پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز

word 1 MB 32308 108
1393 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت: ۱۴,۰۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. )

  گرایش: فضای سبز، گیاهان زینتی در منظر

   

  کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه

  چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز

  به وسیله: حسین رمضانی

  چکیده

  به منظور بررسی اثر غلظت‎های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA)‎ (صفر، 1000، 2000 و 4000 میلی‎گرم در لیتر) و موقعیت قلمه (انتهایی، میانی و تحتانی) بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis)، ختمی درختی (Hibiscus syriacus)، شیشه‎شور (Callistemon viminalis) و شاه ‎پسند درختی (Lantana camara L.) پژوهش‎هایی در قالب چهار طرح آزمایشی جداگانه به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در گلخانه‎ای در شهرستان لامرد در سال 93-1392 اجرا شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در قلمه‎های ساقه هر چهار گونه زینتی با افزایش غلظت هورمون IBA، خصوصیات ریشه‎زایی شامل درصد ریشه‎زایی، تعداد و طول ریشه‎ها و وزن تر و خشک آنها افزایش یافت هرچند در بالاترین غلظت IBA (4000 میلی‎گرم در لیتر) نسبت به غلظت 2000 میلی‎گرم در لیتر در بیشتر موارد افزایش در خصوصیات ریشه‎زایی معنی‎دار نبود. در رابطه با طول شاخساره‎های حاصل از جوانه‎های روی قلمه‎ها، تیمار با غلظت 4000 میلی‎کرم در لیتر IBA منجر به کاهش طول آنها گردید. در هر چهار گونه مورد مطالعه صرف نظر از به کارگیری اکسین بیشترین درصد ریشه‎زایی، تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه‎ها و طول شاخساره‎های روی قلمه‎ها در قلمه‎های تحتانی که قطر بیشتری داشتند و میزان چوبی بودن آنها بیشتر بود حاصل گردید. پس از قلمه‎های تحتانی، قلمه‎های میانی بیشترین میزان ریشه‎زایی را به خود اختصاص دادند و در هر چهار گونه قلمه‎های انتهایی کمترین میزان ریشه‎زایی را داشتند. در بررسی تاثیر متقابل غلظت IBA و موقعیت قلمه نتایج نشان داد که در هر چهار گونه بیشترین میزان ریشه‎زایی و خصوصیات ریشه‎زایی در تیمار قلمه‎های تحتانی با غلظت 4000 میلی‎گرم در لیتر IBA حاصل گردید.

  کلمات کلیدی: ریشه‎ زایی، قلمه ساقه، اکسین، گل کاغذی، ختمی درختی، شیشه‎ شور، شاه ‎پسند درخت

   

  فصل اول

  مقدمه

   

  1-1- پیش‌گفتار

  به طور کلی گیاهان به دو روش جنسی و غیر جنسی تکثیر می‎شوند. هر کدام از این دو شیوه دارای مزایا و محدودیت‎های ویژه‎ای می‎باشد. به دلایل متعددی بیشتر درختان و درختچه‎ها با روش‎های غیر‎جنسی همانند قلمه زدن، پیوند شاخه، پیوند جوانه، خوابانیدن و ریز‎ ازدیادی تکثیر می‎شوند. در بین روش‎های غیر‎جنسی تکثیر به وسیله قلمه یکی از آسان‎ترین شیوه‎ها بوده و دارای مزایای متعددی می‎باشد که از آن جمله می‎توان به حفظ خصوصیات ژنتیکی گیاه، نیاز به تعداد کمتری گیاهان مادری، ارزان، سریع و ساده بودن و عدم نیاز به تکنیک‎های ویژه و یا تجهیزات خاصی که برای پیوند یا ریز ازدیادی لازم است، اشاره کرد (Hartmann et al., 1997). تفاوت‎های زیادی در توانایی ریشه‎زایی قلمه‎ها در بین گونه‎ها و ارقام گیاهی وجود دارد. قلمه‎های ساقه برخی از گونه‎ها به آسانی ریشه‎دار می‎شوند، در حالی که در برخی از گونه‎ها و ارقام، ریشه‎زایی به آسانی صورت نگرفته و بهینه‎سازی شرایط جهت ریشه‎زایی ضرورت دارد. در بیشتر گونه‎های گیاهی، انتخاب دقیق قلمه‎ها از گیاه مادری، مدیریت قلمه‎ها و کنترل شرایط محیطی در طی فرایند ریشه‎زایی از عوامل تعیین کننده در موفقیت و یا عدم موفقیت خواهد بود (Hartmann et al., 1997). به طور کلی انتخاب نوع قلمه، تهیه قلمه در زمان مناسب، مناسب بودن دما و رطوبت محیط ریشه‎زایی قلمه، استفاده از بستر کاشت مناسب، انجام برخی از تیمارها پیش یا پس از تهیه قلمه، کاربرد مواد تنظیم کننده رشد گیاهی و یافتن غلظت بهینه این مواد از مهمترین عواملی هستند که برای افزایش ریشه‎زایی قلمه‎ها می‎بایست مورد توجه قرار گیرند (Davis and Haissing, 1990  Hartmann et al., 1997 &). در رابطه با انتخاب قلمه از گیاهان مادری، دیده شده است که بین بخش‎های مختلف شاخساره‎ای که از آن قلمه تهیه می‎شود تفاوت‎های زیادی در توان ریشه‎زایی وجود دارد (Davis and Haissing, 1990). معمولاً قلمه‎ها را بر اساس موقعیتشان بر روی ساقه به سه گروه قلمه‎های انتهایی، میانی و تحتانی تقسیم‎بندی می‎کنند که در بین آنها، قلمه‎های تحتانی قطور‎تر و قلمه‎های انتهایی نازک‎تر می‎باشند. در بسیاری از گونه‎های گیاهی، موقعیت قلمه یکی از عوامل متغیر مهم می‎باشد که به طور دقیقی با توانایی ریشه‎زایی ارتباط دارد (Leakey and Mohammed, 1985). بعلاوه دیده شده است که تأثیر موقعیت  قلمه وابسته به نوع گونه می‎باشد زیرا در برخی موارد، قلمه‎های تحتانی و میانی ریشه‎زایی بهتری داشته‎اند، در حالی که در برخی دیگر از گیاهان، قلمه‎های انتهایی از ریشه‎زایی بیشتری برخوردار بوده‎اند (Hartmann et al., 1997).

