پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال

word 254 KB 31596 73
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۹,۴۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی

  چکیده:

   مقدمه:

  ورزش بر سیستم قلب و عروق آثار مثبتی دارد و موجب افزایش توانمندی عضلات بدن می شود که در این میان ،دستگاه تنفس نیز توانایی بیشتری پیدا می کندشنا درمقایسه با سایر فعالیت های ورزشی تمام اعضاء بدن را در حالت ورزش قرار می دهد وتاثیر

  بیشتری بر روی سیستم تنفسی ورزشکاران دارد. ازآنجایی که  بخش تنفسی دربدن یکی ازبخش های حیاتی ومهم می باشد ، این پژوهش در نظر دارد با بررسی موضوع و ارائه راهکارهایی به جلوگیری ازآسیب ها و تقویت فواید ورزش بر سیستم تنفسی گام بردارد. در واقع در این پژوهش  تاثیرانجام مداوم ومنظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 ساله که طی 3سال گذشته هفته ای سه جلسه تمرین داشته اند را بررسی و در مقابسه با گروه غیر ورزشکار راهکارها و راه حلهای مناسب بیان و بررسی شده است.

   روش تحقیق:

  این پژوهش یک تحقیق نیمه تجربی است که در آن ورزشکاران حرفه ای شناگر وبدمینتون کار 10-15ساله که بطور منظم در3 سال گذشته هفته ای 3 جلسه تمرین داشته اند وگروه کنترل که هیچ نوع فعالیت ورزشی منظم نداشتند بعنوان نمونه های تحقیق در این مطالعه شرکت خواهند کرد .با توجه به این تحقیق افرادی که دچار بیماریهای تنفسی و اسم ویا در معرض حیوانات خانگی وافراد سیگاری و یا مواد شوینده هستند از این تحقیق  حذف  شد ه اند.در این طرح 3گروه آزمودنی شامل گروه  کنترل(20)نفرگروه شناگر (20) نفر بدمینتون کار(20)نفر تست اسپیرومتری گرفته می شود.سپس نتایج این سه گروه با استفاده از نرم افزار  spssمقایسه می شود.

  یافته ها:

  بررسی ها نشان میدهد میدهد در سطح اطمینان 95% فرض 0H برابری میانگین هر شاخص در گروه های مورد مطالعه  و فرض 1H تفاوت معنا دار این میانگین ها خواهد بود. با استفاده از آزمون ANOVA مشاهده می شود در تمامی متغیر های مورد مطالعه α P-value<می باشد .چون مقدار P-Value از α کوچکتر شده است، پس فرض 0H رد می شود و اختلاف معنی دار در گروههای مورد مطالعه و در قبل و بعد از اسپری وجود دارد.

  نتایج :

  با مقایسه این گروهها می توان گفت ورزش می تواند در سیستم تنفسی اثرات مطلوبی داشته باشد و حجم وظرفیت ریوی ورزشکاری که به طور مداوم ورزش می کنند نسبت به  افراد غیر ورزشکار اختلاف معنا داری وجود دارد . و این اختلاف در ورزشکاران شنا گر نسبت به ورزشکاران بدمینتون کار بیشتر می باشد. همچنین بین حجم ها وظرفیت های ریوی دختران شناگر وبدمینتون کار و افراد تمرین نکرده اختلاف معناداری وجو دارد.. بدین ترتیب ریه ها باید در هر زمان قادر به پاسخگویی به نیاز فزاینده بدن برای اکسیژن باشند.

