پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

word 3 MB 31725 138
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد

  در رشته مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی

  چکیده

  هدف از این تحقیق تعین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربتت بدنی ناجا بود. جامعه آماری تحقیق شامل 586 نفر از کارکنان تربیت بدنی ناجا است که حجم نمونه تمام شمار و برابر با حجم جامعه بود. ابزار اندازه گیری تحقیق دو پرسشنامه بود. پرسشنامه استرس شغلی که شامل 20 سئوال و پرسشنامه رضایت شغلی 40 سئوال دارای پنج گزینه با مقیاس لیکرت بودند. همچنین سئوالاتی در رابطه با ویژگی­های عمومی کارکنان به ابتدای پرسشنامه اضافه گردید. از آمار توصیفی برای طبقه بندی نمرات خام مثل درصد فراوانی، فراوانی تجمعی و ترسیم نمودار و جداول استفاده گردید و همچنین از آمار استنباطی ( کولموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبتسگی اسپیرمن) برای تعیین نرمال بودن داده و ارتباط استرس و رضایت شغلی کارکنان تربیت بدنی ناجا استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل، نتایج نشان داد که بین استرس و رضایت شغلی از دیدگاه کارمندان تربیت بدنی ناجا رابطه معنی داری وجود دارد همچنین استرس شغلی با میزان حقوق و مزایا، نوع کار مسئولین، فرصت­های ترفیع، روابط با سرپرست رابطه معناداری داشت اما با روابط با همکاران معنادار نبود. میان چند شغلی بودن با استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان تربیت بدنی ناجا ارتباط معناداری وجود دارد؛ همچنین بین استرس شغلی و سن کارکنان تربیت بدنی ناجا ارتباط معناداری وجود ندارد اما میان سابقه کار کارکنان تربیت بدنی با استرس شغلی ارتباط معناداری وجود دارد. براساس یافته­های پژوهش، طراحی ساختار کاهنده استرس در تمام سطوح  تربیت بدنی ناجا در بهبود وضعیت رضایتمندی این سازمان­ مؤثر خواهد بود  و در این راستا مدیران ستادی ناجا نقش مهمی بر عهده دارند.

   

  واژه‌های کلیدی : رضایت شغلی / استرس شغلی / کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

   

   

   

  فصل اول:

  طرح تحقیق

  مقدمه :

  انسان­های سازمانی با عوامل مختلف درون و برون سازمانی روبرو شده و دائما"شخصیت و جسم و روان آنها تحت تاثیر عوامل مختلف قرار گرفته و به تدریج فرسوده می‌شوند. فرسودگی جسمی و تنشهایی که برجسم انسان سازمانی وارد می‌شود، مشخص بوده و به راحتی قابل تشخیص و درمان است. ولی تنشهایی که به روح و روان انسان­های سازمانی وارد می‌شود، قابل مشاهده نبوده و به راحتی نیز قابل سنجش و درمان نیست و بدین لحاظ آثار نامطلوبی در فرسودگی نیروی انسانی پرورش یافته سازمانی دارد. در این خصوص سازمانها باید میزان تحمل کارکنان خود را بالا برده تا آنها بتوانند تاثیر عوامل مختلف استرس زا را خنثی کرده و کمتر با تنش روبرو شوند. افزایش توان تحمل کارکنان در مقابل تنشهای سازمانی موجب صرفه جویی در وقت، نیرو و انرژی کارکنان شده و افزایش بهره وری فردی و سازمانی را به دنبال خواهد داشت.

  بشر امروز در مقایسه با بشر دیروز فشارهای روانی و جسمی بیشتر و شدیدتری را تحمل می‌کند. محیط زندگی امروز انسانها چنان پیچیده گردیده است که بسیاری از انسانها را توان مقاومت در برابر آن نیست. فشارهای مختلف و از ابعاد مختلف بر انسانهای امروزی وارد می‌شوند یکی از مهمترین منابع این فشار، شغل افراد است. از آنجایی که فرد بخش اعظمی از اوقات روزمره خود را در سازمان می‌گذارند، اگر محیط سازمان و ماهیت مشاغل آن، استرس زا باشند، صدمات جبران ناپذیری را بر جسم و روان فرد وارد ساخته، بگونه‌ای که جبران این صدمات نیازمند صرف زمان بسیار و هزینه نمودن مبالغی هنگفت است.

