پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90

word 2 MB 32038 127
1391 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری

  (گرایش پرستاری کودکان)

  چکیده

  مقدمه: نحوه ارتباط والدین با فرزندان با سبک فرزندپروری آنان ارتباط دارد.سبکهای فرزندپروری نقش مهمی در شکل گیری شخصیت بهنجار و نابهنجار در کودکان داشته و در صورت بکار گیری سبکهای ناکارآمد در تربیت کودکان می تواند منجر به پیامدهای منفی متعددی از جمله مشکلات رفتاری در آنان گردد.

  هدف: هدف این پژوهش تعیین سبکهای فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان(براساس طبقه بندی درونی و برونی سازی)   6 تا 12 ساله در مدارس ابتدایی شهر رشت بود.

  مواد و روش ها: این مطالعه  مقطعی تحلیلی بر روی 741 دانش آموز 6 تا 12 ساله اول تا پنجم ابتدایی مدارس دولتی و غیر دولتی ناحیه یک و دو شهر رشت در سال 1390 انجام شد که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند و فرم گزارش معلم استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS16 و با کمک آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون خطی چندگانه  به روش stepwise  تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها:  نتایج نشان داد که والدین اکثر واحدهای مورد پژوهش دارای سبک فرزندپروری مقتدرانه (5/96٪) با میانگین و انحراف معیار 29/8±26/41 بودند. همچنین 1/12درصد از کودکان دارای مشکلات برونی سازی شده و 9/8 درصد از آنان دارای مشکلات درونی سازی شده بودند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک فرزندپروری مقتدرانه هم با مشکلات رفتاری درونی سازی شده (003/P< ،109/- ) و هم با  مشکلات برونی سازی شده (020/P< ، 086/-β= ) رابطه منفی معنادار و سبک فرزندپروری سهل گیرانه نیز با مشکلات رفتاری درونی سازی (006/P< ،101/β=) رابطه مثبت معنادار و جود داشت.براساس نتایج تحلیل رگرسیون سبک مقتدرانه پیش بینی کننده منفی برای هردو طبقه مشکلات رفتاری درونی و برونی سازی بود و سبک سهل گیرانه پیش بینی کننده مشکلات رفتاری درونی سازی بود.

  نتیجه گیری:

  فرزندپروری مقتدرانه که با ترکیبی از کنترل به همراه حمایت عاطفی بالا ، سطوح مناسبی از استقلال و ارتباط دوسویه کودک و والد مشخص میگردد نقش مهمی در پیشگیری از مشکلات رفتاری در کودکان دارد ، همچنین سبک سهل گیرانه که با نظارت کم و بی تفاوتی والدین نسبت به رفتار کودک مشخص میگردد می تواند منجر به بروز مشکلات رفتاری در کودکان گردد.

