پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال

word 366 KB 31918 79
1392 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت: ۱۰,۲۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • (پایان نامه)

   جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

  (گرایش داخلی- جراحی)

  چکیده:

  زمینه و هدف: مداخلات الکتروفیزیولوژیک از جمله روش های جدید در تشخیص و درمان دیس ریتمی ها بوده و مانند هر مداخله تهاجمی دیگر، عوارضی همچون اضطراب را به دنبال دارد. با توجه به اثرات اضطراب بر شاخصهای همودینامیک و ناراحتی بیماران، به کاربردروشهایی ایمن و کم هزینه برای کننرل این مشکل روانشناختی نیاز می باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر آرام سازی عضلانی بنسون بر سطح اضطراب و شاخص های همودینامیک (مطالعه حرکت خون) بیماران در انتظار مداخلات تشخیصی و درمانی الکتروفیزیولوژیک انجام گرفته است.

  روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 72 بیمار در انتظار مداخلات الکتروفیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت شهر رشت انجام شده است. نمونه های مطالعه به روش تدریجی انتخاب و به روش بلوک تصادفی بطور همگون از نظر اطلاعات فردی-بالینی، اضطراب، فشار خون و نبض، در فاصله زمانی 5-3 ساعت قبل از مداخله، در دو گروه آزمون (تحت مراقبت معمول و آرام سازی عضلانی) و کنترل (فقط مراقبت معمول) مورد بررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از ابزاری 3 بخشی شامل پرسشنامه اطلاعات فردی – بالینی، بخش اضطراب ابزار اضطراب و افسردگی بیمارستانی و برگه ثبت شاخص های همودینامیک به روش مصاحبه، مشاهده یافته های ثبت شده در پرونده و اندازه گیری توسط پژوهشگر جمع آوری شدند. داده های مرتبط با اطلاعات فردی- بالینی در محدوده زمان 5- 3 ساعت قبل از مداخله الکتروفیزیولوژی و سطح اضطراب و شاخص های همودینامیک نمونه ها در دو مرحله 5- 3 ساعت و 60- 5 دقیقه قبل از مداخله الکتروفیزیولوژی گردآوری شدند. گروه آزمون در فاصله زمانی بین دو مرحله آزمون تشویق به شنیدن فایل صوتی دستوالعمل انجام آرام سازی عضلانی بنسون به مدت 7 دقیقه با استفاده از هدفون، و تمرین آن به میزان حداقل 3 نوبت در این فاصله زمانی شد. میانگین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه21 و تحت آزمون های آماری تی زوج،  تی مستقل، ویلکاکسون، آنالیز کوواریانس و کای دو  در دو گروه مقایسه و تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: نتایج پژوهش نشان دادند که براساس نتیجه آزمون تی زوج، میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب گروه آزمون در مرحله بعد از مداخله نسبت به قبل از آن کاهش معنی داری داشته است (70/6±91/7در مقایسه با43/3±11/3 و 0001/0P<). در حالیکه میانگین و انحراف معیار نمره این متغیر در گروه کنترل در مرحله قبل از مداخله (21/6±55/6) در مرحله دوم بررسی افزایش معناداری (27/7±55/8) با (0001/0P<) یافته بود. آزمون تی مستقل نیز تفاوت میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب دو گروه را در مرحله دوم بررسی به صورت معنادار نشان داد (0001/0P<).

       در بررسی متغیرهای همودینامیک، آزمون تی زوجی نشان داد که در گروه آزمون متغیرهای فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و تنفس بعد از مداخله کاهش معنی داری نسبت به این متغیر در مرحله اول بررسی داشته اند (0001/0P<). در این گروه، اگرچه تعداد نبض نیز کاهش یافت اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (372/0P=). درمقابل، آزمون تی زوج در گروه کنترل نشانگر افزایش معنی دار همه متغیرها در مرحله دوم بود؛ به این صورت که تمامی متغیرهای فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، تنفس (0001/0P<) و همچنین نبض (001/0P<) در مرحله دوم بررسی نسبت به مرحله اول به گونه ای معنا دار افزایش یافته بودند. در نهایت آزمون آماری تی مستقل تفاوت آماری معناداری بین میانگین و انحراف معیار تمامی متغیرهای همودینامیک یعنی فشارخون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، تنفس (0001/0P<) و نبض (001/0P<) را در مرحله دوم در دو گروه مورد مطالعه نشان داد.

  نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشانگر تاثیر مثبت و کاهنده آرام سازی عضلانی بنسون بر سطح اضطراب و شاخص های همودینامیک نمونه های گروه آزمون می‌باشد از این رو کاربرد آرام سازی توسط پرستاران می تواند در کاهش اضطراب و بهبود شرایط همودینامیکی بیماران مفید واقع شود.

  واژه های کلیدی: تکنیک های الکتروفیزیولوژیک قلب، آرام سازی، اضطراب، شاخص‌ های همودینامیک

   

  زمینه پژوهش:

  حیات انسانها از طریق حفظ تعادلی دینامیک و پیچیده به نام هموستاز[1] امکان پذیر خواهد بود(1) که لازمه آن تطابق با تنیدگی آورها است(2). در مقابل عدم تطابق می‌تواند به بحران، فرسودگی و اختلالات روانشناختی چون اضطراب و افسردگی منجر گردد(3). در این میان اضطراب از نشانه‌های شایعی است که افراد در غالب اوقات زندگی خود، به ویژه قبل از تجربیات مهم زندگی، آن را تجربه می‌کنند(4) بگونه ای که طبق تخمین، 6/16 - 8/28 درصد افراد در جهان در طول زندگی خود دچار اختلالات اضطرابی می‌شوند(5).

