پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین

word 66 MB 32111 87
1391 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای  دندانپزشکی 

  چکیده

  هدف

   

  هدف از این مطالعه مقایسه ریزنشت ادهزیو توتال اچ و سلف اچ به سه روش
   Fluid filtration،  Dye penetration و Dye extraction ، همچنین تعیین ارتباط اماری این سه روش با یکدیگر بود.

  مواد و روشها

   

  در این مطالعه آزمایشگاهی برروی سطوح باکال در 3/1 سرویکال تعداد 72 دندان پره مولر کشیده شده انسانی، حفرات کلاس پنج، تا mm1 زیر CEJ تراشیده شد. در نیمی از حفرات ادهزیو توتال اچ Opti bond solo plus و نیمی دیگر ادهزیو سلف اچ All in one بکار برده شد، سپس تمام حفرات با کامپازیت لایت کیور به نام Herculite XRV ترمیم شدند و  براساس روش اندازه گیری ریزنشت نمونه ها به سه گروه اصلی 24 تایی و هر گروه براساس نوع ادهزیو مصرفی به دو زیر گروه 12 تایی تقسیم شدند: در گروه اول آزمایش جهت ارزیابی ریزنشت نمونه‌ها از روش  Dye extraction، در گروه دوم از روش Dye penetration و در گروه سوم از روش
   Fluid filtration استفاده شد. در زیر گروه اول هر گروه ادهزیو توتال اچ Opti Bond Solo Plus و در زیر گروه دوم ادهزیو سلف اچ Opti Bond All in One بکار رفت. جهت آنالیز داده ها از ازمونهای t زوجی و من ویتنی و ضریب همبستگی با سطح معناداری 05/0 =α استفاده شد.

  یافته ها

  در مورد مقایسه ریزنشت دو نوع ادهزیو مصرفی، برای روش dye extraction بین ریزنشت این ادهزیوها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(657/0=P). برای روش dye penetration نیز تفاوت در ریزنشت ادهزیوها معنی‌دار نبود(755/0=P) ولی در مورد روش Fluid filtration ریزنشت ادهزیو سلف اچ به طور معنی داری بیشتر از ادهزیو توتال اچ بود(012/0=P).

  همچنین ارتباط معنی داری بین روشهای مختلف ارزیابی ریزنشت برای ادهزیوهای متفاوت بدست نیامد( 05/0P>).

  نتیجه گیری

   

  با توجه به داده های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که با کاربرد روش Fluid filtration جهت ارزیابی ریزنشت، ادهزیو سلف اچ Opti Bond All In One ریزنشت بیشتری را از ادهزیو
  توتال اچ Opti Bond Solo Plus دارا می‌باشد.

   

  واژه های کلیدی

  ریزنشت- نفوذ مایع – نفوذ رنگ – خروج رنگ

   

   

  مقدمه

   

  یکی از مواد زیبایی جهت ترمیم ضایعات و پوسیدگی‌ های کلاس پنج، کامپازیت‌های لایت کیور همراه با ادهزیوهای عاجی مختلف سلف اچ یا توتال اچ می‌باشد که باعث چسباندن ماده کامپازیت به عاج دندان می‌شوند(1). چسبندگی به عاج هنوز هم نسبت به چسبندگی به مینا چالش برانگیز بوده و ترمیمی چسبنده ممکن است به شکل باکفایت به سطح عاج اچ شده متصل نگردیده و باعث شکل گیری درز لبه‌ای و ریزنشت گردد(2).

   

