پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی

word 410 KB 32395 143
1393 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت: ۱۸,۵۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایاننامهبرایدریافتدرجهکارشناسیارشددررشته کشاورزی(M.Sc)

  گرایش: زراعت

   

  چکیده:

  این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان کرج (شهرک مهندسی زراعی) در اواخر اسفند ماه 1392 در کرج اجرا شد. این آزمایش شامل 3 فاکتور، آبیاری در 2 سطح (شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف بندی)، باکتری‎های محرک رشد در 4 سطح (ازتوباکتر، سودوموناس، تلقیح توأم ازتوباکتر و سودوموناس و شاهد (بدون تلقیح)) و سالیسیلیک اسید نیز در 2 سطح (عدم مصرف و بذرمال با غلظت 1 میلی مولار) بود. نتایج این بررسی نشان داد که اثر تنش بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، وزن صد دانه و شاخص برداشت معنی‎دار بود. سالیسیلیک اسید نیز تاثیر معنی­داری بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، تعداد روز تا رسیدگی و شاخص برداشت داشت. باکتری‎های محرک رشد نیز تاثیر معنی­داری بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، طول دوره گلدهی و شاخص برداشت داشت. نتایج نشان داد که اثر سالیسیلسک اسید، تنش و باکتری بر پروتئین دانه معنی دار بود. در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی پروتئین دانه به مقدار 3/28 درصد به دست آمد که در مقایسه با تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری، عدم مصرف سالیسیلیک اسید و شرایط دیم (پروتئین دانه به مقدار 8/19 درصد) معنی دار گردید. در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی عملکرد دانه به مقدار 880 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در این تحقیق، اثرات متقابل سه گانه بر پروتئین دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی‎دار گردید.

   

  کلمات کلیدی: نخود، تنش، سالیسیلیک اسید، باکتری.

   

   

  11 مقدمه

  در دنیای امروز تولید مواد غذایی از مهمترین مسایل بشری به حساب می‌آید و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه غذای تولیدی تکافوی مصرف را نمی‌کند. رشد فعلی جمعیت در جهان در حدود 5/2 تا 3 درصد بوده و در سال 2150 حدود 10 میلیارد نفرپیش بینی شده است (رستگار، 1377). اکثر کشورهای آسیایی، آمریکایی جنوبی و مرکزی و تقریباً کل قاره آفریقا با کمبود مواد پروتئینی در غذای روزانه خود روبرو هستند. انسان برای رشد متعادل خود به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، یک گرم پروتئین لازم دارد و روزانه 25 تا 40 گرم حداقل میزان پروتئینی است که برای اعمال حیاتی بدن لازم است (پور نجف، 1385).

  حبوبات به علت این ویژگی خاص یعنی وجود باکتری‌ های تثبیت کننده نیتروژن اتمسفری در ریشه آن ها، در حاصلخیزی خاک موثرند و هر ساله مقادیر زیادی نیتروژن بعد از برداشت این محصولات به خاک افزوده می­شود. سایر قسمت­های بعضی از گیاهان لگوم مثل برگ­ها، ساقه‌ها، گل­ها، غلاف­های نارس، غده به اضافه بذور جوانه زده، بعنوان غذای انسان، دام و کود سبز برای تقویت و بهبود وضع فیزیکی زمین می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند (مجنون حسینی، 1372).

  در بین حبوبات نخود با سطح زیر کشت حدود 11 میلیون هکتار و تولید حدود 650 کیلوگرم در هکتار از نظر سطح زیر کشت و تولید پس از لوبیا و عدس در مقام سوم قرار دارد و مقام نوزدهم را در بین گیاهان زراعی دارد (کوچکی و بنایان اول، 1373).

  طبق آمار موجود در بین حبوبات در کشور نخود (Cicer arietinum) با سطح زیر کشت 650000 هکتار و تولید تقریبی 340000 تن نسبت به سایر حبوبات از سطح زیر کشت، تولید و اهمیت بیشتری برخوردار است. به علاوه به نظر می‌رسد که این گیاه نسبت به دیگر حبوبات سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی کشور داشته و با توجه به محدودیت­های موجود در تامین پروتئین­های حیوانی، می‌تواند بخشی از پروتئین مورد نیاز کشور را تامین کند (باقری و همکاران، 1376).

  عملکرد نخود تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل شرایط آب و هوایی، حاصلخیزی خاک، رطوبت قابل دسترس، تراکم بوته، میزان رشد و طول مراحل مختلف رشد، زودرس و دیررس بودن گیاه قرار دارد (مجنون حسینی، 1372). از طرفی رشد گیاه خود مجموعه‌ای از فرایندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی خاص است که بر یکدیگر اثرات متقابل داشته و تحت تأثیر کلیه عوامل محیطی و ژنتیکی قرار می‌گیرد (پور نجف، 1385).

   

  1-2 بیان مسأله

  افزایش روز افزون جمعیت و گران تمام شدن پروتئین حیوانی و پایین بودن میزان پروتئین غلات، توجه عموم را به مصرف حبوبات به عنوان یک منبع مهم در تامین پروتئین مورد نیاز انسان جلب کرده است (پور نجف، 1385). حبوبات پس از غلات دومین منبع مهم غذایی بشر به شمار می‌روند. حبوبات دانه‌های خشک خوراکی هستند که به خانواده بقولات تعلق دارند بذور رسیده و خشک حبوبات دارای ارزش غذایی زیاد و قابلیت نگهداری خوبی هستند و یکی از مهمترین منابع غذایی سرشار از پروتئین می‌باشند. طبق مطالعات انجام شده، ترکیب مناسبی از پروتئین حبوبات با غلات می‌توانند سوء تغذیه و کمبود اسیدهای آمینه را برطرف سازد. از طرف دیگر با توجه به توانایی تثبیت نیتروژن در این گیاهان، قرار دادن آن ها در تناوب به پایداری سیستم های زراعی کمک می‌کند (باقری و همکاران، 1376).

  در کشاورزی، مقاومت به خشکی عبارت است از توانایی یک گیاه زراعی برای تولید محصول اقتصادی با حداقل کاهش عملکرد در شرایط تنش نسبت به شرایط بدون تنش (میترا، 2001). برای این که متخصص ژنتیک بتواند ژنوتیپ های برتر را از طریق روش­های متداول اصلاح نباتات و یا با استفاده از بیوتکنولوژی اصلاح نماید لازم است درک درستی از اساس ژنتیکی مقاومت به خشکی داشته باشد. از نظر ژنتیکی، مکانیزم های مقاومت به خشکی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از فرار از خشکی، اجتناب از خشکی و تحمل به خشکی (میترا، 2001). با این وجود، گیاهان زراعی معمولا بیش از یک مکانیزم را برای مقاومت در برابر خشکی بکار  می گیرند. اجتناب از خشکی عبارت است از توانایی یک گیاه برای کامل کردن چرخه زندگی خود قبل از گسترش تنش کمبود آب در خاک و گیاه. این مکانیزم شامل توسعه سریع فنولوژیک (زود گلدهی و زود رسی)، انعطاف پذیری نموی (تنوع در طول دوره رشد بسته به شدت تنش کمبود آب) و انتقال فراورده های فتوسنتزی ما قبل گلدهی به دانه. 

  اجتناب از خشکی عبارت است از توانایی گیاه برای حفظ پتانسیل آب نسبتا بالا در بافت ها علیرغم وجود کمبود رطوبت در خاک. تحمل به خشکی عبارت است از توانایی گیاه برای مقابله با کمبود آب با پایین آوردن پتانسیل آب بافت ها. اجتناب از خشکی از طریق مکانیزم های بهبود جذب آب، ذخیره سازی آب در سلول های گیاهی و کاهش از دست رفتن آب تحقق می­یابد. واکنش گیاهان در برابر تنش کمبود آب تعیین کننده میزان تحمل به خشکی آنهاست. به عنوان مثال، برخی ژنوتیپ های چغندر قند که ریشه های عمیق تری دارند قادر به جذب آب بیشتری بوده و دیرتر پژمرده می شوند و در شرایط خشکی تنوع ژنتیکی برای میزان پژمردگی، سرعت رشد برگ، تنظیم اسمزی و هدایت روزنه ای در واریته های مختلف چغندر قند مشاهده شده است (نوروزی، 1383).  

  اجتناب از خشکی با دو روش صورت می­گیرد: ۱) حفظ آماس با افزایش عمق ریشه، سیستم ریشه ای کارآمد و افزایش هدایت هیدرولیکی، ۲) کاهش هدر رفتن آب با کاهش هدایت اپیدرمی (روزنه ای و عدسی)، کاهش جذب نور از طریق لوله ای شدن یا تاخوردن برگ­ها، و کاهش سطح برگ برای پایین آوردن میزان تبخیر (باسرا، 1997). در شرایط تنش خشکی، گیاهان با متعادل کردن حفظ آماس و کاهش هدر رفتن آب زنده می مانند. مکانیزم­های تحمل به خشکی عبارتند از حفظ آماس از طریق تنظیم اسمزی (فرایندی که باعث تجمع مواد محلول در سلول می گردد)، افزایش اتساع پذیری سلول، کاهش اندازه سلول و تحمل در برابر آب کشیدگی از طریق مقاومت پروتوپلاسمی (نوروزی، 1383). 

