پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم

word 343 KB 31914 76
1392 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت مدرک دکترای پزشکی (MD)

  چکیده

  مقدمه: آسم یکی از بیماری های مزمن تنفسی می باشد که با انقباض برگشت پذیر مجاری هوایی مشخص می شود.این بیماری نسبتاً شایع حدود 10-12% بزرگسالان و 15% کودکان را گرفتار کرده است. بسیاری از بیماران مبتلا به آسم می گویند که علایم بیماریشان با استرس بدتر می شود. (1) از منظر روانشناسی سبک مقابله به روند مدیریت موقعیت های مختلف،تلاش برای حل مسایل شخصی و پیداکردن راهکار هایی برای کاهش و یا تحمل استرس یا مناقشات گفته می شود. (9) مدل های مقابله ای چارچوبی را برای ارزیابی چگونگی واکنش افراد در شرایط استرس زا فراهم می کنند. سبک های مقابله ای می توانند مفیدواقع شده و سبب کاهش بار منفی بیماری در افراد شوند و یا با اثر منفی در افراد سبب رفتارهای ناسازگار در افراد شوند.(7)مقابله ی مذهبی بدین صورت تعریف می شود که  اعتقادات مذهبی به عنوان یک تکیه گاه برای کاهش استرس  بیماری عمل می کند.این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اعتقادات(انواع سبک های مقابله) مذهبی در بیماران آسمی مسلمان انجام شده است.و به بررسی ارتباط سبک های مقابله مذهبی و سلامت عمومی بیماران پرداخته است.

  مواد و روش ها:این مطالعه بر روی 102 بیمار آسمی مراجعه کننده به کلینیک ریه با استفاده از پرسش نامه ی استاندارد شده سبک مقابله مذهبی   BriefRCOPE (Pargament et al 1998) پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28 انجام شده است.

  نتایج:میانگین سبک مقابله ی  مذهبی مثبت در میان کل بیماران 11/25 بود و 60 درصد از بیماران در سبک مقابله ی  مذهبی مثبت نمره ی بالاتر از میانگین داشتند.میانگین سبک مقابله ی  مذهبی منفی در میان کل بیماران 68/10 بود و 35 درصد از بیماران در سبک مقابله ی  مذهبی منفی نمره ی بالاتر از میانگین داشتند.در این مطالعه میانگین نمره ی کل  سلامت عمومی بیماران آسمی مورد مطالعه 91/23 و انحراف معیار 9/11 بود. 33درصد بیماران نمره ی کل بالاتر از 23 داشته اند وبین نمره سلامت عمومی و مقابله مذهبی مثبت یک همبستگی وجود دارد که از نظر آماری معنی دار بود به این معنا که هر چه قدر استفاده از سبک های مقابله ای مثبت بالاتر بوده است  میزان سلامت عمومی نیز بالاتر می باشد

  نتیجه گیری: در واقع می توان نتیجه گیری کرد هر چه قدر بیماران از سبک های مقابله ای مثبت بیشتر استفاده کنند و اعتقادات معنوی قوی تری داشته باشند از سلامت روانی بالاتر برخوردار خواهند بود که این مسئله منجر به بهره مندی از سلامت جسمی بالاتری خواهد بودو پاسخ به درمان بهتری خواهند داشت.

  واژه های کلیدی: سبک های مقابله مذهبی،سلامت عمومی

   

  -1 بیان مساله و اهمیت پژوهش

     آسم یکی از بیماری های مزمن تنفسی می باشد که با انقباض برگشت پذیر مجاری هوایی مشخص می شود. از علایم این بیماری می توان به سرفه،تنگی نفس و خس خس سینه اشاره کرد.این بیماری نسبتاً شایع حدود 10-12% بزرگسالان و 15% کودکان را گرفتار کرده است (1). عفونت های ویروسی، آلرژن ها و استرس و اضطراب از عوامل تحریک کننده این بیماری می باشد که در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است(3،4،5،2) که از بین این عوامل محرک فاکتور های روانی و استرس تأثیر به سزایی در پیدایش علایم این بیماری دارد.(6)