  براین اساس و با توجه به اهمیت موضوع فشار های شغلی در سازمان، در این مجموعه سعی شده است تا مفاهیم، تعاریف، مدل­ها، راه­های مقابله با استرس و ... ارائه گردد. باشد که این تلاش ناچیز در یاری رساندن به مدیران و کارکنان سازمان موثر افتد.

   

   

   

  بیان مساله                                 

  در دنیای پرهیاهو و استرس زای امروز، فشار عصبی بعنوان یکی از آفات نیروی انسانی شناخته شده است و یکی از مباحث اصلی و رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. متاسفانه استرس تبدیل به بخشی لاینفک از زندگی انسان گردیده است. اثرات مخرب فشارهای عصبی بر زندگی فردی و اجتماعی کاملاً مشهود است، بطوریکه گروهی از صاحبنظران رفتار سازمانی، استرس را بیماری شایع قرن قلمداد نموده اند (3).

  استرس واژه‌ای است که در اصل به معنی فشار و نیرو می‌باشد. در جهان فیزیکی، هرگاه فشاری بر چیزی وارد شود، کنشی را بر آن وارد می‌کند. ثبات اجزای درونی آن را بر هم می‌زند و تنشی[1] در آن پدید می‌آورد و بر می آشوبد و سرانجام آن شی ء یا دستگاه را به واکنش می‌اندازد. در مهندسی گفته می‌شود که هرگاه فشار وارده از میزان مقاومت شی ء بیشتر باشد، آن شیء متلاشی می‌شود و از وضعیت موجودش خارج می‌شود[2]. روانشناسان و دیگر صاحب نظران استرس نیز ابراز می‌دارند که روی هم جمع شدن رویداد‌های ( دگرگونی­های ) زندگی که سازگاری فرد را با وضع موجودش برهم می‌زند، موجب استرس می‌شود.

  در تعریف دیگری، استرس بعنوان واکنش روانی و فیزیولوژیکی نسبت به عدم توازن قابل توجه میان ضرورت­های محیطی و توانایی افراد برای فائق شدن بر آنها تعریف شده است (60) گرین برگ و بارون (1995) استرس را بصورت زیر تعریف می‌نمایند ( استرس الگویی است از حالات احساسی و عکس العمل‌های فیزیولوژیکی و درموقعیت‌هایی رخ می‌دهد که افراد تهدیداتی را نسبت به اهداف مهم خود را که ممکن است توانایی نیل به آنها را نداشته باشند درک نمایند (48).

  هرچند تعایف مختلفی از فشار عصبی ارائه شده است. اما زمینه مشترک همه این تعاریف این است که علت فشار عصبی، وجود محرکی بصورت فیزیکی یا روانی است که فرد به طریقی خاص نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد (10) و اما از نظر فرد لوتاز (1997) عوامل کلان فشار زای سازمان عبارتند از (55 ) :

  استراتژی‌ها و سیاست­های اجرایی ، طرح و ساختار سازمانی و فرایند‌های سازمانی

  شرایط کاری [3]

  تعاریف متنوعی از فشار عصبی ارائه گردیده است. ایوان سویج وماتیسون (2001) فشار روانی را به زبانی ساده تاثیر و تاثر ارگانیسم و محیط تعریف می‌نمایند، ولی بلافاصله یک تعریف کاربردی تفصیلی بدین شرح به آن می‌افزایند. این تاثیر و تاثر نوعی پاسخ انطباقی است که با میانجی گیری ویژگی‌های شخصی و یا فرایندهای روانشناختی تحقق می‌یابد. یعنی معلول هر نوع عمل خارجی،موقعیت یا واقعه‌ای است که شخص را در برابر تقاضاهای خاص جسمانی و یا روانشناختی قرار می‌دهند (51).

