پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲

word 1 MB 32004 108
1393 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری گرایش مراقبت های ویژه

  چکیده

  زمینه وهدف: بهبود کیفیت مراقبت از کاتتر های ورید مرکزی مستلزم ارتقاء سطح آگاهی پرستاران از دستورالعمل های استاندارد مراقبت از کاتتر ها و نتایج تحقیقات  در این حوزه می باشد.  در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تعین تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر عملکرد پرستاران در ارتباط با مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه  بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام شد.

  روش کار: این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون  دو گروهی (آزمون و شاهد) بر روی 46 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه  در دو بیمارستان آیت ا.. موسوی و ولیعصر  که به صورت غیر تصادفی به دو گروه کنترل (18 پرستار) و مداخله  (28 پرستار ) تقسیم شدند، انجام گرفت. قبل انجام مداخله با استفاده از چک لیست مشاهد ه ای محقق ساخته و پرسش نامه سنجش آگاهی توسعه یافته توسط لابیو و همکاران (2008) و عملکرد و دانش پرستاران در ارتباط با مراقبت از کاتتر ورید مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس درگروه آزمون به مدت یک ماه برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت و درگروه شاهد مداخله روتین( ارائه یک سخنرانی) به اجرا گذاشته شد. سه ماه بعد از مداخله  مجددا دانش و عملکرد پرستاران توسط پرسشنامه و چک لیست مشاهده عملکرد توسط همکار پژوهشگر ارزیابی شد. داده توسط نرم افزار آماری spss  نسخه 16 با استفاده از از آزمون های آماری کای اسکوئر، فیشر، آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تی مستقل و تی زوجی تجزیه تحلیل شد.

  نتایج: یافته ها نشان می دهد در مرحله پیش آزمون بین دو گروه آزمون و شاهد از نظر نمره آگاهی (۶۹۱/0 P>) و نمره عملکرد (817/0 P>) تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت. اما بعد از انجام مداخله  آموزشی  تفاوت معنی داری در آگاهی p<0.004)) و عملکرد (p<0.001) پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی  در دو گروه کنترل و مداخله وجود داشت.

  نتیجه گیری: ننایج پژوهش حاضر بیانگر این است که مداخله آموزش مبتنی بر مشارکت در مقابسه با روش های معمول در ارتقاء سطح دانش پرستاران و بهبود عملکرد آنها در مراقبت از کاتتر های ورید مرکزی موثرتر بوده و برنامه ریزان آموزش پرستاری می توانند از این رویکرد آموزشی درآموزش ضمن خدمت پرستاران استفاده نمایند.

  واژه های کلیدی: آموزش مبتنی بر مشارکت، آگاهی پرستاران، عملکرد پرستاران، کاتتر ورید مرکزی، بخش مراقبت های ویژه

   

  1-1) زمینه و اهمیت پژوهش

  امروزه ایجاد بیمارستان های مجهز به بخش مراقبت های  ویژه [1](ICU) باعث درمان و بهبودی بیمارانی شده است که در گذشته محکوم به مرگ بوده اند (۱). طولانی شدن مدت بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه و استفاده از تجهیزات تهاجمی منجر به شیوع بالای عفونت های بیمارستانی[2] گردیده است .عفونت بیمارستانی به عفونتی گفته می شود که به صورت محدود یا منتشر، در اثر واکنش های بیماریزای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن در بیمار ایجاد شود. این عفونت  باید حداقل 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شده و در زمان بستری  بیماری در دوره نهفتگی خود نباشد (۱و۲و۳).