     بسیاری از بیماران مبتلا به آسم می گویند که علایم بیماریشان با استرس بدتر می شود.شکی وجود ندارد که فاکتورهای روانی از طریق مسیرهای رفلکس کولینرژیک می توانند سبب القای انقباض برونش شوند.(1) بیماری های مزمن مثل آسم افراد را مستعد درجات متفاوتی از استرس می کنند که نیازمند یک پروسه ی تطابقی مداوم شخصی در سطوح مختلف شناختی ،احساسی و رفتاری  می باشد(7)استرس در متون علمی تعاریف مختلفی دارد. یکی از مشهورترین تعاریف روانشناختی این است که استرس درواقع یک رخداد است و زمانی پدید می آید که عواملی از محیط پیرامون ظرفیت تطابقی یا توانایی اجرای سبک مقابله در فرد را به چالش بکشد.(8)

     از منظر روانشناسی سبک مقابله به روند مدیریت موقعیت های مختلف،تلاش برای حل مسایل شخصی و پیداکردن راهکار هایی برای کاهش و یا تحمل استرس یا مناقشات گفته می شود. (9)

  مدل های مقابله ای چارچوبی را برای ارزیابی چگونگی واکنش افراد در شرایط استرس زا فراهم می کنند. سبک های مقابله ای می توانند مفیدواقع شده و سبب کاهش بار منفی بیماری در افراد شوند و یا با اثر منفی در افراد سبب رفتارهای ناسازگار در افراد شوند.(7)

   

     مطالعات انجام شده در بیماری های مزمن ارتباط معناداری بین سبک های مقابله ای و نتایج کلینیکی بیماری ها از جمله میزان عملکرد  بیمار و سطح کنترل بیماری و  موربیدیتی و مورتالیتی و

  Health Related Quality of Life (HRQoL) نشان داده اند.(11)

     در مطالعات بسیاری بر این امر تاکیدشده است که بکارگیری مناسب شیوه های مقابله منجر به ارزیابی درست موقعیت ،احساس امنیت و افزایش سلامتی می گردد.(10) و فکر کردن و رفتار کردن با سبک های مناسب مقابله ای به افراد کمک می کند تا اثرات استرس را کاهش داده و نیز از هیجانات ناشی از آن بکاهند. (11)

      مقابله مذهبی یک نوع مقابله است که طی آن فرد از عقاید و باورهای مذهبی در رویارویی با مشکلات و فشارهای زندگی استفاده می کند(10)

     که نوع آن براساس باور های مذهبی او متفاوت است و می تواند دارای تاثیرات مثبت و یا منفی در مواجهه فرد با بیماری داشته باشد.

      اگرچه رابطه بین تاثیر اعتقادات (مقابله) مذهبی و سلامت و بیماری روانی پیچیده است، اما آشکار است که عقاید و شعائر مذهبی نقش مهمی را در پیشگیری و کاهش مشکلات هیجانی و روانی بازی می کنند(11)

      همواره فرض بر این بوده است که باورهای مذهبی قوی باید با بهبود روانی و تاثیر مثبت در پاسخ  فرد به بیماری همراه باشد. با وجود تاثیر عمیق دین در کیفیت زندگی ، سلامت روان و سبک های مقابله ای در  بیماری های مختلف ،بررسی های انجام شده در افراد مسلمان در مقایسه با سایر مذاهب بر روی سبک ها مقابله ای و به خصوص مقابله مذهبی  بسیار اندک بوده و در حد انگشت شمار  است.