  عارضه اضطراب همچنین شایعترین مشکل روانی قابل مشاهده در مراجعین به مراکز طبی است(6). برای مثال اضطراب در بیش از 55 درصد بیماران تحت روش های تهاجمی ‌قلبی شیوع دارد(7) که می‌تواند با تظاهرات شناختی(مانند گیجی، کاهش تمرکز، یا ناتوانی در تمرکز بر نگرانی‌های اخیر)، عاطفی(مانند نگرانی، ترس) و فیزیولوژیک(مانند تنفس سطحی، بیخوابی، تپش قلب و خستگی) در بیماران همراه شود(6). این عارضه که تجربه ای ذهنی و نشانگر وجود احساس تهدید در فرد است، می‌تواند موجب تحریک پاسخ تنیدگی و در موارد شدید آن عامل رنج روانی و جسمی ‌قابل توجه همراه با عواقب اجتماعی و اقتصادی خاص آن شود(6). این شرایط در بیماران قلبی نیازمند توجه خاص است؛ چرا که مطالعات نشان داده اند که افزایش سطوح اضطراب در بیماران قلبی بستری در مراکز درمانی، بدون توجه به متغیرهای فردی و یا تاریخچه طبی، با عوارض زودرس و دیررس بیشتری مرتبط می‌باشد(7).

  در میان روش‌های تهاجمی تشخیصی و درمانی قلبی، مطالعات الکتروفیزیولوژیک[2] قلب با هدف کاربردی در تحلیل اجزای سیستم هدایتی، شناسایی مکان‌های تحریک نابجا، ارزیابی اثربخشی درمان‌ها و همچنین به عنوان یک مداخله درمانی در انواعی از دیس‌ ریتمی[3] ها از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند(8)؛ زیرا دیس‌ریتمی‌ها یکی از اختلالات رایج قلبی و همچنین یکی از وقایع معمول در مراحل قبل و پس از جراحی قلب هستند(9). شیوع دیس‌ریتمی ‌در امریکا به میزان 3/5 درصد، معادل 4/14 میلیون نفر، گزارش شده است(10) که در میان آنها فیبریلاسیون دهلیزی[4] با شیوع 4/0 تا 1 درصد شایعترین دیس‌ریتمی ‌محیط‌های کلینیکی در تمام جوامع می‌باشد(11).

  تجربه دیس‌ریتمی ‌که به دلیل اختلال در آغاز و یا هدایت جریان الکتریکی در قلب ایجاد می‌شود، از عوامل شایع مراجعات بیمارستانی(12) و بروز اضطراب ناشی از آن در بیمار می‌باشد(13)؛ زیرا این عارضه معمولا با شکایات مددجو از سرگیجه، تپش قلب و سنکوپ (14) و همچنین علائم و عوارض حادی چون درد قفسه سینه، تنگی نفس، رنگ پریدگی و افت فشار خون همراه می‌باشد (15). علاوه بر آن، افزایش خطر بروز سکته مغزی، حملات گذرای ایسکمیک مغز و همچنین عوارضی چون نارسایی قلبی و کیفیت زندگی نامطلوب با بروز دیس‌ریتمی ‌مرتبط می‌باشند(16). طول مدت بستری مبتلایان در بیمارستان با میانگین 7/6 روز(17) و تحمیل بار سنگین اقتصادی ناشی از دیس‌ریتمی‌ها بر فرد و سیستم مراقبت و سلامت نیز مزید بر علت خواهند بود(18). تمامی ‌موارد فوق دیس‌ریتمی ‌را به عنوان یک مشکل پزشکی و اجتماعی جدی مطرح نموده(11) و نشانگر اهمیت تشخیص و درمان به موقع آن می‌باشند(18).

  امروزه استفاده از پروسه‌های الکتروفیزیولوژیک قلبی، شامل مطالعات تشخیصی و مداخلات درمانی با کاتتر ابلیشن[5] برای تعیین نوع و درمان دیس‌ریتمی‌ها متداول گشته اند(19). این مداخلات با موفقیت بیش از 95 درصد و بروز عوارض جدی به میزان کمتر از یک درصد، امروزه به یکی از موفقترین مداخلات در پزشکی تبدیل شده اند(20). به گونه ای که آمار انجام سالانه بیش از 20000 ابلیشن در آمریکا ثبت شده است(7). آمارهای کسب شده توسط پژوهشگر از بخش آنژیوگرافی بخش بیمارستان دکتر حشمت شهر رشت نیز نشانگر انجام پروسیجر مطالعات الکتروفیزیولویک و ابلیشن به تعداد تقریبی 242 مورد در سال 1389، 258 مورد در سال 1390 و 350 مورد در سال 1391 بوده است. همین بررسی نشانگر انجام تعداد تقریبا 180 مطالعه الکتروفیزیولوژیک و ابلیشن در ده ماه اول(تا پایان دی ماه) سال 1392 می‌باشد. این آمار ها که نشانگر موارد انجام نسبتا" زیادی از مداخلات الکتروفیزیولوژیک و مواجهه مبتلایان به دیس‌ریتمی‌ها با آن می‌باشد، از دو جنبه حائز اهمیت است. اول آن که افراد بسیاری از فوائد آن سود می‌برند؛ و از منظری دیگر، این روشها علیرغم تمام مزایای تایید شده، همانند دیگر مداخلات تهاجمی ‌با برخی خطرات همراه هستند(12). درد، واکنش دارویی به مخدرها و داروهای بیهوشی، عفونت، ترومبوفلبیت[6] و خونریزی محل دسترسی عروقی از جمله عوارض مرتبط با کاتتر ابلیشن هستند(21). اضطراب نیز از مشکلاتی است که در بسیاری از بیماران در مراحل قبل و حین پروسه‌های الکتروفیزیولوژیک مشاهده می‌شود(19). هندویان[7] نیز در نتیجه مطالعات خود به این نکته اشاره می‌کند که بیماران قبل از مطالعات الکتروفیزیولوژی اضطراب قابل توجهی داشته اند(7).