  در کشورهای توسعه یافته صنعتی ۵ تا ۱۰ درصد بیماران بستری شده در بیمارستان به عفونت های بیمارستانی مبتلا می شوند. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه این رقم به حدود ۲۵درصد افزایش می یابد. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از ۴/۱ میلیون نفر در جهان به  عفونت های بیمارستانی مبتلا می شوند. در مورد شیوع عفونت های بیمارستانی در ایران مطالعات جامعی صورت نگرفته است. اطلاعات مربوط به عفونت‌های بیمارستانی که به صورت پراکنده از  بیمارستان های شهر مشهد به دست آمده، نشان می دهد که در بیمارستان رسول اکرم (ص)، درسال ۱۳۸۳ تعداد ۷۹۸ مورد و در سال ۱۳۸۴ تعداد ۸۴۹ مورد عفونت بیمارستانی  شناخته شده وجود داشته است (۳). در مطالعه ای که توسط اجل لوئیان و همکاران (۱۳۸۶) در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خاتم الأانبیاء تهران انجام شد نرخ بروز عفونت بیمارستانی ۷/۱۸ مورد عفونت به ازای هر یک هزار نفر برآورد گردید (۴).

  بخش های مراقبت  ویژه در مقایسه با سایر بخش ها شیوع بیشتری از عفونت های بیمارستانی را تجربه می کنند. آمارهای منتشر شده  نشان می دهد حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد از کل عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه بروز می کند (۱). شیوع نسبتاً بالاتر این عارضه در بین بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ، ممکن است ناشی از شدت مشکل زمینه ای یا خدمات تهاجمی تری از قبیل لوله گذاری تراشه و کاتتر ورید مرکزی و کاتترهای ادراری که این بیماران دریافت می کنند باشد(۵). عفونت‌های بیمارستانی یکی از علل مهم مرگ و میر و افزایش هزینه‌های درمانی محسوب می‌شود(۶). مطالعات نشان می دهد که مدت بستری در بیمارستان در افراد مبتلا به این  نوع عفونت ها، بین ۲/۵ تا ۲/۱۹ روز افزایش می یابد(۷و۸).

  هر یک از اعضای بدن انسان می تواند در بیمارستان دچار عفونت گردد. مهم ترین انواع عفونت های گزارش شده شامل عفونت دستگاه ادراری ۴۲٪، عفونت دستگاه تنفسی تحتانی(پنومونی) ۱۵ الی ۲۰٪، عفونت ناشی از زخم جراحی ۲۴٪ و عفونت دستگاه گردش خون ۱۰ تا ۲۰٪ می باشد. پنومونی و عفونت خون مهم ترین علل مرگ و میر عفونت های بیمارستانی را تشکیل می دهند(۱و۳). اگرچه عفونت خون در مقایسه با  سایر عفونت‌های بیمارستانی همچون عفونت تنفسی، عفونت ادراری و عفونت زخم فراوانی کمتری دارد (8/5 مورد به ازای هر 1000 روز کاتتر) اما به علت بالا بودن میزان مرگ و میر، افزایش هزینه‌های درمانی و عوارض ناشی از آن از اهمیت خاصی برخوردار است (9).

  یکی از مهم ترین علل عفونت های خون ،استفاده از کاتتر ورید مرکزی می باشد. کاتتر ورید مرکزی اصطلاحا به کاتتری که در ورید بزرگ مرکزی مانند ورید ساب کلاوین و یا ورید فمورال قرار داده شود گفته می شود. این کاتتر به صورت روتین جهت تزریق دارو و سرم با غلظت و حجم بالا، اندازه گیری فشار ورید مرکزی، گرفتن  نمونه خون و کارگذاری پیس میکرهای قلبی مورد استفاده قرار می گیرد (10). کارگزاری کاتتر ورید مرکزی گاهی با عوارض ناخوشایندی همراه می باشد.آمار ها نشان می دهد بیش از 15 درصد از بیمارانی که تحت کاتترگذاری ورید مرکزی قرار می گیرند دچار عارضه می شوند. عوارض ناشی از کاتتر ورید مرکزی به سه گروه اصلی عفونی، مکانیکال و ترومبوتیک تقسیم می شود. در مطالعات انجام شده درارتباط با عوارض کاتتر ورید مرکزی، میزان بروز عوارض مکانیکی 15 الی 19  درصد، عوارض ترومبوتیک 2 الی 26 درصد وعوارض عفونی 5 الی26درصد گزارش شده است (11).نتایج  مطالعه یوشیدا[3] و همکاران (2011)، در ارتباط با تأثیر کاتتر ورید مرکزی در افزایش طول مدت بستری در بخش مراقبت های ویژه نشان داد که داشتن کاتتر ورید مرکزی بیش از 10 روز  می تواند موجب افزایش چشمگیر خطر ایجاد  عفونت خون و هم چنین طول مدت بستری گردد (12).