     از سوی دیگر در رابطه با سبک های مقابله در بیماران آسمی پژوهش های مختلفی انجام شده است و از جهات گوناگون به این پدیده پرداخته شده است.پس از بررسی در میان منابع معتبر و مطالعات مختلف مشخص شد که تاکنون در دو مطالعه به بررسی سبک های مقابله مذهبی در بیماران آسمی پرداخته شده است.که در هر دو این مطالعات به بررسی ارتباط بین سبک های مقابله مذهبی و میزان تطابق و سازگاری بیماران آسمی در دو گروه کودکان و نوجوانان پرداخته شده است.که هر دو مطالعه در جوامع غیر مسلمان بوده است.و هیچ مطالعه ای در بیماران مسلمان انجام نشده است که قابل تامل است. با توجه به باورهای مذهبی متفاوت  مسلمانان و نبود مطالعه ی مشابهی در این رابطه در مطالعات قبلی  بر آن شدیم در این مطالعه به بررسی تاثیر اعتقادات(انواع سبک های مقابله) مذهبی در بیماران آسمی مسلمان بپردازیم.

     به نظر می رسد با انجام این طرح و آگاهی از تاثیر اعتقادات(نوع سبک مقابله مذهبی شایع) در این بیماران بتوان به شناخت بیشتری از ویژگی های روانشناختی در این بیماران رسید و که  می تواند زمینه ساز مطالعات مداخله ای بعدی در این گروه بیماران باشد.  تا با ایجاد تغییرات مناسب در جهت کاهش بار روانی و هیجانی در این بیماری مزمن  و بهبود سلامت روانی این بیماران پرداخت و در این صورت می توان انتظار پذیرش بهتر درمان از سوی این بیماران و به دنبال آن پاسخ دهی بهتر به درمان و کاهش تعداد حمله های حاد را در این بیماران داشت. و در واقع بتوان تا حدودی به کنترل بیماری در این گروه از بیماران کمک کرد.که در صورت رخداد این اهداف می توان در جهت کاهش هزینه های درمانی تحمیل شده به بیماران و سیستم بهداشتی -درمانی گامی مفیدی برداشت.

   

   

  1-2 اهداف پژوهش

  1-2-1 اهداف علمی

  1- تعیین میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم

   2-تعیین فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم

   3-تعیین فراوانی جنسی در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم

   4-تعیین میانگین  سنی در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم

   5-تعیین فراوانی میزان درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم

  6-بررسی ارتباط بین  طول مدت ابتلا به آسم و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی  بیماران

  7-بررسی ارتباط بین جنس و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران

   8-بررسی ارتباط بین سن و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران

   9-بررسی ارتباط بین میزان تحصیلات و اعتقادات( نوع سبک مقابله) مذهبی  بیماران

  10- بررسی ارتباط بین میزان متوسط درآمد ماهانه و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی  بیماران

   

  1-2-2 اهداف کاربردی

  1-بررسی فراوانی  سبک های مقابله مذهبی در بیماران مبتلا به آسم

  2-استفاده از نتایج تحقیق جهت بهبود وضعیت روانی بیماران مبتلا به آسم

  1-3 فرضیات یا سوالات پژوهش

  1-بین  طول مدت ابتلا به آسم و اعتقادات( نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران مبتلا به آسم ارتباط وجود دارد.

  2-بین جنس و اعتقادات( نوع سبک مقابله) مذهبی  بیماران مبتلا به آسم ارتباط وجود دارد.

  3-بین سن و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی  بیماران  مبتلا به آسم ارتباط وجود دارد.

  4- بین میزان تحصیلات و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی  بیماران مبتلا به آسم ارتباط وجود دارد.

  5- بین میزان متوسط درآمد ماهانه و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی  بیماران مبتلا به آسم ارتباط وجود دارد.

