پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری

word 924 KB 32425 106
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت: ۱۳,۷۸۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی همزیستی داشته به طور قابل ملاحظه ای در رشد گیاه تاثیر می گذارند، همزیستی میکوریزی مانند تولید کودهای بیولوژیک در اثر قابل جذب نمودن عناصر غذایی به ویژه فسفر و مبارزه بیولوژیکی با آفات و بیماریهای گیاهی دارای جایگاه ویژه ای در کشاورزی می باشد. بدین منظور و جهت ارزیابی تاثیر قارچ میکوریز و کود سولوپتاس بر خصوصیات گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری، کود سولو پتاس در سه سطح ( بدون مصرف کود، با مصرف کود پتاسیمی به میزان 200 کیلوگرم در هکتار و مصرف کود پتاسیمی به میزان 300 کیلوگرم در هکتار) و شوری در سه سطح ( 1 و 3 و 5 دسی زیمنس بر متر) وفاکتور قارچ میکوریزا Glomus mosseae  در دو سطح (بدون میکوریز و با میکوریز) پس از دو ماه آبیاری با موارد فوق  به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای و در گلدانهای پلاستیکی انجام شد. داده های حاصل از اندازه گیری های فوق توسط نرم افزار آماری SAS تجزیه آماری و میانگین های حاصل توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 1درصد مقایسه شدند. نمودار ها در برنامه اکسل رسم گردید . در این تحقیق برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی با استفاده تحلیل آماری داده ها تعیین شد. نتایج نشان داد که شوری اثر کاهنده معنی داری بر روی شاخص های فیزیولوژیکی و مورفولوژکی گیاه گشنیز دارد. بطوریکه رشد و عملکرد گیاه با افزایش غلظت کلرید سدیم کاهش و با افزودن کود سولو پتاس و قارچ میکوریز آربوسکولار  به طور معنی داری افزایش یافت.

  واژگان  کلیدی:  قارچ، سولو پتاس، گشنیز، تنش شوری، میکوریز آربوسکولار.

   

   

  فصل اول

  مقدمه و کلیات

   

   

  1- مقدمه

  تنش های محیطی زیادی بر رشد و نمو و تولید محصول در گیاهان اثر می گذارند. از این عوامل می توان به خشکی، سرما، گرما، عناصر سمی و شوری اشاره کرد (سایرام[1] وهمکاران،2005). شوری یکی از عوامل مهم کاهش دهنده رشد گیاهان در بسیاری از مناطق جهان است .تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است(ژو[2]،2003).

  ایران در منطقه خشک و نیمه خشک و در غرب آسیا در بین عرض جغرافیایی 25-40 درجه شمالی قرار گرفته است. قسمت زیادی از اراضی ایران کوهستانی است. به طور کلی 65% مساحت کشور زیر پوشش اقلیم خشک و 20% زیر پوشش اقلیم نیمه خشک قرار دارد. در این مناطق به علت تبخیر زیاد (حدود 2000 میلی متر در سال) و بارندگی کم ( حدود 250 میلی متر در سال) و وجود آبهای زیر زمینی با کیفیت نامناسب خاک ها به سمت شور شدن تکامل می یابند. کل وسعت اراضی ایران 164.8 میلیون هکتار زیر کشت آبی و 8.5 میلیون هکتار زیر کشت دیم قرار دارد. حدود 50% از اراضی کشت آبی به درجات مختلف  به شوری می باشد. وسعت خاکهای شور در ایران معادل 15% از اراضی کشاورزی کشور می باشد (سزابولیک[3]،1992؛ جعفری ، 1373).

  در شرایط تنش­های محیطی نظیر کم آبی و شوری،کاهش ماده خشک می­تواند به دلیل کاهش سطح برگ گیاه،کاهش فشار آماس سلول و کاهش میزان فتوسنتز باشد. شوری باعث ایجاد تنش اسمزی در ریشه گیاه می­شود. گیاهان نیاز دارند که پتانسیل آب درونی را پائین­تر از محیط اطراف ریشه نگه­دارند تا فشار و جذب آب برای رشد تداوم داشته باشد. بنابراین وقتی صدمه اسمزی به ریشه وارد می­شود که افزایش در فشاراسمزی محلول اطراف ریشه به وجود آید و در نتیجه پتانسیل آب خارجی کاهش یابد. در این مورد اثر ناشی از تنش آب باعث می­شود غلظت نمک محیط اطراف ریشه بیشتر از غلظت نمک درون ریشه شود و پژمردگی و نهایتا کاهش شادابی و رشد را به دنبال دارد.مقدار کاهش رشد گیاه در شرایط شوری بسته به نوع نمک ،غلظت نمک،مرحله فیزیولوژیکی گیاه،مدت زمانی که در معرض شوری قرار می­گیرد و همچنین گونه گیاهی متفاوت است. شوری سبب کاهش بازده گیاهان زراعی می­شود که این امور در مقیاس وسیع به کشاورزی و اقتصاد کشور صدمه وارد می­سازد. گیاه در محیط شور از دو مسئله رنج می­برد،اول منفی­تر شدن پتانسیل اسمزی محلول خاک که جذب آب را دشوار می­کند،دوم جذب انباشتگی یونهای سمی که اثرات نامطلوبی بر بسیاری از فرایندهای حیاتی گیاه دارد. در ابتدای تنش شوری،تنش خشکی که در اثر کاهش پتانیسل آب محیط حادث می­شود،عامل اصلی کاهش رشد است ولی بتدریج غلظت املاح در بافت گیاهی به حد سمیت رسیده،خسارت ناشی ازسمیت باعث کاهش رشد و مرگ گیاه می­شود(مانز[4]،1993).

  تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی است و در خاک­های شور اثرات زیانباری بر بقاء،تولید ماده زنده و بازده محصولات گیاهی دارند. فرایند­هایی نظیر جوانه زنی،رشد دانه رست­ها، رشدرویشی،  گلدهی ومیوه دهی  شدیدا تحت تاثیر شوری قرار می­گیرند.  شوری از طریق زیر منجر به کاهش رشد و صدمه به گیاه می­شود:­

  استرس اسمزی (کاهش آب قابل دسترس گیاه )

  اثر ات سمی یون­ها (مخصوصا اثر ات نا شی از سدیم، کلروسولفات)

  برهم خوردن تعادل و جذب مواد مغذی ضروری

  افزایش شوری بیومس ریشه، برگ و اندام­ها را کاهش داده و متعاقب آ ن از طول ریشه و فتوسنتزی گیاه می­شود .(سینگ و پراساد[5]، 2009). البته در هر اندام گیاهی، گستره­­ای از انواع مختلف سلول­ها، با سنین متفاوت وجود دارد . لذا عملکرد­های متابولیکی و پاسخ­های متفاوت به محرک­های محیطی مورد انتظار است . گیاهانی که در معرض شوری قرار می­گیرند نه تنها کوچکترند بلکه دارای تغیراتی در پارامترها­ی فیزیولوژیکی و بیوشیمیا ی نیز هستند(هیلال[6]، 1998).

   1-1 تعریف شوری :

  از نقطه نظر کشاورزی به تجمع نمک های معدنی محلول در خاک به مقدار زیاد،که باعث محدود کردن رشد گیاه شود، شوری می گویند( گورهام[7] و همکاران، 1992).

  بر اساس تعریف  )شانون و گریو[8]،1999) شوری عبارت است ازحضور بیش از اندازه نمک­های قابل حل و عناصرمعدنی ،که انحلال آنها با مشکل روبرو می­شود. قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک یک شاخص مهم در ارزیابی شوری خاک می باشد. خاک شور، خاکی است که قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع آن در دمایºc25 بیشتر از 2 دسی زیمنس در متر و درصد سدیم تبادلی آن کمتر از 15باشد. درتنش شوری ،نوع تنش،میزان مقاومت گیاه،مراحل مختلف رشدی ، نوع بافت و اندام گیاهی متفاوت می­باشد. شوری خاک یکی از عواملی است که توزیع و قابلیت تولید بسیاری از گیاهان زراعی مهم را دچار محدودیت می­کند(اشرف وفولاد،2005).

