پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن

word 1 MB 31702 105
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: تربیت بدنی       گرایش: فیزیولوژی ورزشی

   

  چکیده :

  هدف از اجرای این پژوهش آثار تمرین هوازی بر (PMS) و ترکیب بدن دختران چاق و کم وزن بوده است . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود و بر روی 40 نفر از دختران دانش آموز مدرسه راهنمایی ناحیه یک رشت صورت گرفت که با روش  مبتنی برهدف و دردسترس از طریق فرم تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی (PMS) صورت گرفت . گروه کم وزن بر اساس 5/18 BMI<  و گروه چاق براساس30BMI≥  تقسیم شدند. هردو گروه چاق و کم وزن به مدت 5هفته و هرهفته پنج جلسه بود ;که با شدت 50% ضربان قلب زیر بیشینه شروع شدوبه صورت پیشرونده افزایش یافت و در دو جلسه آخر به 65%HRMax  رسید . ابزار جمع آوری اطلاعات فرم رضایت نامه ، فرم تشخیص موقت (PMS) ، فرم جمع آوری مشخصات دموگرافیک ،فرم ثبت وضعیت روزانه ، آزمون پله ،اندازه گیری شاخص توده بدن و درصدچربی بدن و توده بدون چربی بدن در شروع و پایان پژوهش بودند و اطلاعات بدست آمده با آزمون –t استودنت مورد مقایسه قرار گرفتند . نتایج نشان داد که بین پیش و پس آزمون گروه چاق در موارد علائم بدنی و روانی  (PMS)، BMI و درصدچربی بدن و توده بدون چربی بدن تفاوت آماری معنی داری وجود داشت ، در حالی بین پیش و پس آزمون گروه کم وزن فقط در علائم بدنی و روانی PMS)) وBMI تفاوت معنی دارمشاهده شد ، همچنین وقتی اطلاعات مرتبط با PMS) ( در دو گروه چاق و کم وزن مورد مقایسه قرار گرفت تفاوت معنی داری مشاهده نشد ، ولی نتایج مربوط به درصد چربی بدن و توده بدون چربی بدن و BMI در گروه های چاق و کم وزن تفاوت معنی داری نشان داد (05/0P<  ) . بر این اساس می توان این گونه عنوان کرد که تمرین هوازی پیاده روی  بر (PMS) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن مؤثر بوده است.

   

   

   

  کلمات کلیدی: سندرم پیش از قاعدگی، ترکیب بدن ،تمرین هوازی (پیاده روی)

  مقدمه

  امروزه تأمین سلامت زنان به عنوان یکی از حقوق مسلم ایشان ، یک هدف اصلی و همچنین وسیله ای مهم برای توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود . یکی از مسائل روان تنی که با عملکرد تولید مثل زنان رابطه دارد ، سندرم پیش از قاعدگی است . هر زن در طول زندگی ودر مراحل رشد خود تغییرات مختلفی را پشت سر می گذارد . این تغییرات یعنی بلوغ ، قاعدگی ، چگونگی روابط جنسی ، حاملگی ، زایمان ، بالاخره یائسگی مانند حلقه های زنجیر بهم پیوسته است و هنگامی که فرد از یک مرحله به مرحله دیگر و یا از یک نقش به نقش دیگر پا می گذارد ،می تواند سلامت روانی و جسمانی او را تحت تأثیر قرار دهد (39). بنابراین می توان مراحل مختلف این تغییر و تحولات را محور اصلی زندگی روانی و سازش اجتماعی زن تلقی نمود .

  بلوغ به عنوان یکی از مراحل خاص و دارای اهمیت دوران زندگی مطرح است که با تغییرات جسمی ، روانی ، و عاطفی فراوان همراه می باشد (41) . دوره ای است که طی آن توانایی تولیدمثل کسب می شود .

  به طور متوسط توالی بلوغ زنان شامل تشدید رشد ، تکامل پستان و قاعدگی است که به دوره زمانی متوسط 4/5 ساله نیاز دارد . به دنبال مراحل پیشبرد مراحل بلوغ ترشح استروژن کافی از گناد ها باعث تکثیر اندومتر و شروع اولین قاعدگی می گردد (7). سن شروع قاعدگی دختران دچار چاقی متوسط (20 الی 30 درصد بالاتر از وزن طبیعی برای سن ) زودتر می باشد . در حالی که تأخیر در شروع قاعدگی در افراد مبتلا به سوء تغذیه شایع است . همچنین دختران دچار چاقی شدید (بیش از 30 درصد) نیز شروع قاعدگی دیر رس دارند . از سویی ، در دهه های اخیر مطالعات گسترده ای درباره درک ارتباط بین فعالیت بدنی و قاعدگی انجام شده است که اغلب بر ساز و کار هورمونی و فیزیولوژی متفاوتی در بدن زنان ورزشکار رخ می دهد که بر ظرفیت کار بدنی آنان اثر گذار است (7) .اگاهی از وضعیت توان مندی فیزیولوژی زنان در درک تأثیرات متقابل فعالیت های بدنی و فازهای مختلف چرخه قاعدگی اهمیت انکار ناپذیری دارد (54). قاعدگی به معنای خروج دوره ای خون و تخریب اندومتر پس از یک سیکل تخمک گذاری طبیعی  است . سیکل قاعدگی مهم ترین نشانه کار دستگاه تولید مثل در جنس مؤنث بالغ است ، ولی گاه این پدیده با نشانه ها و علائمی همراه است که آزار دهنده و مشکلات جسمانی و روانی برای زنان می شود (39) . به این گروه از علائم جسمی ، روحی ، رفتاری که به طور متوسط پنج تا هفت روز قبل از قاعدگی شروع می شود و تداوم ان به مدت دو تا حداکثر چهار روز بعد از شروع خونریزی ماهیانه است و در دوره های بعدی نیز تکرار می شود سندرم پیش از قاعدگی[1] گفته می شود (39) . 