  لغات کلیدی:ورزش شنا،ورزش بدمینتون ،سیستم تنفسی

  1مقدمه

  اهمیت فعالیت فیزیکی در حفظ و ارتقا سلامت به اثبات رسیده است. کاهش چاقی، افزایش آمادگی قلبی – عروقی و افزایش توان عضلانی از تاثیرات ورزش در ارتقا سلامت می باشد ولی تاثیر فعالیت فیزیکی بر تست های تنفسی بدرستی شناخته نشده است برخی مطالعات نشان داده اند فعالیت فیزیکی مستمر می تواند عملکرد سیستم تنفسی را بهبود بخشد (1) از طرف دیگر فعالیت فیزیکی به عنوان یک عامل ایجاد کننده برونکواسپاسم [1]مطرح می باشد (2) به طوری که درصد قابل توجهی از ورزشکاران بدون این که هیچ سابقه ای از آسم داشته باشند در حین فعالیت ورزشی و یا پس از آن دچار برونکواسپاسم می شوند که درصدی از این افراد علامت دار می شوند این حالت پس از 10 دقیقه فعالیت ورزشی تا 30 دقیقه پس از توقف ورزش اتفاق می افتد ولی حداکثر آن بین 5 تا 10 دقیقه پس از توقف ورزش می باشد(3) این برونکواسپاسم حتی در بسیاری از ورزشکاران حرفه ای نیز دیده شده است به عنوان مثال، 11 % از اعضای تیم ملی آمریکا (67 نفر از 597 ورزشکار) در المپیک سال 1984 و همچنین 23 % ورزشکاران آمریکایی شرکت کننده در المپیک زمستانی 1998 به آسم یا آسم ورزشی مبتلا بوده اند علی رغم مطالعات متعدد انجام شده هنوز این موضوع که ورزش و نوع فعالیت فیزیکی باعث اسپاسم برونش ها می شود و یا ورزش زمینه ساز تاثیر عوامل محرک بر سیستم تنفسی می گردد مورد بحث است (4) در هوای سرد ورزش سبب افزایش تماس راههای هوایی با هوای خشک و سرد و در هوای گرم باعث تماس با گرده های گیاهان و مواد آلاینده حرفه ای شده و همین موضوع سبب ایجاد اسپاسم و انقباض راههای هوائی می شود (5) با توجه به اینکه در حین ورزش، نیاز به اکسیژن و تنفس افزایش می یابد و گردش هوا در مجاری هوایی بیشتر است، از یک سو فرصت گرم و مرطوب شدن هوا کمتر بوده و از سوی دیگر تماس با مواد آلرژن افزایش می یابد و به این ترتیب احتمال ایجاد برونکواسپاسم در حین ورزش تشدید می شود (6و7) وقتی میزان اسپاسم ایجاد شده به حدی باشد که سبب کاهش FEV1 به میزان 10 % یا بیشتر نسبت به قبل از ورزش شود و یا تغییری به میزان 10 تا 25 % در  [2]PEFR ایجاد نماید اصطلاح آسم ورزشی به کار می رود  و برخی مطالعات نیز کا هش حداقل 5/6 % را به عنوان برونکواسپاسم خفیف تفسیر نموده اند. که بر حسب نوع ورزش و شرایط محیطی آن بین 10 تا 15 % در افراد بدون سابقه آسم و آلرژی گزارش شده است ولی قطعا میزان اسپاسم به میزان کمتر که باعث کاهش کمتری در ظرفیت هوایی گردد بیشتر می باشد(2و8). هر نوع فعالیت فیزیکی می تواند باعث تغییراتی در تست های تنفسی گردد ولی در برخی ورزشها که با حرکات سریع و شروع انفجاری همراه هستند، مصرف اکسیژن در ورزشکار طی ورزش بیشتر و در نیتجه نیاز به فعالیت بیشتر سیستم تنفسی می باشد و به طور منطقی باید تاثیر ورزش بر این سیستم نیز بیشتر باشد (9) مطالعات مختلفی بر روی انواع ورزش ها و برونکواسپاسم ناشی از آنها انجام شده است و بر این اساس ورزش ها به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول ورزش هایی هستند که احتمال ایجاد برونکواسپاسم در آنها زیاد است این ورزش ها عموما ورزش هایی هستند که یا در هوای سرد و خشک انجام می شود مانند اسکی و هاکی روی یخ و یا ورزش هایی هستند که به حجم تهویه ای بالایی نیاز دارند مانند بسکتبال و فوتبال آمریکایی، تنیس ، بدمینتون ،دوچرخه و دو استقامت. دسته دوم ورزش هایی که ورزش مدت کوتاهی به طول می انجامد مانند وزنه برداری و ورزش های رزمی و یا از شدت بالایی برخوردار نیستند مانند گلف، والیبال و شنا (10و11) مطالعات کمی بر روی تاثیر سریع ورزش بر تست های تنفسی ورزشکاران در سایر کشورها انجام شده است. ودر مطالعات انجام شده  توجه بسیار کمی به ورزشکاران نوجوان و همچنین سیستم تنفسی آنها شده است .از این رو هدف این مطالعه بررسی تاثیرات تمرینات مداوم منظم بدمینتون  و شنا برروی سیستم تنفسی دختران و مقایسه آن با تاثیر عدم فعالیت ورزشی منظم  بر سیستم تنفسی دختران 10_15ساله می باشد .

  1-1-1 رابطه ورزش با دستگاه تنفس

  ارتباط حرکت با دستگاه تنفس بسیار روشن و آشکار است . ماشین های موتوری برای حرکت های تند بنزین زیادتری لازم دارند . بدن انسان نیز برای حرکت تند احتیاج به نیرو و انرژی بیشتری دارد. این انرژی با سوخت و ساز مواد غذائی در مقابل اکسیژن یعنی اکسیداسیون به دست می آید . زندگی سلولهای بدن و فعالیت آنها به اکسیژن بستگی دارد . شما اگر روی پایتان طوری بنشینید که روی شریان پا فشار بیفتد در چند دقیقه پایتان کرخت می شود و گز گز می کند .(12) این همان کندی جریان خون و کمبود اکسیژن است ،همانطور روی شریان های نقاط دیگر بدن اگر فشار بیاورید یا مانعی مجرای رگ ها را مسدود نماید ( مانند آمپولی در شریان قلب ) جریان خون و اکسیژن قطع و عضو با ورود ناراحتی از کار خواهد افتاد . تحمل اعضا ء بدن در مقابل کمبود اکسیژن متفاوت است. دست و پا و اطراف بدن تا 1-2 ساعت به قطع جریان خون تحمل دارند ولی از همه بیشتر مغز و قلب به اکسیژن احتیاج دارند . پس از قطع جریان اکسیژن ( قطع تنفس) مغز در یکی دو دقیقه و قلب نیز در 2-3 دقیقه از کار می افتد . خوشبختانه اکسیژن به مقدار فراوان و مفت و مجانی در هوای آزاد وجود دارد و 21% ترکیب هوا اکسیژن است. در سطح دریا غلظت آن بیشتر و در ارتفا عات هر چه بالا تر برود مقدار آن کمتر می شود . فشار آتمسفر تا ارتفاع 3000 متر هر 10 متر یک آتمسفر کمتر می شود . از 3000 متر به بالا هر 20 متر یک آتمسفر کمتر می شود .در هر ارتفاعی نسبت اکسیژن با گازهای دیگر ترکیب هوا ثابت و 21% می باشد . (13و 14)