  مطالعات آزمایشگاهی گوناگونی بر روی ریزنشت ادهزیوهای سلف اچ و توتال اچ که عموماً دربرگیرنده ترمیم‌های کلاس پنج کامپازیتی است، انجام شده است. در این مطالعات جهت اندازه‌گیری ریزنشت، نمونه‌ها در محلولهای رنگی مختلفی مثل متیلن بلو، نیترات نقره یا فوشین بازی مغروق گردیده و عمق نفوذ رنگ در هر نمونه در حد فاصل رزین-عاج تعیین می‌گردد(3). جهت ارزیابی دقیقتر ریزنشت ترمیم‌های کامپازیتی علاوه بر روشهای قدیمی‌تر fluid filtration و Dye penetration لازم است که از روشهای جدید ارزیابی ریزنشت مثل Dye extraction استفاده گردد. در این روش جهت تعیین ریزنشت، میزان حل شدن محلول رنگی متلین بلو در اسیدنیتریک، توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر با طول موج 550 نانومتر، اندازه‌گیری می‌گردد. بنابراین در این تحقیق نیز جهت ارزیابی دقیق‌تر ریزنشت ترمیم‌های کامپازیتی با ادهزیوهای توتال اچ و سلف اچ، علاوه بر روشهای متداول fluid filtration و  dye penetration  از روش جدیدتر
   dye extraction استفاده شد و با در نظر گرفتن روش fluid filtration بعنوان کنترل روشهایی را که با هم ارتباط معنی‌دار دارند، مشخص نمودیم. همچنین میانگین ریزنشت ادهزیوهای توتال اچ و سلف اچ مطالعه با توجه به سه روش مختلف ارزیابی ریزنشت، مورد بررسی قرار گرفت.

  کامپازیت رزین ها

  یکی از مواد زیبایی جهت ترمیم ضایعات و پوسیدگی‌های کلاس پنج که در ناحیه‌ی طوق دندانی ایجاد می‌شوند کامپازیت رزین‌های لایت کیور همراه با ادهزیوهای عاجی است. از لحاظ مشخصات هر کامپازیت دارای چهار جزء ساختمانی است: ماتریس پلیمری، ذرات پرکننده، عامل اتصال دهنده دو جزء فوق الذکر و نوعی آغازگر. ماتریس جزء متداوم است که سایر اجزاء بدان افزوده می‌شود. غالب ماتریس‌های کامپازیتها دارای اساس رزین Bis-GMA (بیسفنول A- گلیسیدیل متاکریلات) می‌باشند. برخی کامپازیتها به جای Bis-GMA از یورتان دای متاکریلات (UDMA) استفاده می‌کنند، حال آن که گروهی دیگر ترکیب دو ماده را به کار می‌برند. اخیراً برخی از سازندگان به عنوان جزیی از ماده TEG-DMA را اضافه می‌کنند (تری‌اتیلن گلیکول دای متاکریلات)، که نوعی رزین دارای گرانروی اندک است که به عنوان رقیق کننده به کار می‌رود.

  فرمول ماده‌ای که از Bis-EMA استفاده می‌کند(بیسفنول A، پلی اتیلن گلیکول دی اتر دای متاکریلات) ممکن است خواص کاربردی  بهتری یافته و انقباض حجمی کمتری بیابد(4). ذرات پرکننده معمولاً نوعی شیشه (مثل شیشه باریوم) یا دی‌اکسید سیلیکون هستند که به ماتریس افزوده می‌شوند تا خواص فیزیکی آن را بهبود بخشند. پرکننده‌ها شفافیت را بهتر نموده، از ضریب انبساط حرارت کاسته، انقباض پلیمریزاسیون را کم کرده، ماده را سخت‌تر، متراکم تر و مقاوم‌تر در برابر سایش می‌نمایند. عموماً هرچه درصد پرکننده افزوده شده بیشتر باشد(چه از نظر حجمی و چه از نظر وزنی)، خواص فیزیکی کامپازیت بهتر خواهد شد، افزودن پرکننده یک حداکثر مشخص دارد، که پس از آن، ماده برای کاربرد بالینی گرانروی بیش از حد پیدا می‌کند.

  سطح ذرات پرکننده به سایلن آغشته شده است. این ماده نوعی عامل اتصال دهنده است که هدف از کاربرد آن ارتقای چسبندگی به ماتریس است. بدون این عامل اتصال دهنده، کامپازیت به قدر کافی قوی نبوده و ذرات پرکننده به مجرد رسیدن به سطح، به دلیل سایش انتقالی تمایل به کنده شدن از ماتریس دارند(5). آغازگر واکنش پلیمریزاسیون کامپازیتها را فعال می‌نماید. ایجاد فعالیت ممکن است با واکنش شیمیایی یا قرارگیری در معرض نور با طول موج صحیح، آغاز گردد. غالب مواد ترمیمی کامپازیتی رایج امروزین متکی برآغاز پلیمریزه شدن با قرارگیری در معرض نور مرئی در دامنه 460 تا 480 نانومتر (نورآبی) می‌باشند.

