پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391

word 534 KB 31935 93
مشخص نشده کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت: ۱۲,۰۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

  (گرایش بهداشت جامعه)

  چکیده

  مقدمه: فعالیت جسمانی یکی از مهمترین مولفه های سبک زندگی سالم می باشد و  شناسایی متغیرهای مختلف روانی اجتماعی تاثیرگذار بر روی فعالیت جسمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن براساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال  91 انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بر روی 262 نفر از سالمندان عضو کانونهای فعال بازنشستگان کشوری شهر رشت در سال 91 صورت گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد مدل مراحل تغییر در حوزه فعالیت جسمانی (مراحل تغییر، فرآیند های تغییر، توازن در تصمیم گیری، خودکارآمدی) و پرسشنامه ی فعالیت جسمانی سالمندان طی مصاحبه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری    16 SPSS ­ و آزمون های آماری توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون، آنوا، رگرسیون خطی و رتبه ای  با در نظر گرفتن سطح معنی داری 05/0 P < استفاده شد.

  نتایج: میانگین و انحراف معیار فعالیت جسمانی سالمندان 50/51±35/119 بود. اکثریت واحدهای مورد مطالعه در مرحله حفظ و نگهداری قرار داشتند. بین فعالیت جسمانی ، مراحل تغییر و سازه های مراحل تغییر بجز موانع درک شده ارتباط آماری مستقیم و معنی داری وجود داشت(0001/0 P <)، آنالیز رگرسیون نشان داد که مراحل تغییر و سن بازنشستگی و مدت زمان بازنشستگی بعنوان پیش بینی کننده رفتار فعالیت جسمانی هستند و همچنین سازه های فرآبندهای تغییر، خودکارآمدی و توازن در تصمیم گیری به عنوان پیش بینی کننده ی مهم مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی می باشند.

  نتیجه گیری: میزان فعالیت جسمانی سالمندان در مطالعه حاضر در سطح ورزش های سبک مانند پیاده روی بود و از نظر مراحل تغییر مدل ترانس تئورتیکال نیز سالمندان در  مرحله حفظ رفتار فعالیت جسمانی بودند. بنظر می رسد که با استفاده از فرآیندهای رفتاری تغییر رفتار فعالیت جسمانی نظیر شایسته سازی متقابل و ... می توان از برگشت رفتار به مراحل قبل و شکست فعالیت جسمانی جلوگیری کرد.

  کلید واژه ها: ورزش، فعالیت حرکتی، سالمند، مدل ترانس تئورتیکال 

   

  بیان مسئله تحقیق:

  سالمندی، یک پدیده حیاتی است که همگان را شامل می شود و در واقع یک سیر طبیعی است که در آن تغییرات فیزیولوژیکی و روانی در بدن رخ می دهد(1). سالمندی دوره حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله از ضرورتهای اجتماعی است. کنترل جمعیت از طریق کنترل موالید و از طرف دیگر پیشرفتهای تکنولوژی در جهت افزایش طول عمر باعث تغییر ساختار جمعیت به سوی سالمندی شده است(2).

  اجرای موفقیت آمیز برنامه تنظیم خانواده، گسترش مراقبتهای بهداشتی اولیه، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و بالاخره پیدایش تکنولوژی جدید جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها موجب افزایش جمعیت افراد بالای 60 سال شده است که این افراد طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت سالمند نامیده می شوند(3).

  سالخوردگی جمیعت، مقیاسی است که بوسیله آن می توان به درجه رشد و توسعه یافتگی جامعه پی برد. اگر چه برای سالخوردگی جمعیت، برخلاف جوانی آن ملاک و معیار دقیقی (مانند تست ورتهایم) تعیین نشده است، اما آمارهای جمعیتی حاکی از آن است که نسبت افراد بالاتر از  65 سال در کل جمعیت برای کشورهای در حال توسعه بین 1 تا 5 درصد است در حالی که برای کشورهای پیشرفته صنعتی 10 تا 16 درصد می باشد(4). نامگذاری سال 1999 به نام سال جهانی سالمند از طرف سازمان ملل متحد و اختصاص شعار سازمان بهداشت جهانی تحت عنوان "پیر شدن سالم" بدین معنا که سالم پیر شدن حق همه افراد بشر است و عدم توجه به آن جامعه انسانی را در آینده ای نزدیک در مقابل مسائل و مشکلاتی بسیار پیچیده و چه بسا لاینحل قرار می دهد اهمیت پدیده سالمندی و پیشگیری از مشکلات آن را بارز می سازد (2). همچنین شعار سال 2012 سازمان بهداشت جهانی زندگی سالم، طول عمر بیشتر با موضوع  سالمندی و سلامت می باشد. یکی از اثرات مهم مرحله انتقال جمعیت (کاهش میزان موالید و مرگ و میر و در نهایت کاهش رشد جمعیت) اثرگذاری آن بر ساختار سنی و افزایش میانگین سنی جمعیت جامعه است. کاهش میزان مرگ و میر و به دنبال آن کاهش میزان موالید باعث افزایش امید به زندگی و افزایش جمعیت سالمندان میشود(4).

  در بررسی انجام شده در جمعیت ایران در سال 2007 ، امید به زندگی برای مردان و زنان ایرانی به ترتیب 2/72 و 9/73  برآورد گردیده است (5).

  طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، به ازای هر کودکی که در کشورهای توسعه نیافته به دنیا می آید 10 سالمند 65 ساله و بالاتر وجود دارد و تخمین زده می شود که این رقم در سال 2020 به 15 نفر برسد. سازمان ملل در سال 2006 تعداد کل سالمندان جهان را 687 میلیون و 923 هزار نفر  برآورد کرد که این تعداد در سال 2050 به رقم یک میلیارد و 968 میلیون و 153 هزار نفر خواهد رسید(6). در ایران بررسی ها و شاخص های آماری حاکی از رشد پر شتاب سالخوردگی جمعیت است ؛ بطوری که پیش بینی می شود در سال 1410 در کشور ما انفجاری در جمعیت سالمندان رخ خواهد داد. پدیده افزایش جمعیت سالمندان یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی قرن 21 به شمار می رود(7).

   طبق سرشماری سال 1385 ایران با داشتن بیش از 2/7 درصد سالمند بالای 60 سال به کشوری سالمند تبدیل شده است (3). در سال 1390 جمعیت سالمندان ایرانی 8/8 درصد رسیده است که بطور متوسط 9/3 درصد رشد سالانه داشته است(4). نتایج آمارگیری سال 1385 بیانگر آن است که در حال حاضر 77/8 درصد جمعیت استان گیلان را سالمندان تشکیل می دهند، از این رو استان گیلان پیرترین و استان سیستان و بلوچستان با 89/4 درصد کل جمعیت جوانترین استان کشور می باشد(8).

  در دوره سالمندی، سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر افزایش ابتلا به بیماری های مزمن، تنهایی و انزوا، عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و بدلیل ناتوانی های جسمی و ذهنی استقلال فردیشان مورد  تهدید قرار می گیرد (3). حدود دو سوم افراد سالمند علاوه بر دگرگونیهای حاصل از سالمندی در ساختمان و عمل اعضاء بدن، مبتلا به بیماریهای مزمن و کاهش توانایی و عملکرد نیز می شوند. در این دوران بیماریهای جسمی چون بیماریهای قلب و عروق، مغز و سرطان شیوع بالایی دارند(3). سیام نیز در مطالعه ای گزارش کرد شایعترین بیماری در آسایشگاه سالمندان شهر گیلان، بیماری قلبی عروقی 8/25 درصد در زنان و 8/18 درصد در مردان بود(9).

  از عوامل تعیین کننده مهم در سلامت و بیماری فرد سبک زندگی محسوب می شود. سبک زندگی نامناسب یکی از عوامل تأثیر گذار در بروز بیماری های مزمن از جمله سرطان کولون، فشار خون بالا، بیماری های مزمن انسدادی ریه، سیروز کبدی، زخم معده، ایدز و بیماری های قلب و عروق می باشد. فرد با انتخاب سبک زندگی برای حفظ و ارتقای سلامتی خود و پیشگیری از بیماری ها اقدامات و فعالیت هایی را انجام می دهد از قبیل رعایت رژیم غذایی مناسب، خواب و فعالیت، ورزش، کنترل وزن بدن، عدم مصرف سیگار و الکل و ایمن سازی در مقابل بیماری ها که این مجموعه سبک زندگی را تشکیل می دهد. سلامتی مستلزم ارتقای سبک زندگی بهداشتی است.

   اهمیت سبک زندگی بیشتر از آن جهت است که روی کیفیت زندگی و پیشگیری از بیماری ها مؤثر می باشد . برای حفظ و ارتقای سلامتی، تصحیح و بهبود سبک زندگی ضروری است(10). از مهمترین مولفه های سبک زندگی بخصوص در دوران سالمندی می توان فعالیت جسمانی منظم را نام برد(11). بطوری که در ایالات متحده 60 درصد از بزرگسالان در برنامه ورزشی منظم شرکت نمی کنند و 31 درصد از این افراد اصلاً ورزش نمی کنند. این موضوع در مورد سالمندان به گونه دیگری است به نحوی که 66 درصد از سالمندان بالای 75 سال در هیچ فعالیت فیزیکی منظمی شرکت نمی کنند(12). مطالعه ی صالحی (2010)، در تهران نشان داد که 25/30 درصد از سالمندان در هیچ فعالیت جسمانی منظمی شرکت نمی کنند(13).

  اهمیت فعالیت جسمانی به عنوان ابزاری برای تداوم استقلال در افراد سالمند از طریق بسیاری از مطالعات در طول بیش از 20 سال گذشته مطرح شده است (6). نتایج حاصل از بررسی ملی در ایران نشان می دهد که شیوع بی تحرکی در مناطق شهری و روستایی با تاکید بر انجام فعالیت جسمانی اوقات فراغت، بین زنان و مردان گروه سنی 15-64 سال به ترتیب 3/76 درصد و 8/58 درصد بوده است(14).

  براساس آمار ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی بار بیماری  ناشی از بی تحرکی در منطقه مدیترانه شرقی در سال 2000 میلادی، 1240000 مرگ و 1243000 سال از دست رفته عمر برآورد شده است(15). کم تحرکی یکی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در قرن 21 می باشد که منجر به بیماری های مزمن شده است(13).

  مطالعات نشان داده اند کم تحرکی در سالمندان موجب پوکی استخوان، چاقی، افسردگی و مرگ ناگهانی ناشی از بیماری قلبی و عروقی، دیابت نوع دو و سرطان کولون می شود(12). در کل تخمین زده می شود که عدم فعالیت فیزیکی باعث 9/1 میلیون مرگ و ۱۹ میلیون  سالهای عمر از دست رفته بر حسب ناتوانی [1] در جهان می شود(16).

