پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری

word 3 MB 32065 95
مشخص نشده کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

  مراقب های ویژه پرستاری

  چکیده

  سابقه و هدف: بهبود کیفیت زندگی مهمترین هدف مداخلات درمانی در بیماری های مزمن قلمداد می گردد، بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین نتایج استفاده از روش های درمانی مختلف بر کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم حاد کرونری انجام شد.

  مواد و روش ها:  مطالعه گروهی در مبتلایان  به سندرم کرونری حاد بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1392 با نمونه های در دسترس انجام شد.  کیفیت زندگی بیمارانی که  طبق معیارهای درمانی با نظر متخصص قلب، تحت یکی از روش های درمانی دارویی، آنژیوپلاستی یا پیوند عروق قرار گرفتند، با استفاده از پرسشنامه [1]SF36 قبل و  دو ماه بعد از دریافت  درمانهای  فوق ارزیابی شدند و با آزمون تی زوجی[2]،کای اسکور[3] و آنالیز واریانس یک طرفه[4] مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج: 167 بیمار با میانگین سنی 22/10± 5/56 مورد مطالعه قرار گرفتند که 3/50 درصد آنها زن بودند.آنژیوپلاستی و درمان دارویی ؛ نمره ابعاد  سلامت عمومی، درد بدنی و نمره کل کیفیت زندگی بیماران را افزایش داد . درمان دارویی نیز بر بعد فعالیت اجتماعی تأثیر مثبت داشت (01/0P=). پیوند عروق کرونر بعد ایفای نقش را بهبود بخشید(005/0P=) ولی موجب بهبود کیفیت کلی زندگی دو ماه پس از درمان نشد .در مقایسه کیفیت کلی زندگی سه گروه درمانی دارویی، آنژیوپلاستی و پیوند عروق کرونر اختلاف معنی دار مشاهده نشد (67/0=P) .

  نتیجه گیری: درمان های مختلف سندرم حاد کرونری در کیفیت زندگی این بیماران مؤثر بوده و می توانند در بهبود بعضی ازابعاد آن نقش مثبت داشته باشند.

   

  واژه های کلیدی: کیفیت زندگی، سندرم حاد کرونر، آنژیوپلاستی، پیوند عروق کرونر

   

  بیان مسئله

  1-1 مقدمه

  سندرم کرونری حاد همچنان یکی از بزرگترین اختلالات تهدید کننده زندگی محسوب شده و تاکنون افراد زیادی را در سراسر دنیا درگیر کرده است ( 2و1) .بیماری های قلبی عروقی در دهه های اخیر با رشد سن جمعیت و بی تحرکی و تغذیه ناسالم افزایش چشمگیری داشته است (4 و3) و پیش بینی می شود که تا سال 2030 بیش از 40 درصد جمعیت جهان را مبتلا سازد ( 5) طبق آمارجهانی در سال 2008 حدود 7249000  نفر در اثر این بیماری جان سپرده اند ( 4) که تعداد زیادی از قربانیان زیر 65 سال داشته اند ( 6) . طبق آمار وزارت بهداشت ایران در سال 1390، حدود40 درصد مرگ و میر کشور ایران ناشی از بیماریهای قلبی عروقی بوده است ( 7) و 60 درصد عمل های جراحی قلب در ایران، جراحی گرافت عروق کرونری است ( 8) .سندرم کرونری حاد یکی از پر هزینه ترین مخارج برای سلامت ملی است، چنانچه افراد درگیر این بیماری به طور مکرر به اوژانس های قلب مراجعه کرده و همچنین این بیماری باعث اتلاف نیروی کار فراوانی می گردد ( 9-11) .طبق آمار اعلام شده، حدود 166 بیلیون دلار در سال 2009 به طور مستقیم وغیر مستقیم هزینه درمان این بیماری در کشور آمریکا بوده است (12 ) .

  امروزه با نوآوری های جدید در زمینه بازسازی عروق و ورود داروهای جدید، طیف وسیعی از درمان ها برای بیماری کرونری در دسترس هستند که نیاز به ارزیابی مجدد کیفیت زندگی به دنبال استفاده از درمان های متفاوت را بیش از پیش مطرح می سازد ( 15-13) . اساس درمان بیماریهای کرونری،درمان غیر تهاجمی ( دارو درمانی) است (16) و درمانهای تهاجمی این بیماری جراحی بای پس عروق کرونر و مداخلات کرونری زیر جلدی شامل استفاده از آنژیوپلاست ها می باشد ( 19-17) .

  مهمترین هدف مداخلات درمانی بیماری های فاقد درمان قطعی مانند بیماری های ایسکمی قلب، ارتقاء کیفیت زندگی است ( 21و20) .کیفیت زندگی،درک فرد از موقعیت زندگی خود با توجه به نظام ارزشی فرهنگ، اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی های فرد می باشد ( 22) .از دهه گذشته اندازه گیری و سنجش کیفیت زندگی، معیار اثر بخشی درمان های قلبی عروقی است (21) که موجب فهم غنی تر از نتایج درمان و کاهش هزینه های مرتبط با بیماری مزمن و باعث ارتقاء سلامت شده است و امروزه مدیریت درمان سندرم کرونری حاد نه فقط به سمت کاهش مرگ و میر بلکه به سمت کاهش ناتوانی و ریسک حوادث منجر به کاهش کیفیت زندگی می باشد( 24و23) و بهره مندی از نیروی سالم و کارآمد را در نظر دارد ( 25) .

