پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

word 900 KB 31679 134
1391 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۱۷,۴۲۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی)

  چکیده

  مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث  ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ایجاد اختلال در تعادل و غیره می شود که به تبع آن کیفیت زندگی کاهش می یابد. بنابراین استفاده از روش های کم هزینه و بدون عوارض جانبی برای برطرف کردن این مشکل ضروری به نظر می رسد.

  مواد و روش ها:در این تحقیق نیمه تجربی از بین زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مطب متخصصین مغز واعصاب،  انجمن ام اس و فیزیوتراپی های  شهر اراک، تعدا 33 نفر (سن:  45-25   سال و EDSS=2-6)انتخاب ودر سه گروه کنترل(9نفر)، یوگا(12نفر)، ثبات مرکزی (12نفر) قرار گرفتند. گروه تمرینات یوگا به مدت 8 هفته ( 3 جلسه در هفته و هر جلسه 70-60 دقیقه) و گروه تمرینات ثبات مرکزی به مدت 8 هفته (2 جلسه در هفته و هر جلسه 40-30 دقیقه) تمرینات را اجرا نمودند. در این پژوهش قبل و بعد از کامل شدن جلسات درمانی جهت ارزیابی تعادل و ناهنجاری قامت به ترتیب از آزمون تعادلی برگ ودستگاه فورمتریک 4بعدی دایرز آلمان استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSSنسخه 16 با استفاده از آزمون های tمستقل و t  زوجی وتحلیل واریانس یک طرفه در سطح اطمینان 95درصد (p≤0.05) انجام شد.

  یافته ها: بین میانگین داده های پیش آزمون و پس آزمون تعادل گروه یوگا(sig:000/0) و ثبات مرکزی sig:0/000)) اختلاف معناداری وجود دارد، ولی بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون ناهنجاری قامت گروه یوگا(sig:0/749)  و ثبات مرکزی  (sig:0/821) اختلاف معناداری وجود ندارد. آنووا[1] نشان داد که بین میانگین داده های پس آزمون تعادل (sig=0/000) سه گروه اختلاف معنی داری وجود دارد ولی در پس آزمون ناهنجاری قامت (sig=0/761) وجود ندارد.

  نتیجه گیری:تمرینات یوگا و ثبات مرکزی به صورت مداوم و با فرض ثابت بودن شرایط بیمار باعث بهبودی در تعادل بیماران مولتیپل اسکلروزیس شد و تاثیر این دو نوع تمرینات بر تعادل یکسان است.

  کلید واژه ها: مولتیپل اسکلروزیس، یوگا، ثبات مرکزی،  تعادل، راستای قامت

   

  1- مقدمه          

  حرکت و جنبش از ویژگی های حیات انسان و دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عاملی برای رشد، سلامت ونشاط اوست. انسان نیازمند حرکت و به عبارتی ناگزیر از حرکت است. منع انسان از حرکت نه تنها موجب توقف رشد بلکه سبب افسردگی واز دست دادن شور ونشاط زندگی وی می گردد. امروزه علم در تمام جنبه ها پیشرفت چشم گیری داشته و تربیت بدنی و ورزش که علمی گسترده وپیشرفته تلقی می شود از این قائده مستثنی نیست. از سوی دیگر، یکی از عوامل بسیار موثر توسعه و پیشرفت علم ورزش، شناخت بهتر بدن وچگونگی عملکرد آن است. همچنین اگر فعالیتهای جسمانی بر مبنای صحیح و با اصول و موازین علمی انجام نشود، نه تنها مثبت ومفید نخواهد بود، بلکه زندگی انسان را به مخاطره می اندازد. به عبارت دیگر با تقویت صحیح و اصولی دستگاه عضلانی – اسکلتی می توان از بروز بسیاری از ناراحتی های بدن پیشگیری کرد(1).

  ستون فقرات ساختاری چند قسمتی[1] با تحرک زیاد بوده که مستعد تاثیر پذیری از نیروهای واکنشی زیادی است که ناشی از وضعیت های بدنی مختلف، انقباضات عضلانی و نیروهای خارجی وارده است(2). ستون فقرات دارای چهار قوس، شامل قوسهای گردنی، سینه ای، کمری وخاجی است که این انحناهای ستون فقرات سبب افزایش مقاومت آن در برابر نیروهای عمودی از جمله وزن بدن می شود.