   

   

   

   

  Abstract

  Background and aim: Improving the quality of central venous catheters caring requires the improvement of knowledge level of nurses from standard guidelines and manuals of catheter care and the findings of the studies in this field. In this line, this study aimed to assess  the effect of participation-based training program on nurses' knowledge and  performance with regards to providing care for Central venous catheters in Intensive Care Units in teaching hospitals of Zanjan's University of Medical Sciences.

  Method: A quasi- experimental   pretest-posttest design with two experimental and control groups  was carried out on 46 nurses  who were working in intense care units , in two Ayatollah Mousavi and Vali-e Asr hospitals ,and were non randomly  allocated to experimental group(n=28 ) and  control group( n=18 ).Before conducting intervention, performance and knowledge of the nurses regarding central venous catheter care were assessed by using researcher made observational checklist and questionnaire developed by Labio et al. (2008) .Then, in the experimental group for the period of 1 month a participation - based training program was conducted. For the control group also routine intervention (provision of a seminar) was carried.  Three months after intervention , the knowledge questionnaires were completed by nurses, and the checklist by the researcher’s colleague for the second time. Data were analyzed in SPSS (version 16) by chi-square, Fisher, ANOVA,  and independent t test..  and paired-sample T test.

  Findings: The findings indicated that after the intervention there was significant difference between nurses in the experimental group and control group in terms of   knowledge (  p<0.004)     ) and performance    (p<0.001)     with regards to central venous catheter caring . This is while that in the pretest stage no significant difference (p>0.05) has been observed between the two experimental and control groups in terms of knowledge and performance with regards to central venous catheter. 

  Conclusion: The results of this study suggest  that educational program based on participation has been more effective comparing to other conventional methods on improving the knowledge level of nurses and their performance with regards to central venous catheter and that nursing training planners can use this on-job training approach for nurses.

  Key words: Participation  Based training, Nurses' knowledge,Nurses' performance, Central venous catheter, Intensive  care unit

 • فهرست:

  فصل اول: معرفی پژوهش                            

  زمینه و اهمیت پژوهش...............................................................................................................................12

  هدف کلی..................................................................................................................................................18

  اهداف ویژه(اهداف جزیی) ..................................................................................................................18

  فرضیه پژوهش......................................................................................................................................18

  تعریف متغیرها........................................................................................................................................18

  پیش فرض های پژوهش........................................................................................................................20

  فصل دوم :چهارچوب پژوهش و مروری بر مطالعات

  چهارچوب پژوهش................................................................................................................................................23

  مروری بر مطالعات...............................................................................................................................................38

  فصل سوم:روش پژوهش

  نوع پژوهش.........................................................................................................................................46

  جامعه پژوهش.....................................................................................................................................46

  محیط پژوهش.....................................................................................................................................46

  نمونه پژوهش........................................................................................................................................47

  روش نمونه گیری.................................................................................................................................47

  حجم نمونه و روش محاسبه آن.......................................................................................................47

  مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج در مطالعه..................................................48

  ابزار گردآوری اطلاعات و روایی وپایایی ابزار.................................................................................48

  روش گردآوری اطلاعات و شرح مداخله........................................................................................50

  روش تجزیه تحلیل داده ها.............................................................................................................54

  محدودیت های پژوهش...................................................................................................................54

  ملاحظات اخلاقی.................................................................................................................................55

  فصل چهارم:یافته های پژوهش

  یافته های پژوهش.............................................................................................................................57

  فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری

  بحث.......................................................................................................................................................77

  نتیجه گیری...........................................................................................................................................83

  کاربرد یافته ها در پرستاری.............................................................................................................84

  پیشنهادات برای پژوهش های بعدی.............................................................................................85

  منابع....................................................................................................................................................86

  پیوست ها ............................................................................................................................................

