پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی

word 738 KB 31954 88
1391 کارشناسی ارشد روانپزشکی
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

   

  هدف: با توجه به فراوانی و شیوع بالای اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD) بعنوان یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی و بروز مشکلات متعدد در زمینه مسایل رفتاری و شناختی متعاقب این اختلال، پژوهش در زمینه علل و راهکارهای بهبود مشکلات پدید آمده برای این کودکان و خانواده­هایشان همواره از محورهای پژوهشی در زمینه توانبخشی و بالاخص کاردرمانی بوده است. هدف از این مطالعه بررسی توجه پایدار کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی با استفاده از تمرینات ردیابی بینایی است.

  روش بررسی:  تعداد سی کودک پسر با  بازه سنی 6 تا 10 سال در دوگروه آزمون و شاهد که از لحاظ هوش و سن همگن بودند  به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و آزمون تقسیم شدند. گروه شاهد از مداخلات معمول کاردرمانی برخوردار بود اما گروه آزمون تحت مداخلات ردیابی بینایی نیز قرار می­گرفت. هر دو گروه با پرسشنامه کانرز والدین  و همچنین آزمون عملکرد مداوم (CPTII) در دو نوبت پیش آزمون -پس آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS16 صورت خواهد گرفت. از آزمون t وابسته برای مقایسه متغیرها در هر یک از گروه­های آزمایش و شاهد بطور جداگانه و از t مستقل برای مقایسه متغیر ها در گروه های آزمایش و شاهد قبل و پس از مداخله استفاده خواهد شد.

  یافته ها: مداخلات ردیابی بینایی منجر به کاهش مسائل شناختی و بیش فعالی و کل در کودکان گروه مداخله شده است. (05/0P<) و همچنین مداخلات ردیابی بینایی منجر به افزایش آستانه تشخیص و سرعت واکنش و کاهش خطای حذف، خطای ارتکاب، تغییرپذیری و تکرار کودکان گروه مداخله شده است. (05/0P<) (01/0P<)

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه میتوان چنین اظهار نمود که تقویت  الگوهای ردیابی بینایی بر توجه پایدار کودکان با نقص توجه-بیش فعالی موثر خواهد بود.

  کلید واژه:  اختلال نقص توجه بیش فعالی، ردیابی بینایی، توجه پایدار

  در این فصل به بررسی اجمالی بیان مساله و همچنین ضرورت بررسی، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف واژگان کلیدی پرداخته می­شود.

  1-1 مقدمه

  توجه، یکی از پیش نیازهای مهم حافظه بوده و این دو با هم از ملزومات اولیه جهت فرآیندهای یادگیری          می­باشند (وود[1] 1987 به نقل از آنسوورس[2] 1999). تأثیر عمیق و شدید نقص توجه و اختلال در حافظه و عملکردهای اجرایی مغز بر فعالیت های روزمره فرد امری پذیرفته شده است. نقایص خفیف توجه ممکن است انجام برخی فعالیت های روزمره را برای فرد دشوار یا حتی غیر ممکن سازند (سولبرگ[3] 2004).  توجه، تلاش ذهنی برای تمرکز برروی رویدادهای حسی یا ذهنی است. نقص توجه تأثیر منفی و بنیادی بر توانایی های انجام تکلیف در کودکان دارد. کودکانِ دچار نقص توجه اغلب در یک یا تعدادی از ابعاد و انواع توجه مشکل و اختلال دارند که این عدم کارآیی، منجر به بروز اختلالاتی می­گردد و طیف ویژه ای نظیر نقص توجه-بیش فعالی        (ADHD[4]) را شامل می­شود. کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی اختلالات توجهی زیادی را تجربه می­کنند که از این میان نقص توجه پایدار[5] مهمترین نقص توجهی در این کودکان است (بارکلی [6]1999).    مطالعات متعدد، نقص عملکرد توجه پایدار را در کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی به اثبات              رسانیده اند. (زنتال[7]، فاکنبرگ [8]1986، اسمیت 1985[9]). همچنین مطالعات دیگری نیز، اختلالات حرکت چشمی را در کودکان ADHD مورد بررسی قرار داده اند (داگلاس[10] ومونز[11] 2003 ، بیلاسما 1989[12] ، راندال جی راس2000[13]).

