پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390

word 1 MB 32017 99
1391 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت: ۱۲,۸۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت

  مقدمه: افزایش فشار داخل شکمی(IAP) به عنوان عامل خطر مستقل مرگ ومیر در بین بیماران بخش های مراقبت ویژه شناخته شده است و شیوع هیپرتانسیون داخل شکمی (IAH ) تا 58درصد نیز گزارش می گردد. تأثیر تغییر در وضعیت بدن (بالا بردن سر تخت ) بر روی صحت اندازه گیری IAP ، به منظور کاهش خطر پنومونی وابسته به ونتیلاتور هنوز به طور کامل شناخته نشده است.

  هدف: این پژوهش به منظورمقایسه تغییرات IAP در وضعیت صفر ، 15 و30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام شده است.

  مواد وروش: در این مطالعه نیمه تجربی اندازه گیری IAP به روشkorn      هر 8 ساعت به مدت 24 ساعت  در سه وضعیت صفر ، 15 و 30 درجه سر تخت بر روی 76 بیمارتحت تهویه مکانیکی بالای 18 سال بستری در بخش مراقبت ویژه که معرض خطر IAH  قرار داشتند ، انجام شد.سپس میانگین  IAP  در 24 ساعت و محدوده توافق و میزان خطای با استفاده از آزمون بلند وآلتمن  بر اساس محدوده ذکر شده  انجمن جهانی سندرم کمپارتمان شکمی  ( 4- تا 4+ و 1 میلی متر جیوه ) مقایسه گردید.

  نتایج : یافته­ها نشان داد که با افزایش زاویه سر تخت IAP از نظر آماری افزایش پیدا   می کند.(0001/0>P) آزمون بلند و آلتمن میزان خطا و محدوده توافق را بین زوایای 15- 0 ] 13/1 و 76/2- تا 94/4 [  و بین زوایای 30-0 ] 66/2 و 66/1- تا 89/6[ نشان داد.

  نتیجه گیری : بالا بردن سر تخت منجر به افزایش معنی دار در اندازه گیری  IAPمی گردد و تا زمانی که با انجام پژوهش های بیشتر دلایل و صحت اندازه گیری IAP در وضعیت های غیر از صفر مشخص نشده باشد، توصیه می گردد در صورت تحمل بیمار اندازه گیریIAP در وضعیت صفر درجه انجام شود ودر غیر این صورت به این  تفاوت  توجه شود.

  کلید واژه: افزایش فشار خون درون شکمی ، بخش مراقبت ویژه ، بیماران بستری

   

  بیان مسئله :

   فشار داخل شکمی (  [1](IAPبه شکل فزاینده ای به عنوان یک عامل مهم  فیزیولوژیکی در بیماران بخش مراقبت ویژه مورد توجه قرار گرفته است (2،1). افزایش فشار داخل شکمی یک فرایند خاموش بالینی است که تا وقتی به طور کامل پیشرفت نکند تشخیص داده نمی شود .انجمن جهانی سندرم کمپارتمان شکمی (WSACS)[2] میزان بروز هیپرتاسیون داخل شکمی [3](IAH)در بیماران بخش­های مراقبت­ ویژه از               18درصد  تا8/58 درصد و در بیماران بدحال داخلی وجراحی 65 - 4/54 درصد بیان کرده است (2 ) . این دامنه وسیع در محیط های بالینی مختلف( جراحی یا داخلی ) ، وضعیت بیمار ( تروما ، سوختگی، بیماران بعد از عمل )  ، تنوع روش های اندازه گیری IAP و نیز عددی که برای تعریف هپیرتاسیون داخل شکمی انتخاب می شود ( 25-12 میلی مترجیوه ) متفاوت است (3).  از این رو  IAHبه عنوان یک سندرم دیسترس حاد تنفسی ((ARDS[4]  شکمی شناخته می شود(4). افزایش فشار داخلی شکمی نتایج و اثرات مختلف و مخربی برروی بافتهای اطراف و ارگانهای دیگر بدن دارد . اثر ایسکمیک وقتی IAP به 10 میلی متر جیوه و یا بیشتر برسد رخ می دهد .اما وقتی فشار به 20 میلی متر جیوه و بالاتر رسید ، آسیب ارگانی غیر قابل برگشت رخ می دهد سندرم کمپارتمان شکمی ایجاد می گردد (4،2) .