  منبع:

   

   

  1-Ghiasvandian S. Nosocomial infection in the Intensive Care Unit. Downloaded from http://journalstumsacir/Wednesday, August 29, 2012. [ Persian]

  2- Centers for Disease Control and Prevention. NHSN Newsletter:Revised LCBI Definition. Atlanta, GA: US Dept of Health and Human Services, CDC; 2014. Available at: http://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/newsletters/january2014.pdf. Accessed February 3,2014.

  3-M.Hosseini. Guide National nosocomial infections surveillance system: Ministry of Health and Medical Education Department of Health, Center for Disease Control 2006. [ Persian]

  4-Looian.M.A KH, Samar.G,Feizadeh.A.The incidence of infection in the intensive care unit and hospital factors Khatam. GORGAN MED JOUR2007;9:24-8[Persian]

  5-Jean. L.Vincent, nosocomial    infection  in.adult intensive -care units .The Lancet .2012;361(14): 2068-2077.

  6- Abdollahi.AA RH, Khodabakhshi.B,Behnampoor.N,. Determine the knowledge, attitude and practice(Kap)on infection control nurses in hospitals of Golestan University of Medical Sciences. GORGAN MED JOUR2003;11:80-6. [ Persian]

  7- Mariano E, Miquel F, Anna T, Adamantia L, Mauricio V, Lina M, et al.Nosocomial pneumonia in the intensive care unit acquired by mechanically ventilated versus nonventilated patients. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2010; 182: 1533-1539.

  8- Wang-Huei S, Jann-Tay W, Mei-Shin L, Shan-Chwen C. Risk factors affecting in-hospitalmortality in patients with nosocomial infections. J Formos Med Assoc. 2009 Feb; 106(2): 110-118

  9-Lorente L, Villegas J, Martin MM, et al. Catheter –related infection in critically ill   patients. Intensive Care Med. 2004; 30:1681-1684.

  10-Theaker C. Infection control issues in central venous catheter care. Intensive and Critical Care Nursing2005;21:99-109.

  11-Yeganeh.R  BF, Kolahi.AA, Ahmadi.M,Hojati.M,. Prevalence of colonization and blood infection of central venous catheter-related and etiologic factors affect at 2002-2003. pajuhande2006;4(10):265-70. [ Persian]

  12-Yoshida.J IT, Kikuchi.T,Matsubara.N,Asano.I. Association between risk of bloodstream infection and duration of use of totally implantable access ports and central lines: A 24-month study. Am J Infect Control2011;39: 39-43.

  13-Dinc  L, Erdil F. The efectiveness of an educational intervention in changing nursing practice and preventing catheter-related infectionfor patients receiving total parenteral nutrition. International Journal of Nursing Studies2000;37:371-9.

  14-Warren DK, Zack JE, Mayfield JL, Chen A, Prentice D, Fraser VJ, et al. The Effect of an Education Program on the Incidence of Central Venous Catheter-Associated Bloodstream Infection in a Medical ICU. Chest2004;5:1612-8.

  15-Ferretti G, Mandala M, Di Cosimo S, et al. Catheter-related bloodstream infections, part 1: pathogenesis, diagnosis and management. Cancer Control 2002; 9; 513-23.

  16- Maki DG, Kluger DM, Crnich CJ. The risk of bloodstream infection in adults with different intravascular devices: a systematic review of 200 published prospective studies. Mayo Clin Proc. 2006; 81:1159-71.