  دنیای صنعتی و فراصنعتی گرفتاری­های فراوانی به بار آورده است. نگرانی افراد نسبت به کار، خانواده و فرزندان، مشکلات اجتماعی، وضع اقتصادی، انتظارات و توقعات سازمان از کارمندان، پیشرفت تکنولوژی ونگرانی و بیم از کهنه شدن معلومات و اطلاعات، همگی از عوامل ایجاد کننده استرس درافراد می‌باشند. که در این میان مدیران و کارکنان یکی از آسیب پذیرترین قشرها در برابر استرس به شمار می‌آیند. این گروه که دارای مسئولیت‌های بسیار بوده و انجام اهداف سازمان را بر عهده گرفته اند، از محیط سازمانی و محیط اجتماعی تاثیر پذیرفته ودر صورتیکه مورد تهاجم استرس قرار گیرند، آثار منفی آن به سرعت در عملکرد سازمان نمود خواهد داشت. استرس معتدل در بسیاری از حالات منجر به افزایش بهره وری شده و می‌تواند برای بعضی از افراد خوشایند باشد. اما سطوح بالاتراسترس می‌تواند منجر به مشکلات فیزیکی و روانی گردد. بعضی از این مشکلات عبارتند از : کاهش رضایت شغلی، ناهنجاری، رفتار غیر قابل پیش‌بینی، بدخلقی، کاهش ارتباطات، تاخیر و افزایش بیماری فرد (61).

  هیچ سازمانی نمی تواند به درجه بالایی از بهره وری، انعطاف و سازگاری دست یابد. مگر آنکه از یاری و کمک افراد سر زنده و تندرست بهره مند باشد که تربیت بدنی و ورزش نقش سازنده‌ای را در تندرستی آحاد جامعه، نشاط و سرزندگی اجتماعی، شکوفایی استعداد‌ها و افزایش امید به زندگی ایفا می‌کند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست چرا که ناجا جزء فعالترین سازمان­ها در زمینه ورزش همگانی و قهرمانی است از اینرو توجه به مدیریت صحیح در ورزش این سازمان و ایجاد راهکارهای مناسب برای کاهش استرس و افزایش رضایمندی شغلی کارکنان تربیت بدنی ناجا ضروری می‌باشد.

  با توجه به مسائل بیان شده اولین قدم برای کاهش استرس و افزایش رضایت شغلی کارکنان، شناسایی عوامل استرس زا در سازمان می‌باشد، بنابراین مساله اصلی مطرح دراین طرح این است که آیا رابطه‌ای بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی ناجا وجود دارد؟

  ضرورت و اهمیت تحقیق

  از آنجائیکه فشارهای عصبی ناشی از محیط کاری و کار، تاثیرات زیان آور فیزیولوژیکی و روانشناختی بر کارکنان سازمانها دارد و نه تنها سلامت آنان را به خطر می‌اندازد؛ بلکه مساعدت و همکاری آنها را در رابطه با تولید سازمان نیز بگونه‌ای نامطلوب تحت تاثیر قرار می‌دهند، لذا گاهی از تنش مرتبط با شغل برای مدیران بسیار مهم می‌باشد. استرس مزمن منجر به نتایج ناگوار فیزیکی و روانی بر افراد می‌شود. استرس، نیروی انسانی سازمان را ضایع نموده و هدف سازمان را دستخوش تزلزل می‌نماید.

  نارضایتی شغلی را می‌توان یکی از شایع­ترین پیامدهای استرس شغلی به حساب آورد. نارضایتی شغلی آثار و عوارضی دارد که عموماً از نظر اقتصادی و اجتماعی زیان آور هستند و برای فرد و سازمان و جامعه، هزینه‌هایی دارند.