  در مطالعاتی که در راستای بررسی کیفیت زندگی به دنبال درمانهای مختلف صورت گرفته،تناقض ها و نقص هایی دیده می شود .به طور نمونه در مطالعه بر روی 1680 بیمار دیابتی با درگیری عروق کرونر کیفیت زندگی در گروه درمانی جراحی بای پس نسبت به گروه درمانی است دارو رهش به طور معنا داری بهتر بود ( 19) ولی در مطالعه ی، وان دامبورگ و همکاران در هلند، در مقایسه کیفیت زندگی بین گروه بیماران درمان شده با آنژیوپلاست ها و گروه بیماران درمان شده با جراحی بای پس تفاوتی دیده نشد ( 26) همچنین در مطالعه کارآزمایی چند مرکزی بر روی 389 بیمار، تفاوتی بین نتایج کیفیت زندگی دو گروه جراحی بای پس و استنت دارو رهش دیده نشد (27) .در مطالعه ای که در انگلیس در مقایسه روش درمانی دارویی و استفاده از مداخله کرونری زیر جلدی انجام شد، نشان داده شد که کیفیت زندگی گروه درمان شده با مداخله کرونری زیر جلدی بالاتر است (28) ولی مطالعه دیگری در سویس بر روی 282 بیمار، تفاوت معنی داری در کیفیت زندگی دو گروه درمان دارویی و مداخله کرونری زیر جلدی مشاهده نشد ( 29) و کریستوفر نیز بیان می کند که تفاوت معنی داری بین میزان بیماری زایی و در نتیجه کیفیت زندگی،درمان محافظه کارانه ( دارودرمانی) و روش های درمانی تهاجمی باز سازی مجدد عروق دیده نمی شود ( 30) .اینکه کدام یک از درمانهای ایسکمی، شامل:  بای پس قلبی ریوی، استنت گذاری و یا دارو درمانی در افزایش کیفیت زندگی تأثیرگذارترند، هنوز هم بدون پاسخ مانده است (31) .

  ارتقاء کیفیت زندگی بیماران قلبی، یکی از وظایف پرستاری محسوب می گردد ( 32و33) و پرستاران می توانند با ایجاد نگرش سلامت محوری به جای درمان محوری، تیم سلامت را به سمت ارتقاء کیفیت زندگی بیماران سوق دهند ( 36-34) با توجه به اینکه پرستاران بیشترین زمان را برای بیماران صرف می کنند، در بهترین موقعیت برای بررسی کیفیت زندگی بیماران پس از درمان های مختلف ایسکمی قلب هستند ( 38-35) و می توانند از نتایج ان برای ارزیابی هزینه های مالی و انسانی ناشی از درمان های مختلف ایسکمی واثرات داروها و تجهیزات پیشرفته استفاده کنند( 37و11) . تفاوت کیفیت زندگی در بیماران درمان شده با استراتژی های درمانی مختلف ایسکمی؛ گاه آن قدر کوچک است که شاید بتوان ترجیحات بیماران را در نظر گرفت. پرستاران باید بیماران و اعضاء خانواده او و مراقبت کنندگان سلامتی را از پیامد روش های درمانی ایسکمی قلبی بر روی کیفیت زندگی آگاه کرده وترجیحات بیمار را در مورد روش درمانی تا حد امکان درنظر بگیرند (15). در ضمن پرستاران به علت دسترسی به بیماران می توانند با بررسی کیفیت زندگی قبل وبعد از درمان های ایسکمی، احتیاجات مراقبتی، میزان بستری احتمالی و عوارض بیماری و اقدامات مورد نیاز برای بیمار را بر آورد کنند (39).

  در عین حال علی رغم پیشرفت های شگرف در درمان بیماری های قلبی عروقی بویژه گرفتگی عروق کرونر، این روش های درمانی چنانچه همراه با اقدامات و پشتیبانی های بعد ( مثل برنامه های بازتوانی) نباشند، کیفیت زندگی بیماران با اختلال مواجه شده و به عبارت دیگر، بیماران پس از درمان، دارای تحرک و جنب و جوش کافی نبوده و حداقل، از انجام فعالیت های بدنی اکراه دارند و روش درمان ارائه شده دارای مهمترین نقش در این وضعیت است. با توجه به مطالبی که ذکر شد و میزان بالای بیماری های ایسکمی قلب و پروسیجرهای درمانی متفاوتی که بر روی آنها انجام می شود وکمبود تحقیقات دراین زمینه در کشورهای آسیایی از جمله ایران )40( و توجه به اینکه، ناحیه جغرافیایی شامل فاکتورهای فرهنگی، اجتماعی-اقتصادی و ویژگی های مراقبت کنندگان سلامتی و سیستم سلامتی در پیامد درمان بیماری های قلبی عروقی مؤثر است ( 35و34) لذا انجام این مطالعه به منظور تعیین تأثیر نوع اقدام درمانی در کیفیت زندگی بیماران لازم و ضروری به نظر رسید.