   

  1-2 انواع شوری و علل آن

  شوری اولیه (طبیعی)

  شوری اولیه پیامدی از انباشته شدن نمک در خاک ویا آبهای زیرزمینی از طریق فرایند­های طبیعی در دوره­های طولانی است که توسط فرایند­های زیر صورت می­گیرد.

  - فرایند­ هوازدگی: این فرایند موجب شکسته شدن سنگها و آزاد شدن انواع نمکهای محلول،عمدتا کلر و سدیم و دیگر نمکها مانند کلسیم و منیزیم و تا حدی کمتر سولفاتها و کربناتها می­شود.

  - رسوب  نمک اقیانوسها: توسط عواملی همچون باد، این نمکها که عمدتا کلرید سدیم است جابجا می­شوند(قاسمی و همکاران،1995).

  شوری ثانویه

  یکی از دلایل عمده شوری ثانویه پاکسازی زمین و جایگزینی گیاهان یکساله بجای پوشش گیاهی پایا است. در آب و هوای خشک و نیمه خشک آب استفاده شده توسط پوشش گیاهی بومی منطقه،در تبادل با بارندگی سالیانه است. ریشه­های عمیق گیاهان بومی نشان دهنده پایین بودن سطح سفره­های آبی می­باشند.پاکسازی و آبیاری این توازن را بر هم می­زند،بطوری که بارندگی از یک سو و آبیاری از سوی دیگر،آب را به میزانی بیش از نیاز گیاه فراهم کرده و این فزونی آب ،سفره­های آب را بالا کشیده و نمکهایی را که قبلا در قسمت­های عمیق خاک ذخیره شده بودند حرکت داده و آنها را تا منطقه ریشه بالا می­آورد. با استفاده گیاهان از آب، نمک در خاک باقی مانده لذا در مصارف بعدی، آب موجود در خاک شورتر می­شود.  سفره­های آب همچنان به سمت بالا و نزدیک سطح زمین کشیده می­شوند و با تبخیر آب،نمکها در سطح زمین باقی می مانند و این نمکها می­توانند وارد جریان آب شده و شوری را افزایش دهند (میرمحمد میبدی ،1381).

  شوری خاک مشکل جدی در تمام جهان است و به طور قابل توجهی باعث کاهش بهره برداری در زراعت می­شود(داسیلوا[9] و همکاران،2008).  تخمین زده می­شود بیش از 800 میلیون ­هکتار از اراضی جهان تحت تاثیر شوری واقع شده است(فائو[10]،2008). وحدود0.020 از زمین­های شورناشی از سیستم­های نامناسب آبیاری می­باشند(میاک[11] و همکاران،2006). از آنجایی که تنش شوری یک تهدید بزرگ زیست محیطی برای کشاورزی محسوب می­شود،  لذا درک پاسخهای پایه فیزیولوژیکی و بیوشیمیای گیاهان به تنش­ها،در افزایش بهره وری کشاورزی امری حیاتی است.

  1-3 شوری و گیاه

  بر اساس توانایی رشد درمحیط­های با غلظت­های متفاوت نمک، گیاهان به گلیکوفیت­ها(شیرین رست ­ها) و هالوفیت­ها (شور رست­ها) تقسیم بندی می­شوند. اکثرگیاهان گلیکوفیت هستند و نسبت به استرس نمک بردبار نیستند(سایرام و تایگی[12]،2004). وبالعکس هالوفیت­ها در غلظت 100تا200 میلی مولار کلرید سدیم قادر به کامل کردن  چرخه زندگیشان می باشند(زالبا و پین من[13]، 1998).

   هالوفیت­ها به دو گروه اجباری و اختیاری تقسیم می­شوند:

  گروه اول در محیط غیر شور قادر به رشد نیستند در حالی که گروه دوم  در محیط شور و غیر شور به خوبی رشد می­کنند.  مکانیزم ایجاد مقاومت در هالوفیت­ها براین اساس است که گیاهان املاحی نظیر سدیم و کلر را از طریق ریشه جذب و به قسمتهای هوایی انتقال داده و در واکول سلول­هایشان نگهداری می­کنند و به این طریق پتانسل اسمزی سلولهای خود را تنظیم می­کنند. در حالی که گلیکوفیت­ها که اغلب گیاهان زراعی را شامل می­شوند فاقد چنین مکانیسمی هستند(سرمدنیا،1374).

   در طی هجوم و پیشرفت استرس نمک در درون گیاه، فرایند­های مهمی نظیر فتوسنتز، سنتز پروتین و متابولیسم لیپید تحت تاثیر قرار می­گیرد. نخستین پاسخ گیاه، کاهش در سرعت توسعه سطح برگ و متعاقبا با تشدید استرس توسعه برگ متوقف می­شود و چنانچه استرس فرونشیند، گیاه مجددا رشد خود را از سرمی­گیرد(پاریدا و داس[14]، 2004). مکانیزم­هایی که برای ایجاد بردباری نسبت به اثرات خاص شوری در گیاهان روی می­دهد در دو گروه مهم جای دارند، دسته­ای از آنها ورود نمک را به داخل گیاه محدود می­کنند و دسته­ای دیگر غلظت نمک را در سیتوپلاسم کاهش می­دهند(مودگال[15] وهمکاران،2010).

  گیاه در طی استرس، ممکن است برابر آن استقامت کند و توسط مکانیزم­هایی از آن موقعیت رهایی یابد این بردباری درسطح سلولی روی می­دهد و پاسخ گیاه به جنس، ژنوتیب، طول مدت و شدت استرس، سن و مرحله نموی نوع سلول و اندام سلولی بستگی دارد.  یکی از سازگارهایی که در سطح سلول روی می­دهد، سازگاری اسمزی است بدین معنی که پتانسیل اسمزی سلول پایین آورده می­شود به طوری که برای ابقاء تورژسانس گیاه به حد مطلوب برسد(یوکی[16] و همکاران،2002).

  1-4 مکانیسم اثر شوری

  غلظت بالای نمک در محیط ،انواع مختلف تنش­های فیزیکی و شیمیایی را در گیاهان سبب می­شود و واکنشهای پیچیده­ای را القا می­کند که­سبب­ تغییرات در مورفولوژی، فیزیولوژی و متابولیسم گیاه می­گردد(همائی، 1381). تنش شوری در دو جزء می­باشد که اثرات منفی بر رشد گیاه دارند،جزء اسمزی و جزء یونی(فلاورز [17]و همکاران،1977). غلظت­های بالای نمک،پتانسیل آب در خاک را کاهش می­دهند و سبب القاء تنش آبی در گیاهان می­شوند. این مورد به عنوان جزء اسمزی محسوب می­گردد. از طرف دیگر،یونهای خاصی برای گیاهان گلیکوفیت سمی می­باشند،که این مورد بعنوان جزء یونی تنش شوری شناخته می­شود. +Na وCl-  از فراوانترین یونهای سمی می­باشند اگر چه سایر یونها نیزمی­توانند سبب بروز مشکلاتی شوند، نظیر( SO4،NH4+،NO3).صدمات ناشی از شوری عمدتا به تجمع بیش از حد Na+وCl- در برگها نسبت داده می­شود که باعث عدم تعادل عناصر مغذی می­شوند. زیرا این یونها، غلظت کلسیم، منیزیم و پتاسیم را کاهش می­دهند(ینگر و ردی[18]،1996).

  جایگزینی پتاسیم به وسیله سدیم در واکنشهای بیوشیمیایی و تغییرات ساختاری و عدم عملکرد پروتئینها در نتیجه نفوذ سدیم و کلر و تداخل با واکنشهای  غیر کووالانسی بین اسیدهای آمینه،عوامل ایجاد سمیت یونی می­باشند(دودما و مهاسنه[19]،1986). نسبت بالای سدیم به پتاسیم در سیتوسول،برای همه فعالیتهای طبیعی سلول گیاهی ضروری است(جشک و ولف[20]، 1985). سدیم با جذب پتاسیم از طریق ناقلان همبر رقابت می­کند،همچنین ناقلین همبر ویژه پتاسیم را در سلول ریشه بلوکه می­کند. این امر سبب می­شود در درجات سمی سدیم، غلظت پتاسیم برای واکنشهای آنزیمی و تنظیم اسمزی کافی نباشد. عدم توازن متابولیکی ایجاد شده به وسیله سمیت یونی،تنش اسمزی و کمبود عناصر غذایی تحت شوری،همچنین ممکن است به تنش اکسیداتیو منجر گردد(بای و سوی[21]، 2006).