  از عوامل تأثیرگذار دیگر در ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه، کاربرد مواد تنظیم کننده رشد می‎باشد که در بین این مواد، اکسین‎ها جایگاه ویژه‎ای دارند به گونه‎ای که کشف اکسین طبیعی ایندول استیک اسید[1] (IAA) و انواع مصنوعی اکسین مانند ایندول بوتریک اسید[2] (IBA) و نفتالین استیک اسید[3] (NAA) باعث تحول عظیمی در ازدیاد نباتات از طریق تحریک ریشه‎زایی قلمه‎ها گردید (Hartmann et al., 1997). هدف از تیمار قلمه‎ها با اکسین، افزایش درصد ریشه‎زایی، تسریع آغازش ریشه‎ها، افزایش تعداد ریشه و یکنواختی ریشه‎زایی می‎باشد (Al-Barazi and Schwabe, 1982).  در بیشتر گیاهان چوبی، در کاربرد مقایسه‎ای مقادیر یکسان IBA ,NAA، استفاده از IBA نتیجه بهتری را در برداشته است، هر چند در مواردی نتایج بر عکس بوده است. بعلاوه در برخی موارد، استفاده از مخلوط  IBAو NAA، نسبت به کاربرد هر کدام از این دو به تنهایی تأثیر بیشتری در ریشه‎زایی بر جای گذاشته است (Davis and Haissing, 1990 ;Hartmann et al., 1997). برای تعیین بهترین نوع اکسین و غلظت بهینه آن در ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه یک گونه گیاهی خاص، لازم است آزمایشاتی طراحی و اجرا شوند. ذکر این نکته ضرورت دارد که در بیشتر موارد کاربرد اکسین‎های مصنوعی در غلظت‎های بالا و بیش از حد بهینه می‎تواند از رشد و نمو جوانه‎های روی قلمه‎ها جلوگیری کرده و در ریشه‎زایی تأثیر منفی بگذارد (Hartmann et al., 1997).

  به طور کلی گیاهان با دو روش جنسی و غیرجنسی تکثیر می‎شوند. در تکثیر جنسی در مراحل توید مثل گیاه تقسیم کاهشی کروموزوم‎ها (میوز) دخالت دارد. بدین ترتیب که بذر یا رویان (جنین) از رشد سلولی ایجاد می‎شود که خود از تلاقی گامت نر (گرده) و گامت ماده (سلول تخم‎زا) به دست آمده است. بنابراین گیاهان حاصله دارای ساختار ژنتیکی جدیدی می‎باشد. در تکثیر غیرجنسی گیاه کامل از یک سلول، بافت، اندام یا اندام‎های گیاه مادری تولید می‎شود. در این تکثیر، تقسیم مستقیم سلولی (میتوز) دخالت دارد که بطور معمول در نتاج، ساختار ژنتیکی گیاه والد به صورت کامل تکرار می‎شود (خوشخوی و همکاران، 1385). در باغبانی بسیاری از گیاهان را با روش‎های غیرجنسی تکثیر می‎کنند، زیرا بدین وسیله می‎توان ویژگی‎های مطلوب و مورد نظر گیاه را تثبیت کرد (Gardener, 1968). از میان روش‎های تکثیر رویشی، استفاده از انواع قلمه‎ها یکی از مهمترین روش‎های افزودن درختچه‎های زینتی خزان‎دار، همیشه سبزهای برگ پهن و باریک برگ می‎باشد (خوشخوی و همکاران، 1385).