  تحقیق رین تام[5] و همکاران نشان داد که میزان مرگ و میر درروز بیمارن مبتلا به IAH   بستری در بخش مراقبت ویژه در مقایسه با بیماران بدون ابتلاء به IAH در طی 28 روز  به ترتیب 9/37 در مقابل  1/19 و در طی 90 روز 7/53 در مقابل 8/35 بود ، IAH اولیه به عنوان عامل  خطر مستقل مرگ و میر شناخته شده است (5).

  مطالعات نشان داده است که با پایش IAP در بیماران بستری در بیمارستان وبه بخصوص بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه طول مدت بستری بین 10 تا 13 روز کاهش پیدا می کند و بدنبال آن روازانه 2000 دلار صرفه جویی در هزینه های درمان می گردد. با درمان  و مراقبت به موقع و زود هنگام در بیماران  مبتلاء به IAH  به ازای هر بیمار مبتلاء 10000 تا 20000 دلار صرفه جویی خواهد شد (2).

   

  یافته­ها در مطالعه کربز[6] نشان داد  که در بیماران تحت تهویه مکانیکی، تنظیم دستگاه تهویه  مکانیکی بخصوص ([7](PEEP باید با توجه به اثرات فشار داخل شکمی برروی قفسه سینه و کمپلیانس ریه ها انجام شود(6). از طرف دیگرفشار داخل شکمی افزایش یافته می تواند یک عامل پیش بینی کننده نارسایی ارگانی و میزان مرگ و میر در این بخش ها باشد (7،3).

  اکثر بیماران بخش های مراقبت ویژه تحت تاثیر مانیتورینگ های مختلف همودینامیک مانند (CVP ([8] و ((CO[9] می باشند چیزی که اغلب به آن توجه نمی گردد این مسأله است که اندازه گیری های مختلف همودینامیک تحت تاثیر عوامل دیگری مثل تهویه مکانیکی وIAP می باشند (9،7،8 ) . علیرغم شیوع بالای IAH و اهمیت ACS و کنترل آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه ، اندازه گیری فشار داخل شکمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این در حالی است که  اگر سندرم کمپارتمان شکمی و عوارض شدید آن رخ دهد تنها درمان جراحی برای کاهش فشار داخل شکمی کاربرد دارد . بنابراین تشخیص زود رس برای مداخله کافی و کنترل آسیب ضروری می باشد ( 3 ) .

  بررسی و اندازه گیری فشار داخل شکمی همانند سایر بررسی های پارامترهای همودینامیک از وظایف پرستار بخش مراقبت ویژه است. کسب مهارت های پرستاری به منظور تشخیص بیماران در معرض خطر IAH اساسی و ضروری می باشد تا با مداخلات غیر جراحی زود هنگام به کاهش IAP و جلوگیری از بروز ACS کمک نماید. تحقیقات نشان داده است که  در 60-40 درصد  موارد معاینات بالینی در تشخیص  IAHدر مقایسه با اندازه گیری فشار داخل شکمی موفق نبوده است(10،11) . اندازه گیری سریال IAP  برای تشخیص و درمان IAH/ACS ضروری است زیرا حساسیت معاینه بالینی تنها 60درصد             می باشد (13،12).

  به دلیل اهمیت IAH ، پرستاران باید به طور ویژه ای از فرایند اندازه گیری فشار داخل شکمی و جنبه های مختلف آن آگاه باشند . از طرفی اگر به این امر توجه نشود منجر به بروز اشتباه در سایر اندازه گیری همودینامیک خواهد شد  ( 16،14،15).