  کلیدواژه: سبک فرزند پروری ، مشکلات رفتاری کودکان

  زمینه پژوهش

  کودکان به عنوان یکی از گروههای سنی آسیب پذیر در معرض انواع مشکلات روانشناختی قرار دارند ، عوامل آسیب پذیری دراین سنین به فرآیند فعال رشد ومقتضیات خاص مراحل آن از یک طرف و کنترل شرایط محیطی و موقعیتی کودک توسط بزرگسالان از طرف دیگر نسبت داده می شود(1). از طرفی دوران کودکی از مهمترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده وشکل می گیرد و اغلب مشکلات و ناسازگاریهای رفتاری پس از دوران کودکی ناشی از کمبود توجه به دوران حساس کودکی و عدم هدایت صحیح روند رشد وتکامل است.این بی توجهی منجر به عدم سازش و انطباق با محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف برای کودک می شود(2). وجود مشکلات در دوران کودکی در عین حال که به خودی خود مهم هستند ، اغلب بروز مشکلات بعدی را نیز پیش بینی می کنند، نتایج مطالعه هافسترا[1] و همکاران نشان داد که وجود مشکلات زیاد در دوران کودکی احتمال ابتلا به اختلالات بزرگسالی را تقریباً 2 تا 6 برابر افزایش می دهد(3).مشکلات رفتاری[2] وهیجانی که بیشترین اشکال آسیب شناسی روانی کودک راتشکیل می دهنددرجریان رشد وتکامل برخی ازکودکان و دربرهه ای اززمان ایجادمی شود(4). و به شرایطی اطلاق می شود که در آن پاسخهای هیجانی رفتاری کودک با هنجارهای فرهنگی، سنی و قومی تفاوت داشته باشد بطوریکه بر عملکرد تحصیلی فرد، مراقبت ازخود ، روابط اجتماعی ، سازگاری فردی ،رفتار درکلاس و سازگاری در محیط کار نیز تأثیر منفی بگذارد(5). کرک[3]رفتاری را انحرافی یا هیجانی می داند که ضمن نا متناسب بودن با سن فرد ، شدید ، مزمن و مداوم باشد ، بطوریکه اولاً تأثیر منفی بر فرآیند رشد و انطباق مناسب کودک با محیط داشته باشد ثانیاً مزاحمت برای زندگی دیگران و استفاده آنان از شرایط را بوجود آورد(6). به عبارت دیگر مشکلات رفتاری رفتارهای گوناگون افراطی ، مزمن و انحرافی است که گستره آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی تا اعمال افسرده گونه[4] و گوشه گیرانه[5]  می باشد و بروز آنها دور از انتظار مشاهده کننده است بطوریکه وی آرزوی توقف اینگونه رفتارها را دارد(7).تاکنون طبقه بندیهای مختلفی برای مشکلات رفتاری صورت گرفته است ، برخی از پژوهشگران مشکلات رفتاری را به دو دسته بزرگ مشکلات رفتاری درونی سازی شده[6] و مشکلات رفتاری برونی سازی[7] شده تقسیم کرده اند(5). مشکلات درونی سازی شده مشکلاتی هستند که معطوف به درون تلقی می شوند و علائم اصلی آنها با رفتارهای بیش از حد کنترل شده رابطه دارند مانند افسردگی و اضطراب هستند که با دنیای درونی فرد سروکار دارند که با تعارضهای روانی و هیجانی همراه هستند(8). و مشکلات برونی سازی در بردارنده رفتارهایی است که اغلب تصور می شود به سوی دیگران جهت دارند و در برقراری ارتباط با دیگران ظهور پیدا می کند مانند: رفتارهای قانون شکنی و رفتارهای پرخاشگرانه(9).

   به هر حال کودکان با مشکلات رفتاری بخشی از جامعه را تشکیل می دهند که در آن میزان پاره ای از مشکلات بیشتر از یک جامعه عادی است(10). سازمان جهانی بهداشتاعلام داشت شیوع مشکلات عاطفی و رفتاری در میان کودکان 3تا 15 سال در کشورهای توسعه یافته 5 تا 15 درصد است که این رقم در کشورهای در حال توسعه نیز صادق است(11).از آنجاییکه میزان شیوع مشکلات رفتاری به علت فقدان تعاریف واحد ، مشکلات روش شناختی ، سیاستهای اجتماعی و عوامل اقتصادی با دشواریهایی همراه است(12). به همین علت محققین درصد شیوع رفتارهای نابهنجار یا مشکلات رفتاری را با ارقامی چون 2٪ ، 8٪ ، 5/10٪ و 24٪ برآورد کرده اند(7). آخن باخ[8] و رسکورلا[9] میزان شیوع اختلالات دوران کودکی را 6 تا 25درصد برآورد کرده اند(13).

   آنچه مسلم است مشکلات رفتاری کودکان اختلالات شایع و ناتوان کننده ای هستند که برای معلمان ، خانواده وخود کودکان مشکلات بسیاری را ایجاد می کنند و با میزان بالایی از معضلات اجتماعی همراهند(12).کودکان دچار اختلالات رفتاری مشکلات گوناگونی دارند , این کودکان دارای دامنه توجه کوتاهی هستند , عزت نفس پایینی دارند , درارتباط با اعضای خانواده , مردم و اطرافیان مشکل دارند و به آسانی ناکام می شوند(14). همچنین تکانشگری , بیقراری , بیش فعالی , پرخاشگری , دروغگویی , دزدی , عملکرد تحصیلی ضعیف[10] و ادراک ضعیف ازخودکارآمدی[11] و شایستگی اجتماعی از دیگر ویژگیهای کودکان دارای مشکلات رفتاری است(15). همچنین مشکلات رفتاری احتمال ابتلای افراد به سوء مصرف مواد , فعالیتهای بزهکارانه , اختلال اضطرابی و خلقی , ناتوانی یادگیری , اختلالات عصب روانشناختی واختلال شخصیت مرزی را افزایش می دهند(17). این کودکان نمی توانند تکالیف مدرسه را در سطحی که مورد رضایت اولیاء مدرسه است انجام دهند , آنها احتمالاً از کمبودهای تحصیلی که در سطوح پیشرفت و مهارتهای خاص بویژه در خواندن منعکس می شود رنج می برند(11). بسیاری از بزرگسالان تحمل رفتارهای کودکان با مشکلات رفتاری را ندارند و به تنبیه آنان متوسل می شوند , این کودکان در مقایسه با همسالان بهنجار خود در جنبه های مهم زندگی خود محدودیت دارند و در تعاملات اجتماعی با مشکلات جدی مواجه اند(5). اغلب کودکان با مشکلات رفتاری احساسات منفی دارند و با دیگران بد رفتاری می کنند , در بیشتر موارد معلمان و همکلاسیها , آنان را طرد می کنند و در نتیجه فرصتهای آموزشی آنان کاهش می یابد(17). برخی آمارها نشان می دهد تقریباً سالانه یک نفر از هر 5کودک دچار مشکلات قابل ملاحظه رفتاری می گردد و حدوداً از هر 10 کودک یک کودک به کمک متخصص نیاز پیدا خواهد کرد(4). اما از هر 5 کودک نیازمند درمان تنها 2 نفر تحت درمان قرار می گیرند و فقط نیمی از افرادی که تحت درمان قرار می گیرند توسط افراد متخصص درمان می شوند و بیشتر کودکان مبتلا به این نوع مشکلات هیجانی ، درمانی دریافت نمی کنند(3).