  در تنش شوری ،یونهای سدیم از طریق کانالها یا ناقلان کاتیونی وارد سیتوسول ریشه می­شوند و یا از طریق یک مسیر آپوپلاستی وارد جریان شیره خام در آوند های چوبی می­شوند،وبستگی به گونه گیاهی دارد(نیو [22]و همکاران،1995).

  با توجه به رفتار سیستم ریشه­ای، گیاهان مقاوم به شوری به دو گروه ion-inclusive وion-exclusive تقسیم می­شوند.

  گروه اول دارای مکانیسمهای سازشی متنوعی هستند که رسیدن نمک به بخشهای هوایی به جز در مقادیرخیلی کم را،محدود می­کنند.این مکانیسم ها شامل جذب بعضی یونهای خاص توسط ریشه،تجمع کلرید سدیم در ریشه و ترشح یونها از داخل ریشه به خارج است. در مقابل،گروه دوم نمک را به مقدار زیادی جذب کرده و در ساقه ها و برگهای خود ذخیره می­کنند. در این حالت،سازشهای اصلی بر اساس دور نگه داشتن سدیم و کلر از سیتوسول به وسیله ذخیره در واکوئول یا دور نگهداشتن این یونها از خود سلول است(گرین وی و مونز[23]،1980).

  1-6 قارچ های مایکوریز

  واژه میکوریز از دو کلمه (Mykes) به معنای قارچ و (Rhiza) به معنای ریشه گرفته شده است و برای اولین بار در سال 1885 میلادی معرفی گردید. این ارتباط نوعی همزیستی متقابل است که بین برخی از قارچ های بازیدیو مایست ها، زیگو مایست ها، آسکو مایست ها و گلومرومایست ها و گیاهان ایجاد می شود و هر دو شریک از این همزیستی بهره می برند(موکرجی، 1996). در این همزیستی، گیاهان عالی از مواد جذب شده به وسیله قارچ ها استفاده کرده و از سوی دیگر قارچ ها مواد غذایی مورد نیاز خود را از محصولات فتوسنتزی و هیدرات کربن گیاهان عالی تامین نموده و رشد و نمو می یابند(شارما، 1995).

  ریشه گیاهان زیستگاه مناسبی برای میکرو ارگانیسم های خاک است و به طور طبیعی بیشتر گیاهان در طبیعت با قارچ های همزیست ریشه رابطه برقرار می کنند. میکوریز نوعی همزیست ارتباط بین برخی از قارچ ها با ریشه گیاهان می باشد. میکوریزها در طبیعت در تامین نیازهای آبی و تغذیه ای گیاهان نقش موثری دارند. قارچ های میکوریز به وسیله تشکیل هیف های منفرد و توسعه یافته شبکه ای، کمک به جذب منابع سیال و غیر سیال می کنند. هیف های شبکه ای عموما دریافت منابع غذایی سیال را در بعضی از گیاهان افزایش می دهند و به روش های مختلفی در رشد گیاهان موثر بوده و در مقابل با فرستادن اندامک مکنده خود به داخل سلول میزبان، به خصوص در ناحیه زیر اپیدرم(کورتکس)، مواد مورد نیاز خود را دریافت می کنند( عامریان،1371).

  قارچ های میکوریز در حقیقت عوامل عمده افزایش دهنده جذب عناصر جذب عناصر از خاک هستند. تفاوت اساسی ارتباط میکوریزایی و ارتباط عمومی جانداران و گیاهان در این است که نه تنها سطح ریشه ها(ریزوسفر) با قارچ های میکوریز ارتباط نزدیک دارند، بلکه در این قارچ ها نفوذ درون بافتی نیز دارند. ولی تفاوت اساسی میکوریز با عوامل بیماریزا در این است که در این رابطه هم میزبان و هم شریک قارچی حالت طبیعی خود را حفظ می کنند(عامریان،1371).

  ارتباط میکوریزایی معمولا در تمام مناطق آب و هوایی خشک و مرطوب صورت می گیرد. قارچهای میکوریز در خاک مناطق مرطوب شمالی، مناطق خشک قطب جنوب، جنگل های پرباران مناطق گرمسیری، مناطق خیلی گرم و حتی در مرداب ها نیز یافت می شوند. در اکوسیستم های طبیعی بیشتر سیستم های ریشه ای می توانند با قارچهای میکوریز همزیست شوند و وجود میکوریز برای پایداری رشد برخی از گونه های گیاهی مثل ارکیده ها ضروری است.بسیاری از خانواده های گیاهی در شرایط میکوریزایی، رشد بهتری را بخصوص در شرایط کمبود عناصری چون فسفر و روی نشان می دهند. تخمین زده شده که حدود 95درصد از گونه های گیاهان آوندی دارای رابطه میکوریزایی می باشند و تقریبا تمام بازدانگان و در حدود 85درصد نهاندانگان قادر به تشکیل این همزیستی هستند. بنابراین بازدانگان برای بقاء خود در طبیعت به قارچ های میکوریز محتاج می باشند(تراپ،1997).

  با مطالعه بر روی مورفولوژی گیاهان فسیلی، مشخص شد که قارچ های میکوریز آربوسکولار در دوره تریاسیک(Teriassic) به خوبی توسعه یافته اند و اجزای ساختمانی بسیاری از قارچ های میکوریز نیز در دوره دونین (Devonian) دیده شده است. تیپ های دیگر میکوریز بعد از تکامل آسکومیست ها و بازیدیومیست ها نمو یافتند و تیپ های مختلف همزیستی در گیاهان مختلف توسط قارچ های مختلف به وجود آمد(تراپ،1997). اطلاعات به دست آمده از واکنش های مولکولی میکوریزای همزیست هنوز قابل بحث است. مشخص شده است که سیگنال های مولکولی بین گیاه و قارچ مبادله می شود و این سیگنال ها از سیگنال هایی که باعث ایجاد واکنش های بیماریزایی می شوند قابل تشخیص می باشند. این سیگنال ها ممکن است شامل موادی چون لکتین ها و یا ترکیبات القاکننده  مترشحه توسط قارچ ها باشند که باعث ایجاد واکنش در میزبان در حضور قارچ میکوریز و نیز سایر میکروارگانیسم های مهاجم می شوند(تراپ،1997).

   

  1-7 گشنیز

  شکل( 1- 1 ) گشنیز

  گشنیز نوعی سبزی با نام علمی Coriandrum sativum است. نام گونه این گیاه   C.Sativumو از راسته  کرفس سانان و تیره  چتریان و سررده Coriandrum می باشد. این گیاه بومی جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا است و ارتفاع آن تا نیم متر هم می‌رسد. اغلب گشنیز تولیدی ایران که حدوداً ۶۵ درصد کل کشور می‌باشد در شهرستان نهاوند استان همدان و بقیه در شهرستان‌هایی نظیر اقلید و... برداشت می‌شود و بصورت خشک وارد بازار می‌شود. گشنیز گیاهی است علفی، یک ساله، بی کرک، به ارتفاع 30 تا 60 سانتی متر وبا طول دوره رشد 100تا120 روز است که در بسیاری از کشورها به عنوان گیاهی بهاره و در برخی کشورهای مدیترانه و جنوب شرقی آسیا به عنوان گیاهی زمستانه کشت می شود. این گیاه دارای ساقه راست، شفاف و کم و بیش شیار دار است. منشا آن را به نواحی جنوب غرب آسیا و مدیترانه نسبت می دهند. گل های کوچک و ریز به رنگ سفید یا صورتی مجتمع چتری مرکب دارد. برگ های آن به دو نوع متمایز، یکی در قاعده و منقسم به قطعاتی با لوب های کم عمق و دندانه دار و دیگری در طول ساقه و دارای پهنکی منقسم به رشته های باریک و نخی وجود دارد. سرشاخه های آن به صورت تازه در سالاد و سوپ، بذر آن در صنایع غذایی و به عنوان چاشنی مورد استفاده قرار می گیرد(تراپ،1997)(شکل 1-2).

  گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران نیز می روید. از زمان های قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف مصری ها بوده است. بقراط این گیاه را می شناخته و برای درمان بیماری های مختلف از آن استفاده می کرده است. در قرون وسطی ضعف جنسی را با گشنیز درمان می کردند. پزشکان قدیم عقیده داشتند گشنیز از سرایت امراض جلوگیری می کند، از این رو به افراد مبتلا به آبله دستور می دادند که آب گشنیز را به دور چشم هایشان بمالند تا میکروب آبله به چشم ها سرایت نکند

   

   

   

  Abstract.

   

  Effect of Potassium Fertilizer and Nutrition Mycorrhiza on Yield by  coriander in salt stress

  Salinity is one of the world's most important abiotic stresses on Negative effects crop growth increased salt tolerance research in order to improve the tolerance of plants. Potash fertilizers in addition to improving the quality of product and increase plant resistance against unfavorable environmental factors (salinity, drought, frost, etc.) will help. Since mycorrhizal fungi coexist with Most main families crops are substantially affect plant growth, Mycorrhizal symbiosis such as the production of biofertilizers in effect absorption of nutrients, particularly phosphorus and biological control of pests and plant diseases have a special place in the agriculture. In order to evaluate the effects of mycorrhizal fungi and Solo potash fertilizer in coriander characteristics in terms of salinity stress , Solo potash fertilizer at three levels: (Without fertilizer, potassium fertilizer consumption rate of 200 kg / hac  and potassium fertilizer application rates of 300 kg / hac ) and salinity at three levels (1, 3 and 5 ds/ m) factor of limitation in both mycorrhizal fungi Glomus mosseae (no mycorrhiza  and with mycorrhiza). Two months after the above treatments in a factorial completely randomized design with three replications was conducted in a greenhouse in plastic pots. The data from these measurements by SAS software and statistical analysis of the obtained average of 1% level by Duncan's multiple range test were compared. Graphs were plotted in Excel. The study of morphological and physiological characteristics were determined using statistical analysis. The results showed that salt steress is significant lowering effect on physiological and Morphological indices of coriander. As plant growth by increasing the sodium chloride concentration decreased and with the addition of Solo potash fertilizer and arbuscular mycorrhizal fungi significantly increased.

  Keywords: coriander, salinity, arbuscular mycorrhizal

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

   

  آروین،م و ن، کاظمی.1380. آثار تنش های شوری و خشکی بر رشد و ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی چهار رقم پیاز خوراکی، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.5(4):41-52.

  اردکانی، م، ر.، د، مظاهری، ف، مجد، و قربان نور محمدی، 1379. نقش همیاری باکتری آزوسپیریلوم در جذب عناصر غذایی میکرو و ماکرو گندم. 13 شهریور، بابلسر، دانشگاه مازندران، ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران 16.

  اکبری نیا، ا.، 1382. بررسی عملکرد و ماده موثره زنیان در سیستم های کشاورزی متداول، ارگانیک و تلفیقی، رساله دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

  امید بیگی،ر، 1374. رهیافت های تولید و فراورده های گیاهان دارویی، انتشارات طراحان نشر.

  امداد،م. و ح، فرداد. 1379. اثر تنش شوری و رطوبتی بر عملکرد ذرت. مجله علوم کشاورزی ایران.(3)31: 654-641.

  افیونی، م.، ر مجتبی پور و ف،نوربخش.1376. خاک های شور و سدیمی و اصلاح آنها انتشارات اردکان.217صفحه.

  برزگر،ع.1379. خاکهای شور و سدیمی، شناخت و بهره وری. دانشگاه چمران.

  جعفری،م. 1373 .سیمای شوری وشور رویها. موسسه جنگلهاومراتع. نشریه شماره 90

  جودمند،الف.1386. بررسی اثرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شوری در چند رقم چغندر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.

  حسینی،ح. و پ، رضوانی مقدم.1385. اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه. مجله پژوهش های زراعی ایران.4(1):15-22.

  حیدری ریکان،م.، ر،حیدری و ر،جامعی.1386. بررسی مقاومت به شوری و خشکی چهار رقم جو در مرحله جوانه زنی. پژوهش و سازندگی. 77: 153-163.

  خالص رو، ش.م. آقا علیخانی.1386. اثر تنش شوری و کم آبی بر جوانه زنی بذور و سورگوم علوفه ای و ارزن مرواریدی. پژوهش و سازندگی.77: 153-163.

   

  خواجه زاده، م، ح.، 1375. بررسی رابطه هم زیستی میکوریزا در گیاه پسته و تاثیر آن در تحمل پسته نسبت به شوری، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم.

  خواجه پور،م.1376. اصول و مبانی زراعت. چاپ اول، مرکز جهاد دانشگاهی اصفهان.386 صفحه.

  دادخواه،ع.1385. تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژنوتیپ چغندرقند. پژوهش و سازندگی. 70:88-93.

  درزی، م. ت.، ت.، فلاوند، ا.، رجالی، ف. و سفید کن، ف.، 1385. بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی رازیانه، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد22. شماره 4، صفحه 276-292.

  رجبی،ر. پوستینی، ک. جهانی پور،پ. و الف، احمدی.1384. اثرات شوری بر کاهش عملکرد و برخی از صفات فیزیولوژیکی 30 رقم گندم. مجله علوم کشاورزی.163-153.

  رضایی، و.وع. خاوری نژاد، ر. و ح. فهیمی. 1385. اثر شوری خاک های طبیعی بر فعالیت پراکسیدازی دو رقم پنبه. مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی.62(1): 79-79.

  زینلی، ا.،  سلطانی، ا. و گالشی،س.1380. واکنش اجزای جوانه زنی به تنش شوری در کلزا. مجله علوم کشاورزی ایران. 33(1): 137-145.

  سرمد نیا،و.غ.و. 1378. اهمیت تنش­های محیطی در زراعت، مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،کرج.

  عامریان، م.ر. 1371. بررسی حضور و تاثیر میکوریزای وزیکولار- آربوسکولار در جذب فسفر چند رقم یونجه در ایران، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، صفحه 150.

  صالح راستی، ن.، 1380. کودهای بیولوژیک و نقش آنها در راستای نیل به کشاورزی پایدار. مجموعه مقالات ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور،ص 54-1.

  میر محمدی میبدی،س.ع.و قره یاضی،ب.1381.جنبه­های فیزیولوژیک و به نژادی تنش شوری گیاهان.مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان،ص274.

  مهدوی، ب.، س.ع.م. مدرس ثانوی و ح. بلوچی. 1386. تاثیر کلرید سدیم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام خلر. مجله زیست شناسی ایران. 20 (4): 374-363.

  هاشمی نیا،م،. ع. کوچکی و ن. قهرمان.1376. بهره برداری از آبهای شور در کشاورزی پایدار.انتشارات            جهاد دانشگاهی مشهد. 274.

  همائی، م. 1381.واکنش گیاهان به شوری. کمیته­ ملی آبیاری و زهکشی ایران، شماره انتشار58.

   

  Abbot,  L,  K.  and  Robson,  A.D.  1991.   Factors  influencing  the  occurrence  of   vesicular-   arbuscular   mycorrhizas.  Agricultural    Ecosystem   and   Environment   35: 121- 150.

  Abdolzadeh, .  S,  Kazuto,  and  K ,  Chiba.  1998.  Effect   of  salinity  on  growth  and  ion  content  in  Loliom   multiflorum  L.,  L. perenne  and  festuca   arundinaceae.  Journal  of  the  Japanese  Society  of  Revegetation  Technology. 23(3): 161-169.

  Allen,  M,  L,  1992. Mycorrhiza  Funvtioning   Chapman  and  Hall  Publishing. New  York, Routledge.

  Amirjani, M.R.(2010). Effects of salinity stress on growth, mineral composition, proline content, antioxidant enzymes of soybean.Am. J. Plant physiol.5:350-360.