   

  از این رو طبق توصیه انجمن جهانی سندرم کمپارتمان شکمی ، اندازه گیری روتین در بیماران دارای دو یا چند عامل خطر مثل اتصال به تهویه مکانیکی ، ترانسفوزیون خون بیش از 10 واحد در 24 ساعت ، دریافت مایعات بیش از 5 لیتر در 24 ساعت ، پنومونی[10] ، سپسیس[11] و ... باید هر 6-4 ساعت تا زمان حذف عامل خطر انجام شود(17) .

  معمولاً وضعیت استاندارد مورد استفاده برای اندازه گیری فشار داخل شکمی صفر درجه می باشد.اما برای بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه این وضعیت می تواند عواقب  جبران ناپذیری از جمله پنومونی ، دیسترس تنفسی و ... داشته باشد بخصوص وقتی که این اندازه گیری بصورت مداوم صورت گیرد. لذا چالشی که اغلب پرستاران بخش مراقبت ویژه با آن روبرو هستند این مسئله است که هنگام مانیتورینگ همودینامیک بیمار از جمله IAP نیاز است که بیمار حتماً در وضعیت طاقباز قرار گیرد؟(14)

  پیشبرد راحتی و آسایش بیمار از طریق مداخلات پرستاری یک جزء جدایی ناپذیر از مراقبت پرستاری در بخش های ویژه است و از وظایف پرستاران می باشد. یکی از جنبه­های راحتی وآسایش بیمار برقراری وضعیت مناسب و راحت برای بیمار می باشد (18 ) .

   شواهدی در مقالات درباره تاثیر وضعیت بدن  برروی اندازه گیری فشار داخل شکم وجود دارد ، اما تاثیر درجه ای که معمولاَ برای وضعیت های مختلف زاویه سرتخت در بیماران بخش های مراقبت ویژه استفاده می شود برروی فشار داخل شکم روشن نیست(19). اندازه گیری فشار داخل شکم در وضعیت صفر درجه که وضعیت مطلوب در بیماران بخش مراقبت ویژه نمی باشند ، باعث  می شود که فشار داخل شکم کمتر از میزانی که اغلب اوقات بیماران با آن روبرو هستند ،اندازه گیری گردد( 1،13،15 ).

  از سوی دیگر عدم تحمل این وضعیت دربیماران با شرایط خاص منجر به افزایش کاذب IAP خواهد شد (12،11). تحقیقات در زمینه این بیماران، که تحمل چنین وضعیتی را ندارند همانند بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ، سندرم دیسترس تنفسی ، سپسیس یا جراحی به اندازه کافی در دسترسی نمی باشد(13). علاوه بر آن قرار گرفتن بیمار در وضعیت خوابیده به پشت بدون بالا آوردن سرتخت حتی برای مدت کوتاه با هدف اندازه گیری فشار داخل شکمی خطر پنومونی­ آسپراسیون را افزایش می­دهد. این وضعیت برخلاف خط مشی­های توصیه شده مرکز کنترل بیماریها برای پیشگیری از این عارضه می باشد در اصول توصیه شده در بیماران بخش های مراقبت ویژه تاکید می­شود تادر صورت عدم ممنوعیت درهمه­زمان ها حداقل30 درجه ­افزایش سرتخت وجود داشته باشد . علت این امر شواهد­ی­ از کاهش پنومونی وابسته به ونتیلاتور است واینکه این وضعیت میزان بروز زخم های فشاری را کاهش می دهد  (14). بنابراین درک تاثیر وضعیت بدن بر اندازه گیری فشار داخل شکمی مهم است بطوریکه اندازه های فشار داخل شکمی می تواند به شکل مناسبی تفسیر گردد (20) .

  برخی از مطالعات نشان داده اند که با افزایش سر تخت بیش از 20 درجه فشار داخل شکمی به شکل معنی داری افزایش پیدا خواهد کرد (12) و نیز در مواردیکه بیمار در معرض خطر کمپارتمان شکمی قرار دارد و فشار داخل شکمی بیش از 20 میلی مترجیوه می باشد ، فشار داخل شکمی می تواند در وضعیت نیمه نشسته اندازه گیری گردد(1). همچنین تحقیقات نشان داده اند که ارتباط فشار داخل شکمی و زاویه سر تخت در مردان و بیماران با شاخص توده بدنی بالاتر معنی دار تر بوده است(19،20) .