  چمقدمه : نحوه ارتباط والدین با فرزندان با سبک فرزندپروری آنان ارتباط دارد.سبکهای فرزندپروری نقش مهمی در شکل گیری شخصیت بهنجار و نابهنجار در کودکان داشته و در صورت بکار گیری سبکهای ناکارآمد در تربیت کودکان می تواند منجر به پیامدهای منفی متعددی از جمله مشکلات رفتاری در آنان گردد.Introduction&aim: how to communicate with children of parents with their parenting style is associated. Parenting styles play an important role in the formation of abnormal and normal personality in children and the use of adaptive styles in children can lead to many negative consequences, including behavioral problems them.Therfore aim of this study was to investigate the relationship between parenting styles (Authoritative ,Authoritarian and permissive) and children behavior problems( internalizing and externalizing)   6 تا6 to 12 س اله در مدارس ابتدایی شهر رشت بود .12 year old.مواد و روش ها :

  هدف : هدف این پژوهش بررسی سبکهای فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان(براساس طبقه بندی درونی و برMaterials and Methodsاین مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 741 دانش آموز 6 تا 12 ساله پایه اول تا پنجم ابتدایی مدارس دولتی و غیر دولتی ناحیه یک و دو شهر رشت در سال 1390 انجام شد که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند و فرم گزارش معلم استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارThis cross-sectional descriptive study on 741 student aged 6 to 12 first grade to fifth grade public and private schools of 1th and 2th region  in the city of Rasht in 2012 was randomly selected. Collect information from Baumrind parenting style questionnaire and teacher report form was used. data using software SPSS16 SPSS16 و And با کمک آ مار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به روش A snake with descriptive and Pearson correlation and multiple linear regression method stepwise stepwise تجزیه وتحلیل شد . Analyzed.

  یافته ها: نتایج نشان داد که سبک فرزندپروری مقتدرانه هم با نمره کل مشکلات رفتاری درونی سازی (003/results The results showed that most parents of subjects with authoritative parenting style (96/5%) with a mean (SD) 41/26 ± 8/29. Also, 12/1% of children with externalizing behavior problems and 8/9% of them have internalizing  problems.results indicated that authoritative style had negative significant relationship with internalized behavior problems score (P< P <.003 ،109/- ) و هم با نمره کل مشکلات برونی سازی (020وو,,β= -109) and  externalizing  problems total score (P <.020 ، 086/- , β = =-.086 ) ). رابطه منفی معنادار وجود داشت و سبک فرزندپروری سهل گیرانه نیز با نمره کل مشکلات رفتاری درونی سازی (006/ There was a significant posetive relationship between permissive style with internalized behavior problems total score (P <.006 ، 101/ ,β = =.101 .) رابطه مثبت معنادار و سبک فرزندپروری مستبدانه تنها با خرده مقیاس رفتار قانون شکنی رابطه مثبت معنادار وجود داشت.براساس نتایج تحلیل رگرسیون سبک مقتدرانه پیش بینی کننده منفی برای هردو طبقه مشکلات رفتاری درونی و برونی سازی بود و سبک سهل گیرانه پیش بینی کننده مشکلات رفتاری درونی سا زی و سبک مستبدا نه تنها پیش بینی کننده خرده مقیاس رفتارقانون شکنی بود. The results of regression analysis showed that  Authoritativ style is a negative significant predictor with all internalizing and externalizing behavior problems and permissive style is a positive significant predictor of with all internalizing behavior problems.