  1-2 اهداف و فرضیات

  1-2-1 هدف کلی

   بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم کرونری حاد

  1-2-2 اهداف اختصاصی

  تعیین خصوصیات دموگرافیک مبتلایان به سندرم حاد کرونری

  تعیین کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم حاد کرونری در ابتدای مطالعه

  تعیین کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم حاد کرونری دو ماه پس از درمان در گروه تهاجمی ( استنت و جراحی بای پس)

  تعیین کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم حاد کرونری دو ماه پس از درمان در گروه غیر تهاجمی (درمان دارویی)

  مقایسه نمره کیفیت زندگی گروه درمانی تهاجمی و غیرتهاجمی

  1-2-3 فرضیه

  بین نوع درمان تهاجمی و غیر تهاجمی و کیفیت زندگی بیماران ایسکمی قلب ارتباط وجود دارد ؟

  1-3 تعریف واژه‌های کلیدی

  1-3-1 کیفیت زندگی

  1-3-1-1 تعریف نظری

   مفهومی است که احساس خوب بودن جسمی و روحی افراد را ارزیابی می کند و بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی، درک شخصی فرد از موقعیت زندگی خود با توجه به سیستم ارزش ها، فرهنگ،  اهداف،  انتظارات، استانداردها و نگرانی های فرد می باشد ( 44 و 20).

  1-3-1-2 تعریف عملیاتی

  کیفیت زندگی نمره ای است که برطبق تعریف نظری قبل و بعد از درمان بر اساس امتیازهای حاصل از پرسشنامه SF36 سنجیده می شود.

  1-3-2 مداخلات درمانی

  1-3-2-1 تعریف عملیاتی

  شامل  PTCA,CABGو مداخلات داروئی می باشد.

  1-3-3 گروه تهاجمی و غیر تهاجمی

  1-3-3-1 تعریف عملیاتی

   گروه تهاجمی: شامل گروهی است که علاوه بر درمان دارویی تحت PTCA یاCABG  قرار            می گیرند.

   

  1-3-4 گروه غیر تهاجمی

  شامل گروهی است که تحت درمان های دارویی بدون انجام مداخلات درمانی تهاجمی قرار می گیرد.

  1- 4 محدودیت های پژوهش و ارائه راه حل آن

  1- با توجه به گستردگی جامعه آماری و توزیع پرسشنامه ها،در جمع آوری پرسشنامه ها با مشکل مواجه شدیم، که با پیگیری فراوان و تماس و رفت و آمد مکرر موفق به جمع اوری کامل پرسشنامه ها شدیم.

  2-محدودیت دیگری نیز در پژوهش مورد نظر وجود داشت از جمله عدم همکاری مسئولان و پاسخگویان بود، که با پیگیری و گرفتن مجوز از دانشگاه تا حدودی همکاری 

   

  Abstract

  Background:Quality Improvement of life as most important goal of therapeutic interventions is considered in chronic disease. This study aimed to evaluate outcomes of different treatment methods on quality of life in patients with acute coronary syndrome.

  Materials and Methods:This cohort study was performed in some patients hospitalized with acute coronary syndrome in Kashan Shahid Beheshti Hospital in 2013 using convenience sampling. Quality of life in patients who treated according to heart specialist medical standards, under a drug therapy, angioplasty or bypass graft was done before and two months after receiving the treatments using SF36 tools. Data were analyzed by paired t-test, chi-square and ANOVA tests.

  Results:167 patients were studied with a mean age of 56/5± 10/22 that 50/3% was women.  Angioplasty and drug treatment had positive effects on mental health and bodily pain dimensions and increasing of the total score of quality of life. Drug treatment had a positive impact on social activity dimension (P=o.1).Coronary artery bypass graft improved the role playing dimension (p=0.0005). The life Quality of three groups of drug therapy, angioplasty and coronary artery bypass graft showed no significant difference (p=0.67).

  Conclusion:Different therapeutic interventions are effective on quality life improvement of acute coronary syndrome patients and can be positive effects on some dimensions of their life.

   

  Keywords:Quality of life, Acute coronary syndrome, Coronary angioplasty, Coronary artery bypass graft

 • فهرست:

  فصل اول:  بیان مسئله

  1-1 مقدمه........................................................................................................................................................... 2

  1-2 اهداف و فرضیات........................................................................................................................................ 4

  1-2-1 هدف کلی............................................................................................................................................... 4

  1-2-2 اهداف اختصاصی................................................................................................................................... 4         

  1-2-3 فرضیه..................................................................................................................................................... 5

  1-3 تعریف واژه‌های کلیدی.............................................................................................................................. 5

  1-3-1 کیفیت زندگی......................................................................................................................................... 5         

  1-3-1-1 تعریف نظری..................................................................................................................................... 5

  1-3-1-2 تعریف عملیاتی................................................................................................................................. 5         

  1-3-2 مداخلات درمانی.................................................................................................................................... 5

  1-3-2-1 تعریف عملیاتی: شامل  PTCA,CABGو مداخلات داروئی می باشد.................................... 5

  1-3-3 گروه تهاجمی و غیر تهاجمی................................................................................................................ 5

  1-3-3-1 تعریف عملیاتی................................................................................................................................. 5

  1-3-4 گروه غیر تهاجمی.................................................................................................................................. 6

  1- 4 محدودیت های پژوهش و ارائه راه حل ان............................................................................................ 6

  فصل دوم: چارچوب پنداشتی و پیشینه تحقیق            

  2-1 سندرم حاد کرونری .................................................................................................................................... 8

  2-2 حمله قلبی.................................................................................................................................................... 9

   2-2-1 آنژین پایدار........................................................................................................................................... 9

   2-2-2 سندرم کرونری حاد.............................................................................................................................. 9

   2-2-2-1 آنژین ناپایدار................................................................................................................................... 9

   2-2-2-2 انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعه NSTEMI)ST ) ......................................................... 10

  2-2-3 آنژین قلبی یا سندروم حاد کرونری...................................................................................................... 10

  2-3 تعریف آنژین قلبی....................................................................................................................................... 10