  درسیستم­هایکشاورزیفشرده،موادآلیو در پیآنعناصرغذایی خاکبه سرعتتخلیهمی­شوند.به همین دلیل جهتدستیابی بهعملکردمطلوبنیازبهجایگزینیعناصرغذایی می­باشد.مطالعاتبلندمدتنشاندادهکهاستفاده مفرطازکود­هایشیمیاییعملکردگیاهانزراعیرا کاهشمی­دهد. اینکاهش عملکردنتیجهاسیدیشدنخاک، کاهشفعالیت­هایبیولوژیک خاک،افتخصوصیاتفیزیکی خاکوعدموجودعناصرغذاییمیکرودرکودهاینیتروژِن،فسفروپتاسیممی­باشد (آددیران و همکاران، 2004؛ صباحی، 2006). به نظر بسیاری از محققان از گزینه های مناسب که می­تواند بدون تخریب محیط زیست، باروری خاک و نهایتاً افزایش عملکرد گیاهان را تضمین کند استفاده از کودهای بیولوژیک است. در دنیا مطالعات زیادی در زمینه جبران کمبود نیتروژن از راه هایی غیر از کاربرد کود های شیمیایی؛ مانند آغشته کردن بذور با میکروارگانیسم هایی همچون ازتوباکتر صورت گرفته است (فصیحی و همکاران، 1385).

   

   

   

  Abstract:
  In this experiment, a split-factorial randomized complete block design in three replicationsIn the city of Karaj (agricultural engineering towns) was conducted in late March 2014 in Karaj. This experiment has 3 factors, 2 levels of irrigation (rainfed conditions and supplemental irrigation scheme in the pod) growth promoting bacteria such as Azotobacter, Pseudomonas, Pseudomonas and Azotobacter combined inoculation and control (without inoculation) and salicylic acid in the 2-level (non- consumption and consumption of the concentration of 1 mM,). Salicylic acid has a significant effect on all traits except grain filling period, days to maturity and harvest index, respectively. Bacteria growth is a significant effect on all traits except grain filling period, the duration of flowering and harvest index. The results showed that Salysylsk acid bacteria strain on grain protein. When inoculated with Azotobacter, use salicylic acid and supplemental irrigation on grain protein content of 28.3% was obtained when compared with non-inoculated with bacteria, avoiding the use of salicylic acid and rainfed conditions (grain protein content of 19.8 percent) were significant. When inoculated with Azotobacter, use salicylic acid and supplemental irrigation on the yield of 880 kg per hectare, respectively. In this study, three on grain protein interactions, biological yield and grain yield were significant.

   

   

   
  Keywords: Chick pea, salt, salicylic acid. bacteria

   

 • فهرست:

  چکیده. ..1

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه. 3

  1-2 بیان مسأله. 4

  1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 7

  1-4 اهداف پژوهش. 9

  1-5 فرضیات پژوهش. 10

  فصل دوم: مروریبرادبیاتتحقیقوپیشینهتحقیق

  2-1 تاریخچه. 12

  22 اهمیت اقتصادی نخود. 13

  2-3  مشخصات گیاهشناسی نخود. 15

  2-4  مورفولوژی نخود. 15

  2-4-1ریشه. 16

  2-4-2 ساقه. 16

  2-4-3 برگ. 17

  2-4-4 گل. 18

  2-5 رشد و نمو. 18

  2-5-1 جوانه زنی و استقرار گیاهچه. 19

  2-5-2 رشد و توسعه سطح برگ. 20

  2-5-3 تجمع ماده خشک و توزیع آن. 21

  2-5-4 گلدهی. 22

  2-5-5 نمو دانه. 22

  2-6 تنش خشکی. 23

  2-6-1 تنش خشکی و انواع آن. 23

  2-6-2 چگونگی درک خشکی توسط گیاهان. 24

  2-6-3 مکانیسم های مقاومت به تنش خشکی. 25

  2-6-3-1 تنش خشکی و مراحل مختلف رشد گیاه. 28

  2-6-3-1-1تنش خشکی در مرحله ی جوانه زنی. 28

   

  2-6-3-1-3 تنش خشکی در مرحله رشد زایشی. 29

  2-7 تأثیر تنش خشکی بر گیاهان. 32

  2-8 تعریف سالیسیلیک اسید. 35

  2-8-1سالیسیلیک اسید بعنوان تنظیم کننده. 35

  2-8-3 نقش سالیسیلیک اسید در تنش. 35

  2-8-4 نقش سالیسیلیک اسید در فیزیولوژی و تغییرات گیاهی  36

  2-8-5 بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی گیاهان  36

  2-9 - بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد بر خصوصیات رشدی گیاهان  41

  2-10 - تأثیر ازتوباکتر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی  41

  2-11 - تاثیر سودوموناس بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی  44

  2-11- اثرات توأم باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی. 46

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق

  3-1 محل آزمایش. 50

  3-2 آزمایش خاک. 50

  3-3 مشخصات طرح آزمایش. 50

  3-4 عملیات زراعی. 51

  3-5 نمونه برداری. 51

  3-6 تجزیه و تحلیل داده ها. 52

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- ارتفاع بوته. 54

  4-2- تعداد شاخه جانبی. 56

  4-3 طول دوره گلدهی. 57

  4-4 طول دوره پر شدن دانه. 58

  4-5 تعداد روز تا رسیدگی. 58

  4-6 تعداد غلاف در بوته. 59

  4-7 تعداد دانه در بوته. 60

  4-8 وزن صد دانه. 61

  4-9 عملکرد دانه. 62

  4-10 عملکرد بیولوژیک. 67

  4-11 شاخص برداشت. 71

  4-12 پروتئین دانه. 71

   

   

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 بحث. 76

  5-2 نتیجه گیری. 93

  5-3 پیشنهادات. 94

  منابع. 95

  چکیده انگلیسی. 117

  طرح روی جلد به زبان انگلیسی.

   

  منبع:

   

  اردکانی، م. ر.، مجد، ف.، مظاهری، د.، و نورمحمدی، ق. 1380. بررسی کارآیی آزوسپیریلوم، میکوریزا و استرپتومایسس به همراه مصرف کود دامی در گندم با استفاده از فسفر-32. مجله علوم زراعی ایران. 3 (1): 69-56.

  اردکانی، م.، ثانی، ب.، نور محمدی، ق.، خسروی، ه.، و فرحبخش، الف. 1386. مقایسه کارایی تلقیح کودهای زیستی روی بازدهی تولید و عملکرد سویا. چکیده مقالات دومین همایش ملی بوم شناختی کشاورزی ایران، 26-25 مهر، گرگان.

  اصغر زاده، ا. 1375. بررسی پتانسیل تثبیت ازت در همزیستی سویه های بومی ریزوبیوم با دو رقم اصلی نخود. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران. اصولی، ن.، و طالشی. ک. 1390. ارزیابی اثر کود سوپر فسفات تریپل بر روی خصوصیات زراعی ارقام مختلف ماش(Mungbean) در شهرستان خرم آباد. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد-آبان 1390.

  اکبری، پ.، قلاوند، ا.، و س.م.ع. مدرس ثانوی. 1388. اثراتسیستمهایمختلفتغذیهوباکتریهایافزایندهرشد (PGPR) برفنولوژی، عملکردواجزاءیعملکردآفتابگردان. مجلهالکترونیکتولیدگیاهانزراعی. 2 (3) : 134-119.

  امام، ی. 1383. زراعت غلات. انتشارات دانشگاه شیراز. 166 صفحه.

  امام، ی.، زواره، م.، 1384. تحمل به خشکی در گیاهان عالی (تحلیل های فیزیولوژیکی و زیست شناختی مولکولی) (ترجمه). مرکز نشر دانشگاهی. ص 75.

  امیری، ر.، م. پارسا. و ع. گنجعلی. 1389. تاثیر تنش خشکی در  مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum) در شرایط گلخانه. مجله پژوهش های زراعی ایران، 8 (2).

  ایرانی پور، ر، ملکوتی، م، ج، عابدی، م، ج، سجادی، ا و غفوریان، ج . 1382. بررسی تأثیر گوگرد، ماده آلی، تیوباسیلوس و باکتری های حل کننده فسفات بر قابلیت جذب فسفر از منبع خاک فسفات با استفاده از تکنیک رقت ایزوتوپی. چکیده مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ص 296-295. 

  آقاعلیخانی، م. 1372. بررسی تأثیر مقادیر مختلف و شیوه توزیع کود نیتروژن بر منحنی رشد و خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، 244 صفحه.

  باقری، ع، نظامی، الف، گنجعلی، ع و پارسا، م. 1376. زراعت و اصلاح نخود (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی، مشهد.ایران.

  بحرانی، ع.، حسینی، م.، معمار، س. و طهماسبی سروستانی، ز. 1386. بررسی تأثیر باکتری‌های آزوسپیریلوم و ازتوباکتر همراه با مصرف ریزمغذی‌ها به صورت محلول‌پاشی و کاربرد در خاک بر خصوصیات کمی و کیفی 5 رقم گندم بعد از کشت ذرت در استان فارس. علوم کشاورزی ایران، 38: 376-367.

