پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس

word 8 MB 31742 131
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

   

  گرایش: مدیریت ورزشی

  چکیده:

   

  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با سازگاری شغلی و خشنودی شغلی در روسا و نائب رئیسان هیئت های ورزشی استان فارس اجرا گردید. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل روساء و نائب رئیسان هیئت های ورزشی استان فارس
  می باشد. با استفاده از روش تمام شمار تعداد 92 پرسشنامه بین جامعه آماری پخش و پس از جمع آوری تعداد 81 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه سلامت سازمانی OHI، پرسشنامه خشنودی شغلی JDI و پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست
  می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون تک متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS  استفاده گردید. نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بین سلامت سازمانی و خشنودی شغلی رابطه معناداری به میزان 74/0 وجود دارد و همچنین بین سلامت سازمانی و سازگاری شغلی رابطه معناداری به میزان 56/0 وجود داشت. نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره همچنین نشان داد که سلامت سازمانی به خوبی می تواند خشنودی شغلی و سازگاری شغلی را پیش بینی کند. بنابراین لزوم گسترش سلامت سازمانی در سازمان های ورزشی ضروری به نظر می رسد.

   

  کلمات کلیدی: سلامت سازمانی، خشنودی شغلی ، سازگاری 

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  1-1. مقدمه

  زیربنای هر گونه حرکت به سوی رشد و توسعه و تحول سازمانی، بهبود فرایند کار در سازمان‌ها شناخت دقیق وضعیت موجود، تشخیص نقاط قوت و ضعف و سپس طرح برنامه هایی سنجیده برای اصلاح جریان امور است. سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی سودمند و موثر باشند. سلامت سازمانی چارچوب دیگری برای مفهوم سازی جو عمومی یک سازمان است. از طرفی دیگر، جو سازمانی سالم و حمایت گر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی کارکنان می شود که افزایش کارایی کارکنان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثربخشی سازمان محسوب می شود. سلامت سازمانی را مانتی و مالیز (1969) تعریف کرد و ضمن پیشنهاد طرحی برای سنجش سلامت سازمان ها، ادعا کرد که سازمان ها همیشه سالم نخواهند بود. به نظر وی سلامت سازمانی اشاره به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر می کند (علاقه بند، 1387).

  3

   

  در سازمان های سالم، کارمندان متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کار کردن در این محل افتخار می کنند. در حقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق شایسته سالاری و ارزش گذاری به دانایی، تخصص و شخصیت ذی نفعان و رشد دادن به قابلیت های آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. پولانی[1] (2004) به نقل از کیت دیویس سازمان سالم را سازمانی که در آن کارکنان احساس کنند کاری سودمند و مفید انجام می دهند و به احساس رشد و پرورش شخصی دست می یابند معرفی می کند. لایدن و کلینگل معتقد هستند سلامت سازمانی مفهوم تقریبا تازه ای است و تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نیست بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود نیز می گردد. در
  سازمان های سالم کارکنانی متعهد و وظیفه شناس، دارای روحیه بالا، کانال های ارتباطی باز و با
  موفقیت های بالا؛ پرورش می یابند. سلامت سازمانی یکی از مسائل بسیار مهم در عملکرد کارکنان هر سازمانی بوده و از پایه های اساسی سازگاری و خشنودی شغلی و در نتیجه اثربخشی فرایندهای سازمانی می باشد.

  سازگاری شغل برای ادامه اشتغال موفقیت آمیز عامل مهمی به شمار می رود. هر فردی انتظار دارد که اشتغال به کار مورد نظر، خشنودی و سلامت و اعتبار برای او تامین نماید و نیازهای اولیه اش را مرتفع سازد. در زمینه سازگاری شغلی، تعاریف گوناگونی ارائه گردیده است. می توان گفت سازگاری شغلی عبارت است از سازگاری و مساعد روانی فرد نسبت به شغل مورد نظر پس از اشتغال. سازگاری شغلی ترکیب و مجموعه ای از عوامل روانی و غیر روانی است. عوامل غیر روانی تمام ابزار و ادوات کار را شامل می شود که توسط فرد شاغل به نحوی از آنها برای انجام کار، مورد استفاده قرار می گیرند. علی رغم عوامل غیر روانی که ابزار و وسایلی را شامل می گردند که در بیرون از وجود فرد قرار دارند، عوامل روانی یا درونی، احساسات و طرز تلقی فرد نسبت به شغلش را در بر می گیرد و رابطه فرد را با کارش مشخص می نمایند. به عبارت دیگر، عوامل روانی، ویژگی های شخصی و تجارب آموخته شده فرد در ارتباط با شغلش را شامل می گردند (زونکر[2]، 2008).