   

  Abstract

   

  Aim

  The aim of this study was to compare the microleakage of total-etch and self-etch adhesives by three methods including dye extraction, dye penetration and fluid filtration with determining the correlation value among these techniques.

   

   Methods & Materials

   Seventy-two premolar teeth were selected for this in vitro study and Class 5 cavities were prepared on the buccal surface of these at the cemento-enamel junction area. It was applied for half of these cavities, Opti Bond Solo Plus; a total-etch adhesive and another half Opti Bond All in One; self-etch adhesive and then all of them were restored with light cure resin composite (Herculite XRV). Then samples were divided randomly into three subgroups based on the method of microleakage measurement (n=12). In the first pair group, leakage was assessed by dye extraction method. Dye penetration and fluid filtration methods were used in the second and third pair groups for the same purpose respectively. Data were analyzed by Paired t-test and MannWhiteny test and correlation coefficient (α=0.05).

  Results

  There were no significant difference in dye extraction (P=0.657) and dye penetration (P=0.755) methods between the microleakage of total-etch and self-etch adhesives. Microleakage of self-etch adhesive in fluid filtration technique was significantly more than total-etch adhesive (P=0.012). There was no significance correlation among different microleakage assessment methods for various adhesives (P>0.05).

   

  Conclusion

  According to the results, it was concluded that by fluid filtration method for evaluation of the microleakage, Opti Bond All In One self-etch adhesive was leaked more than Opti Bond Solo Plus total-etch adhesive.

  Keywords

  Dye extraction, Dye penetration, Fluid filtration, Microleakage

 • فهرست:

  عنوان...................................................................................................................................................................... صفحه

  چکیده فارسی  ..................................................................................................................................... 1

  فصل اول:   مقدمه و مروری بر مقالات

  مقدمه.............................................................................................................................................................................. 4

  کامپازیت رزین ها.......................................................................................................................................................... 6

  ویژگی های فیزیکی رزین کامپازیت ها.................................................................................................................. 7

  ویژگی های کاربردی کامپازیت رزین ها.................................................................................................................. 9

  ویژگی های نوری کامپازیت رزین ها......................................................................................................................... 10

  کامپازیت های معمولی.............................................................................................................................................. 12

  کامپازیت‌های میکروفیل............................................................................................................................................ 13

  کامپازیت‌های هایبرید................................................................................................................................................. 14

  کامپازیت‌های قابل سیلان......................................................................................................................................... 14

  کامپازیت‌های متراکم شدنی................................................................................................................................... 15

  کامپازیت‌های نانوفیل................................................................................................................................................. 16

  چسبندگی به مینا و عاج......................................................................................................................................... 17

  چالش‌های موجود در چسبندگی به عاج.............................................................................................................. 19

  طبقه بندی ادهزیوها................................................................................................................................................... 22

  ادهزیوهای Etch & Rinse یا توتال اچ............................................................................................................... 22

  ادهزیوهای etch & rinse  سه مرحله‌ای در مقابل دو مرحله‌ای................................................................ 25

  ادهزیوهای سلف اچ..................................................................................................................................................... 26

  نسل اول مواد اتصال یابنده..................................................................................................................................... 31

  نسل دوم مواد اتصال یابنده..................................................................................................................................... 33

  نسل سوم مواد اتصال یابنده.................................................................................................................................. 34

  نسل چهارم مواد اتصال یابنده............................................................................................................................... 36

  نسل پنجم مواد اتصال یابنده................................................................................................................................ 37

  نسل ششم مواد اتصال یابنده.............................................................................................................................. 38

  نسل هفتم مواد اتصال یابنده................................................................................................................................ 39

  کاربرد ادهزیو رزین......................................................................................................................................................... 40

  ریزنشت............................................................................................................................................................................ 41

  انواع روش‌های آزمایشگاهی بررسی ریزنشت..................................................................................................... 44

  مروری بر مقالات............................................................................................................................................................ 48

  بیان مسئله ................................................................................................................................................................... 56