  برادران فیروزآبادی، م.، برادران فیروزآبادی، م.، پارسائیان، م.، غلامی، ا.، و نجفی، ف.، 1391. تاثیر تنش کم آبی و محلول پاشی اسید آسکوربیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.). مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، 16-14 شهریور: 3

  بهامین، ص. 1390. تأثیر کودهای بیولوژیک، دامی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان. پایان نامه کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

  بهبهانی، م و خیام نکویی، م. 1382. بررسی تاثیر باکتریهای حل کننده فسفات در عملکرد سیب زمینی در شرایط گلخانه­ای. چکیده مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج. 148 ص. 

  پور نجف، م. 1385. بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی و سطوح کود نیتروژنه و تلقیح با باکتری ریزوبیوم بر عملکرد و کیفیت دو رقم نخود  در شرایط دیم. پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی. دانشگاه زنجان.

  تاجیک، م.، اله دادی، ا.، دانشیان، ج.، ایران نژاد، ح.، حمیدی، آ.، اکبری، غ.، و نعیمی، م. 1387. تأثیر کودهای بیولوژیک بر ظهور گیاهچه سویا در مزرعه و قدرت رویش بذر در آزمایشگاه. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 15 (6): 97-84.

  تبریزی، ل. 1383. اثر تنش رطوبتی و کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی اسفرزه(Plantago ovate) و پسیلیوم (Plantago psyllium). پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

  توحیدی مقدم، ح.، نصری، م.، زاهدی، ح.، پاک نژاد، ف.، و رنجبرزاده، ر. 1386. کاربردکودهایبیولوژیکراهکاریبهمنظورکاهشمصرفکودهایشیمیاییدرزراعتسویا. مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. 26-25 مهر ماه 1386، گرگان.

  جیرانی، م.، ساجدی، ن.ع.، مدنی، ح.، شیخی، م.، 1388.اثر تنظیم کننده های رشد و تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی گندم رقم شهریار. یافته های نوین کشاورزی. سال سوم شماره 4.  

  چراغی، س.، رفیعی، م.، و خورگامی، ع. 1390. اثر زمان محلول­پاشی نیتروژن، روش کاشت و مدیریت بقایا بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه ماش در شرایط محیطی خرم آباد. فصلنامه علمی-پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی. 9: 15-30.

  حاتمی، ح.، ا. آینه بند.، م. عزیزی.، ا. سلطانی. و ع. دادخواه. 1389. تاثیر کود پتاسیم بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی. فصلنامه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، 2 (2):  17-1.

  حمیدی، آ.، قلاوند، ا.، دهقان شعار، م.، ملکوتی، م. ج.، اصغرزاده، ا.، و چوگان، ر. 1384. اثر کاربرد باکتریهای محرک رشد گیاه(PGPR) بر عملکرد ذرت علوفه ای. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 70: 16-22.

  خرم دل، س.، کوچکی، ع.، نصیری محلاتی، م.، و قربانی، ر. 1387. اثرکاربردکودهایبیولوژیکبرشاخص هایرشدیسیاهدانه (Nigella sativa L.). مجله پژوهش های زراعی ایران. 2: 294-285.

  خسروی، ه. 1383. بیوسنتز مواد محرک رشد گیاه توسط ازتوباکتر و اهمیت استفاده از این باکتری بهعنوان کود بیولوژیک. مجله زیتون، 159: 71-64.

  خلیل زاده، ر.، تاج­بخش، م.، و جلیلیان، ج. 1491. اثر محلول­پاشی عصاره کودهای آلی، بیولوژیکی و اوره بر روابط بین خصوصیات مورفولوژیک ریشه و اندام های گیاه ماش. دوزادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. 14-16 شهریور 1390.

  خوش اقبال، ف.، قربانلی، م.، و حاجی­حسینی، ر.، 1389. اثر تنش سولفات روی و بر هم­کنش آن با اسید آسکوربیک بر برخی از شاخص­های فیزیولوژیکی کلزا (رقم هیولا). رستنیها، 11(1): 102-93.

  خیالپرست، ف.1370. بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی کلکسیون ماش ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، تهران-کرج.ایران

  دادنیا، م. ر.، و خدابنده، ن. 1379. بررسی افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری در سیستم های کشاورزی پایدار در سویا (Glycine max L.). مجله علوم زراعی ایران. 2 (4): 41-33.

  دانشمند، ع ر، شیرانی‌راد، الف . ح. درویش، ف. و اردکانی، م ر، 1381، اثر تنش خشکی بر عملکرد و میزان کلروفیل ارقام کلزا، هشتمین کنگره، علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 1383، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان.

  درزی، م.، قلاوند، ا. رجالی، ف. 1388. تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک برروی جذب عناصر N, P و K و بر عملکرد دانه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 25(1): 19-1.

  درزی، م.ت. و حاج سید هادی، م.ر. ۱۳۸۱. بررسی مسایل زراعی و اکولوژیکی دو گیاه بابونه و رازیانه. مجله زیتون، 49:152-43.

  ذبیحی، ح. ر.، ثواقبی، غ.، خاوازی، ک.، و ع. گنجعلی. 1388. رشد و عملکرد گندم در پاسخ به تلقیح باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در سطوح مختلف فسفر. مجله پژوهشهای زراعی ایران. 7 (1): 51-42.

  راعی، ی.، م. صدقی و ر. سیدشریفی. 1387. آثار تلقیح برادی ریزوبیوم،کاربرد اوره و وجین علف هرز بر روند رشد و سرعت پر شدن دانه در سویا.علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال 12، شماره 43.

  راهنما، ع. 1382. بررسی و ارزیابی میزان مقاومت به خشکی و تاثیر آن بر عملکرد ارزن علوفه­ای واریته نوتریفید در شرایط آب و هوایی جنوب خوزستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، وزارت جهاد کشاورزی، شماره طرح 74403-12-110

  رجایی، س.، علیخانی، ح.ع.، و رئیسی، ف. 1386. اثر پتانسیل های محرک رشد سویه های بومی ازتوباکتر کروکوکوم روی رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایی در گندم. مجله علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی، 41: 296-285.

  رحیمیان، ح.، وم.، بنایان، 1375، مبانی فیزیولوژی اصلاح نباتات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  رحیم زاده خویی، ف و کاظمی، ح.1372. شناخت نخود. انتشارات دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.ایران.

  رستگار، ج.1377. بررسی روند رشد و عملکرد ارقام نخود در تاریخ و تراکم های مختلف کاشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.ایران.

  رفیعی.، 1381. اثراتتنشکمبودآب،رویوفسفربرشاخصهایریشهوعملکردکمیوکیفیذرتدانهای. پایاننامهدکتریتخصصیفیزیولوژیگیاهانزراعی. دانشگاهآزاداسلامی،واحدعلومتحقیقاتاهواز صفحه142.

  روستا ، محمد جواد، 1375، برسی فراوانی و فعالیت آزوسپریلیوم در برخی از خاکهای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.  

  روستا، م. ج.، وکیلی، ا.، افتخار، م. 1388. تاثیر باکتری آزوسپیریلوم بر رشد و عملکرد گیاهان غیر گرامینه. سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. 21-20 اردیبهشت ماه.

  زینلی، ا.، سلطانی، ا.، و گالشی، س.، 1381. واکنش اجزای جوانه زنی به تنش شوری در کلزا. مجله علوم کشاورزی ایران. 463-457: 36. 

  سرمدنیا، غ. 1372. اهمیت تنش های محیطی در زراعت. مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتاتایران. دانشکده کشاورزی کرج.

  سرمدنیا، ع  و کوچکی،  ع.1373. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه فردوسی، مشهد.ایران.

  سروری، د. 1387. اثرعناصرپتاسیم،رویومنگنزبرصفاتکمیوکیفیسویادرمنطقهبجنورد. پایاننامهکارشناسی ارشدزراعت،دانشگاهآزاداسلامیواحدبجنورد،75صفحه.

  سعیدی، ق. 1386. تأثیر برخی عناصر پرمصرف و کم مصرف بر اجزاءی عملکرد و دیگر صفات زراعی آفتابگردان در یک خاک آهکی اصفهان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال یازدهم، 1: 365-355.

  سیادت، ع.، مجدم، م.، نادری، ا.، نور محمدی، ق.، آینه بند، ا. 1383. تاثیر تنش کمبود آب و مدیریت نیتروژن بر عملکرد دانه، میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری دانهایدرشرایطآبوهواییخوزستان) رامین (.

  شریفی مقدم، ح. 1386. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام ذرت دانه ای(704,647,540)در شرایط محیطی شهرستان دره شهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.

  شریفی، ز.، و حق نیا، غ. ح. 1386. تأثیرکودبیولوژیکنیتروکسینبرعملکردواجزاءیعملکردگندمرقمسبلان. مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. 26-25 مهر ماه 1386- گرگان. ص­ص 1806-1795.

  شعبان،م.،منصوریفر،س.،قبادی،م.،واشرفیپارچین،ر.1390.اثرتنشخشکیوکودنیتروژنآغازگربرخصوصیاتریشهوعملکردچهارژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.) مجله بذر و نهال.2(3): 451-470.

  شکاری، ف. 1389. اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (vigna unguiculata L.) تحت تنش کم آبی در زمان غلاف بندی. مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. سال چهارم، شماره 13.