  2-3-1 آنژین پایدار............................................................................................................................................. 10

  2-3-2 آنژین ناپایدار.......................................................................................................................................... 11

  2-3-2-1بررسی دلایل آنژین ناپایدار یا انفارکتوس....................................................................................... 11

  2-3-2-1-1مراحل آترواسکلروزیس............................................................................................................... 12

  2-3-2-1-1-1کلسترول و لیپوپروتئین ......................................................................................................... 12

   2-3-2-1-1-2 اکسیداسیون ........................................................................................................................ 12

  2-3-2-1-1-3 پاسخ التهابی.......................................................................................................................... 12

  2-3-2-1-1-3-1 بسته شدن رگ................................................................................................................. 13

  2-4 علایم بالینی سندروم کرونری.................................................................................................................... 13

  4-2-1 کیفیت درد ............................................................................................................................................. 14

   4-2-2 مدت درد .............................................................................................................................................. 14

  4-2-3 مکان درد ............................................................................................................................................... 14

  4-2-4 شروع کننده های درد............................................................................................................................ 14

  4-2-5 حمله قلبی جدیدترین برونده سندرم کرونری حاد.............................................................................. 15

  2-5 تظاهرات بیماری سندروم کرونری............................................................................................................. 15

  2-5-1 آنژین پرینزمتال...................................................................................................................................... 15

  2-5-2 ایسکمی خاموش................................................................................................................................... 15

   2-5-3 سندرم X .............................................................................................................................................. 16

   2- 6 روش های تشخیص سندروم حاد کرونری یا حمله قلبی..................................................................... 16

  2-6-1شرح حال و معاینه بالینی....................................................................................................................... 16

  2-6-2نوار قلب یا ECG ................................................................................................................................. 17

  2-6-3مارکرهای آزمایشگاهی.......................................................................................................................... 17

  2-6-4 تستهای غیرتهاجمی ............................................................................................................................. 18

  2-6-4-1 اکوکاردیو گرافی............................................................................................................................... 18

  2-6-4-2 تست ورزش...................................................................................................................................... 18

  2-6-4-3 اسکن تالیوم...................................................................................................................................... 18

  2-6-4-4آنژیوگرافی ......................................................................................................................................... 19

  2-6-4-5CT Angiography ....................................................................................................................... 19

  2-5 راههای درمان............................................................................................................................................. 20

  2-5-1 درمان دارویی......................................................................................................................................... 20

  2-5-1-1 نیتروگلیسیرین یا نیترات ها.............................................................................................................. 20

  2-5-1-2 بتابلوکر............................................................................................................................................... 21

   2-5-1-3 وراپامیل -هپارین و LMWH...................................................................................................... 21

  2-5-1-4آنژین ناپایدار...................................................................................................................................... 23

  2-5-1-5انفارکتوس میوکارد همراه با بالارفتن قطعه ST............................................................................. 23

  تداخلات کرونری از طریق پوست...................................................................................................................... 23

  2-5-2استنت....................................................................................................................................................... 23

  2-5-3 جراحی کنارگذر شریان کرونری........................................................................................................... 25

  2-5-3-1اهمیت................................................................................................................................................. 25

  2-5-4 بای پس قلبی ریوی.............................................................................................................................. 25

  2-5-4-1 خطرات.............................................................................................................................................. 26

  2-5-5 ریسک فاکتورهای سندروم کرونری.................................................................................................... 26

  2-5-5-1 سن ................................................................................................................................................... 27

  2-5-5-2جنسیت............................................................................................................................................... 27

  2-5-5-3 فاکتور های ژنتیکی ......................................................................................................................... 27

  2-5-5-4  نژاد.................................................................................................................................................... 27

  2-5-5-5 کیفیت زندگی.................................................................................................................................... 28

  2-5-5-1 تاریخچه کیفیت زندگی.................................................................................................................... 30

  2-5-5-2 مفهوم کیفیت زندگی از نگاه نظریه پردازان................................................................................... 31

  2-5-5-2-1 کالمن........................................................................................................................................... 31

  2-5-5-2-2 گودمن.......................................................................................................................................... 32

  2-5-5-2-3 ریف و سینگر............................................................................................................................... 32

  2-5-5-2-4 موری............................................................................................................................................ 32

  2-5-5-2-5 دیوید فیلیپس............................................................................................................................... 33

  2-5-5-3 ویژگی های کیفیت زندگی............................................................................................................... 33

  2-5-5-3-1چند بعدی بودن............................................................................................................................. 33

  2-5-5-3-2 ذهنی بودن................................................................................................................................... 34

  2-5-5-3-3 پویا بودن...................................................................................................................................... 34

  2-5-5-4 رویکرد روان شناختی اجتماعی و جامعه شناختی مفهوم کیفیت زندگی...................................... 34

  2-5-5-4-1نظریه یادگیری اجتماعی.............................................................................................................. 35

  2-5-5-4-2نظریه آنومی دورکیم.................................................................................................................... 35

  2-5-5-4-3 نظریه کنش اجتماعی پارسونز.................................................................................................... 36

  2-5-5-4-4 نظریه زیمل.................................................................................................................................. 37

  2-6 پیشینه تحقیقات........................................................................................................................................... 39

  2-6-1 تحقیقات خارجی.................................................................................................................................... 39

  2-6-2 تحقیقات داخلی...................................................................................................................................... 41

  فصل  سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1 نوع پژوهش................................................................................................................................................. 44

  3-2 محیط پژوهش............................................................................................................................................. 44

  3-3 جامعه پژوهش............................................................................................................................................. 44