  در زمان های گذشته بیشتر زنان و پزشکان با نشانه های بالینی سندرم مربوط آشنا نبودند و این بی توجهی به سندرم سبب می گردید که نه تنها معالجه درستی صورت نگیرد ، بلکه اطلاعات کافی نیز در این زمینه بدست نیاید . علی رغم این که نشانه های بسیار شدید ، ضربه سختی به زنان وارد می کند ، به نظر می رسد اکثر زنانی که از این سندرم رنج می برند، آن را جزئی بپندارند و حتی زنانی که بدترین علائم را نیز دارند ماه ها آن را تحمل می کنند ، تا اینکه این نشانه ها بطور غیر منتظره ای ناپدید گردند (49) .تحقیقات نشان می دهد حدود 85-90درصد زنان در دوره ی باروری علائم خلقی، رفتاری و جسمانی این سندرم را قبل از شروع قاعدگی تجربه می کنند . این علائم و نشانه ها به دوره ترشحی قاعدگی محدود می شوند و در عرض چند روز بعد از شروع قاعدگی از بین می روند (15). در تحقیقی در سال 1385، شیوع اختلال ملال قبل از قاعدگی 4/9و سندرم پیش از قاعدگی 5/31 گزارش شد (37). مطالعه ای هم در شهر تهران انجام یافت ، نشان داد شیوع سندرم پیش از قاعدگی بیش از 60% است که از این میزان 64% از نوع خفیف ،32% متوسط و 3% شدید می باشد (5). تحقیقات انجام شده در ایران ، شیوع این سندرم را 4/62و 7/67 درصد گزارش کرده اند. این موضوع خاطر نشان می سازد که جمعیت کثیری از زنان از این اختلال رنج می برند (15-37).

  با توجه به مشکلات ناشی از سندرم ،تا کنون راه های متفاوتی نظیر درمان های دارویی ، جراحی و درمان های غیر دارویی برای رفع علائم آن پیشنهاد شده است. اما در این میان درمان های غیر دارویی از جمله های فعالیت های ورزشی به جهت آنکه هیچ عوارض جانبی را به همراه ندارند مورد توجه بیشتری قرار گرفته است (4). علل مختلفی در شیوع سندرم  پیش از قاعدگی مؤثر است . به نظر می رسد یکی از عوامل شاخص توده بدنی می باشد. بنابراین  به نظر می رسد تمرینات هوازی ، ترکیب بدنی با سندرم پیش از قاعدگی رابطه داشته باشد.

  1-2. بیان مسئله

  بخش اعظمی از زندگی عاطفی زنان را ریتم های زیستی آنان تشکیل می دهد ، زنان از نظر عاطفی ویژگی های خاص خود را دارد . پاره ای از این ویژگی ها به دلایل تغییرات منظم زیستی به وجود می آید ،که ممکن است تظاهرات بیرونی آن تغییرات خلقی باشد (3). خلق و خوی دوره ای زنان در مدت 28 روز دوره قاعدگی می تواند مستقیما بر شیوه فعالیت و معاشرت آنان تأثیر بگذارد و علایم پس از قاعدگی گاهی اوقات زنان را از به دست آوردن بیشترین کارایی باز می دارد . اغلب زنان قبل از شروع خونریزی قاعدگی تغییراتی را از نظر جسمانی ،خلقی ورفتاری پیدا می کنندکه گاهی اوقات آن چنان این تغییرات وعلایم شدید بوده که به عنوان بیماری در نظر گرفته می شود (3). سندرم پیش قاعدگی یاPMS)  ) عبارت است از رخداد دوره های ترکیبی از تغییرات بدنی، روانی ورفتاری با شدت کافی در مرحله لوتئال سیکل قاعدگی که به اختلال ارتباطات بین فردی ویا مختل شدن فعالیت های طبیعی منجر می شود (94). علائم سندرم پیش از قاعدگی معمولا هر ماه بین 7تا 14 روز پیش از شروع قاعدگی آغاز می شود وبه نظر می رسد نزدیک زمان قاعدگی شدت وپس از چند روز فروکش می کنند .این علائم شامل نوسانات روحی ،اضطراب  ،عصبانیت ،افسردگی،حساسیت ودرد پستان ها ،تمایلات غذایی خاص ، سردرد ،احتباس اب و ورم ، نفخ شکم است (94).

  40 تا60 در صد زنان امریکایی بین سنین 12تا 50 سالگی با این سندرم دست به گریبانند .براساس اخرین پژوهش های اماری ، 85 در صد بانوان دارای یکی از نشانه های عود کننده سندرم پیش از قاعدگی هستند، اما فقط 40در صد از انها این نشانه ها را بیان می کنند.در 2 تا10در صد افراد این نشانه ها آن قدر شدید است که می تواند زندگی خانوادگی یا شغلی انها را تحت تاثیر قرار دهد(97) .

  علائم ان به 3 دسته جسمی،خلقی ورفتاری تقسیم می شودکه شایع ترین انها شامل: درد ،ادم اندام ها، نفخ شکم، افسردگی، عصبایت ،گریه و خستگی می باشد. عدم تعادل هورمون استروژن و پروژسترون ،افزایش پروستاگلاندین ها، افزایش پرولاکتین ، وکاهش سروتونین وعوامل روانی از علل این سندرم می باشد. بسته به شدت علائم طیف وسیعی از بیماری از وضعیت خفیف تا شدید ایجاد می شود (24،5) .

  Abstract

  The purpose of this study, the effects of aerobic exercise on (PMS) and body composition in obese and underweight students, girls. Using a quasi-experimental study on 40 middle school students were taken from City of Rasht. An approach situations and accessible through the form of provisional diagnosis of premenstrual syndrome (PMS) took. underweight and obese groups. Classified based on BMI<18/5 and BMI≥30respectively.Both obese and underweight exercised for 5 weeks, each exercise session started with 50% of the maximum heart rate, which progressively increased in the last session was a 65% HRMax. Data collection included provisional diagnosis (PMS), a form to collect demographic data, daily status report form, step test, BMI and% body fat and lean body mass at the beginning and end of the study and our data were compared using pairedt- test. Between pre-and post-test results showed that obese children in cases of physical and psychological symptoms (PMS), BMI, and% lipid bodies and lean body mass, there were no statistically significant differences in pre-and post-test symptoms of low body weight and psychological (PMS) and BMI differences, As well as related information (PMS) was compared in two groups of obese and underweight no significant differences, but the results of the percentage of body fat and lean body mass and BMI in obese and underweight groups showed no significant differences significantly (P <0/05). Accordingly, this species can be Stated that aerobic exercise (walking) on menstrual disorders (PMS) and body composition in obese and underweight students was effective.

  Keywords: premenstrual syndrome, body composition, aerobic exercise (walking)

 • فهرست:

  چکیده..........................................................................................................................................

  1

  فصل اول : طرح تحقیق

  1-1.مقدمه ....................................................................................................................................

  3

  1-2.بیان مسئله .............................................................................................................................

  5

  1-3.ضرورت واهمیت تحقیق ......................................................................................................

  9

  1-4. اهداف تحقیق ......................................................................................................................

  12

  1-4-1.هدف کلی ........................................................................................................................