   

  1-2- قلمه[4] و فواید تکثیر به وسیله آن

  قلمه بخشی از ساقه، برگ یا ریشه است که از گیاه مادری جدا شده و در شرایط مناسب برای ریشه‎زایی قرار می‎گیرد (خوشخوی و همکاران، 1385). یکی از روش‎های مناسب و مهم تکثیر گیاهان استفاده از قلمه است. از طریق قلمه می‎توان تعداد زیادی گیاه جدید را از تعداد محدودی گیاه مادری تولید کرد. ازدیاد گیاهان به روش قلمه‎گیری یک روش ساده، ارزان و سریع می‎باشد و گیاهانی که از این طریق تولید می‎شوند، دارای یکنواختی بیشتری هستند و تولید گیاهان از طریق قلمه نیاز به فضای کمتری دارد. گیاهانی که به صورت دانهال تولید می‎شوند دارای تفاوت‎های زیادی هستند. در تکثیر از طریق ریشه‎دار کردن قلمه، خواص ژنتیکی گیاهان مادری بدون تغییر می‎ماند و در صورتی که صفات خاصی مد نظر باشد می‎توان با افزایش از طریق قلمه‎گیری همان خواص را در گیاهان جدید تولید شده داشت. انواع قلمه عبارتند از:

   

  1-2-1- قلمه ریشه[5]

  گیاهانی مانند گل ابریشم یا تمشک قرمز که توانایی تولید جوانه‎های نابجا روی ریشه‎های خود دارند و پاجوش تولید می‎کنند، همچنین گیاهانی که ریشه گوشتی دارند (مانند بگونیای تکمه) را می‎توان با قلمه ریشه افزود. گرفتن قلمه ریشه در زمستان و نگهداری آنها در شاسی گرم یا گلخانه و انتقال به محل کشت در بهار معمول است (خوشخوی و همکاران، 1385).

   

  1-2-2- قلمه ساقه[6]

   معمول‎ترین نوع قلمه‎ها، قلمه ساقه است که در آن قسمتی از ساقه را که دارای جوانه جانبی یا انتهایی است از گیاه مادری جدا ساخته، برای ریشه‎زایی در محیطی مناسب قرار می‎دهند تا پس از ایجاد ریشه به صورت گیاهی جداگانه رشد کند. قلمه ساقه را می‎توان در مرحله‎های مختلف رشد گرفت که انواع آن عبارتند از: قلمه چوب سخت[7]، قلمه چوب نیمه سخت[8]، قلمه چوب نرم[9] و قلمه علفی[10] (خوشخوی و همکاران، 1385).

   

   

  Abstract

  In order to study the effects of different IBA concentrations (0, 1000, 2000 and 4000 mg/l) and cutting position (apical, medial and basal) on rooting of bougainvillea (Bougainvillea spectabilis), bottle brush (Callistemon viminalis), lantana tree (Lantana camara) and rose of sharon (Hibiscus syriacus) stem cuttings four separate factorial experiments based on completely randomized design were performed in a greenhouse in Lamerd at 2014. The results showed that rooting characters including rooting percentage, number and length of roots and their fresh and dry weights were increased with increase in IBA concentration in stem cuttings of all four species, although in most cases there was no significant difference between 4000 and 2000 mg/l IBA. The treatment of cuttings with 4000 mg/l IBA decreased the length of new shoots on cuttings. In all four species without considering auxin effects, the maximum rooting percentage, number and length of roots, roots fresh and dry weights and shoot length were obtained in basal cutting that had more diameter and were more woody. After basal cuttings, the medial cutting had maximum rooting percentage and at least were apical cuttings. The results of interaction between IBA concentrations and cutting position showed that the maximum rooting percentage and rooting characters were obtained in basal cuttings that were treated with 4000 mg/l IBA in all four species.

  Keywords: Rooting, stem cutting, auxin, bougainvillea, rose of Sharon, bottle brush, lantana tree.

 • فهرست:

  چکیده....................................................................................................... 1

  فصل اول: مقدمه

  1-1- پیش‌گفتار............................................................................................. 3

  1-2- قلمه و فواید تکثیر به وسیله آن.................................................................. 6

  1-2-1- قلمه ریشه...................................................................................... 6

  1-2-2- قلمه ساقه...................................................................................... 7

  1-2-3- قلمه برگ........................................................................................ 7

  1-2-4- قلمه جوانه برگ................................................................................ 8

  1-3- عوامل موثر بر ریشه‎زایی قلمه‎ها.................................................................. 8

  1-3-1- عوامل فیزیولوژیکی موثر بر ریشه‎زایی..................................................... 10

  1-3-1-1- مواد قابل حمل............................................................................. 10

  1-3-1-2- میزان اکسین............................................................................... 11

  1-3-1-3- وجود برگ و جوانه.......................................................................... 11

  1-3-1-4- میزان مواد غذایی موجود در گیاه......................................................... 12

  1-3-1-5- مرحله رشد گیاه........................................................................... 12

  1-3-1-6- محل ساقه روی گیاه....................................................................... 12

  1-3-1-7- نوع بافت قلمه............................................................................. 13

  1-3-1-8- زمان گرفتن قلمه........................................................................... 13

  1-3-1-9- کربوهیدرات‎ها.............................................................................. 14

  1-3-1-10- شرایط فیزیولوژیکی پایه مادری........................................................ 14

  1-3-1-11- تاثیر آناتومی ساختمان قلمه بر ریشه‎زایی........................................... 15