  بروز اضطراب در بیماران تحت فرایندهای الکتروفیزیولوژیک از آن جهت اهمیت دارد که با افزایش سطوح کاتکولامین‌[8]ها، هورمون‌های آدرنوکورتیکوتیروئید[9]، پرولاکتین[10]، کورتیزول[11] و پروستاگلندین‌[12]ها در خون(22) و تغییرات فیزیولوژیکی خاصی چون افزایش تعداد ضربان قلب و احتمال بروز دیس‌ریتمی ‌همراه خواهد بود. پاسخ‌های فیزیولوژیکی چون افزایش سرعت متابولیسم و در نتیجه آن افزایش دمای بدن، قدرت انقباضی و برون ده قلب و به دنبال آن افزایش فشار خون و تعداد تنفس، از دیگر موارد معمول در این شرایط هستند(23). بدین ترتیب اضطراب قبل و حین انجام مداخلات قلبی عروقی می‌تواند میزان تقاضای میوکارد به اکسیژن را افزایش داده و درد ناشی از کاهش جریان خون به عضله قلبی و بی نظمی ‌در ریتم قلب را موجب گردد(24). شاپیرا[13] نیز با اشاره به اثر اضطراب بر تحریک سیستم‌های سمپاتیک و اندوکرین بر احتمال ایجاد برخی تغییرات همودینامیک از جمله افزایش ضربان قلب، فشار خون و تحریک پذیری قلب و در نهایت دیس‌ریتمی ‌تاکید می‌کند(25).

  در اینجا نکته قابل توجه آن است که تغییراتی چون تاکی کاردی، می‌توانند موجب بروز اضطراب و تشدید یک سیکل معیوب گردند(26). از طرف دیگر، تغییر در وضعیت همودینامیکی[14] بیماران به دنبال اضطراب ایجاد می‌شود، می‌تواند بر برایند مداخله الکتروفیزیولوژیک موثر باشد. چراکه ثبات همودینامیکی، با تحمل بهتر این مداخلات (19) و کاهش دیس‌ریتمی‌های احتمالی حین ابلیشن همراه خواهد بود(27). به همین دلیل کنترل اضطراب بیمار و تغییرات نامطلوب همودینامیک وابسته به اضطراب در این بیماران ضروری است(19).

  بنابراین بیماران تحت این مداخله پیشرفته نیاز به فعالیت کارکنان درمانی- مراقبتی بسیاری همچون پزشک، پرستار و متخصص بیهوشی دارند که در این بین، رابطه پرستار – مددجو بسیار تاثیر گذار خواهد بود(28)؛ زیرا پرستاران به دلیل حضور مداوم بر بالین بیمار، علاوه بر ارتباط مناسب با بیمار، می‌توانند محیطی آرام، ایمن و صمیمی ‌برای بیماران و خانواده آنان فراهم سازند(29). جایپی[15] نیز با طبقه بندی این گونه حالات اضطرابی با عنوان اختلالات اضطرابی مرتبط با وضعیت طبی، بر ضرورت بررسی سطح اضطراب بیماران و تدوین تدابیر پرستاری موثر تاکید می‌کند(30). کنترل بیمار از نظر ریتم قلبی و فشار خون و مطالعات همودینامیکی دیگر نیز مسئولیت پرستاران در مراقبت از بیماران تحت مداخلات قلبی می‌باشد(19).

  در این راستا مجمع پیس و الکتروفیزیولوژی امریکای شمالی استانداردهایی را برای پرستاران و سایر افراد حرفه ای تیم مراقبت و درمان تدوین کرده است که شامل سه بخش کاربرد علم و اصول مرتبط با مطالعات الکتروفیزیولوژی، داشتن دانش فنی و مهارت‌های بالینی برای به کارگیری تجهیزات و پایش موثر وضعیت قلبی عروقی و الکتریکی بیمار تحت مطالعه الکتروفیزیولوژی است(19). از آنجا که کاهش اضطراب یک هدف کلی درمورد همه بیماران است(31) در این راستا پرستاران باید اقداماتی را با استفاده از روش‌های دارویی و غیر دارویی در مرحله قبل از روشهای تهاجمی ‌برای کاهش اضطراب بیماران برنامه ریزی کنند(22). البته امروزه تسکین اضطراب بیماران در اغلب مراکز درمانی، با استفاده از داروهای آرامبخش انجام می‌شود(7). اما عوارض جانبی داروهای آرام بخش و موقتی بودن اثر آنها در سالهای اخیر منجر به انجام پژوهش‌هایی درباره شیوه‌های غیر دارویی(22) و الویت دهی مداخلات غیر دارویی و غیر تهاجمی ‌بدون عارضه جانبی و هزینه اضافی برای بیمار شده است(32). در این میان آرام‌سازی از مداخلات مورد توجه بوده است(33) که در میان آنها روش آرامسازی ارائه شده توسط هربرت بنسون[16] به دلیل آموزش و یادگیری آسانتر آن مطلوبیت بیشتری داشته است(34).

   با توجه به شواهد موجود در زمینه تاثیر عملکرد بخش قشر و ساقه مغز و اعصاب خودکار بر الکتروفیزیولوژی قلب و بروز دیس‌ریتمی‌ها(35)، آرام‌سازی به عنوان یک وضعیت آزاد از فشار عضلانی اسکلتی و وضعیت ذهنی آرام و متعادل می‌تواند با افزایش جریان واگال و کاهش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک با تاثیر حفاظتی و آنتی فیبرلاتوری[17] روی قلب همراه باشد(36).