  نتیجه گیری:Conclusions

  یافته های این پژوهش همسو با بیشتر مطالعات انجام شده ق بلی بود . فرزندپروری مقتدرانه که با ترکیبی از کنترل به همراه حمایت عاطفی بالا ، سطوح مناسبی از استقلال و ارتباط دوسویه کودک و والد مشخص میگردد نقش مهمی در پیشگیری از مشکلات رفتاری در کودکان دارد ، همچنین سبک سهل گیرانه که با نظارت کم و بی تفاوتی والدین نسبت به رفتار کودک مشخص میگردد می تواند منجر به بروز مشکلات رفتاری در کودکان گردد.  Authoritative parenting, which combines control with high emotional support  appropriate levels of independence and mutual relationship between child and parent is characterized by an important role in prevention of problems behavioral disorders of children has Also permessive style with little supervision and parental indifference towards the child's behavior is specified can lead to behavioral problems in children.

  کلیدواژه:سبک فرزند پروری ، مشکلات رفتاری کودکان ، مشکلات درونی سازی ، مشکلات برونی سازیKeywords:parenting style, child behavior problems,school age

 • فهرست:

  فصل اول : کلیات                                                                                                        صفحه

  مقدمه (بیان مسئله) ................................................................................................................................................1

  اهداف پژوهش ....................................................................................................................................................11

  سوالات پژوهش ..................................................................................................................................................12

  تعاریف واژه ها ...................................................................................................................................................13

  پیش فرض ..........................................................................................................................................................15

  محدودیت های پژوهش .....................................................................................................................................16

  فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش

  2-1 چهارچوب پژوهش ............................................................................................................................................17

  2-2 مروری بر مطالعات .............................................................................................................................................40

  فصل سوم: روش اجرا

  3-1 نوع پژوهش ........................................................................................................................................................58

  3-2 جامعه پژوهش ....................................................................................................................................................58

  3-3 نمونه پژوهش ......................................................................................................................................................58

  3-4 مشخصات واحدهای مورد پژوهش ....................................................................................................................58

  3-5 روش نمونه گیری ...............................................................................................................................................59

  3-6 محیط پژوهش......................................................................................................................................................61

  3-7 ابزار و روش گردآوری اطلاعات ........................................................................................................................61

  3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار .........................................................................................................................63

  3-9 روش تجزیه و تحلیل ..........................................................................................................................................65

  3-10 ملاحظات اخلاقی .............................................................................................................................................67

  فصل چهارم: نتایج تحقیق

  4-1 یافته های پژوهش ...............................................................................................................................................69

  4-2 جداول و نمودارها ..............................................................................................................................................70

  فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها

  5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش ...............................................................................................................................85

  5-2 نتیجه گیری نهایی ................................................................................................................................................98

  5-3 کاربرد یافته ها ...................................................................................................................................................100

  5-3 پیشنهادات برای پژوهشهای بعدی ....................................................................................................................101

  منابع و مآخذ:

  فهرست منابع ............................................................................................................................................................102

  پیوستها

  چکیده انگلیسی

   

  منبع:

   

  Sajedi ZH.,Zarrabian K.,Sadeghian E. The prevalence of behavioral problems in children 3 to 6 years old kindergartens and preparatory classes.Scientific Journal of  Hamedan Nursing and Midwifery,2010, Vol.18,No1,1-7 [text Persian]

  Malekshahi F., Farhadi A. Prevalence of behavior problems in preschool children of Khorramabad city. Lorestan University of Medical Sciences Journal,2007, Vol.1, No.57,pp1-7  [text Persian]

  Sarason IG., Sarason BR. Psychopathology- the problem of non-adaptive behavior. Translation, Najjarian . Tehran, Publication Roshd,2010 [text Persian]

  Meskini- Jankebary  F. Comparison of behavioral problems in school-age children with thalassemia referred to the Educational Medical Center in Rasht with Normal children. Master's thesis,Faculty of Nursing and Midwifery Rasht,2005 [text Persian]

  Ghobari-banab B.,Parand A.,Khanzade firoozjah AA.,Movaleli G.,Nemati SH. The prevalence of behavioral problems in primary school children in Tehran.research on ​​exceptional children,2008,vol.8, No 3, [text Persian]