  1-3-1-12- تنظیم کننده‎های رشد گیاهی......................................................... 16

  1-3-1-13- زمان تهیه قلمه در طول سال........................................................... 17

  1-3-1-14- سن قلمه‎ها و نقش آن در ریشه‎زایی.................................................... 17

  1-3-2- عوامل خارجی موثر بر ریشه‎زایی............................................................... 19

  1-3-2-1- ایجاد زخم در انتهای قلمه................................................................ 19

  1-3-2-2- هرس پایه‎های مادری قبل از تهیه قلمه.................................................. 20

  1-3-2-3- شرایط محیطی جهت ریشه‎دار شدن قلمه‎ها......................................... 20

  1-3-2-3-1- دما......................................................................................... 20

  1-3-2-3-2- اتمسفر.................................................................................... 21

  1-3-2-3-3- سیستم مه افشانی.................................................................... 21

  1-3-2-3-4- محیط کشت............................................................................ 21

  1-3-2-3-5- آب.......................................................................................... 22

  1-3-2-3-6- نور......................................................................................... 23

  1-3-2-3-7- تغذیه قلمه‎ها........................................................................... 24

  1-3-2-3-8- ضد عفونی قلمه‎ها..................................................................... 24

  1-3-2-3-9- مواد تنظیم کننده رشد گیاهی....................................................... 25

  1-4- گونه‎های مورد استفاده در این پژوهش............................................................ 27

  1-4-1- گل کاغذی..................................................................................... 27

  1-4-2- شاه‎پسند درختی.............................................................................. 27

  1-4-3- شیشه‎شور.................................................................................... 28

  1-4-4- ختمی درختی.................................................................................. 28

  1-5- اهداف پژوهش....................................................................................... 29

  فصل دوم: مروری بر پژوهش‎های پیشین

  2-1- پژوهش‎های صورت گرفته در ارتباط با ریشه‎زایی گونه‎های مورد بررسی..................... 31

  2-2- استفاده از هورمون‎های رشد در بهبود ریشه‎زایی سایر گونه‎ها............................... 33

  2-3- جمع‎بندی پژوهش‎های انجام شده در ارتباط با اثر هورمون‎های گیاهی بر افزایش ریشه‎زایی قلمه‎ها  40

  فصل سوم: مواد و روش‎ها

  3-1‌- محل و سال اجرای آزمایش......................................................................... 42

  3-2- طرح آزمایشی و تیمار‌ها........................................................................... 42

  3-2- نحوه‎ی اجرای آزمایش............................................................................... 43

  3-2- اندازه‌گیری صفات مورد مطالعه.................................................................. 44

  3-3- تجزیه آماری........................................................................................... 44

   

   

  فصل چهارم: نتایج و بحث

  4-1- اثرات موقعیت قلمه و غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید بر ریشه‎زایی قلمه‎های شاه‎پسند      46

  4-1-1- درصد ریشه‎زایی............................................................................... 46

  4-1-2- تعداد ریشه.................................................................................... 50

  4-1-3- طول متوسط ریشه.......................................................................... 52

  4-1-4- طول بزرگترین جوانه.......................................................................... 54

  4-1-5- وزن تر ریشه.................................................................................... 56

  4-1-6- وزن خشک ریشه.............................................................................. 58

  4-2- اثرات موقعیت قلمه و غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید بر ریشه‎زایی قلمه‎های گل کاغذی     60

  4-2-1- درصد ریشه‎زایی............................................................................... 60

  4-2-2- تعداد ریشه.................................................................................... 64

  4-2-3- طول ریشه..................................................................................... 66

  4-2-4- طول بزرگترین جوانه.......................................................................... 68

  4-2-5- وزن تر ریشه.................................................................................... 70

  4-2-6- وزن خشک ریشه.............................................................................. 72

  4-3- اثرات موقعیت قلمه و غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید بر ریشه‎زایی قلمه‎های شیشه‎شور    74

  4-3-1- درصد ریشه‎زایی............................................................................... 74

  4-3-2- تعداد ریشه.................................................................................... 78

  4-3-3- طول ریشه..................................................................................... 80

  4-3-4- طول بزرگترین جوانه.......................................................................... 82

  4-3-5- وزن تر ریشه.................................................................................... 84

  4-3-6- وزن خشک ریشه.............................................................................. 86

  4-4- اثرات موقعیت قلمه و غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید بر ریشه‎زایی قلمه‎های ختمی درختی  88

  4-4-1- درصد ریشه‎زایی............................................................................... 88

  4-4-2- تعداد ریشه.................................................................................... 92

  4-4-3- طول ریشه..................................................................................... 94

  4-4-4- طول بزرگترین جوانه.......................................................................... 96

  4-4-5- وزن تر ریشه.................................................................................... 98

  4-4-6- وزن خشک ریشه............................................................................ 100

  4-7- نتیجه‎گیری نهایی................................................................................ 102

  4-8- پیشنهادات......................................................................................... 103

  منابع

  منابع فارسی............................................................................................. 105

  منابع انگلیسی.......................................................................................... 107

  چکیده انگلیسی........................................................................................ 114

   

   

   

  منبع:

   

  ابوطالبی ع.ح.، ع.ا. تفضلی. 1387. بررسی اثرات زمان قلمه قلمه گیری و اکسین در ریشه زایی قلمه های لیمو شیرین (Citrus limetta L.) دانشگاه جهرم.