  12

  1-4-2.اهداف اختصاصی ............................................................................................................

  12

  1-5.فرضیه های تحقیق ................................................................................................................

  13

  1-5-1.فرضیه های اختصاصی ....................................................................................................

  12

  1-6.روش تحقیق .........................................................................................................................

  14

  1-7.محدودیت های تحقیق .........................................................................................................

  14

  1-7-1.محدودیت های قابل کنترل تحقیق ...................................................................................

  14

  1-7-2.محدودیت های غیر قابل کنترل .......................................................................................

  15

  1-8 . تعریف واژه ها ...................................................................................................................

  15

  1-8-1. سندرم پیش از قاعدگی ...................................................................................................

  15

  1-8-2.علائم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی ...........................................................................

  16

  1-8-3.علائم روانی سندرم پیش از قاعدگی ...............................................................................

  16

  1-8-4.تمرینات هوازی ...............................................................................................................

  17

  1-8-5.ترکیب بدنی .....................................................................................................................

  17

  1-8-6.شاخص توده بدنی ...........................................................................................................

  17

  1-8-7.درصدچربی بدن ..............................................................................................................

  17

  فصل دوم : سابقه موضوع و پیشینه تحقیق

  2-1.مقدمه ....................................................................................................................................

  19

  2-2.مبانی نظری ...........................................................................................................................

  21

  2-2-1.آناتومی سیستم تناسلی .....................................................................................................

  21

  2-2-1-1.اندام های جنسی زن ...................................................................................................

  21

  2-2-1-2.تخمدان ها ...................................................................................................................

  21

  2-2-1-3.لوله های رحم .............................................................................................................

  22

  2-2-1-4.رحم ............................................................................................................................

  23

  2-2-1-4-1.ساختمان و فضای رحم ..........................................................................................

  2-2-1-4-2.تقسیم بندی فضای رحم........................................................................................

  23

     24

  2-2-1-5.دستگاه هورمونی زن ...................................................................................................

  24

  2-2-2. سیکل قاعدگی ................................................................................................................

  24

  2-2-2-1.سیکل قاعدگی ازدیدگاه بالینی ....................................................................................

  24

  2-2-2-2.چرخه قاعدگی ............................................................................................................

  25

  2-2-2-3.علت خون روی قاعدگی .............................................................................................

  27

  2-2-3.اختلالات قاعدگی ............................................................................................................

  27

  2-2-3-1.آمنوره اولیه و ثانویه ....................................................................................................

  27

  2-2-3-2.الگیومنوره ....................................................................................................................

  27

  2-2-3-3.دیسمنوره .....................................................................................................................

  28

  2-2-3-4.سندرم پیش از قاعدگی ...............................................................................................

  28

  2-2-4.تعریف وشیوع PMS ......................................................................................................

  29

  2-2-5.سبب شناسی PMS ........................................................................................................

  30

  2-2-6.علائمPMS .....................................................................................................................

  31

  2-2-7.تشخیصPMS ................................................................................................................

  32

  2-2-8.درمان PMS ...................................................................................................................

  32

  2-2-8-1.درمان های دارویی ......................................................................................................

  32

  2-2-8-2.درمان های غیردارویی .................................................................................................

  33

  2-2-8-2-1.رژیم غذایی .............................................................................................................

  33

  2-2-8-2-2.طب سوزنی ............................................................................................................

  34

  2-2-8-2-3.کایروپراکتیک ..........................................................................................................

  35

  2-2-8-2-4.روش های آرام سازی و استرس زایی ....................................................................

  35

  2-2-8-2-5.ماساژ........................................................................................................................

  36

  2-2-8-2-6.فعالیت ورزشی .......................................................................................................

  36

  2-2-9.دستگاه های انرژی هوازی و بی هوازی ..........................................................................

  38

  2-2-9-1.دستگاه بی هوازی ........................................................................................................

  38

  2-2-9-2.دستگاه هوازی .............................................................................................................

  39

  2-2-10.فعالیت ، وزن و ترکیب بدن ..........................................................................................

  40

  2-2-11.ترکیب بدن ....................................................................................................................

  40

  2-2-11-1.ترکیب بدن در هنگام بلوغ ........................................................................................

  42

  2-2-11-2.اهمیت توجه به ترکیب بدن در نوجوانی ..................................................................

  42

  2-2-11-3.ارزیابی ترکیب بدن ...................................................................................................

  43

  2-2-11-4.روش های اندازه گیری ترکیب بدن ..........................................................................

  44

  2-2-12.شاخص توده بدنی .........................................................................................................

  45

  2-2-13.اندازه گیری چربی زیر پوستی .......................................................................................

  46

  2-3. پیشینه تحقیقات ...................................................................................................................

  47

  2-3-1. پیشینه تحقیقات داخلی ...................................................................................................

  47

  2-3-2.پیشینه تحقیقات خارجی ..................................................................................................

  56

  2-4. جمع بندی ...........................................................................................................................

  62

   

  فصل سوم : روش تحقیق

  3-1.مقدمه ....................................................................................................................................

  65

  3-2.جامعه نمونه آماری ...............................................................................................................

  65

  3-3.متغیرهای پژوهش .................................................................................................................

  66

  3-3-1.متغیرمستقل پژوهش .........................................................................................................

  66

  3-3-2.متغیر وابسته پژوهش ........................................................................................................

  66

  3-3-3.متغیر مداخله گر قابل کنترل .............................................................................................

  66

  3-3-4.متغیر مداخله گر غیر قابل کنترل ......................................................................................

  66

  3-4. وسایل و ابزارهای اندازه گیری ...........................................................................................

  67

  3-5.روش اجرای پژوهش و گرد آوری اطلاعات .......................................................................

  68

  3-6. پروتکل تمرین ....................................................................................................................

  74

  3-7.روش آماری .........................................................................................................................

  75

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1.مقدمه ....................................................................................................................................

  77

  4-2.تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ...........................................................................................

  77

  4-3.بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها ........................................................................................

  80

  4-4.آزمون فرضیه های پژوهش ..................................................................................................

  80

  فرضیه اول ....................................................................................................................................

  80

  فرضیه دوم ..................................................................................................................................

  83

  فرضیه سوم ..................................................................................................................................

  85

  فرضیه چهارم ..............................................................................................................................

  87

  فرضیه پنجم .................................................................................................................................

  89

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1.مقدمه ....................................................................................................................................

  93

  5-2. خلاصه تحقیق .....................................................................................................................

  93

  5-3. بحث و نتیجه گیری ............................................................................................................