  17- Dogru A, Sargin F, Celik M, et al. The Rate of device – associated nosocomial infections in a medical surgical intensive care unit of a training and research hospital in Turkey: one – year outcomes. Jpn. J. Infect. Dis. 2010; 63: 95-98.

  18- Coopersmith.C RT, Zack.J, Ward.M, Corcoran.R, Schallom.M, Sona.M, Buchman.T, Boyle.W, Polish.L, Fraser.V. Effect of an education program on decreasing catheter-related bloodstream infections in the surgical intensive care unit. Crit Care Med2002;30:59-64.

  19-Sudharma Ranasinghe.J AJ, Birnbach.J. Infection associated with central venous or epidural catheters: how to reduce it.Curr Opin Anaesthesiol2008;21:386–90.

  20-Richards..B CW, Bladen.T, Schluter.P,Effect of central venous catheter type on infections: a prospective clinical trial. Journal of Hospital Infection2003;54:10–7.

  21-Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for preventing heath-care-associated pneumonia. recommendation of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. MMWR Morb MortalWkly Rep 2004;53:136.

  22-Grady .N AM, Burns .L,Dellinger.P,Garland.J,Heard.S,ET ALL. Guidelines CDC for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections2011.

  23-Larwood .Kelvin. A. reduction centrul venous catheter infection. Crit Care Med2000;13:107.

  24-Masooleh.shadman.R. Evaluation of knowledge patients with herniated intervertebral disk between the nature of the illness and its care at discharge. Thesis for Master's degree at tarbiat modares University 1989:1-100. [ Persian]

  25-Rosenthal.V GS, Pezzotto.M,Crnich.C,. Effect of an infection control program using education and performance feedback on rates of intravascular device-associated bloodstream infections in intensive care units in Argentina. Am J Infect Control2003;31:405-9.

  26-Lobo.R,L,Oliveira.M,Gomes.L,Gobara.S,Park M,Figueiredo.V,Santos.E,Costa. Evaluation of interventions to reduce catheter-associated bloodstream infection: Continuous tailored education versus one basic lecture. 2009;38:440-8.

  27-Pronovost.P.ND, Berenholtz.S,Sinopoli.D,Chu.H,Cosgrove.S,ET ALL. An Intervention to Decrease Catheter-Related Bloodstream Infections in the ICU. N Engl J Med2006; 355: 2725-2732.

  28-Butterfoss FD, Gilmore, L. A., Krieger, J. W., Lachance, L., Lara, M., Meurer, J. R., et al. From formation to action: How allies against asthma coalitions are getting the job done Health Promot Pract2006;7:34S-43S.

  29-Rafii .F. Soleimani . M. Seyedfatemi. N. A model of patient participation with chronic disease in nursing care. Koomesh2011;12:293 - 304. [ Persian]

  30-Fletcher A. Meaningful Student Involvement Guide to Students as Partners in School Change. Available online at wwwsoundoutorg [serial on the Internet]. 2005.

  31-Srinivas H. Collaborative Learning. [internet] [cited 2010 Dec 3]; Available from: http://www.gdrc.org/kmgmt/c-learn/index.html.

  32-Vandrick.S. Language, culture, class, gender and class participation.  Paper presented at TESOL Annual International Convention Vancouver, Canada2000.

  33-Ammerr.Christine. The American Heritage Dictionary of Idioms. Houghton Mifflin.;1997;Availablefrom: .

  34- Miler R, Drake M. Standards of nursing performance. Tools for assuring quality care. QRB Qual Rev Bull. 1980 May;6(5):16-9.

  35-Afhami.S,HA,Hasan,Nia.Z,Seifi.A,Esmailpour Bazaz.N. catheter-related bloodstream infec-tion and implementing Iran Noso-comial Infections Surveillance Software. Anaesthesiology & Intensive Care2011;76:5-18. [ Persian]

  36-Labeau S VA, Vandijck DM Critical care nurses' knowledge of evidence-based guidelines for preventing infections associated with central venous catheters: an evaluation questionnaire. Am J Crit Care,2008;17:65-71.