  البته هنوز نیاز به انجام تحقیقات بیشتری در زمینه تاثیر آرام‌سازی بر اضطراب و به دنبال آن بر وضعیت همودینامیک بیمار وجود دارد(37)؛ چرا که ارتباط بین استفاده از روش‌های آرام‌سازی و کاهش اضطراب قبل از روش‌های تهاجمی ‌قلبی- عروقی مانند آنژیوگرافی کرونری و پیوند عروق کرونر در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند و غالب نتایج نشانگر تاثیر آرام‌سازی بر کاهش اضطراب موقعیتی بوده اند(32، 33، 36، 38). اما این نتایج در زمینه مداخلات الکتروفیزیولوژیک به دلیل تفاوت‌های موجود از نظر میزان تهاجمی ‌بودن، طول مدت انجام روش و روش‌های بیحسی مورد استفاده در آن با دیگر روش‌های تهاجمی‌ قلب و عروق مورد سوال می‌باشد(7). از طرف دیگر نتایج مطالعات در زمینه تغییرات شاخص‌های همودینامیک، با وجود شناخت تغییر در دامنه و تعداد نبض و افزایش فشارخون به عنوان پاسخ‌های فیزیولوژیک اضطراب(30)، متفاوت بوده اند. برای مثال هیندویان[18] و همکاران در مطالعه خود در سال 2011 در ارتباط با تاثیر آرام‌سازی بنسون بر اضطراب و درد بیماران تحت مطالعات الکتروفیزیولوژی، کاهش معنی دار اضطراب بیماران گروه آزمون را در مقایسه با گروه کنترل نشان داند؛ در مقابل، آرام‌سازی تاثیر کاهنده‌ای بر میانگین مقادیر نبض و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک نداشت(7)؛ در حالیکه مطالعه ی فیاضی و همکاران در سال 1388 در ارتباط با انجام آرام‌سازی در بیماران تحت عمل بای پس کرونر بیانگر کاهش معنی دار فشار خون دیاستولیک، تنفس و ضربان قلب در گروه آزمون بود(39). مطالعه محمدی و همکاران نیز با عنوان بررسی تاثیر آرام‌سازی بر علائم حیاتی بیماران مبتلا به سکته قلبی نشانگر کاهش معنی دار تعداد تنفس بیماران گروه آزمون را بوده است(33). ترابی و همکاران نیز در مطالعه خود کاهش نبض و فشار خون دیاستولیک را نشان دادند(22).

   

   

  Abstract
  Introduction and objective: Electrophysiological intervention is among new methods for diagnose and treatment of arrhythmias that like any other invasive intervention, leads to complications such as anxiety. Due to the effects of anxiety on hemodynamic status and patient discomfort, use of safe and low-cost interventions to control this psychological problem is needed. The present study aimed to determine the effect of Benson muscle relaxation on level of anxiety and hemodynamic status in patients waiting for diagnostic and therapeutic electrophysiological interventions.

  Method: This is a clinical trial study conducted on 72 patients waiting for electrophysiological interventions admitted to Heshmat educational-therapeutic center in Rasht city. Samples were selected through gradual sampling by random block method with homogeneity of personal-clinical characteristics, anxiety, blood pressure and pulse, between time frame of 3-5 hours before intervention were allocated to intervention (usual care and relaxation) and control (usual care only) groups. Data was collected using a three 3 part questionnaire including personal - clinical data, hospital anxiety and depression scale (only anxiety Part) and hemodynamic chart through interview and records observation and measurement by the investigator. Individual - clinical data were collected in time frame of 3-5 hours before electrophysiology intervention and anxiety levels and hemodynamic status collected in two-phase of 3-5 hours and 5-60 min before electrophysiology intervention. Intervention group were encouraged to listen to audio instructions of Benson relaxation for 7 minutes using headphones, and exercise it at least 3 times between two steps of study. Data mean was analyzed using SPSS version 21 by Paired t- test, independent t- test, wilcoxon, analysis of covariance and chi square in intervention and control groups.

  Results: Study findings indicated that according to paired t- test, mean and standard deviation of anxiety score in intervention group after intervention significantly decreased as compared to before intervention (7.91 ± 6.70 before compared to 3.11 ± 3.43 after and P<0.0001). While the mean and standard deviation of this variable in the pre-intervention phase in control group (6/55 ± 6/21) significantly increased in the second stage of study (8.55 ± 7.27 with P<0.0001). Independent T-test showed significant difference (P<0.0001) in mean and standard deviation of anxiety score between two groups in the second phase of study. In evaluation of hemodynamic variables, paired t-test showed that systolic and diastolic blood pressure and respiratory rate decreased significantly after the intervention (P<0.0001) in experiment group. In this group, the heart rate also decreased, but this reduction was not significant (P= 0.372). In contrast, paired t-test in control group, indicated a significant increase in all variables. This means that all variables as well as systolic and diastolic blood Pressure, respiratory rate (P<0.0001) and heart rate  (P<0.001) in the second stage study showed meaningful increase. Finally, independent t-test indicated a significant difference between the mean and the standard deviation of all hemodynamic variables including systolic blood pressure, diastolic blood pressure, respiratory rate (P<0.0001) and heart rate (P<0.001) in the second stage in both groups.

  Conclusions: The results of this study indicate a positive impact of Benson relaxation on reducing anxiety and hemodynamic parameters in the intervention groups. Therefore use of this method by nurses can be useful in reduction of anxiety and promote patients' hemodynamic status.