  94

  5-3-1.فرضیه اول .......................................................................................................................

  94

  5-3-2.فرضیه دوم .......................................................................................................................

  99

  5-3-3. فرضیه سوم .....................................................................................................................

  102

  5-3-4.فرضیه چهارم ...................................................................................................................

  103

  5-3-5. فرضیه پنجم ....................................................................................................................

  105

  5-4.جمع بندی ............................................................................................................................

  106

  5-5. پیشنهادها .............................................................................................................................

  107

  5-5-1.پیشنهادهای کاربردی ........................................................................................................

  107

  5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی ......................................................................................................

  107

  منابع فارسی ..................................................................................................................................

  109

  منابع انگلیسی ...............................................................................................................................

  114

   

  پیوست ها

  پیوست شماره 1.فرم رضایت نامه ................................................................................................

  123

  پیوست شماره 2.پرسشنامه مقدماتی .............................................................................................

  124

  پیوست شماره 3.فرم تشخیص موقت سندرم پبش از قاعدگی .....................................................

  126

  پیوست شماره 4.فرم ثبت وضعیت روزانه ....................................................................................

  128

  پیوست شماره 5.جدول معادله برآوردچگالی و چربی بدن با استفاده از چربی زیر پوستی ..........

  130

  پیوست شماره 6. مقادیر Cut Off  برای BMI سنین مختلف ..................................................

  131

   

   

  1. ازوجی ،ح.(1390) .بافت شناسی برای پیرا پزشکان ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی چالوس ، چاپ اول، ص 107تا167.

  2. اسپیروف ،ل، فریتس ، م.( 1384).آندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف ، ترجمه بهرام قاضی جهانی ، سمیرا مهاجرانی ، اکبرفدایی، نشر گلبان با همکاری آریان طب و قاضی جهانی ، ص 426تا470 ، 436تا469.

  3. امامی ،س.(1378)" بررسی میزان شیوع نشانگان پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،" پایان نامه دکترا رشته روانپزشکی ، ص1.

  4.امامی ، م.(1379)." بررسی تأثیر 3 ماه ورزش هوازی منظم بر علائم سندرم پیش از قاعدگی "، پایان نامه کارشناسی فیزیوتراپی ، دانشکده توانبخشی شهید بهشتی .

  5. امیری فراهانی، لیلا. حیدری، طوبی. نارنجی ، فرشته.جعفرآبادی، محمد اصغر. شیرازی ، وحیده . (1390). بررسی ارتباط سندرم پیش از قاعدگی با شاخص توده بدنی در دانشجویان دختر . مجله دانشکده پرستاری ، مامایی دانشکده علوم پزشکی تهران . دوره 17، شماره 4.

  6 . امیری دوماری، محمد . (1381). ارزیابی شاخص فعالیت بدنی و ارتباط آن با آمادگی هوازی ، چربی بدن و عوامل خطرزای بیماری کرونری قلب در پسران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان.

  7. امینیان رضوی، توراندخت . (1367)." تأثیر فعالیت های بدنی هوازی بر اکسیژن مصرفی بیشینه دختران ورزشکار در مراحل مختلف دوره ماهانه "، تهران : دانشگاه تهران .

  8 . اظهری ، صدیقه. کریمی نیک چترودی، اکرم . عطارزاده حسینی ، سید رضا . مظلوم ، سید رضا  . (1384). تأثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی . دانشکده پرستاری مامایی مشهد ..

  9.اعتماد ، ظاهر . (1381). اثر برنامه های تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان .

  10. ایزنمن ، پاتریشیا . آ. جانسون ، استفان ، سی، بنسون، جان ، پی. (1378). تغذیه ورزشی و کنترل وزن ، ترجمه عباسعلی گایینی . نشر : دانش امروز.

  11. آدامز ، ژن.ام. (1389). راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی _ مترجمان فرهاد رحمانی نیا ، حمید رجبی، عباسعلی گایینی ، حسین مجتهدی. تهران : عصر انتظار .

  12. اکبرزاده، مرضیه . نادری، طاهره. دباغ منش ، محمد حسین . طباطبایی، حمید رضا . زارع، زهرا. (1391). بررسی شیوع اختلالات قاعدگی در دختران 14تا18 ساله دبیرستان های شهر شیراز و ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک دوره پانزدهم ، شماره سی و یکم ، صفحه 19تا13.

  13. باقری، طالب. (1383). ارتباط میزان هزینه انرژی ، آمادگی هوازی و عوامل خطررای کرونر قلب در دانشجویان پسر ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان.

   14.بامشاد، ز.( 1381). بررسی شیوع نشانگان پیش از قاعدگی (PMS) و تعیین رابطه افسردگی و اضطراب باباورهای مذهبی در دانشجویان دختر دارای PMS کارشناسی ارشد روان شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  .

  15. پور محسن ، معصومه . ذونعمت کرمانی ، اکرم. تعاونی ، سیمین. حسینی ،آغافاطمه .(1389). اثرات تجویز توأم کلسیم و ویتامین E برسندرم قبل از قاعدگی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (نشریه پرستاری ایران ) ، دوره 23، شماره65، صفحه14-8 .

  16.توفیقی، اصغر . ترتیبیان، بختیار . طلوعی آذر ، جواد .(1391) . تأثیر ترکیب بدنی و جنسیت بر فاکتور های آمادگی جسمانی دانش آموزان 17-19 ساله با استفاده از مدل رگرسیونیFMI FFMI- . مجله پزشکی ارومیه .4.23.

  17. حکمت ،ح.( 1373). آناتومی لگن وپرینه ،انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ اول ، ص 113تا135 .

  18. حسن زاده طاهری ، محمد مهدی. ابراهیم زاده بیدسکان ، علیرضا. (1387).آناتومی انسان پایه . جهاد دانشگاهی مشهد.

  19. حبیب زاده، سیده نسیم . رحمانی نیا ، فرهاد . (1389). بررسی اثر دوماه ورزش پیادهروی بر لیپید های سرم و شاخص توده بدن دختران چاق . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، شماره 2، صفحه 100-104 .

  20. دشتی خویدکی ، محمد حسن .(1389). تأثیر برنامه ورزشی منتخب بر روی ترکیبات بدنی و ضربان قلب دانش آموزان پسر 13-11 ساله . تحقیقات علوم پزشکی زاهدان .

  21. دهقان منشادی،فریده و همکاران .(1379). (( اثر سه ماه ورزش هوازی منظم بر علائم سندرم قبل از قاعدگی )). پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران . 

