پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

word 1 MB 32376 346
1390 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۹۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

   

  چکیده:

  این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد یا خیر ؟

  برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پولیک به نام (ارزش افزده سرمایه فکری ) مطرح شده است که از سه جز کارایی سرمایه ارتباطی ، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تشکیل شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد سرمایه گذاران نهادی و درصد سرمایه گذاران عمده می باشد و سازوکارهای داخلی راهبری شرکت ، درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد مدیران ، تعداد مدیران غیر موظف و نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره ، دوگانگی نقش مدیر عامل می باشد. و همچنین کل موضوع در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت ،برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 88 شرکت در طی سال های 1383 تا 1387 استفاده شده است .نتایج کلی حاصل از پژوهش نشان می دهد که درصد  سرمایه گذاران نهادی ، درصد مدیران غیر موظف و دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه مثبت و معناداری با سرمایه فکری و تعداد مدیران غیر موظف رابطه منفی و معناداری  با سرمایه فکری دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت و سرمایه فکری مشاهده نگردید.

  واژه های کلیدی : ساز و کار های راهبری شرکت ، سرمایه فکری ، مدل پولیک ، داده های پنلی، بورس اوراق بهادار تهران

   

   

  مقدمه:

  نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی  یا اکثریت از سوی دیگر می باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع ، اجتماع ، بازار سرمایه و مجموع شرکتها گرایش یافته است . از دهه 70 الگوی رشد اقتصاد جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیر قابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشکل است در صورتی که در گذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند . دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند.

  سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی برعملکرد و پیاده سازی استرتتژیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود .

   

   

   

   

   

  مقدمه

  رشد و توسعه و بکارگیری فناوری ها، شاید بارزترین نمونه پیشرفت انسان باشد. پس ازانقلاب صنعتی اقتصاد کشور متکی بر زمین و نیروی کار، رفته رفته جای خود را به اقتصاد صنعتی داد، اقتصادی که به عامل سرمایه جهت کسب و به کارگیری فناوری و سپس نیروی کار و زمین وابستگی داشت و اکنون در هزاره سوم نگرشی فرا راه ملت ها و سازمان های نوین قرار گرفته است که از آن به اقتصاد و جامعه دانش محور و یا اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی یاد می شود که البته وام دار ظهور و توسعه اطلاعات و ارتباطات است.

  توجه به دانش و سرمایه های فکری به عنوان اصلی ترین عامل اقتصاد جدید، روز به روز در حال افزایش است. بنابراین با درک کاستی ها نگرش صرفاً متکی بر فناوری- به ویژه IT روز به روز نقش نیروی انسانی و هوش بشری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. اکنون بسیاری از پژوهشگران از جمله استوارت سرمایه های فکری را مد نظر قرار می دهند. همچنین در صنعت نیز تعداد شرکت هایی که با بکارگیری دانش و توجه به دارایی های فکری به موفقیت های چشمگیری رسیده اند در حال افزایش است.

  دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها، مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند ( سولیون ، 2000،340- 328)[1] .

  در اوایل قرن بیست و یکم دنیا نظاره گر شمار زیادی از رسوایی های مالی در شرکت هایی همچون انرون، ورلدکام، تایکو، آدلفیا و گلوبال کراسینگ بوده است. در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که عدم رعایت استانداردهای حسابداری از سوی این شرکت های دلیل اصلی رسوایی مالی بوده است اما وقتی قدری بیشتر تامل می کنیم مشاهده می نماییم که گزارشات مالی آنها توسط حسابرسان تأیید شده است.

  معیارهای عملکرد مالی رعایت شده و حتی قیمت سهام آنها در دوره ای از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. مثلاً سولومون  در سال 2007در کتاب حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی خود معتقد است نبود ساختارهای کنترلی و نظارتی در شرکت ها به طور عام یا آنچه که او تحت عنوان نظام حاکمیت شرکتی نام گذاری می کند به طور خاص می تواند دلیل وقوع چنین رویدادهایی باشد.

  نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می‌باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شرکت ها گرایش یافته است.

  با توجه به اینکه وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می تواند منجر به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه شود، مدل ها و متدلوژی های جهت اندازه گیری دانش و سرمایه های فکری جهت بهبود این ساز و کارها، روز به روز ضروری تر به نظر می رسد تا به تبع آن رشد اقتصادی مطلوب در کشور ایجاد گردد.

  در این فصل از تحقیق ، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق ، به بیان مسئله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق و در ادامه به مدل مفهومی تحقیق پرداخت ،همچنین در ادامه اهداف تحقیق را بیان و به متغیرهای مورد مطالعه  تحقیق اشاره کرده و در آخر هم فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات را آورده است.

   

  Abstract:

  This research want to find that is there any relation between corporate governance and intellectual capital or not?

  Measure intellectual capital categories are presented , one of these categories by pulic called VAIC (value added intellectual capital ) proposed that three components of capital employed efficiency , human capital efficiency and structured capital efficiency . in this study , at first based on the model VAIC , the value of intellectual capital for the companies that they are accepted in Tehran stock Exchange calculated and then the relation of that with corporate governance has been assessed.

  External corporate governance include the present of Institutional investors and precent of major investors. Internal corporate governance include the percent of board's ownership , the size of bord , the size of non executive directors , percent of non executive Directors , Duality of manager's role .

  And also all research has been studied in different industries. For testing research's hypothesis in the way of data panel , we used the information of 88 company between the year 1383 till 1387.

  The result of this research display that percent of institutional investors , percent of non executive directors , Duality of manager's role , have positive and meaningful relation with intellectual capital and the size of non executive  directors have negative and meaningful relation and in other case , there is no meaningful relation between External and internal corporate governance and Intellectual capital.

  Key words : Corporate Governance , Intellectual capital , pulic , data panel, Tehran stock Exchange 

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

  3-1- بیان مسأله. 7

  4-1- چارچوب نظری تحقیق: 8

  5-1- فرضیه های تحقیق. 8

  6-1- اهمیت تحقیق. 9

  7-1- اهداف تحقیق. 10

  8-1- قلمرو تحقیق. 11

  9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات. 11

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 بخش اول - ادبیات نظری سرمایه فکری. 14