  ثبات وضعیت بیمار از یک اندازه گیری تا اندازه گیری بعدی در روش اندازه گیری متناوب فشار داخل شکمی در صحت آن برای تصمیم گیری بالینی اهمیت دارد . تغییر وضعیت های مختلف در فواصل اندازه گیری فشار داخل شکمی بر صحت میزان اندازه گیری شده تاثیر گذار است و می تواند در تصمیم گیری بالینی اختلال ایجاد نماید ( 2 ) .

  مطالعات بیشتر در این زمینه این امکان را خواهد­­ داد تا در تکنیک اندازه گیری فشار داخل شکمی در زوایای مختلف سرتخت بدون آنکه بیمار در وضعیت صاف (صفر درجه) و عوارض بالقوه آن قرار داده شود ، تصحیحی صورت گیرد و همچنین­ از آنجائیکه ACS برمبنای اندازه گیری فشار داخل شکمی در وضعیت صاف تعریف می شود ، برای اینکه وضعیتی غیر از  صفر درجه  برای اندازه گیری فشار داخل شکمی استفاده شود نیاز به مطالعات بیشتری است (11). انجمن جهانی سندرم کمپارتمان شکمی یکی از توصیه ها و پیشنهادات برای پژوهش و تحقیق درباره روش اندازه گیری فشار داخل شکمی و تاثیر وضعیت بدن بر روی اندازه گیری IAP  بیان کرده است (17) .

  ازآنجائیکه عوارض ناشی از وضعیت صفر درجه در برخی موارد مانع از انجام اندازه گیری IAP          می شود ، لذا پژوهش­های متعددی در مورد درجه زاویه سرتخت که کمترین تفاوت را با اندازه گیری فشار داخل شکمی در وضعیت صفر درجه دارد لازم به نظر می رسد . برخی از محققین بیان می کنند که تعیین معیار های اصلاح شده فشار داخل شکمی اجازه می دهد که بتوان فشار داخل شکمی را در وضعیت های نیمه نشسته تفسیر کرد(20) . آنچه در مراقبت از بیماران مهم بوده این است که سعی شود مراقبت ها به گونه­ای انجام گردد که حداقل عوارض احتمالی را برای بیماران به دنبال داشته باشد و نیز در عین حال با حفظ راحتی و آسایش بیمار مانیتورینگ بیمار دقیقاً منعکس کننده وضعیت واقعی او باشد (2) .

  Introduction: Elevated Intra-abdominal pressure (IAP) is known as an independent significant reason of mortality in admitted patients at ICU ward and wide spread of Intra-abdominal hypertension (IAH) is reported up to 58%. The impact of body position (to elevate the head of bed) on the accuracy of measurement of IAP- in order to decrease the risk of the risk for ventilator associated pneumonia - has not been known yet.

   

  Aim: This study was to compare the change of IAP at 0, 15, 30 degrees for the head of bed in patients admitted at ICU.

  Methodology: Present study is a semi-experimental which the measurement of IAP was done by the method of Korn at the interval of 8 hours during 24 hours at three degrees of 0, 15, and 30 of the head of bed. All mentioned above were criterion for the study on 76 patients under mechanical ventilation above 18 years old who were exposed to IAH. Thereafter average of IAP   during 24 hours and limit of agreement bias was compared by Bland and Altman Test according to World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS)(-4 to +4 and 1 mml Hg).

   

  Result:  Findings represented that IAP increases by the elevation of the head of bed (p< 0.0001). Bland and Altman showed limit of agreement between angles of 0-15 as [4.94 to -2.76 and 1.13] and between angles 10-30 as [6.89 to -1.66 and 2.66].