  اگر کسی سوار هواپیما و یا هلیکوپتر شود و در ارتفاع 6000 متر پیاده شود گرفتار مشکلات تنفس و کمبود اکسیژن بوده به تنگ نفس ، سر گیجه و تهوع و بیحالی گرفتار خواهد شد و از 8000 متر به بالا قادر به تنفس و زندگی نخواهد شد . ولی با صعود چند مرحله و اقامت چند روزه در فواصل ارتفاعات مکانیزم اتوماتیک بدن با تحولات و تغییرات هوشیارانه و اعجاب انگیز در ترکیبات خون کمبود اکسیژن را جبران خواهد کرد . در استراحت چند روزه در ارتفاعات با مکانیزم اسرار آمیزی طبیعت هشیار بدن به نسبت کم شدن غلظت اکسیژن در هوای بلندی ها تعداد گلبول های قرمز (اکسیژن آور) خون را بالا می برد تا گلبول های زیاد از غلظت کم هوا اکسیژن کافی را فراهم کرده آفتی از کمبود اکسیژن در سلول های بدن عارض نشود . این اختلاف در تعداد گلبول های قرمز خون به طور طبیعی در خون ساکنین کنار دریا و یا ارتفاعات وجود دارد. (15)

  ساکنین همسطح دریا در یک میلیمتر مکعب خون در حدود 4 میلیون گلبول قرمز دارند ، در حالیکه ساکنین فلاتهای بلند مانند تبت ، هیمالیا ، جبال آند در آمریکای جنوبی در هر میلیمتر مکعب خون 6 میلیون گلبول قرمز دارند.(11)

  موقع فعالیت بدنی هنگام صعود در ارتفاعات با توجه به کمبود غلظت اکسیژن و نیاز مبرم بدن به اکسیژن بیشتر در موقع فعالیت بدنی ، قلب و دستگاه تنفس همزمان فعالیت فوق العاده ای را از خود نشان می دهند . تعداد تنفس از 16 به 40-50 بار در دقیقه و ضربان قلب از 72 به 140-180 بار در دقیقه بالا می رود . این افزایش فوق العاده ضربان های قلب و شمار تنفس های عمیق احتیاجات اکسیژن بدن از فعالیت زیاد را از فشار کم اکسیژن هوا فراهم و از بروز عوارض کمبود آن جلوگیری می نماید . رابطه حرکت و ورزش با دستگاه تنفس در اخذ و جذب و استفاده صحیح از اکسیژن خلاصه می شود. (16)

  ریه ورزشکاران در حکم ماشین سیار و آماده به کار است . ورود هوا با فشارهای مکرر در نفس های عمیق هنگام فعالیت بدنی ، هجوم امواج هوا به داخل ریه ها برونشها را بازتر ، عضلات آنها را ورزیده تر و امواج تارهای کرکی داخل برونشها را زنده تر و شاداب تر نگه می دارد و در آنها تمام حبابهای ریه ها در حال فعالیت می باشند و جریان سریع خون در جدار حبابها رشد شان را کاملتر و جذب اکسیژن را سهل تر و فراوان تر می نماید. (17)

   

  1-1-2 تنظیم سیستم تنفسی

  ورزش کمک شایانی به ایجاد و تقویت سلامت جسمانی و روانی می کند و افرادی که با روش صحیح ورزش می کنند یا دارای کارهای با تحرک هستند، سالم تر بوده و عمرشان از افرادی که کارهای بدون تحرک دارند بیشتر است. در واکنش قلب در برابر کار عضلانی، مشاهده می شود ضربان های دبی، حجم خون، فشار خون و حتی ترکیبات فیزیک و شیمیایی خون را دگرگون می سازد. ضربان قلب هنگام کار بدنی، یعنی زمانی که عضلات را به فعالیت وا می داریم،  3-2 و حتی ۴ برابر است و امکان دارد به ۲۰۰ ضربه در دقیقه برسد.(18)

