleukin-6 secretion: inhibition by glucocorticoids and correlation with catecholamines. Am J Physiol 1996; 271 (3 Pt 1): E601-5.

  116 . PAVLICEK, V., H. H. MARTI, S. GRAD, et al. Effects of hypobaric hypoxia on vascular endothelial growth factor and the acute phase response in subjects who are susceptible ot high-altitude pulmonary oedema. Eur. J. Appl. Physiol. 81:497–503, 2000.

  117 . Pedersen, B.K. and A. Steensberg. Exercise and hypoxia: effects on leukocytes and interleukin-6-shared mechanisms? Med. Sci. Sports Exerc. 34:2004-2012, 2002.

  118 . Papanicolaou, D.A., J.S. Petrides, C. Tsigos, S. Bin, K.T. Kalogeras, R. Wilder, P.W. Gold, P.A. Deuster, and G.P. Chrousos. Exercise stimulates interleukin-6 secretion: inhibition by glucocorticoids and correlation with catecholamines. Am. J. Physiol. 271:E601-E605, 1996.

  119 . PAPANICOLAOU, D. A., J. S. PETRIDES, C. TSIGOS, et al. Exercise stimulates interleukin-6 secretion: inhibition by glucocorticoids and correlation with catecholamines. Am. J. Physiol. 271:E601– E605, 1996.

  120 . Robert S. Mazzeo, Ph.D., Altitude, exercise and immune function, Department of Integrative Physiology, University of Colorado, Boulder, CO., 6-16.

  121 . Rivier A, Pene J, Chanez P, et al. Release of cytokines by blood monocytes during strenuous exercise. Int J SportsMed 1994; 15: 192-8.

  122 . SMITH, L. Cytokine hypothesis of overtraining: a physiological adaptation to excessive stress? Med. Sci. Sports Exerc. 32: 317–331, 2000.

  123 . Shek, P.N, H.B. Sabiston; A. Buguet and etal (1995). “Strenuose exercise and immunological changes, a multiple – time – point and lysis of leucocyte subsets, CD4/CD8 ratio, immunoglubin production and NK cell response”. Int J Sports Med. 16(6):466-474.

  124 . Scharhag, J. T. Meyer. M. Auracher, G. Holgerand w.kindermann, (2006). Effects of graded carbohydrate supplementation on the immune response in cycling, Med Sci Sports Exerc, 38(2): 286-92.

  125 . Smith L.L. Cytokine hypothesis of overtraining: a physiological adaptation to excessive stress? Med. Sci. sports. Exerc. 2000. 32: 317-331.

  126 . Starkie  R L,  Angus D J, Rolland  J et al 2000 Effect of prolonged, submaximal exercise and carbohydrate ingestion on monosyte  intracellular cytokine production in human . Journal of Physiology 528(3):647-655.

  127 . Suzuki K, Yamada M, Kurakake S, et al. Circulating cytokines and hormoneswith immunosuppressive but neutrophil-priming potentials rise after endurance exercise in humans. Eur J Appl Physiol 2000; 81: 281-7.

  128 . SPRENGER, H., C. JACOBS, M. NAIN, et al. Enhanced release of cytokines, interleukin-2 r, interleukin-2 receptors, and neopterin after long-distance running. Clin. Immunol. Immunopathol. 63: 188–195, 1992.

  129 . SprengerH, JacobsC,Nain M,et al.Enhanced release of cytokines, interleukin-2 receptors and neopterin after long-distance running. Clin Immunol Immunopathol 1992; 63: 188-95.

  130 . Suzuki K, TotsukaM, NakajiM, et al. Endurance exercise causes interactions among stress hormones, cytokines, neutrophil dynamics, and muscle damage. J Appl Physiol 1999; 87: 1360-7.

  131 . STEENSBERG, A., G. VAN HALL, T. OSADA, M. SACCHETTI, B. SALTIN, and B. K. PEDERSEN. Production of IL-6 in contracting human skeletal muscles can account for the exercise-induced increase in plasma IL-6. J. Physiol. (Lond.) 529:237–242, 2000.

  132 . STEENSBERG, A., G. VAN HALL, T. OSADA, M. SACCHETTI, B. SALTIN, and B. K. PEDERSEN. Production of IL-6 in contracting human skeletal muscles can account for the exercise-induced increase in plasma IL-6. J. Physiol. (Lond.) 529:237–242, 2000.

  133. STEENSBERG, A., M. A. FEBBRAIO, T. OSADA, et al. Interleukin-6 production in contracting human skeletal muscle is influenced by pre-exercise muscle glycogen content. J. Physiol. 537:633–639, 2001.

  134 . STEENSBERG, A., S. P. TOFT, A. D. SCHJERLING, J. HALKJAERKRISTENSEN, and B. K. PEDERSEN. Plasma interleukin-6 during strenuous exercise: role of adrenaline. Am. J. Physiol. 281:1001–1004, 2001.

   

  135 . STARKIE, R. L., M. J. ARKINSTALL, I. KOUKOULAS, J. A. HAWLEY, and M. A. FEBBRAIO. Carbohydrate ingestion attenuates the increase in plasma interleukin-6, but not skeletal muscle interleukin-6 m, but not skeletal muscle interleukin-6 mRNA, during exercise in humans. J. Physiol. 533:585–591, 2001.