   عوامل زیادی در انجام دادن فعالیت جسمانی و رفتار ورزشی دخالت دارند. مطالعات صورت گرفته در این ارتباط نشانگر این هستند که عواملی که در انجام دادن فعالیت جسمانی دخالت دارند شامل : حفظ استقلال و عدم وابستگی، احساس کارآمد بودن، جلوگیری از خستگی، خرید مایحتاج زندگی، احساس توانایی، نیاز به ورزش در سنین بالا، تجویز پزشک و دستیابی راحت به تسهیلات ورزشی(12) و دیدار مردمان جدید، داشتن سرگرمی، ارتباط با دوستان می باشد (13). عواملی که در انجام ندادن فعالیت جسمانی دخالت دارند عبارتند از : کمبود زمان، تنبلی، نداشتن همراه و دوست هنگام ورزش کردن ، آلودگی هوا (13) ، فقدان انگیزه، درد جسمی  و بیماری و ناتوانی، فقدان دانش، بیماری های مزمن (12)، فقدان نیروی اراده و حمایت و کمبود وقت(17) ، وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین، سیگاری بودن و وضعیت تاهل(18). ترغیب سالمندان به فعالیت جسمی تکلیفی بسیار دشوار است. در حالی که اهمیت یک زندگی فعال به خوبی شناخته شده است، سالمندان اغلب بر این عقیده اند که برای فعالیت فیزیکی بسیار پیر و شکننده هستند. فقدان انگیزه برای ورزش یکی از موانع فعالیت جسمی سالمندان است و فهم اولویت ها و تمایلات افراد می تواند نقش مهمی در ترغیب سالمندان برای ورزش ایفا نماید. فقدان دانش سالمندان در مورد فعالیت فیزیکی مناسب، یکی از عوامل بازدارنده فعالیت فیزیکی است. بسیاری از سالمندان بر این باورند که فعالیت های روزانه به عنوان فعالیت فیزیکی پایه برای آنان محسوب  می شود(12).

  در مطالعه ی صالحی و همکارانش (2010) آمده است که دانش، مزایای درک شده و خودکارآمدی می تواند مراحل تغییر فعالیت جسمانی را پیش بینی نماید. تنبلی ، نداشتن دوست هنگام ورزش کردن ، آلودگی هوا به عنوان موانع با اهمیت برای عدم تلاش در فعالیت جسمانی مشخص گردید. دیدار مردمان جدید، داشتن سرگرمی، ارتباط با دوستان بیشترین علل برای شرکت در فعالیت جسمانی بودند(13).

  نجاتی و همکارانش بیان می دارند که عوامل اصلی مشوق فعالیت فیزیکی سالمندان حفظ استقلال و عدم وابستگی، احساس کارآمد بودن، جلوگیری از خستگی، خرید مایحتاج زندگی بودند. اصلی ترین عوامل بازدارنده فعالیت فیزیکی، بیماری های مزمن و ناتوانی یا درد بودند(12). در مطالعه ی داماس و همکاران (2005)، سالمندان با وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین، سیگاری ها، متاهلین کمتر به انجام فعالیت جسمانی می پرداختند(18).

   با توجه به اینکه در حال حاضر جمعیت بسیار زیادی کم تحرک هستند و از عوارض آن رنج می برند به نظر        می رسد در تحقیقات و برنامه های فعالیت جسمانی، شناسایی متغیرهای مختلف روانی اجتماعی تاثیرگذار بر روی فعالیت جسمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(16).

  اخیراً تلاشهای زیادی روی استفاده از استراتژیهای  شناختی و رفتاری جهت تشویق و حمایت  مردم برای شروع و حفظ فعالیت ورزشی انجام می شود، بعلاوه به مطالعات تئوری محور با تمرکز  بر پیروی از فعالیت ورزشی و با تکیه و تعامل با متغیرهای روانشناختی پرداخته می شود. در این میان از بین الگوهای آموزش بهداشت الگوی مراحل تغییر  بعنوان مدل یکپارچه و جامع تغییر رفتار می باشد که بطور وسیعی جهت ارتقاء رفتار ورزشی استفاده شده است(19)،

   به عبارتی دیگر یکی از تئوریهای رایج در این زمینه الگوی ترانس تئورتیکال[2] می باشد. این  الگو بیان می دارد  یک فرد قبل از موفقیت در تغییر رفتار ورزشی تلاشهای زیادی می کند و از مراحل پنج گانه تغییر می گذرد. این مراحل ارتباط و رابطه اش با دیگر سازه های ترانس تئورتیکال شامل فرآیندهای تغییر، خودکارآمدی و توازن در تصمیم گیری قابل پیش بینی است(20).