  1-1-2 مقدمه. 14

  2-1-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری. 16

  3-1-2 تعریف سرمایه فکری. 18

  4-1-2 انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری. 21

  5-1-2 شباهتها. 35

  1-5-1-2- سرمایه انسانی. 35

  2-5-1-2 سرمایه ساختاری (سازمانی) 36

  3-5-1-2 سرمایه ارتباطی (مشتری) 38

  6-1-2 سنجش سرمایه فکری. 39

  1-1-6-2 دلایل سنجش سرمایه فکری. 39

  2-1-6-2 منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری. 42

  3-1-6-2 برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس. 44

  4-1-6-2مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. 47

  7-1-2 مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری. 48

  8-1-2 مدلهای سنجش پولی و مالی سرمایه فکری. 53

  2-2 بخش دوم – راهبری شرکت. 60

  1-2-2 تعاریف نظام راهبری شرکت ها. 60

  2-2-2 اهمیت موضوع. 64

  3-2-2 مبانی نظری راهبری شرکت ها. 64

  1-3-2-2  تئوری نمایندگی. 64

  2-3-2-2  تئوری ذینفعان. 65

  3-3-2-2  تئوری هزینه معاملات. 66

  4-2-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 67

  5-2-2 معیارهای حاکمیت شرکتی. 68

  6-2-2 سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 68

  7-2-2 حاکمیت شرکتی در ایران. 69

  8-2-2 طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. 71

  9-2-2 نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی. 72

  10-2-2 تعاریف ساختار هیئت مدیره و سرمایه گذاران. 74

  1-10-2-2 دوگانگی رئیس هیئت مدیره. 78

  2-10-2-2- نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره. 79

  3-10-2-2 تمرکز مالکیت هیئت مدیره. 80

  4-10-2-2 اندازه هیئت مدیره  شرکت. 81

  5-10-2-2 اهمیت سرمایه گذاری نهادی در حاکمیت شرکتی. 82

  6-10-2-2 نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی. 84

  3-2 بخش سوم-  مروری بر پیشینه تحقیق. 85

  1-3-2 تحقیقات خارجی. 85

  2-3-2 تحقیقات داخلی. 94

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 99

  2-3- روش تحقیق. 99

  3-3- جامعه آماری. 100

  4-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات. 101

  5-3- متغیرهای مورد مطالعه و شیوه ی اندازه گیری متغیر ها. 101

  6-3- مدل مفهومی تحقیق. 105

  7-3- مدل ضریب ارزش افزوده فکری. 105

  8-3- دلایل انتخاب مدل ضریب ارزش افزوده فکری VAIC.. 108

  9-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها : 108

  10-3- آمار توصیفی. 109

  11-3- آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است. 110

  12-3- رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد. 112

  13-3- ضریب تعیین  : 113

  14-3- آزمون تشخیص دوربین- واتسون (D-W) : 113

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 115

  2-4- نتایج آمار توصیفی. 115

  3-4- تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق. 117

  4-4- بخش اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری  118

  1-4-4- بررسی ناهمسانی واریانس. 118

  2-4-4- بررسی خود همبستگی. 119

  3-4-4- آزمون F و آزمون هاسمن. 119

  4-4-4- آزمون های رگرسیونی ارتباط هر یک از اجزای سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری( بدون متغیر کنترل) 120

  5-4-4-  بررسی مدل بدون حضور متغیرهای کنترلی. 141

  6-4-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش اول (باحضور متغیرهای کنترل) 144

  5-4- بخش دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و هریک از اجزاء سرمایه فکری. 150

  1-5-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی. 150

  2-5-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی. 152

  1-2-5-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت دوم. 152

  3-5-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری. 154

  1-3-5-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت سوم. 154

  6-4- بخش سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنایع. 156

  1-6-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت خودرو و فلزات. 156

  1-1-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت اول. 157

  2-6-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت کانی های غیر فلزی. 162

  1-2-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت دوم. 162

  3-6-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت شیمیایی و دارویی. 168

  1-3-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت سوم. 168

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 176

  2-5- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها. 176

  1-2-5 فرضیه اول. 176

  2-2-5 فرضیه دوم. 177

  3-2-5 فرضیه اصلی اول (اهم) 178

  4-2-5 فرضیه سوم. 178

  5-2-5 فرضیه چهارم. 179

  6-2-5 فرضیه پنجم. 180

  7-2-5 فرضیه ششم. 181

  8-2-5 فرضیه هفتم. 182

  9-2-5 فرضیه اصلی دوم (اهم) 183

  3-5  نتیجه گیری کلی تحقیق. 183

  4-5- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 183

  5-5- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی. 184

  6-5- محدودیت های تحقیق. 185

  پیوست ها

  صنعت خودرو فلزات (33 شرکت) 187

  تجزیه و تحلیل بدون متغییر های کنترلی. 211

  تجزیه و تحلیل متغییر های کنترلی. 213

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 242

  منابع لاتین: 244

  منابع  اینترنتی: 251

  چکیده انگلیسی: 252

  منبع:

   

  منابع فارسی:

   

  احمد پور ، ا. و حسین  کردتبار ، 1378، " بررسی رابطه بین اعضای غیر موظف هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با رفتار مدیرت سود شرکت ها" ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.

  انوار رستمی ، ع.ا. و حسن سراجی ، 1384، "سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 39 ، صفحه 49-62.

  حاج کریمی ، ع. و همکاران ،1385، "بررسی اثرات سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن" ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه شهید بهشتی.