   

  Abstract

  This study analyzed the relation between occupational stress and job satisfaction in sport emploees in Naja in Iran. Goal population was 586 emplooes in ……………….. population was selected with the random sampling method. Two questionnaires were distributed between respondents as the measurement instrument. There were 20 questions in occupational stress questionnaire with 5 suggested answers to choose from while job satisfaction examination consisted of 40 questions with the same of number of answers. Capability for its validity, content validity of the method using ten comments sport management professors and internal reliability of the questionnaire using through Cronbach's coefficient test for occupational stress questionnaire (a = 0/88) and job satisfaction (a = 0/90) calculated. Descriptive methods were used to analyze the data (mean, standard deviation and tables, etc.) and inferential (KS test and Spearman's  correlation coefficient and and multivariate regression at the 0.01 significant levels). The results showed that there was significant relationship between occupational stress and job satisfaction in sport emploees in Naja in Iran; the multivariate regression results showed The 0/170% of the variance occupational stress in is related to    job satisfaction processes (R2=0 /170 )

   

  and applying knowledge has the greatest importance impact in prediction of effectiveness (β­  ­،449/0=P01/0>). The findings of the research demansterated, structural design knowledge at all levels of sports organizations improve the effectiveness and staff managers as knowledge producers and executives knowledge capital are responsible for that.

 • فهرست:

  فصل اول : طرح تحقیق

  مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

  بیان مساله..................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

  ضرورت و اهمیت تحقیق..................................................................................................................................................................................................................................... 5

  اهداف تحقیق............................................................................................................................................................................................................................................................... 7

  فرضیه­های تحقیق.................................................................................................................................................................................................................................................... 8

  محدودیت­های تحقیق............................................................................................................................................................................................................................................ 9

  پیش فرضهای تحقیق............................................................................................................................................................................................................................................ 9

  تعریف واژه‌های عملیاتی................................................................................................................................................................................................................................... 10

  فصل دوم : مبانی نظری ومروری برادبیات پیشینه تحقیق

  مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................................ 13

  بخش اول : آشنایی با تعاریف، دیدگاهها، استرس سازمانی، مدلها و آثار آن

  استرس......................................................................................................................................................................................................................................................................... 13

  استرس شغلی.......................................................................................................................................................................................................................................................... 18

  مدلهای تئوریکی استرس شغلی.................................................................................................................................................................................................................. 21

  مدلهایی از استرس سازمانی........................................................................................................................................................................................................................... 26

  بخش دوم..........................................................................................................................................................................................................................................................................                               .................................................................................................................................................................................................................................................................................................                               .................................................................................................................................................................................................................................................................................................                  

  رضایت شغلی........................................................................................................................................................................................................................................................... 44

  عوامل موثر بر رضایت شغلی.......................................................................................................................................................................................................................... 45

  پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی.................................................................................................................................................................................................. 47

  رضایت شغلی و عملکرد.................................................................................................................................................................................................................................... 49

  اندازه گیری رضایت شغلی.............................................................................................................................................................................................................................. 50

  فلسفه و نظریه‌های رضایتمندی از شغل............................................................................................................................................................................................... 51

  رضایتمندی از کار- وسعت مسئله............................................................................................................................................................................................................ 57

  عوامل شغلی دخیل در رضایتمندی از کار.......................................................................................................................................................................................... 59

  رضایتمندی شغلی و ایمنی............................................................................................................................................................................................................................ 63

  نظریه‌های رضایت شغلی................................................................................................................................................................................................................................... 65

  تحقیقات انجام شده استرس شغلی........................................................................................................................................................................................................... 66

  تحقیقات انجام شده رضایت شغلی............................................................................................................................................................................................................ 71

  رابطه میان استرس و رضایتمندی............................................................................................................................................................................................................. 77

  تحقیقات انجام شده استرس و رضایت شغلی..................................................................................................................................................................................... 80

  آشنایی با تاریخچه................................................................................................................................................................................................................................................ 83

  فصل سوم : روش تحقیق

  مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................................ 87                              .................................................................................................................................................................................................................................................................................................                               .................................................................................................................................................................................................................................................................................................                   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 79