  شکوهفر، ع.، شهولی، ر.،و قدرتی، غ. ارزیابیعکسالعملسویانسبتبهمقادیروسویههایمختلفباکتری Bradyrhizobium japonicum درمنطقه شمالخوزستان. مجله زراعت و اصلاح نباتات ایران. 4(2): 81-92.

  شوقی کلخوران، س. قلاوند، ا.، مدرس ثانوی، س. ع. م.،  و اکبری، پ. 1389. اثر نوع کود نیتروژن و مصرف کود زیستی بر عملکرد و کیفیت آفتابگردان (Helianthus annuus L.). مجله علوم زراعی ایران. 12 (4): 481-467.

  صالح راستین ، ن. 1377.کودهای بیولوژیک. مجله خاک و آب . جلد 12 شماره 3 ص 36-1 .

  صالح راستین، ن. 1380. کودهای بیولوژیک و نقش آنها در راستای نیل به کشاورزی پایدار. ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور(مجموعه مقالات).  مرکز نشر آموزش کشاورزی. کرج. ص 54.

  صالح راستین، ن. 1384. مدیریت پایدار از دیدگان بیولوژی خاک. صفحه 325، مجموعه مقالات ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور (چاپ دوم با بازنگری بنیادی).

  صیادی، و.، پورابوقداره، ع.، و م.ج. زارع. 1391. تأثیر پیش تیمار بذری با هورمون 2, 4-D و باکتری Azesperlium strain بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش. دوزادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. 14-16 شهریور 1390.

  طاهرخانی، م.، نورمحمدی، ق.، میرهادی، م. ج.، و علیمحمدی، ر. 1386. بررسی قابلیت تثبیت بیولوژیکی ازت در ارقام مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) با کاربرد سه نوع مایه تلقیح حاوی باکتری تثبیت کننده نیتروژن (Rhizobacteria phaseoli). مجله دانش نوین کشاورزی. سال سوم، 7: 88-79.

  عرب، ص.، برادران فیروزآبادی، م.، اصغری، ح.، غلامی، ا.، و رحیمی، م.، 1391. تاثیر محلول­ پاشی اسید آسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر برخی صفات گلرنگ تحت تنش کم آبیاری. مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، 16-14 شهریور: 2.

  عسکریان، م.1371. مشخصات گیاه شناسی و دستور عمل فنی کاشت، داشت، برداشت و معرفی ارقام اصلاح شده نخود. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.ایران.

  علیزاده، ا. 1383. رابطه آب خاک و گیاه ( ترجمه) . انتشارات جاوید. ص735

  عموآقایی، ر.، مستاجران، ا.، و امتیازی، گ. 1382. تأثیر باکتری آزوسپیریلوم بر برخی شاخص های رشد و عملکرد سه رقم گندم. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال هفتم. 2: 138-127.

  فرج نیا، ا.1382. بررسی اثر متقابل رژیم آبیاری و کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد  در آذربایجان شرقی. خلاصه مقالات سومین هماش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی.

  فصیحی، خ.، طهماسبی سروستانی، ز.، آقاعلیخانی، م.، و مدرس ثانوی، ع. م. 1385. تأثیر کود سبز یونجه یکساله و کود بیولوژیک بر عملکرد گندم دیم پائیزه در ایلام. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 13، ویژه زراعت و اصلاح نباتات 1385. ص ص 135-124.

  فلاح، ع و خاوازی،ک. 1380. نقش میکروارگانیسم های حل کننده فسفات در کشاورزی. ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور (مجموعه مقالات). مرکز نشر آموزش کشاورزی، کرج. ص 382-345.

  فلاحی، ج.، کوچکی، ع.، و رضوانی مقدم، پ. 1388. بررسیتاثیرکودهایبیولوژیکبرعملکردکمیوکیفی گیاهداروییبابونهآلمانی (Matricaria chamomilla). مجله پژوهش های زراعی ایران. 1: 135-127.

  قاسمی گلعذانی، ک، موحدی، م، رحیم زاده خویی، ف  و مقدم، م.1376. اثرات کمبود آب بر رشد و عملکرد دو رقم نخود در تراکم های مختلف. مجله  دانش کشاورزی. جلد 7. شماره های 3 و4. صفحات 42 – 17.

  کاظمی، ش.، گالشی، س.، قنبری، ا،. و غ. کیانوش. 1384. بررسی اثرات تاریخ کاشت و تلقیح بذر با باکتری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سویا. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال 12، شماره 4.

  کوچکی، ع. و م. بنایان اول. 1372. زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 236 صفحه.

  کهن­مو، م. ا. و د. مظاهری. 1377. اثر فواصل آبیاری و شیوه توزیع کود نیتروژن بر عملکرد و پروتئین سورگوم علوفه­ای. پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات، 9- 13 شهریور 1377، کرج.

  کوچکی، ع و بنایان اول، م. 1373. زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه فردوسی، مشهد.ایران.

  کوچکی، ع.1372. زراعت در مناطق خشک. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه فردوسی، مشهد.ایران.

  مجنون حسینی، ن. 1387. زراعت و تولید حبوبات. چاپ چهارم. انتشارات دانشگاه تهران.

  مجنون حسینی، ن. 1372. حبوبات در ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.ایران.

  مردانی، ح.، بیات، ح.، و عزیزی، م. 1390. تاثیرمحلولپاشیسالیسیلیکاسیدبرخصوصیات مورفولوژیکوفیزیولوژیکدانهالهای (Cucumis sativus cv. Super Dominus) خیار تحتشرایطتنشخشکی. نشریهعلومباغبانی (علوموصنایعکشاورزی). (25) 3: 320-326.

  مستاجران، ا.، عموآقایی، ر.، و امتیازی، گ. 1384. اثرآزوسپیریلومواسیدیتهقلیائیآبآبیاریبرعملکرددانهومیزانپروتئینارقام زراعیگندم. مجله زیست شناسی ایران. 18 (3): 260-248.

  مشهدی، ط.، نخ زری مقدم، ع.، و صبوری، ح. 1391. اثر نیتروژن و الگوی کاشت گندم و نخود بر عملکرد و اجطای عملکرد نخود. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 14-16 شهریور 1391. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

  موسوی جنگلی، س، ا، ثانی، ب، شریفی، م و حسینی نژاد، ز . 1383. بررسی تأثیر   باکتری های حل کننده فسفات و مایکوریزا بر روی صفات کمی ذرت دانه ای (سینگل کراس 704). چکیده مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان. ص 184.

  مومنی، س. 1390. تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالسیلیک و پلی اتیلن گلایکول به همراه محلول پاشی گیاه با اسید سالسیلیک بر مقاومت به خشکی ذرت . (Zea mays L.) پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر. دانشگاه بیرجند.

  نظرلی، ح.، سید شریفی، ر.، خاوازی، ک.، قلیپوری، ع.، و نوروزی، م. 1389. کارآیی مصرف باکتریهای محرک رشد و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی آفتابگردان. دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز. 11و 12 اسفند 1389.

  نوروزی، پ. ۱۳٨۳. روش کلاسیک و مهندسی ژنتیک برای ایجاد تحمل به تنش خشکی در گیاهان. فصلنامه علمی-ترویجی خشکی و خشکسالی،11: 46-43.

  هاشمی دزفولی، ا.، ع. کوچکی وم . بنایان اول. 1374. افزایش عملکرد گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،287 ص.

  یزدی صمدی، ب و عبد میشانی، س. 1370. اصلاح نباتات زراعی. مرکز نشر دانشگاهی تهران.ایران.

  Adediran, J. A., Taiwo, L. B., Akande, M. O., Sobulo, R. A. andIdowu, O.J. 2004.Application of organic and inorganic fertilizer for sustainable maize and cowpea yields in Nigeria. Journal of Plant Nutrition, 27: 1163-1181.

  Aggrawal, P. K., Khanna Chopra, R., and Sinha, S. K. 1984. Changes in leaf water potential in relation to growth and drymatter production. Indian journual of  Experimental Biology. 22:98-101.

  Agrawal, S. K., Behl, N. K., and Moolani, M. K. 1976.Response of summer mung to levels of phosphorus and irrigation under different dates of planting. Indian Journal of Agronomy 21: 290-291. Annual Report ICARDA.

  Ahmad, A., Haque, I., and Aziz, o. (1995). Physiomorphological changes in triticale improved by pyridoxine applied through grain soaking. Acta, Agron, Hung, vol, 43, pp, 211-221.

  Antoun, H. and Kloepper, J. 2001. Plant growth promotion rhizobacteria.Academic Press, USA.

  Arafa, A. M. R., Abd El-Ghany, F. Bouthaina Sidkey, M. N., and  El-Shazly, M. M. 2009. The beneficial use of biofertilizers on growth and yield of wheat plants grown on sandy soil with or without nitrogen fertilization. Egyptian Journal of Biotechnology, 32:127-146.

  Asghar, H.N. Z.A., Zaeir, and M. Arshad. 2004. Screening rhizobacteria for improving the growth, yield and oil cotent of canola (Brassica napus L.). Australian Journal of Agriculture Research, 55:187-194.

  Bahl, B. 1988b.Origin, distribution, taxonomy and morphology. In B. Baldew, S. Ramanujam and H. K. Jain (eds.), Pulse crops. Oxford and IBH. pp: 3-51.

  Bajji, M., Lutts, S., and Kient, J.M., 2001. Water deficit effect on solute contribution to osmotic adjustment as a function of leaf ageing in three durum wheat(Triticum durum Defs) cultivars performing differently in arid conditions. Plant Science. 160: 669-681.