  در بسیاری از برنامه های سلامت سازمانی، تلاش بر آن بوده است تا خشنودی شغلی کارکنان، از طریق ارتقاء سطح انگیزش درونی آنان افزایش یابد(دلیز[3]، 2006). امروزه خشنودی شغلی نگرش غالبی است که بیشترین مطالعات رفتار سازمانی را؛ هم در پژوهش های نظری و هم در پژوهش های عملی، از طراحی شغل گرفته تا سرپرستی را به خود اختصاص داده است. تا جایی که به عنوان متغیر مرکزی در این مطالعات محسوب می شود (اردهیم[4]، 2006).

   

  خشنودی شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و همچنین عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می شود. محققان خشنودی شغلی را از دیدگاه های گوناگون تعریف کرده اند و معتقدند اگر شغل، لذت مطلوب را برای فرد تامین کند، در این حالت فرد از شغلش راضی است. ترکیبی معین از عوامل گوناگون چه درونی مانند احساس لذت از انجام کار و چه بیرونی مانند حقوق و مزایا و روابط محیط کاری سبب می شود فرد از شغلش خشنود و راضی باشد (عسکری، 1382). خشنودی شغلی پیامدهای رفتاری و سازمانی زیادی دارد که از جمله آنها می توان به
  کناره گیری، غیبت، ترک شغل، فرسودگی شغلی، سلامت جسمانی و روانشناختی، رفتار پرخاشگرانه و دزدی در محل کار و خشنودی زندگی اشاره کرد.

  به طور کلی می توان گفت سلامت سازمانی، سازگاری شغلی و خشنودی شغلی از مباحث کلیدی و مهم در هر شغل و حرفه ای می باشد. به عبارت دیگر افراد در سازمان ها تا زمانی که نتوانند با شغل خود سازگاری پیدا کنند و نسبت به شغل خود احساس رضایت و خشنودی نمایند و همچنین فضای سازمان نیز از فاکتورهای سلامت سازمانی تهی باشد، در روند تحقق اهداف سازمان اختلال ایجاد می شود و باعث آسیب های جبران ناپذیری به زندگی شخص و هدر رفتن منابع سازمان می شود.

  ادارات تربیت بدنی و هیئت های ورزشی استان ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان ورزش کشور به شمار می آید. این ادارات نیز ممکن است مانند هر سازمان دیگری دستخوش مخاطراتی از قبیل عدم سلامت سازمانی، عدم رضایت و سازگاری شغلی در بین کارمندان شود. مدیران این ادارات باید شناخت کافی از این مخاطرات داشته باشند تا سازمان را در جهت تحقق اهداف هدایت کند و با اتخاذ تصمیمات مناسب در زمان های خاص از هدر رفتن منابع  انسانی و غیرانسانی جلوگیری نمایند. با این توضیح هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در بین مدیران ورزش استان فارس می باشد.

   

  1-2. بیان مساله

  یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن سازمان است. عوامل تشکیل دهنده این نیرو، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار می برند. داشتن روحیه و رضایت مندی شغلی کارکنان در رسیدن به بهره وری بالای سازمان ها عامل بسیار مهم محسوب می گردد. همچنین یکی از عوامل مهم در بالا بردن انرژی روانی کارکنان یک سازمان، بهبود رضایت شغلی آن ها است(قنبری، 1387).