  اگر این انحناها از وضعیت اصلی خود جابجا شوند. ناهنجاریهایی از نوع عملکردی در ستون فقرات ایجاد می شود(75). ستون فقرات علاوه بر دامنه حرکتی کامل، نیازمند ثبات کافی در طول حرکات در صفحات مختلف می باشد. ناحیه کمر، لگن وران به عنوان ناحیه مرکزی[2] بدن از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا نه تنها موقعیت آناتومیکی مرکز ثقل بدن در این ناحیه واقع شده بلکه به عنوان یک رابط بین اندام فوقانی وتحتانی عمل می کند(3). امروزه تمرینات مربوط به تقویت و افزایش ثبات ناحیه مرکزی مخاطبان وعلاقه مندان زیادی را در حوزه های مختلف پیدا کرده است وطی چندین سال اخیر بر تعداد استفاده کنندگان از این روش تمرینی افزوده است، بطوریکه در نیل به اهداف مختلف از جمله بهبود عملکرد ورزشی، بازتوانی و بهبود آسیب ها، بهبود سلامتی و آمادگی حرکتی بکار گرفته می شود. از این رو متخصصان و مربیان ورزشی توجه خود را در راستای کاربرد این نوع تمرینات در کنار سایر روش های تمرینی و باتوجه به تاثیرات این تمرینات در حوزه پاتولوژی، بازتوانی و بهبود عملکرد معطوف کرده اند(4). یوگا یک رشته باستانی است که موجب افزایش آمادگی بدن، رفع تنش های عضلانی  ( از طریق از بین بردن اسپاسم)، هماهنگی اندام و تعادل بدن، کاهش محدودیت در حرکت، افزایش انعطاف پذیری، استقامت، کنترل و کاهش خستگی، افزایش تحمل در برابر گرما، بهبود گردش خون و تنفس، بهبود عملکرد اندام (روده و مثانه) و کاهش استرس و احساس شادابی خواهد شد. با توجه به اینکه یوگا طبق تحقیقات انجام شده دارای بیش از 70نوع فایده و مزایاست، این رشته محبوبیت خاصی را پیدا کرده است بطوری که امروزه استفاده از یوگا در جوامع غرب وشرق برای درمان بسیاری از بیماری ها زیاد شده است.

  هنگامی که ساختار اسکلتی انسان در حالت تعادل باشد، دستگاه اهرمی در حداکثر کارایی و حداقل انرژی است. بدن یک ساختار بلند است که بر روی یک سطح اتکا نسبتا کوچک متعادل و مرکز جاذبه آن در ناحیه بالاتری قرار دارد و همین امر تعادل فیزیولوژیک بدن را با چالش روبه رو می کند(5).

  تعادل و کنترل راستای قامت یکی از جنبه های مهم آمادگی جسمانی است که ورزشکاران برای بهبود اجراهای ورزشی خود از آن سود می برند، بطوریکه کمتر ورزشی را می توان نام برد که تعادل وکنترل راستای قامت در آن نقشی نداشته باشد(6). علاوه براین تعادل وکنترل راستای قامت یکی از بخش های مهم برنامه های بازتوانی در آسیب های ورزشی به شمار می رود که متاسفانه اغلب از سوی مربیان و ورزشکاران نادیده گرفته شده و بازگشت ورزشکار را به میادین ورزشی به تاخیر می اندازد. بانگاهی جامع به مفهوم تعادل وکنترل راستای قامت متوجه مفهوم وکاربرد وسیع آن خواهیم شد بطوریکه هر جا سخن از بدن انسان به میان می آید،تعادل وکنترل راستای قامت نقش پررنگ تری به خود می گیرد.فعالیت های انجام شده در محیط کار و کارهای روزمره مانند راه رفتن، دویدن و بالارفتن از پله ها، همگی به تعادل وکنترل وضعیت بدنی صحیح نیازمندند.

  تعادل وضعیتی است که میل به جابجایی مرکز ثقل(COG)[3] در محدوده سطح اتکا(BOS)[4]در حد مطلوب را توصیف می کند(7).از آنجا که اختلالات ثبات وضعیت (Postural)، اسپاسم و تون عضلانی یکی از بزرگترین  مشکلات برای تعادل،تحرک و انجام فعالیت های روزانه در بیماران MS[5]  می باشد(8). و همچنین یکی از عوامل مهم برای افتادن در بیماران مبتلا بهMS اختلال تعادل می باشد(9) .تعادل و کنترل راستای قامت در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اهمیت دو چندانی پیدا میکند. با توجه به رشد و گسترش این بیماری و افزایش آمار افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در جهان(2.5 میلیون نفر) و در ایران 40-60 هزار و باتوجه به اینکه زنان بیشتر در معرض ابتلا به ام اس هستند (72درصد زنان و28 درصد مردان)اهمیت تشخیص و پیشگیری مشکلات این بیماران برای ارتقا و بهبود کیفیت زندگی مستقل بیشتر نمایان می شود. از همین رو بررسی وتشخیص عوامل موثر برتغییرات کنترل راستای قامت و تعادل افراد مبتلا به MS، به منظور افزایش ایمنی در اجرای فعالیت های فیزیکی روزمره و ورزشی وجلوگیری از آسیب های ناشی از زمین خوردن در بین این گروه از جامعه، یکی از موضوعات مهم وضروری است.

   