  Keywords: Cardiac Electrophysiologic Techniques, Relaxation, Anxiety, Hemodynamics Status

 • فهرست:

   

                                                                    موضوع

  صفحه

  فصل اول (کلیات):                               1-1 زمینه و هدف پژوهش

  1

   

  2-1 هدف کلی

  6

   

  3-1 اهداف ویژه

  6

   

  4-1 سوالات پژوهش

  7

   

  5-1 فرضیات پژوهش

  7

   

  6-1 تعریف نظری واژه ها

  8

   

  7-1 تعریف عملی واژه ها

  10

   

  8-1 پیش فرض ها

  11

   

  9-1 محدودیت پژوهش

  12

   

                                                                                                  

   

  فصل دوم (زمینه و پیشینه تحقیق):

  1-2 چارچوب پژوهش

  13

   

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده

  30

  فصل سوم (روش پژوهش):

   

   

  1-3 نوع پژوهش

  39

   

  2-3 محیط پژوهش

  39

   

  3-3 جامعۀ پژوهش

  40

   

  4-3 نمونۀ پژوهش

  40

   

  5-3 معیارهای ورود  به پژوهش

  41

   

  6-3 معیارهای خروج از مطالعه

  41

   

  7-3 حجم نمونه

  42

   

  8-3 روش نمونه گیری

  42

   

  9-3 ابزار گردآوری داده ها

  43

   

  10-3 تعیین اعتبار و اعتماد ابزار جمع آوری اطلاعات

  43

   

  11-3 روش گردآوری داده ها

  44

   

  12-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها

  46

   

  13-3 ملاحظات اخلاقی

  47

   

   

  فصل چهارم:

  1-4 یافته های پژوهش

  48

   

  2-4 فهرست جداول

  48

   

  3-4 جداول

  60-49

   

   

  فصل پنجم :

  1-5 تجزیه و تحلیل یافته ها

  61

   

  2-5 نتیجه گیری نهایی بر اساس سوالات و فرضیات پژوهش

  71

   

  3-5 کاربرد یافته های پژوهش

  74

   

  4-5 پیشنهادها                                                                             

  76

  منابع

   

   

  78

  پیوست

  پرسشنامه فردی بالینی

   

   

  پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی (سوالات مربوط به بخش اضطراب)

   

   

  فرم ثبت شاخص های همودینامیک

   

   

  فرم رضایت آگاهانه

   

   

   

  منبع:

   

  Varvogli L, Darviri C. Stress Management Techniques: evidence-based procedures that reduce stress and promote health. Health Science Journal; 5(2): 2011.74-89.

  Romant RP, Niedringhaus DM, Towle MA. Comperhensive Nursing Care. 2th ed. New jersey. Peaeson. 2010

  Timby BK. Fundamental Nursing Skills and Concepts. 9th ed.Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins. 2009

  Masterman H. Anxiety Alleviating Intervention Strategies: Applicability for Nursing Students (2012). Master of Arts in Nursing Theses. Paper 40

  Walters K, Rait G, Griffin M, Buszewicz M, Nazareth I. Recent Trends in the Incidence of Anxiety Diagnoses and Symptoms in Primary Care. Plos one; 7(8). e41670. 2012

  Webster S, Gallaher S, Lopez V, Brown P, Evans J. Patients’ satisfaction with mental health nursing interventions in the management of anxiety: Results of a questionnaire study. Journal of Nursing Education and Practice; 2 (2). 2012.52-62.

  Hindoyan A, Cao M, Cezario DA, Impact of Relaxation Training on Patient-Perceived Measures of Anxiety, Pain, and Outcomes after Interventional Electrophysiology Procedures. PACE; vol 34. 2011.821-826.

  Lemone P, Burke K, Bauldoff G. Medical- Surgical Nursing. 5 th ed. United States of America. Pearson. 2011

  Bench S, Brown K, Critical care nursing learning from practice. New Dehli. Wiley-Blackwell. 2011

  Tofighiyan T, Rad M, Taghizadeh A, Rakhshani MH. Prevalence of Cardiac Arrhythmia Disorder in Patient With Myocardial Infarction Admitted to CCU Ward in the Vasei Hospital of Sabzevar. Quarterly Journal of Ahvaz Faculty of Nursing and Midwifery; 1(2). 2012.38-44. (text in persian)

  Wenhua X , Guozhen S , Zheng L, et al- Knowledge, attitude, and behavior in patients with atrial fibrillation undergoing radiofrequency catheter ablation- J Interv Card Electrophysiol. Vol 28. 2010.199–207.

  Kucia A.M, Quinn T. Acute Cardiac Care. United Kingdom. wiley blackwell. 2010

  Vanin JR, Helsly JD. Anxiety Disorders A Pocket Guide for Primary Care. New Jerse. Humana Press. 2008

  Humphreys M. Nursing the Cardiac Patient. wiley blackwell. United Kingdom .2011

  Rouzbehan B. An Overview to Electrocardiography Cell to clinical. Supervised by Pourbahador R. Tehran. the publishing jame negar and salemi- 2009(Text in Persia)

  Cottrell Ch. Atrial fibrillation3: management. Practice Nursing; 23(3). 2012.120-128.

  Statistics about Arrhythmias.  2013. Available from:  www.rightdiagnosis.com.

  Bontempo L.J, Goralnick E. Atrial Fibrillation- Emergency. Medicine Clinics of North America; 29(4). 2011. 747-758.