  Bashan, Y., and Holguin, G. 1997. Azospirillum-plant relationships: environmental and physiological advances (1990-1996). Canadian Journal of Microbiology, 43: 103-121.

  Bashan, Y., and Levanony, H. 1990. Current status of Azospirillum inoculation technology: Azospirillum as a challenge for agriculture. Canadian Journal Microbial, 36: 591-608.

  Basra, A.S. and Basra.R.K. 1997. Mechanisms of environmental stress resistance in plants. Harwood Academic, Amsterdam, the Netherlands. Pp1-43.

  Begg.J.E, Turner, N.C., and Kramer, P.J., 1980.Adaptation of plants to water and high temperature stress. Wiley-Interscience, New YORK. PP.33.

  Belimov, A.A., Kojemiakov,A.P., Chuvarliyeva,C.V. 1995. Interaction between barley and mixed cultures of nitrogen fixing and phosphate- solubilizing bacteria.Plant Soil. 173:29-37

  Benjamini, L. 1981. Effect of branching on grain production an unirrigated chickpea field Hassade. 61: 1266-1267.

  Bhattarai, T., and Hess. D. 1993. Yield responses of Nepalese spring wheat (T. aestivum) cultivars to inoculation with Azospirillum spp. Of Nepalese origin. Plant Soil, 151: 67-76.

  Blum, A., 1990. Breeding plants for dryland farming.In: Challenges in Dryland Agriculture.A Global Perspective, Proc. Int. Conf .Dryland Farming, AmarilloBushland, Texas.PP. 715- 717.

  Blum. A., Golan, J., Mayer, B., Sinmena, L., and Burra, J., 1989. The drought response of  landraces of wheat from the northern Negev Desert in Israel. Euphytica 43: 87-96.

  Bradford, K.J. 1994. Water stress and the water relation of seed development, a critical review.Crop Science. 34: 1-11.

  Cabuslay, G.S., Ito, O., and Alejar, A.A., 2002. Physiological evaluation of responses of rice (Oriza sativa L.) to water deficit.Plant Science. 163: 815-827.

  Campose, H., coopet, M., Habben, J.E., and Schussler, J.R., 2004.Improving drought tolerance in maize: A view from Industry.Field Crops Reserch. 89: 1-16.

  Casanovas, E. M., Barassi, C. A., Andrade, F. H., and Sueldo, R. 2003. Azospirillum-Inoculated maize plant responses to irrigation restraints imposed during flowering. Journal of Cereal Research Communications, 31(3-4):395-402.

  Chandrasekar, B.R., Ambrose, G., and Jayabalan, N. 2005. Influence of  biofertilizers and nitrogen source level on the growth and yield of Echinochlo frumentacea. Journal of Agricultural Technology.1: 2. 223.

  Chen, J. 2006. The combined use of chemical and organic fertilizers and/or biofertilizer for crop growth and soil fertility. International Workshop on Sustained Management of the Soil-Rhizosphere System for Efficient crop Production and Fertilizer Use. October, 16-20. Thailan, Pp 11.

  Chen, Z., Ma, Sh., and Liu, L. 2008. Studies on phosphorus solubilizing activity of a strain of phosphobacteria isolated from chestnut type soil in China. Bioresource Technology, 99: 6702–6707.

  Conming. L., and Zang, J. 2000. Photosynthetic Co2 assimilation chlorophyll fluorescence and photoihibiton as affected by nitrogen deficiency in maize plants.Journal of Plant Science. 151: 135-143.

  Coronado MAG, Lopez CT, Saavedra AL. (1998) Effects of salicylic acid on the growth of roots and shoots in soybean. Plant Physiol Biochem 8:563–5.

  Darwinkel, A. 1998.Patterns of tillering and grain production of winter wheat at a wide range of plant densities. Netherland Journal of Agricultural Science, 26: 383-398.

  Das,A.C and Saha,D.2000. Influence of diazotrophic inoculations on nitrogen of rice.Australian journal of soil research. 41(8):1543-1554

  Dat, J.F., Foyer, C.H., and Scott, I.M., 1998. Changes in salicylic acid and antioxidants during induced thermotolerance in Mustard seedling. Plant Physiol. 118: 1455-1461.

  De Costa, W. A. M. and K. N. Shanmugathsan. 2002. Physiology of yield determination of soybean (Glycine max L. Merr) under different irrigation regimes in the sun humid zone of Srilanka. Field Crops Res. 75: 23-35.

  De, R., and Kar, R.K., 1995. Seed germination and seedling growth of mung bean (Vigna radiate) under water stress induced by PEG 6000. Seed science and Technoligy. 23: 301-308.

  Delwiche, C. C. 1970. The biosphere.Scientific Ammer.Inc. Freeman.

  Desclaux, D., and Roumet, P. 1996. Impact of drought stress on the phenology of two soybean (Glycine max L. Merr) cultivars. Field Crops Res. 46: 61-70.

  Dhingra, K. K., Dhillon, M. S., Grewal, D. S., and Sharma, K. 1991. Performance of maize and mungbean intercropping in different planting patterns and row orientation. Indian Journal of Agronomy 36: 207-212.

  Dhingra, K. K., Dhillon, M. S., Grewal, D. S., and Sharma, K. 1991. Performance of maize and mungbean intercropping in different planting patterns and row orientation. Indian Journal of Agronomy 36: 207-212.

  Diallo, A.T., Samb, P.I., and Roy- Macauley, H., 2001. Water status and stomatal behavior of cowpea, Vigna unguiculata L. Walp, plants inoculated with two Glomus species at low soil moisture levels. European  Journal Soil Biology. 37: 187-196.

  Dileep Kumar, S. B., I. Berggren. and A. M. Martensson. 2001. Potential for improving pea production by coinoculation with Fluorescent Pseudomonas and Rhizobium. Plant and Soil, 229 (1): 25-34.

  Dobbelaere, S., and Okon, Y., 2007. The plant growth promoting effect and plant responses. In: Elmerich, C., Newton, W.E. (Eds.), Associative and Endophytic Nitrogen-Fixing Bacteria and Cyanobacterial Associations. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, pp. 1–26.

  Dolatabadian, A., Sanavy, S.A.M.M., and Chashmi, N.A., 2008. The effects of foliar application of ascorbic acid (vitamin C) on antioxidant enzymes activities, lipid peroxidation and proline accumulation of Canola (Brassica napus L.) under conditions of salt stress. Journal of Agronomy and Crop Science, 194(3): 206-213.

  Done, A. A., Myers, R. J. K., and Foale, M. a. 1984.Response of grain sorghum to varying irrigation frequency in the ord irrigation area. Aust. J. Agric. Res. 35: 17-29.

  Elhardallous, S. B., and Alia, F. A. 1981. Chemical characteristics of twenty four cultivars of Kabuli type of chickpea grown in Sudan, Legume Reserch. PP. 14-18.

  El-Meleigi, M.A. 1989.Effect of Pseudomonas isolates applied to corn, sorghum and wheat seeds onseedling growth and corn yield. Canadian Journal of Plant Science, 69: 101-1087.

  EL-Quesni, F.E., Abd EL-Aziz, N., and Maga, M.K., 2009. Some studies on the effect of Ascorbic Acid and α-tocopherol on the growth and some chemical composition of Hibiscus rosa sinensis L. at Nurbaria. Ozean. Journal of Application Science, 2(2):159-167.

  El-Sirafy, Z. M., Woodard, H. J., and El-Norjar, E. M. 2006.Contribution of biofertilizers and fertilizer nitrogen to nutrient uptake and yield of Egyptian winter wheat. Journal of Plant Nutrition, 29:587-599.

  EL-Tayeb, M.A. 2005. Response of barley gains to the interactive effect of salinity and salicylic acid. Plant Growth Regular. 45: 215- 225.

  El-Zieny, O.A.H., El- Behari, U.A and Zaky, M.H. 2001.Influence of biofertilizer on growth, Yield and fruyit quality of tomato grown under plastic house. J.Agric. Sci. Mansouera Univ. 26(3): 1749-1763.

  Emtiazi, G., Naderi, A., and Etemadifar, Z. 2004. Effect of Nitrogen fixing bacteria on growth of potato tubers.Food Science, 26: 56–58.

  Fallik, E and Okon.Y. 1988. Growth response of maize roots to Azospirillium inoculation: Effect of soil organic matter content, number of rhizosphere bacteria and timing of inoculation. Soil Biol. Biolchem. 20: 45-49.

  Fatma, A.G., Lobna, A.M. and Osman, N.M. 2008.Effect of compost and biofertilizers on growth, yield and essential Oil of sweet marjoram (Majorana hortensis) Plant. International Journal of Agriculture and Biology, 10(4): 381–387

  Fecht Christoffers, M.M., Maier, P. and Horst, W.J., 2003. Apoplastic peroxidases and ascorbate are involved in manganese toxicity and tolerance of Vigna unguiculata. Journal of Plant Physiology, 117: 237-244.

  Felker, F. C., Peterson, D. M., and Nelson, O. E. 1. 993. Growth characteristics, grain filling and assimilate transport in shrunken endosperm barley. Plant Physiology 72: 679-684.

  Fischer, R.A, and Maurer, R., 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield responses. Austoralia Journal Agriculture Research. 29: 897-912.