  37-Benner, P. From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Menlo Park 1984 : Addison-Wesley.

  38-Introduction to infection prevention. Infection prevention guidelines. Accessed January20,2009:Reproductive.HealthOnline.http://www.reproline.jhu.edu/English/4morerh/4ip/IP_manual/01_Introduction.pdf.

  39- Khosravi.B, Razavi. A. .Review Article.Nosocomial Infections. EBNESINA .Journal of IRIAF Health Administration .2010Vol.13,No.1-2(36.35): 42-51.[ Persian]

  40-Soleymani, h. abdolbaghi.m, et al. book,2013. Comprehensive public health, Iran univercity medical science. [ Persian]

  41- Centers for Disease Control and Prevention. National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) system report, data summary from January 1998 through June 2013. Am J Infect Control. 2013;32:470-485.

  42-Weinstein Robert A  Nosocamial infection HARRISON S Principles of Internal Medicine15st Edition، McGraw-Hill International Edition, 2001, 853-859.

  43-Burke JP. Infection control – a problem for patient safety. N Engl J Med 2003;348:651–6.

  44-Wenzel RP, Prevention and Control of Nosocomial infections, 2003, Lippincott Williams &Wilkins 3rded, Baltimore.

  45- Practical guidelines for infection control in health care facilities. World Health Organization.Accessed.January20,2013.http://www.searo.who.int/LinkFiles/Publications_PracticalguidelinSEAROpub 41.pdf.

  46- Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee Website. Centers for Disease Control and Prevention Website, Accessed March 18, 2009.. Available at: http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/hicpac.html.

  47-Mandell GL, Bennett GE, Mandell , Douglas & Bennetts. Principles and practice of  infectious disease.  New York. Churchill livingstone,  2004:2565-72.

  48- Harrop JS, Styliaras JC, Ooi YC, Radcliff KE, Vaccaro AR,Wu C. Contributing factors to surgical site infections. J AmAcad Orthop Surg 2012;20(February(2):94101.

  49- Goarbach SL, Bartel JG, Blacklow NR. Infectious disease.5nd ed. philadelphia: WB sundres; 2012. P. 559-561.

  50-Costantini M ,Donisi,M .TurrinM G,Diana,L ,Hospital acquired infections surveillance and control in intensive care services, Results of anincidence study2014;3(4):347-355.

  51-Lashkari.M.Ghazanfari.M,from http://viewhospexperience.behdasht.gov.ir/experience/show/38[citedjun2011].[ Persian]

  52- Raad II. Zero tolerance for catheter-related bloodstream infections:the unnegotiable objective. Infect Control Hosp Epidemiol

  2008;29:951-953.

  53-Moretti EW, Ofstead CL, Kristy RM, Wetzler HP. Impact of central venous catheter type and methods on catheter-related colonization and bacteraemia. J Hosp Infect 2005; 61(2): 139-45.

  54- Mermel LA, Allon M, Bouza E, et al. Clinical practice guidelinesfor the diagnosis and management of intravascular

  catheter-related infection: 2009 update by the Infectious Disease Society of America. Clin Infectious Dis. 2009;49(1):1-45.

  55- Nazari R, Haji Ahmadi M , Saatsaz S, Rezaee R.Discrepancy between self-reported and observed and hygiene behaviour in healthcare professionals.journal of Mashad faculty of nursing and midwifery. 2010;10(2):31-7. [ Persian]

  56- Ward DJ. The infection control education needs Of nursing students: An interview study with studentsand mentor.Nurse.Today2011doi:10.1016/j.nedt.2010.