  1-2بیان مسئله

  مولتیپل اسکلروزیس یا ام اس از شایعترین بیماریهای سیستم عصبی مرکزی(CNS)[6] است. طی این بیماری غلاف میلین آکسون رشته های عصبی از بین می رود. لذا هدایت جریانهای الکتریکی در مغز ونخاع دچار اختلال شده وعلائم بیماری ام اس ظاهر میشود.محققان این بیماری را یک بیماری مزمن اتوایمیون،التهابی،پیشرونده،غیرواگیردار و ناتوان کننده ی بالغین جوان وفعال میشناسند(10). در اثر این بیماری پلاکها وضایعات التهابی متعددی در بافتهای سفید مغز ونخاع واعصاب چشمی ایجاد می شود. این بافتهای سفید وسخت شده همان غلاف میلین جدا شده است که در مغز، نخاع شوکی و مخچه ایجاد و باعث آسیب دستگاه عصبی می گردد. شدت و عوارض این بیماری بسته به میزان و محل آسیب فرق می_ کند به همین دلیل نشانه های بیماری در افراد متفاوت است و این آسیب باعث علائمی از قبیل عدم تعادل، تلو تلو خوردن، عدم هماهنگی، بی حسی وفلج قسمتهای مختلف بدن، خستگی، اختلالات بینایی(تاری دید و دوبینی)، اختلال در تکلم، ضعف عضلانی، اختلال در بلع غذا، اختلال در دفع مدفوع، اختلال در کنترل مثانه(کنترل ادرار)، درد مزمن وحاد( صورت وکمر)، اختلالات جنسی، اضطزاب وافسردگی دراین  بیماران می شود.(11و8) .دانشمندان هنوز علت واقعی و درمان قطعی این بیماری را پیدا نکرده اند. ولی علتهایی مانند ضعف سیستم ایمنی ، زندگی غیر فعال، عوامل جغرافیایی ومحیطی، عوامل عفونت زا مانند ویروس ها، سوءتغذیه بخصوص کمبود ویتامین های ((B,D، ضعف ژنتیکی، کم آبی، کمبود آنزیم و واکسنها وسموم را از علتهای شایع این بیماری می دانند(12).  مرگ اکثر بیماران در اثر عفونت های ویروسی (عفونتهای ثانویه در ریه ها و مثانه )دیده شده است. از درمانهای قابل استفاده دراین بیماران می توان درمانهای دارویی: اینترفرون بتا(بتا سرون،آوونکس،ربیف)، گلاتیراستات(کوپاکسون)، کورتیکواستروئیدها، آمانتادین مودافیلین، پمولین و.. درمان تغذیه ای:مصرف امگا6، امگا3، اسیدهای چرب اصلی، مصرف ویتامین های  B,Dو درمان های  فیزیکی از قبیل  فیزیوتراپی، ورزش های هوازی، شنا و یوگا را نام برد(12). این بیماری در زنان 3-2 برابر مردان، درسفید پوستان 3برابر سیاهپوستان و در مناطق سردسیر و معتدل بیشتر از مناطق استوایی وگرمسیر دیده شده است.علائم این بیماری بیشتر در بین 45-25 سالگی بروز می کند ولی بصورت نادر در سنین زیر 15 سالگی و بالای  65سالگی هم بروز می کند(12). بهترین وسیله  برای تشخیص این بیماری MRI است ولی از تستهای آزمایشگاهی دیگری مانند پتانسیل برانگیخته[7] وبررسی مایع مغزی نخاعی هم استفاده میشود(12،11،8). 75%این بیماران عمر طبیعی دارند اما طولانی ترین عمر برای این بیماران 25سال وکوتاه ترین عمر برای زنان 7سال و برای مردان 11سال گزارش شده است(11). این بیماری موروثی نسیت ولی چنانچه سابقه بیماری واستعداد خانوادگی در این بیماری وجود داشته باشد بروز این بیماری را درخویشاوندان نزدیک دو چندان می کند(8). مطالعات نشان داده اند که یکی از شایعترین مناطق در گیری در این بیماری مخچه میباشد که باعث بروز اختلال حرکتی، تعادل و کاهش کنترل راستای قامت میشود و به تبع این اختلالات، کیفیت زندگی مستقل این بیماران کاهش می یابد(13). تعادل وکنترل راستای قامت مهارت حرکتی پیچیده ایست که پویایی قامت بدن را در جلوگیری از زمین خوردن توصیف می کند(14). کنترل قامت و تعادل به عنوان یکی از مفاهیم بحث برانگیز سیستم حسی _حرکتی است.کنترل راستای قامت وتعادل از سه جنبه قابل بررسی است؛ جنبه فیزیولوژیکی و بیومکانیکی به ترتیب سطوح مختلف مکانیزمهای کنترل تعادل وتوانایی حفظ وبرگشت مرکز ثقل در محدوده ی پایداری بدون افتادن را مد نظر قرار می دهند، از منظر عملکردی تعادل در سه حوزه ایستا، پویا و نیمه پویا تقسیم شده است(9). راستای قامت خوب در گرو عملکرد موثر ساختارهای عضلانی، استخوانی و مفصلی است(5). کنترل تعادل نیازمند تولید و هماهنگی نیروهایی است تا حرکات موثر جهت کنترل راستای قامت در فضا ایجاد شود.سیستم اعصاب مرکزی در حالت ایستاده ساکن و ایستاده هنگام بهم خوردن تعادل ،به طرق مختلف باعث تولید ،هماهنگی وتنظیم این نیروها میگردد.دو عامل اصلی ایجاد تعادل در وضعیت ایستاده وجود دارد:اولین عامل راستای قرار گیری اجزای بدن نسبت به یکدیگر که  باعث حفظ تعادل با کمترین مصرف انرژی می شود و تاثیر جاذبه را کاهش می دهد. دومین عامل تون عضلانی است که از بهم خوردن تعادل وزمین خوردن در اثر کشش جاذبه جلوگیری می کند .سه عامل مهم در تون عضلانی: سفتی ذاتی خود عضلات، تون عضلانی زمینه ای موجود در عضلات نرمال، تون پاسچرال(فعالیت عضلات ضد جاذبه) (9). با توجه به نقش  ثبات تنه(توانایی نگهداشتن تنه بصورت ثابت در هنگام حرکت یک عضو بدن)که همان ثبات مرکزی بدن نامیده می شود در ایستایی بدن واطمینان از تعادل بدن در هنگام حرکت اندامها تقویت عضلات اصلی درگیر در این ثبات (عضلات عرضی شکم، مولتی فیدوس وکف لگنی) باعث حفظ بیشتر تعادل و ثبات تنه در فعالیتهای روزمره میگرد(15).  وهمچنین نقش تمرینات یوگا درحفظ نیروی عضلانی و رفع خستگی و گرفتگی عضلات، افزایش انعطاف پذیری وبهبود تعادل حفظ نرمی مفاصل و بهبود میدان حرکتی آنها، تسهیل جریان خون و جریان های عصبی در بدن، جلوگیری از نشانه های ثانوی ام. اس مانند: لاغر شدن، تحلیل رفتن عضلات و انقباض آنها،  تقویت سیستم ایمنی بدن ،کمک به کنترل وزن و با توجه به گسترش روز افزون بیماری ام اس در جهان و ایران، به علت کاهش تعادل وکنترل راستای قامت، ضعف عضلات عمقی تنه (عرضی شکم،مایل داخلی مایل خارجی،مالتی فیدوس وکف لگنی) در کاهش ثبات تنه و توانایی عملکردی بدن و نبود درمان قطعی، این بیماران در انجام فعالیتهای روزمره خود دچار مشکلات و محدودیتهای زیادی هستند(17،16،10). از آنجاکه تمرین درمانی یک روش کم هزینه و موثر در کاهش اختلالات عملکردی افراد مبتلا به ام اس می باشد، افزایش توانایی های عملکردی موجب انجام بهتر فعالیتهای روزمره آنان می شود که این مسئله از نظر روحی روانی روی این افراد بسیار موثر وکمک کننده است(18،13). با توجه به اندک بودن تحقیقاتی در زمینه تمرینات ثبات مرکزی ویوگا و نقش این تمرینات در افزایش تعادل و راستای قامت در افراد مبتلا به ام اس، محقق به دنبال این سوال است که آیا تمرینات ثبات مرکزی و یوگا می تواند موجب بهبود تعادل و ناهنجاری قامت در افراد مبتلا به ام اس شود یا نه؟