  هدف کلی........................................................................................................................................................................ 56

  اهداف اختصاصی........................................................................................................................................................ 56

  فصل دوم: مواد و روش ها

  مواد و روش ها................................................................................................................................................................ 58

  انتخاب و آماده سازی نمونه ها.................................................................................................................................. 60

  انجام روشهای ارزیابی ریزنشت................................................................................................................................. 63

  متغیرها........................................................................................................................................................................... 71

  روش تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................................................................................................... 72

  فصل سوم: یافته ها

  یافته ها........................................................................................................................................................................... 73

  قسمت اول..................................................................................................................................................................... 73

  قسمت دوم : تحلیل داده ها........................................................................................................................................ 75

  فصل چهارم: بحث

  بحث................................................................................................................................................81

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  نتیجه گیری و پیشنهادات ................................................................................................................................ 87

  منابع.................................................................................................................................................88

  Abstract

  منبع:

   

  Schwartz RB, Hilton TJ, et al.  Bonding to enamed and dentin. Fundamentals of Operative Dentistry 2006; 3 th edition: Chapter 5.

  Theodore M. Roberson, Harald O. Heymann, et al. Art and science of operative Dentistry 2006; 5 th edition: Chapter 5.

  Davidson CL, Abdolla AI. Effect of occlusal load cycling on the marginal integrity of adhesive class V restorations, Am J dent 1994; 7: 111-114.

  Stansbury JW. Synthesis and evaluation of novel multifunctional oligomers for dentistry. J Dent Res 1992; 71: 434-437.

  Leinfelder, KF Suzuki S. Invitro wear device for determining posterior composite wear. J Am Dent Assoc 1999; 130: 1347-1353.

  Feilzer Aj, De Gee Aj, et al. Curing contraction of composites and glass-ionomer cements, J prosthet Dent 1988; 59: 297-300.

  Crim G, Chapman K. Effect of placement techniques on microleakage of dentin-bonded composite resin, Quintessence. Int 1986; 17: 21-24.

  Lutz F, Krejci I, et al. Quality and durability of marginal adaptation inbonded composite restorations, Dent Mater 1991; 7: 107-113.

  Alster D, Feilzer Aj, et al. Aging affects two modes of nanoleakage expression in bonded dentin, J Dent Res 2003; 82: 537-541.

  Craig RG. Restorative dental materials, ed 11. St. Louis: Mosby 2001.

  Eick JD, Robinson SJ, et al. Adhesives and nonshrinking dental resins of the future, Quintessence Int 1993; 24: 632-640.

  Leevailoj C, Cochran MA, , et al. Microleakage of posterior packable resin composite with and without flawable liners, Oper Dent 2001; 26: 302-307.

  Tjan AHL, Glancy JF. Effects of four lubricants used during increment insertion of two types of visible light-activated composites. J Prosthet Dent 1988; 60: 189-194.

  Craig RG: Chemistry, composition, and properties of composite resins, Dent Clin North Am 1981; 25: 219.

  Heymann Ho, et al. Examination tooth flexure effects on cervical restorations : a two-year clinical study. J Am Dent Assoc 1991; 122: 44-47.

  Degrange M, Roulet JF. Minimally Invasive Restorations with bonding. Chicago: Quintessence 1997.

  Bouschlicher MR, Reinhardt JW, et al. Surface treatment techniques for resin composite repair, Am J Dent 1997; 10: 279-283.

  Van Meerbeek B, Peumans M, et al. Clinical status of ten dentin adhesive systems. J Dent Res 1994; 73: 1690-1702.

  Gaengler P. Hayer I, et al. Micromor phological evaluation of posterior composite restorations-a 10-year report. J Oral Rehabil 2004; 31: 991-1000.

  Van Meerbeek B, Vargas M, et al. Adhesives and cements to promote preservation dentistry, Oper Dent 2001; Suppl 6: 119-144.

  Brannstrom M, et al. Movement of dentinal and pulpal fluid caused by clinical procedures, J Dent Res 47; 1968: 679-682.

  Terkla LG, et al. Testing sealing properties of restorative materials against moist dentin, J Dent Res 1987; 66: 1758-1764.

  Pashley DH. Dentin: a dynamic substrate-a review, scanning microsc 1989; 3: 161-176.