  دیویس و لافکوایست[5] (1984) در تحقیقات خود ارتباطی معناداری بین رضایت شغلی و سازگاری شغلی کارکنان دست یافته اند. در واقع رضایت شغلی شاخصی مهم از سازگاری شغلی است. یعنی اگر بین توانایی های فرد و شرایط شغلی اش تطابق وجود داشته باشد رضایت حاصل می شود و رضایت شغلی باعث ابقاء فرد در شغلش می شود. سازگاری فرایندی در حال رشد و پویاست، که شامل توازن بین آن چه افراد می خواهند و آن چه جامعه شان می پذیرد. به عبارت دیگر سازگاری یک فرایند دوسویه است. از یک طرف فرد به صورت موثر با اجتماع تماس برقرار می کند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می بیند که فرد از طریق آن ها توانایی های بالقوه خویش را واقعیت می بخشد. در این تعامل فرد و جامعه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و سازشی نسبتاً پایدار به وجود می آید. براساس دیدگاه آرمیچل(1990) سازمان های اثربخش مهمترین وسایل دستیابی به پیشرفت در یک جامعه محسوب می شوند و در این میان، سازمان هایی به اثربخشی خواهند رسید که علاوه برداشتن دیگر شرایط ضروری از سلامت سازمانی نیز برخوردار باشند.

  Abstract

  The present study investigated the relationship between organizational health, job satisfaction and job adjustment was done in the province of sport managers. This study was descriptive. statistic Population included the Board and senior management Sports of Fars province. The population census carried out using 92 questionnaires distributed and collected 81 questionnaires were analyzed. Organizational Health Questionnaire surveys have OHI, job satisfaction questionnaire JDI and Job Compatibility Questionnaire Davis is Lafkvayst . Data analysis techniques to investigate the Pearson correlation and simple regression analysis was performed using SPSS software. The results showed that the correlation between organizational health and job satisfaction, there was a significant relationship between the amount 0/74 and significant relationship between organizational health and occupational adjustment amount 0/56 there. Univariate regression results also showed that organizational health can well predict job satisfaction and job compatibility. So the extension of organizational health in sports organizations seem necessary.

                         

  Keywords: organizational health, job satisfaction, job adjustment

 • فهرست:

  چکیده............................................................................................................................................................. 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1. مقدمه.................................................................................................................................................... 3

  1-2. بیان مساله........................................................................................................................................... 6

  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................ 7

  1-4. اهداف تحقیق..................................................................................................................................... 9

  1-4-1. هدف کلی............................................................................................................................... 9

  1-4-2. اهداف ویژه............................................................................................................................. 9

  1-5. فرضیه های تحقیق........................................................................................................................... 9

  1-6. محدوده تحقیق................................................................................................................................... 10

         1-7. تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات و واژه ها...........................................................................10

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1. مقدمه.................................................................................................................................................... 13

  2-2. مفهوم سلامت..................................................................................................................................... 13

  2-3. سلامت سازمانی ............................................................................................................................... 13

  2-4. تعریف سلامت سازمانی................................................................................................................... 14

  2-5. ویژگی های سازمان سالم................................................................................................................ 15

  2-6. مولفه های سلامت سازمانی............................................................................................................ 18

  2-6-1. ارتباط ..................................................................................................................................... 19

  2-6-2. مشارکت و درگیر بودن در سازمان.................................................................................. 19

  2-6-3. وفاداری و تعهد...................................................................................................................... 19

  2-6-4. اعتبار یا شهرت موسسه یا شرکت................................................................................... 19

  2-6-5. روحیه...................................................................................................................................... 19

  2-6-6. اخلاقیات................................................................................................................................. 20

  2-6-7. شناسایی یا بازشناسی عملکرد.......................................................................................... 20

  2-6-8. مسیر هدف............................................................................................................................. 20

  2-6-9. رهبری..................................................................................................................................... 20

  2-6-10. بهبود یا توسعه کارایی کارکنان..................................................................................... 20

  2-6-11. کاربرد منابع......................................................................................................................... 21

  2-7. ابعاد سلامت سازمانی (از نظر مایلز)............................................................................................. 21

  2-7-1. کارکردهای سیستم............................................................................................................. 21

  2-7-2. سلامت سازمانی و اثربخشی.............................................................................................. 22

  2-8. پویایی های سازمانی......................................................................................................................... 23

  2-8-1. سطح نهادی........................................................................................................................... 24

  2-8-2. سطح اداری............................................................................................................................ 25

  2-8-3. سطح فنی.............................................................................................................................. 25

  2-8-4. مشخصه های فضاهای کاری سالم ................................................................................. 25

  2-9. خشنودی شغلی................................................................................................................................. 37

  2-10. تعاریف خشنودی شغلی............................................................................................................... 42

  2-11. عوامل تعیین‌کننده‌ی رضایت شغلی......................................................................................... 42