  ابوطالبی ع.ح.، ا. حسن پور. 1382. بررسی اثرات زمان گرفتن قلمه، محل قرار گرفتن قلمه روی شاخه و ترکیبات خاک در ارتباط با هورمون های اکسینی در ریشه زایی قلمه زیتون زرد رقم محلی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه جهرم.

  برزگر، ل.، ی. حمیداوغلی، ع. حاتم‌زاده و ع. حداد.1382. اثر ایندول ‌بوتیریک اسید (IBA) روی ریشه‎زایی قلمه‎های ژینکوبیلوبا. خلاصه مقالات سومین کنگره علوم باغبانی ایران. انتشارات سنا. تهران.

  ثابتی، ح. 1381. جنگل‎ها، درختان و درختچه‎های ایران، انتشارات دانشگاه یزد، چاپ سوم، 876 صفحه.

  حجازی، ا. و م. کفاشی صدقی. 1379. مبانی فیزیولوژی کاربرد مواد رشد گیاهی. ترجمه انتشارات دانشگاه تهران

  حیات بخش، ع. 1381. بررسی اثر غلظت های مختلف هورمون IBA و نوع قلمه در ریشه زایی قلمه های آواکادوو با استفاده از سیستم مه پاش. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

  حداد ، ع. 1379. اثر اکسین(IBA) و طول قلمه در ریشه زایی کاملیا. خلاصه مقالات دومین کنگره علوم باغبانی ایران. نشر آموزش کشاورزی ،‌ تهران.  

  خوشخوی، م.، ب. شیبانی، ا. روحانی و ع. تفضلی. 1385. اصول باغبانی. چاپ چهاردهم انتشارات دانشگاه شیراز.

  خوشخوی، م. 1383. گیاه افزایی ( ازذیاد نباتات ) مبانی روش ها، جلد دوم. انتشارات دانشگاه شیراز.

  خوشخوی، م.، ب. شیبانی، ا. روحانی و ع.ا. تفضلی. 1385. اصول باغبانی. انتشارات دانشگاه شیراز. 596 صفحه.

  خوشخوی، م. 1370. ازدیاد نباتات، مبانی و روش‎ها (چاپ دوم). انتشارات دانشگاه شیراز.

  شیبانی، ح. 1384. باغبانی. انتشارات دانشگاه تهران.

  عبادی، ع. 1369. بررسی تاثیر عوامل موثر بر ریشه‎زایی قلمه‎های سیب ایست مالینگ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

  فتحی، ق و ب. اسماعیل‎پور. 1379. مواد و تنظیم کننده‎های رشد گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 147 صفحه.

  فهیمی، ح. 1376. تنظیم کنندهد های رشد گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران.

  معلمی، ن و م. چهرازی. 1382. اثر هورمون اکسین بر ریشه‎زایی قلمه‎های برگدار و بدون برگ گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis). خلاصه مقالات سومین کنگره علوم باغبانی ایران. انتشارات سنا، تهران.

  معینی، ا و د، کهریزی. 1382. کشت بافت گیاهی ترجمه انتشارات سازمان بسیج دانشجویی.

  هارتمن، اج.تی. و دی.ای. کستر. 1376. گیاه افزایی. مبانی و روش‎ها. ترجمه خوشخوی، م. جلد دوم. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه شیراز. 432 صفحه.

   

   

   

  منابع انگلیسی

  Aguilar, L.C., S. Macias, A. Chagoya, A. Cardenas, P. Diaz and J.M. Cantu. 1993.    Antibaiabetic activity of trcomastans in rat. Figoterapia, 64(4): 304- 305

  Al-Barazi, A. and W.W. Schwabe. 1982. Rooting softwood cuttings of adult Pistacia vera. J. Hort. Sci., 57:247-252.

  Ali, M.S., S.A. Ibrahin, F. Ahmed and M.K. Pervez. 2005. Color versus bioactivity in the flowers of Bougainvillea spectabilis (Nyctaginaceae). Natural Product Research, 19(1):1-5.

  Al-Saqri, F. and P.G. Alderson. 1996. Effect of IBA, cutting type and rooting media on rooting of Rosa centifolia. J. Hort. Sci., 71:729-737.

  Arya, S., R. Tomar and O.P. Tokyt.1994. Effect of plant age and auxin treatment on rooting response in stem cuttings of Prosopis cineraria. J. Arid Environ., 27:99-103.

  Arya. A. 2004. Tropical fruit pests and disease. Kalyani Publications, Ludhiana, India, 217 pp.

  Baraskar, S.D., N.R. Bhat, V.S. Supe, P.N. Kale and G. Choudhari. 1990. Rooting in difficult-to-root. Bougainvillea cultivares. J. Maharashtra Agr. Univ., 15(2): 268-269.