  Woods S.L, Sivarajaan Froelicher E.S. Cardiac Nursing. 6th Ed. New York. Lippincott Williams & Wilkins- 2010

  Crawford M H, DiMarco J P, Paulus W J. cardiology. Philadelphia. mosby. 2009

  Cohn L H; Cardiac Surgery in the Adult; 3 Ed. New York. McGraw Hill. 2008

  Torabi M, Salavati M, GHahri Sarabi A, Pouresmaeil Z, Foot reflex massage and Benson Relaxation on anxiety and physiological parameter of patients admitted for coronary angiography,، Journal of Nursing and Midwifery Faculty of Hamedan; 20(1).2012.63- 71.(Text in Persian)

  Maleki M, GHaderi M, Ashktorab T, Jabbari Nooghabi H, Zadehmohammadi A. Effect of Light Music on Physiological Parameters of Patients with Traumatic Brain Injuries at Intensive Care Units. Ofogh-e-Danesh. GMUHS Journal; 18(2):2012.66-75. (Text in Persian)

   Mohammadi N, Tizhoosh M, Seyedoshohadaei M, Haghani H, Face-to-Face Education vs. Group Education on Knowledge and Anxiety of Patients Undergoing Coronary Angiography, Journal of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences (Hayat); 18(3):2012.44- 53.(Text in Persian)

  Shapira A R, Catheter Ablation of Supraventricular Arrhythmias and Atrial Fibrillation- American Family Physician , 80(10), 2009.1089-1094.

  Medi C, Kalman J.M, Freedman S.B. Supraventricular Tachycardia. JAM;190(5): 2009.255- 260.

   Bonow R, Mann DL, Zipes D.P, Libby P. Braunwalds Heart Disease, 9th Ed. China. Elsevier. 2012

  Potter P.A, Perry A.G. Fundamentals of Nursing. 6th Ed. Translate by: Salemi S, Najafi T, Khatooni A, et al. Tehran. the publishing: Salemi. 2008 (Text in Persian)

  Moradi A. effect of music on anxiety management in patients undergoing mechanical ventilation. Baghiat allah University of Medical Sciences; Pouyesh. No 3:2012.11-14. (Text in Persian)

  Bsavanthappa B.T, Essentional Mental Health Nursing, New Delhi, JAYPEE, 2011

  Ghardashy F - factors affecting preoperative anxiety - Journal of Semnan University of Medical Sciences; 8(3), 2007. 123-130.(Text in Persian)

  Mokhtari Noori J, Sirati Nir M, Sadeghi SHerme M, et al, Effect of foot reflexology massage and Bensone relaxation on anxiety, Journal of Behavioral Sciences;3(2):2009. 159-165. (Text in Persian)

  Mohamadi F, Ahmadi F, Nematipoor E, Faghihzade S, Clinical trial of progressive muscle relaxation on vital signs in patient whit heart attack, Semnan University of Medical Sciences Journal; 7(3 & 4): 2006.189-195.(Text in Persian)

  Hazrati M, Hosseini M, Dezhbkhsh i, et al . to investigate the effect of Benson relaxation and anxiety symptoms in patients with irritable bowel syndrome . Journal of Arak University of Medical Sciences;9(4): 2007.1-9. (Text in Persian)

  Taggart P., Critchley H., Lambiase PD. Heart-Brain interactions in cardiac arrhythmia. Heart; 97(9): 2011.698-708.

   Zolfaghari M, Ahmadi F. Effect of two methods of progressive muscle relaxation and therapeutic touch on anxiety and vital signs of patients undergoing cardiac catheterization and incidence of cardiac dysrhythmia . Research Journal of Shahed University; 11(52): 2005. 40-33. (Text in Persian)

  Gashvarpour A, Gashvarpour A. Physiological and neurological changes during meditation. Mashhad. the publishing: parastarane javan. 2012(Text in Persian)

  Zakerimoghadam Z, Shaban M, Mehran A, Hashemi S. The effect of muscle relaxation on anxiety levels of patients waiting for cardiac catheterization Benson. Journal of Nursing and Midwifery; Tehran University of Medical Sciences (Hayat) 16(2): 2010.71-64.(Text in Persian)

  Fayyazi P, Shariati A, Momeni M. The effect of Benson relaxation techniques on pain after coronary bypass surgery. Journal of Medicine; 8(4): 2009.489-479. (Text in Persian)

  Spragg D.D, Calkins H. How do we discover the unknown unknowns? Screening ‘Well’ patients after catheter ablation for atrial fibrillation;Europace. Vol 13: 2011.1362–1363.

  Khan H, Kalia S, Itrat A, et al. Prevalence and demographics of anxiety disorders: snapshot from a community health centre in Pakistan; Annals of General Psychiatry. 6(30): 2007.1-6.

  American Nurses Association. Nursing, scope and standards of practice. 2nd ed.2010 ;nursesbook.org:1-11

  Wilber DJ, Pappone C, Neuzil P, et al, Comparison of Antiarrhythmic Drug Therapy and Radiofrequency Catheter Ablation in Patients With Paroxysmal Atrial Fibrillation;JAMA 303(4): 2010.333-340.

  Kiani Gh A, Mohammad Khan Kermanshahi, Ahmadi F. Effects of Benson Relaxation on hemodynamic parameters and discharge Stress in patients with acute myocardial infarction admitted to ccu ward of shahid Rajai heart hospital of Tehran in 1380.
  Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd;11(3): 2003.50-56.

  Mahmoudian A. Effect of progressive relaxation on pain in patients after coronary surgery in Dr Heshmat of Rasht in 84-85. Guilan University of Medical Science. 2005 (dissertation)

  Berman A, Kozier B, Snyder S. Fundamentals of Nursing. Publisher: Pearson Education, Limited. 2012

  Taylor C R, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Lebon M. Fundamentals of Nursing, 7th Ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2012

  Burke K M, Mohn-Brown E L. Medical Surgical Nursing Care, 3th ed. United States of America. Publisher: Julie Levin Alexander. 2011

  Gelder M, Mayou R, Geedes J. Psychiatry, third ed. Translated by: Arjmand M, Sadeghi M. Tehran. Publisher: Arjmand. 2008

  Elliott M, Coventry A. Critical care: the eight vital signs of patient monitoring. British Journal of Nursing; 21(10): 2012.621- 625.