  2-11-1. میزان چالش گری............................................................................................................. 42

  2-11-2. برابری حقوق و مزایا......................................................................................................... 43

  2-11-3. شرایط مناسب کاری........................................................................................................ 43

  2-11-4. همکاران مساعد................................................................................................................. 43

  2-12. نظریه ها............................................................................................................................................ 44

  2-12-1. نظریه کامروایی نیازها...................................................................................................... 44

  2-12-2. نظریه گروه مرجع............................................................................................................. 45

  2-12-3. نظریه انتظارات................................................................................................................... 45

  2-12-4. نظریه برابری....................................................................................................................... 45

  2-12-5. نظریه ارزش........................................................................................................................ 46

  2-13. عوامل مربوط بر خشنودی شغلی............................................................................................... 46

  2-13-1. همبسته های خشنودی شغلی مربوط به عوامل محیطی .................................... 46

  2-13-2. همبسته های خشنودی شغلی مربوط به متغیرهای شخصی.............................. 48

  2-14. تعاریف سازگاری شغلی................................................................................................................. 55

  2-15. پژوهش های سازگاری شغلی...................................................................................................... 55

  2-15-1. عوامل موثر بر سازگاری شغلی...................................................................................... 55

  2-15-2. پیامدهای سازگاری شغلی............................................................................................... 56

  2-15-3. پیامدهای عدم سازگاری شغلی ................................................................................... 57

  2-16. تحقیقات انجام گرفته..................................................................................................................... 58

  2-16-1. سوابق داخلی .................................................................................................................... 58

  2-16-2. سوابق خارجی.................................................................................................................... 60

  2-17. جمع بندی....................................................................................................................................... 62

   

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1. مقدمه.................................................................................................................................................... 64

  3-2. روش تحقیق....................................................................................................................................... 64

  3-3. جامعه و نمونه آماری........................................................................................................................ 64

  3-4. روش جمع آوری اطلاعات.............................................................................................................. 64

  3-5. متغیرهای تحقیق.............................................................................................................................. 65

  3-6. روش و ابزار گردآوری اطلاعات...................................................................................................... 65

  3-7. پرسشنامه سلامت سازمانی............................................................................................................. 66

  3-8. پرسشنامه سازگاری شغلی.............................................................................................................. 67

  3-9. پرسشنامه خشنودی شغلی............................................................................................................. 68

  3-10. روایی و پایایی پرسشنامه.............................................................................................................. 68

  3-11. روش تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................................... 69

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  4-1. مقدمه.................................................................................................................................................... 71

  4-2. سن آزمودنی ها................................................................................................................................. 71

  4-3. جنسیت آزمودنی ها......................................................................................................................... 72

  4-4. تحصیلات............................................................................................................................................. 72

  4-5. تاهل...................................................................................................................................................... 73

  4-6. رشته تحصیلی.................................................................................................................................... 73

  4-7. سابقه خدمت...................................................................................................................................... 74

  4-8. توصیف وضعیت سلامت سازمانی................................................................................................. 75

  4-9. توصیف وضعیت سازگاری شغلی.................................................................................................. 76

  4-10. توصیف وضعیت خشنودی شغلی.............................................................................................. 77

  4-11. جنسیت و متغیرهای تحقیق...................................................................................................... 78

  4-12. سلامت سازمانی و سطح تحصیلات.......................................................................................... 78

  4-13. سازگاری شغلی و سطح تحصیلات............................................................................................ 80

  4-14. خشنودی شغلی و سطح تحصیلات.......................................................................................... 81

  4-15. سلامت سازمانی و سابقه خدمت................................................................................................ 82

  4-16. سازگاری شغلی و سابقه خدمت................................................................................................. 83

  4-17. خشنودی شغلی و سابقه خدمت................................................................................................ 84

  4-18. سلامت سازمانی و رشته تحصیلی ............................................................................................ 85

  4-19. سازگاری شغلی و رشته تحصیلی ............................................................................................. 86

  4-20. خشنودی شغلی و رشته تحصیلی ............................................................................................ 87

  4-21. بررسی فرضیات تحقیق................................................................................................................ 88

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1. مقدمه...................................................................................................................................................... 93

  5-2. خلاصه پژوهش..................................................................................................................................... 93