  Bhattacharjoe, S.K and M. Balakrisha. 1983. Propagation of Bouganivillea from stem cutting. Effect of growth regulators on rooting, media, leaf number, length and woodiness of cutting. Haryana J. Hort. Sci., 12: 7-12.

  Bhattacharyee, S. and M. Balakrishna. 1995. Studies on rooting behavior of stem cutting of woody ornamental climbers South Ind. Hort., Pp: 112-114.

  Blythe E.K., J.L. Sibley, K.M. Tilt and J.M. Ruter. 2007. Methods of auxin application in cutting propagation: a review of 70 years of scientific discovery and commercial practice. J. Environ. Hort., 25(3): 166-185.

  Blythe, E.K., J.L. Sibley, J.M. Ruter and K.M. Tilt. 2004. Cutting propagation of foliage crops using a foliar application of auxin. Scientia Horticulturae, 103: 31-37.

  Blythe, E.K., J.L. Sibley, J.M. Ruter and K.M. Tilt. 2004; Cutting propagation of foliage crops using a foliar application of auxin. Scientia Hort., 103: 31-37.

  Bonaminoto, V.P. 1983. Comparison of IBA quick dips with talc for rooting cutting. Proceeding of the International Plant Propagation Society, 33: 565-568.

  Cangi, R.S., Z. Boston and M. Yilmaz. 2001. The effect of different treatment on the rooting of hardwood cutting of Hayward Kiwi cultivar. OMUZF. Dergisi., 16: 35-37.

  Chaturvedi, A., K. Sharma and P.N. Prasad. 1978. Shoot apex culture of Bougainvillea glabra  magnifica. HortScience, 13: 36. 

   Christopher, B., J. Cerveny, L. Gibson and E. Barrett. 2006. Influence of stem cutting location on propagatin of Tecoma stans. HortScience, 40(3): 46-58.

  Coate, B. 1983. Vegetative propagation of Acacia iteaphylla. Comb. Proc. Intl. Plant Prop. Soc., 33:118-120.

  Cooper, W.C. 1994. The concentrated solution dip methods of treating cutting with growth substance. Proc. Farmer Soc. Hort. Sci., 4: 535-541.

  Criley, R.A. 1977. Year round flowering of double Bougainvillea: Effect of day length and growth retardants. J. American Society, 102: 75-78.

  Davies, F., T. Jr, J.E. Lazarate and J.N. Joiner. 1982. Initiation and development of roots in juevenil and mature leaf bud cutting of Ficus pumila L. Amer. J. Bot., 69: 804-811.

  Davis, T.D. and B.E. Haissing.1990. Biology of Adventitious Root Formation. New York, N.Y., Plenum Press.

  Davis, T.D., B.E. Haissing and N. Sankla. 1989. Water relations and adventitious rooting. In adventitious root formation in cutting eds. Portland, Oreg: Dioscorides Press.

  Delvin, R.M. and F.M. Witham. 1986. Plant Physiology. CBS publishers and Distributor. Dehli. India. 4th Edn. 57:292-381.

  Dirr, M.A. and C.W. Heuser. 1987. The Reference Manual of Woody Plant Propagation. Athens, Ga University Press.

  Dorling, K. 1996. The Royal Horticultural Society. London.

  Duarte, O., O. Escobar and L. Soriana. 2004. Propagation of Byrsonima crassifolia by terminal leafy cutting and hard hard wood cutting. Proceeding of the inter American Society for Tropical Horticulture, 47: 167-169.

  Gardener, E.J. 1968. Principles of Genetics. John Wiley & Sons. Inc.

  Gasper, T. and M. Hofinger. 1989. Auxin metabolism during rooting. In Adventitious Root Formation in Cuttings, Davis, T.D., B.E. Haissig and N. Sankhla,  eds. Portland, Oreg: Dioscorides Press. University of Florida. Fact Sheet. FPS-70.

  Gillis, W. T. 1976. Bougainvilleas of cultivation (Nyctaginaceae). Baileya, 20: 34-41.

  Gilman, E.F. 1990. Bougainvillea Spp. Cooperative vExtension Serrico. University of Florida. Fact Sheet. FPS-70.

  Grange, R.I. and K. Loach. 1983. The water economy of unrooted leafy cutting. J. Hort., 58: 9-17.

  Hackett, W.P. and R.M. Sachs. 1966. Flowering in Bougainvillea san Diego Red. Proceeding of the American Society for Horticultural Science, 88: 606:612.

  Hageman, A. 1972. Meristematic activity during adventitious root primordium development. Influences of endogenous auxin and applied gibberellic acid. Plant Physiol., 49: 886-892.

  Haissing, B.E. 1972. Meristematic activity during adventitious root primordium development. Influences of endogenous auxin and applied gibberellic acid. Plant Physiol., 49:886-892.

  Hambrick, C.E., F.T. Davies,Jr. and H.B. Pemberton. 1991. Seasonal changes in carbohydrate/nitrogen levels during field rooting of Rosa multiflora Brooks 56 hardwood cuttings. Sci. Hort., 46:137-146.

  Hambrick, C.E.F.T., J.R. Davies and H.B. Pemberton. 1985. Effect of cutting position and carbohydrate/nitrogen ratio on seasonal rooting of Rosa multiflora. Hort. Sci., 20: 560-570.