  Foulkes M. J., Sylvester-Bradley, R., and Scott, R. K. 1998.Evidence for differences between winter wheat cultivars in acquisition of soil mineral nitrogen and uptake and utilization of applied fertilizer nitrogen.Camberidje Journal of Agriculture Science. 130: 29–44.

  French, R. J., and Turner, N. C. 1991. Water deficits change dry matter  partitioning and seed yield in narrow-leafed lupins. (Lupinus angustifoliusL.).Aust. J. Agric. Res. 1:21-31.

  Glick, B. R., Penrose, D., Wendo, M. 2001. Bacterial promotion of plant growth.Biotech. Adv. 19: 135-138.

  Gracia de Salamone, I.E.G. 2000.Direct beneficial effects of cytokinin producing rhizobacteria on plant growth.Ph.D. Thesis, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada.

  Hamel, C. 2008. Usıng arbuscular mycorrhızal fungı to ımprove ınput use  effıcıency. Semiarid PrairieAgricultural Research Centre, AAFC, Box 1030 Airport Rd. Swift Current SK, Canada, S9H 3X2.

  Harper, J. P., and Balke, N.E., 1981. Characterization in rice: influence of salicylic acid on H2O2 accumulation and oxidative stress. Plant Science. 160: 1095-1106.

  Harrhson.M.A., and Walton, D.C., 1985.Plant Phsiology.56: 250-254.

  Hayat, S., Fariduddin, Q., Ali, B., and Ahmad, A. (2005).Effect of salicylic acid on growth and enzyme activities of wheat seedling.Acta Agron.Hung, vol, 53, pp, 433-437.

  Hayati, R., Egli, D.B. & Brander, S.J. (1996).Independence of nitrogen supply and seed growth insoybean. J Exp Bot, 47, 33-40.

  Hernandez, A. N., A. Hernandez, and M. Heydrich (1995).Selection of rhizobacteria for use in maize cultivation. Cultivos Tropicales, 6 : 5-8.

  ICARDA. 1990. Annual report. Food legume improvement program India.

  Islam, M. K., Islam, S. A., Rashid, H., Hossain, F., and Alom, M. M. 2006.Effect of Biofertilizer and plant Growth Regulation on Growth of Summer Mungbean.International Journal of Botany. 2 (1): 36-41.

  Jaafari, P., and Imani, M. R. 2004.Study of drought stress and plant density on yield and some agronomical traits of maize KSC 301.Abstracts of the 8th.Iranian Congress of Crop Sciences.College of Agriculture, Universty of Guilan, Rasht, Iran.Page 235 (in Farsi).

  Jarak, M., Protic, R., Jankovic, S., and Colo, J. 2006. Response of wheat to Azotobacter-Actynomycetes inoculation and nitrogen fertilizer.Romanian Agriculture Research, 23:37-42.

  Jushi , N. L. 1988. Millet yield under natural drought conditions on arid loamy soil: cultivar differnces. Arid Soil Research and Rehabilitation. 2 (3): 203-216

  Kaiser, Wj., and Hannan, R. M. 1995. Effect of planting date and fungicide seed treatmenst on emergence and yield of kaboli and desi chickpea in Eastern Washington state. International chickpea Newsletter. 12: 16-19.

  Kalantari, K.H.M., 1989. Studies on the role of ethylene in water-stressed tomato plants, ph.Dthesis, University College of Wales Abery Stwyth, U.K.

  Kandil,A.A; Badawi,M.A; EL-Moursy,S.A. and Abdou,M.A. 2004. Effect of planting dates, Nitrogen Levels and Bio- Fertilization Treatments on 1: Growth Attributes of Sugar Beet (Beta Vulgaris, L.).Basic and Applied Sciences. Vol: 5(2): 227-237.

  Kang,Sh., W.Shi, and J.Zhang. 2000. An improved water use efficiency for maize grown under regulated deficit irrigation. Field Crops Research.67: 207- 214.

  Kanugo, P. K., Ramakrishan, B., and Rajaramamohan Rao, V. 1997.Placement effect of organic source on nitrogenase activity and nitrogen fixing bacteria in flooded rice soils. Biology and Fertility of Soils, 25: 103-108.

  Kapoor, R., Giri, B. and Mukerji, K. G. 2004.Improved growth and essential oil yield and quality in (Foeniculum vulgare  L. Mill) on mycorrhizal inoculation supplemented with p-fertilizer. Bioresource Technology, 93 (3): 307-311.

  Karami Chame, S., Khalil-Tahmasbi, B., Fathi, A., Shah-Mahmoodi, P., Kardoni, F., and Bahamin, S. 2013.Effects of salinity, salicylic acid and Pseudomonas on the physiological characteristics and yield of seed beans (Phaseolus vulgaris).International Journal of Agriculture and Crop Sciences.

  Kato, T. 1999. Genetic environmental variations and association of the characters related to the grain filling processing rice cultivars.Plant product. Sci. 2(1): 32-36.

  Kaushik, U. K.,  Dogra, R. C.,  and  Dudeja, S. S.  1995. Effects of fertilizer N on nodulation, acetylene-reducing activity, and N Uptake in pigeonpea (Cajanus Cajan). Trop. Agric.72:76-79.

  Kennedy, I. R., Choudhury, A. T. A. M., and Kecskes, M. L. 2004. Non-symbiotic bacterial daizotrophs in crop-farming systems: can their potential for plant

  Khan, M. A., and Chaudhry, M. A. 1975. Inter relationship between yield and ather plant character in gram (Cicer arietinum). J. Agric. Sci. Vol. 13. p. 589-592.

  Khanna-Chopra, R., and Sinha, S. K. 1998.physiology aspect of growth and yield in the chikhpea.In M. C. Saxena and K. B. Singh(eds.)chickpea. CAB International, Oxon, U.K. pp:163-169.

  Kolb, W., and Martin, P. 1988. Influence of nitrogen on the number of N2-fixation and total bacteria in the rhizosphere. Soil Biology and Biochemistry, 20: 221-225.

  Korte, L. L., J. H Williams, T. E. specht, and R. C. Sorensen, 1983, Irrigation of soybean genotypes during reproductive ontogency. II yield component responses. Crop Sci, 23: 529-533.

  Kramer, P.J., 1983. Water relations of plants.Academic press, INC. Orlando. 47SP.

  Kuepper, G. and Gegner, L. 2004. Organic crop production: an overview. NCAT Agriculture Specialists.www.attra.ncat.org. visited, 2010, 06, 19.

  Kumari, S. L., Valarmathi, G. 1998. Relationship between grain yield grain filling rate and duration of grain filling in rice.Madras Agric. J. 85: 210-211.

  Larsen, J., Cornejo, P. Míguel Barea, J. 2009. Interactions between the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices and the plant growth promoting rhizobacteria Paenibacillus polymyxa and P. macerans in the mycorrhizosphere of Cucumis sativus.Soil. Biol. Biochem. 41, 286-292.

  Leila, R. 2007. Response of Tunisian autochthonous peral millet to drought stress induced by polyethylene glycol 6000. African Journal of Biotechnology. 6: 1102-1105.

  Leoni L. Ambrosi C., Petrucca A., and Visca P. 2002. Transcriptional regulation of pseudobactin synthesis in the plant growth promoting Pseudomonas B10.FEMS Microbiol.Letters. 208: 219-225.

  Levitt, R. 1980. Early generation analysis of spike in Triticum turgidum L. Var. durum. M. S. Thesis. North Dokota State Univ. Fargo, ND, USA.

  Lewis, A.L., Dominguez, L.O. and Munoz, O.S. 1995. Effect of time and method of Azotobacter chroococcum application on the cultivation of garlic (Allium sativum L.) cv. Vietnamita. Int. Am. Soc. Tropical Hort, 39: 27-32.

  Lin, C.G. 1990. Agricultural chemistry of soil. In: Lin, C.G. (Ed.), The Holes, Structures and Cultivable Peculiarly of Field Soil. Agriculture Press, Beijing, pp. 56–65.

  Lin, M., Smalla, K., Heuer, H., and Van Elsas, J. D. 2000. Effect of an Alcaligense faecalis inoculant strain on bacterial communities in flooded soil microcosms planted with rice seedlings. Applied Soil Ecology, 15:211-225.

  Liptaty, A. and C.S. Tan. 1985. Effect of various levels of available water on germination of polyethylene glycol (PEG) pretreated or untreated tomato seed. J. Amer .Soc. Hort.Sci. 110: 751-748.

  Loggini, B., Scartazza, A., Brugnoli, E., and Navari –Izzo, F., 1999. Antioxidative defense system pigment composition and photosynthetic effiency in two wheat cultivars subjected to Drought. Plant Physiology. 119: 1091-1100.

  Mahfouz, S.A. and Sharaf-Eldin.M.A. 2007.Effect of mineral vs. biofertilizer on growth, yield, and essential oil content of fennel (Foeniculum vulgare Mill.).Int. Agrophysics, 21: 361-366.

  Majd, A., Maddah, S. M., Fallahian, F., Sabaghpour, S. H., and Chalabian, F. (2006). Comparative study of the effect of salicylic acid on yield, yield components and resistance of two susceptible and resistant chickpea cultivars to Ascochyta rabiei. Iranian Journal of Biology, vol, 3, pp, 314-324.