  حجم خون ۳ ۲ برابر و دبی قلب ۷ ۶ و حتی ۸ برابر و گاه زیادتر می شود و دبی قلب از ۴ لیتر در دقیقه ممکن است به ۳۰ تا ۳۵ لیتر در دقیقه برسد، در صورتی که دبی قلب شخص سالم و ورزیده در حال معمولی ۲۵ لیتر است... حجم قلب ورزشکاران و کارگرانی که کار بدنی سنگینی دارند، بدون شک افزایش می یابد اما این افزایش به عقیده بسیاری، فیزیولوژیک و کاملاً طبیعی است.(19)

  در اثر فعالیت بدن، حجم قلب افزایش می یابد زیرا جداره بطن ها به ویژه بطن چپ ضخیم می شوند یعنی همان طور که عضلات بازو در اثر ورزش یا ابتلا به برخی بیماری ها قوی یا ضعیف می شود، عضلات قلب هم در اثر کار، قوی می شود و در نتیجه قدرت انقباض قلب زیاد می شود. درباره فواید ورزش چنین آمده است: قدرت انقباض و نظم ضربان قلب پس از مدتی ورزش کردن بهتر می شود... گنجایش ریه ها بیشتر شده و در نتیجه، اکسیژن بهتر و بیش تری به بدن می رسد.(20)

  ورزش صحیح، متعادل و متناسب با مزاج، سبب نظم و ثبات حرکات تنفس شده و تنفس عمیق تر، ولی شمارش آن کمتر می شود. هر چه شخص ورزیده تر باشد، مقدار سوخت بدنش نقصان می یابد یعنی در حقیقت در اثر مدتی ورزش کردن، بدن بهتر از مواد غذایی خود استفاده می کند. رشد و نمو بهتر انجام می گیرد زیرا اکسیژن بهتر و بیشتر به تمام نسوج می رسد و در نتیجه، فعالیت غدد داخلی افزوده شده و در عضلاتی که فعالیت می کنند، موادی ایجاد می شود که به رشد و نمو کمک می کند. قوه جذب و دفع بهتر می شود. بدن عادت می کند که در برابر مختصر فعالیت، ناگهان نفس تنگی پیش نیاید و ضربان قلب زیاد نشود و دیرتر خسته شده و عرق کند(21و22). امروزه فعالیت های ورزشی به عنوان اقدامی برای پیش گیری از بروز سکته های قلبی محسوب می شود. در اثر ورزش عروق خونی گشاد و این امر سبب تسریع جریان خون می شود. میزان هموگلوبین خون هم بیشتر و در نتیجه کار انتقال اکسیژن به قسمت های مختلف بدن بهتر انجام می شود. ورزش منظم راهی مناسب برای پیش گیری از بروز بیماری فشار خون است. ورزش می تواند میزان چربی خون را به حد متعادل برساند، پس به جای خوردن دارو بهتر است ورزش کنید. میزان کلسترول خون در اثر تمرین های ورزشی به حد مطلوبی می رسد، به خصوص اگر با رژیم غذایی همراه باشد. برای بیماران دیابتی، ورزش بسیار مفید است و قند خون را تا حد مطمئن پایین می آورد.(23و24)

  با تقویت عضله قلب تعداد ضربان قلب در دقیقه کم می شود و قلب با نیروی بیشتری خون را ارسال می کند. با انقباض عضله های پا در هنگام ورزش خون راحت تر به قلب باز می گردد و از بروز بیماری واریس در پا جلوگیری می کند.(25)

  کسانی که ورزش می کنند در صد بیشتری از دستگاه تنفس خود را به کار می گیرند. افزایش حجم تنفسی در طول روز و شب موجب دریافت اکسیژن بیشتر و رساندن آن به اندام های بدن می شود. کسی که قابلیت دریافت و مصرف اکسیژن را در حد بالا داشته باشد، زود خسته نمی شود و کارایی بیشتری خواهد داشت. افزایش حجم تنفسی در افرادی که ورزش می کنند موجب کاهش تعداد تنفس آن ها در دقیقه می شود و این امر بر میزان اکسیژن گیری هر بار تنفس می افزاید.(1و26

  Abstract

  Introduction

  Exercise has a positive effect on the heart and vascular system, and causes in increasing muscular improvement in the body, which within it respiratory tract imoroves too. Swimming in contrast with other athletic activities put all the body parts in the soporty status and has more effect on the atheletes respiratory tract. While, respiratory tract in the body parts , this research regards to with identifying subject and representing methods for avoiding harm and improving exercise benefits to the respiratory system pay more attention. In fact, in the present research the effect of consistent and regular exercise of two kinds of exercise swimming and badminton effect to the athletic girl respiratory system within the 10-15 years old range which have had 3 session practice during the last three years investigated and in contrast with other non-athletic group appropriate and good methods identified and investigated.