  Khanzadeh B. Child psychology, the role of family in child behavioral abnormalities.Tehran, Publication aasre gheibat, second edition 2010 [text Persian]

  Saif- Naraghi M.,Naderi E. Behavioral disorders and its correction methods to repair. Tehran,Publications Badr, 2006 [text Persian]

  YarmohammadianA.Child and adolescentconflict psychology: a behavioral–emotional disorders.Tehran, PublicationsYadvare ketab,2009 [text Persian]

  Mash E J., BarclaysR E.Child Psychopathology.Translation,Toozande-jani H, MashhadUniversity ofMedicalSciences, Gonabad2008 [text Persian]

  Shams-Abadi H. Prevalence of behavior disorders in primary school students in Abhar.Journal of Rehabilitation,vol.12,spring2003 [text Persian]

  Islamia M M. Prevalence of behavior disorders in primary school students in Tehran. Research on ​​Exceptional Children,2008,vol.8,No. 98-109[text Persian]

  Shahi Y.,Mirzamani SM.,Afrooz GH A.,Poormohammad Rezai Tajrishi M.,Salehi M.The impact of parents' educational level, social skills and behavioral problems of students with Down syndrome. Journal of Mental Health,2008, vol.11,No 2,148-141[text Persian]

  Achenbach TM.,Rescorla LA.manual for the ASEBA school age form and profiles. Burlington ,VT:university of Vermont. Research center for children.Youth & Families2001

  Sausser SH., Waller RJ. A model for music therapy with students with emotional and behavioral disorder. The Art in psychology 2006:33(1) 1-15

  Khooshabi.,K. Prevalence ofbehavior disordersinprimary schoolstudents inIlam.Journal of Rehabilitation,2006,vol.29,No.33-28 [text Persian]

  Baumerster A.A., Sevin J.A . Pharmacological Control of aberrant behavior on the mentally retarderd: toward a more rational approach neuroscience and behavioral review1990: 14 : 253-262

  Brawn I., Percy M. A comprehensive guide to intellectual and developmental . London/pow/. H. Brookes(2007)

  Khoddam H.,Medanloo M.,Ziaie T,Keshtkar AA. Behavioral disorders and some related factors in school-age children in Gorgan,2008, Nursing Research, Vol.4, Number 14,29-37[text Persian]

  Shokoohi yekta M.,Parand A. Behavioral disorders in children and adolescents. Tehran, publication Teimoorzadeh,2006[text Persian]

  Karimi Y. Personality psychology. Publication Nashre virayesh,Tehran,2009 [text Persian]

  Shamlou S. theories in personality psychology.Publication Roshd,Tehran.2012 [text Persian]

  Kashkouli G. Epidemiology of behavioral disorders in children in elementary schools of Bushehr city. Iran University of Medical Sciences,Tehran Psychiatric Institute,2000 [text Persian]

  Ekhtiari S N. The relationship between parenting styles and their internal and external disturbances in school age children in Hamedan. Master's thesis, Psychology and Education of Exceptional Children, Allameh Tabatabai University, School of Education,2008 [text Persian]

  Beyrami Mansoor.Influence Education parenting skills to mothers of school children with externalizing disorders on mental health and their parenting styles. Journal of Mental Health,2008,vol.11, No 2(42),105-114 [text Persian]

  Javedan Musa. The relationship between parental styles and self perception of girls and boys high school students' academic success. , Master's thesis, Shiraz Faculty of Psychology and Educational Sciences,2004 [text Persian]

  Heydari J, Mahmoudi,GH. Mental health. Tehran,publication Jamenegar 2009 [text Persian]

  Tehrani-doost M, Shahrivar Z, Mahmoudi Gharaie J, Alaghband-Rad J. Efficacy of Positive Parenting on Improving Children’s Behavior Problems and Parenting Styles. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology,Vol.14, No.4,Winter 2009, 371-379 [text Persian]

  Momeni F. Parenting styles and the relationship between various psychological symptoms of anorexia in teenage girls 14 to 17 years in Isfahan. Journal of Family Research,vol.3, No.4, Winter 2007 [text Persian]

  Frick P.j . Familly dysfunction and the disruptive behavior disorder: A review of empirical finding . in TH ollendick and R.J.prinz(Eds),Advances in clinical child psychology(pp.203-226). Newyork,NY: Plenum Press.1994

  Asaadi SM.,Shahmansoori N.,Mohammadi MR.Relation tosocialandcultural variables and how interactparentswithadolescente.Journal of Cognitive Science,vol. 7, No.7.2005 [text Persian]