  روش تحقیق ........................................................................................................................................................................................................................................................... 87                              .................................................................................................................................................................................................................................................................................................                               .................................................................................................................................................................................................................................................................................................                   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 79

  جامعه آماری تحقیق........................................................................................................................................................................................................................................... 87                              .................................................................................................................................................................................................................................................................................................                               .................................................................................................................................................................................................................................................................................................                   72

  روش نمونه گیری................................................................................................................................................................................................................................................. 87                              .................................................................................................................................................................................................................................................................................................                               .................................................................................................................................................................................................................................................................................................                   79

   متغیر تحقیق.......................................................................................................................................................................................................................................................... 92                              .................................................................................................................................................................................................................................................................................................                               .................................................................................................................................................................................................................................................................................................                   80

  ابزارهای اندازه گیری تحقیق......................................................................................................................................................................................................................... 92

  روایی و پایانی ابزار انداره گیری................................................................................................................................................................................................................... 93

  روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتت.................................................................................................................................................................................................................... 93

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

  مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................................ 95

  توصیف یافته­های جمعیت شناسی تحقیق.......................................................................................................................................................................................... 95

  توصیف یافته­های پرسشنامه...................................................................................................................................................................................................................... 103

  آزمون فرضیه­ها................................................................................................................................................................................................................................................... 104

  تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................................................................................................................................................................ 105

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  مقدمه........................................................................................................................................................................................................................................................................ 110

  خلاصه تحقیق...................................................................................................................................................................................................................................................... 110

  نتایج تحقیق.......................................................................................................................................................................................................................................................... 111

  یافته­های استنباطی......................................................................................................................................................................................................................................... 115

  پیشنهادات..................................................................................................... 120

  پیشنهادات برخاسته از تحقیق................................................................................... 120

  پیشنهادات برای محقیقین دیگر ................................................................................. 121

  منابع و ماخذ................................................................................................... 123

  پیوست‌ها

   

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی

  اسدی حسن. " عوامل تنیدگی شغلی و ارتباط آن با اضطراب بین مدیران سازمان­های تربیت بدنی و برنامه و بودجه. پایان نامه دکتری،1377.

  اصلانخانی محمد علی. " توصیف سبک­های مدیریت و جو سازمانی و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی از دیدگاه اساتید ورزشی و دستگاه­های منتخب کشور. رساله دکتری، دانشگاه تهران،1375.

  الوانی، سید مهدی. " مدیریت عمومی"، چاپ دهم، نشر نی، تهران،1376. 291 -286.

  اوما سکاران " روش­های تحقیق در مدیریت"، ترجمه دکتر محمد صائبی و دکتر محمد شیرازی، نشر مرکز آموزشی مدیریت دولتی ، 1380.

  بحرالعلوم حسن. "  ارتباز بین فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی شاغل در تهران"، پایان نامه دکتری،1378.

  بیک زاده جعفر." بررسی تأثیر عوامل استرس زای سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمانهای دولتی آذربایجان شرقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد،1377.

  پیرلو و هنری لو." استرس دایمی"، نرجمه دکتر عباس قریب، چاپ اول، نشر درخشش، تهران، تابستان 1380،8.

  جمشیدنژاد علیرضا. " بررسی رابطه بین استرس و رضایت شغلی در مدیران مدارس دولتی ابتدایی و متوسطه شهر اهواز"، پایان نامه کارشناسی ارشد،1380.

  جهانی." عوامل موثر بر رضایت شغلی مدارس شیراز"، پایان نامه کارشناسی ارشد،1373.

  دیویس،کیت و جان نیواستورم. " رفتار انسانی در کار"، ترجمه دکتر محمد علی طوسی، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهرانف 1372،33.

  رابینز، استیفن. " رفتار سازمانی"، ترجمه دکتر علی پارسیان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران، 1381 ، 249-299.

  راش، رندال و الیزابت ام. التمایر. " استرس شغلی"، ترجمه غلامرضا خواجه پور، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران، 1379،7.