  6- میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مبتلا به آسم چه میزان است؟

  7- فراوانی  میزان تحصیلات در بیماران مبتلا به آسم چه میزان است؟

  8- فراوانی جنسی در در بیماران مبتلا به آسم چگونه است؟

  9- فراوانی سنی در در بیماران مبتلا به آسم چگونه است؟

  10- فراوانی میزان  درآمد ماهانه در بیماران مبتلا به آسم چه میزان است؟

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم

  مرور مبانی نظری تحقیق و مرور مقالات مهم

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-1 بخش اول

  مرور مبانی نظری تحقیق

  2-1-1 آسم

     آسم سندرمی است که توسط انسداد مجاری هوایی مشخص می شود،ومی تواند به طور چشمگیری متغیر باشد.اختلال آسماتیک نوع خاصی ازالتهاب مجاری هوایی است که موجب می شود این مجاری نسبت به مجاری غیر آسماتیک، به طیف وسیعی از محرک ها پاسخ دهند؛ این موضوع منجربه تنگ شدن بیش ازحد مجاری هوایی می شود و در نتیجه جریان هوا کاهش خواهد یافت و علائم ویزینگ و تنگی نفس بروزمی کند. تنگ شدن مجاری هوایی معمولاً قابل برگشت است ولی دربعضی ازبیماران مبتلا به آسم مزمن احتمال انسداد بدون بازگشت مجاری هوایی وجوددارد. شیوع جهانی رو به افزایش آسم، بارزیادی که به بیماران تحمیل می شود وهزینه های بالای مراقبت های سلامتی منجربه شده است که تحقیقات زیادی روی مکانیسم و درمان این بیماری صورت گیرد.

  2-1-2 شیوع

     آسم یکی ازشایع ترین بیماری های مزمن در جهان است و اخیراً در حدود300میلیون نفر را درگیر نموده است. میزان شیوع آسم در کشورهای توسعه یافته طی30سال گذشته افزایش یافته است، اما به نظرمی رسد که این روند تثبیت گشته است و حدود12-10% بالغین و15% کودکان تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته اند. درکشورهای درحال وتوسعه که شیوع آسم خیلی پایین تربوده است، میزان بروز روبه افزایش دیده شده است که به نظر می رسد با شهرنشینی مرتبط باشد.درزمان مشابهی میزان شیوع آتوپی و سایر بیماری های آلژیک دیگر افزایش یافته است، این موضوع بیانگر این است که دلایل این روند افزایشی به احتمال زیاد سیستمیک است و فقط مربوط به ریه ها نمی باشد. این مشاهدات اپیدمیولوژیک نشان می دهند که در جامعه بیشترافراد احتمالاً به علت داشتن استعداد ژنتیکی تحت تأثیر آسم قرارخواهند گرفت. بیشتر افراد مبتلا آسم در کشور های پیشرفته، آتوپیک هستند و نسبت به مایت گرد و غبار(درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس) وسایر آلژن های محیطی، حساسیت دارند.آسم اغلب اوقات توسط اثرات سیگار روی ریه ها پیچیده تر می شود. بنابراین، اعتماد کردن به تاریخچه ای که بیماران بزرگسال ارائه می دهند، دشوارمی باشد. آسم می تواند در هر سنی وجود داشته باشد و پیک سنی آن در3سالگی است. درکودکی، میزان ابتلای مردان نسبت به زنان 2به1 است ولی این نسبت جنسی در بزرگسالان یکسان می شود. عقیده رایجی که می گویند آسم بعد از رشد در بچه ها از بین می رود تا حدی توجیه شده است. مطالعات طولانی مدت که بچه ها را تا وقتی که به40 سالگی برسند، پیگیری کرده است، بیانگر این مطلب می باشد که در بسیاری از افراد مبتلا،طی بلوغ علائم آسم از بین می رود ولی در بعضی از افراد طی بزرگسالی آسم باز خواهد گشت به خصوص در کودکانی که علائم مداوم و آسم شدید داشته اند. بزرگسالان مبتلا به آسم (به ویژه آنهایی که بیماری شان طی دوران بلوغ شروع شده است)، به ندرت ممکن است که به طوردائم بدون علامت شوند. شدت آسم دریک بیمار به طور چشمگیری تغییر نمی کند؛ در حالی که که بیماران مبتلا به فرم شدید از همان ابتدا بیماری شان شدید بوده است. مرگ و میرناشی از آسم غیر معمول می باشد و در دهه گذشته در بسیاری از کشورهای پیشرفته به طور پایداری کم شده است. افزایش مرگ و میر ناشی ازآسم دردهه ی  1960دربسیاری ازکشور ها دیده شد و با مصرف آگونیست های  آدرنرژیک کوتاه اثرمرتبط بوده است(به عنوان درمان نجات بخش)