  136 . SøNDERGAARD, S. R., K. OSTROWSKI, H. ULLUM, and B. K. PEDERSEN. Changes in plasma concentrations of interleukin-6 and interleukin-1 receptor antagonists in response to adrenaline infusion in humans. Eur. J. Appl. Physiol. 83:95–98, 2000.

  137 . STARKIE, R. L. Circulating monocytes are not the source of elevations in plasma IL-6 and TNF-alpha levels after prolonged running. Am. J. Physiol. Cell Physiol. 280:769–774, 2001.

  138 . Thake, C.D., T. Mian, A.W. Garnham, and R. Mian. Leukocyte counts and neutrophil activivty during 4 h of hypocapnic hypocia equivalent to 4000 m. Aviat. Space Environ. Med. 75:811-817, 2004.

  139 . Tanaka H., Monahan K.D., Seals D.R. Predicted Maximal Heart Rate Revisited, J. AM. Coll. Cardiol. 2001, 37(1):153-156.

  140 . Ullum H, Haahr PM, Diamant M, et al. Bicycle exercise enhances plasma IL-6 but does not change IL-1α, IL-6, or TNF- α pre-mRNA in BMNC. J Appl Physiol 1994; 77: 93-7.

  141 . Ullum, H., P.M. Haahr, M. Diamant, J. Palmo, J. Halkjaer-Kristensen, and B.K. Pedersen. Bicycle exercise enhances plasma IL-6 but does not change IL-1a, IL-1b, IL-6, or TNF-a pre-mRNA in BMNC. J. Appl. Physiol. 77:93-97, 1994.

  142 . Van Gool, J., H. van Vugt, M. Helle, and L.A. Aarden. The relation among stress, adrenalin, interleukin 6 and acute phase proteins in the rat. Clin. Immunol. Immunopathol. 57:200-210, 1990.

  143 . Wilmore J.H., Costill D.L., Kenney W.L., Physiology of Sport and Exercise., 2008.

  144 . Weinstock C, Konig D, Harnischmacher R, et al. Effect of exhaustive exercise on the cytokine response. Med Sci Sports Exerc 1997; 29: 345-54.

  145 . YAN, S. F., I. TRITTO, D. PINSKY, et al. Induction of interleukin 6 (IL-6) by hypoxia in vascular cells: central role of the binding site for nuclear factor-IL-6. J. Biol. Chem. 270:11463–11471, 1995.

  146. YAMAUCHI-TAKIHARA K., Y. IHARA, A. OGATA, J. AZUMA, and K. KUBOTA. Hypoxic stress induces cardiac myocyte-derived interleukin-6. Circulation 91:1520–1524, 1995.

  148 . Yan, S.F., I. Tritto, D. Pinsky, H. Liao, J. Huang, G. Fuller, J. Brett, L. May, and D. Stern. Induction of interleukin 6 (IL-6) by hypoxia in vascular cells. Central role of the binding site for nuclear factor-IL-6. J. Biol. Chem. 270:11463-11471, 1995.

  149 . Yamauchi-Takihara, K., Y. Ihara, A. Ogata, K. Yoshizaki, J. Azuma, and T. Kishimoto. Hypoxic stress induces cardiac myocyte-derived interleukin-6. Circulation 91:1520- 1524


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال, پروژه درباره پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

1-1- مقدمه بیماری قلبی- عروقی (CHD) [1]و در راس آن مشکلات عروق کرونری، از علل اصلی مرگ و میر در قرن جدید و اولین علل مرگ و میر در ایران است. پرفشارخونی، بالا بودن چربی ها و لیپوپروتئین های خون، سن، جنس، شیوه زندگی، تغذیه، مصرف دخانیات، بی تحرکی، دیابت و چاقی را از عوامل خطرزای سنتی بیماری های قلبی عروقی عنوان می کنند (ثالثی و همکاران، 1386). استرس اکسیداتیو، التهاب، فعالیت سلول ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

فصل اول- طرح پژوهش مقدمه: بهبود در رکوردهاي ورزشي مديون پژوهش هاي متخصصان  در زمينه هاي مختلف تربيت بدني و علوم ورزشي است. يکي از اين زمينه ها که پژوهش هاي بسياري نيز در آن صورت گرفته، علم

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی چکیده تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2)و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ ها هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شدت تمرین بر تغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­های مرد دانشگاهی بود. بدین منظور از میان ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم، 11 نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند انتخاب شدند. ...

پایان­نامه جهت دریافت درجۀ کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی چکیده فارسی پایان نامه: سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره مکمل‌ دهی ال‌آرژنین بر پاسخ‌ های VEGF، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی‌گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15 کشتی‌گیر تمرین کرده با میانگین سنی 47/2±13/21 سال؛ و نمایه­ی توده ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی اکولوژیک چکیده به­منظور بررسی اثر دوره غرقابی و مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم بر تثبیت زیستی نیتروژن در مرحله رویشی (V4) گیاه سویا رقم دی­پی­ایکس (کتول) آزمایشی به­صورت گلدانی در سال 1392 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1) ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و محیط زیست چکیده مشکل اساسی دراستفاده از بیوگاز دفنگاه وجود آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن است. سولفید هیدروژن گازی بیرنگ، سمی، اشتعالزا و دارای بوی نامطبوع است و به شدت سمی است و در هنگام سوختن بیوگاز تولید SO2 می کند. به علاوه سولفید هیدروژن دارای اثر خورندگی می باشد. ساخت دستگاههایی که در برابر خورندگی مقاوم باشند نیز هزینه ...

ثبت سفارش