  در این مطالعه تأثیر بکارگیری استفاده از الگوهای ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی مورد بررسی قرار گرفت، با این امید که مداخلات توجهی خاص، بعنوان شیوه مکمل درمانی - غیر دارویی برای نقایص توجهی کودکان دارای اختلال توجهی بیش فعالی مطرح گردد.

  2-1 بیان مسئله

  ویلیام جیمز[14] در سال 1890 توجه را اینگونه توضیح داد که : توجه  عبارتست از تمرکز ذهن به یک شی­ء از میان اشیاء به صورت رشته ای از اندیشه های همبود به شکلی روشن و زنده که اساس آن، متمرکز شدن و قرار دادن شی­ء مورد نظر در کانون توجه[15]، تمرکز[16] و آگاهی[17] است. دونالد برادبنت نیز در کتاب ادراک و ارتباط، توجه را نتیجه وجود یک سیستم پردازش اطلاعات با ظرفیت محدود دانست. توجه مهارتی بسیار پیچیده است و در حقیقت در برگیرنده مهارت های متعددی است که هر یک در طی زمان و در طول رسش سامانه های عصبی و همگام با تجربه و دریافت محرک از محیط بروز پیدا می­کنند. مشکلات توجهی طیف وسیعی از اختلالات روانپزشکی کودکان را بوجود می­آورند که می­توان به اختلالاتی نظیر اختلال بیش فعالی-کم توجهی، اختلالات تکاملی - رشدی[18] و اختلالات یادگیری [19]اشاره نمود.

  طبق تعریف راهنمای تشخیص بیماریهای روانی DSM-IV-TR[20] اختلال نقص توجه- بیش فعالی عبارت است از یک وضعیت عصبی - رشدی که براساس وجود الگوی پایدار نقص توجهی (به ویژه توجه پایدار[21]) و یا تکانشگری[22] و بیش فعالی[23] به عنوان ویژگی­های بسیار تکرار پذیر و شدیدتر از میزان قابل مشاهده در همتاهای رشدی آنها مشخص می­گردد و علائم آن با سطح رشدی تکاملی فرد تناسب و همخوانی ندارد. اختلال نقص توجه-بیش فعالی الگوی پایدار عدم توجه و یا بیش فعالی و رفتارهای تکانشی است که شدیدتر و شایع تر از آنست که معمولاً در کودکان با سطح رشد مشابه دیده می­شود. هرچند بسیاری از موارد سالها پس از بروز              نشانه ها تشخیص داده می­شوند اما برای مطرح نمودن این تشخیص باید برخی از نشانه ها قبل از سن 7 سالگی ظاهر شوند. در ایالات متحده میزان بروز اختلال 2 تا20% گزارش شده است، با این حال رقم 3 تا 7 درصد رقم اطمینان بخش تری است. اختلال موجب بروز آسیب در عملکردهای هنجار نظیر موفقیتهای تحصیلی، رفتار در مدرسه، تعامل با والدین و خواهر و برادر و ارتباط با همسالان می­شود. در سبب شناسی این اختلال علل ژنتیکی، عوامل مربوط به رشد، آسیب­های مغزی، عوامل عصب شیمیایی، عوامل عصبی فیزیولوژیک و نیز عوامل روانی-اجتماعی مطرح می­باشند. علائم بالینی این اختلال بطور عمده شامل نقص توجه و بیش فعالی به همراه تکانشگری است. این کودکان در خانه حاضر نیستند حتی برای چند لحظه خاموش بمانند و اغلب انفجاری و تحریک پذیرند. محرکهای بی اهمیت می­توانند به راحتی توجه کودک را مختل سازند. از خصوصیاتی که بیش از همه ذکر می­گردد، شامل بیش فعالی، اختلال ادراک حرکتی، بی ثباتی هیجانی، نقص هماهنگی کلی، نقص توجه (میدان توجه کوتاه، حواس پرتی، درجاماندگی، ناتوانی در اتمام تکالیف و تمرکز ضعیف)، تکانشگری (اقدام قبل از اندیشیدن، تغییرات ناگهانی فعالیت و از جا پریدن در کلاس)، اختلال حافظه و تفکر، ناتوانی­های اختصاصی یادگیری، نقایص گفتاری و شنیداری، علائم مبهم عصبی و بی نظمی های نوار مغزی می­باشند. (کاپلان و سادوک[24]2003).