  تغییر یک اتفاق نیست، بلکه یک فرآیند است و مردم در مراحل مختلفی از فرآیند تغییر قرار  می گیرند. این مراحل عبارتند از:  ١- مرحله پیش تفکر [3]: در این مرحله افرادی  قرار دارند که در حال حاضر و در آینده (تا شش ماه آینده) قصدی برای تغییر رفتار و اتخاذ رفتار بهداشتی مورد نظر ندارند. این افراد اطلاعاتی درباره پیامدهای رفتار ندارند. آنها ممکن است به طور مستقیم علاقه ای به دریافت اطلاعات مرتبط با رفتار نداشته باشند یا این که احتمالا بی علاقگی آنان غیرمستقیم به دنبال شکست در تلا ش های ناموفق قبلی در جهت انجام رفتار، حاصل شده باشد یا مرتبط با وجود موانع بر سر راه اتخاذ رفتار مرتبط باشد. 2- مرحله تفکر[4] : در این مرحله افرادی قرار دارند که به طور آشکار قصد تغییر رفتار در آینده دور (۶ ماه آینده) را دارند. آنها نسبت به مزایای تغییر رفتار آشنایی دارند، اما فکر می کنند که تغییر رفتار با هزینه های مادی و معنوی زیادی توأم است. 3- مرحله آمادگی[5] : افراد در این مرحله قصد تغییر رفتار را در آینده نزدیک (عموما"۳۰ روز) دارند. آنها در سال گذشته گام هایی هر چند کوچک را در راه ایجاد تغییر بر داشته اند. 4- مرحله عمل[6] : شخص تغییر رفتار مورد نظر را به طور آشکار تا مدت شش ماه انجام می دهد. این مرحله شامل افرادی است که به وضوح  شیوه زندگی خود را تغییر داده اند. ۵-  مرحله نگهداری و حفظ[7]: شخص برای جلوگیری از بازگشت تلاش می کند، طی این مرحله اعتماد به نفس برای ادامه سبک زندگی جدیدشان افزایش می یابد. مدت این مرحله بر حسب رفتار، متغیر بوده و بیشتر از شش ماه است. این مرحله مؤید ادامه دار بودن یک شیوه  زندگی جدید است(20).

  پروچسکا[8] ده فرآیند را تحت فرآیندهای شناختی و رفتاری برای انتقال از مراحل تغییر پیشنهاد می کند. فرآیندهای تغییر شامل فعالیتها و راهبرد ها یا فرآیندهایی است که فرد را به پیشروی در مراحل تغییر کمک می کند و شامل دو دسته اصلی است: فرآیندهای شناختی که با تفکر و احساس افراد در مورد رفتار غیر بهداشتی سر و کار دارد و در  مراحل ابتدایی تغییر استفاده می شود (20) و شامل افزایش آگاهی، تسکین نمایشی یا برانگیختن هیجانی، ارزیابی محیط، خود ارزیابی، آزادی اجتماعی است (21) و فرآیند های رفتاری که باعث ایجاد تغییر رفتار غیر بهداشتی شده و در مراحل انتهایی تغییر استفاده می شوند(20) و شامل شایسته سازی متقابل، روابط یاری دهنده، مدیریت تقویت، خود آزادی و کنترل محرک می باشد (21). سازه دیگر، سازه موازنه و تعادل در تصمیم گیری است که بر پایه الگوی تعارض در تصمیم گیری شکل گرفته و تمرکز آن بر اهمیت ادراکات مثبت (مزایا) و منفی (معایب) فرد در مورد نتایج رفتار یا تغییر رفتارش است. در این سازه فرض بر آن است که یک فرد رفتارش را تغییر نخواهد داد، مگر آن که به ادراک برتری مزایا بر معایب نایل گردد (20). وقتی مزایا نسبت به موانع سنگین تر می شود، حرکت از مراحل پیش از عمل (مراحل پیش تفکر، تفکر و آمادگی) به مرحله عمل (مرحله عمل و مرحله حفظ و نگهداری) مورد انتظار است(22).

   سازه آخر، خودکارآمدی است که معرف اطمینانی است که افراد نسبت به توانایی خود در مقابله با یک موقعیت خطرزا (بدون بازگشت به عادت خطر زا یا غیر بهداشتی قبلی خود) دارند و می توان از آن برای تشریح و پیشگویی تغییرات حاصل از رو ش های مختلف مداخله یا درمان برای بسیاری از رفتارهای مختلف استفاده کرد. این مفهوم را می توان از طریق مقیاس اغوا یا وسوسه نیز به صورت مشابهی اندازه گیری و تعیین کرد(20).

   

   

  Abstract

  Introduction: Physical activity is an important component of a healthy lifestyle and identifying psychosocial variables influencing physical activity are of particular importance.

  Objective: This study aimed to determine physical activity and related factors based on transtheoretical model in elderly member to Retirees association in Rasht city in 2013.

  Material & Methods: This descriptive cross -sectional study was conducted on 262 elderly members of active national retirees associations in Rasht city in 2013. Data were collected by interview using questionnaire of physical activity stages of change model (stages of change, processes of change, decisions balance, self-efficacy) and a physical activity scale for elderly questionnaire (PASE). Data were analyzed using the SPSS 16 and descriptive statistics such as Spearman and Pearson correlation test, ANOVA, linear and ordinal regression considering P value less than 0.05 as significant .

  Result: Mean PASE score was 119.35 ±51.50. Most subjects were in the maintenance stage. There was a significant relationship between physical activity، stages of change and TTM constructs except perceived barriers )P<0.0001), Regression analysis showed that stages of change, retirement age, and duration of retirement are predictors of physical activity behavior and  also constructs of process of change, self-efficacy, decision-balance are important predictors of physical activity behavior stage of change.

  Conclusion: Eelderly physical activity in the present study was light exercise such as walking and also in regard to stages of transtheoretical change model elderly was in maintanance stage of physical activity behaviors. It seems that the use of behavioral processes of change in physical activity behaviors such as counter conditioning and …can prevent return to prior stages and physical activityfailure.