  Ames,  R,  N.  and   Schneider,  R.  W.  1979.  Entrophosphora,  a  new  genus  in Endogonaceae.  Mycotaxon  8: 347-353.

  Allen,  M,  L,  T,S.   Moore,   and   M.   Christensen.   1980.  Phtohormone, changes  in  Bouteloua  gracilis infected  by   vesicular-   arbuscular   mycorrhizae.  Cytokinin  increase  in  the  host   plant.  Canadian  Journal  of  Botany,  58: 371- 374.

  Ashraf, M. and Foolad, M. R. (2005) Role of  glycinebetaine and proline in improving  plant abiotic stress resistance. Environmental and Experimental Botany 59(2): 206-216.

  Ashraf, M., Harris, P.J.C.(2004). Potantial biochemical indicators of salinity tolerance in Plant. Plant Sci.166:3-16.

  Arun.K.S.2002. A  Handbook  of  Organuc  farming   pub. Agrobios.  India. Arun.K.S.2008. A  Handbook  of  Organuc  farming   pub. Agrobios.  India.

  Arnon, D.I., 1967. Photosynthesis by isolated chloroplast IV. General concept and comparison of three Photochemical reactions. Biochim. Biophys. Acta. 20, 499-461

  Ashraf,  M, 1994.  Salt  tolerance  of  pigeon  pea  ( Cajanus  cajan (L.)  Millsp.) at  three  growth  stage.  Annals  of  Applied  Bioligy, 124(1): 154-164.

  Ashford,  A.  E.  and  Garney, J.  W. G.  1998.  Nutrient  transfer  and  the  fungus-root   interface.   Australian  journal  or  Plant  Phyaiology  16: 85-164.

  Bai, L., and Sui, F.2006. Effect of soil drought stress on leaf of maize.Pedosphere 16:326_333.

   

  Bates, L. S., Waldren, S. P., Teare, I. D.,1973. Rapid determination of free proline. for water–stress studies. Plant soil 39:205-207.

   

  Bath,  S.A.,  O.V.S  Thenua,  B.G.  Shivakumar,  and  J.K.  Malik.  2005.  Performance  of  summer  green  gram [ Vignaradiate  (L.)  Wilczek  as  influenced  by  biofertilizers  and  phosphorous  nutrition.  Haryana.  Journal  of  Agronomy,  21: 203-205.

  Benjamin,  R.  K. 1979. Zygomycetes  and  their  spores. Pp: 573-662.  IN:  B. Kendrik (Ed.).  The  whole  Fungus,  Vol.  2.  Nat.  Museums  of  Canada,  Ottawa.

  Beltagi,  M.S.,  2008.  Exogenous  ascorbic  acid  (vitamin  C)  induced  anabolic  changes  for  salt  tolerance  inchick  pea ( Cicer  arietinum  L.)  plant.  African  Journal  of  Plant  Science, 2(10): 118-123.

  Brown,  M.S.  and  Bethlenfavay, G.J. 1987.  Glyeine- Glomus- Rhizobium  symbiosis.  VI.  Photosynthesis  in  nodulated  mycorrhizal, or  N-  and  P-   fertilized  soybean  plant. Plant  Physiology  85:  120-123.

  Bonfante- Fasolo,  P.  1984.  Anatomy  and  morphology  of  VA   mycorrhiza.  Pp: 5-33  in:  Powell,  C.  L.  and  Bagyaraj,  D. J. (Eds) VA  Mycorrhiz,  CRC   Press. Pp: 234.

  Bucholtz,  F,1912, Beitrage  zur  kenninis  der  Guttung  endogone  Link,  Beih.  Zum  Boton.  Centr. Abr. 2.29:147-225

  Bi,  Y.L.,  X.L.L.  Li,  and  P.  Christie.  2003.   Influence  of  early  stages  of  arbuscular   mycorrhiza  on  up take  of  zinc  and  phosphorus  by  red  elover  frome  a  low- phosphorus   soil  amended  with  zinc  and  phosphorus .  Chemosphere, 50: 831-837.

  Cardoso,  I.M.,  and  T.W.  Kuyper.  2006.   Mycorrhizas  and  tropical  soil  fertility.  Agriculture,  Ecosystems   and  Environment. 116:  72-84.

  Cavalier- Smith,  T.  1998.  A  revised  six  kingdom  system  of  life.  Biological  Reviews  73: 203-266.

  Celik,  I.,  I. Ortas,  and  S,  Kilic, 2004.  Effects  of  compost,  mycorrhiza,  manure  and  fertilizer  on  some  physicalproperties  of  a  chromoxerert  soil.  Soil  and  Tillage  esearch,  78: 59-67.

  Cieek  N. and  H.Cakirlar.2002. The  effect  of  salinity  on  some  physiological  parameters in two maize cultivars.  BULG, J. plant  physiology,28:66-74.

  Clapp, J,P.,   Young, J.  P.  W.,  Merryweather,  J.  W.   and   Fitter,   A. H.  1995. 

  Diversity  of  fungal  symbionts  in  arbuscular  mycorrhizas  from  a  natural 

  community.  New  Phytologist  130: 259-265.

   

  Cox, G. and  Tinker , P.B.1976. Translocation  and  transfer  of  nutrients  in  VAM  Mycorrhizal, The  arbuscular  and  phosphorus  transfer:  aquan  titative  ultrastructural  study.  New  Phytol  77:371-378.  As  seen  in  No. 99.

  Chartzoulakis, K.S. and  M.H. loupassaki.1997. Effect of  NaCl  salinity  in Agricultural  Water Manegement  32:215-225.

  Chapman, H.D., and Pratt F.P. 1961. Ammonium vandate-molybdate method for determination of phosphorus. Methods of analysis for soils, plants and water.California University, USA, Pp: 184-203.

   

  Chen, J.  2006.  The  combined  use  of  chemical  and  organic  fertilizers  and/or  biofertilizer  for  crop  growth  and  soil  fertility.  International  Workshop  on  Sustained  Management  of  the soil – Rhizospher  System  for  Efficient  Crop  Production  and  Fertilizer  Use.  October,  16-20.  Thailand. Pp  11.

  Da Silva ,E.C.,Nogueira, R.J.M.C.,deAraujo,F.P.,deMelo ,N . F. and de AzevedoNeto, A.D.(2008).Physiological responses to salt stress in young plants. Environmental and Experimental Botany.63:147-157.

  Demir,  M.,  A. Ipek  and  A . Ozturk.2003.  Effect  of  Different  Soil  Salinity  levels  on Germination   and  Seedling  Growth  of  Safflower (Carthamustinctorius  L.)  Turk  J   Agric. 27:221-227.

  Dodema H., Saadeddin R. and Mahasneh, A.,1986. Effects of seanonal changes of soil salinity and soil nitrogen on the metabolism of the halophyte Arthrocnemumfruticosum. Plant soil.92(2):279-294.

  Ewart,  G,  Y.  1965. Deffining  osmotic  pressure  in  salinity  problems.  Proc. Int.  Soc.SugarcaneTechnol,. 12th   Congress. 82-89.

  FAO (2008). FAO Land and plant Nutrition Management Sevice.htt://www.fao.org/ag/ag1/ag11/spush(accessed May 2009)

  Flawers, T.S.,Torke,P.F. and Yeo, A.R., 1977. The mechanism of salt tolerance in halophytes. Annual Review of Plant Physiology.28:89-121.

  Francois  E. L. 1994. Growth,  seed  yield,  and  oil  content  of  canola  grown  under  saline  conditions.  Agron . J.86:233-237.

  Gerdemann,  G.W.  1965.  Vesicula  arbuscular  mycorrhiza  formed  on maize  and  tuiptree by  endogone  fasciculate,  mycorrhiza , 57:  562-575.

  Gerdemann,  G.W.1978. The  effect  of  mycorrhiza   on the  growth  of   maize  Mycologia,  56: 342.Gorham,  J,.  R.  G. WynJones  andE.McDonnel.  1992. Some mechanisms  of  salt  tolerance  in crop  plants.  Plant  and  Soil . 89:15-40.