  Abstract

  Introduction:Multiple Sclerosis is the prevalent neurological sisease among full-grown young people. This disease damages neural axons and then forms damages in performace. It effects on the cerebellum. Problem of this system caures  derangment in balance equilibrium. And the quality of life decreases. So it is emential to are economical method with no phenomeuons for solving it.

  Methods:In this research, among women suffering from multiple sclerosis who refered to Araks specialitts, MS Council, 33 people were selected(age:25-45, EDSS=2-6) in three groups, control(9 persons), yoga(12persons), core stability(12person). The yoga group for 8 week,(sessions every session 60-70 minutes) and core stability group for 8 weeks (2sessions and every session 30-40 minutes) performed the exercises. In this research, after the end of sessions, for balance measurement and abnormal pastural Berg balance scale, formetric 4d Dierse Germany, were used respectively. Analyzing the datas was done by SPSS softwarewhich used form t-independent and t-pair and analyzing the variatian of p≤0.05.

  Findings:There is a clear difference between the mean datas of yoga group balance (sig=0.000) and core stability (sig=0.000), but this difference didn`t fiappen between yoga group abnormalities pastural (sig=0.749) and core stability (0.821). Anova indicated that there was a significant  differences between post-test`s means of balance three groups, but not about post-test`s abnormalities pustural .

  Conclution:The yoga and core stability exercises currently can improve patient`s balance who suffer from multiple sclerosis, and the effect of these two exercises on balance is the same.

  Keywords: Multipel Sclerosis, Yoga, Core Stability, Balance, Postural Alignment                      

 • فهرست:

  - فصل اول.......................................................................................................................................................................................1

  1-1مقدمه.........................................................................................................................................................................................2

  1-2بیان مسئله........................................................................................................................................................................4

  1-3اهمیت وضرورت تحقیق.................................................................................................................................................7

  1-4اهداف تحقیق......................................................................................................................................................................7

  1-5فرضیه های تحقیق ..........................................................................................................................................................8

  1-6قلمرو تحقیق:.....................................................................................................................................................................8

  1-7محدودیت های تحقیق....................................................................................................................................................9

  1-8تعریف واژه ها واصطلاحات ...........................................................................................................................................9

     1-8-1تعادل پویا.................................................................................................................................................................9

     1-8-2تعادل ایستا..............................................................................................................................................................9

    1-8-3راستای قامت ...........................................................................................................................................................9

    1-8-.4 تمرینات ثبات مرکزی.........................................................................................................................................10

    1-8-5یوگا:...........................................................................................................................................................................10

    1-8-6. مالتیپل اسکلروزیس.........................................................................................................................................11

  فصل دوم...............................................................................................................................................12

  2-1مقدمه...............................................................................................................................................................................13

  2-2 بخش اول: مروری بر متون نظری............................................................................................................................14

  2-2-1 آناتومی سیستم عصبی.......................................................................................................................................... 14                                                                                     

     2-2-1-1 جسم سلولی: ................................................................................................................................................15