  Keywords:Sports, Motor Activity, Aged, Thranstheoretical model

 • فهرست:

  فصل اول (کلیات).....................................................................................................................1

  زمینه پژوهش............................................................................................................................ 2

  اهداف پژوهش ( اهداف کلی و ویژه).......................................................................................9

  سوالات پژوهش...................................................................................................................... 10

  فرضیه پژوهش........................................................................................................................ 10

  تعریف واژه های کلیدی........................................................................................................  11

  پیش فرضهای پژوهش............................................................................................................ 11

  محدودیتهای پژوهش.............................................................................................................  14

  فصل دوم ( زمینه و پیشینه تحقیق): ...................................................................................... 15  چهارچوب پژوهش............................................................................................................... 16      

  مروری بر مطالعات................................................................................................................  38

  فصل سوم (روش اجرای تحقیق):.......................................................................................... 52 

  نوع پژوهش............................................................................................................................ 53

  جامعه پژوهش........................................................................................................................ 53

  نمونه پژوهش.......................................................................................................................... 53

  مشخصات واحدهای مورد پژوهش........................................................................................ 54 

  محیط پژوهش........................................................................................................................ 55

  ابزار گردآوری داده ها ........................................................................................................... 55

  تعیین اعتبار علمی ابزار ...........................................................................................................58   

  تعیین اعتماد علمی ابزار.......................................................................................................... 58

  روش گردآوری داده ها .....................................................................................................    59   

  روش تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................................. 59

  ملاحظات اخلاقی..................................................................................................................  60 

  فصل چهارم ( نتایج تحقیق):.................................................................................................  62 

  یافته های جداول ( معرفی جداول) ......................................................................................  63

  جداول..................................................................................................................................  64

  فصل پنجم ( بحث و بررسی یافته ها):................................................................................... 80   

  تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................................................... 81

   نتیجه گیری نهایی یافته ها..................................................................................................... 94

  کاربرد یافته ها در پرستاری...................................................................................................  97

  پیشنهادات براساس یافته ها ................................................................................................... 98

  منابع و ماخذ:

  فهرست منابع....................................................................................................................... 100

  پیوستها................................................................................................................................ 107

  چکیده انگلیسی..................................................................................................................  

  منبع:

  zade R, Akaberiyan SH, Yazdankhah Fard M, Mirzaei K, Yazdanpanah S, et al. Assessing Quality of Life and Related Factors in Bushehr’s Elderly People. Journal of Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Fars, Iran. 2012;2(5): 253-8.( Text in Persian).

  2.         Namjoo A, Niknami M, Baghaee M, Sedghei Sabet M, Atrkar Roshan Z. Survey health behavior of elderly referring to retirement centers  in Rasht city. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2010;20(63):40-8.( Text in Persian).

  3.         Masoumi N, Jafroudi Sh, Ghanbari A, kazemnejad Leile E. Assessment of retired elderly's people autonomy and its affecting factors in Rasht Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2011;21(65):51-90.( Text in Persian).

  4.         Ministry of Cooperatives and social welfare work dcs. Statistics selection of Number Eleven - summer of 1391: Department, Cooperative work and social welfare; 2012. Available from: http://www.amarkar.ir/asp/pdf/faslname/fasltab91.pdf. (Text in Persian).

  5.         Ghafarian shirazi H, Mahmoudi M, Mohamad  K, Rahimi Froshani A, Jafari N, Ostovar R, et al. Life expectancy at birth for the rural population of Islamic Republic of Iran, by sex and age groups, 2007. Life Science Journal. 2012;9(3):1180-3.

  6.         Ghahremani L, Niknami Sh, Mosavi MT, Heidarnia AR, Karimzadeh Shirazi K, Babaei GH. Transtheoretical Model-based (TTM) Interventions to Improve Physical Activities in Elderly Men. Journal of Armaghan danesh. 2008;13(1):77-88.( Text in Persian).

  7.         Farhadi A, Foroughan M, Mohammadi F. The Quality of Life Among Rural Elderlies; A Cross-sectional Study. Iranian Journal of Aging. 2011;6(20):38-46.( Text in Persian).

  8.         Kor A, Mosavi S, Reza Masoleh SH, Behnampor N. Assessment of the correlation between lifestyle and quality of sleep in elderly who referred to retirement center in Rasht. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2008;17(58):15-22.   ( Text in Persian).

  9.         Shamsi A. Risk factors of coronary artery disease in residents and non-reside entsof elderly care homes in Tehran. Iranian Journal of Aging. 2011;6(9):13-22. (Text in Persian).

  10.       Tol A, Tavassoli E, Shariferad GhR, Shojaezadeh D. The Relation between Health-Promoting Lifestyle and Quality of Life in Undergraduate Students at School of Health, Isfahan University of Medical Sciences  Journal of Health System Research. 2011;7(4):442-8.( Text in Persian).

  11.       Bayati M. Physical Inactivity and Sedentary Lifestyle Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2012;13(5):537-9.( Text in Persian).

  12.       Nejati V, Kordi R, Shoaee F. Evaluation of Effective Motivators and Barriers of Physical Activity in the Elderly. Iranian Journal of Aging. 2009;4(14):52-8.( Text in Persian).

  13.       Salehi L, Eftekhar H, Mohammad K, Taghdisi MH, Shojaeizadeh D. Physical Activity among a Sample of Iranians Aged Over 60 Years: An Application of the Transtheoretical Model. Archives of Iranian Medicine. 2010;13(6):528-36.

  14.       Jalilian F, Emdadi Sh, Mirzaie M, Barati M. The Survey Physical Activity Status of Employed Women in Hamadan University of Medical Sciences: The Relationship Between the Benefits, Barriers, Self- Efficacy and Stages of Change. The Journal of Toloo-e Behdasht 2011;9(4):89-99.( Text in Persian).