  3-4 معیارهای ورود و خروج مطالعه ................................................................................................................ 44

  3-4-1 معیارهای ورود........................................................................................................................................ 44

  3-4-2 معیارهای خروج از مطالعه..................................................................................................................... 45

  3-5 روش نمونه گیری........................................................................................................................................ 45

  3-6  تعیین حجم نمونه ..................................................................................................................................... 45

  3-7 روش اجرای مطالعه.................................................................................................................................... 46

  3-8 روش گردآوری اطلاعات............................................................................................................................ 47

  3- 9 ابزار گرد آوری داده ها............................................................................................................................... 47

  3-10پرسشنامهSF6 نمره گذاری .................................................................................................................... 47

  3 -11معرفی متغیرهای تحقیق.......................................................................................................................... 50

  3-12روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .............................................................................................................. 51

  3-13نرم افزارهای مورد استفاده........................................................................................................................ 51

  3- 14   ملاحظات اخلاقی................................................................................................................................ 51

  فصل  چهارم: توصیف و تحلیل داده ها (یافته ها)

  4-1 یافته های کلی پژوهش............................................................................................................................. 53

  4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی مبتلایان به سندرم حاد کرونری................................................. 54

  4-3 تعیین کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم حاد کرونری در ابتدای مطالعه................................................ 56

  4-4- تعیین کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم کرونری دو ماه پس از درمان 58

  4-5 مقایسه کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از مداخلات درمانی63

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5- 1  بحث و نتیجه گیری.................................................................................................................................. 66

  5-2 نتیجه گیری.................................................................................................................................................. 69

  5- 3 پیشنهادات ................................................................................................................................................. 69

  5-3-1 پیشنهادات کاربردی............................................................................................................................... 69

  5-3-2 پیشنهادات پژوهشی.............................................................................................................................. 70

  منابع و مآخذ.......................................................................................................................................................... 72

  پیوست................................................................................................................................................................... 79

  چکیده انگلیسی ................................................................................................................................................... 85

   

   

  منبع:

   

  1. Zhenxiang Z, Melissa W. Economic burden of illness of acute coronary syndromes: medical and productivity costs. BMC Health Services Research 2011;11-35.

  2. Celiński R, Fizjoterapii I. The influence of undertaken invasive or  medical treatment on the quality of life of patients with acute coronary syndrome. Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 2008;25(148):320-5.

  3. Ali Ghaleiha A, Emami F, Naghsh Tabrizi B, Ali Hassani A.A Survey on the Frequency of Depression and Anxiety in the Patients with Acute Coronary Syndrome. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2011;17(4): 43-49.

  4. Finegold JA, Asaria P, Francis DP. Mortality from ischaemic heart disease by country, region, and age: Statistics from World Health Organisation and United Nations. International  journal of cardiology 2012:78-98.

  5.Giugliano  RP, Braunwald  E. The Year in Non ST-Segment  Elevation Acute Coronary Syndrome. Journal of the American College of Cardiology 2011;58(22):2342-54.

  6. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM , Adams RJ, Berry JD, Brown TM, et al. Heart Disease and Stroke Statistics 2011 Update. Circulation 2012;123(4):18-209.

  7. Hamshahrionline.Cardiac death in Iran is higher than global statistics 2011.available at www.hamshahrionline.ir.

  8. Montazerghaem h, Asar o, Safaei n. Assessing patient's quality of life after open hart surgery in bandar abbass, Iran. Medical journal of hormozgan university 2012:24-45.

  9. Wieser S, Rüthemann I, De Boni S, Eichler K, Pletscher M, Radovanovic D, et al. Cost of acute coronary syndrome in Switzerland in 2008. Swiss medical weekly 2008;142-158.

  10. Miri r,Asadzadeh R,Mirzaie V. Surveying  primary ECG findings in emergency unit and prognosis of acute coronary syndrome.Paghohande journal 1388.14(4):215-218.

  11. Arnold SV, Morrow DA, Lei Y, Cohen DJ, Mahoney EM, Braunwald E, et al. Economic Impact of Angina After an Acute Coronary Syndrome Insights From the MERLIN-TIMI 36 Trial. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes 2009;2(4):344-353.

  12. Tung HH, Chen CY, Lin KC, Chou NK, Lee JY, Clinciu DL, et al. Classification and regression tree analysis in acute coronary syndrome patients. World Journal of Cardiovascular  Diseases 2012; 2: 177-183.

  13. Spertus JA, Dewhurst T, Dougherty CM, Nichol P. Testing the effectiveness of converting  patients to long-acting antianginal medications: The Quality of Life in Angina Research Trial (QUART). American Heart Journal 2001;141(4):550-8.

  14. Morgan MW, Deber RB, Llewellyn Thomas HA, Gladstone P, Cusimano R, O'rourke K, et al. Randomized, controlled trial of an interactive videodisc decision aid for patients with ischemic heart disease. Journal of general internal medicine 2000;15(10):685-93.

  15. Blankenship JC, Marshall JJ, Pinto DS, Lange RA, Bates ER, Holper EM, et al. Effect of percutaneous coronary intervention on quality of life: A consensus statement from the society for cardiovascular angiography and interventions. Catheterization and Cardiovascular Interventions 2012:55-105.

  16. Nehrir  b, Rahmani ramezan mnj, Ebadi a, Babatabar dh, Feyzi f, Sadeghi m. Comparing the life quality of coronary artery disease patients after treatment with coronary bypass artery disease  and  percutaneous coronary intervention. kowsar medical journal 2009;14(3):175-800.