  رحیم پور. رابطه میزان انگیزش با رضایت شغلی کارکنان وزارت فرهنگ و آموزش عالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد،1375.

  رجب پور محمدرضا." بررسی رابطه جو سازمانی مدارس با میزان استرس شغلی دبیران دبیرستان­های شیراز "، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1379.

  رمضانی نژاد رحیم. " بررسی مقایسهرفتار حمایتی مدیران، عوامل نگهدارنده شغل و عوامل استرس زای شغلی مربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاه­های دولتی کشور. پایان نامه دکتری ،1380.

  زارعی محمد. " بررسی ارتباط میان تعهد سازمانی و رضایتمندی شغلی معلمان تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان، "، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1380.

  صانعی مهدی." بررسی رابطه استرس و رضایت شغلی کارکنان بانک رفاه"، پایان نامه کارشناسی ارشد1383.

  طالبگور مهدی. " تحلیل و تبیین نگرش­های شغلی مدیران، کارکنان، کارمندان و اعضای هیات علمی دانشکده­های تربیت بدنی کشور و ارتباط آنها با جو سازمانی"، پایان نامه دکتری ،1380.

  علوی سید امین الله. " روان شناسی مدیریت در سازمان"، چاپ اول، نشر مرکز آموزش مدریرت دولتی، تهران، 1376،58.

  فریزر، ت. م. " تنش،کار و رضایت شغلی"، ترجمه جلال رسول اف و ماندانا جلالی نایینی انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد، 1380، 69-109.

  قاسمی نژاد افسر." بررسی رابطه جو سازمانی با استرس و رضایت شغلی دبیران اصفهان"، پایان نامه کارشناسی ارشد،1381.

  گلابی." شناسایی و تحلیل عوامل تنش زا در محیط کاری دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد،1380.

  لوتانز فرد. " رفتار سازمانی"، ترجمه دکتر غلامعلی سرمد، چاپ اول، انتشارات موسسه بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، تابستان 1375، 227.

  محمدی سید مهدی. " بررسی عوامل استرس زای دبیران تربیت بدنی شهر رشت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1382.

  محمد زاده، عباس و آرمن مهروژان." رفتار سازمانی – نگرش اقتصادی"، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 444-1377.

  مرتضوی." رابطه متغیرهای سن، میزان تحصیلات، جنس، سابقه خدمت با رضایت شغلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد،1383.

  مشتاقی علی." بررسی علل استرس شغلی و راههای کاهش آن از دیدگاه مدیران آموزشی متوسطه استان کهکیلویه و بویراحمد"، پایان نامه کارشناسی ارشد،1381.

  مغازه زهرا." رابطه استرس شغلی معلمین و رضایت شغلی انها در منطقه مهر شهر کرج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1374.

  مورهد/گریفین." رفتار سازمانی"، ترجمه دکتر مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمارزاده، چاپ اول، تهران، انتشارات مروارید، 1377،6.

  نزهت محمد رضا." بررسی میزان و منابع استرس مدیران آموزشی استان فارس"، پایان نامه کارشناسی ارشد1375.

  نوربخش پریوش." بررسی عوامل فشارزای شغلی و ارتباط این عوامل با سلامت روانی دبیران تربت بدنی و ورزش خوزشتان" پایان نامخ دکتری.

  نیکو حسین." بررسی فرهنگ سازمانی دانشگاه و ارتباط آن با اسنرس شغلی کارکنان در دانشگاه شیراز"، پایان نامه کارشناسی ارشد،1384.

  وحیدیان رضازاده مجید." ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی معلمین مرد تربیت بدنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1381.

  Alberto Garsia,” Human Resource Management in Sport and Recreation”, Human Kinitics Pub, 1988.

  Arnold, Hung J. Daniel C.Fldman; “Organizational behavior”; Mc Graw – Hill Book Company, 1988, pp 85.