 • فهرست:

   

  فصل اول: کلیات تحقیق. 1

  1-1مقدمه. 2

  1-1-1 رابطه ورزش با دستگاه تنفس... 4

  1-1-2 تنظیم سیستم تنفسی. 6

  1-1-3  تنفس در ورزش.. 8

  1-2-بیان مسأله. 11

  1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش... 13

  1-4 فرضیه های پژوهش... 15

  1-5 اهداف تحقیق. 15

  1-6 روش تحقیق. 15

  1-7 ابزارگردآوری اطلاعات. 16

  1-8 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. 16

  1-9 محدودیت های پژوهش... 16

  1-9-1 محدودیت های تحت کنترل. 16

  1-9-2 محدودیت های غیر قابل کنترل. Error! Bookmark not defined.

  1-10 پیش فرضهای تحقیق. 17

  1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. 17

  فصل دوم: مبانی نظری پژوهش... 19

  2-1-مقدمه. 20

  2-2 سیستم تنفسی. 20

  2-3 آناتومی دستگاه تنفس... 22

  2-4 تهویه در سیستم تنفسی. 23

  2-5 مهمترین اثرات ورزش بر دستگاه تنفس... 24

  2-6 بیماری‌های سیستم تنفسی. 26

  2-7پیشینه پژوهش... 32

  2-7-1پژوهشهای داخلی. 32

  2-7-2پژوهشهای خارجی. 34

  فصل سوم: روش پژوهش... 38

  3-1مقدمه. 39

  3-2 روش تحقیق. 39

  3-3  انواع پژوهش... 41

  3-4  جامعه آماری. 42

  3-5 روش نمونه گیری. 42

  3-6- حجم نمونه. 42

  3-7  روشهای جمع‌آوری داده ها 43

  3-8  روش آماری. 43

  فصل چهارم: یافته های پژوهش... 45

  4-1- مقدمه. 46

  4-2- توصیف داده های جمعیت شناختی وعمومی به کمک آمارتوصیفی. 46

  4-3 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در گروه های مورد مطالعه. 50

  4-4-بررسی داده های آماری. 54

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 61

  5-1- مقدمه. 62

  5-2- بحث.. 62

  5-3-نتیجه گیری. 64

  5-4- پیشنهادات کاربردی. 67

  5-5-پیشنهادات پژوهشی. 68

  منابع. 69

  ضمائم. 75

  پرسشنامه. 76

  کدهای 26 گانه اخلاقی حفاظت از آزمون انسانی در پژوهش های علوم پزشکی. 79

   

  منبع:

   

  1-Robergs RA, Roberts SO 2000..Fundamental principles of exercise physiology for: health & human performance. 2nd ed, McGraw-Hill Education (ISE Editions).

  2-Hancox RJ, Subbarao P, Kamada D, Watson RM, Hargreave FE, Inman MD. 2002. Beta2-agonist tolerance and exercise-induced bronchospasm. Am J Respir Crit Care Med, 165:1068–1070.

  3- Weiler JM, Nathan RA, Rupp NT, Kalberg CJ, Emmett A, Dorinsky PM. 2005. Effect of fluticasone/salmeterol administered via a single device on exercise-induced bronchospasm in patients with persistent asthma. Ann Allergy Asthma Immunol, 94:65–72.

  4-Wilber RL, Rundell KW, Szmedra L, Jenkinson DM, Im J, Drake SD. 2000. Incidence of exercise-induced bronchospasm in Olympic winter sport athletes. Med Sci Sports Exerc, 32:732–737.

  5- Hallstrand TS, Moody MW, Aitken ML, Henderson WR Jr. 2005. Airway immunopathology of asthma with exercise-induced bronchoconstriction. J Allergy Clin Immunol, 116:586–593.

  6- Rundell KW, Jenkinson DM. .2002 Exercise-induced bronchospasm in the elite athlete. Sports Med, 32:583–600.

  7- Parsons JP, Kaeding C, Phillips G, Jarjoura D, Wadley G, Mastronarde JG. 2007. Prevalence of exercise-induced bronchospasm in a cohort of varsity college athletes. Med Sci Sports Exerc, 39:1487–1492.

  8- Becker JM, Rogers J, Rossini G, Mirchandani H, D’Alonzo GE Jr2004. . Asthma deaths during sports: report of a 7-year experience. J Allergy Clin Immunol, 113:264–267.

  9- ادوارد ل . فاکس،1379، فیزیولوژی ورزش. ترجمه غ مجلسی، ح مجلسی،جلد 1، تهران: انتشارات مبتکران، ص 95.

  10- Rundell KW, Spiering BA, Evans TM, Baumann JM. 2004.  Baseline lung function, exercise-induced bronchoconstriction, and asthma-like symptoms in elite women ice hockey players. Med Sci Sports Exerc,36:405–41 .

  11- ادوارد ال . فاکس - دونالد ک . ماتیوس،1387، فیزیولوژی ورزش، ترجمه ا خالدان. ویرایش اول, چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ص 67.

  12- Kaoru Toda, Yoshiharu Oshida, Mizuho Tokudome, Tomoko Manzai And Yuzo Sato. 2002,Effects of moderate exercise on metabolic responses and respiratory exchange ratio (rer) .Nagoya j. Med. Sci. 65. 109 – 113.