  Stewart K. Internalizing symptoms of children and parenting practices:A exploratory study. Proquest dissertation and Theses;2001

  Diaz Y. Association between parenting and child behavior problems among latino mothers and children. Proquest dissertation and Theses;2005

  ParandA. ParentingStylesand Their Efficacy on childrenbehaviors.Journal of Maghale,No.167,2010,pp:59-58 [text Persian]

  Ghanbari S., Nadali H.,Seyyed Moosavi P. Relationship between parenting styles and internalizing symptomsin children. "Journal of Behavioral Sciences, Vol.3, No 2,Summer 2009, pp :172-167 [text Persian]

  Bahrami-EhsanH.,Bagherpoor-kamachali S.,Fathi-Ashtiani A.,Ahmadi AA. Parentingpatternsassociatedwith mental health andacademic successofchildren.Journal of Psychologyand Educational Sciences,vol 37,No.4,2009, pp.100-87 [text Persian]

  SeyedMousavi PS., Ghanbari S., Nadali H. The relationship betweenparentingstylesandexternalizingsymptomsinchildren7 to 9years, Journal ofFamily Research,Vol.4(13);37-49;2009 [text Persian]

  ZahrakarK. The relationship betweenparentalrearingpracticesandadolescentmental health in islamshar City . JournalofNew ideaies inEducational Sciences,vol.3, No. 2,Spring2009 [text Persian]

  Wong D., Hokenbery M. Wong's Nursing Care of  in fant  and Children.7thed.st Louis Mosby. enc2007

  Baumrind D.The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence,1991,vol:11 , 56-95

  Nasiri M. Social psychologyfornurses. Tehran, Publications Boshra,2007 [text Persian]

  EdwardA.Smith.BackgroundHylgardandEticksonpsychology. Translation andSummarization: SaatchiM , Rasht, PublishingTalk, Third Edition,2009                 

  Azad, H.Child Psychopathology.Tehran, Publications Pazhang, 2007 [text Persian]

  YarmohammadianA.Child and adolescentconflict psychology: a behavioral–emotional disorders.Tehran, PublicationsYadvare ketab,2009 [text Persian]

  Halahan vanilla P., Kaufman James M. Exceptional Children. Translation:  Javadian M, publishing Behshar, third edition,2011 [text Persian]

  Milanifar B. Psychology of Exceptional Children and Adolescents.Tehran, publishing Ghomes 2009 [text Persian]

  Douglas U. Child behavior modification. Translation: Siavash Jamalfar, Institute Press virayesh,2011 [text Persian]

  Razavi A.,Mahmudi M.,Rahimi M . The relationship between marital satisfaction and parenting styles of parents with behavioral problems in primary school children in the city of Dezful. Journal of Family Studies,vol2, No. 4, Summer 2008 [text Persian]

  Ganji H. General psychology. Tehran, publishing savalan,Fifth edition 2010 [text Persian]

  Nejati H. Child Psychology (Child - Adolescents ). Tehran, publishing bikaran, fourth edition 2011 [text Persian]

  Shwatz D. Theories of  Personality. Translators:KarimiY,Nikkhoo MR,Jamhari F,Bohiraie H,Naghshbandi S,Goodarzi B. Tehran, publishing Arasbaran 2011 [text Persian]

  Kaplan H., Sadock Be. Synopsis of  Psychiatry. Translation:Purafkary N,  Volume 1. Tehran, publishing Shahrab 2008 [text Persian]

  Arezumanyans S. Human growth and development. Tehran, Institute of Noor e danesh Publishing 2007[text Persian]

  Halahan V . Exceptional Children - Introduction to Special Education. Translation: Javadian M, Mashhad, Razavi Press, fourth edition, 2008 [text Persian]

  Sadrosadat SJ.,Shams-esfandabad H.,Emamipur S. Comparison of parenting practices and family functioning in families misguardian with behavioral disorders and normal.Sharekord University of Medical Sciences, Volume 7, Number 2, Summer 2005 [text Persian]

  Ahadi H., Banijamal SH. Developmental psychology (basic concepts in child psychology). Tehran, publications Pardis, 13 Edition,2007 [text Persian]

  Shoarinejad A. Developmental psychology. Tehran,publications Etteleaat Press Institute,2008 [text Persian]

  Farzi-Glfzany M., Mohammad-esmaeil E.,Raufian-moghadam F.,Askari-moghadam H. Compared parenting practices of mothers with depressive disorders, anxiety and obsessive thinking and practices with mothers of normal children. Research on Exceptional Children, Winter 2004, Vol.9,10 No.3,4, 245-264 [text Persian]