  Blomhoff, H,G.” Job satisfaction and Performance of Coaches of the Spare- Time Sports Schools in Africa”,J. of Sport Management, 1999, No 7,pp:132-140.

  Bruno, Leonard C; “ Stress reduction. Available at : www.stress/bruno/mfyc/194/a.1.html”,2001.

  Chan- Roy Chin- Ming,” Applicability of Job Satisfaction Survay to Adminstartive Positions”, of Sport Management,1990.

  Cook, Curtis W. Hunsaker; management and organization behavior (3re Ed). Mc Graw- Hill,2003,pp: 585-587.

  Cooper, Cray L; Philip J. Dew; Micheal P.O, driscoll;” organizational stress ,  A review and critique of theory, research and applications , sage publications, Inc”. 2003, pp:28-52.

  Cox, T;” stress, Newyork: MC Milan”. 1980, Vol. 2,pp:45.

  Durbin Andrew J:” human relations : A job oriented approach (4 re ed)”, cpyreght O prentice- Hall, Inc.1999, pp”127-132.

  Feigjin and Ben Sira, “ Percived occupational stress. Among NcAA Division I, II and III Athletic Directors”. Journal of sport management,1995.

  Feryberg,” Job Satisfaction”, IRWIN, 1993.

  Fontana;” A Cybernetic Theory of Stress, Coping and Well being in Organization”, Academy of Management review , 1989, Vol.17. NO.2, pp:238.

  Frey, Rebecca j;” stress. Available at: www.stress.com/documents/issue-papers/issue-era-14-stress”.pdf.2004.

  Gibson, james L.; Jhon M. Iuancevish; James H. Donnelly; “ organization: behavior- structure- process (7 rd Ed)”.IRWIN, 1993,pp:224.

  Greenberg, Jerald and Rober A. Baron; behavior in Organizations (7 rd Ed)” copyright O by allan Bacon.1995, pp:226.

  Greenberg, Jerald and Rober A. Baron; “; behavior in Organizations (7 rd Ed)” copyright O by Prentice- Hall, Inc,2002, Vol.5,pp:66.

  Ivancevich , Jhon M. Micheal T. Matteson:” Organizational behavior and management , business publication, Inc”,1990,pp:265.

  Ivancevich , Jhon M. Micheal T. Matteson:” Organizational behavior and management , business publication, Inc”,2001,pp:264-270.

  Jewell, L;” Contemporary industrial / organizational psychology (3 rd Ed). Pacific Grove”, CA: Brooks/ Cole, 2000,pp:282-302.

  “ Job Stress, available at : www.findarticles.com/Job stress’, 2002

  Kelley . BC and Gill Dl, “ Anexamination of personal / Situational variables, stress appraisal and burnout in collegiate teacher coaches”. Research Q. Exe. Sport, 1993, Vol.64, No.1,pp: 94-102.

  Luthans, fred;” organizational behavior (7 rd ed)”, IRAWIN Mc Graw-Hill, 1997,pp:364.

  Martin, papula ford;” stress” Available at : www.fh-stralsund.Du/ Martin/19270-ai/2004.pdf.vol 2. Pp:51.

  MC Garth and Daniel C. Felman;” Organizational behavior”, MC Grow- Hill Book Company, 1972,vol 9. Pp:115.

  Mullins, Laurie J;” Management and Organization Behavior (4 rd ed.)”, printed and bound in Great Britain,1998,pp:93-521.

  Nelson, debert L. James Campbell Quick;” Organization behavior : A management challenge (2 rd ed)”, copyright O by west publishing company, 1999,pp:202.

  Northcraft, Gregory B and Margarat A. Neal;” Organization behavior: A management challenge (2rd ed)”, copyright O Dryden  press, 1996,pp:206.

  Palmer, Stephan; Cary , Cooper and Kate Thomas; “ Modal of Organizational stress”, Health education journal,2003, vol.60.No.4, pp: 8-11,378 – 380.

  Sochart,” application of Attitude Strenght to Job Satisfaction”, 1996,pp:35-36.