  حساس یگانه ، پ، 1384، "نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکت های سهامی"، حسابدار ، سال نوزدهم ، شماره 164 و 165، مهر و آبان

  حساس یگانه ،ا. ،1387، "مجله دنیای اقتصاد " ، شماره مرجع 1738

  حساس یگانه ،پ،  1385 ، "حاکمیت شرکتی در ایران" ، فصلنامه حسابرس ، شماره32، (38-37).

  دریایی ، ع ،1387، "عوامل موثر بر نرخ حاکمیت شرکتی و رابطه آن با عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران.

  مدهوشی ، م. و  همکاران، 1387 ، "سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی" ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه مازندران.

  مشایخی ، ش. و مریم اسماعیلی ، 1385، " بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران" ، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی صفحه 25-45

   ملکیان ، ز. و محمد جواد  بهنمیری ،1388، "سرمایه فکری و عملکرد در شرکت های داروسازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران.

  منوریان ، ع.  و همکاران ، 1385 ، "بررسی روابط متقابل اجزای سرمایه فکری و اثرات آنها بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت تهران" ، پایان نامه کارشناسی ترشد مدیریت دولتی ، دانشگاه تهران

  میدری،د. ،1381، "سازگاری انواع حکمرانی شرکتی با اقتصاد ایران" ، رساله دکتری ، دانشگاه تهران ، دانشکده اقتصاد .

  نادی ،ت ،1388،  "رابطه بین ساختارهای هیئت مدیره و سرمایه فکری در شرکت های داروسازی" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران.

   

  منابع لاتین:

  1-Aggarwal , R , Evel , I, stulz , R , Williamson ,(2006), “do us frims have the best corporate Governance ? across – country examination of the relation between corporate governance and shareholder wealth” . available at ssrn

  2- Andersson, D,(2004),"IC valuation and measurement: classify the state of the art" ,Journal of Intellectual Capital, vol 5 , no.2, pp:230-242

  3- Anne Ho, Carol, Williams, S.Mitchell (2003)." International comparative analisis of the association between board structure and the efficiency of value added by a firm from its physical capital and intellecualcapital resources " content Lists available at Science direct the Internatinal Journal of accounting, jornal homepage: www.elsevier.com/ locate/eswa.

  4- Bernnan, N .(2001) ,"Intellecual capital annual reports: evidence from Ireland", Accounting,auditing & Accountability Journal , Vol. 14 No.4 , pp.423-436

  5- Bernnan, N. and Connell, B.(2000), "Intellectual capital : Current issues and policy implications" Journal of intellectual capital, Vol. 1 No. 3,pp.206-240

  6- Bontis, N., keow, W,C,C. and Richardson, S. (2000), "Intellectual capital and Business performance in Malaysian Industries", Journal of Intellectual capital, Vol. 1 No. 1, pp. 85-100.

  7- Bontis, N. (1996), "There's a price on your head : managing intellectual capital steate gically", Business Quarterly,Summer, pp.40-47

  8- Bontis,N.,Dargonetti,N,C., Jacobsen ,K.and Roos , G.(1999)," The knowledge toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resoursce ", European Management Journal , Vol .17 No.4 , pp.391-402.

  9- Bozbura,F,T.(2004),"Measurement and application of intellectual capital in Turkey", The Learning Organizatin , Vol.11 No.4/5 ,pp.357-367

  10- Bontis , n (2003),” national intellectual capital index : The Benchmarking of Arab Countries” , United Nations Development Project. Ne York.

  11- Bontis , N (1998), “Intellectual capital : An Exploratory Study That Develops Measures and Models” , Management Decision , Vol.36 , No. 2 , pp 63-76

  12- Bramhandkar , A , Erickson , S , and Applebee I (2007),” Intellectual Capital and Organizational performance : an Empirical Study of the Pharmaceutical Industry” . The Electronic Journal of Knowledge Management Volume 5 Issue 4 , pp357 – 362, available online at www. Ejkm .com

  13- Brennan N (2001) ,”reporting intellectual capital in annual reports”: evindece from Ireland , account . Addiut , account J . 14(4) 423-436

  14- Brooking , A (1996) , “Intellectual capital , core assets for the Thired Milliennium Enterpricse”, london : international Thomson Business Press.