  5-3. بحث و نتیجه گیری.......................................................................................................................... 95

  5-4. پیشنهادات برخاسته از تحقیق...................................................................................................... 98

  5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آینده................................................................................................... 99

  منابع

  فهرست منابع فارسی................................................................................................................................... 101

  فهرست منابع انگلیسی............................................................................................................................... 105

   

  پیوست‌ها

  الف) پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی........................................................................................... 109

  ب) پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ......................................................................... 112

  ج) پرسشنامه خشنودی شغلی (JDI).................................................................................................... 115

  چکیده انگلیسی

   

  منبع:

  منابع فارسی

  1. اﻣﯿﻨﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ، (1385)، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﻐﻠﯽ دﯾﻮﯾﺲ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺗﻮﺑﻮس ﺳﺎزی ﭘﯿﺸﺮو ﯾﺪک، ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮑﺪه روانﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان

  2. آهنچیان، محمدرضا؛ (1381)؛ بررسی رابطه‌ی اثربخشی مدیران با سلامت سازمانی در مدارس راهنمایی و متوسطه ی استان زنجان، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان زنجان

  3. باقری یزدی، عباس؛ (1385)؛ سلامت روانی کاربردی، تهران ، انتشارات آرامش

  4. پور ﻛﺒﻴﺮﻳﺎن، ﻧﺴﺮﻳﻦ (1386). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎری و ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎران وﺳﻮاس ﺑﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ و ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ رﻏﺒﺖﻫﺎﻳﺸﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.

  5. پولانی، مایکل؛ (1386)؛ اقداماتی  در جهت سلامت سازمانی، ترجمه محمد رضا علی پور، موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم.

  6. جعفری، ح؛ (1390)، رابطه سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناختی

  7. حسینی، محمد سلطان؛ شعبانی بهار، غلامرضا؛ همایی، رضا؛ (1391)، بررسی سهم نسبی سلامت سازمانی بر کیفیت زندگی کارکنان ادارات تربیت بدنی و هیئتهای ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعات مدیریت ورزشی، 14، 106-89

  8. ﺣﻴﺪری، ع.، ﺑﺮوﻣﻨﺪﻧﺴﺐ، س.، ﻋﺒﺎس زاده، ز. و ﺳﺎﻋﺪی، س؛ (1389)؛ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎری و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ دزﻓﻮل، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻮ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ

  9. ﺧﺪاﻳﻲ، ﺣﻤﻴﺪ؛ (1381)؛ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻘﺎﻳسه ی آن در ﻣﺪارس ﻧﻮاﺣﻲ ﻳﻚ و دو شهر زنجان در سال تحصیلی 81-80، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی زنجان

  10. رحیم زاده، محمدابراهیم؛ (1383)؛ رابطه ارضای نیازهای کارکنان با رضایت شغلی آنان در دانشگاه تربیت معلم سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزش و پژوهش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی

  11. رضایی، مرتضی؛ دوستار، محمد؛ سعادت، مهدی؛ (1391)، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان، پژوهش های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، 2، 72-61

  12. زرقانی، علی؛ (1385)؛ بررسی رابطه بین میزان رضایت مندی اعضاء هیئت علمی از عوامل درون سازمانی با انگیزه پزوهشی انان در دانشگاه های سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزش و پژوهش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی

  13. ذواﻟﻘﺪر ﻧﺴﺐ، ﻣﺤﺴﻦ؛ (1384)؛ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ ﺑﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ابتدائی شهر همدان در سال تحصیلی 83-82؛ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم

  14. ﺳﻴﻒ، ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ؛ (1381)؛ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر.

  15. ﺷﻜﺮ ﻛﻦ، ح . (1383). ﻣﺮدم در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ، ﺗﺎﻟﻴﻒ: ﺗﺮﻧﺲ. آرﻣﻴﭽﻴﻞ، اﻧﺘﺸﺎرات: رﺷﺪ.

  16. شفیع آبادی، ع. (1384). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، تهران، انتشارات رشد.