  17. Behrouzifar S, Zenouzi S, Nezafati M, Esmaili H. Factors Affecting the Patients’ Quality of Life after Coronary Artery Bypass Graft. Iran Journal of Nursing 2009;22(57):31-41.

  18. Ali MJ, Davidoff R. Surgical, medical, and percutaneous therapies for patients with multi vessel coronary artery disease. Current cardiologyreports 2006;8(4):247-254.

  19. Javaid A, Steinberg DH, Buch AN, Corso PJ, Boyce SW, Slottow TLP, et al. Outcomes of coronary artery bypass grafting versus percutaneous coronary intervention with drug-eluting stents for patients with multivessel coronary artery disease. Circulation 2007;116(11 suppl):200-306.

  20. Theofilou P. Why is it Important to Assess Health-Related Quality of Life? Journal of Palliative Care & Medicine 2009.

  21. Sebern M, Riegel B. Contributions of supportive relationships to heart failure self-care. European Journal of Cardiovascular Nursing  2009;8(2):97-104.

  22. Divanon F, Delamilleure P, Lehaguez A, Vasse T, Morello R, Gourevitch R, et al. Comparative evaluation of quality of life in patients with schizophrenia treated with conventional versus atypical neuroleptics: results of a transversal study. Encephale 2006;32(4):459.

  23. Ford ES, Mokdad AH, Li C, Mcguire LC, Strine TW, Okoro CA, et al. Gender differences in coronary heart disease and health-related quality of life: findings from 10 states from the 2004 Behavioral Risk Factor Surveillance System. Journal of Women's Health 2008;17(5):757-68.

  24. Ali MJ, Davidoff R. Surgical, medical, and percutaneous therapies for patients with multivessel coronary artery disease. Current cardiologyreports 2006;8(4):247-25.

  25. Alavi A, Parvin N, Salehian T, Samipoor V. Assessment of the quality of life of children and adolescents with type 1 diabetes: Child and Parental views. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2008;15(1):46-52.

  26. Van Domburg RT, Daemen J, Morice MC, de Bruyne B, Colombo A, Macaya C , et al. Short- and long-term health related quality-of-life and anginal status of the arterial revascularisation therapies study part ii, arts-ii; sirolimus-eluting stents for the treatment of patients with multivessel coronary artery disease.EuroIntervention 2010 Apr;5(8):962-967.

  27. Rumsfeld JS, Magid DJ, Plomondon ME, Sacks J, Henderson W, Hlatky M, et al. Health-related quality of life after percutaneous coronary intervention versus coronary bypass surgery in high-risk patients with medically refractory ischemia. Journal of the American College of Cardiology 2003;41(10):1732-1738.

  28. Kim J, Henderson RA, Pocock SJ, Clayton T, Sculpher MJ, Fox KAA. Health-related quality of life after interventional or conservative strategy in patients with unstable angina or non ST-segment elevation myocardial infarction: one-year results of the third Randomized Intervention Trial of unstable Angina (RITA-3). Journal of the American College of Cardiology 2005;45(2):221-228.

  29. Pfisterer M, Buser P, Osswald S, Allemann U, Amann W, Angehrn W, et al. Outcome of elderly patients with chronic symptomatic coronary artery disease with an invasive vs optimized medical treatment strategy. JAMA: the journal of the American Medical Association 2003;289(9):1117-1123.

  30. Christopher P. Revascularisation for everyone? European Heart Journal 2004; 25, 1471–1472.

  31. Mark A, Lee Th.Conservative Management of Acute Coronary Syndrome Cheaper and Better for You? Circulation 2002;105:666-668.

  32. Rahnavard Z, Zolfaghari M, Kazemnejad A, Kh H. An investigation of quality of life and factors affecting it in the patients with congestive heart failure. Hayat 2006;12-44.

  33. Moran AE, Oliver JT, Mirzaie M, Forouzanfar MH, Chilov M, Anderson L, et al. Assessing the Global Burden of Ischemic Heart Disease: Part 1: Methods for a Systematic Review of the Global Epidemiology of Ischemic Heart Disease in 1990 and 2010. Global Heart 2012;7(4):315-329.

  34. Forouzanfar MH, Moran AE, Flaxman AD, Roth G, Mensah GA, Ezzati M, et al. Assessing the Global Burden of Ischemic Heart Disease: Part 2: Analytic Methods and Estimates of the Global Epidemiology of Ischemic Heart Disease in 2010. Global Heart 2012;7(4):331-342.

  35. Chang WC, Midodzi WK, Westerhout CM, Boersma E, Cooper J, Barnathan ES, et al. Are international differences in the outcomes of acute coronary syndromes apparent or real? A multilevel analysis. Journal of epidemiology and community health 2005;59(5):427-433.

  36. Tali S. Effect of continuous caring and educational intervention (home visit) on quality of life in the congestive heart failure patients. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2008; 10(1):14-29.

  37. Ahmadi F, Mohammadi E. Evaluation of the Effect of Self- Care Program Based on the Orem Framework on the Physical Quality of Life in Multiple Sclerosis Patients. JSSU  2009; 17 (2):153-162.

  38. Shojaei F. Quality of life in patients with heart failure. Hayat 2008;14(2):5-13.

  39. Székely A, Nussmeier NA, Miao Y, Huang K, Levin J, Feierfeil H. A multinational study of the influence of health-related quality of life on in-hospital outcome after coronary artery bypass graft surgery.American heart journal 2007;161(6):1179-1185.