  57-Nazari R, HajiAhmadi M, Dadashzadeh M,Asgari M. Study of hand hygiene behavior amongnurses in Critical Care Units. Iranian Journal ofCritical Care Nursing. 2011; 4(2): 958. [ Persian]

  58-Sadri.s Training of state employees. Department of Development and Planning, Management and Human Capital Management:2004.14 [ Persian]

  59- Shokrollahi.m . Capacity building for health bureaucracy. Bureaucracy and Development Conference, the employment affairs, Tehran.2001. 17/18: 51-58. [ Persian]

  60-translator.Faghihi.F, Slavin. R. The conclusion of the research conducted on collaborative learning. Journal of Education Tehran.1991. [ Persian]

  61-Aronson, E., & Patnoe, S. The jigsaw classroom: Building cooperation in the classroom (2nd ed.). New York: Addison Wesley Longman.1997.

  62.Koutzavekiaris.I,Gourni.M,Rafailidis.P,Michalopoulos.A,Falagas.M.E.Knowledge and practices regarding prevention of infections associated with central venous catheters: A survey of intensive care unit medical and nursing staff Am J Infect Control2010;39.

  63-Ghadamgahi.F.Ebadi.A.Hooshmand.A. Knowledge, attitudes and self-efficacy ofnosocomial infection control nurses.JOUrnal of Military Medicine.2011.13(3/49): 167-172. [ Persian]

  64-Bazargan.A.Sarmad.Z.E.Hejazi.Research methods in the behavioral sciences, Agah.1997:195-210.[ Persian]

  65.Website,Ministry.of.Health,and.MedicalEducation..from News: 2013/09/12[ Persian]

  66- Moghadas.T.Momeni.M.Baghai.M.Ahmadi.SH. ICU nurses' attitudes about euthanasia. Journal of Medical Ethics and History of Medicine.2012. 8(5): 79-86. [ Persian]

  67 -Aghajani, M., S. .Valiee, Tol.A.. Death anxiety in the critical care and general nurses. Iran Journal of Nursing 2010.67(23): 59-68. [ Persian]

  68-Sullivan.Patrick.Nurses decry profession's 1:19 male-to-female ratio.CMAJ.2001 97(5):814.

  69-Yaghubi M, Seyed Sharifi S.SH, Abbaspour H, Knowledge, Attitude, and Practice of Intensive Care Units Nurses about Nosocomial Infections Control in North Khorasan Province Hospitals of Bojnurd in 2012, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2013;5(Student Research Committe Supplementary ):943-952[Persian]

  70-GhanbaryM, Shamsi M, Farazi A, Khorsandy M, Eshrati B, The survey of knowledge, self-efficacy and practice of nurses in standard precautions to prevent nosocomial infections in hospitals of Arak Universityof Medical Sciences in 2013, Arak Medical University Journal (AMUJ), 2013; 16(76): 45-54[Persian]

  71-Azmandian.J, S. M., Mirzaei.M ,Poorhoseini.S. Study of education effect on nurses knowledge and attitudes about organ donation at the time of brain death  IJCCN.2013.5(2): 11-20. [ Persian]

  72-Z.Goudarzi,M.R.Tefagh.,Z.Monjamed,A.M Memari,P. Kamali .The effect of continuing education of neonatal intensive care nursing on knowledge and the practice of the nurses working in the children’s hospitals. Hayat.2004. 10(1). [ Persian]

  73-Berenholtz SM, Pronovost PJ, Lipsett PA, et al. Eliminating catheter-related bloodstream infections in the intensive care unit. Crit Care Med. 2004;32(10):2014-2020.


موضوع پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, نمونه پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, جستجوی پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, فایل Word پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, دانلود پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, فایل PDF پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, پروژه درباره پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۱۳۹۲

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه : حفظ ایمنی و پیشگیری از پیامد­های جانبی به ویژه در بیماران بستری در بخشها به صورت یک نگرانی جهانی در حوزه بهداشت و سلامت در آمده و موجب طرح موضوع اثر بخشی شرایط محیط کار شده است. اهداف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامدهای ایمنی بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه مراکز ...