  17. شفیعی، فرحناز؛ شجاعتی، عباس؛ (1387)؛ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ی ﻣﻴﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎی روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ و ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺸﺎوران ﻧﻮاﺣﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1(2)، 60-39

  18. طالب پور مهدی، امامی فرشاد؛ (1385)، بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد. پزوهش در علوم ورزشی، 12، 32-16

  19. طاهری، احمد؛ (1384)؛ بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

  20. عابدی، م؛ (1381)؛ بررسی مقایسه اثربخشی مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی-رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی

  21. عباس زاده، میر محمد؛(1382)، مدیریت آموزشی(تئوری، تحقیق و عمل)، انتشارات دانشگاه ارومیه

  22. عسکری، گ ؛ (1382)؛ بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش تهران پایان نامه دکترا، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

  23. عزیزی مقدم، ابوبکر؛ (1385)؛ بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه

  24. علاقه بند، علی؛ (1378)، سلامت سازمانی مدرسه؛ مدیریت در آموزش و پرورش، 6 (21)، 33-14

  25. غفوری  محمد رضا، گل پرور محسن، (1388)، بررسی ارتباط مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان. مطالعات روانشناختی؛ 5(4)، 148-139

  26. فرودسی، محمدحسن؛ مرعشیان، فاطمه؛ طالب پور، مهدی؛ (1391)، رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان، مطالعات مدیریت ورزشی، 15، 188-173

  27. قاسم زاده، علی؛ (1384)؛ تاثیر مشاوره شغلی به شیوه ی نظریه سازگاری شغلی دیویس بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

  28. قنبری کوهنجانی، فرزاد؛ (1387)؛ بررسی وضعیت سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان شیراز؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

  29. کورمن، آبراهام . ک؛ (1384)؛ روان شناسی صنعتی و سازمان ی"، ترجمه حسین شکرکن، چاپ اول، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  30. محمدخانی، آغابی بی؛ (1384)؛ بررسی تاثیر مشاوره شغلی به روش سازگاری شغلی دیویس بر افزایش بهره وری و رضایت شغلی کارمندان اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

  31. منصوری، زهره؛ مهرابی زاده، مهناز؛ (1389)؛ رابطه اختلال در سلامت روانی و خشنودی شغلی با رضایت زناشویی در زنان شاغل؛ زن و فرهنگ، 1(3)؛ 102-91

  32. نعامی، عبدالرضا؛ زرگر، یدالله؛ (1383)؛ بررسی خشنودی شغلی، فرسودگی شغلی و دلبستگی شغلی در کارکنان شرکت گاز استان خوزستان، پروژه تحقیقاتی.

  33. نعامی، عبدالزهرا، زرگر، یدالله؛ (1387)، شناسایی عوامل فشارزای شغلی و بررسی رابطه این عوامل با خشنودی شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی، مطالعات روانشناختی، 4(1)، 30-9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

   

  1. Dawis, R. V. (2005). The Minnesota theory of work adjustment. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds). Career development and counseling: Putting theory and research to work

  (pp. 3 – 23).Hoboken, NJ: Wiley

  2. Erdheim, J; Wang, M; Zickar, M,J; (2006); linking the big five personality constructs to  organizational commitment, personality and individual differences,5(41), 959-970

  3. Griffin, B., & Heskenth, B. (2005). Counseling for work adjustment. In S. D. Brown &       R. W. Lent (Eds.), Career development & counseling: Putting theory and reaserch to work (PP. 483 - 505).Hoboken, NJ: Wiley Health. Educational Researsh Quarterly,3,       22-54.

  4. Hong Lu, E., Alison, K. W., & Barrball, L. (2007). Job satisfaction and its related factors. International Journal of Studies, 44, 575.

  5. Heinonen, s; Saarimaa, R; (2011); better job satisfaction through quality of work life-how can telework help? The Ministry of Employment and the Economy, the Ministry of publications, Work and Entrepreneurship

  6. JULIE A LYNDEN & WILLIAM, KLINGLE. “SUPERVISING ORGANIZATIONAL HEALTH”. SUPERVISION JOURNAL, ۲۰۰۰, PP: ۳-۵. 

  7. Karasek, R. A., & Theorell, T. (2008). Healthy work: Stress, productivity and  the reconstruction of working life. NewYork: Basic Books.