      2-2-1-2دندریتها:...........................................................................................................................................................15

      2-2-1-3آکسون..............................................................................................................................................................15

      2-2-1-4 ساختمان وعمل فیبرهای عصبی .............................................................................................................15

      2-2-1-5 میلینزاسیون سیستم عصبی محیطی............................................................................................................. 16                                                                                           

      2-2-1-6 میلیزاسیون سیستم عصبی مرکزی ........................................................................................................16

                                                        

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                              صفحه

   

   2-2-1-7 انتقال ایمپالس عصبی در فیبرهای عصبی................................................................................................16

      2-2-1-8 سرعت ا نتقال در فیبرهای عصبی............................................................................................................17

      2-2-1-9 بیولوژی عصبی نوروگلی ............................................................................................................................17

         2-2-1-9-1 آستروسیتها..................................................................................................................................... ...18

         2-2-1-9-2 اولیگودندروسیتها...............................................................................................................................18  

         2-2-1-9-3 میکروگلی: ...........................................................................................................................................19

         2-2-1-9-4 اپاندیم...................................................................................................................................................19   

  2-2-1-10 واکنش نوروگلیا به آسیب..............................................................................................................................19

   2-2-1-11 مخچه ..............................................................................................................................................................20

      2-2-1-11-2اعمال مخچه..........................................................................................................................................20

    2-2-1-11-3 اختلالات عملکرد مخچه......................................................................................................................21

    2-2-2آناتومی ناحیه مرکزی بدن..................................................................................................................................21

  2-2-3اهمیت انقباض همزمان عضلات.............................................................................................................................25

  2-2-4 ثبات مرکزی ............................................................................................................................................................26

  2-2-5 کنترل وضعیت بدنی و تعادل ..............................................................................................................................27

    2-2-5-1تئوری رفلکس- سلسله مراتبی......................................................................................................................28

    2-2-5-2 تئوری سیستمی فعال....................................................................................................................................29

     2-2-5-2-1مکانیسم های حسی در کنترل تعادل: ................................................................................................30

     2-2-5-2-1-1سیستم بینایی:......................................................................................................................................30

    2-2-5-2-1-2 سیستم سوماتوسنسوری (حسی – پیکری):..................................................................................30

   

   

   

    فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                              صفحه

  2-2-5-2-1-3سیستم دهلیزی:  ....................................................................................................................................30                                        

  2-2-5-2-2 مکانیسم های حرکتی در کنترل تعادل:..................................................................................................32

      2-2-5-2-2-1طرز قرار گرفتن اجزای بدن نسبت به یکدیگر ...........................................................................33

      2-2-5-2-2-2تون عضلانی: ......................................................................................................................................33

     2-2-5-2-2-3 تون پاسچرال........................................................................................................................................34

  2-2-5-2-3سیستم عصبی کنترل کننده تعادل:..........................................................................................................34

  2-2-6 انداره گیری تعادل: ................................................................................................................................................34

  2-2-7 یوگا............................................................................................................................................................................36

    2-2-7-1تعریف و شناسه یوگا........................................................................................................................................36

    2-2-7-2چیستییوگا................................................................................................................................................36

    2-2-7-3پیشینه یوگا........................................................................................................................................................37

     2-2-7-3-1 دوران ودایی..............................................................................................................................................37

     2-2-7-3-2دوران پیش از کلاسیک............................................................................................................................37

     2-2-7-3-3دوران کلاسیک..........................................................................................................................................37

     2-2-7-3-4دوران بعد از کلاسیک.............................................................................................................................38.

     2-2-7-5 دوران جدید....................................................................................................................................................38

    2-2-7-4 ویژگی و فواید یوگا.........................................................................................................................................38

    2-2-7-5 حالات وحرکات در یوگا.................................................................................................................................39

  2-2-8 شکل و وضعیت بدنی..............................................................................................................................................39

                                                           

   

                                                            فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                              صفحه

  2-2-9 ساختار وشکل ستون فقرات................................................................................................................................. 39                                             

  2-2-10 قوسهای ستون فقرات.........................................................................................................................................40

  2-2-11 ناهنجاری های ستون فقرات.............................................................................................................................40

    2-2-11-1 گرد پشتی (کیفوز).......................................................................................................................................41

    2-2-11-2 گود پشتی (لوردوز).....................................................................................................................................43

  2-2-12 تاریخچه بیماری مولتیپل اسکلروزیس.............................................................................................................43

    2-2-13 تعریف MS........................................................................................................................................................45

     2-2-13-1شرح ..............................................................................................................................................................46

     2-2-13-2 آناتومی..........................................................................................................................................................46

     2-2-13-3 فیزیولوژی....................................................................................................................................................47

  2-2-13-4 اپیدمیولوژی......................................................................................................................................................47

  2-2-13-5 تغییر در میزان شیوع / بروز.........................................................................................................................48

    2-2-13-6 ملاحظات ژنتیکی.........................................................................................................................................48

     2-2-13-7 ایمونولوژی...................................................................................................................................................48

    2-2-13-8 عوامل برانگیزاننده........................................................................................................................................48

    2-2-13-10 شیوع MS در مناطق مختلف جهان.....................................................................................................48

    2-2-13-11شیوع MS در ایران...................................................................................................................................48