  15- Chen, s & Dodd , J . l (2001),” Operating income , residual income and Eva : Which metric is more Value relevant” , Journal of Masnagerical Issues , 13(1) , 65-89

  16- Chen S, (2003) , “Valuing intellectual capital using game Theory”, Journal of Intellectual Capital . Vol 4 , No2 , pp 191-201

  17- Chen , J . Zhu , Z and Xie , Y , H (2004),”Measuring intellectual capital : a new model and empirical study”, Journal of intellectual capital , Vol. 5 No 1 , pp 85-100

  18-Chen goh , (2005) ,”Intellectual capital performance of commercial banks in Malaysia “, Journal of intellectual capital, Vol.6. No.3,2005 pp.385-396, www.emeraldinsight.com/ 1469-1930.htm.

   19-Chung K. H, Zhang H.,(2009) “Corporate Governance and institutional Ownership” Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming

  20-Cornett, M .millen, M , Alen, J . saunders, A.hehranian, H (2007) ,”The impact of institutional ownershipon corporate operating performance”, journal of banking & finance , pp:31

  21- Edvinsson , L and Malone , m (1997) , Intellectual capital : realizing your companys true value by Finding its Hidden Prower”, Harper Collins Publisher Inc , New york , NY

  22- Gan, K. and Saleh, Z. (2008). “Intellectual capital and corporate performance of technology-intensive Companies.” Asian Journal of Business and Accounting 1(1): 113-130

   23- Gupta , O and roos , G (2001), “Mergers and acquistions through an intellectual capital perspective”, Journal of Intellectual capital , Vol 2 , No 3 pp 297-309

  22-Guthrie , J , Petty , R and Johanson , U (2001) , “Sunrise in knowledge economy : managing , measurement and Reporting , accounting , Auditing & Accountability” Journal , Vol 14, No 4 pp 366-382

   24-Haniffa, R. M. & Cooke, T.E. (2002).” Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations Abacus”, 38(3), 317-349

  25-Iturriaga , f. lopez. Hoffman ,s (2005) . “managers discretionary behavior , earning management and internal mecahanisms of corporate governance”: empirical Evidence from Chilean frims . available at ssrn . com

  26- Jensen , M.C and mecklinn W.h (1976), “Theory of The Frim : managerial behavior , Agency costs and ownership structure”,  Journal of financial economics  Vol3 pp 305-360

  27- Kannan G and Aulbur w , G , (2004),” Intellectual capital : measurement effectiveness”, Journal of intellectual capital , Vol 5 No3 pp 389-413

  28- Kaplan , R and Norton , D (2004) “Strategy Maps : Converting Intangible assets into Tangible outcome” , Harvard Business school press , boston , MA

  29- Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. (2008).”Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK firms” ,Accounting and Business Research, 38 (2), 137-159   

  30- Marr , B (2004),” Measering and Benchmarking Intellectual , Benchmarking” : an international journal , Vol 11 , No 6 , pp 559-570

  31- Marr, b and schiuma , G 9 (2001),”Measering and managing intellectual capital and knowledge assets in new economy organizations , in Boune” , M (Ed) , Handbook of performance measurement , gee , London.

  32- Marr , B , Gray , D , and Neely , a (2003) “Why do frims measure their ic”. Journal of intellectual capital , Vol 4 , pp 441-464

  33- Marr , B Gupta , O , Pike , S , and Roos , G (2003)” Intellectual capital and Knowledge management effectiveness”, management decision 41/3 , 771-781

  34-Migual , ad , pin dado , J, torre , cdl ,(2002), “ how does ownership structure effect frim value ? a comparsion using different corporate goernance system “, Available at ssrn

  35- Mouritesen , J (1998) ,”Driving growth : economic value added versus Intellectual capital” , Management accounting research , Vol 9 , pp 461-482