  13- Wasserman, K., Hansen, J.E., Sue, D.Y. and Whipp, B.J. 1987. Principles of exercise testing and interpretation. Philadelphia: Lea and Feiger ,pp:10–44.

  14- Brooks, G.A. and Fahey, T.D. 1984. Exercise physiology; Human bioenergetics and its applications, New York: John Wiley and Sons. pp: 35-55.

  15- دن لونگو و همکاران، 2012، دستگاه تنفس از کتاب اصول طب داخلی هاریسون، ترجمه ی م قربانی و همکاران، تهران: نسل فردا، ص84-38.

  16- Sakakibara M, Hayano J. 1996. Effect of slowed respiration on cardiac parasympathetic response to threat. Psychosom Med, 58 : 32-7.

  17- Roca J, Whipp BJ, Agustí AGN, Anderson SD, Casaburi R, Cotes JE, Donner CF, Estenne M, Folgering H, Higenbottam TW, et al. 1997. Clinical exercise testing with reference to lung diseases: Indications, standardization and interpretation strategies. ERS Task Force on Standardization of Clinical Exercise Testing. European Respiratory Society. Eur Respir J, 10:2662–2689.

  18- Stancak A Jr, Kuna M, Srinivasan, Visnudevananda S, Dostalek C. 1991. Kapalabhati-yogic cleansing exercise, I. Cardiovascular and respiratory changes. Homest Health Dis, 33: 126-34.

  19- Wandewalle GP and Havette P. 1987. Heart rate, maximal heart rate and pedal rate. J Sports Med, 27:205-210.

  20 -Graettinger W.F, Smith D.H.G, Neutel J.M., Myers J, Froelicher V.F. and Weber, M. 1995. Relationship of left ventricular structure to maximal heart rate during exercise. Chest, 107(2):341-345.

  21- Garret, Jr.,W.E. & Kirkendall, D.T. (editors). 2000. Exercise and sports science. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

  22- McArdle, W.D., Katch, F.I. & Katch, V.L. 1996. Exercise physiology: energy, nutrition and human performance. 4th ed. Williams & Wilkins.

  23- McArdle, W.D, Katch, F.I. & Katch, V.L. 2000. Essentials of exercise physiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

  24- Plowman, S.A. & Smith, D.L. 1997. Exercise physiology for health, fitness, and performance. Boston: Allyn and Bacon.

  25- Tanaka, H, Monahan, K.G. and Seals, D.S. 2001. Age – predicted maximal heart rate revisited. J Am Coll Cardiol; 37:153-6.

  26- Robergs, R.A. & Roberts, S.O. 1997. Exercise physiology: exercise, performance, and clinical applications. St. Louis: Mosby.

  27- G.K. Pal, S. Velkumary & Madanmohan. 2004. Effect of short-term practice of breathing exercises on autonomic functions in normal human volunteers, Indian J Med Res, 120, August, pp 115-121.

  28- Wilmore, J.H. & Costill, D.L. 1999. Physiology of Sport and Exercise. 2nd ed. Champaign, Illinois: Human Kinetics.

  29- کیم بارت وهمکاران، 2010، بخش فیزیولوژی تنفس از کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ، ترجمه ر بدن زاده، تهران: انتشارات سینا طب: کتاب جهان ادیب، 1390،155-150.

  30- Bernardi L, Passino C, Wilmerding V, Dallam GM, Parker DL, Robergs RA, et al. 2001. Breathing patterns and cardiovascular autonomic modulation during hypoxia induced by simulated altitude. J Hypertens,19 : 947-58.

  31- Steenhuis LH, Groen HJ, Koeter GH, Van der Mark TW. 2000. Diffusion capacity and haemodynamics in primary and chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Eur Respir J, 16:276–81.

  32- Hallenborg C, Holden W, Menzel T, et al. 1979. The clinical usefulness of a screening test to detect static pulmonary blood using a multiple-breath analysis of diffusion capacity. Am Rev Respir Dis, 119:349–56.

  33- Gotshall RW, Davrath LR. 1999. Cardiovascular effects of the breathhold used in determining pulmonary diffusing capacity. Aviat Space Environ Med, 70:471–4.

  34- Vander, et al. 2001. The Mechanism of Body Function 10th Edition. Human Physiology.

  35- Gillian Pocock and Christopher D.R. 1997. Human Physiology the Basis of Medicine 2nd, Edition.

  36- Xaubet A, Agustí C, Luburich P, et al. 1998. Pulmonary function tests and CT scan in the management of idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med, 158:431–6.

  37- Ganong WF. 2001. Cardiovascular regulatory mechanism. Review of medical physiology. 20th ed. San Franscisco: McGraw-Hill, p. 575-9.

  38- Dickinson JW, Whyte GP, McConnell AK, Harries MG. 2005. Impact of changes in the IOCMC asthma criteria: a British perspective. Thorax, 60(8):629-32. Available from: http://dx.doi.org/10.1136/thx.2004.037499.