    2-2-13-12تظاهرابالینی...............................................................................................................................................48

                                                         

   

                                                          فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                              صفحه

  2-2-13-13 سیر بالینی....................................................................................................................................................49                      

  2-2-13-14 تشخیص ........................................................................................................................................................50

    2-2-13-15روشهای تشخیص......................................................................................................................................50

  2-2-13-16 پیش آگهی...................................................................................................................................................50

  2-2-13-17 درمان..............................................................................................................................................................50

  2-3 بخش دوم مروری بر متون تجربی:............................................................................................................................50

    2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور...............................................................................................................50

    2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:..........................................................................................................52

  2-4جمع بندی.......................................................................................................................................................................57

  فصل سوم..............................................................................................................................................58

  3-1 مقدمه...............................................................................................................................................................................59

  3-2 روش تحقیق..................................................................................................................................................................59

  3-3 جامعه آماری ونمونه آماری.......................................................................................................................................59

  3-4 متغیر های تحقیق......................................................................................................................................................60

  3-5 ابزارهای مورد استفاده در تحقیق.............................................................................................................................60

    3-5-1 پرسشنامه..............................................................................................................................................................60

    3-5-2 اندازه گیری عینی...............................................................................................................................................61

  3-6 پروتکل تمرینی ............................................................................................................................................................61

  3-7 روش جمع آوری داده ها ومراحل انجام کار...........................................................................................................61

  3-8 تجزیه وتحلیل آماری..................................................................................................................................................62

  فصل چهارم..........................................................................................................................................63

                                                    

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                              صفحه

  4-1 مقدمه ............................................................................................................................................................................64

   4-2 اطلاعات توصیفی گروه های آزمایش .....................................................................................................................64

    4-2-1 نرمال بودن توزیع نمونه ها ...............................................................................................................................65

  4-3 آزمون فرضیه های تحقیق .........................................................................................................................................65

  4-4 نتایج تحقیق ..................................................................................................................................................................66

    4-4-1 فرضیه اول .............................................................................................................................................................66

     4-4-2 فرضیه دوم ...........................................................................................................................................................67

    4-4-3 فرضیه سوم ...........................................................................................................................................................67

    4-4-4 فرضیه چهارم ........................................................................................................................................................68

    4-4-5 فرضیه پنجم...........................................................................................................................................................68

    4-4-6 فرضیه ششم..........................................................................................................................................................69

  فصل پنجم ...........................................................................................................................................71

  5-1 مقدمه...............................................................................................................................................................................72

  5-2 خلاصه پژوهش..............................................................................................................................................................72

  5-3 یافته های تحقیق.........................................................................................................................................................73

  5-4 بحث و بررسی و نتیجه گیری....................................................................................................................................73

    5-4-1 تمرینات یوگا و بهبود تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس..............................................................73

    5-4-2 تمرینات یوگا و بهبود ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.............................................74

    5-4-3 تمرینات ثبات مرکزی و بهبود تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ............................................74

    5-4-4 تمرینات ثبات مرکزی و بهبود ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز................................75

  5-5 جمع بندی و نتیجه گیری.........................................................................................................................................77

  5-6 پیشنهادات کاربردی....................................................................................................................................................78

  پیوست ها.................................................................................................................................................................................81

  منابع ومآخذ:......................................................................................................................... .................................................97

  چکیده انگلیسی

  منبع:

   

  Raschke V.,chaffin DB.,(1966)."Trunk and hip muscle recruitmcntin response to external, anterior tumbosacral shear and moment loads."

  Panjabiu M., Abumi K., Du ranceau J.,et al.(1989)." Spinal stability and intersegmental muscle forces: a biomechanical model".Spine;  14 : 194 – 199 .

  Clark MA.,Fater D.,Reuteman P.(2000)." Core (trunk) stabilization and its importance for closed kinetie chain rehabilitation",Orthop Phys Ther Clin North Am; 9 : 119 - 13 .

  Brandon R.(2002)."Core stability training".peak perf, 165 : 8 – 11 .

  دانشمندی ، حسن.(1383) . حرکات اصلاحی، شناسایی و تجویز تمرین ها. انتشارات سمت. ص 13 .

  Bergk . (1989)." Balance and its measure in the eldery": A review.

  Piegaro AD.(2003)." The Comparative Effects of Four-week Core stabilization & Balance – Training Programs in Semidynamic & Dynamic Balance". Masters Thesis, Morgantown WV: west Virginia university.

  دستگاه اعصاب، 1383 زهرا مشتاق، تهران، سالمی، ص، 326

  لطافت کار ، خداداد . (1389). حرکات اصلاحی و درمانی ، انتشارات بامداد کتاب ص 53 و 54 و 61-2

  Neuro rehabilitation for the physical therapist assistant. 1ed . slack in corporate 2006 p.198 – 2020

  سسیل، مبانی طب داخلی. (1379)، ترجمه وفا طباطبائی، تهران ، اشتیاق ، ص 1241

  سلطان زاده ، اکبر. (1389)، بیماری های مغز و اعصاب و عضلات، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ص 408

  قاسمی ،احسان. (1390). مقاله تأثیر تمرینات نورومسکولار بر تعادل بیماران ام اسی. پژوهش در علوم توانبخشی/سال 7 / شماره 2.