دوره کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه چکیده مقدمه:در بخش مراقبت های ویژه، پنومونیِ وابسته به ونتیلاتور رتبه نخستِ عفونتهای بیمارستانی را به خود اختصاص داده است.از آنجایی که نقش پرستاران در پیشگیری از این عارضه بسیار حائز اهمیت است، پژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی تاثیر دو روش آموزش چهره به چهره وکارگاهی راهنمای بالینی پیش‌گیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور، برسطح دانش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت و ابعاد آن در سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت است. متغیر مستقل این پژوهش آموزش ضمن خدمت است. در این پژوهش از مدل چهار بعدی لطیف 2012 (رضایت از جلسه آموزش، رضایت از محتوای آموزش، رضایت از آموزش دهنده و انتقال یادگیری) استفاده شده است. متغیر وابسته ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری ویژه چکیده: مقدمه: محیط کاری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ، می تواند تاثیرات اساسی روی نتایج مرتبط با پرستار و همچنین روی ایمنی بیمار بگدارد. مطالعه در مورد عوامل موجود در محیط کاری پرستاران ، می تواند اطلاعات مفید و اختصاصی را جهت طراحی مجدد کار فراهم نموده و در نتیجه باعث بهبود کار پرستار و افزایش ایمنی بیمار گردد. موانع ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه مقدمه: مراقبت مبتنی بر شواهد عبارت از کاربرد نتایج بهترین تحقیقات ، همراه با دانش ، تخصص ، تجارب بالینی و توجه به ارزش های بیمار در ارائه مراقبت می باشد .بدین منظور، بکار گیری اصول راهنمای مبتنی بر شواهد و بررسی کیفیت دستورالعمل های مراقبت بالینی مبتنی بر شواهد در بخش های مراقبت ویژه، در زمینه شایع ترین عوارض موجود در بخش ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان چکیده عنوان: بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ­ گیری در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392 مقدمه: رگ ­گیری مهمترین پروسیجردرمانی در بین بیماران بستری است و به دلیل ماهیت تهاجمی ، این پروسیجر با عوارض فراوان و شایعی همراه است. هدف از مطالعه حاضر ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه : جاگذاری کاتتر وریدی متداول ترین اقدام تهاجمی است که برای بیماران بستری در بیمارستان انجام می شود. در بسیاری از موارد این پروسیجر ساده می تواند باعث نجات جان بیمار شود. از جانب دیگر این اقدام در برخی از گروهها و بیماران به تکنیکی مشکل و زمان بر تبدیل می شود. برای رفع مشکلات همراه با این تکنیک اقدامات کمک ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه: بیمارستانها به منظور ارتقای کمیت و کیفیت مراقبتها، افزایش رقابت و کارآیی، کاهش هزینه ها به وجود پرستارانی خلاق و نوآور نیازمندند. ضرورت وجود اینگونه پرستاران در بخشهای ویژه که مراقبتهای پیچیده ترو منحصر به فرد به بیماران شدیدا" بدحال ارائه می نمایند، بیشتر احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان نوآوری در ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت‌ های ویژه چکیده زمینه و هدف : ملاقات در بخش‌های مراقبت وی‍ژه از دیر باز محدود بوده است.محدودیت ملاقات و بالطبع جدایی بیمار و خانواده از سویی و روبرو شدن با محیط ناآشنا، ترس از ناشناخته‌ها، از سوی دیگر تنش را دو چندان می‌کند و به عنوان یک بحران برای بیمار و خانواده بوده و موجبات آشفتگی و نگرانی شدید برای آنان است. اما ...

(پایان نامه) جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی- جراحی) چکیده: زمینه و هدف: مداخلات الکتروفیزیولوژیک از جمله روش های جدید در تشخیص و درمان دیس ریتمی ها بوده و مانند هر مداخله تهاجمی دیگر، عوارضی همچون اضطراب را به دنبال دارد. با توجه به اثرات اضطراب بر شاخصهای همودینامیک و ناراحتی بیماران، به کاربردروشهایی ایمن و کم هزینه برای کننرل این مشکل روانشناختی نیاز ...

ثبت سفارش