  Bakris G, Baliga RR. Hypertention. United Statees of America. Publisher: Oxford university press. 2012

  Roth L S. Mosby’s Nursing Drug Reference, 21th ed. New Mexico. Mosby. 2008

  Knrly H. Anxiety Disorders. Translated by: Mobini S. Tehran. Roshd publisher. 2005

  Cho MY, Min ES, Hur MH, Lee MS. Effect of Aromatheraphy on the Anxiety, Vital signs and Sleep Quality of Percutaneous Coronary Intervention Patient in Intensive Care Units. Evidence-Based Complimentary and Alternative Medicine. 2013. Available at: http://dx.dio.org/10,1155/2013/381381

  Reed T. Redusing Patient Anxiety Pre-cardiac Catheterization Through Education. Eath Lab Digest. 8 (7). 2008. Available at: http://www. Cathlabdigest. Com/article/8812

  Hall JE. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Philadelphia. Elsevier Health Sciences. 2010

  Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Loscalzo J. Harison’s Principles of Internal Medical. 18th ed. New York. Mc Grow Hill Companies. 2012

  Smeltzer S C, Bare B G, Hinkle J L, Cheever K H. Brunner & Suddarth’s thexbook of medical- surgical nursing. 12th ed. Translated by: Mohammadalaiha J, Asemi S, Tehran. Jamenegar Publishing. 2010

  Thomas W. Johnson PA-C , et al, Atrial Fibrillation Ablation, American Journal of Nursing, February; 111(2):2011. 58 – 60.

  Zipes D P, Jalife J. Cardiac Electrophysiology: from Cell to Bedside. Elsevier Health. 2013

  M S Runge, G A Stouffer, C Patterson. Netters Cardiology. Second Ed. Elsevier. 2010

  Yan G X, Kowey P R. Management of Cardiac Arrhythmias.New York. Springer, 2010

  Fogoros R N. Electrophysiologic Testing. Publisher: Wiley-Blackwell. 2012

  Eyre-Brook SN, Rajappan K. Catheter ablation for atrial fibrillation: who, why and does it work?-Postgrad Med J. 2012 Jul 3. [Epub ahead of print]

  Aliot E. Catheter Ablation of Atrial Fibrillation. Australia. Blackwell. 2011

  Russell J, Cohn R. Electrophysiology study. Publisher: Book on Demand. 2012

  Natale A, Jalife J. Atrial fibrilation from bench to bedside. Michigan. Publisher: Humana Press. 2008

  Calkins H, Jais P, Steinberg JS. A Practical Approach to Catheter Ablation of Atrial Fibrillation. Lippincott Williams & Wilkins. 2008

  Lssa Z, Miller J M, Zipes Douglas. Clinical Arrhythmology and Electrophysiology: A Companion to Braunwald's Heart Disease. Elsevier Health Sciences. 2012

  Phillips J, Walford N, Hockey A Foreman N Lewis M. Older people and outdoor environments: Pedestrian anxieties and barriers in the use of familiar and unfamiliar spaces. Geoforum; Vol 47. 2013:113–124.

  Lee KC, Cho YH, Yiin JJ, Hsieh HY, Dai WJ, Chao YF. Evidence That Music Listening Reduces Preoperative Patients’ Anxiety. Biological Research for Nursing; 14(1): 2012. 78-84.

  Malek Afzali H, Majdzadeh SR, Fotouhi A, Tavakoli S. Applied Medical Research Methodology. Publications and Survey Department of Tehran University of Medical Sciences. Tehran. 2004(text in persian)

  Pouyamanesh J. Comparative Study of Relaxation and Music Therapy Effects and Combination of These Two Methods on Reduction of Anxiety. European Journal of Scientific Research; 62(4): 2011. 600-604.

  Afzali SM, Masoudi R, Etemadifar Sh, Moradi M, Moghaddasi J. The effect of progressive muscle relaxation program (PMR) on anxiety of patients undergoing coronary heart angiography. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences;.11(3): 2009. 77-85 (text in persian)

  Hanifi N, Ahmadi F, Memarian R., Khani M. - The effect of Benson relaxation on hemodynamic status of patients undergoing coronary angiography - Journal of Yazd shahid sadooghi Medical Sciences and Health Services; Vol 12. No Quarter. 2005 - Page 78(Text in Persian)

  Jariani M, Saki M, Momeni N, Ebrahimzade F, Seyedian A. The effect of progressive muscle relaxation techniques on anxiety in patients with myocardial infarction. Journal of Lorestan University of Medical Sciences; 13(3):2011.27-35.

  Dogan MV, Senturan L. The effect of music therapy on the level of anxiety in the patients undergoing coronary angiography. Open Journal of Nursing; 2: 2012.165-169.

  Tang H Y, Harms V, Vezeau T. An Audio Relaxation Tool for Blood Pressure Reduction in Older Adults. Geriatric Nursing; 29(6): 2008. 392-401.

  Hojati H, Sharif Nia H, Taheri N. Statistics and research methodology in medical sciences & nursing. Jamenegar-salemi publishing. Tehran. 2010(text in persian)

  Dalir Z, Vahdat Feizabadi E, Mazlom R, Rajaee Khorasani A. The Effect of short-term cardiac rehabilitation program on anxiety and depression in patients after coronary artery bypass surgery. Journal of evidence-based care; 3(8): 2013.33-42. (text in persian)

  Kaviani H, Seyfourian H, Sharifi V, Ebrahimkhani N. Reliability and validity of Anxiety and Depression Hospital Scales (HADS): Iranian patients with anxiety and depression disorders. Tehran University Medical Journal; 67(5): 2009.379-385. (text in persian)

  Eng HS, Yean LC, Das S, Letchmi S, Yee KS, Bakar RA, Hung J, Choy CY. Anxiety and Depression in Patients with Coronary Heart Disease: A Study in a Tertiary Hospital. Iran J Med Sci; 36(3): 2011. 201–206.