  Sorance, Luckman;” the Occupational Stress Indicator Locus of control scale”, Work and Stress, 1998, Vol.6, No.1,pp: 274.

  Tang and Yap;” information system and occupational stress”, available at : www.is.ua/stress/information system/ stress.pdf,2001.

  Wezrmes and Eibrahim,” organizational behavior”, publishing House LTD, 1985, pp:206.

  White, Donald D. David A.Bedner;” Organizational behavior (2 rd ed)”, copyright O by Allyn and bacon 1993, pp:337-543.

  Williams and Miller,” Psychological and organizational Fectors Related to stress in Athletics”, Research Quarterly for Exercise and Sport , 1982, 321-328.

  Wolman;” work, stress and alcohol Behavior”, sixth Edi. 1937.

  Yangce, “ Job Satisfaction of Sport Management “, in university Orgun,2003.

  www.Case- Stress. Co.uk, PDF,2003.

  www.Cdc.gov/noish.com,pdf,2005.

  www.Edb.utexas.edu/career/pdf/khenewsletter/05-6/ vollissue, pdf,2003.

  www.Find articles.com,pdf,2005.

  www.HRMguide. Co. uk, pdf,2005.

  www.Public. Upol.cz/obd/fulltext/Gymnica33-1/Gymnica 7. PDF,2005.

  www.springlink.com/index/ W188178316702162.pdf,2005


موضوع پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, نمونه پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, جستجوی پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, فایل Word پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, دانلود پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, فایل PDF پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, تحقیق در مورد پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, مقاله در مورد پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, پروژه در مورد پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, پروژه درباره پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی انجام یافته است. روش پژوهش علی مقایسه ای می­باشد.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن و مرد در سال 93 است که تعداد آنها 2400 نفر(130 زن و 2270مرد ) بود . نمونه پژوهش به تعداد 290 نفر(77 زن و 213 مرد) با ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد MBA تابستان 1391 چکيده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش معنوي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بين کارکنان بانک ملي استان مازندران مي‌باشد. جامعه آما

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: تحقیقات آموزشی چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم تهیه و تدوین گردیده است. گردآوری داده­ها در این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان آموزش پرورش زن به تعداد 285 نفر تشکیل داده اند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجیسی مورگان تعداد ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 138 نفر می­باشد؛ که با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری کل صورت گرفت. ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استرس شغلی و کیفیت زندگی مربیان شهر شیراز می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان مرد به تعداد 2069 و زن به تعداد 1297 بود که از این بین بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و ...

ا چکیده هدف ازپژوهش حاضر نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بیانی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی و همچنین ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای، شامل دو بخش که بخش اول شامل پرسشنامه ی چندگزینه ای محقق ساخته ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی –گرایش عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری تحقیق شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و روش نمونه گیری آماری به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد، که 50 دبیر زن و 50 دبیر مرد را شامل می شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی منطقه اندیمشک در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 102 نفر از معلمان دوره های مختلف آموزشی منطقه اندیمشک بودند و نمونه آماری پژوهش با جامعه برابر بوده است و روش نمونه گیری این تحقیق به صورت سرشماری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: مدیریت ورزشی چکیده امروزه عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی کسب نمی شود، بلکه از دلایلی که باعث موفقیت سازمان های بزرگ می شود وجود کارکنانی است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند. هدف از این پژوهش پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه از طریق ویژگی­های فردی، هوش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، از نقش و جایگاه مهمی در جامعه برخوردار است. نقطه آغازین تحلیل‏های جامعه شناسی آموزش و پرورش، بررسی اجتماعی مدرسه متاثر ازنظریات پارسونز است. مدل کارکردهای چهارگانه نظام اجتماعی پارسونز، زمینه مناسب (از نظر جامعه شناسی)، برای تحلیل بهره‏وری نیروی انسانی مدارس و همچنین معلمان تربیت‏بدنی مدارس را فراهم می ...

ثبت سفارش