  Conclusion:  Elevating the head of bed leads to significant relationship with measuring IAP. It is recommended that more reaches are needed to conclude about the accuracy of measurement of IAP at degrees other than zero.  It is important to note that as long as patients are tolerant, measurement of IAP has to be done at the position of zero degree. Otherwise the difference it makes must be considered.

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات

   

  1- 1  مقدمه (بیان مسئله).........................................................................................................................................2

  1-  2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)...................................................................................................6

  1- 3 فرضیه پژوهش ...............................................................................................................................................7

  1-4 تعاریف علمی واژه ها.......................................................................................................................................7

  1-5 تعاریف عملی واژه ها................................................................................................................................8

  1-6 پیش فرض ها.............................................................................................................................................9

  1-7 محدودیت های پژوهش.............................................................................................................................9

   

  فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

  2-1 چهارچوب پژوهش..................................................................................................................................11

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده ............................................................................................................27

   

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  1-3 روش پژوهش..........................................................................................................................................42

  2-3 نوع پژوهش.............................................................................................................................................42

  3-3 جامعه پژوهش..........................................................................................................42

  3-4 نمونه گیری.............................................................................................................42

  3-5 روش نمونه گیری....................................................................................................42

  3-6 مشخصات واحدهای مورد پژوهش..............................................................................43

  3-7 محیط پژوهش..........................................................................................................43

  3-8 ابزار گرد آوری داده ها..............................................................................................43

  3-9 اعتبار علمی یا روایی ابزار..........................................................................................44

  3-10 روش کاربردآوری داده ها........................................................................................44

  3-11 روش های تجزیه وتحلیل آماری داده ها......................................................................45

  3-12 ملاحظات اخلاقی.....................................................................................................47

   

  فصل چهارم:نتایج پژوهش:

  4-1 یافته های پژوهش.....................................................................................................49

  4-2جداول و نمودارها......................................................................................................50

   

  فصل پنجم: بحث وبررسی یافته ها

  5-1 تجزیه وتحلیل یافته ها...............................................................................................79

  5-2 نتیجه گیری نهایی.....................................................................................................87

  5-3 کاربرد یافته ها.........................................................................................................89

  5-4 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی..............................................................................90

  5-6 منابع ومأخذ.............................................................................................................91

   

  منبع:

   

   

  1.Cheatm  M., De Walea ,J., De Laet, I., De Keulenaer B.,Widder S., Kirkpatric A.,      et al. The impact of body postion on intra-abdominal pressure measurment:A multicenter analysis . crti care med , 2009,7,2187-2190.

   

  2.Carlson K., Abdominal compartment syndrome in the ill patient:A comprehensive review and implications for the acute care nursing practitioner. The university of 9Arizona ,2008,1-69.

   

  3.Murcia I.,Sobino-hernandez M., Garcis-lopez F.,et al. Usefullness of intra-abdominal pressure in a predominantly medical intensive care unit . Journal of critical care , 2010 , 25 , 175e1-175e6.

   

  4.Malbrain M., De laet I., De Walea J., IAH/ACS:The Rationale for Surveillance. World J Surg , 2009, 33, 1110 - 1115.

   

  5.Reintam A., Parm P., Kern H., Starkopf J.,Primary and secondry intra-abdominal hypertension __ different  impact on ICU  outcome .  Intensive Care Med , 2008 , 34 , 1624 - 1631.

   

  6.Krebs J., pelosi P., Tsagogiorg C.,Lueke T.,Effect of positive end-expiratory pressure on respiratory function and hemodinamics in patients with acute respiratory failure with and wihout intra-abdominal hypertension: a pilot study . Available from URL: http://www. ccforum.com/content /13/ 5 /R160.

   

  7.Reguria T.,et al. Intra-abdominal hypertension incidence and association with organ dysfunction during early sepic shock. Lournal of critical care ,2008,23, 461-467.

   

  8.Wolfe T.,Gallargher J.,Intra-abdominal hypertension:pitfalls , prevalence and treatment options. critical care nursing ,2007,234 - 244.