  Heydari J.,Jannati Y. Social psychology for nurses. Tehran: Publication salemi - jamenegar.2009 [text Persian]

  Shokuhi-yekta M.,Parand A. Parenting styles and its relationship with behavioral characteristics and academic achievement of children. Journal of Youth Studies,No.14&15,2009 [text Persian]

  Stainberg L. Over time changes in adjustment and competence among adolescents from authoritative , authoritarian indulgent and neglectual families.Child Development,2006: 65:67-74

  Hale R.Baumrind's parenting styles and their relationship to to the parent developmental theory. A Doctoral Project Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of psychology in the department of psychology at pace university , NewYork 2008

  PaulH. Success At rearing5-18 old Childrenwitha rational- emotionallyEllisapproach,Translation: SeifuryanM H.,Riazi-orsi M T.Tehran,Publications Roshd.2007 [text Persian]

  Peterson L.The psychology of physical symptoms . NewYork;Spriger1984

  Berns Roberta M.Child Family,school,community.Belmont Publisher,U.S.A(2006)

  Dehghani M.Survey the satisfaction with body image and it’s related factors in high school female adolescents in Rasht. Thesis for Master degree in Nursing,Shahid Beheshti College of Nursing and Midwifery,2010

  Palmer cale D. Parenting style and self – control skills.dissertation for the degree of doctor of philosophy,University of Hawai 2009:1-27

  Karreman A., Hass SD., Tuijl CV.,Van Aken Marcel AG , Dekovic' M. Relations among temperament,parenting and problem behavior in young children.infant behavior & development, 2010: 33:39-49

  Reitz E.,Dekovic M., Meijer A.M.Relations between parenting and externalizing and internalizing problem behavior in early adolescence.journal of adolescence,2006,Vol:29: 419-436

  Dwairy M., Mensha KE .Parenting style,individuation,and mental health of Egyptian adolescents.Journal of Adolescene.2006: 29: 103-117

  Buri JR.Parental Authority Questionnaire. Journal of Personality and Social Assessment, 57, 110-. 1991;57(1): 110-119

  Esfandiari Gh. Comparison of parenting practices of mothers of children with behavior disorders and mothers of normal children and efficacy parental education on children behavior disorders. Master's thesis,Iran Institute of Psychiatry, Tehran, 1995

  Yeung L:Relationship between parenting styles,goal orientations and achievement in the Chinese cultural setting. dissertation for the degree of doctor of education,University Southern California,2005:48-49

  Bagherpour-Kamachaly S.,Bahrami-Ehsan H.,Fathi-Ashtiani A.,Ahmadi KH., Ahmadi A. Comparison ofparentingpatternsbetweenmilitary and civilianfamilies.Journal of Military Medicine,2006, No.8 (3),pp:183-190 [text Persian]

  Baghdaserian E:Authoritarian and Authoritative parenting style,a cross cultural study of Armenian European Americans' parenting style of children. dissertation for the degree of doctor of education,University of Pepperdine 2010:38

  PourahmadiE.,Jalali M.,Shairi M R.,Tahmasian K. Investigating Short-Term Triple P-Positive Parenting Program Effectiveness in Modification of Parenting Styles of Mothers of Children with Oppositional Defiant Disorder (ODD).Journal of Family Research,2009:Vol.5(4);519-532; [text Persian]

  Atsaba-poria N., PikeA., Barrett M. Ethnic minority status and problem behavior . international journal of behavior development,2004:28:449-460

  Siantz M L., Coronado N., DovydaitisT.maternal prodectors of behavioral problems among Mexican migrant farmwork children. Institutes national of health,J fam nurs. 2010 August;16(3):322-343

  Stephanie J., Mitchell., Amy L., Jill GJ. Exploring gender differences in the association between young African American mothers'reports of preschoolers'violence exposure and problem behavior.J clin child adolesc psycho 2009 july; 38(4): 576-581

  Reitz E.,Dekovic M., Meijer A.M.Relations between parenting and externalizing and internalizing problem behavior in early adolescence.journal of adolescence,2006,Vol:29: 419-436

  DaneshE.,Takrimi Z.,Nafisi GH.The role ofparentingpractices on their childrendepression.Journal ofpractice Psychology,2007,Volume 1Number 2  [text Persian]

  Rankin WilliamsL.,  Degnan K.,Perez-Edgar K E.,HendersonH A.,Pine DS., Steinberg L.Impact of behavioral inhibition and parenting style on internalizing and externalizing  from early children through adolescence.J abnorm psycho; July 2009.DOI 10.1007/s10802-009-9331-3