  15.       Sharifirad  GhR, Mohebi S, Matlabim M. The relationship physical activity in middle age and cardiovascular problems in old age in retired people in Isfahan. Ofogh-e-DaneshGMUHS Journal. 2007;13(2 ):( Text in Persian).

  16.       Moeini B, Rahimi M, Hazaveie SM, Allahverdipoor H, Moghimbeygi A, Mohammadfam I. Effect of education based on Trans-theoretical model on promoting physical activity and increasing physical work capacity. Journal of Military medicine. 2010;12(3):123-30.( Text in Persian).

  17.       Rye JA, Rye ShL, Tessaro I, Coffindaffer J. Perceived Barriers to physical activity according to stage of change and body mass index in the west virginia wise woman population. Journal of Women’s Health Issues. 2009;19:126-34.

  18.       Dumith SC, Gigante DP, Domingues MR. Stages of change for physical activity in adults from Southern Brazil: a population-based survey. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2007;4(25):1-10.

  19.       Spencer L, Adams TB, Malon S, Roy L, Yost E. Applying the transtheoretical model to exercise:a systematic and comprehensive review  of the literature. Health Promote Pract  Oct. 2006;7(4):428-43.

  20.       Farmanbar R, Niknami Sh, Heidarnia AR, Hajizadeh A. Predicting of exercise behavior based on transtheoretical model using path analysis. Journal Payesh health monitor. 2010;10(1):1-37.( Text in Persian).

  21.       Lee Y, Park  N, Kim Y. Process of Change, Decisional Balance,Self-efficacy and Depression across the Stages of Change for Exercise among Middle Aged Women in Korea. Journal of Korean Academy of Nursing. 2006;36(4):587-95.

  22.       Moeini  B, Hazavehei  MM, Jalilian  M, Moghimbeigi  A, Tarigh Seresht  N. Factors Affecting Physical Activity and Metabolic Control in Type 2 Diabetic Women Referred to the Diabetes Research Center of Hamadan: Applying Trans-Theoretical Model. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Science 2011;18(2):31-7.( Text in Persian).

  23.       Farmanbar R, niknami Sh, haidarnia AR, Hajizadeh E. Prediction of exercise behavior among college student based on transtheoretical mosel and self-determination  Theory using path Analysis. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2009;18(71):35-46.( Text in Persian).

  24.       Asiri Sh. Aging and Health Promotion. 1 th ed. Rasht: Dehsara; 2011.

  25.       Pender N, Murdaugh C, Parsons M. Health Promotion in Nursing Practice. 4th ed: Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall Health Inc; 2002.

  26.       Saffari M, Shojaeizadeh D, Ghofranipour F, Heydarnia A, Pakpuro AH. Health education and promotion,Theories, models and methods. 2th ed. Tehran: Sobhan Publisher; 2012.(Text in Persian).

  27.       Charkazi A, Khoshnevisam M, Mafakheri Z. Transtheoretical Model and its Application in Exercise. Gorgan: publisher faraghi makhtomaghli; 2011.

  28.       Prochaska JO, Redding CA, Evers KE. The transtheoretical model and stages of change. In K.Rimer ,& F.M.Lewis(Eds). Health behavior and health education .Theory ,research and practice: San Francisco : Jossey -Bass Publishers; 2008.

  29.       Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency. AM Psychol 1982;87:122-47.

  30.       kor A. Assessment of the correlation between life style and quality of sleep in elderly who refer to retirement center in Rasht, 2007 [Thesis for the Master Degree of Nursing]. Rasht: Guilan University of Medical Science 2007.( Text in Persian).

  31.       kakerodi A, Farzad F, Pakdaman F, Dadashi A. Elderly face Guilan. Guilan: Guilan Publisher; 2011.

  32.       Maghsoudnia  Sh. Primary health care for old adults in IRAN. Tehran: Welfare and Rehabilitation Sciences Publications; 2006.(Text in Persian).

  33.       Samdani Fard M, Samdani Fard H. Healthy Diet. Tehran: Andishehavar Publisher; 2008.

  34.       Tajor M, Farzaian F. Elderly hygiene and overview of various aspects of of life. 1th ed. Tehran: Future generations Publications; 2003.(Text in Persian).

  35.       Mohamad Yekta Maram SA. Guideline Health of Older (over 50 years). Tehran: Department of Public Relations of State Welfare Organization publisher; 2009.

  36.       Memarian R. Application Of Nursing Concept And Theories. 2 th ed. Tehran: Tarbiat Modares University Press Publisher; 2011.(Text in Persian).

  37.       Helmseresht P, Delpisheh A. Comunity Health 2. Tehran: Chehr Publisher; 2003.(Text in Persian).

  38.       Mary A, Melanie N. Community public health nursing. 5 th ed: Roshanketab publisher; 2011.

  39.       Lancaster j. Public Health Nursing: population-contered health care in the community,Translate By: Hoseini V,Varshojani jafari N. 2 th ed. Tehran: Jamenegar Nashr; 2008.(Text in Persian)

  40.       Noyan Ashraf MH. Why do we age? An introduction To Cell and Molecular Biology of Aging. 2 th ed. Rasht: Guilan University of Medical Sciences Publisher; 2000.(Text in Persian).

  41.       Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle  JL, Cheever KH. Textbook of Medical-Surgical Nursing. 12th ed: Philadelphia: Lippincot. Williams & Wilkins; 2010.