  Geschke, W.D.,and O.Wolf,1985.Na+ dependent net k+retranslocation in leaves of Hordeumvulgare cv. CalifoniaMariout and Hordeumvulgrcv Villa under salt stress.J. Plant Physiol, 121:211-223

  Gill,  K.,  A.D. Sharma,  P.  singh  and S.  S. Bhullar.2002. Osmotic  stress induced changes in germination,  growth and  soluble  sugar  content of sorghum  Bicolor  Moench  seeds.  BLUG.J.  plant  physiol. 28(3-4): 12-250.

  Girija, C. Smith, B.N and Swamy, P.M.(2002). Interactive effects of sodium chloride on the accumulation of proline and ylyoinebetaine in peanut (arachishypogaeal L.)Environmental and experimental Botany, 47:1-10.

  Greenway, H., and Munns,R.,1980. Mechanisms of solttolerans in nonhalophytes.Annun.Rev.plant physiol. Plant Mol.BIOL.31:149-190

  Green  way,  H.  and  C.B.Osmond. 1972.  Salt  responses  of  enzyme  from  species  differing  in  salt  tolerance. Plant.  Physiol. 49:256-259.

  Gray, L.F., and  J.W.  Gerdeman, 1973,  Uptake  of  sulphur: 32  by  vesicular  arbuscular  mycorrhizae. Plant  and  Soil,  39: 687-689.

  Gray, L.F., and  J.W. Gerdeman, 1969, Uptake  of  phosphorus , 32 by  vesicular  arbuscular  mycorrhizae. Plant  and  Soil, 30: 415-422.

  Gupta  M.L.,  Prasad,  A.,  Ram,  M.  and  kumar,  S., 2002, Effect  of  the  Vesicular  arbuscular  mycorrhizal(VAM)  fungus  Glomus  fasiculatum   on the  essential  oil  yield  related  characters  and  nutrient  acqulaitition  in the  crops of  different  cultivars  of  menthol  mini  under  field  conditions  Bioresource  Technology . 81: 77-79.

  Hamada, A.M. and EL-enany, A.E. 1994. Effect of NaCl salinity on growth, pigment and mineral element contents, and gas exchange of broad bean and pea plants. Biologia Plantarum, 36: 75-81.

   

  Haji  Sharifi  A.  Black Cumin.  In   secretes  in  Medicinal  Plant (3 rd  ed ) Hafez- e – Novin  press.  Tehran  Iran.  2003, Pp:  658-61.Harley, J.  L.  1983 . The  Biology  of  Mycorrhiza. Ed. By  Nicholas  Polanin. (Third  Ed.).  Published  by  Leonard  Hill Books.

  Hayward,  H. E. and  C.  H. Wadleigh.  1949.  Plant  grown  in saline  and  alkali  soils.  Adv. Agron.  1:1-38

  Hilal,M.,Zennof,A.M.,Ponessa,G.,Moreno,H.,M.Massa,E.(1998).Salinity stress alters the temporal patterns of xylem differentiation and alternative oxidase expression hn developing soybean rootes plant physic.117(2):695-701.

  Hirrel  MC,  Gerdemonn  Jw.  1991. Improved   growth  of  onion  and  bell  pepper  in  salin  soils  by  two  vesicular  arbuscular  mycorrhizal  fungi.  Soil  sci  sos  Am  J 44: 654-655.

  Iyengar.E.R.R and M.P.Reddy، 1996.Photosynthesis in highly salt_ tolerant plants. In: Pessarakli، M.(eds). Handbook of Photosynthesis. Chapman and Hall، London،pp:897-909.

  Jimenez, J. S. B, R. Craig,  and  J. P. Lunch. 2002.  Salinity  tolerance  of  phaseolus  species  during  germjnation  and  early  seeding  growth.  Crop Sci. 42:1584-1594.

  Jasper,  D.  A., Aboot,  L.  K.  and  Robson,  A.  D.  1991.  The  effect  of  soil  disturbance  on  vesicular  arbuscular  mycorrhizal  Fungi  in  soils  from  different  vegetation  types,  New  Phytologist 118:471-476.

  Kapoor,  R.,  Giri,  B.  and  Mukerji,  K.G.,  2004.  Improved  growth  and  essential  oil  yield  and  quality  in  foeniculum  vulgar  Mill  on  mycorrhizal  inoculation  supplemented  with  P-fertilizer.  Bioresource  Technology, 93:307-311.Khan,  M.M.A.,  Samiullah,  S.H.A  and  Afridi,  M.M.R.K, 1992. Yield  and  quality of  fennal (Foeniculum  vulgare Mill.)  in  relation  to  basal  and  foliar  application  of  nitrogen  and  phosphorus.  Journal  of  Plant  Nutrition, 15 (11): 2505-2515.

  Koid.  R.  T.  1991.  Nutrient  supply,  nutrient  demand  and  plant  response  to  mycorrhizal  infection,  New  phytologist. 117, 366-386.

  Kishor, P.B.K., Sangam, S., Amrutha, R.N., Lamix, P.S.,Naidu, K.R., Rao, K.R., Rao, S.S., Reddy, K.J., Theriappan, P. and Asulu, S.(2005).Regulation of prolinebiosynthesis, degradation, uptake and transport in higher plants: Its implication in plant growth and abiotic stress tolerance. Current Science, 88(3):424-438.

  Lowell, E.A. 1964.  Salinity  in  relation  to  irrigation.  Advance in Agron16:157-  163

  Levitt, J.1980. Respones  of  plant to  water  radiation,  salt and  other  stresses.  Academic  press, new  york.  32-39

  Leopold, A. C. and  R. P.  Willing.1984. Evidence  for  toxicity  effects  of  salt  on  membrances. Pp. 67-76.  In: R. C. Staples  and  G. H. Toenniessen(Eds.),  Salinity Tolerance  in plantes : strategies  for  Crop  Improvement. John Wiley, New York.

  Leung,  J,  Bouvier- Durand  M,  Morris  PC, Guerrier  D,  Chedfor  f, Giraudat  J  (1994)  Arabidopsis   ABA-response  gene  ABII: features  of a  calcium- modulated  protein  phosphatase.  Plant  Sci.264: 1448- 1452.

   

  Lutts,  S.,  J. M. Kinet  and  J. Bouharmont.  1996. NaCl  induced  senescence  in  leaves  of  rice (oriza  sativa) cultivars  differing  salinity  resistance.  Annals  of  Botany.  78: 389-398.

  Munns،R.1993. Physiological Processes Limiting plant growth in saline soils. Some dogmas and hypotheses. Plant Cell and Environ.16:15-24

  Mass , E. V. and  G.J.  Hoffman.  1977. Crop  salt  tolerance  current  assessment.  J . Irrig. Drainage Div.  ASCE(IR2). 103: 115-134.

  Miyake,H.,Mitsuya,S.and Rahman, M. D. S.(2006).Ultrastuctural effects of salinity  stress in higher,plants.In:k.Rao, T.Takabe,(Eds) ,Abiotic Stress Tolerance in   plants,Springer,Netherlands

  Mudgal,V.,Madaan, N, and Mudgal,A.(2010). Biochemical mechanisms of salt tolerance hn plants:a review.Internationa Journal of Botany.6(2):136-143.

  Mukerjii,  K.J.  1996.  Concepts  in  Mycorrhizal  Research.  Kluwer  Academic  Publisher, London, Pp.373.

  Myers, B.  A.  and  D.  I  Couper.  1989.  Effect  of   tempereture  and  salinity  on  the  germination  of  puccinella  ciliate.  Aust.  J. Agric.  Res. 40: 561-571

  Mahmood,  S,. S. Iran  and  H. r. Athar . 2003. Intraspesific  variability  in  sesame(Sesamum  indicum  L.) for  various  quantitve  and  qualitive  attributes  under  differential  salt  regims.  Journal  of  research  (science), Bahauddin  Zakariya  university,  Multan, Pkistan.  14(2): 177-186.

  . Munns,R.(2002). Comparative Physiology of salt and water stress. Plant Cell Enviroment. 25:239-250.

  Morton,  J.  B. 1996.  Redescriptions   of  Glomus  caledonium  based  on  correspondence  of  spore  morphological  characters  in  type  specimen  and  a  living  refrence  culture.  Mycorrhiza  6: 161-166.