   

  9.Walsh Y.,Bcur H., When and how should we measure intra-abdominal pressure ? SAJCC,2008, 24, 61-63.

   

  10. Cheatham M.,Intra-abdominal pressure monitoring during fluid resuscitation . critical care ,2008 ,14, 327-333.

   

  11.Anderson R.,Revision of the procedure for monitoring intra-abdomnial pressure . critical care nursing , 2007, 27(5) , 60-70.

   

  12.Vasquez D., Berg-Copas G., Wetta-Hall R.,Influence of semi-recumbent position on intre-abdominal pressure as measured by bladder pressure. Journal of surgical research , 2007 , 139 , 280-285.

   

  13. McBeth P., Zygun D., Widder S., et al. Effect of patient positioning on intra-abdominal pressure monitoring .The American Journal of Surgery, 2007, 183, 644 -647.

   

  14. Rauen  C., Makic B., Bridges E., Evidence-Based practice Habits:Transforming Research  Into Bedside practice . Critcal care nursing , 2009,29(2),46-64.

   

  15.Shuster M., Haines T., Sekula K.,  Sekula K., Kern J.,Vasquez J., Reliability of Intrabladder Pressure Measurement in Intensive care.  American Juornal Of Critical Care,2010 ,19,29-39.

   

  16.Keulenaer B.,Waele J., Malbrain M.,What is normal intra-abdominal pressure and how is it affected by positioning , body mass and positive end –expiratory pressure? Intensive Care Med ,2009, 35, 969-976.

   

  17.Available from URL:http:// www.wsacs.org/research_recommendations.php

   

  18.Spencer P., Kinsman L., Fuzzard k.,A critical care nurse, guide to intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome.  Australian Critical Care, 2008 , 21 , 18-28.

   

  19.Chiaka Ejike J., Kadry J., Bajiri KH., Mthure M., Semi-recumbent postion and body mass percentiles :effects on intra-abdominal pressure measurement in critically ill children. Intensive Care Med , 2010 , 36 , 329-335.

   

  20.Mabrain M., Cheatham M., Kirpatrick A., et al. , Results from the intennational conference of experts on intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome .I. Definitions. Intensive Cre Med , 2006 , 32 , 1722-1732.

   

  21. Coyer F.,Wheeler M .,Wetzing S.,et al., Nursing care of the mechanically ventilated patient: What does the evidence say ? Part  two. Intensive and critical care nursing , 2007 , 23 , 71-80.

   

  22. Efstathiou E. , Zaka  M . , Farmakis M . , et al., Intra-abdominal pressure monitoring in septic patients .  Intensive Care Medicine, 2005, 31, 175-183.

  23. Reintam, A., et al., Intra-abdominal hypertension as a risk factor of death in patients with severe sepsis or septic shock . Critical Care, 2007,11 , 310-319.

  24. Regueira  T.,Bruhn   A.,Hsbun  P., et al., Intra-abdominal hypertension in patients with septic shock. American j Surgeon, 2007, 73, 865-70.

  25. Latenser, B.A., Critical care of the burn patient: the first 48 hours. Critical  Care Med, 2009, 37, 2819-26.   

  26. Oda, J., Inoue T, Harunari  N., Ode Y.,  et al., Resuscitation fluid volume and abdominal compartment syndrome in patients with major burns. Burns, 2006. 32 , 151-154.

  27. Dambrauskas, Z.,Parseliunas A., Gulbinas A., et al., Early recognition of abdominal compartment syndrome in patients with acute pancreatitis. World J Gastroenterol, 2009. 15, 17-21.

  28. Leppaniemi, A., K. Johansson, and J.J. De Waele, Abdominal compartment syndrome and acute pancreatitis. Acta Clin Belg Suppl, 2007 , 131-135.

  29. Dabrowski, W. , Rzecki Z., Intra-abdominal and abdominal perfusion pressure in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Acta Clin Belg, 2009 , 64 , 216-224.