  طبق مطالعات انجام شده، کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی در طیف وسیعی از عملکردهای اجرایی مغز دچار اشکال هستند، خصوصاً در زمینه عملکرد توجهی، مطالعات متعددی نقص توجه مداوم و نیز توجه انتخابی را در این کودکان نشان داده اند (به نقل از توکا[25] و همکاران 2008). نارسایی توجه              مشخص ترین مشکل کودکان ADHD است و نخستین معیار تشخیصی محسوب می­شود. (بارکلی[26] 1997). بارکلی بیان می­کند که مهمترین مشکل توجه در کودکان ADHD نقص توجه پایدار است. (بارکلی1997).

  مشکلات حرکتی در کودکان دچار اختلال کم توجهی-بیش فعالی به علت اختلال در مسیر فرونتو استرایتال و مخچه ای ثابت شده است. همانند سیستم حرکتی، سیستم اکولوموتور این کودکان نیز با نقص در مناطقی از مخچه از قبیل عقده­های قاعده ای، تالاموس، مخچه، کالیکولوس فوقانی و تشکیلات مشبک ساقه مغزی است. سیستم اکولوموتور بعنوان یک سیستم میانجی بین حرکت و شناخت مطرح شده است. (زی و لی 2006).

   

   

  : attention deficit-hyperactivity (ADHD) as one of the common is a one of psychiatric disorder.various behavioral and cognitive problems is seen following this disorder that caused lots of problems for children and their family.so research on this field is a one of research topics on rehabilitation specially occupational therapy.the purpose of this study is to evaluate sustain attention of children with attention deficit-hyper activity by using visual tracking exercises.

   

  Material and method: Thirty boy children in aged 6 to 10 years old randomly divided into two groups.both group are matched in tems of intelligence and age.control group used common occupational therapy program but the intervention group used common occupational therapy exercice and also visual tracking exercises.both group evaluated by conners parent scale and countinus performance test (CPT) in pre-post test.data analysis used by SPSS16.and T-test is used to compare variable in both groups.

   

  : Eye tracking intervention reduced cognitive problem and hyperactivity sign in interventional group and also caused to increase detectability, commission and omission and increase reaction time in children with ADHD.

   

  Key words:   attention deficit-hyper activity  ,  sustain attention ,  eye tracking

 • فهرست:

  فصل اول. 6

  مقدمه. 7

  بیان مسئله. 8

  اهمیت و ضرورت بررسی. 10

  اهداف پژوهش: 12

  فرضیه های تحقیق: 13

  بیان واژگان کلیدی. 14

  فصل دوم. 17

  اختلال نقص توجه - بیش فعالی. 18

  مدلهای توجه: 23

  سامانه حرکتی چشم. 25

  انواع حرکات چشمی. 26

  ارتباط حرکات چشمی و توجه. 28

  فصل سوم. 33

  نوع مطالعه. 34

  جامعه مورد بررسی. 34

  معیار ورود و خروج افراد به مطالعه. 34

  روش جمع آوری دادهها : 35

  حجم نمونه و شیوه محاسبه آن. 35

  مکان و زمان انجام تحقیق. 36

  ابزار جمع آوری اطلاعات.. 37

  متغیرها  و نحوه سنجش آنها 39

  شیوه انجام کار 42

  روش تجزیه و تحلیل دادهها 43

  ملاحظات اخلاقی. 43

  فصل چهارم. 44

  بررسی همسانی در مورد متغیر های دموگرافیک.. 46

  بررسی متغیرها بین دو گروه 49

  مقایسه نتایج بین گروه مداخله و شاهد. 57

  فصل پنجم. 65

  معرفی پژوهش... 66

  تفسیر یافته های پژوهش... 67

  تفسیر داده های مرتبط با پرسشنامه کانرز والدین: 67

  تفسیر داده های مرتبط با آزمون عملکرد مداوم. 69

  نتیجه گیری. 71

  پیشنهادات.. 71

  محدودیت ها 72

    منابع. 73

  پیوست  77

  منبع:

  Sadock BJ, Sadock VA. KAPLAN & SADOCKS: Comprehensive Textbook of Psychiatry. 8rd ed. Lippincott William & Willkins; 2005

  Lewis M. Chid & Adolescent Psychiatry: A Comperehensive Textbook. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott William & Willkins; 2003

  Sadock BJ, Sadock VA. KAPLAN & SADOCKS: synapsis of psychiatry. 9rd ed. Lippincott William & Willkins;2003

  Stein MT , Perrin JM. Diagnosis and treatment of ADHD in school-age children in primary care settings: a synopsis of the AAP Practice Guidelines. A merican Academy of Pediatrics 2003;24:92-98

  Dreyer BP. The diagnosis and management of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in preschool children:     the state of our knowledge and practice. Curr Probl Pediate Adolesc Health Care 2006;36:6-30.

  Hughes L, Cooper P. Undrestanding and Supporting Children with ADHD : strategies for teachers, parents and other professionals. 1rd ed. London: SAGE Publications Company; 2007. P26-29.

  Sadock BJ, Sadock VA. KAPLAN & SADOCKS: Comprehensive Textbook of Psychiatry. 8rd ed. Lippincott William & Willkins; 2005

  Sohlberg M, Mateer C. Cognitive Rehabilitation:an integrative neuropsychological approach. New York London:  The Guilford Press ; 2001. P125-130

  Gazzaniga MS. Cognitive Neuroscience. W.W.Norton and Company; 2001.

  Conners CK. Conners Continuous Performance Test ĪĪ: Computer program for windows technical guide and softwarw manual. North Tonwanda NY:Mutli-Health Systems;2000

  Tucha O, Walitza S, Mechlinger L, Sontag TA, Kubber S, Linder M, Lange KW. Attentional functioning in children with ADHD- predominantly hyperactive-impulsive type and children with ADHD- combind type. Journal of Neural Transmission 2006-410-421

  Berwid OG, Kera EAC, Marks DJ, Santra A, Bander HA, Halperin JM. Sustained attention and response inhibition in young children at risk for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. J Child Psychol Psychiatry 2005;46(11):1212-1229

  Losier BJ, McGrath PJ, Klein RM. Error patterns on the continuous performance test in non medicated and medicated sample of children with and without ADHD: a meta-analytic review. J Child Psychol Psychiatry 1996;37:971-987

  Oades RD. Differential measurement of sustained attention in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder or tic disorder: relations to monoamic metabolism. Psychiatry Res 2000;93:165-178

  Barry TD, Klinger LC, Lyman RD, Bush D. Visual selective attention versus sustained attention in boys with ADHD. Journal of Attention Disorder 2001

  Swanson JM, Posner MI, Cantwell D, Wigal S. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: symptom domains , cognitive process and neural networks. INR. Parasurman (ED). The Attentive Brain; 1998. P445-560

  Barkley RA.Behavioral inhibition, Sustained Attention and Executive Functions: constructing a unifying theory of ADHD. Americam Psychological Bulletin 1997

  Bylsma, F. W., & Pivik, R. T. (1989). The effects of background illumination and stimulant medicationon smooth pursuit eye movements of hyperactive children. Journal of Abnormal Child Psychology, 73–90.

  Nanda N.J. Rommelse ,Stefan Van der Stigchel c, Joseph A. Sergeant A review on eye movement studies in childhood and adolescent psychiatry. Brain and Cognition 68 (2008) 391–414

  Russell A. Barkley. the nature of ADHD.Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Third Edition: A Handbook for Diagnosis and Treatment. 2006

  Jeffrey N.Epstein,Allatin Erkanli,C.keith Conners,Jane E.Costello and Adrian Angold.relations between Continuous performance test measures and ADHD behaviors.2002 Journal of Abnormal ChildPsychology

  Douglas P. Munoz, Irene T. Armstrong, Karen A. Hampton, and Kimberly D. Moore. partment of Physiology, Queen’s University, Kingston, Ontario, K7L 3N6 CanadaAltered Control of Visual Fixation and Saccadic Eye Movements inAttention-Deficit Hyperactivity Disorder

  Eric Borsting, O.D., M.S., Michael Rouse, O.D., M.S., and Ray Chu, O.D. Measuring ADHD behaviors in childrenwith symptomatic accommodativedysfunction or convergence insufficiency: a preliminary study2003