  Hansen, J. 1986. Influence of cutting position and stem length on rooting of leaf-bud cutting of Schefflera arboricola. Sci. Hort., 28:177-186.

  Hansen, J. 1988. Effect of cutting position on rooting, axillary bud break and shoot growth in Stephanotis floribanda. Acta Hort., 226:159-163.

  Hartman, H.T., D.E. Kester, F.T. Davies and R.B. Geneve. 1997. Plant Propagation. Sixth edition, principles and practices. Prentice-Hall, Inc., New York. 770 p.

  Hatzilazaroo, S., M. Kotis, A.S. Economou and N. Rifaki. 2003. Rooting of microcuttings and acclimatization in Bougainvillea. Acta. Hor., 616:265-369.

  Higginbotham, R. 1992. Bougainvillea propagation. Comb. Proc. Intl. Plant Prop. Soc., 34:570-573.

  Higginbotham, R. 1992. Whats new in 92- new introductions from non-comercial sources. Amer. Nurs., 175:37-62.

  Hitchcock, A.E. and P.W. Zimmerman. 1939. Comparative activity of root inducing substances and methods for treating cutting. Boyce Thompson Institute, 10: 461-480.

  Joseph, O., O. Adebay, A.A. Adesokan, L.A. Olatunji, D.O. Buoro and A.O. Soladoye. 2005. Effect of ethanolic extract of Bougainvillea spectabilis leaves on hematological and serum lipid variables in rats. Biochemistry, 17(1): 45-50.

  Leakey, R.R.B. and A.A. Coutts. 1989. The dynamics of rooting in Triplochiton scleroxylon cuttings: their relation to leaf area, node position, dry weight accumulation, leaf water potential and carbohydrate composition. Tree Physiol., 5:135-146.

  Leakey, R.R.B. and H.R.S. Mohammed. 1985. The effect of stem length on root initiation in sequential node cuttings of Triplochiton scleroxylon K. Schum. J. Hort. Sci., 60:431-437.

  Lebrun, A., A.N. Toussaint and J. Roggemans. 1998. Description of Syzygium paniculatum Gaertn. Verlaine and its propagation by stem cuttings. Sci. Hort., 75:103-111.

  Lee, C.I. 1976. Rooting bougainvillea. Proc. IPPS, 26: 95-99.

  Long, W.G., D.V. Sweet and H.B. Tukey. 1950. The loss of nutrients from plant foliage by leaching as indicated by radioisotopes. Science, 123: 1039-1042.

  Mabberley, D. J. 1997. The Plant Book. Cambridge University Press, Cambridge.

  Markle, G.M., J.J. Baron and B.A. Schneiber. 1998. Food and feed crops of the United States. Meister Publishing Compony, Willoghby, OH. Missouri Botanical Garden, 1: 910-945.

  Orourke, F.L. 1944. Wood type and original position on shoot with reference to rooting in hardwood cuttings of blueberry. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., 45:195-197.

  Pacholczak, A., W. Szydlo and A. Lukaszewska. 2005. The effectiveness of foliar auxin application to stock plants in rooting of stem cutting of ornamental shrubs. Propagation of Ornamental Plants, 5(2): 100-106.

  Sachs, R.M., F. Loreti and J. Debie. 1964. Plant rooting studies indicate sclerenchyma tissue is not a restricting factor. Calif. Agri., 18: 4-5.

  Shigeura, G.T. and R.M. Bullock. 1983. Guava (Psidum guajava L.) in Hawaii-History and production. University of Hawaii. 32 p.

  Singh, I.P. and S.V.S. Rathore. 1977. Rooting and survival of Bougainvillea cuttings as affected by maturity of wood and planting environment. Haryana J. Hort. Sci., 6:201-203.

  Staden, J. and A.R. Harty. 1989. Cytokinins and adventitious root formation. In Adventitious Root in Cutting. Daris, T.D., B.E. Hassing and N. Sankhla, eds. Portland. Oreg. Discords Press.

  Trancoso, A., A. Cedraand and L. Rolla. 1984. A system of tubular containers for the propagation of cutting. Olea. Hort., 54(11): 33-37.

  Wang, Y.T. 1989. Effect of water salinity, IBA concentration and season of rooting on Japanse boxwood cuttings. Acta Hort., 246:191-198.

  Wassner, D. and D. Ravetta. 2000. Vegetative propagation of Grindelia chiloensis. Industrial Crops and Products, 1(11): 7-10.

  Weaver, R.J. 1972. Plant Growth Substances in Agriculture. W.H. Freeman & Co Ltd; 1St Edition. 594 p.

  White, J. and P.H. Lovell. 1983. The Anatomy of root initiation in cuttings of Griselinia littoralis and Griselinia lucida. Ann Bot, 54: 7-20.

  Blythe , G; Denlay, T and  Sibley, J L . 2000. Influence  of  commercial  auxin  formulation  on  cuttings  of  Camellia  cultivars . SNA Research conference, Vol. 45: 303 – 306.