  Morton,  J.  B.  and  Benny,  G. l. 1990.  Revised  classification  of  arbuscular  mycorrhizal  fungi  (Zygomycetes ):  A  new  order, Glomales,  two  new  suborders,  Glominae  and  Gigasporinae,  and  two  new  families,  Acaulosporaceae  and  Gigasporaceae  with  emendation  of  Glomaceae. Mycotaxon  37: 471-491.

  Naidoo  , G.  and  R.  Raghunanam.  1990.  Salt  tolerance  succulent,  coastal halophyte,.Sarcocorina  nalensis. J. EXP. Bot. 42;497-502

  Nelson.  G.  E.  1987.  The  water  relation  of  VAM  system,  in:  Ecophysiology  of  VAM  mycorrhizal  plant.  (Ed.  By.  G.  R. Safir) Pp: 71-89.  CR  Cpress.

  Niu, X., Bbressan,R.A., Hasegawa, P.M., and Pardo,J.M.,1995. Ion homeostasis in NaCl stress environments.Plant physiol.109:735-742.

  Ohtonen,  R, 1986.  The effect  of  forest  fertilization  on  the  nitrogen  content  of  the  fruit  bodies  of  two  mycorrhizal   fungi  lactarius  rufus  end  suillus  variegates  Ann.  Bott.  Fennici  23:  189-203.

  Orcutt , D. M.  and  T.Nilsen.  2000. Physiology  of  plants  under  stress,  soil and  biotic  factors. Agron.  J. 53: 177-235

  Osmond,  C.  B. 1976 . Ion  absorbtion  and  carbon  metabolism  in cells  of higher  plants .  pp.65-87. In: U. Luttge  and  M.G.  Pitman(Eds), Encyclopida of plant  Physiology,  new  series,  Vol. 24. Springer- Verlag, Berlin.

  Parida, A. K., Das, A.B., Mittra, B. (2004). Effect of salt on growth , ions accumulation photosynthesis and leaf anatomy of the mangrove, Bruguiera parviflora. Trees –struct.Funt. 18(2):167-174.

  Panwar,  J.  and  J.C  Tarafdar.  2006.   arbuscular  mycorrhizal  fungal   dynamics  under  Mitragyna  parvifolia ( Roxb ). Korth  in  Thar  Desert.  Applied  Soil  Ecology.  34: 200-208.

  Penuelas,   J.,  Isla,  R.,  Filella,  I.  and  Araus,  J.I.,  1997.  Visible  and  near- infrared  reflectance  assessment  of  salinity  effects  on  barley.  Crop  Science, 37: 198-202.

  Pupalla, N., J. L. Fowler,  L. Poindexter  and  H.  L.  Bhadwaj.1999. Evaluation of  salinity  tolerance  of  canola  germination.  Perspectives  on  New  Crops  and  New  uses.  251-253.

  Pyrozinski , K.A  and  Dalpe,  Y.1989.  Geological  history  of the  Glomaceae  with  particular  refrence  to  mycorrhizal  symbiosis. Symbiosis 7: 1-36.

  Ratti, N.,  Kumar,  S., verma,  H.N. and  Gautam, S.P.,  2001.  Improvement  in  bioavailability  of  tricalcum  phosphate  to  Cymbopogon  martini  var.  motia  by  rhizobacteria,  AMF  and  Azospirillum  inoculation.  Microbiological  research, 156: 145-149.

  Redecker,  D.  and  Morton,  J.  B.  2000.  Ancestral  Lineages  of  arbuscular  mycorrhizal  fungai.  Molecular  Phylogenetic  and   Evalution  14:  276-284.

  Rozeff,  N. 1962.  Sugarcane  and  salinity- a  review  paper.  Sugarcane  5:8-18.

  Sairam, R. K. and Srivastava, G. C. (2005) Changes in antioxidant activity in subcellular fractions of tolerant and susceptible wheat genotypes in response to long term salt stress. Plant Science 162: 897-904.

   

  Sairam,R.K.,Tyagi,A.(2004). Physiology and molecular biology of salinity stress tolence in plants.Curr.Sci.163:1037-104.

  Szabolics, I. 1992. Salinization of soil and water its relation to desertification. Desertification Contr. Bull. 21: 32-37.

   

  Sainz,  M.J.,  Taboada-Castro,  M.T  and  Vilarino,  A.,  1998.  Growth, mineral nutrition  and  mycorrhizal  colonization  of red  clover  plants  grown  in  a  soil  amended  with  composted  urbun  wastes,  Plant  and  Soil, 205:  85-92.

  Sanders,  F. E., Mosse, B. and  TINKER  P.B. (Ed.). 1975.  Endomycorrhizas  Procceding  of  a  symposium  held  at  the university  of  leeds.  Academics  Press.

  Singh,A.,Prasad, R.(2009). Salt stress effects growth and cell wall bound enzymes in Arachis hypogaea L.seedlings.International jurnal of Integrative Biology.7(2):117-123.

   

  Shanon, M.C and Grive, C.M., 1999.Toerance of vegetable crops to Scientia    Hort.78:5-8.

  Shannon,  M. C.,  1986.  Breeding,  selection  and  the  genetics  of  salt  tolerance,  in: Salinity  tolerance  in  Plants .  ( Eds:  R.  C.  Staples,  and  G.  H.  Toenniseen). 231-252. John  Wiley  and  Sons.

  Steppun, H.,  K. M. volkmar  and  P. R. Miller. 2001. Comparing  canola,  field pea, dry bean  and durum  wheat  crops  grown  is salin  media.  Crop  science 41: 1827-1833.

  Stahl.  P.  D. and  Christensen.  M.  1982.   mycorrhizal  fungi  associated  with  Bouteloume  and  Aggoryron  in  Wyoming  srgebrush   grassland.  Mycologya.  74: 788-885.

  Sharma,  S.K.,  1995.  Studies  on  growth,  water  relation  and  distribution  of  Na+, K+,  and  other  ions  in  wheat  under  short  term  of  exposures  to  salinity.  Ind.  J. Plant  Physiol.,  38(3): 233-235.

  Sharma,  A. K.  AND  Johri  ,  B.  N.  2002, A  arbuscular  mycorrhizas.  Interaction  in  plants.  Rhizosphere  and  Soils.  Oxford  and  IBT  Polishing.  New  Dehli, P. 308.

  Schwad.  S.  M.,  Menge,  J.A.  and  Tinker  P.B.  1991.  Regulation  between  host  and  fungus  invesicular- arbuscular  mycorrhizas. New  photologist  1107: 307-308.

  Sieverding,  E.  and  Oehl,  F.  2006.  Revision  of  ntrophosphora  and  description  of  Kuklospora  and  Intraspora ,  two  new  genera  in  the  arbuscular  mycorrhizal  Glomeromycetes.  Journal  of  Applied  Botany  and  food  90:  69-81.

  Schenck,  N.C.  and  Perez,  Y.  1990.  Manual  for  the  identification  of  VA  Mycorrhizal  fungi.  241 pp.

  Sylvia,  D.  M.  1994.  Quantification  of  external  of  vesicular-  arbuscular  mycorrhizal  fungi . Pp: 513-525.  In:  J.  R.  Norris:  D. J.  Read  and  A. K. Varma(Eds).  Method  in  microbiology.  Vol.  24,  Techniques  for  the  study  of  Mycorrhiza.  Academic  Press, London.

  Stefano,  B. and  Maremani,  A.  2000.  Paris  type  mycorrhiza  in  Smilax  aspera  gropwing  in  a  meditrranian   scherophyllus  wood,  Mycorrhiza.  10:  9-13.

  Srivastava,  N.K.  and  M.  Basu.  1995.  Occurrence  of  vesicular   arbuscular  mycorrhizal  fungi  in  some  medicinal  plants.  In:  Mycorrhizae:  Biofertilizers  for  the  Future.  Adholeya,  A.,  Singh,  S. (Eds.). Third  National  Conference  on  Mycorrhiza,  TERI,  Dehli,  India,  pp.  58-61.