  Arns M, de Ridder S, Strehl U, Breteler M, Coenen A.Efficacy neurofeedback treatment in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).2009

  Dr. E. Mark Mahone, Ph.D., ABPP The Effects of ADHD (Beyond Decoding Accuracy) on Reading Fluency and Comprehension2011

  Russell A. Barkley Behavioral Inhibition, Sustained Attention, and Executive Functions: Constructing a Unifying Theory of ADHD. Psychological Bulletin 1997

  Edmund JS Sonuga-Barke, Sarah Elgie and Martin Hall. More to ADHD than meets the eye: Observable abnormalities insearch behaviour do not account for performance deficits on adiscrimination task. Behavioral and Brain Functions 2005,

  Sydney s.Zentall.Theory and evidence based straregies for children with attentional problem.wiley interscience2005.

  E. Mark Mahone. ADHD: Volumetry, Motor, and OculomotorFunctions. Springer‐Verlag Berlin Heidelberg 2011

  Canan Karatekin. Improving antisaccade performance in adolescentswith attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).2006

   

  Berwid OG, Kera EAC, Marks DJ, Santra A, Bander HA, Halperin JM. Sustained attention and response inhibition in young children at risk for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. J Child Psychol Psychiatry 2005;46(11):1212-1229.

  Faraone,s.v.et al,attention-deficit/hyperactivity disorder in adults:an overview.biological psychiatry200

  Costello.EJdevelopments in child psychiatric epidemiology.journal of the American academy of child and adolescent psychiatry1989

  Mogg.k.N.Millar and B.P Bradley,biases in eye movement to threatening facial expression in generalized anexiety disorder and depressive disorder.journal abnormal psychology.2000

  posner .M.I.cognitive neuroscience of attention 2004.newyork.Guilford

  Aboitiz,F,et albeyond endophenotype:an interdisciplinary approach to attentional deficiet hyper activity disorder.focus in cognitive psychology research.2006

  Andrew J. Martin. The role of personal best (PB) goals in the achievement and behavioral engagement of students with ADHD and students without ADHD Contemporary Educational Psychology 2012

  Louise Porter, PhD, Child Psychologist. Myths and some countervailing facts about ADHD.

  Purdie, N., Hattie, J. & Carroll, A. (2002). A review of research on interventions for attentiondeficit hyperactivity

  Arns, M., De Ritter, D., Strehl, U., Breteler, M., Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: The effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: A meta-analysis. Clinical EEG and Neuroscience, 40(3), 180-189

  Thomas R. Rossiter and Theodore J. La Vaque.A Comparison of EEG Biofeedback and Psychostimulantsin Treating Attention Deficit/Hyperactivity Disorders. Journal of Neurotherapy Volume 1. Number 1. 1995

  Marie I. Cameron and Viviane M. J. Robinson Effects of cognitive training on academic and on-task behavior of hyperactive children.Journal of Abnormal Child Psychology Volume 8, Number 3 (1980)

  Joel F. Lubar.Evaluation of the Effectiveness of EEGNeurofeedback Training for ADHD in a Clinical Setting.2005

  Carolyn B. Yucha, Evidence-based practice in biofeedback and neurofeedback 2008

  Andrew Duchowski .Eye tracking and methodology.Elsevier 2007

  Harvey WJ, Reid G. Motor performance of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a preliminary investigation. Adapted Physical Activity Quarterly 1997;14:189-202

   

  فرمند آ. سودمندی درمان ترکیبی: برنامه گروهی فرزند پروری مثبت و دارودرمانی ، بر علائم و شیوه های تربیتی کودکان 12-3 ساله مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی در مقایسه با هر یک از این درمانها به تنهایی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. گروه روان پزشکی; 1385.

  مبانی عصب روانشناختی یادگیری(هیجان و حافظه و توجه). چاپ اول: پیشیاره ا ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

  .لیلا دهقان و حمید دالوند کاربرد علوم اعصاب در توانبخشی.چاپ اول .انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1389

  دکتر سکینه غفاریان و دکتر علیرضا فاضل سیستم عصبی انسان.م.ل بار.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد1383

  خوشابی ک. برسی میزان شیوع اختلال بیش فعالی و نقص توجه و اختلالات همراه آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران. طرح تحقیقاتی.  دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی;1381.