  8. Korkmaz, M. (2007). The effect of Leadership style on organizational

  9. Lambert E, Hogan N, Griffin M. Being the good soldier: organizational citizenship behavior and commitment among correctional staff. Place unknown: Internet; 2009. Available at: http: //cjb.sagepub.com

  10. Lyons, H. Z., & Brenner, B. R. (2005). Amulticultural test of the theory of work adjustment: investigating the role of heterosexism and fit perceptions in the job satisfaction of lesbian, gay and bisexual employees, Journal of Counseling Psychology, 52, 537-548.

  11. Mantler J, Murphy S. Job Involvement in Academics Research Report. Place unknown: Internet; 2009. Available at: http: //www.Server.carliton.ca

  12. Mayler, w, skorman,p(2008).assessment of influential factors on employees organizaional commitment in different departmrnts journal of safety research. vol 25, 42-59.     

  13. Mishara, gayatra, pravash, kumar, patanyac (2009).the multi menials natural of organizational commitment in a nonwestern context, journal of management development. 1, 71-82     

  14. Roney, K., Coleman, H. and Schlichting, K.A. (2007). "Linking the  organizational health of middle grades schools to student achievement". NASSP Bulletin, Vol. 19, No. 4, PP:289-321.

  15. Sabanci,Ali. (2009). "The effect of primary school teachers' burnout on organizational  health". Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 1: PP:195-205

  16. Smith, P. A. The organizational Health of High schools and student proficiency in mathematics, The International Journal of Education management, Vol. 16, No. 2, MCB university press, 2002.

  17. Spector, P. E. (2007). Job Satisfaction:Application, Assessment, Cause, and Consequences. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  18. Uygar A, Klik GA. Study into organizational commitment and job involvement health  in Turkey Ozean. J Appl Sci. 2009; 2(1): 1943-2429

  19. Weiss, H. M., Suckow, K., &Cropanzano, R. (1999).Effects of Justice Conditions on  Discrete Emotions.Journal of Applied Psychology,84Y 786-794

  20. zunker, V.G; (2008), career counseling ahilistic approach: Thomson


موضوع پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, نمونه پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, جستجوی پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, فایل Word پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, دانلود پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, فایل PDF پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, مقاله در مورد پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, پروژه در مورد پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, پروژه درباره پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان فارس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: مدیریت ورزشی چکیده امروزه عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی کسب نمی شود، بلکه از دلایلی که باعث موفقیت سازمان های بزرگ می شود وجود کارکنانی است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند. هدف از این پژوهش پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه از طریق ویژگی­های فردی، هوش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش: صنعتی و سازمانی نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس به‌وسیله:‌ مسلم دمیری چکیده هدف از این پ‍ژوهش بررسی نقش واسطه ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ...

ا چکیده هدف ازپژوهش حاضر نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بیانی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی و همچنین ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای، شامل دو بخش که بخش اول شامل پرسشنامه ی چندگزینه ای محقق ساخته ...

دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش : مدیریت ورزشی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارت ورزشی شهر شیراز در سال 1393 می باشد. با استفاده از شیوه کل شمارتعداد 90 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی (M.A) گرایش پژوهشگری چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جامعه‌شناختی دل‌بستگی شغلی و رضایت شغلی در بین دبیران متوسطه شهرستان کوثر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران آموزش‌وپرورش شهرستان کوثر تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی ۹3۹2 مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد 118 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش :"منابع انسانی" چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت­شغلی کارکنان استانداری اصفهان بوده است. جامعه آماری عبارت است ازکارکنان رسمی سازمان که نظرات 254 نفر از آنها به طور نمونه مورد بررسی قرار گرفت. داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه ساختاریافته، به کمک نرم افزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل ...

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی گرایش: صنعتی و سازمانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان، بود. بدین منظور، از بین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: تحقیقات آموزشی چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم تهیه و تدوین گردیده است. گردآوری داده­ها در این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان آموزش پرورش زن به تعداد 285 نفر تشکیل داده اند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجیسی مورگان تعداد ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر چکیده هدف از این پژوهش پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر بود. جامعه آماری این پژوهش را ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغل تعارض کار- خانواده در زنان شاغل دانشگاه های شهر یاسوج چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل رضایت شغلی براساس موضوع فرسودگی در زنان شاغل دانشگاهایش شهر یاسوج بوده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل دانشگاه یاسوج به تعداد 260نفر بوده است . حجم نمونه با ...

ثبت سفارش