  22. دهقان منشادی ، فریده .امامی ، مهناز . غمخوار ، لیلا. شاهرخی ابراهیمی ، بیژن . قنبری، زینب . (1387) . تأثیر 3 ماه ورزش هوازی منظم بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، دوره هفتم ، شماره دوم ، صفحه 98-89 .

  23. رابرت .آ. رابرگز ، اسکات ا . رابرتس . (1387). اصول بنیادی فیزیو لوژی ورزشی (1). ترجمه عباسعلی گایینی ، ولی الله دبیدی روشن . تهران : سمت .

  24. رجائیان ، عسل . نورشاهی ، مریم . زاهدی، هادی .(1390) . بررسی ارتباط میان شیوع سندرم پیش از قاعدگی با توان هوازی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران .

  25. ریحانی ، طیبه . جعفرنژاد ، فرزانه. بهنام وشانی ، حمید رضا . عجم ، محمود . بقایی ، مهناز . (1392). بررسی تأثیر پیاده روی سریع بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر ، دوره شانزدهم ، شماره چهل و ششم ، صفحه :19-14.

  26. رحمانی نیا ، فرهاد . حجتی ، زهرا . (1386). زن ورزش و تندرستی . تهران : نشر بامداد کتاب .

  27. رجائیان ، عسل . نورشاهی ، مریم . زاهدی، هادی . (1390) . بررسی ارتباط میان شیوع سندرم پیش از قاعدگی با توان هوازی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران .

  28. روستایی ، م.( 1378). فیزیولوژی و ورزش درمانی در زنان و زایمان ،انتشارات سنا، چاپ اول ، ص48.

  29. رولند ، تامس . (1379) . فیزیولوژی ورزشی دوران رشد ، ترجمه عباسعلی گایینی . انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی .

  30. سندگل ، حسین . (1372). فیزیولوژی ورزش. انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران .

  31. شارکی ، برایان .(1372). فیزیولوژی آمادگی جسمانی . ترجمه بهروز ژاله دوست و محمد رضا دهخدا، تهران : اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش .

  32. صارمی ،علی . خمسه ، اکبر. اروین دانیال ، جمیل . (1370). چاقی علل و رابطه آن با بیماری ها و ورزش، انتشارات چهر .

  33. صحتی شفاعی ، فهیمه . متین همائی ، حسن . زود فکر ، لادن . (1392). مقایسه فراوانی اختلالات قاعدگی ( آمنوره، الیگومنوره، دیسمنوره و سندرم پیش از قاعدگی ) بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های تبریز . دوره شانزدهم ، شماره پنجاه و یکم ، صص 21-14.

  34. صدر صادقی نژاد ، نوشین. (1376) . عوامل مرتبط با اختلالات قاعدگی و کاهش تراکم استخوانی در زنان ورزشکار طب ورزشی . 5 . 15-13 .

  35. فاکس و ماتیوس . (1372) . فیزیولوژی ورزش (2) . ترجمه: اصغرخالدان . تهران : دانشگاه تهران .

  36. قادری ، مهبانو . (1381) . ارزیابی ترکیب بدنی ، آمادگی هوازی و فعالیت بدنی در زنان میانسال ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان .

  37. قائدی ، لیلا . علیزاده ، محمد حسین . امینیان رضوی ، توراندخت . (1389) . تأثیر برنامه تمرین هوازی اینتروال ، ماساژ و ترکیبی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی . طب ورزشی . شماره 4. ص: 37-19 .

  38. کریمی نیک چترودی، الف، اظهری، ص، عطارزاده حسینی، سید ر، مظلوم ، سید ر.(1382). "بررسی تأثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی برشدت سندرم پیش از قاعدگی دختران دانشجوی ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی کرمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی ، دانشگاه پیام نور ، ص99.

  39. کنت جی ، ر.( 1374). اصول بیماری های زنان کیستنر ، ترجمه ژیلا امیرخانی ، انتشارات مرکز نشر اشارات، جلد اول ، ص 88 - 144.

  40.کیا،شمیلا.(1392).تأثیریک دوره پیاده روی بر PMS و دیسمنوره دختران دانشجو ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،واحد علوم و تحقیقات گیلان .

  41. گایینی ، عباسعلی . کفراشی ، زهرا . نظری کتولی ، فریده . کاظمی ، فهیمه . شفیعی نیک ، لیلا . (1389) . تأثیر وضعیت متفاوت بالیدگی بر WHR،BMI،%BF، دختران نوجوان غیر ورزشکار در مناطق سردسیر و گرمسیر . پژوهش نامه علوم ورزشی . سال ششم . شماره 11 .

  42. گایینی، ع ، رجبی ، ح .( 1382). آمادگی جسمانی ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) چاپ سوم ، صص 48-52 .

  43. گایتون ، آرتوروسی . (1389) . فیزیولوژی پزشکی گایتون. مترجم احمد رضا نیاورانی . تهران : سماط . ج دوم .

  44. گل پسند ، ساسان . (1387). بررسی رابطه بین وزن و وضعیت سلامتی زمان تولد با ترکیب بدنی توان هوازی در پسران نوجوان 16-14 سال . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان .

  45. لورسن ، نیلز . استوکین ، آبلین .(1369) .(( اختلالات پس از عادت ماهانه)). مترجم میلانی ، میهن . چاپ اول ، تهران : انتشارات ویس .

  46. مصلی نژاد ، ز. (1385) . "تأثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی بر سندرم پیش از قاعدگی و اندازه گیری هورمون های استروژن و پروژسترون در دختران 25-18 سال "، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ص 33 تا 38.

  47. مالینا ،ر . بوچارد ، ک .(1381) . نمو و بالیدگی و فعالیت بدنی . ترجمه : عباس بهرام . حسن خلجی . تهران ، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی .

  48. مقدم ، معصومه و همکاران .(1390). ارتباط فعالیت بدنی با ضخامت چربی زیر پوست پشت بازوی دختران دبیرستانی ، نشریه دانشکده علوم پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی . دوره 24. شماره69 .

  49. منتظری ، ش.( 1387)." مقایسه اثر ویتامین 6E  و B بر علائم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی "، پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی ، ص 31 تا 32.

  50. مورج ، ج ، هکر ، ن.( 1384). ضروریات بیماری های زنان و مامایی ، ترجمه ملک محمدی و سارا آرین مهر ، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمور زاده ، نشر طبیب ،ص 440 .

  51. ولز ، ک .( 1370 ). ترجمه سکینه فرازی ، ویژگی های زن و ورزش ، نشر کمیته ملی المپیک ، ص 116تا 117.