  36- Own , G , Kirchmair , T, Granty ,(2005).” Corporate Governance in the US and Europe : where are we now ? This book is based on a conference organized by the London school of economies and new york university” , held in London on November 4th 2004 available at ssrn

  37- Petty , R , and Guthrie , J (2000) ,”Intellectual capital literature review : measurement reporting and management “, Journal of intellectual capital , Vol 1, No 2 May, pp 155-176

  38-Pulic, A., (2000a).”VAICTM – An Accounting Tool for IC Management”                         International Journal Technology, management, 20(5/6/7/8): 702-714

  39- Roos , G and Roos , J (1997)” Measering your companys Intellectual Performance long range planning “, Vol30 , No 3 , pp 413-426

  40- Roos , g , Roos J , edvinsson , L and dragonetti , NC (1997) “Intellectual capital navigating in new Business landscape”, new york university press , New york , Ny

  41- Roy kouwenberg , (2006),”Dees volontry corporate governance code adoption zncrease frim value in emerging markets”? evidence from Thailand reaserch paper , mahidol university , collage of management , available at ssrn

  42- Saleh , N , Abdul Rahman , M , Hassan, M , (2009)” Ownership structure and intellectual capital performance in Malaysia”, Available at SSRN

  43- Seethraman , A sooria , HHBZ , and Saravanan , AS (2002) , “Intellectual capital accounting and reporting in the knowledge economy” , Journal of intellectual capital , Vol 3 No 2 , pp 128-148

  44-Shleifer , A. Vishny , R (1997) “A survey of corporate governance” . Journal of finance , Vol 52. Pp : 737-783

  45- shen tai , Wei and chen , chen Chen tang (2008) , “a new evaluation model for intellectual capital based on computing with linguistic variable , contens lists available at Science direct Expert System with applications” , journal Homepage: www. Elsvier . com / locate / eswa

  46-Solomon , j , (2007) .”corporate governance accountability “. 2th edition

  47- Stewart , tA (1997) “Intellectual Capital : The new Wealth of Organizations “, Doubleday , New york.

   48- Sullivan J PH and Sullivan SPH (2000) , “valuing intangible companies : an intellectual capital approach “, Journal of Intellectual capital , Vol 1 No 4 , pp 328-340

  49- Sveiby , (1998) , “Measuring Intangibles and Intellectual capital – an Emerging first standard , syeiby .com / Measering intangible assets and intellectual capital “– an emerging standard . mht 2004-06-17

  50- Tan , H.P , Plowman  , D & Hancock , P (2007) “Intellectual capital and financial returns of companies “, Journal of intellectual capital , Vol9 , No 1 , pp 76-95

  51- Tsan W.N 9(2003) “Measurement and Comparsion of It Industrial Intellectual capital in Taiwan” , international Conference on new Trends and Ghallenges of science and techonological Innovation in a critical Era October 30, 2003, Taipei , ROC

  52- Wang, W, Y ,and chang , C (2005) ,” intellectual capital and perfprmance in causal Models : Evidence from the information Technology Industry in Taiwan”, Journal of intellectual capital , Vol 6 , No 2 ,pp 222-236.

  53- Wiig , k (1997),” integrating intellectual capital and Knowledge management” , lang range planning , Vol 30, No 3 , pp 399-405

  54- William . s , Mitchell(2000),” relationship Between Board Structure and a frims Intellectual capital and performance in an emerging economy” , university of Calgary

   

   

   

  منابع  اینترنتی:

   

  www.Irbourse.com                     سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران       

  www.rdis.ir                      سایت مدیرت پژوهش ، توسعه و مطالعات اسلامی   

            


موضوع پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, نمونه پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, جستجوی پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, فایل Word پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, دانلود پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, فایل PDF پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, تحقیق در مورد پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, مقاله در مورد پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, پروژه در مورد پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, پروژه درباره پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد (MA) دانشکده مدیریت و مدیریت کسب و کار روند: مدیریت مالی امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. استفاده کنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای ...

MA پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش :مدیریت مالی چکیده دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری ...

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده: موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

ثبت سفارش