  امروزه شواهدی وجوددارد که بیان می کند استفاده گسترده ازکوتیکواستنشاقی (ICSs) دربیماران مبتلا به آسم پایدار، مسئول کاهش مرگ و میر در سال های اخیر می باشد. فاکتورهای خطر اصلی مرگ و میرناشی از آسم عبارتند از: بیماری با کنترل نامناسب که همراه با استفاده مکررازمتسع کننده های برونشی استنشاقی باشد، عدم استفاده ازدرمان با کورتیکواستروئید و مراجعه قبلی به بیمارستان به خاطر آسم "شبه کشنده". موافقت با یک تعریف واحد ازآسم دشواراست، ولی توافقات خوبی روی توصیف بالینی این سندرم وپاتولوژی بیماری وجوددارد.تاوقتی که مکانیسم های اتیولوژی بیماری بهترشناخته نشوند، ارائه یک تعریف دقیق دشوارخواهد بود.

  2-1-3 اتیولوژی

  آسم یک بیماری هتروژن است که فاکتورهای ژنتیکی و محیطی روی آن اثرمتقابل دارند. فاکتورهای متعددی برای این بیماری توضیح داده شده اند.

  2-1-4 آتوپی

  آتوپی یک فاکتورخطرعمده برای آسم است و افرادی که آتوپی ندارند(م.استعدادژنتیکی برای بروزحساسیت) ریسک ابتلای کمی برای آسم دارند. بیماران مبتلا به آسم عموماً ازسایربیماری های آتوپیک به ویژه رینیت آلرژیک (که ممکن است دربیش از80% بیماری آسماتیک دیده شود)ودرماتیک آتوپیک(اگزما)، رنج می برند. آتوپی ممکن است در50-40% جمعیت کشورهای پیشرفته دیده شود و تنها نسبت کمی از افرادممکن است آسماتیک شوند. این مشاهده بیانگر این موضوع است که عوامل محیطی یاژنتیکی دیگری نیزممکن است در استعداد ابتلا به آسم در افرادآتوپیک موثرباشند.آلرژن های که منجربه بروز حساسیت می شود غالباً پروتئین هایی هستند که خاصیت پروتئازی دارند و شایع ترین آلرژن ها برخاسته از مایت، گرد و غبار، موی سگ و گربه،سوسک حمام،گرده های چمن ودرخت و جانورهای جونده(در کارهای آزمایشگاهی) می باشد. آتوپی به علت تولید نوع خاصی ازآنتی بادی IGE براساس ژنتیک می باشد و بسیاری از بیماران مبتلا، تاریخچه خانوادگی از بیماری های آلرژیک را ذکر می کنند.

   

  abstact

  Intrudoction: Asthma is a choronic respiratory disease that  is demonstrated with reversible obstraction of air ways.this  common disease  has 10-12% prevalence in adolescences and 15% in children.most of patint with asthma believe their disease will be sever with stress.(1) coping is defined as a set of behavioural and cognitive responses designed to manage the stressors of a situation.(13) religious coping is defined as reliance upon one’s religious or spiritual beliefs to adapt to the stress of illness. this study aimed to determine which coping strategies are common and determine which coping strategies are associated with a better general health among adolescents with asthma.

  Methods: Coping strategies were assessed in 102 adolescents with asthma, using the BriefRCOPE (Pargament et al 1998) questionnaire in lung diseases clinic and general health assesed with use of GHQ28 questionnaire.

  Results: the mean of positive and negative religious coping was25/11and10/68  and60%of patients have positive religious coping scale more than mean  versus 35%of patients for negative religious coping.the mean of GHQ28 questionnaire was 23/91±11.9 and 33% of patients have the score more than 23(cutt-of point). also the result demonstrated that there is a significant relationship between positive religious coping and general health scale.