  52. ویلمور، جک ، اچ و کاستیل ،دیوید . ال . (1378)، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ج. ترجمه : ضیا معینی . فرهاد رحمانی نیا . حمید رجبی . حمیدآقاعلی نژاد و فاطمه اسلامی. تهران: مبتکران .

  53. ویلسون ، ر.( 1370). ترجمه علی نوری ، بیماری های زنان و زایمان، جلد اول ، انتشارات انقلاب ، ص256تا261.

  54. هانس یورگن مولت مایر.(1379). تغذیه سالم و رژیم کاهش وزن، ترجمه سیاوش دهقانیان، هاشم  پورآذرنگ . مشهد : دانشگاه فردوسی مشهد .

  55. هادوی، فریده . فراهانی ، ابوالفضل، ایزدی، علیرضا . (1391)، اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی . تهران: انتشارات حتمی .

  منابع انگلیسی

  56. Abbaspour, Z. Rostami ,M . Najjar, SH.)2006 ( .the effect of exercise on primary dysmenorrhea . jres Health sci , pp:26-31.

  57. ACOG practice bulletin .) 2000( .premenstrual syndrome , clinical management guidelines for obstetric gynecol , and 95(15), pp: 1-9.

  58. Aganoff, J.)200.(8  Aerobic exercise , mood states and menstrual cycle symptoms, Jpsychosom Res , 38(3). Pp:183-92.

  59.American Psychiatric Association.)2002( .Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-Text Revision ), APA Washington , DC, American Psychiatric Association, 4th ed, pp:715-718.

  60. Anderson SE, Dallal GE, Must A. (2003). Relative weight and race in fluence age at menarche : rosults from two nationally representive surverys of us girls studied25 years apart . pediatrics . 111(4): 844-850.

  61. Andrews, G). 2001( .Woman,s sexual health . 2 th ed . Barillisere Tindal published Association with the RLN, pp: 401, 404,405.

  62. Armstrong , M. ; J . willams; J. Balding ; P. Gentle and B.J.Kirby. (1991). “The peak oxygen uptake of British children with reference to age , sex and sexual maturity “European Journal of Appllied  physiology , 62,369-373.

  63. Azhari S , Karimi Nikchatrudi A. Attarzade Hosseini SR, Mazloum SR.(2004) .[ officacy of group aerobic exercise program on The intensity of premenstrual syndrome] . Iran J obstet Gynecol Infertil; 2:119-28 [In Persian].

  64.Barnart, K. freeman. E.) 1995( .Clinican, S. guide to The premensfrual syndrome. Office gynecology; 79,pp: 1457-1471.

  65.Batra , P.Harper , M.(2002) . Recognizing and treating premenstrual disphoric disorder . Joumal of clinical  outcomes management ,9(2) , pp: 87-98.

  66.Berek , J. Novak, S. ) 2002( .Gynecology , 3rded. Philadelphia , lippicott Wilkins, pp:11.

  67. Berek, J . (2008) . Berek& Novak,s Gynecology . Vol1, secedi, Jehran, Published by Gdban (pershian).

  68.Call, E.E.Thun, M.J.Petrelli,J.M. (1999). Body mass index and mortality in a prospective cohort of U.S adults. N Eng1 J Med 341(15):1097-1105.

  69.Coles, K. Tomporowski, P.( 2008).Effects of acute exercise on excutive Processing, short – term and long- term memory . Jsports Sci. 26(3),pp:333-44.

  70.Connolly , M.(2001). Premenstrual syndrome and update on definition diagnosis and management , advances hn psychiatric treatment , (7), pp: 469-477.

  71. Cross GB, Marly J, Milesh, willson K.(2001). Change s hn nutrient hn take durhng The menstrual cycle of over weight woman with premens trual syndrome . BrJunaty.Apr; 85(4): 475-82

  72. Christensen , A.( 1995) .The efficacy of Cognitive behavior therapy hn treating premenstrual dysphoric changes . Journal of Affective Disorders, 33(1),pp:57-63.

  73. CzajaJA, GoyRW.(1975). Ovarian hormones and food intake hn famele guinea pigs and rhesus Monkeys. Horm Behav.; 6(4): 329-49.

  74.Dickerson LM, Mazyck PJ , Hunter MH.(2003). Premenstrual syndrome AM Fam physician;67(8):1743-52.

  75.DOUGLAS, M.( 2002). "premenstrual syndrome  Evidence based treatment hn Family practice".  Canadian Family physician . Le Medecin de family Canadian ; 48,pp:110-118 .

  76. Dvivedi,J. Dvivedi, S . Mahajan, K. Mittal, S. Singhal , A.( 2008). Effect of 61-points relaxation techniques on stress parameters in premenstrual syndrome, Indian J physio pharmacol , 52(1), pp:69-76.

  77. Elbelt U, Schuetz T, Hoffman I, pirlich M, Strasberger CJ, Lochs H. (2010). Differences of energy expenditure and physical activity patterns in subjects with various degrees of obesity Clin Nutr. 29(6):766-72.

  78. Freeman , E. sammel, M. (2004). premenstrual syndrome as apredictor of menopausal symptoms. Obstet Gynecol , 103(5 pt 1), pp:960-6.

  79. Frisch, R.E. (1990) The rightweight : body Fat , menarcheand ovulation. Ballieres- Cliniobstet- Gynaecol 4(3):419-439.

  80.Gilbert C, Gillman J.(1956). The changing pattern of food in take and appetife during The menstrual cycle of The baboon (papio Hrsin us) with a can sideration of some The controlling endocrine factors. S Afr J med Sci.; 21(3-4): 75-88.

  81.Giullo , G. Ressing , E.(2006) . premenstrual disphoric disorder , prevalence , Diagnosis , Considerations and controrersies , Journal of Psychiatrics obstetrics and gynecology , 27(4) , pp:201-210

  82. Goodale, I. Domar, A. Benson, H. (1990). Alleviation of premenstrual syndrome symptoms with The relaxation response. Department of Medicine , New England Deaconess Hospital, Harvard Medical school , Boston , Massachusetts Obstet Gynecol, 75, pp:649-655 .

  83.Gray , F. (2005). On 23 November , Medicinent , Inc.

  84.Hacker, M. ( 1998) .Essentials of obstetrics and Gynecology . 3th. Edit W.B. saunders company, pp: 389-391.

  85. Halbreich , U.( 1995) .Menstrually related disorders: what we do Know , what we only believe That we know , and what we Know that we do not know. Crit Rew Neurobiol, (9), pp:163-75.