  Cheevers C., Doile O., McNamara K. Child externalizing and internalizing behavior in the first year of school: the role of parenting in a low SES population.UCD geary institute Discussion paper ,university college Dublin,2010: WP 10 39

  Sajedi G., HabibiZ.Comparison ofbehavioral problems inschool-age children infamilieswith orwithoutdivorceinHamadan. JournalofMental Health,2000:vol.2,No.5 &6,pp.16-11[text Persian]

  Lansford J E., Malone PS., Castellino DR., Dodge KA., Pettit GS.,Bates JE.Trajectories of internalizing and externalizing for children who have and havenot experienced their parent's divorce or separation. J Fam psychology,2006: june,20(2):292-301

  Robbers S.,Huizink A., Beijsterveldt C., Bartels M.childhood problem behavior and parental divorce:evidence for gena – environment intraction.soc psychiatry epidermiol.2011: Doi-0470-9

  Sajedi G., HabibiZ.Comparison ofbehavioral problems inschool-age children infamilieswith orwithoutdivorceinHamadan. JournalofMental Health,2000:vol.2,No.5 &6,pp.16-11[text Persian]

  Eapen V.Childhood behavioural disturbance in a community sample in al-Ain, United Arab Emirates. Eastern Mediterranean Health Journal. May 2007;7(3):428-34.

  Matsuura M. A cross- National prevalence study of children with Emotional and behavioural problems: a WHO collaborative study in the Western PaCIfic Region. Journal of child Psychology and Psychiatry, March 1993; 34(3): 307-315

  YousefiF. Parenting stylesandaspects ofthe relationship betweenself-conceptand social skillsof high school students. ResearchbimonthlyDaneshvar, Shahed University, vol.4,No. 22,2007 [text Persian]

  AchenbachT.,RescorlaL. Manual for the ASEBA school-ageforms &profiles. Adaptation& Standardisation:Minaei A,Tehran,PublicationCenter forExceptional Children, Summer 2005 [text Persian]

  Yaghoobi K.,Sohrabi F.,Mofidi F.comparedto normalratesof divorce andchildaggression. PsychologicalStudies,Alzahra University of  Psychologyand Education,Spring2011:Vol.7,No.1, [text Persian]


موضوع پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, نمونه پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, جستجوی پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, فایل Word پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, دانلود پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, فایل PDF پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, مقاله در مورد پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, پروژه در مورد پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, پروژه درباره پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی) M.A ( گرایش: بالینی چکیده هدف : از پژوهش حاضر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 80 نفر ( تعداد 40 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده فارسی هدف از این مطالعه تعیین رابطه­ی شیوه­های فرزند­پروری و ویژگی­های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی بود. جامعه­ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه یک خرم آباد سال تحصیلی 1392- 1393 بودند. نمونه شامل 200 دانش آموز بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله­ای از میان دانش آموزان ...

رشته: روانشناسی عمومی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی­، بود. بدین منظور از بین 3286 دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده در سال تحصیلی93-92، تعداد 370 نفر ...

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی عنوان پایان نامه چکیده: هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر بندرعباس می باشد. جهت انجام این تحقیق 280 نفر از دانش آموزان شهر بندرعباس به روش تصادفی انتخاب شد. سپس از دانش آموزان و والدین آن ها خواسته شد که به پرسشنامه های درگیری ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(MA) چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این منظور از بین دانش آموزان تعداد 348 نفر و همچنین والدین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری کودکان) چکیده : مقدمه : سبک های دلبستگی عامل مهمی در تعیین آسیب های روانشناختی بویژه پرخاشگری افراد می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی درنوجوانان14-18ساله مقطع متوسطه شهر رشت در سال تحصیلی 93-92 بود. مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 692 دانش آموز 14-18ساله پایه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مؤلفه­های آن در دبیرستان­های شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق متشکل از 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده فارسی هدف: این پژوهش با هدف رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن 582 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد 234 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ...

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته: M.A)) رشته : روانشناسی گرایش: بالینی چکیده چکیده : هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی بالینی چکیده مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که هرروز بر تعداد کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست افزوده می شود .متغیر های اجتماعی بسیاری در پدیده بی سرپرستی وبد سرپرستی دخالت دارند که می توان از عوامل اقتصادی، بیکاری ، اعتیاد ...

ثبت سفارش