  42.       Masoumi N. Retired Seniles Health Status in Rasht، 2009-2010 [Thesis for the Master Degree of Nursing]. Rasht: Guilan University of Medical Science  2010 .(Text in Persian).

  43.       Park JE, park K. Textbook of preventive and social medicine, Translate by: Shojaie Tehrani H, Malek Afzali H. 5 th ed. Tehran: Samat Publisher; 2010. (Text in Persian).

  44.       Smeltzer SC. Textbook of Medical Surgical Nursing, Translate by: Koshan M, Salehabadi S. 1 th ed. Tehran: Andishe Rafi publisher; 2010.(Text in Persian)

  45.       Jadid Millani M, Soheil Arshadi F, Asadi Noghabi AA. Textbook Comunity Health Nursing. 3 th ed. Tehran: Andisheh Rafie publisher; 2007 .(Text in Persian)

  46.       Eshaghi  SR, Farajzadegan Z, Babak A. Lifestyle questionnaire designed for the elderly. Journal Payesh health monitor. 2010;9(1):91-9.(Text in Persian).

  47.       Eshaghi  SR, Shahsanai  A, Mellat Ardakani M. Assessment of the Physical Activity of Elderly Population of Isfahan, Iran. Journal of Isfahan Medical School 2011;29(147):939-46. (Text in Persian).

  48.       Ghofranipour F, Roozbahani N, Eftekhar-Ardebili H, Hajizadeh E. The relationship between self-efficacy and stage of change and physical activity behavior in postpartum women. Arak Medical University Journal 2013;15(68):61-71.( text in Persian).

  49.       Namazizadeh M, Salahshoor B. General Physical Education. 19 th ed. Tehran: Samt publisher; 2006.(text in Persian)

  50.       Pan American Health Organization .Physical activity . Fact sheet serriess. 2002.

  51.       Kayne SB. Sports and Exercise Medecine For Pharmacists,Translate by: Allameh Z. 1 th ed. Tehran: Nashre Rahe Kamal, Esfahan University Medical Science; 2008.(Text in Persian)

  52.       Pender NJ, Murdaugh C, Parsons MA. Health Promotion in Nursing Practice. 4 th ed: Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall Health Inc; 2002.

  53.       Dehghani H. Survey of the effect of regular exercise activity on methods of coping with stress in nursing students of Guilan University of Medical Science,2010 [Thesis for the Master Degree of Nursing]. Rasht: Guilan University of Medical Science 2011 .(Text in Persian).

  54.       World Health Organization. Global Recommendations on Physical Activity for Health 2010.

  55.       Salehi L, Taghdisi MH, Ghasemi H, Shokervash B. To Identify the Facilitator and Barrier Factors of Physical Activity among Elderly People in Tehran Iranian Journal of Epidemiology. 2010;6(2):7-15.(Text in Persian).

  56.       Namjoo A. Relationship Between life satisfaction and Health Behaviors in Elderly Reffering to Active Retirmental centers of Rasht City,2008 [Thesis for the Master Degree of Nursing]. Rasht: Guilan University of Medical Sience 2009.(Text in Persian).

  57.       Parhoodeh Y, Khezeli M, Bakhtiyari M, Delpisheh A, Latifi A. Effect of education based on Trans-theoretical model on physical activity behavior in college students. Journal of Health System Research. 2012;8(2):320-9.( Text in Persian).

  58.       Marcus  BH, Forsyth  LH. Motivating people to be physically active. USA: Human Kinetics; 2003.

  59.       Hayden J. Introduction to health Behavior Theory: Jones and Bartlett publisher,Sudbury,Massachusetts; 2009.

  60.       Oliveira J, Barbosa J, Farah B, Chehuen M, Cucato G, Wolosker N, et al. Stage of health behavior change and factors associated with physical activity in patients with intermittent claudication. einstein. 2012;10(4):422-7.

  61.       Sharma M, Romas  JA. Theoretical foundations of Health Education and Health Promotion. USA: Jones and Bartlett inc; 2008.

  62.       Farmanbar R. The effect of intrvention based on Thranstheoretical model using self-determination theory to promote and maintinance exercise behavior in college students [A thesis presented for the Degree of philosphy of Doctor(Ph.D) in health Education]. Tehran: Tarbiat Modares University Faculty of Medical Science; 2009.( Text in Persian).

  63.       Kang SJ, Kim SC, Kim YH. Korean Older Adult’s Physical Activity And Its Related Psychosocial Varieables. Journal of Sports Science and Health. 2012;13(3):89-99.

  64.       Ghahremani L, Niknami S, Nazari M. The Prediction of Physical Activity Intention and Behavior in Elderly Male Residents of a Nursing Home: A Comparison of Two Behavioral Theories. Iran J Med Sci. 2012;37(1):23-31.

  65.       Dishman RK, Vandenberg RJ, Motl RW, Nigg CR. Using Constructs of the Transtheoretical Model to Predict Classes of Change in Regular Physical Activity: A Multi-Ethnic Longitudinal Cohort Study. Ann Behav Med. 2010;40(2):150–63.

  66.       Moria K, Suzukib H, Wanga D-H, Takakia J, Takigawaa T, Oginoa K. Relationship of Psychological Factors with Physical Activity Stage of Change in Prime-and Middle-aged Japanese. Acta Media Okayama. 2009;63(2):97-104.

  67.       Thøgersen-Ntoumani C. An ecological model of predictors of stages of change for physical activity in Greek older adults. Scand J Med Sci Sports. 2009;19:286-96.