  Wollacott M,Shumway – Cook. A (1999)." Change in posture control across the life span: a system approach" , phythe. V : 799-867

  Free man JA , Gear M,Pauli A,etal." The effect of core stability training on balance and mobility in ambulant hndividuals with multiple sclerosis: amult-center series of core studies. Mult scle (2010); 16 (11) : 13,77 -83

  Jeffegs I. (2002)." Develophng aprogressive core stability program", strength cond J ;, 24 : 65 – 73.

  Russell WR, palfrey G.Disseminated sclerosis therapy – a progress report. Physiotherapy 1969 : 55(8) : 30610

  Leeu Ndt ,(2004)." Core stability measures as risk factor for Lower extremity in athletes". Med Sciports Exere, 36 : 926 – 34.

  Norris CM.(2002)."Functional load abdominal training". part I,phys the sport,2:29-39 

  Shumway-Cook A.,Wollacot M,(2002)"motore contorol :theory and practical applications"lippincot williams willins.NS,USA,28-125 

  JohnsonP.(2002)."Teraining the trunk in the athlete",strength cond J;24:52-59

  A.Ahmadi et al."the effects of yoga inter vention on balance,speed and endurance of walking ,fatigue and quality of life hn people with multiple sclerosis."journal of human kinetics vol23/2010:71-78

  whit lj ,mcCoyCASTELANO v,ogutiereez g.stevens je-walter ga,et al,"ressistance training hmproves strength and functional capacity in person with multiple sclerosis.mult scler2004:68-74

  Semedal T,Lygren H,Myhr KM,Moe-Nilssen R, Gjel svik B,GjelsvikO,et al."balance and gait imorove in paitions with ms afther physiotherapy based on the Bobath concept.physiother Res Int2006;(2):104-16                                                                                                                                            

  .gutierrez GM,Chow JW,TillmanMD,McCPSC,CastellanoV, WHITE lj,"ressistan training improve hn persons with multiple sclerosis.Arch phys med rehabil2005;86(9):1824 

  .Debolt s, Mc Cubbin JA,"The effects of home-based ressistanceexercise on balance,power and mobility in adults with multiple sclerosis.Arch physmed Rehabil2004;85(2):290-7

  Gribble P., Hertel J . (2003)." Consideration for normalizing measures of star excursion balance test", Measures Physical Education Exercise Sci, V : 89 – 100 .

  Shum way – cook A., woollacot M .(2000)." Motor control: Theory and practical applications". Lippincot Williams & wilins, Maryland USA , 28 – 125

  صلواتی، مهیار. (1381). بررسی اختلالات کنترل پاسچرال در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن وتاثیر تمرینات ثبات دهنده ستون فقرات بر آن. رساله دوره دکتری.

  Olmstead LC., Carcia CR., Hertel J.,Shultz SJ.(2003)." Efficacy o the star excursion balance test in detecting reach deficits in subjects with chronic ankle in stability". JA thl Train, 37 : 501 6.

  Panjabi MM .(1992)." The stabilizing system of the spine, part: function, dysfunction, adaptation, and enhancement". J Spinal Disord, 5 : 383 – 389 .

  نور و آناتومی بالینی/ ریچارد اسنلو مترجمین (جراهان مغز و اعصاب: دکتر فرهاد مطلق، دکتر سید فخرالدین توکلی ،دکتر احمد صفایی، - مشهد – سعیدی منش، 1384 فصل یک ، دو و نه)

  Bergmark A . (1989) ." Stability of he lumbar spine: a study in mechanical engineering", Acta Orthop Scand Suppl; 230 : 1 – 54 .

  Raty Hp., Impiraara O., karppi SL.,(2002)." Dynamic Balance in former elite male athletes and in community control subjects". Scand J Med Sci Sports, 12 : 111 – 117 .

  Patla A., Frank J., Winter D.(1990)." Assessment of balance control in the elderly : maror issues". Physiotherapy Canada, 42 : 89 – 97 .

  Aspden RM . (1992)." Review of the functional anatomy of the spinal ligaments and the lumbar erector spine muscles". Clin Anat ; 5 : 372 378 .

  Hedman Sj. (2000)." Vestibular rehabilitation", 2nd ed, ladelphia, chap 1,20

  Arokoski JP., valta T.,Ariaksinen O., Kanakaanpaa M. (2001)." Bak and abdominal muscle function during stabilization exercises". Arch phys med Rehabil ; 82 : 1089 – 1098.

  Konin Jp., pcterson Cl. (2003)." Strengthening the core from the inside out". Athl Ther Today; 8 : 41 – 43 .

  O'Sullivan PB., Twomey LT., Allison GT.(1999)." Evaluation of specific stabilizing exercise in the treat mentof chronic low back pain with radiologic diagnosis of spondyloysis or spondy lolisthesis", Spine, 22 : 2959 – 2967 .

  King MA.(2000)." Core stability : creating a foundation for founctional vehabilitation". Athl Ther Today, 5:6-13 .

  Leetun DT.(2004)." Core stability measures as risk factor for lower extremity injury in atheletes". Med Sci sports Exerc, 36:926 – 34 .

  Andersson EA., Oddsson LIE., Grunds trom H., Nillsson J., Thorstensson A.(1996)." EMG activities of the quadrates lumborum and erector sppinae muscles during flexion-relaxation and other motortasks". Clin Biomech; 11 : 392 – 40 .