  30.Malbrain  M., Chiumello D., Pelosi P.,Bihari D., Ranieri M.,Turco M., et al., Incidence and prognosis of intraabdominal hypertension in a mixed population of critically ill patients: a multiple-center epidemiological study. Crit Care Med, 2005 , 33 , 315-322.

   

  31. Ejike, J.C., Outcomes of children with abdominal compartment syndrome.  Acta Clin Belg Suppl, 2007 ,41-48.

   

  32. Cheatham M. ,  Malbrain  M ., Abdominal perfusion pressure, in Abdominal compartment syndrome. Landes Bioscience: Georgetown,2006 ,22, 69-81.

  .          

  33.Deeren  H., Dits H.,Malbrain M., Correlation between intra-abdominal and intracranial pressure in non traumatic brain injury. Intensive care med,2005,31 ,1577-1581.

   

  34.Stanfford R. Intra-abdominal pressure monitoring. Available from UR: http://www.sience direct.com

   

  35.Kohle Lee R., Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome :A comprehensive overview. American critical care nursing , 2012, 32,19-31.

   

  36. Available from UR: http://wsacs.org/algorythms.php

   

  37. Available from URL:   http://springlink.com/content/72.v415n264grv36q/

   

  38. Posa, P., et al., Nurse-drive protocol for early detection and monitoring of intra-abdominal hypertension. American Surgeon, 2011. 77, 103-112.

   

  39. Cheatham, M.L., Nonoperative management of intraabdominal hypertension and abdominal compartment syndrome. World J Surg, 2009. 33,116-122.

   

  40.Vikrama, K.S., et al., Percutaneous catheter drainage in the treatment of abdominal compartment syndrome. Can J Surg, 2009. 52(1),19-20.

   

  41.Hakobyan R.,Mchoyan G., Epidural Analgesia Decreases Elevated Intraabdominal Pressure ,Anesthesiology ,2007 ,107,-630633.

  42.Malbrain, M.L., De laet L., Functional haemodynamics during intra- abdominal hypertension: what to use and what not use. Acta Anaesthesiol Scand, 2008. 52, 576-577.

  43.Malbrain, M., de Laet L., Functional hemodynamics and increased intra-abdominal pressure: same thresholds for different condition? Crit Care Med, 2009, 37 ,781-783.

  44.Cheatham, M., Malbrain L., Cardiovascular implications of abdominal compartment syndrome. Acta Clin Belg Suppl, 2007, 98-112.

  45. Cheatham, M.L., et al., Abdominal perfusion pressure: a superior parameter in the assessment of intra-abdominal hypertension, Trauma, 2000 , 49, 621-626.

  46. Sugrue M.,   Abdominal compartment syndrome. Curr Opin Crit Care, 2005. 11, 333-338.

  47. Balogh K., Moore L., Intra-abdominal hypertension: not just a surgical critical care curiosity. Crit Care Med, 2005, 33, 447-449.

  48. Cheatham, M.L. , Safcsak K., Is the evolving management of IAH/ACS improving survival? Acta Clinica Belgica, 2007, 61-66.

  49. Shuster M., Sekula K., KernJ., Vasquez A.,Measuring Intrabladder With the Head of Bed Elevation 30º :Evidence to Support aChnage in Practice.American Journal of Critical Care , 2011,20 , e80-e89.

  50.Yi  M., Leng Y., Bai Y.,et al.,The evaluation of the effect of body positioning on intr-abdominal pressure measurment and the effect of intra-abdominal pressure at different body positioning on organ function and prognosis in critically ill patient . Journal of Critical Care , 2011, 8-13.

  51.Malbrain M., Mienghem V.,Verbrugghe W., et al., Effect of body postion on intra-abdominal prssure and dynamic respiratory compliance .Critical Care , 2003 , 7, 179-182.

  52. Malbrain M., Respiratory effects of increased intra-abdominal pressure.                Reanimation , 2007, 16 , 49-60.