  86. Heywardo ,V. & Wagner. D. (2004), Aplied Body composito Assessment 2 End Edition , Humman kinetice .

  87.Jehan ML , Gittelsohn J, Treuth MS, Caballero B. (2006). Prevalence of overweight among Baltimore City schoolchildren and its associations with nutrition and physical activity . Obesity (Silver Spring) . Jun ; 14(6): 989-93

  88. Jeukendrup, A. Gleeson , M. (2004). Sport nutrition . champaign IL: Human kinetics publisher.

  89. Johnson , W. Nangle, R.( 1995). macronutrient intake , eating habits, and exercise as moderators ofmenstrual distress in heahthy woman . psychosomatic medicin ; 57, pp:324-330.

  90. Johnson , S.(1998). premenstrual syndrome therapy. Clinical obstetrics and gynecology , 41,pp:405-421.

  91. Kendler, K. Karkowski , L. Corey, L. Neale, M.(1998). longitudinal population-based twin study of retrospectively reported premenstrual symptom sand life time Major depression. AM Jpsy chiatry,155 pp:1234-40

  92.Kim , J. (2004). Astudy of aerobic exercise and sport massage effect sookmuyung Women ,s on premenstrual syndrome in female high school student university , the Korea jurnal of sports science , 13(2) , pp: 663-672

  93. Kroll A. (2010). Recreational physical Activity and premenstrual syndrome incollege – Aged women – master of science thesis .

  94. Lichten Edward, M.( 1995) .medical treatment of  PMS.

  95. Lowdog,T. Micozzi, M.(2005) .woman’s health in complementary and tegrative medicine a clinical guide, Elsevier Churchill Livingstone, pp: 22,24,27,28.

  96. Lustik, M. Widman , L.( 2004). quality of life and physical activity in woman premenstrual symptomatogy . school of psychology , seatie pacific university. Usa.

  97.Lusty, K. Widman, L. Paschane, A. Ecker, E. (2004) . stress, Quality of life and physical activity in woman with varing degrees of premenstrual ( symptomatogy . 393).  pp:35-44.

  98. Masho Sw, Aderat, south- pauly .(2005). obesity as arisk factor for premenstrual syndrome. J psychosom obstet Gynaecol .; 26(1):33-9.

  99. Mazza, D. ( 2004).woman’s health in general practice. Butter worth Heinemann , pp.18

  100.Melissa Conrad stoppler , M . William shiel, C. WWW. Medicine Net .com

  101. Mcardle ,W.D. Katch, F.I. Katch, V.L. (1999). Sports& exercise nutrition . Lippincott Williams & wilkins.

  102. Minten, V.K. Lewik, M.R.(1991). Inconsistent associations among an thropometric  measurements in elderly dutch men and woman . Journal of Anerican diet Association 91(11): 1408-1412.

  103.Miragaya, A. Gomes, P. (2002) . the effect pf regular physical activity on PMS. American college of sport medicine.

  104. Mishell DR.(2005). Premenstrual and Disease Burden .AMJ Manage care; u:473-9.

  105. Nazarpur,S . (2007). Textbook of gynecological and infertility. First edi- published by boshra  with Johfe publication. 224-235(Persian) .

  106. Nasehi, M. (2008). Determine and compare the effect of combined Foeniculum vulgare extract vitamin E with ibuprofen on pain of primary dysmenorrhea in college students in tabriz . master’s thesis, Tabriz nursing & Midwifery faculty , Iran (Persian).

  107. Nourjoh, P. Charegezly, Z.(2004). [Evaluation premenstrual syndrome (PMS) in university of Tarbhat moalem student  ] . J SMR; 5(1-2):559-68.[In Persian].

  108.PATRICK, J.(1995). Keeping Fit, Column 421a.

  109. Paulak, M. (2007). Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder Journal of pediatric and Adolescent Gynecology , 20(3) .

  110. Prior , J. Vigna, Y. (1987). Conditioning exercise decreas premenstrual symptoms , aprospective, controlled 6-month trail. Fertility and sterility: 47, pp:402-408

  111.Points relaxation techniques on stress parameters in premenstrual syndrome , In dian J physio pharmacol ,52(1), pp:69-76

  112.Ransom ,S.( 2002). Contemporary therapy in obstetrics & gynecology, W.B Saunders Company ,pp:293.

  113.Rapckin , A. (2001).Evaluation and Management of premenstrual syndrome , Journal of American pharmaceutical Association , 41(3), pp: 437-447.

  114.Rapckin , A .(2003).Areview of treatment of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric . psychoneuro endocrinology; 28 supp13: 39-53

  115. Royal college of obstetricians & Gynecologists. (2007). Management of premenstrual syndrome , Green- top Guideline, No.48.

  116. Ryan, KJ. Berkowiz, RS. Barbieri, RL.(1999). Kistner’s gynecology: principles and practice . 7th ed . Philadelphia :W.B. Sunder; P. 392-95.

  117. Santilli , V. Beghi ,E . Finucci , S.(2006). chiropactic manipulation in The treatment of acute back pain and sciatica with disc protrusion : atandomized double- blind clinical trial of active and simulated spinal manipulations . vol. 6, pp:131-137.

  118. Scott , J . Gibbs , R . Karlan , B . Heney , A .(2003) . Danforth ,s ob &gy. (9th ed). Lippincott  Williams & Wilkins., pp: 655-658

  119. Scully, D. Kremer, Y.( 1998). physical exercise and psychological well being : a critical review . Br J sports and med , (32): 111-120

  120.Sonja As, Marijke JMC , Johannes B , Willen VM. (2007). Short term effects of school :Based weight gain prevention among adolescents. Arch pediatr adolesc Med ; 16:565-571.

  121.Smith, S. Schiff, I.(1989). The premenstrual syndrome - diagnosis and management . fertility and sterility ;pp:527-543

  122. Steiner , M . Bom , L.( 2000) .Diagnosis and treatment of premenstrual dysphoric disorder , an update , Int Clin Psychopharmacol , 15(3), pp: 5-17.

  123. Stoddard, J. Dent, C.Shames, L.Bernstein, L.(2007) .Exercise training effects on premenstrual distress and ovarian steroid hormones .Eur J App1 physio1;99(1) , pp:27-37.

  124.Sudha Maheswari HOD , (2013) , Effect of Aerobic Exercies ON Reliefof Dysmen rrhea A Among Adolescent Girls in selectedRural Colleges of Mulki, MANGALORt of Department Community Health Nursing . St Ann،، Colleg  Nursing Mulki Mangalor .