  Marchetti C, et al. Morphometric computerized analysis on the dentinal tubules and the collagen fibers in the dentin of human permanent teeth, Bull Group Int Rech Sci Stomatol Odontol 1992; 35: 125-129.

  Tao L, et al. Pulpal pressure and bond strengths of super bond and Gluma, Am J Dent 1991; 4: 73-76.

  Pashley DH, et al. Regional resistances to fluid flow in human dentin in vitro, Arch Oral Biol 1987; 23: 807-810.

  Sepetcioglu F, Ataman BA. Long-term monitoring of microleakage of cavity varnish and adhesive resin with amalgam, J Prosthet Dent 1998; 79: 136-139.

  Van Meerbeek B, De Munck J, et al. Microtensile bond strengths of an etch & rinse and self-etch adhesive to enamel and dentin as a function of surface treatment, Oper Dent 2003; 28: 647-660.

  Van Meerbeek B, Conn LJ, et al. Correlative transmission electron microscopy examination of nondemineralized and demineralized resin-dentin interfaces formed by two dentin adhesive systems, J Dent Res 1996; 75: 879-888.

  Sano H, Yoshiyama M, et al. Comparative SEM and TEM observations of nanoleakage with in the hybrid layer, Oper Dent 1995; 20: 160-167.

  Van Meerbeek B, Yoshida Y, et al. A TEM study of two water-based adhesive systems bonded to dry and wet dentin, J Dent Res 1998; 77: 50-59.

  Perdigao J, Ramos CJ, et al. Invitro interfacial relationship between human denitn and one-bottle dental adhesives, Dent Mater 1997; 13: 218-227.

  Labella R, Van Meerbeek B, et al.   Marginal gap distribution of two-step versus three-step adhesive systems, Trans Acad Dent Mat 1998; 12: 237.

  Blunck V, Roulet J-F. Effect of one-bottle adhesives on the marginal adaptation of composite resins and compomers in class V cavities invitro, J Dent Res 1998; 77: 910.

  Inoue S, Vargas MA, et al. Microtensile bond strength of eleven contemporary adhesives to dentin, J Adhes Dent 2001; 3: 237-245.

  Tay FR, Pashley DH. Have dentin adhesives become too hydrolytic. J Can Dent Assoc 2003; 69: 726-731.

  Van Meerbeek B, Yoshida Y, et al. Bonding mechanism and micro-tensile bond strength of a 4-MET based self-etching adhesive, J Dent Res 2000; 76(Special issue).

  De Munck J, Vargas M, et al. One-day bonding effectiveness of new self-etch adhesives to bur-cut enamel and dentin, Oper Dent 2005; 30: 39-49.

  Inoue S, Vargas MA, et al. Microtensile bond strength of eleven contemporary adhesives to enamel, Am J Dent 2003; 16: 329-334.

  Yoshida Y, Nagakane K, et al. Comparative  study on adhesive performance of functional monomers, J Dent Res 2004; 83: 454-458.

  Sano H, Yoshikawa T, et al. Long-term durability of dentin bonds made with a self-etchnig primer, J Dent Res 1999; 78: 906-911.

  Fritz VB. Finger WJ. Bonding efficiency of single bottle enamel/dentin adhesives. Am J Dent 1999; 12: 277-282.

  Tay FR, Pashley DH, et al. Two modes of nanoleakage expression in single-step adhesives, J Dent Res 2002; 81: 472-476.

  Van Landuyt K, De Munck J, et al. Monomer-solvent phase separation in one-step self-etch dentin, J Dent Res 2005; 84: 183-188.

  Asmussen E, Munksgaard EC. Adhesion of restorative resins to dentinal tissues, ed 1. Utre cht, The Netherlands: Peter Szulc, 1985: 217.

  Bowen RL, Marjenhoff WA. Development of an adhesive bonding system. Oper Dent 1992; Suppl 5: 75-80.

  Kinloch AJ. Adhesion and adhesives. Science and Technology, ed 1 London: chapman and Hall 1987.

  Nakabayashi N, Nakamura M, et al. Hybrid layer as a dentin bonding mechanism, J Esthet Dent 1991; 3: 133-138.