  Beretta, D; Vanoli, M; Eccher, T.1988. The  influence  of  glucose, vitamins  and  IBA  on  rooting  of  Camellia  shoots  in  vitro. Acta Horticulturae.1988, No. 227, 473 – 475


تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز, پروژه درباره پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: علوم باغبانی، گرایش: گیاهان زینتی چکیده به منظور بررسی تأثیر تنظیم کننده­های رشد گیاهی و رقم بر ریشه­زایی قلمه­های گاردنیا مطالعه­ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه فاکتور تنظیم کننده­ی رشد گیاهی شامل: IBA در 4 سطح (0، 2000، 4000 و 6000 میلی­گرم در لیتر) و NAA در 4 سطح (0، 2000، 4000 و 6000 میلی گرم در ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.Sc) چکیده داوودی (Chrysanthemum morifolum L.) جز گل­های شاخه بریده­ی مهم دنیا است که امروزه رتبه دوم جهانی را پس از گل رز از لحاظ اقتصادی و کشت و کار دارا می‏باشد. یکی از مشکلات مهم این گل انسداد آوندی و بر هم خوردن تعادل آبی در است. بدین منظور مطالعه‏ای بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار اسید فولویک اسید در 3 سطح (50، 100 و 150 میلی گرم ...

چکیده در این پژوهش اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس اندازه‌گیری شد. نهال‌های یک­سا­له وهم­اندازه گونه قره­داغ و رمس از نهالستان اداره کل منابع طبیعی استان یزد تهیه و تحت پنچ تیمار شاهد، دفن شدن با ماسه­بادی تا یک ­سوم ارتفاع گیاه (از قسمت یقه)، دفن شدن تا نصف ارتفاع گیاه، دفن شدن تا سه­چهارم ارتفاع گیاه و دفن کامل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تولیدات گیاهی گرایش باغبانی چکیده به منظور بررسی تاثیر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک خوشه و تنک حبه بر خصوصیات کیفی و کمی انگور رقم عسکری، آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار در پنج سطح مختلف و در چهار تکرار در سال 1391 در شهرستان کاشمر روستای نصرآباد اجرا شد. در این آزمایش تاثیر اسید جیبرلیک در غلظت های صفر، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی چکیده جنس Salvia متعلق به خانواده Lamiaceae است که شامل گونه­های متعددی می­باشد. در طب سنتی و در تجارت به خصوص در تولید اسانس و به عنوان چاشنی و طعم دهنده غذا، مریم گلی کبیر (Salvia sclarea L.) مورد استفاده قرار می­گیرد. محل پراکنش این گیاه، حوزه مدیترانه و ایران معرفی شده است. اسانس یا مواد ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی (M.Sc) 1- مقدمه بیشتر گیاهان باغبانی به ویژه چند ساله‌های چوبی اگر در شرایط محیطی منا سب بدون دخالت انسان رشد کنند، پس از چند سال به درختان ویا درختچه‌هایی با شاخسارهای متراکم تبدیل خواهند شد، چه از نظر میزان وکیفیت باروری و چه از نظر شکل ظاهری مطلوب نخواهند بود. در اینگونه گیاهان، شاخه‌ها مزاحم رشد همدیگر بوده که دچار ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته: باغبانی گرایش: گیاهان زینتی چکیده به‌منظور بررسی تاثیر آب‌های مختلف روی عمر پس از برداشت گل‌های بریده رز، داودی و ژربرا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار با دو فاکتور: انواع آب (آب مغناطیسی، آب مقطر، آب دیونیزه و آب شهری) و انواع گل (گل رز، داودی و ژربرا) به اجرا در آمد. در این آزمایش صفاتی از ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی جنگلداری بررس‍ی اکولوژیک پوشش گ‍یاه‍ی منطقه جنگل‍ی وزگ (جنوب شرق‍ی یاسوج) چک‍یده در مطالعات کاربردی برای حل مسائل اکولوژیکی در ارتباط با مدیریت و حفاظت از اکوسیستم‌ های طبیعی، شناخت و بررسی پوشش گیاهی بسیار مهم است. بررسی اکولوژیکی پوشش گیاهی جنگل‌های زاگرس که وسیع‌ترین ناحیه رویشی کشور محسوب می‌شوند، مسئله حفاظت و حمایت در آن از اهمیت خاصی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی چکیده زنیان (Carum copticum L.) گیاهی یکساله و متعلق به تیره چتریان است که در ایران، هند، مصر و اروپا می روید. در میان گیاهان دارویی و معطر، زنیان گیاهی است که مطالعات و تحقیقات کمی بر روی آن انجام گرفته است. هدف این تحقیق، شناسایی بهترین ژنوتیپ، مناسب ترین ریزنمونه، بهترین ترکیب هورمونی و شرایط ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : باغبانی گرایش گیاهان زینتی چکیده این مطالعه به منظور بررسی اثر نیکل بر عمر پس از برداشت گل ژربرا در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. گل­های سالم ژربرا ((Gerbera jamesonii cv. ‘Intense’ از یک تولید کننده تجاری خریداری گردید و فوراً به آزمایشگاه بخش باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد رشت منتقل شد. گل­ها روی ارتفاع ...

ثبت سفارش