  Tal, M.  and  M. C. Shannon. 1983. Sit  tolerance  in the  wild  relative  of  the  cultivated  tomato : response  of  Lycopersicon  esculentum  L.  cheesmanii  L. peruvianum,  solanum  pennellii  and  Fl  Hybrids  to high  salinity.  Aust.  J . plant  physiol.  10: 109-117.

   

  Turner, L. B., 1990. The extent and  pattern of osmotic adjustment in white clover during the development of water stress. Annals on Botany 66: 721-727.

   

  Trapp,  J.  W.  1977.  Three  new  Endogonaceae:  Glomus  constrictus,  Sclerocystis  clavispora,  and  Acaulospora  scrobiculata.  Mycotaxon.  6:  359-366.

  Trapp,  J.  M. 1989.  Synoptic  Keys  to the  genera  and  spaceis  of  the  zygomycetius  mycorrhizal  fungi.  Phytopathology,  72:  1102-1108.

  Thomas, J.  R.,  F, G. Salinas  and  G. F.Orther.  1981. Use  of  saline  water  for supplemental   irrigation  of  sugarcane. Argon. J.  73:1011-1017.

  Turhan,  H., L. Genc, S. E  Smith,  Y.  B. bostanci  and  O. S. Turkmen. 2008.Assessment  of  the effect  of  salinity  on the  early  growth  stage of the common  Sunflower(Sanay  cultivar)  using  spectral  discrimination  techniques African  Journal   of  Biotecnology. 7(6): 750-756.

   

  Verslues PE, Agarwal M, Katiyar-Agarwal S, Zhu J. (2006). Methods and concepts in quantifying resistance to drought, salt and freezing, abiotic stresses that affect plant water status. Plant J.45: 523-539.

  Venkateshwar  Rao,  G.C.,  C .  Manoharachary,  I.K.  Kunwari  and  B.R.  Rajeshwar  Rao.  Rao. 2000.  Avesicular-  arbuscular  mycorrhizal  fungi   associated  with  some  economically  important  spices  and  aromatic  plants.  Philippine  Journal  of  Science.  129:  1-5.

   

  Walker,  C.  and  Sander,  F.  E.  1986.  Taxonomic   concepts   in  the  endogonaceae:  III.  The  separation  of  the  scutellospora  gen  Nov.  frome  Gigaspora  Gerd. &  Trappe. Mycotaxone  27:  169-182.

  Walker,  C.  1983.  Taxonomic   concepts   in  the  endogonaceae :  Spore  wall  concepts  in  spacies  descriptions,  Mycotaxone  18:  443-445.

  Wu,  S.C.,  Z.H.  Cao, Z.G.  Li,  K.C. Chenng,  and  M.H.  Wong.  2005.  Effect  of  biofertilizers  containing  N-fixer,  P  and  K  solubizers  and  AM  fungi  on  maiz  growth:  a  greenhouse  trial.  Geoderma,  125:  155-166.

  Wyn  Jones,  R. G., R. Storey  , R. A. Leigh, N. Ahmad  and  a. pollard.1977. A hypothesis  on  cytoplasmic  osmoregulation.  Pp112-135.  In: E.  Marre  and  O. ciferri (Eda), Regulation  of  Cell  Membrane  Activities  in  plantes. Amsterdam, Elsevier.

  xing,w.,Rajashekar ,C.B.2001.Glycine betain involvement in freezing tolerance and water stress in Arabidopsis thaliana.Enviromental and Experimantal Botany Vol. 46,lssue.1,Pp.21-28.

  Yao,  Q., Li,,X.,  Ai,  W. and  Christle,  P. 2003.  Bi- directional  transfer  of  phosphorus  between  red  clover  and  perennial  ryegrass  via  arbuscular  mycorrhizal  hyphal  links.  European  Journal  of  soil  Biology  39: 47-54.

  Yang,  Y.W.  R.,J,  Newton.  And  F.R ,  Miller.  1990.  Salinity  tolerance  in  sorghum:  whole  plant  response  to  sodium  chloride  in  S.  halopense.  Crop  Science,  30: 775-781.

  Yeo,  A. R.  and  T.J.Flowers. 1983  Varietal  differences  in  the  toxicity  of  sodium  ions  hn  rice  leaves.  Plant  Physiol.  59: 189-195

  Yousfi S, Wissal Ms, Mahmoudi H, Abdelly C.(2007). Effect of salt on physiological responses of barley to iron deficiency. Plant Physiology & Biochemistry (Paris). 45: 309-314.

   

  Yoki,S.,Quintro,F.J.,Cubero.B.,Ruiz,M.t.,Bressan,R.A.,Hasegawa,P,M.,Pardo, J.M.(2002).Differential expression and function of Arabidopsis thaliana NHX Na+ /H+ antiporters in salt stress response.plant J.30:529-539.

   

  .Zalba,P.and Peinemann,N. (1998). Salianity-Fertility interactions on early growth of zeamays and Nutrient Uptake.Edafolohy.1:29-39.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی باغبانی چکیده : دستیابی به کشاورزی پایدار در کنار افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و تامین سلامت جامعه از اهداف محققین در بخش کشاورزی است. در چند دهه اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب و خاک ، کاهش حاصلخیزی و از بین رفتن تعادل عناصر شیمیایی در خاک است. از جمله ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده : تنش خشکی یکی از مهم‌ترین عامل محدود‌کننده رشد گیاهان زراعی است که عملکرد محصول را به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار می دهد.یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای مقابله با کم آبی و تنش خشکی در بسیاری از گیاهان مورد استفاده قرار گرفته است ، استفاده از انواع میکروارگانیسم های مفید مانند قارچهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش گیاهان داروئی چکیده ماریتیغال ( Silybum marianum L.)از خانواده کاسنی (Asteraceae) گیاهی دارویی، علفی و یکساله است که در نقاط مختلف ایران به صورت وحشی یافت میشود. مواد مؤثره دانه های گیاه ماریتیغال از نوع فلاونولیگنان ها هستند که این مواد5/1تا3 درصدوزن دانه ماریتیغال راتشکیل می دهند. مهمترین فلاونوئیدهای موجود در ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی اکولوژیک چکیده به­منظور بررسی اثر دوره غرقابی و مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم بر تثبیت زیستی نیتروژن در مرحله رویشی (V4) گیاه سویا رقم دی­پی­ایکس (کتول) آزمایشی به­صورت گلدانی در سال 1392 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1) ...

چکیده فارسی اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ­ های انتخابی بادام (Prunus dulcis) پیوند شده روی پایه GF677 ترکیب پایه و پیوندک می­تواند خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی برگ و ریشه­های بادام را در شرایط تنش شوری تحت تأثیر قرار دهد. به‌منظور ارزیابی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی و غلظت عناصر غذایی پرمصرف و کم­مصرف در برگ و ریشه­های تعدادی از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت و اسید آسکوربیک در قسمتهای خوراکی هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. روی هر نمونه سه بار آزمایش ...

پایاننامهبرایدریافتدرجهکارشناسیارشددررشته کشاورزی(M.Sc) گرایش: زراعت چکیده: این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان کرج (شهرک مهندسی زراعی) در اواخر اسفند ماه 1392 در کرج اجرا شد. این آزمایش شامل 3 فاکتور، آبیاری در 2 سطح (شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف بندی)، باکتری‎های محرک رشد در 4 سطح (ازتوباکتر، سودوموناس، تلقیح توأم ...

رساله کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی چکیده به منظور بررسی برخی خواص فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه کرچک تحت تنش خشکی و کود ازت در ارقام مختلف این گیاه آزمایشی با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی به صورت اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در سال 1390 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان انجام­شد. در این طرح دو رقم کرچک اصلاح شده (V1) و محلی مشهد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی جنگلداری پاسخ­های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس ­(Q. brantii و Q. libania) تحت تنش خشکی چکیده جنگل­ های زاگرس حدود40 درصد از کل جنگل­های ایران را به خود اختصاص داده اند و بیشترین تأثیر را در تأمین آب، حفظ خاک، تعدیل آب و هوا و تعادل اقتصادی- اجتماعی در کل کشور دارند. این جنگل­ها به علت دارا بودن اقلیم مدیترانه­ای دارای فصل خشک ...

ثبت سفارش