  Conclution: Findings show that religious coping plays an important role in general health of patients with asthma and the phisician must be alert about the attention to this results to help this patients.

  Key words:religious coping,general health

 • فهرست:

  فهرست مطالب

                                

  چکیده. أ‌

  فصل اول. 1

  کلیات تحقیق. 1

  1-1 بیان مساله و اهمیت پژوهش. 2

  1-2 اهداف پژوهش. 4

  1-2-1 اهداف علمی. 4

  1-2-2 اهداف کاربردی. 4

  فصل دوم. 6

  مرور مبانی نظری تحقیق و مرور مقالات مهم. 6

  2-1 بخش اول. 7

  2-1-1 آسم. 7

  2-1-2 شیوع. 7

  2-1-3 اتیولوژی. 8

  2-1-5 آسم ذاتی. 9

  2-1-6 عفونت ها. 9

  2-1-7 فاکتور های محیطی. 10

  2-1-8 سایر عوامل. 11

  2-1-9 پاتوژنز. 11

  2-1-10 پاتولوژی. 12

  2-1-11 التهاب. 12

  2-1-12 مدیاتورهای التهابی. 15

  2-1-13 اثرات التهاب. 16

  2-1-14 تغییر شکل مجاری هوایی. 18

  2-1-15 محرک های آسم. 18

  2-1-16 آلرژن ها. 18

  2-1-17عفونت های ویروسی. 19

  2-1-18 عوامل دارویی. 19

  2-1-19 ورزش. 19

  2-1-20 عوامل فیزیکی. 20

  2-1-21 غذا. 20

  2-1-22 آلودگی هوا. 20

  2-1-23 عوامل شغلی. 20

  2-1-24 عوامل هورمونی. 21

  2-1-25 ریفلاکس معدی مروی. 21

  2-1-26 استرس. 21

  2-1-27 پاتوفیزیولوژی. 21

  2-1-28 افزایش پاسخ دهی مجاری هوایی. 22

  2-2 ویژگی های بالینی و تشخیص. 22

  2- 3 تشخیص. 23

  2-3-1 تست های عملکرد ریوی. 23

  2-3-2 تشخیص افتراقی. 24

  2-4 درمان آسم. 24

  2-4-1 اثرات جانبی. 27

  2-4-2 تحمل. 27

  2-4-3 بی خطر بودن. 27

  2-4-4 آنتی کولینرژیک ها. 28

  2-4-5 تئوفلین. 28

  2-4-5-1 استفاده بالینی. 28

  2-4-5-2 اثرات جانبی. 29

  2-4-6 درمان های کنترلی. کورتیکواستروئیدهای استنشاقی. 29

  2-4-6-1 طریقه عمل. 30

  2-4-6-2 استفاده بالینی. 31

  2-4-7 کورتیکواستروئیدهای سیستمیک. 32

  2-4-8 آنتی لکوترین ها. 32

  2-4-9 کرومون ها. 33

  2-4-10 درمان با حذف کردن استروئید. 33

  2-4-11 آنتی- .IGE. 33

  2-4-12 ایمونوتراپی. 34

  2-4-13 درمان های آلترناتیو. 34

  2-4-14 درمان های آینده. 34

  2-4-15 کنترل آسم مزمن. 35

  2-4-16درمان گام به گام. 36

  2-4-17 آموزش. 36

  2-5 مرور مقالات مهم. 37

  2-5-1 در گروه اول :بررسی های انجام شده در رابطه با شیو های مقابله در بیماران آسمی : 37

  2-5-2 مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر اعتقادات(سبک های مقابله) مذهبی: 38

  فصل سوم. 40

  روش اجرای تحقیق. 40

  3-1 نوع مطالعه : 41

  3-2 جامعه پژوهش : 41

  3-3 چگونگی جمع آوری اطلاعات : 41

  3-4 روش: 41

  3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 42

  فصل چهارم. 44

  آمار توصیفی و تحلیلی. 44

  4- 1در مورد هدف اول مطالعه یعنی تعیین میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم. 45