  Mali, A. L., and Patidar, M. 2004. Effect of farmyard manure, fertility levels and bio- fertilizers on growth, yield and quality of sorghum (Sorghum bicolor).Indian Journal of Agronomy, 49 (2):117-120.

  Mandal, A. K., andBahl, P. N. 1980. Estimates of variability and genetic correlation in chickpea. Ann. Agric. Res. 1: 136-140.

  Mannion, A.M. 1998. Future trends in agriculture: The role of biotechnology. Outlook on Agriculture, 27:213-218.

  Marius, S., Octavita, A., Eugen, U., and Vlad, A. 2005.Study of a microbialinoculation on several biochemical indices in sunflower (Helianthus anuus L.).Genetica Biological Moleculara. PP 11-14.

  Martinez-Toledo, M. V., Gonzalez-Lopez, J., De La Rubia, T., Moreno, J., and Ramos- Cormenzana. 1988. Grain yield response of Zea mays (hybrid AE 703) to Azotobacter chroococcum H23. Biology and Fertility of Soils, 6: 352-353.

  May, L.H., and Milthorpe,F. L., 1981. Drough resistance of crop plants.Field Crop.15: 171- 179.

  Meckel, L., Egi D.B., Phillips, R.E., Radcliffe, D., and Leggett, J.E., 1984.Effect of moisture stress on seed growth in soybeans.Agronomy Journal. 9: 647-650.

  Mitra, J.2001.Genetics and genetic improvement of drought resistance in crop plants. Current Science, 80: 758-763.

  Morton, F., Smith, R. E., Poehlman, J. M. 1992.The Mungbean.University of Puerto Rico, Mayaguez Campus.

  Nahed, G.A., El-Aziz, A.,  Fatma, E.M., and Farahat, M.M., 2007. Response of vegetative growth and some chemical constituents of Syngonium podophyllum to foliar application of Thiamine, Ascorbic acid and Kinetin ot Nurbaria. World Journal of Agriculture Science, 3(3): 301-305.

  Nanda, S. S., K.C. Swain, S. C. Panda, A. K. Mohanty and M.A. Alim. 1995. Effect of nitrogen and biofertilizers in fodder rainfed upland conditions of Orisa. Current Agricultural Research, 8:45-47.

  Nejata, F. Dadniyab,M, Shirzadic,M.H. Lakd.S, 2009. Effects of drought stress and Selenium application on yield and yield components of two maize cultivars. Plant Ecophysiology 2 (2009) 95-102.

  Nelson. B. 2002. Stressand the common corn plant. Summary of  presentation at sw Indiana crop conference internet. www.king corn.com.

  Nieto, K.F. and Frankenberger, W.T.1991. Influence of adenine, isopenthyle alchole and (Azotobacter chroococcum) on the vegetative growth of Zea mays.Plant and Soil.  135: 213-221.

  Okon, Y., and Kapulnik, Y. 1986. Development and function of Azospirillum-inoculated roots. Journal of plant and Soil, 90:3-16.

  Ortaga, M., Jose Gragda G., and Antonio Morales, G. 1996. Effect of sowing dates, irrigation, plant densities and genotypes on chickpea in Sonora, Mexico. International Chickpea and Pigeonpea. 3: 24-25.

  Ourcut, D. and Nilsen, E. T. 2000. Salinity and drought stress. In Physiology of plants under Stress. KA/PP: 177-235.Terlestkaya, N. 2000. Water stress.American Society of Plant Biologist.

  Pacovsky, R.S. 1990. Development and growth effects in the sorghum-Azospirillum association.Journal of Applied Bacteriology, 68: 555-563.

  Pandey, A., Sharma, E., and Palni, L.M.S. 1998. Influence of bacterial inoculation on maize in upland farming systems of the Sikkim Himalaya. Soil Biological Biochemistr, 30: 379-384.

  Pandey, R. K., Herrera, W. A. T., pendelton, J. W., 1984. Drought of grain legumes under irrigation gradient. I. Yield and yield components. Agron. J. 76:549-533.

  Pandey, R. K., Maranville, J. W. and Admou, A. 2000.Deficit irrigation and nitrogen effects on maize in a sahelian environment I. Grain yield and yields components.Agricultural Water Management. 46: 1-13.

  Patten, C.L., and Glick, B.R. 1996. Bacterial biosynthesis of indole-3-acetic acid. Canadian Journal of Microbiology, 42: 207-220.

  Pawar, V. S., Patit, P. O., Dahiwalkker, S. D., and Magar, S. S. 1992. Effect of  irrigation Schedule based on critical growth stages on yield, quality and water use of chickpea (Cicer arietinum) on Vertisol. Indian J. of Agric. Sci. 62(6): 402-404.

  Pook-pakdi, A., Thira virojana, K., Saeradee, I., and Chaikaew, S. 1990.Response of New soybean accession to water stress during reproductive phase.  Kastsart Journal Natural sciences. 24: 3, 378-387.(ABSTRACTS).

  Pook-pakdi, A., Thira virojana, K., Saeradee, I., and Chaikaew, S. 1990.Response of New soybean accession to water stress during reproductive phase.  Kastsart Journal Natural sciences. 24: 3, 378-387.(ABSTRACTS).

  Popova, L., Pancheva, T., and Uzunova, A., 1997. Salicylic acid:  Properties, Biosynthesis and Physiological role. Plant physiology. 23: 85-93.

  Popova, L.P., Maslenkova, L.T., Yordanova R.Y., Ivanova, A.P., Krantev, A.P., Szalai, G., and Janda, T. 2009. Exogenous treatment with salicylic acid attenuates cadmium toxicity in pea seedlings. Plant Physiol Biochem 47:224-231.

  Porudad, S.S., and Beg, A., 2003. Safflower: Asuitable oil seed for dryland areas of Iran. In: proceeding of 7thinternational conference on development of drylands. Sep. 14-17. Tehran, Iran.

  Radin, J.W. 1983. Physiological consequences of cellular water deficits: Osmatic adjustment. In: Taylor, H.M., W. R. Jordan and  T. R. Sinclaria, (eds.), Limitations to Efficient Water Use in Crop Production, ASA, CSSA, SSSA, Madison, WI. p. 267- 279.

  Ramos, H.J.O., Roncato-Maccari, L.D.B., Souza, E.M., Soares-Ramos, J.R.L., Hungria, M., and Pedrosa, F. O. 2002.Monitoring Azospirillum-wheat interactions using the gfp and gus A genes constitutively expressed from a new broad-host range vector. Journal of  Biotechnol, 97: 243-252.

  Rodelas, B., Gonzalez-Lopoz, J., Pozo, C., Sameron, V., and Martinez-Toledo, M. V. 1999. Response of Faba bean (Vicia faba L.) to combined inoculation with Azotobacter and Rhizobium leguminosarum bv. Viceae.Applied Soil Ecology, 12:51-59.

  Roy, L., and Srivastava, R. C. 2010.Response of rice plant to inoculation with azotobacter under tropical climate in north east India.Proceeding 97th Indian Science Congress.Section of Plant Science. 3-10 January 2010.

  Sabahi, H. (2006). Effects of integrated application of chemical and organic fertilizers on biological activity, soil physiochemical properties and Canola yield in Zirab of Sary province in Iran. MSc thesis at Tarbiat Modaress University.Pp 110.(In Farsi).

  Sarvar,A.K.M.G., and Ali, M.A., 1999. Effect of water stress on the growth features of different maize (Zea mays L.) cultivars. Pakistan Journal of Botany. 31(2): 455-654.

  Saxena,  N. P., and sheldrak, A. R. 1990. Effect of pod exposure on yield of chickpea.Field Crop. Res. 3: 189-191.

  Saxena, N. P. 1984b. Chickpea. In P. R. Golds worthy and N. M. Fisher (eds). The physiology of tropical field crops.John willey and sons, New York. pp. 419-452.

  Saxsena,  M.  C. 1980. Recent advances in chickpea agronomy. In proceedings of the International  Workshop on chickpea Improvement, ICRISAT, Patancheru. India, pp:96-98.

  Saxsena,  M.  C. 1994. Agronomic studies on winter chicpeas. In proceeding of the workshop  on  Ascochyta  Blight  and  Winter  Sowwing of chickpeas. ICARDA.Publications. Aleppo, pp. 123-137.

  Saxsena,  M.  C.,  and  Yadav,  D.  S.  1976. Some agronomic consideration of pigeonpeas and chickpeas.In proceedings of the International Workshop on grain legumes. ICRISAT, Hayderabad, India, pp. 31-62. 

  Saxsena, M. C. 1980. Recent advances in chickpea agronomy. In proceedings of the International Workshop on chickpea Improvement, ICRISAT, Patancheru. India, pp:96-98.

  Senaranta, T., Touchell, D., Bumm, E., and Dixon, K., 2002. Acetylaslicylic (aspirin) and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plants. Plant Growth Regular.30: 157- 161.

  Senaranta, T., Touchell, D., Bumm, E., and Dixon, K., 2002. Acetylaslicylic (aspirin) and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plants. Plant Growth Regular. 30: 157- 161.

  Shaalan, M. N. 2005. Influence of biofertilizers and chicken manure on growth, yield and seeds quality of (Nigella sativa L.) plants. Egyptian Journal of Agricultural Research. 83:811-828.

  Sharma, A. K. 2002. Biofertilaizers for sustainable agriculture.1sd edition. Jodhpur: agrobios, India, 456p.