  39-Tian Jun-ning. Journal of Nanjing Institute of Physical Education. 2000.14(4):149-150.

  40- Bernard A, Nickmilder M, Voisin C, Sardella A. 2009. Impact of chlorinated swimming pool attendance on the respiratory health of adolescents. Pediatrics, 124:1110-8.

   

  41- آندرئولی و کارپنتر، 2010، بیماریهای دستگاه تنفس از کتاب مبانی طب داخلی سیسیل، ترجمه غ درخشان دیلمی وهمکاران، تهران: نسل فردا ، ص145-132.

  42- جویس ام بلک، جین هوکانس هوکس ،1389 ، اختلالات تنفس، ترجمه ز مهدوی، تهران: جامعه نگر: سالمی، ص63-56

  43- پورلطیفی ع ، مشکی باف مقدم ز.1387. الگوی استخرهای شنای عمومی (استانداردها)، چاپ اول، تهران، فدراسیون نجات غریق،93، ص 42-50.

  44- منوچهر، یاوری، اصول عملی آموزش بدمینتون،١٣٧١ ، تهران: انتشارات فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی
  ایرا ن، ص44.

  45- Bhargava R, Gogate MG, Mascarenhas JF. 1988. Autonomic responses to breath holding and its variations following pranayama. Indian J Physiol Pharmacol, 42: 257-64.

  46-Mohsenifar Z, Tashkin DP. 1979. Effect of carboxyhemoglobin on the single breath diffusing capacity: derivation of an empirical correction factor. Respiration, 37:185–91.

  47-Krogh M. 1915. The diffusion of gases through the lungs of man. J Physiol, 49:271–300.

  48- Colin Solomon, Nigel A. S. Taylor .1994. The effects of exercise duration on dynamics of respiratory gas exchange, ventilation, and heart rate, European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, Volume 69, Issue 5, pp 421-428.

  49- Osbourne M, Mackenzie I, Taylor N .1994. Effect of altered haematocrit and inspired oxygen tension on respiratory gas exchange dynamics during submaximal exercise. Proc Aust Physiol Pharmacol Soc, 9P

  50- Bonetto G, Corradi M, Carraro S, Zanconato S, Alinovi R, Folesani, et al. 2006. Longitudinal monitoring of lung injury in children after acute chlorine exposure in a swimming pool. Am J Respir Crit Care Med, 174:545-9.

  51-Torén K, Sällsten G, Järvholm B. 1991. Mortality from asthma, chronic obstructive pulmonary disease, respiratory system cancer, and stomach cancer among paper mill workers: a case-referent study. Am J Ind Med, 19(6):729-37.

  52-Kim Ann Zimmermann, LiveScience Contributor. 2014. Respiratory System: Facts, Function and Diseasesss, October 01, 06:40pm ET.

  53-Shturman-Ellstein R, Zeballos RJ, Buckley JM, Souhrada JF. 1978. The beneficial effect of nasal breathing on exercise-induced bronchoconstriction. Am Rev Respir Dis, 118:65–73.

  54-Telles S, Nagarathna R, Nagendra HR. 1994. Breathing through a particular nostril can alter metabolism and autonomic activities. Indian J Physiol Pharmacol, 38 : 133-7.

  55-Les Ansley, Glen Rae, James H Hull. 2013. Practical approach to exercise-induced bronchoconstriction in athletes, Prim Care Respir J, 22(1): 122-125.

  56-American Academy of Pediatrics: Section on Allergy and Immunology; Section on Diseases of the Chest. Exercise and the asthmatic child. Pediatrics. 1989;84:392-3

  57-Bernard Al, Uyan ZS, Carraro S, Piacentini G, Baraldi E. 2009. Swimming pool, respiratory health, and childhood asthma: should we change our beliefs? Pediatr Pulmonol, 44:31-7

  58- Bar-Or, O., & Inbar, O. 1992. Swimming and asthma. Benefits and deleterious effects. Sports Medicine, 14, 397-405.

  59- Spivey A. 2009. Widening the pool of factors: studies needed to assess asthma swimming link. Environ Health Perspect,117:A162.

  60- Font-Ribera L, Kogevinas M, Zock J-P, Nieuwenhuijsen MJ, Heederik D .2009. Swimming pool attendance and risk of asthma and allergic symptoms in children. Eur Respir J, 34(6): 1304–10.

  61- G. Baraldi,2005. Environmental Health Perspectives, Swimming pools and childhood asthma:suggestive but not conclusive association. 117, 500-507.

  62--C Ondolo, S Aversa et al, Jun 2009, Nasal and Lung function in competitive swimmers Acta Otorhinolaryngol Ital, 29(3): 137–143.

  63- ضیائی، وحید، احمدی نژاد، زهرا و دیگران، 1385، مقایسه تست های عملکرد ریوی قبل و بعد از ورزش بسکتبال در بسکتبالیست های حرفه ای و نیمه حرفه ای، مجله علوم پایه پزشکی ایران، جلد 9، شماره 3،
   172-177.