  Akuthta V., Nadler SF.(2004)." Core strengthening" Arch phys Med Rehabil, 85 S : S86 – 92 .

  Hodges PW., Richard son CA.(196)." Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low bak pain". Spine; 21 : 2640 – 2650 .

  Sapsford RR, Hodgeg PW., Richardson CA., Cooper DH., Markwell SJ Jull GA.(2000)." Coactivation of the abdominal and pelvic for muscles during voluntary exercise" neurophys urodnamics, 20 : 31 -42 .

  Gambetta V.(1999)." Hard core training; a functional approach", Train cord, orthop phys Ther Clin North Am, 9 : 34 – 40 .

  Nadler SF., Malanga GA., Bartoli LA., Feinberg JH., prybicien M., Deprince M. (2002)." Hip muscle imbalance and low back pain in athletes: influence of core strengthening". Med Sci sport exerc; 34 : 9 – 16 .

  Newton R.(1955)." Standing balance abilities of elderly subjects under altered visual and support surface conditions". Physiotherapy Canada 4(1), 56 68 .

  Tesh KM., shaw Dunn J., Evans JH.(1987)." The abdominal muscles and vertebral stability". spineeffect of lumbar fatigue on the ability to sense ; 12 : 501 – 508

  Ch ow JW.,shim JH., Lim YT., (2003)." Lower trunk muscles activity during the tennis serve". J Sci Med sport; 6: 512 – 8 .

  Taimela S., Kankaan paa M., Luotos.(1999)." The effect of lumbar Fatigue on the ability to sense a change in lumber position". A controlled study, spine; 249 : 1322 – 7 .


تحقیق در مورد پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, مقاله در مورد پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, پروژه درباره پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

(کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی زنان مبتلا به کمردرد های شغلی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر، زنان شاغل مبتلابه کمردردر شهررشت بوده است که از این میان 50 نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدندودر دو گروه تجربی یوگا و ماساژ و یک گروه کنترل تقسیم شدند، و به مدت 6 هفته و هفته ای 2 جلسه تحت برنامه تمرینی یوگا و ماساژ قرار گرفتند . متغیر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال بود. جامعه آماری این پژوهش، مردان والیبالیست داوطلب 18 تا 24 ساله شهر زنجان بودند که به دو گروه 15 نفری تجربی و گروه کنترل به روش تصادفی ساده تقسیم شدند. برنامه ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر مقایسه­ی تاثیر تمرینات یوگا و ایروبیک بر برخی عوامل فیزولوژیکی و آمادگی جسمانی زنان غیر ورزشکار بود. 30 نفر از زنان غیر ورزشکار شهرستان میبد (سن: 98/4 ± 53/26 سال، قد: 35/5 ± 67/159 سانتی­متر، وزن: 94/14 ± 66/72 کیلوگرم، شاخص توده بدنی: 82/5 ± 52/28 2(متر)/کیلوگرم) به صورت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: بیومکانیک ورزشی چکیده: هدف کلی این پژوهش تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته­ای یوگا و ایروبیک بر منتخبی از پارامتر های بیومکانیکی زنان 30 تا 40 سال بود. نوع تحقیق نیمه تجربی بوده و آزمودنی ها را 36 نفر از زنان مجموعه ورزشی جشنواره منطقه 4 تهران با میانگین سنی 7/3 6/34 سال، قد 8/5 1/162 سانتیمتر و وزن 9/10 7/66 کیلو گرم تشکیل ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی کیده: هدف از تحقیق حاضر تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل، درد و حس وضعیت گردن در دختران مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. در این مطالعه 30 دانشجوی دختر، بین سنین28 -19 بطور تصادفی به دو گروه تجربی(15نفر) و کنترل(15 نفر) تقسیم شدند. ...

دانشکده تحصیلات تکمیلی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A» گرایش آسیب شناسی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب می باشد.به همین منظور تعداد 90 نفر از پسران مدارس مورد غربال قرار گرفتند و 40 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی در این تحقیق شرکت ...

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد15 نفر (22/8±68/33سال) از زنان مبتلا به MS با 4>EDSSبه طور تصادفی به دو گروه گواه (7 نفر) و آزمایش (8 نفر)تقسیم شدند. بیماران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی چکیده ثبات مرکزی توانایی کنترل وضعیت و حرکت تنه روی لگن است که اجازه ی کنترل و انتقال نیرو و حرکت را به بخش های انتهایی در حین فعالیت های ورزشی می دهد که انقباض عضلانی می تواند این ثبات را افزایش دهد . بهبود ثبات مرکزی می تواند علی رغم ارتقا عملکرد ورزشی در جلوگیری از اسیب افزایش قدرت و تعادل هم موثر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی چکیده ثبات مرکزی توانایی کنترل وضعیت و حرکت تنه روی لگن است که اجازه ی کنترل و انتقال نیرو و حرکت را به بخش های انتهایی در حین فعالیت های ورزشی می دهد که انقباض عضلانی می تواند این ثبات را افزایش دهد . بهبود ثبات مرکزی می تواند علی رغم ارتقا عملکرد ورزشی در جلوگیری از اسیب افزایش قدرت و تعادل هم موثر ...

ثبت سفارش