  4-2 در مورد هدف دوم مطالعه یعنی تعیین فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم: 46

  4-3 در مورد هدف سوم مطالعه یعنی تعیین فراوانی جنسی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم: 47

  4-4 در مورد هدف چهارم مطالعه یعنی تعیین فراوانی سنی در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم  48

  4-5 در مورد هدف پنجم مطالعه یعنی تعیین میانگین میزان درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم: 50

  4-6 در مورد هدف ششم یعنی این که میانگین نمره ی کسب شده در سبک های مقابله ی مذهبی و منفی چه میزان بود و چند درصد از بیماران در سبک مقابله ی  مذهبی مثبت و منفی نمره ی بالاتر از میانگین داشتند؟. 51

  4-7 فرضیات مطرح شده : 51

  فصل پنجم. 71

  بحث. 71

  معایب. 76

  فصل ششم. 77

  نتیجه گیری و پیشنهادات. 77

  منابع و ماخذ: 79

   

  منبع:

   

  1-Harrison tinsley Randalph, principles of Harrisons internal medicine/17th edition,2008

   

  2-Chen E, Miller GE. Stress and inflammation in exacerbations of asthma. Brain, Behavior, and Immunity 2007;21: 993–999

   

  3-Richardson LP, Russo JE, Lozano P ,McCauley E, Katon W. The effect of comorbid anxiety and depressive disorders on health care utilization and costs among adolescents with asthma. General Hospital Psychiatry .2008;30: 398-406

   

  4-Martin RJ, Kraft M, Chu HW, Berns EA, Cassell GH. A link between chronic asthma and chronic infection. J ALLERGY CLIN IMMUNOL.2000;107(4):595-601

   

  5-Baxi SN, Phipatanakul W. The Role of Allergen Exposure and Avoidance in Asthma. Adolesc Med State Art Rev. Author manuscript; PMC 2010

   

  6-Etemedi Nia M, Mahmood Aliloo , Ansarin K. The role of stress and coping strategies in the emergence of asthma,and the moderating effects of gender in this illness. Procedia Social and Behavioral Sciences.2010;5:910-914

   

  7-Fulvio Braido, Ilaria Baiardini, Alberto Bordo, Coping with asthma: Is the physician able to identify patient’s behavior?, Respiratory Medicine (2012) 106, 1625e1630

   

  8-cohen S, Kessler RC, Gordon LU.strategies for measuring stress in studies of psychiatric and physical disorders. A Guide for Health and Social Scientists (pp. 3-26). New York: Oxford University Press.

   

  9-Weiten, W., & Lloyd, M. A. (2006) Psychology Applied to Modern Life. Thomson Wadsworth; Belmont California

  10-هاجر پهلوانی،بهروز دولتشاهی، مقابله مذهبی و بهداشت روانی،فصلنامه معنا،شماره 2 ،سال 1385

   

  11- حمیده عظیمی ، مهران ضرغامی بررسی مقابله مذهبی و میزان اضطراب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 78-79 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، سال دوازدهم، شماره 34

                                               

   

  12-Lewandowska K, Specjalski K, Jassem E, Słomiński JM  ,Style of coping with stress and emotional functioning in patients with asthma, Pneumonol Alergol Pol. 2009;77(1):31-6-

   

  13- Monique O. M. Van De Ven,Rutger C. M. E. Engels, Susan M. Sawyer, Roy Otten, and Regina J. J. M. Van Den Eijnden , The role of coping strategies in quality of life of adolescents with asthma  , Qual Life Res. 2007 May; 16(4): 625–634

   

  14- Ahmad F, Binti Muhammad M, Abdullah AA. Religion and Spirituality in Coping with Advanced Breast Cancer: Perspectives from Malaysian Muslim Women. J Relig Health. 2010 Oct 6

   