  بخشی س. بررسی اثر بخشی تکالیف منتخب توجه بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال نقص توجه بیش فعالی 9 تا 11 ساله.  دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی. گروه کاردرمانی;1389 .

  هادیانفرد ح، نجاریان ب، شکر شکن ح، همرابی زاده هنرمند م. تهیه و ساخت فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته. مجله روانشناسی

  بهنیا ف.  بررسی کیفی اختلال های رفتاری دانش آموزان دیر آموز ارجاعی به کلینیک کاردرمانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی 1381


موضوع پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, نمونه پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, جستجوی پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, فایل Word پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, فایل PDF پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مشاوره مدرسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال کمبود توجه – بیش‌فعالی در کودکان هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه به نشانگان کمبود توجه – بیش‌فعالی کودکان و سلامت روان مادران بود. با استفاده از طرح پیس‌آزمون و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر به مقایسه بین ادراک و حافظه بینایی و شنیداری در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی – حرکتی در شهر تهران می پردازد.. در این پژوهش که بر مبنای روش همبستگی انجام شده است، 44 دانش آموز ...

پایان نامه: جهت دریافت دکترا چکیده مقدمه: بیش فعالی واختلال توجه (ADHD:attention-deficit hyperactivity disorder) یک سندروم عصبی-رفتاری است که با عدم توجه، تحریک پذیری، فعالیت زیاد، رفتارهای مضطربانه و متلاطم به خصوص در پسر بچه‌ها مشخص می‌شود. اتیولوژی ADHD هنوز مشخص نشده است اما کاهش حجم مغز، وزن کم موقع تولد وآسیب‌های مغزی در هنگام زایمان به خصوص در بچه‌های پره ترم از جمله ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی چکیده مقدمه : دوره پیری به عنوان حساس ترین و پر مخاطره آمیزترین عمر آدمی بوده که اساس شخصیت روحی معنوی انسان ها در این مرحله پایه ریزی می گردد و چنانچه سالمندان در این مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگیرد ، چه بسا شکسته شده و روحیه خود را از دست خواهند دادو در تنهایی خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی معنا ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده: هدف: اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان­کننده است که می­تواند بسیاری از جنبه­های زندگی فرد را مختل کند. در این تحقیق پژوهشگر به دنبال درمان با استفاده از روش­های نوروفیدبک و حضور ذهن به عنوان درمان­های جدید در حوزه روانشناسی می­­باشد. روش: طرح این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با دوگروه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی تربیتی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انشانویسی در کودکان با اختلال نارسا توجه/ فزون­کنشی انجام شد. از یک طرح شبه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون-پس آزمون استفاده شد. دو دبستان ابتدایی شهر سمنان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه­های SNAP-IV (فرم معلم) و اختلال ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.Sc) چکیده خواندن اساسی‌ترین ابزار یادگیری دانش آموزان است. نارساخوانی بیشترین درصد دانش آموزان ناتوان یادگیری را به خود اختصاص می‌دهد که با عدم موفقیت در زمینه مهارت‌های زبانی مثل خواندن، نوشتن و هجی‌کردن تعریف می‌شود. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه حافظه فعال نیز یکی از عوامل مهم در امر یادگیری است که این دانش آموزان در آن ضعف شدید دارند. از این ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A ) چکیده: هدف از اجرای این پژوهش بررسی نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب است. روش مورد استفاده در این نوع پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پس آزمون و پیش آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان ...

1- کليات 1- 1- مقدمه کيفيت را مي توان به روش هاي مختلف تعريف کرد اغلب مردم فقط يک درک مفهومي از کيفيت و يا به عبارت ديگر درکي از يک يا چند ويژگي خاص در يک محصول يا خدمت دارند. درک مفهومي يک نقط

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر هدف پژوهش حاضر تبیین نقش ابعاد سرشت و منش شخصیت در اقدام کنندگان به خودکشی می‏باشد. بدین منظور 100 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی که با روش نمونه‏گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به بیمارستآن‏های شیراز انتخاب ...

ثبت سفارش