  Powell LV, Gordon GE, et al. Clinical comparison of class V resin composite and glassionomer restorations, Am J Dent 1992; 5: 249-252.

  Toledano M, Osorio R, et al. Influence of self-etching primer on the resin adhesion to enamel and dentin. Am J Dent 2001; 14: 205-210.

  Chan KM, Tay FR, et al. Bonding of mild self-etching primers/ adhesives to dentin with thick smear layers, Am J Dent 2003; 16: 340-346.

  Moon PC, Chang YH. Effect of DBA layer thickness on composite resin shrinkage stress [abstract 1357], J Dent Res 1992; 71: 275.

  Van Meerbeek B, Willems G, et al. Assessment by nanoindentation of the hardness and elasticity of the resin-dentin bonding area, J Dent Res 1993; 72: 1434-1442.

  Erickson RL. Surface interactions of dentin adhesive materials, Oper Dent 1992; Suppl 5: 81-94.

  Tsai YH, Swartz ML, et al. A comparative study: Bond strength and microleakage of dentin bond systems, Oper Dent 1990; 15: 53-60.

  Bauer JG, Henson JL. Microleakage: a measure of the performance of direct filling materials, Oper Dent 1984; 9: 2-9.

  Pashley DH, et al. Microleakage channels: Scanning electron microscopic observation, Oper Dent 1989; 14: 68-72.

  Brannstrom M. Communication between the oral cavity and the dental pulp associated with restorative treatment, Oper Dent 1984; 9: 57-68.

  Swift EJ, et al. Bonding to enamel and dentin, Quintessence Int 1995; 26: 95-110.

  Ruyter IE. The chemistry of adhesive agents, Oper Dent 1992; 5(Suppl): 32-43.

  Barners DM, et al. Microleakage of class V composite resin restorations, Oper Dent 1993; 18: 237-245.

  De Munck J, et al. Four year water degradation of total-etch adhesives bonded to dentin, J Dent Res 2003; 82: 136-140.

  مرادی سعید، قاضیانی پری، نقوی ندا. برسی آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی به دنبال استفاده از دنتین باندینگ به عنوان سیلر کانال ریشه با و بدون حضور اسمیرلایر، پایان نامه تخصصی؛ شماره 335: سال 86- 1385

  Camps J, Pashley D. Reliability of the dye penetration studies, J of Endodontics 2003; 29(9): 595-599.

  Manhart J, Yanchen H, et al. Marginal quality and microleakage of adhesive class V restorations, J of Dentistry 2001; 29(1): 123-130.

  Yazici AR, Baseren M, et al. The effect of current-generation bonding systems of microleakage of resin composite restorations, J Quintessence Int 2002; 33(10): 763-769.

  Koliniotou E, et al. In vitro evaluation of microleakage from composites with new dentin adhesives, J of oral Rehabil 2004; 31: 1014-1022.

  Bracket WW, Haisch LD, et al. Microleakage of class V resin composite restorations placed with self-etching adhesives, J Prosthet Dent 2004; 91: 42-45.

  Gregoire G, Guignes PH, et al. Effect of self-etching adhesives and dentin permeability in a fluid flow model, J Prosthet Dent 2005; 93(1): 56-63.

  Brackett MG, Brackett WW, et al. Microleakage of class V resin composites placed using self-etching resins: Effect of prior enamel etching, J Quintessence Int 2006; 37: 109-113.

  Deliperi S, Bardwell DN, et al. Restoration interface microleakage using one total-etch and three self-etch adhesives, J Oper Dent 2007; 32(2): 179-184.

  Ernst CP, Galler P, et al. Marginal integrity of class V restoration: SEM versus dye penetration, J Dent Mater 2008; 24: 319-327.

  Hashem AA, Hassanien EE. Pro Root MTA, MTA Angelus and IRM used to repair large furcation perforations: Sealability study, J Endod 2008; 34(1): 59-61.

  De Gee AJ, WU MK, et al. Sealing properties of ketac-Endo glass ionomer cement and AH26 root canal sealers. J Int Endod 1994; 27: 239-244.

  Pommel L, Jacquot B, et al. Lack of correlation among three methods for the evaluation of apical leakage. J Endod 2001; 27: 347-350.