  68.       Nigg CR, Rossi JS, Norman GJ, Benisovich SV. Structure of decisional balance for exercise adoption. Annals of Behavioral Medicine, 20, S211. 1998.

  69.       Marcus BH, Selby VC, Niaura RS, Rossi JS. Self-efficacy and the stages of exercise behavior change. Research Quarterly for Exercise and Sport. 1992;63:60-6.

  70.       Nigg CR, Norman GJ, Rossi JS, Benisovich SV. Processes of exercise behavior change: Redeveloping the scale. Poster presented at SBM San Diego, CA. 1999.

  71.       Washburn RA, Smith KW, Jette AM, Janney CA. The Physical Activity Scale for the Elderly (PASE): Development and evaluation. J Clin Epidemiol. 1993;46(153-162).

  72.       Physical activity scale for the Elderly And Paffenbarger Physical Activity Index. new England Research Institute. The center for STRONG Medicine.1-4.

  73.       Harada N, Chiu V, King A, Stewart A. An evaluation of three self-report physical  activity instruments for older adults. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2001;33(6):962-70.

  74.       Martin KA, Reheski MJ, Miller ME, James MK, Ettinger JR, Messier SP. Validation of the PASE in older adults with knee pain and physical disability. Medicine & Science in Sports & Exercise. 1999;31(5):627-33.

  75.      Hagiwara A, Ito N, Sawai K, Kazuma K. Validity and reliability of the Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) in Japanese elderly people. Geriatr Gerontol Int. 2008;8:143-51.

  76.     Washburn RA, McAuley E, Katula J, Mihalko SL, Boileau RA. The Physical Activity Scale for the Elderly (PASE): Evidence for Validity. J Clin Epidemiol. 1999;52(7):643-51.

  77.      Mazloomy S, Mohammadi M, MorovatiSharifabad MA, Falahzade H. A Study of the Decisional Balance’s Role in Exercise Status Among Yazd’s Staff on the Basis Process of Change Model. Tabib shargh. 2009;11(2):57-65.(Text in Persian).

  78.      Riebe D, Garber CE, Joseph R, Mary G, Nigg C, Lees F, et al. Physical Activity, Physical Function, and Stage of change in Older Adults. Am J Health Behavior. 2005;29(1):70-80.

  79.     Geller KS, Nigg C, Motl R, Horwath CC, Dishman R. Transtheoretical model constructs for physical activity behavior are invariant across time among ethnically diverse adults in Hawaii. Psychology of Sport and Exercise. 2012;13:606-13.

  80.    Lovell GP, Ansari WE, Parker jk. Perceived Exercise Benefits and Barriers of Non-Exercising Female University Students in United Kingdom. intJEnvironResPublic Health. 2010;7:784-98.

  81.     Fallona EA, Hausenblasb HA, Nigg CR. The transtheoretical model and exercise adherence: examining construct associations in later stages of change. Psychology of Sport and Exercise. 2005;6:629-41.

  82.      Kim YH, Cardinal BJ, Lee JY. Understanding exercise behavior among Korean adults: a test of the transtheoretical model. International Journal of Behavioral Medicine. 2006;13(4):295-303.

      


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، بدین منظور تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، بدین منظور تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر­ مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش را کلیه­ی سالمندان ساکن درآسایشگاه­های شبانه روزی، مراکز جامع توانبخشی و نهادهای تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر ایلام در سال 1392 تشکیل می­دهند، که با استفاده از روش نمونه­گیری ...

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی مقدمه تمدن و پیشرفت روزافزون فناوری های مدرن،پدیده ای به نام ((فقر حرکتی))را با خود به همراه آورد.در نتیجه کم تحرکی و فقر حرکتی نارسایی هایی را موجب شده است که جنبه های مختلف جسمی،روانی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.برون رفت از وضع موجود نیازمند ابزارهای در خور و شایسته ای،از جمله فعالیت های ورزشی به عنوان یک ...

ا چکیده هدف ازپژوهش حاضر نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بیانی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی و همچنین ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای، شامل دو بخش که بخش اول شامل پرسشنامه ی چندگزینه ای محقق ساخته ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی چکیده مقدمه : دوره پیری به عنوان حساس ترین و پر مخاطره آمیزترین عمر آدمی بوده که اساس شخصیت روحی معنوی انسان ها در این مرحله پایه ریزی می گردد و چنانچه سالمندان در این مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگیرد ، چه بسا شکسته شده و روحیه خود را از دست خواهند دادو در تنهایی خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی معنا ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری بهداشت جامعه چکیده مقدمه: ورزش نکردن و روشهای مقابله با استرس غیر موثر در بین دانشجویان پرستاری شایع است که پیامدهای منفی در سلامتی را به دنبال دارد از آنجا که این دانشجویان در آینده به عنوان ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به مددجویان به عنوان الگوهای نقشی برای آنها می باشند اهمیت مطالعه را روی آنها بیشتر میکند. هدف:هدف ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی چکیده زمینه و هدف: سالمند شدن جمعیت یکی از مهم ترین تحول های اجتماعی است. سالمندی با هزینه های متعددی همراه است که یکی از عمده ترین این هزینه ها در بخش بهداشت و درمان می باشد. هدف اصلی سازمان های بهداشتی در ارائه خدمت به افراد سالمند بهبود کیفیت زندگی آنان، ایجاد زندگی مستقل و پیشگیری از معلولیت ها می باشد. ...

ثبت سفارش