  Fu CM. Music Therapy and Woman’s health: Effect of Music Assisted Relaxation on Women Graduate student’s Stress and Anxiety level. Michigan state university. 2008 (Thesis) Avaliable at: http//www.proquest.com

  Hatami Z, Mardin A. Assessment of the level of test anxiety in college students of Kurdistan University of Medical Sciences and its related factors in the academic year 1386-87. Journal of Kurdistan University of Medical Sciences; Vol 14: 2010. 99-105. (text in persian)

  Rashedi V, Gharib M, Rezaei M, Yazdani AA. Social Support and Anxiety in the Elderly of Hamedan, Iran. Journal of Rehabilitation; 14(2): 2013. 110-115. (text in persian)

  Moser DM, Riegel B. Cardiac nursing a companion to Brounwald’s heart disease. SAUNDERS Elsevier. 2008

  Varricchio CG, Ferrans CE. Quality of life assessment in clinical practice. Seminar in Oncology Nursing; 26(1): 2010.12-17.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال , مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال , پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌ های همو دینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده: هدف: اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان­کننده است که می­تواند بسیاری از جنبه­های زندگی فرد را مختل کند. در این تحقیق پژوهشگر به دنبال درمان با استفاده از روش­های نوروفیدبک و حضور ذهن به عنوان درمان­های جدید در حوزه روانشناسی می­­باشد. روش: طرح این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با دوگروه ...

فصل اول 1-1 زمینه پژوهش : هوشیاری، آگاهی از خود و محیط و پاسخدهی به تحریکات خارجی و نیازهای درونی است . همچنین هوشیاری وضعیتی پویا و متغیر بوده و دارای سطوحی است که واقعاُ مجزا از هم نبوده و بصورت طیفی است که در یک سر آن هوشیاری کامل و در سر دیگر آن کما قرار دارد(1)؛ کما وضعیت عدم هوشیاری و عدم پاسخدهی به تحریکات است(2) در واقع کما یک وضعیت عدم هوشیاری عمیق است که در آن بیمار ...

چکیده قلب و سیستم انتقال خون، از مهم‌ترین ارگان‌های بدن انسان می‌باشند. هر اختلالی در این ارگان‌ها بر روی عملکرد کل بدن تأثیر بسیار محسوسی داشته، زیرا سیستم انتقال خون مسئولیت تأمین انرژی مورد نیاز تمام ارگان‌های بدن (از جمله خود قلب) را برعهده دارد. بیماری‌های قلبی هر ساله در جهان تعداد زیادی از انسان‌ها را از بین می‌برد یا بر عملکرد آنها تأثیر می‌گذارد. مطابق آمار منتشر شده ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه چکیده مقدمه پژوهش ها حاکی از شیوع اختلالات چربی خون در کودکی و نوجوانی است. با توجه به شکل گیری عادات غذایی ازدوران کودکی و نوجوانی و تاثیر بر سلامت یا بیماری در بزرگسالی، مطالعه حاضر با هدف تعیین هم بستگی الگوی های غذایی غالب با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین انجام شد. روش کار در پژوهش حاضر ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت مقدمه: افزایش فشار داخل شکمی(IAP) به عنوان عامل خطر مستقل مرگ ومیر در بین بیماران بخش های مراقبت ویژه شناخته شده است و شیوع هیپرتانسیون داخل شکمی (IAH ) تا 58درصد نیز گزارش می گردد. تأثیر تغییر در وضعیت بدن (بالا بردن سر تخت ) بر روی صحت اندازه گیری IAP ، به منظور کاهش خطر پنومونی وابسته به ونتیلاتور هنوز به طور کامل شناخته ...

پایان‌نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش آموزش داخلی- جراحی) خلاصه عنوان:تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی : یک کارآزمایی بالینی تک سوکور مقدمه: امروزه کنترل یا کاهش درد و اضطراب پس از عمل جراحی، به عنوان یکی از اجزای مهم مراقبت پس از جراحی از موضوعات چالش است. به جهت عوارض سایر روش ها، تاکید زیادی بر استفاده از درمان ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. Sc.) گرایش: بالینی چکیده کم کاری تیروئید بیماری مزمنی است که می تواند باعث ایجاد افسردگی و مشکلات خواب در افراد شود لذا از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا بود. در این ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی زنان مبتلا به کمردرد های شغلی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر، زنان شاغل مبتلابه کمردردر شهررشت بوده است که از این میان 50 نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدندودر دو گروه تجربی یوگا و ماساژ و یک گروه کنترل تقسیم شدند، و به مدت 6 هفته و هفته ای 2 جلسه تحت برنامه تمرینی یوگا و ماساژ قرار گرفتند . متغیر ...

چکیده مقدمه: برآورد میشود که حدود ٢تا ٣ درصد از افراد جامعه مبتلا به سنگ مجاری ادراری میباشند . برای پیشگیری و درمان طبی این بیماران کار اساسی نمیتوان انجام داد ولی روشهای جراحی ساده و راحت برای خارج کردن سنگ ابداع شده است.در این مطالعه بر آن شدیم تا روش جدید PCNL را با جراحی باز سنگ مقایسه کنیم. مواد و روش کار:بیماران با سنگ های بزرگتر از 2 cm انتخاب و بر اساس نظر جراح به 2 ...

ثبت سفارش