  15-Bozena Zdaniuk, Richard Schulz, Michael Scheier,Randy herbertEthan Benore Kenneth I. Pargament & Sara Pendleton, An Initial Examination of Religious Coping in Children With Asthma

  International Journal for the Psychology of Religious,Volume 18, Issue 4, 2008

   

  16- Thuné-Boyle IC, Stygall J, Keshtgar MR, Davidson TI, Newman SP. Religious coping strategies in patients diagnosed with breast cancer in the UK. Psychooncology. 2010 May 26

   

  17-Positive and Negative Religious Coping and Well-Being in Women with Breast Cancer,  J Palliat Med. 2009 June; 12(6): 537–545.

   

  18-Shawn M. Bediako • Lakshmi Lattimer •Carlton Haywood Jr • Neda Ratanawongsa •Sophie Lanzkron • Mary Catherine Beach,  Religious coping and hospital admissions among adults with sickle cell diseas   ,J Behav Med (2011) 34:120–127 DOI 10.1007/s10865-010-9290-8

   

  19-clinical  guideline for the diagnosis, evaluation and management of adults and children with asthma. New York State Department of Health , www.nyhealth.gov

   

  20- RohaniC,KhanjariS,AbediH-A,OskouieF,& Langius-Eklöf A. (2010) ,Health Index, Sense of Coherence Scale, Brief Religious Coping Scale, and Spiritual Perspective Scale: Psychometric Properties. Journal of Advanced Nursing, 66 (12), 2769-2806."

  21- زهرا طاهری خرامه، حمید آسایش، هادی زمانیان، علیرضا شعوری بیدگلی، اعظم السادات میرقیصری، فاطمه شریفی‌فرد

   

   

  ،سلامت معنوی و راهبردهای مقابله مذهبی در بیماران همودیالیزی روان پرستاری دوره 1 شماره 1 زمستان 1391،

   

  Tafti SF22- Cheraghvandi A, Safa M, Eragh DF, Mokri B, Talischi F.Study of depressed mood and quality of life in asthma patients in Tehran using the 28-item general health questionnaire. East Mediterr Health J. 2011 Nov ;17 (11):838-42  22276491


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, نمونه پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی(عمومی) چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین در شهر بندرعباس در سال 1392 انجام گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه زوجین شهر بندرعباس است. نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 300 نفر محاسبه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش می‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی چکیده ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمودن مدل پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل می­باشد. روش پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر « بررسی رابطه نگرش مذهبی ،خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی » بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان کارمند دانشگاه های آزاد ،ملی و پیام نور شهر کرمان که در قسمت اداری مشغول به کار می باشند به تعداد 303 نفر می باشد ،حجم نمونه دراین پژوهش 169 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. تجزیه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» رشته: روانشناسی گرایش: بالینی چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر­ مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش را کلیه­ی سالمندان ساکن درآسایشگاه­های شبانه روزی، مراکز جامع توانبخشی و نهادهای تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر ایلام در سال 1392 تشکیل می­دهند، که با استفاده از روش نمونه­گیری ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: روانشناسی چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی رابطه سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول بود. نمونه پژوهش 123 نفر(معادل کل جامعه مورد پژوهش ) بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشت شهرستان دزفول بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک های مقابله ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی بالینی چکیده مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که هرروز بر تعداد کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست افزوده می شود .متغیر های اجتماعی بسیاری در پدیده بی سرپرستی وبد سرپرستی دخالت دارند که می توان از عوامل اقتصادی، بیکاری ، اعتیاد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی- سنجش و اندازه گیری چکیده ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس هری پس از ترجمه و بررسی روایی ظاهر و محتوا با روش تحلیل عاملی بررسی شد.یک نمونه چهارصد نفری از مردم شهر تهران به روش تصادفی ساده و نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه 66 سوالی H.S.I را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 39 سوال مناسب شهر تهران می باشد که هشت عامل ...

ثبت سفارش