  40. Li R, Yan BP, Dong M, Zhang Q, Yip GWK, Chan CP, et al. Quality of life after percutaneous coronary intervention in the elderly with acute coronary syndrome. International journal of cardiology 2012;155(1):90-96.

  41. Pourmand K, Sadeghi M, Sanei H, Akrami F, Talaei M.Which Majot Atherosclerosis’ Risk Factors Represents the Extent of Coronary Artery Disease? Journal of Isfahan Medical School 2007 Summer ;25( 85):61-71

  42. Braun w. Arrhythmias in acute myocardial infarction And anti-arrhythmic drugs.In: Sadr Bafghi M, Parsa H, Manshadi J editors. 2nd ed.Yazd: Yazd University of Medical Sciences, Research Assistant;2004.p.157-158.

  43.Justin L, et al. The Increasing Incidence of Coronary Artery Disease and Cardiovascular Risk Factors Among a Southwest Native American Tribe. ARCH INTERN MED  2002: 162.

  44.Fitchett D. Assessment of the Patient With Diabetes for Coronary Heart Disease Risk: Review and Personal Reflection. CANADIAN    JOURNAL OF DIABETES 2007;31 (2):153-163.

  45. Arnvt B. Seven ways to prevent and treat heart disease. In: Najafi M, Amini R, editors. Tehran: bibliography ;2010.p. 20-19.

  46. Kasper D, Branwald E, Fanci A. Horrison's Principle of Internal Medical. 17th Edition. NewYork; Mc Graw Hill 2008: 1506-1510.

  47. Darabyan S,Abbasi A.Investigate the relationship between risk factors of ischemic and stenosis of the left main coronary artery 2008 Fall;11(3):31-36.

  48. Hosynian E. Association between vitamin D levels in patients with acute coronary syndrome patients with myocardial infarction. Tehran: Kabir;1392. P. 42.

  49. Beyranvand M, Asadpour  M.Dislipidemi and  Coronary syndrome 2005. Beheshti University of Medical Sciences; 54: 388-384.

  50.Libby P, Bonow R, Mann. D. Braunwald's HeartDiseases, A Textbook of Cardiovascular Medicine. 8th Edition.Philadelphia  2008:1210-1211.

  51. bdayt A, Montazeri F. After Heart Attack.thran: Physician; 2008. p.36.

  52. Selected topics from Principles of Internal Medicine Harrison Harrison 40.In: Translators Group, editors.Tehran: Tymorzadh;. 2006. P. 12.

  53. Shemirani H, Jafari R. Life restoration of Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences and Health Services; 2012. p. 21-25.

  54. Smith M. Advanced cardiopulmonary resuscitation. In: Jannati N, zargham M, editors.Tehran: White Leaf;1392. p.144.

  55. Braun w. Arrhythmias in acute myocardial infarction And anti-arrhythmic drugs.In: Sadr Bafghi M, Parsa H, Manshadi J editors. 2nd ed.Yazd: Yazd University of Medical Sciences, Research Assistant;2004.p.157-158.

  56 . Benson H, relaxation and healing. Translation of Khonsari Darvish Ali Ehsan. Tehran: Drvyshly Ehsani Khonsari, 1383, pp: 12-22

  57.Goldberg R, Goff D, Cooper L. Age and Sex Differences in Presentation of Symptoms among Patient with Acute Coronary Diseases.CoronaryArtery Diseases Journal 2004; 11:399-407.

  58.Kalman. W. Economic burden of illness of acute coronary syndromes: medical and productivity costs. BMC Health Services Research2008;11:35.

  59. Freanc,Shawo. treatment of diabetes on the development and progressionof long-term complications in insulin dependentdiabetes mellitus. N Engl J Med 2009; 329: 977-86.

  60. Testaand Simonson, Sintonen T. Health-related quality of life in type 1 diabetes without o rwith symptoms of long - term complications. Springer Science, Business Media B.V., Formerly KluwerAcademic Publishers B.V. 2006; 11(5): 427-436.

  61. Zun, Baxter J, Mitchell MC, et al. The association of non-insulin-dependent diabetesmellitus with perceived quality of life in a biethnic population: The San Luis Valley Diabetes Study.American Journal of Public Health. 2006; 88(8): 1225-1228.

  62.Nell.A, Sawyer W, Hopkinson P. Impact of long-term complications on quality of life in patientswith type 2 diabetes not using insuline. Value in Health Journal  2003; 4(5): 392.

  63. Porkhaki H. Spirituality, identity and quality of life 2003 winter. Psychology and Religion  ; 1(4):38-45.

  64. Omidi R,GHafari M.Quality of life: Indicators of Social development. Tehran:shirazeh; 2007.p.90.

  65. Harirchi m The relationship between quality of life and general health in students 2009.  Psychology;10(2):84-105.

  66. Mokhtari M,Nazari J Sociology Quality of life Sociology Quality of life.Tehran:Jameeh shenasan;2010.p.31-39.

  67. Bahmani A,Rasuli A. Quality of life and mental health of diabetic patients referred to Sina Hospital University 2011 Spring. Journal of Medical Sciences;2(4):132-139.

  68. Rabani Z,Kianpour M. Quality of life of divorced women in Tehran. MS Thesis.Tehran university 2007.

  69. Anvari M. Sociology Quality of life. Tehran:Harir;2011.p.12-21.

  70. Dalini N.Classical theories of sociology.In:Sedighi B,Toloei V,editors. Tehran:Nei; 2008.p.89-112.

  71.Cohen DJ, Van Hout B, Serruys PW, Mohr FW, Macaya C, Den Heijer P, et al. Quality of life after PCI with drug-eluting stents or coronary-artery bypass surgery. New England Journal of Medicine 2011;364(11):1016-26.