موضوع پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, نمونه پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, جستجوی پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, فایل Word پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, دانلود پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, فایل PDF پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, پروژه درباره پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه آزمایشگاهی روش‌ های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌ های کلاس پنج کامپازیت رزین

پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد (M.A) گرايش برنامه ريزي منطقه اي زمستان 1391   چکيده: امروزه بسياري از پژوهشگران، توجه خود را بر روي نقش گردشگري در توسعه ي اقتصادي، اجتماعي

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري گروه : فرش(رنگرزي) مهرماه 1393 چکيده:   امروزه در جهان پيشرفته و صنعتي حاضر با استفاده از روش هاي نوين تلاش بر اين است که محصولات تول

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی مقدمه حذف مقادیر زیادی از بافت دندانی سبب تضعیف دندان ترمیم شده می شود. نوع روش ترمیم و کامپوزیت می تواند از فاکتور های اثر گذار بر مقاومت شکست دندان تحت نیروهای اکلوزالی باشد. هدف هدف این مطالعه بررسی تاثیر کاربرد کامپازیت های جدید کم انقباض بر استحکام شکست پرمولرهای دارای حفرات MOD بود. روش کار و مواد تعداد 60 عدد دندان پرمولر ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( A..M) گرايش:  منابع انساني زمستان 1390 چکيده با پيشرفت تکنولوژي و پيچيده شدن فعاليتهاي سازماني،به جرات مي توان ادعا کرد که دوران کار فر

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي محيط زيست-‌ آب و فاضلاب سال 1385 چكيده دفع مواد زائد خطرناك مايع يكي از مباحث جدي و عمدة دانش و تكنولوژي محيط زيست مي‌باشد. و اين دفع م

پايان نامه مقطع کارشناسي  رشته استخراج معدن سال 1384 امروزه کليه مسائل مربوط به مهندسي پيوند عميق و تنگاتنگي را با موضوع حفاظت محيط زيست پيدا کرده اند و اين بحث علي الخصوص در زمينه علم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A" گرایش :علوم ارتباطات اجتماعی چکیده: دیپلماسی عمومی به دلیل افزایش نقش بازیگران متعدد در تعاملات بین المللی نسبت به دیپلماسی کلاسیک و سنتی جایگاه ویژه ای در نظام بین الملل یافته است . توسعه فنآوری نوین اطلاعات ابزار دیپلماسی کلاسیک را که بر مبنای قدرت سخت بود تغییر داده و گستره جدیدی بنام سیاست هوشمند که از عناصر فرهنگی ،رسانه ای ، ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی چکیده در پژوهش پیشین نانوزبری چند اندازه‌ای با استفاده از نانوذرات با اندازه‌های مختلف و بار سطحی متفاوت به همراه پوشش‌دهی رزین سیلیکونی جهت تولید منسوجات چندمنظوره با خواص پایدار توسعه یافت. در این پژوهش ایدۀ استفاده از پرتودهی لیزر و تکمیل منسوجات با نانوذرات دنبال شده است. در مطالعات ابتدایی شرایط مطلوب پرتودهی لیزر از طریق ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و محیط زیست چکیده مشکل اساسی دراستفاده از بیوگاز دفنگاه وجود آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن است. سولفید هیدروژن گازی بیرنگ، سمی، اشتعالزا و دارای بوی نامطبوع است و به شدت سمی است و در هنگام سوختن بیوگاز تولید SO2 می کند. به علاوه سولفید هیدروژن دارای اثر خورندگی می باشد. ساخت دستگاههایی که در برابر خورندگی مقاوم باشند نیز هزینه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی نانومهندسی شیمی چکیده ساخت غشای نانوفیلتراسیون سرامیکی به منظور جداسازی یون کلرید (مطالعه موردی: میعانات گازی) در این تحقیق، جداسازی یون کلرید با استفاده از غشاء نانوفیلتراسیون دولایه آلومینا-تیتانیا مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار ابتدا غشاء دولایه آلومینا-تیتانیا بر پایه نگهدارنده غشایی آلفا آلومینا ساخته شده است. برای ساخت نگهدارنده ...

ثبت سفارش