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390, پروژه درباره پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390

چکیده: به منظور بررسی فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی پژوهشی با 4 آزمایش طراحی گردید. آزمایش اوّل: در این آزمایش از تعداد 216 جوجه گوشتی بعد از 21 روزگی استفاده شد. بعد از 21 روزگی، 45 پی پی‌ام آتنولول و لوتیروکسین در جیره و یک شاهد در دو جنس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، به صورت فاکتوریل 3×2 به اجرا درآمد. در طول دوره آزمایش تلفات ناشی از ...

فصل اول 1-1 زمینه پژوهش : هوشیاری، آگاهی از خود و محیط و پاسخدهی به تحریکات خارجی و نیازهای درونی است . همچنین هوشیاری وضعیتی پویا و متغیر بوده و دارای سطوحی است که واقعاُ مجزا از هم نبوده و بصورت طیفی است که در یک سر آن هوشیاری کامل و در سر دیگر آن کما قرار دارد(1)؛ کما وضعیت عدم هوشیاری و عدم پاسخدهی به تحریکات است(2) در واقع کما یک وضعیت عدم هوشیاری عمیق است که در آن بیمار ...

پایان­نامه کارشناسی­ارشد گرایش مخابرات- سیستم چکیده پژوهش حاضر، درمورد مسئله مقیاس پذیری در شبکه های سنسوری بدون سیم با قابلیت تصویربرداری است که با در نظر گرفتن یک سناریوی نسبتا کاربردی از شبکه سنسوری، و براساس معیارهای عملکرد ظرفیت قطع (outage) و ظرفیت ارگادیک (ergodic) شبکه، مقیاس­پذیری را مورد تحلیل، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی قرار داده است. مقیاس پذیری اصولا برای تعیین اثرات ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری(رشته مراقبت های ویژه) چکیده مقدمه:زخم فشاری، یک آسیب بافتی است که به واسطه فشار ایجاد می شود و می تواند پوست، عضله، بافت همبند، غضروف و استخوان را درگیر کند. زخم فشاری، یک فرایند دردناک، ناتوان کننده می باشد و سلامتی فرد را با افزایش مرگ ومیر و ناخوشی برحسب افزایش طول مدت بستری، افزایش میزان عفونت و افزایش نیاز برای روش های جراحی به ...

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه بسیار خوب در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سطح فعالیت بدنی ، عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا (فرهنگیان)سمنان انجام گردید. در این مطالعه­ی مقطعی، جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان دختر پردیس الزهرای دانشگاه فرهنگیان استان سمنان بود که از این میان ...

چکیده مقدمه: تغذیه­ی روده­ای یک روش ارجح و ایمن در بیماران بستری در بخش­های ویژه به شمار می­آید که علیرغم مزایای فراوان آن دارای عوارضی از جمله آسپیراسیون تنفسی می­باشد. پنومونی ناشی از آسپیراسیون مسئول ایجاد 15 تا 20 درصد عفونت بیمارستانی و افزا یش 39 درصدی هزینه­ها می­باشد و همچنین یکی از ده علل مرگ در ایالات متحده تلقی می­گردد که با انتخاب بهترین روش تغذیه می­توان از این ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری گرایش مراقبت های ویژه چکیده زمینه وهدف: بهبود کیفیت مراقبت از کاتتر های ورید مرکزی مستلزم ارتقاء سطح آگاهی پرستاران از دستورالعمل های استاندارد مراقبت از کاتتر ها و نتایج تحقیقات در این حوزه می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تعین تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر عملکرد پرستاران در ارتباط با مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های ...

پايان نامه کارشناسي ارشد در (مهندسي اقتصاد کشاورزي) زمستان 1393 چکيده: خشکسالي از جمله مشکلات عمده­اي است، که استان کرمان با آن مواجه است. و در دهه­ي اخير ابعاد بحراني پيدا کرده ا

رشته ی روانشناسی- عمومی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : عمومی چکیده: موضوع: تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در رابطه ای بین سبک های دلبستگی و تاب آوری این مطالعه نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای را در رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد بررسی 250 نفر ازدانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر ارسنجان با روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چند ...

ثبت سفارش