  125. Sue Douglas , M.( 2002). premenstrual syndrome [ Evidence – based treatment in Canadian family physician , (48) , pp: 1789-1797 .

  126. Sun,Y. Guo , S.( 2004) .compraactive and analysis of The effectiveness of acupuncture and medication for treatment of premenstrual syndrome , chinese Acupuneture and moxibustion , 24(1) , pp: 29-30

  127. Tangchai, K. Titapant , V. Boriboonhirunsarn , D .(2004) .Dysmenorrhea in Thai adolescents : prevalence .impact and knowledge of treatment ; 87(3), pp: 69-73 .

  128. Tempel , R.(2001). PMS in The work place . An occupational health nurse’s guide to premenstrual syndrome . AAOHNJ,49(2):72-8

  129. Titze, S. Martin , BW. Seiler, R. Marti , B. (2001). A work site intervention module encouraging The use of stairs : results and evaluation issues. Sozial – und praventivmedizin 46(1): 13-19 .

  130. Triano , J. MCGregor , M. Hondras , M.(1995) .manipulative therapy versus. Education programs in chronic low back pain- spine vol . 20, pp:948-955

  131. Ugarriza , D .Klingner , S. O’Brien, S.( 1991).premenstrual syndrome , Diagnosis and intervention, Nurse Pract, 23(40); pp:49-52

  132. Usman , S. Indusekhar ,S.(2008). best practice & research clinical obstetrics & gynaecology , 22(2), pp: 251-260

  133. Varny H.(1997) .varney’s midwifery . 3rd ed. Sudbury MA: Jones and Bartlett.

  134.William , D . Mcardle .(1991). Exercise physiology , 3th ed , Lea and febiger , pp:441

  135.Weliky , G .(2003). Last update :,2006, peremenstrual dysphoric disorder . New England Jouurnal of Medicine , 348(5) , pp:433-437

  136. Wrigt , J. Wyatt, S.(2003) .the Washington manual obstetrics and gynecology survival guide. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins

  137. Wurtman, J. Brzezinski, A. Wurtman , R.(1989). Effect of nutrient intake on premenstrual depression . AM J Obstet Gynecol, 161(5) , pp:1228-34

  138. Wurtman , J. carbohydrate craving , mood changes , and obesity. J clin Psychiarry. (1988) .Aug; 49 supp1:37-9

  139. Wurtman , J. carbohydrate craving .(1990). Relation ship between earbohydrate intake and disorders of mood .;39 supp13:49-52

  140. Wyatt, K. Dimmock, P. O’Brien , P.( 2000 ). Premenstrual syndrome. In Barton S, ed. Clinical depression . Lippincott Williams & Wilkins.

  141. Yonkers , K. Halbreich , v. Freeman , E. Brown , C. Endicott, J. Frank, E.(1997). Symptomatic improvement of premenstrual dysphoric disorder with sertraline treatment . A randomized controlled trial. Sertraline Premenstrual Dysphoric Collaborative Study Group, (278),pp:983-8


موضوع پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, نمونه پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, جستجوی پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, فایل Word پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, دانلود پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, فایل PDF پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, تحقیق در مورد پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, مقاله در مورد پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, پروژه در مورد پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, پروپوزال در مورد پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, تز دکترا در مورد پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, پروژه درباره پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن, رساله دکترا در مورد پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده : هدف از اجرای این پژوهش آثار تمرین هوازی بر (PMS) و ترکیب بدن دختران چاق و کم وزن بوده است . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود و بر روی 40 نفر از دختران دانش آموز مدرسه راهنمایی ناحیه یک رشت صورت گرفت که با روش مبتنی برهدف و دردسترس از طریق فرم تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی (PMS) صورت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 12 هفته رژیم غذایی و تمرینات ورزشی هوازی بر ترکیب بدنی زنان چاق غیرفعال است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 45 نفر می باشد . زنان گروه آزمایش به صورت تصادفی به 3 دسته کنترل (که فقط رژیم غذایی داشتند) ، پیاده روی تند و ایروبیک همراه با رژیم غذایی تقسیم ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی ...

پایان نامه: جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) کلید واژه‌ها: تمرین هوازی،وزن،درصد چربی بدن،دختران نوجوان چکیده هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمی در استان اردبیل با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی _ گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر­­ بدن در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه بود. بدین منظور 370 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه ناحیه‌ی یک رشت در دامنه‌ی سنی 14 تا 18 سال، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی، انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ...

-1-1 مقدمه رشد فرایندی پیچیده است که از لحظه تشکیل نطفه تا پایان عمر ادامه دارد در واقع رشد شامل نمو و بالیدگی است که نموحاصل تغییرات کمی (هایپرتروفی و هایپرپلازی) است و بالیدگی تغییرات کیفی در کارکرد بافت­ها و دستگاه­های بدن را در برمی­گیرد. به طور کلی منحنی رشد بافت­های مختلف بدن S شکل است؟ با این حال برخی زودتر (سیستم لنفاوی در 9 سالگی) و برخی دیرتر (سیستم تناسلی در 18 سالگی) ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) چکیده هدف تحقیق حاضر مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس می­باشد. بدین منظور 80 دختر نوجوان کم تحرک 13- 15 سال بر اساس سن شروع قاعدگی در دو گروه زودرس و دیررس انتخاب شده و هر گروه به­طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند و در یک طرح تحقیق دو ...

پایان­نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزشی چکیده: عنوان: تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه زمینه و هدف: زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند از آن جمله آنها قاعدگی می­باشد. چرخه­ای که هر 28 روز تکرار می­شود و دارای سه مرحله لوتئال، فولیکولار و خونروی می­باشد. ممکن است برخی از ورزشکاران در ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه چکیده مقدمه پژوهش ها حاکی از شیوع اختلالات چربی خون در کودکی و نوجوانی است. با توجه به شکل گیری عادات غذایی ازدوران کودکی و نوجوانی و تاثیر بر سلامت یا بیماری در بزرگسالی، مطالعه حاضر با هدف تعیین هم بستگی الگوی های غذایی غالب با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین انجام شد. روش کار در پژوهش حاضر ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش : فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش جاری مقایسه ی رابطه ی سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی درشهر رشت می باشد.جامعه ی آماری پزوهش حاضرتعداد 10080 دانش آموزان دختر 10 تا 12 سال بودند که در سال تحصیلی 92 – 93 در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند.نمونه ی آماری پزوهش که ...

ثبت سفارش