  64- خوشنویس م ، نجفی مهری س و دیگران، 1387، مقایسه تاثیر دو روش تمرینات تنفسی و ورزش هوازی اندام های تحتانی بر وضعیت تهویۀ ریوی و حداکثر حجم اکسیژن مصرفی مبتلایان به بیماریهای مزمن انسدادی ریه، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره سیزدهم، 59-67.

  65-حاجی حسنی ع، بختیاری ا ، 1385، بررسی تاثیر تمرینات عضلات دمی با استفاده از روش IMTبر ظرفیت حیاتی تنفس، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلد 7، شماره 3 و4.

  66- Ivonne Bernardo Wicher; Maria Ângela Gonçalves de Oliveira Ribeiro. 2010. Effects of swimming on spirometric parameters and bronchial hyperresponsiveness in children and adolescents with moderate persistent atopic asthma, J. Pediatr. (Rio J.) vol.86 no.5 Porto Alegre Oct, available from:  http://dx.doi.org/10.1590/S0021-75572010000500006.

  67- Vaithiyanadane.V, Sugapriya.G, Saravanan.A, Ramachandran.C. 2012. Plumonary function test in swimmers and non-swimmers- a comparative study, Department of Physiology, SRM Medical college Hospital and Research centre, Kattankulathur, Int J Biol Med Res, 3(2): 1735-1738.

  68- Zinman R, Gaultier C. 1987.  Maximal static pressures and lung volumes in young female swimmers: one year follow-up, Pediatr PulmonolMay-Jun, 3(3):145-8.

  69- Michela Silvestri, Emanuele Crimi, Simona Oliva, Daniela Senarega, Maria Angela Tosca, Giovanni A Rossi, Vito Brusasco,2013. Pulmonary function and airway responsiveness in young competitive swimmers. Pediatr Pulmonol, Jan,19;48(1):74-80. Epub 2012 Mar 19.

  70- Len Kravitz, Ph.D and Lance C. Dalleck, M.S. 2009. The Phyiological Factors Limiting Endurance Exercise Capacity.

  71- Douglas G. Stuart , W. D. 1959. Collings Comparison of vital capacity and maximum breathing capacity of athletes and nonathletes, Journal of Applied Physiology Published 1 July,  Vol. 14 no. 4, 507-509.

  72- Vaithiyanadane.V, Sugapriya.G, Saravanan.A, Ramachandran.C. 2012. Plumonary function test in swimmers and non-swimmers- a comparative study, Int J Biol Med Res, 3(2): 1735 – 1738  .

  73- Joseph Singh, Suhel Raza, Arif Mohammad.2011. Physical Characteristics and Level of Performance in Badminton: A Relationship Study, Vol 2, No 5.


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال, پروژه درباره پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم و منظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال

پایان­نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش مقدمه امروزه رقابت شدیدی بین ورزشکاران در کشورهای مختلف برای کسب عنوان‌های قهرمانی در بازی‌های المپیک، جهانی و قاره‌ای وجود دارد و تلاش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت بیشتر در این بخش واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده است. طی سالیان اخیر بررسی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش چکیده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌های برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعالیت ورزشی آماده ‌کند استفاده از مکمل‌‌ های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای ...

پایان­نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزشی چکیده: عنوان: تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه زمینه و هدف: زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند از آن جمله آنها قاعدگی می­باشد. چرخه­ای که هر 28 روز تکرار می­شود و دارای سه مرحله لوتئال، فولیکولار و خونروی می­باشد. ممکن است برخی از ورزشکاران در ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش چکیده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌های برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعالیت ورزشی آماده ‌کند استفاده از مکمل‌‌های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر مقایسه­ی تاثیر تمرینات یوگا و ایروبیک بر برخی عوامل فیزولوژیکی و آمادگی جسمانی زنان غیر ورزشکار بود. 30 نفر از زنان غیر ورزشکار شهرستان میبد (سن: 98/4 ± 53/26 سال، قد: 35/5 ± 67/159 سانتی­متر، وزن: 94/14 ± 66/72 کیلوگرم، شاخص توده بدنی: 82/5 ± 52/28 2(متر)/کیلوگرم) به صورت ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 12 هفته رژیم غذایی و تمرینات ورزشی هوازی بر ترکیب بدنی زنان چاق غیرفعال است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 45 نفر می باشد . زنان گروه آزمایش به صورت تصادفی به 3 دسته کنترل (که فقط رژیم غذایی داشتند) ، پیاده روی تند و ایروبیک همراه با رژیم غذایی تقسیم ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه: هدف تحقیق : تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد برشاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار بود. روش کار: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی- نیمه تجربی که با طرح آزمون یک جلسه ای با دو گروه تجربی اجرا شد.بدین منظور16ورزشکاربا دامنه سنی 18تا25سال، سالم وداووطلب بطور تصادفی به دوگروه تمرین سبک ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی ...

ثبت سفارش