  Shaukat, K., S. Afrasayad, and Hasan, S. 2006. growth responses of Helianthus annus to plant growth promoting rhizobacteria used as a biofertilizer. Journal Agricalture Research.1: 573-581.

  Shaw, R. H., 1988, Climatic  requirement. In: G. F. Sprague and J. W. Dudley, (eds) cron and corn improvement. 3d ed. Am. Soc.Of Agronomy. Madison.

  Shaw, R. H., and Laing, D. R. 1996.Moisture stress and plant response. In: W. H. Oierre et al. (eds.). Plant environment and efficient water use. Am. Soc. Agron., Soil Sci. Soc., Madison, Wisconism. U.S.A. pp:73-94.

  Shiri, M. R. 2000. The investigation of yield and yield component in wheat variety under water stress. M. Sc.

  Siddique, K. H. M., and Sedgley, R. H. 1986.Chickpea. A Potential grain legume  for southwestern Australia: Seasonal growth and yield. Aust. J. Agric. Res.  37:245-261.

  Singh, B., and Usha, K. (2004). Salicylic acid induced physiological and biochemical changes in wheat seedlings underwater stress. Plant Growth Regular, vol, 39. pp, 137-141.

  Singh, D. P., Singh, P., Sharma, H. C., and Turner, N. C. 1998. Influence of water deficit on the water relation, canopy gas exchange and yield of chickpea. Field Crops Res. 16:231-241.

  Singh, D. P., Singh, P., Sharma, H. C., and Turner, N. C. 1998. Influence of water deficit on the water relation, canopy gas exchange and yield of chickpea. Field Crops Res. 16:231-241.

  Singh, K. B., na, M. C. 1991. Studies on drought tolerance in legume program.

  Singh, K. B., na, M. C. 1991. Studies on drought tolerance in legume program.

  Smirnoff, N., 2000. Ascorbic acid Metabolism and functions of a multi-facetted molecule.Current Opinion Plant Biology, 3: 229-235.

  Sobardo, M.A. 1990. Drought responses of tropical corn, Leaf area and yield components in the field. Maydica. 35(3): 221-226.

  Soliman, S., Seeda, M. A., Aly, S. S. M., and Gadalla, A. M. 1995. Nitrogen fixation by wheat plant as affected by nitrogen fertilizer levels and nonsymbiotic bacteria.Egyptian Journal Soil Sciences, 35:401-413.

  Son, H.J., Park, G.T., Cha, M.S. and Heo, M.S. 2006.Solubilization of insoluble inorganic phosphates by a novel salt-and pH-tolerant Pantoea agglomerans R-42 isolated from soybean rhizosphere. Bioresource. Technology, 97, 204–210.

  Stewart, C.R., 1982. In Physiology and Biochemistry of Drought Resistance in Plants, ed. L. G. paleg and D. Aspinall. New York: Academic Press.

  Subba Rao, N. S. 1989. Soil Microorganisms and Plant Growth. Oxford and IBH Publishing Co, New Delhi. sustainable agriculture. Plant and Soil 141:1-11.

  Summerfield, R. J., Minchin, F. R., Roberts, E. H. and Hadley, P. 2000. The effects of  photoperiod and air temperature on growth and yield of chickpea.  (Cicer arientinum L.), In: Proc. Int. Workshop, Chickpea Improvement. ICRISAT.Patancheru. India. pp. 121-149.

  Surrenson, G. 1999. Effect of plant genotype and nitrogen fertilizer on symbiotic nitrogen fixation by legume cultivar. Plant soil 72: 1049-1056.

  Svehlikova, V., Bennett, R., Mellon, F., Needs, P., Piacente, S., Kroon, P., and Bao, Y., 2004. Isolation, identification and stability of acylated derivatives of apigenin 7-O-glucoside from chamomile (Chamomilla recutita [L] Rauschert).Phytochemistry, 65: 2323- 2332.

  Svehlikova, V., Bennett, R., Mellon, F., Needs, P., Piacente, S., Kroon, P., and Bao, Y., 2003. Isolation, identification and stability of acylated derivatives of apigenin 7-O-glucoside from chamomile (Chamomilla recutita [L] Rauschert).Phytochemistry, 65: 2323- 2332.

  Swędrzyńska, 2000.Effect of Inoculation with Azospirillum brasilense on Development and Yielding of Maize (Zeamays ssp. Saccharata L.) under Different Cultivation Conditions .Journal of Environmental Studies.6 : 505-509

  Terlestkaya.N., 2000.Water stress.American Society of Plant biologist.

  Thomas, M., J. Robertson., S. Fukai.and M. B. Peoples. 2003. The effect of timing and severity of water deficit on growth development, yield accumulation and nitrogen fixation of mung bean. Field Crops Res. 86 (1): 67-80.

  Tilak, K. V. B. R. and et al. 1982.Azospirillum brasilense and Azotobacter chroococcum inoculum effect of mayze and sorghum . Soil Biol. Biochem. 14: 417-418.

  Tilak, K.V.B.R., Ranganayaki, N., Pal, K.K., De, R., Saxena, A.K., Shekhar Nautiyal, C., Tripathi, A.K., Johri, B.N. 2005.Diversity of plant growth and soil health supporting bacteria. Current Science, 89: 136-150.

  Vander Measen, L. I. G. 1987. Origin.History and taxonomy of chickpea. In M. C. Saxena and K. B. Singh (eds), The chickpea. CAB International. Oxon, U. K. pp:11-34.

  Van-Ginkel, M.F., Trethowan, R.M., and Cukadar, B., 1998.A guide to the CIMMYT bread wheat program.WPSR.No. 5, CIMMYT, Mexico.

  Vessey, J.K. 2003.Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizer.Plant and Soil, 255: 571–586.

  Zahir, A. Z., M. Arshad and A. Khalid (1998).Improving maize yield by inoculation with plant growth promoting rhizobacteria. Pakistan Journal of Soil Science, 15:7-11.

  Zahir, A. Z., S. A. Abbas, A. Khalid and M. Arshad (2000).Substrate dependnd microbially derived plant hormones for improving growth of maize seedlings. Pakistan Journal of Biological Science, 3:289.

  Zahir, A.Z., Arshad, M., and Frankenberger (jr), W.F. 2004. Plant growth promoting rhizobacteria: Application and perspective. Advances in Agronomy, 81:97-168.

  Zaied, K.A., Abd-El-Hady, A.H., Afify A.H., and M. A. Nassef. 2003. Yield and nitrogen assimilation of winter wheat inoculated with new recombinant inoculants of rhizobacteria. Pakistant Journal Biologic Science. 6: 344-358.

  Zimmer, W. and Bothe, H. 1989.The phytohormonal interactions between Azospirillium and wheat, In: Nitrogen fixation with non-legumes. eds. Skinner, F. A., pp. 137-145. Amesterdam: Kluwer, The Netherlands.


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی , مقاله در مورد پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی , پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی , تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی , پروژه درباره پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی , رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کود های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده به منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب و بررسی اثر کاربرد مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393 در مزرعه تحقیقاتی واقع در روستای حسن آباد کوچصفهان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح(3، 10 و 17 اردیبهشت) و دو سطح استفاده از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ ای در منطقه دامغان در سال زراعی 92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی اکولوژیک چکیده به­منظور بررسی اثر دوره غرقابی و مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم بر تثبیت زیستی نیتروژن در مرحله رویشی (V4) گیاه سویا رقم دی­پی­ایکس (کتول) آزمایشی به­صورت گلدانی در سال 1392 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1) ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت (M.Sc) چکیده به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر روی خصوصیات کمی و کیفی آویشن باغی در سال زراعی 1391- 1390 آزمایشی در یک گلخانه در منطقه ای از سمنان اجرا شد. این آزمایش با استفاده از فاکتوریل 3×3 بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. کودهای زیستی شامل:دو گونه قارچ Glomos fasiculatum ;Glomos mosseaو دو گونه باکتری ...

رساله کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی چکیده به منظور بررسی برخی خواص فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه کرچک تحت تنش خشکی و کود ازت در ارقام مختلف این گیاه آزمایشی با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی به صورت اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در سال 1390 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان انجام­شد. در این طرح دو رقم کرچک اصلاح شده (V1) و محلی مشهد ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی باغبانی چکیده : دستیابی به کشاورزی پایدار در کنار افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و تامین سلامت جامعه از اهداف محققین در بخش کشاورزی است. در چند دهه اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب و خاک ، کاهش حاصلخیزی و از بین رفتن تعادل عناصر شیمیایی در خاک است. از جمله ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت و اسید آسکوربیک در قسمتهای خوراکی هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. روی هر نمونه سه بار آزمایش ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد» M. Sc» چکیده نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رنج وسیعی از مواد غذایی وجود دارند. سبزیجات به عنوان منبع مهم جذب نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رژیم غذایی هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند انجماد و پخت بر میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک سبزیجات پر مصرف است. در این تحقیق 6 نمونه سبزی از کلان شهر بطور تصادفی انتخاب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. ) گرایش : زراعت چکیده به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد ارسنجان، در سال زراعی (1390-1389) به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سالیسیلیک اسید در چهار سطح 0، 1، 2 و 3 میلی ...

ثبت سفارش