  72.Ma W, Hu D, Liu G, Jiang J, Zhao X, Ma Y. Predictors of quality of life in Chinese patients with acute coronary syndrome. Asian cardiovascular and thoracic annals 2011;18(5).

  73.Bahramnezhad S,Azadi Noughabi AA,Sief H,Mohammadi Y.Quality of life in the patient with coronary bypass qraft.Nursing research 2012;7(26):1735-7012.

  74.Hasanpour A, Hasanpour M, Foruzandeh N, Ganji F, Asadi Noghani A, Bakhsha F et al. A survey on quality of life in patients with myocardial infarction, referred to Shahrekord Hagar hospital in 2005. J Shahrekord Univ Med Sci. 2007; 9 (3) 9 (3):78-84.

  75. Naderi M,Naraghi E.Knowledge and research in the sciences. Tehran:Harir;2009.P.31.

  76. Sarmad Z. Behavioral science research methods. six edition.Tehran:Agah;2001.P.21-22

  77. Khaki GH. Dissertation research approach. Tehran:Baztab;2000.P.34-38.

  78.Hochman and et al.Sex, Clinical Presentation, And Outcome In Patients With Acute Coronary Syndrom. The New England Journal of Medicine 1999: 226.

  79.Wenlin M,Dayi H, Guanghui L, Jinfa J,Xudong Z, Yunsheng M. Predictors of Quality of Life in Chinese Patients with Acute Coronary Syndrome Asian Cardiovasc Thorac Ann  2010;18:469–75.

  80. Kastanioti C. Costs, clinical outcomes, and health-related quality of life of off-pump vs. on-pump coronary bypass surgery. European Journal of Cardiovascular Nursing 2007;6(1):54-90.


موضوع پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, نمونه پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, جستجوی پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, فایل Word پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, فایل PDF پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, پروژه در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, پروژه درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان­نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش مراقبت های ویژه) چکیده مقدمه: سوء­ تغذیه، یک اختلال تغذیه ­ای ناشی از کاهش یا عدم تعادل دریافت انرژی، پروتئین، ویتامین و املاح معدنی است. از جمله بیمارانی که سوء­تغذیه انرژی- پروتئین در بین آنان شیوع بالایی دارد، مبتلایان به مراحل نهایی بیماری کلیوی می­باشند. با وجود تحقیقات زیاد در ارتباط با شیوع سوء­تغذیه در بین بیماران ...

(پایان نامه) جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی- جراحی) چکیده: زمینه و هدف: مداخلات الکتروفیزیولوژیک از جمله روش های جدید در تشخیص و درمان دیس ریتمی ها بوده و مانند هر مداخله تهاجمی دیگر، عوارضی همچون اضطراب را به دنبال دارد. با توجه به اثرات اضطراب بر شاخصهای همودینامیک و ناراحتی بیماران، به کاربردروشهایی ایمن و کم هزینه برای کننرل این مشکل روانشناختی نیاز ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی با بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی است. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه­ای است. جامعه آماری این مطالعه شامل 156 نفر از سوءمصرف کنندگان مواد مخدر است که در هشت مرکز درمان سوءمصرف مواد در شهر سمنان در سال 93 -92 دوره درمان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد سرطانی و افراد عادی انجام شده است .بدین منظور از جامعه آماری بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شیراز ، گروه نمونه 60 نفر به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: روانشناسی بالینی چکیده : هدف از پژوهش حاضر مقایسه ابعاد کمال گرایی ، سیستم مغزی / رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی است .برای این منظور 150 نفر افراد کرونری قلب و 150 نفر افراد سالم با میانگین سنی 44 سال به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند .از بین بیمارستان های تهران 3 بیمارستان به تصادف انتخاب شد و از افراد ...

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد15 نفر (22/8±68/33سال) از زنان مبتلا به MS با 4>EDSSبه طور تصادفی به دو گروه گواه (7 نفر) و آزمایش (8 نفر)تقسیم شدند. بیماران ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­ زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد15 نفر (22/8±68/33سال) از زنان مبتلا به MS با 4>EDSSبه طور تصادفی به دو گروه گواه (7 نفر) و آزمایش (8 نفر)تقسیم شدند. بیماران ...

1-1- مقدمه بیماری قلبی- عروقی (CHD) [1]و در راس آن مشکلات عروق کرونری، از علل اصلی مرگ و میر در قرن جدید و اولین علل مرگ و میر در ایران است. پرفشارخونی، بالا بودن چربی ها و لیپوپروتئین های خون، سن، جنس، شیوه زندگی، تغذیه، مصرف دخانیات، بی تحرکی، دیابت و چاقی را از عوامل خطرزای سنتی بیماری های قلبی عروقی عنوان می کنند (ثالثی و همکاران، 1386). استرس اکسیداتیو، التهاب، فعالیت سلول ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه: بیمارستانها به منظور ارتقای کمیت و کیفیت مراقبتها، افزایش رقابت و کارآیی، کاهش هزینه ها به وجود پرستارانی خلاق و نوآور نیازمندند. ضرورت وجود اینگونه پرستاران در بخشهای ویژه که مراقبتهای پیچیده ترو منحصر به فرد به بیماران شدیدا" بدحال ارائه می نمایند، بیشتر احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان نوآوری در ...

ثبت سفارش