پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا

word 853 KB 32651 102
مشخص نشده کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۳,۲۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات تأثیر عمیق و گسترده بر عملکرد بازارها به وجود آورده است و اینترنت به عنوان مؤثرترین بستر بازاریابی الکترونیکی با پوشش جهانی امکان رسیدن به عملکرد بهتر را فراهم ساخته است. اما بسیاری از شرکت ها در زمینه چگونگی استفاده روش های گوناگون رایانه ای سازی و تأثیرات آن در عملکرد بازارها از اطلاعات و آگاهی لازم برخوردار نیستند.  تحقیق حاضر با هدف بررسی بکارگیری تأثیر رایانه ای سازی بر عملکرد بازار شرکت اسنوا انجام گرفته است به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که آیا بین استفاده از رایانه ای سازی در فعالیت های بازاریابی و عملکرد بازاریابی رابطه وجود دارد؟ به منظور پاسخگویی به سؤال تحقیق یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تعریف و با ارائه یک مدل مفهومی،  رابطه میان بکارگیری رایانه ای سازی و عملکرد بازاریابی در شرکت مذکور مورد آزمون قرار گرفت.  جامعه این تحقیق 60 نفر از مدیران بازاریابی شرکت اسنوا می باشد.  با توجه به تعداد کم نمونه،  جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شد و در نهایت 60 پرسشنامه در شرکت مذکور پخش گردید. برای بررسی فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.  که مقدار پایایی 8/96% شد. در این تحقیق رایانه ای سازی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد بازاریابی با مشخصه های سهم بازار،  ارتقای موقعیت رقابتی و حجم فروش متغیر وابسته مطرح می باشد.  نتایج فرضیات حاکی از آن است که بین استفاده از رایانه ای سازی و سهم بازار رابطه معناداری وجود دارد.  بین رایانه ای سازی و حجم فروش رابطه معناداری وجود دارد. بین رایانه ای سازی و بهبود موقعیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.  و شواهدی برای رد فرضیه های سه گانه وجود ندارد.

  واژه های کلیدی

  اطلاعات،  فناوری اطلاعات،  عملکرد بازاریابی،  بازاریابی الکترونیکی،  رایانه ای سازی کردن

   

  مقدمه

  ما در دنیایی زندگی می کنیم که موسوم به دهکده ی جهانی است و در عصری به سر می بریم که عصر اطلاعات نام گرفته است. امروز اهمیت و نقش اطلاعات و ارتباطات در توسعه کشورها (بویژه سازمانها) بر هیچکس پوشیده نیست و حتی یکی از شاخص های توسعه تلقی می گردد (مبارکی، 1380).  در آغاز قرن بیست یکم، جهان با تغییرات چشم گیری در تمامی ابعاد، خصوصا رقابت در بازار،  نوآوری های تکنولوژیکی و نیازهای مشتریان مواجه شد. این تغییرات موجب اصلاح عمده ای از اولویت های کسب و کار و چشم انداز استراتژیک شده است (شهایی، ۱۳۸۷).  به دلیل افزایش تغییرات محیطی،  سازمان ها جهت انجام وظایف محوله خود به اطلاعات صحیح  و به موقع نیاز بیشتری دارند فناوری اطلاعات می تواند،  نیاز سازمان به اطلاعات را از طریق بکارگیری های فناوری مختلف اطلاعاتی و ارتباطی بر طرف نماید.  امروزه در هر سطح از سازمان شاهد بکارگیری انواع خاصی از فناوری اطلاعات می باشیم که می تواند تأثیرات مختلفی بر سازمان و ارکان آن بگذارد در عصری که آن ها را با  نام های گوناگونی نظیر عصر اطلاعات، عصررایانه، عصر ارتباطات، عصر ماهواره و ... می نامند، اطلاعات به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت هر سازمانی محسوب می شود. و حیات و ممات هر سازمانی به اطلاعات بستگی دارد.  فناوری اطلاعات مفهومی بین رشته ای و بلکه فرا رشته ای است که از فناوری های مختلف  سخت افزاری،

   

   تا محصول یا خدمت جدیدی تولید نماید.  بر این اساس در معرفی فناوری اطلاعات گوناگونی هایی مشاهده

  می شود. در یک تعریف: «فناوری اطلاعات مجموعه ای از ابزارها،  تجهیزات، دانش ها و مهارتهاست که از آن ها در گرد آوری،  ذخیره سازی،  بازیابی و انتقال اطلاعات استفاده می شود بر اساس این تعریف فناوری اطلاعات  مجموعه ای از ابزار،  دانش،  روش و مهارت خواهد بود که در تولید، انتقال و پردازش اطلاعات استفاده می شود» (آزرنگ، 1380، ص 17).  براساس تعریف دیگر اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف نوعی از فناوری به کار می رود که ما را در ضبط، ذخیره سازی،  پردازش،  بازیابی،  انتقال و دریافت اطلاعات یاری می رساند.  این اصطلاح،  فناوری های نوین مانند رایانه،  انتقال از طریق فاکس،  میکروگراف ها، ارتباطات از راه دور را در بر می گیرد  (هولمز،  1377،  ص 5).

  مؤلفه های فناوری اطلاعات :

  رایانه

  استفاده از اینترنت

  استفاده سخت افزاری و نرم افزاری

  استفاده دستور العملی

  سطح توانایی های رایانه ای

  ظهور فناوری اطلاعاتی و ارتباطی  و استفاده روزافزون از آنها در سازمان با هدف پاسخگویی به نیاز های محیط در حال تغییر، و ضرورت اخذ تصمیمات درست و به موقع،  باعث توسعه و گسترش  سیستم های اطلاعاتی گردیده است. همچنین نفوذ آنها برابعاد زمانی و مکانی جامعه، باعث پیداش مفاهیمی همچون عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی شده است.  در عصر اطلاعات و در جامعه اطلاعاتی،  مفاهیمی نظیر داده ها اطلاعات و دانش  از جمله مفاهیم متداولی هستند که بدون وجود و استفاده صحیح از آنها،  انجام کارها مشکل و حتی غیر ممکن می گردد. سازمان ها همان گونه که فناوری اطلاعات را قبول و اجرا می کنند، از طریق مراحل قابل پیش بینی،  رشد و حرکت می یابند این مراحل فرضی برای اولین بار در سال 1974 توسط نولان و گیبسون[1]   شناسایی شدند که به دلیل توانایی امکان پیش بینی،  این مفاهیم (مراحل) مفید و مهم هستند،  البته تمام شرکت ها و سازمان ها موجود در یک صنعت نمی توانند مراحل رشد یکسانی داشته باشند و تمام واحد های درون یک سازمان در مرحله یکسانی قرار ندارند (کارول[2]،  2000). که این اطلاعات بر عملکرد بازاریابی  برای افزایش فروش، ارتقاء موقعیت رقابتی شرکت،  توسعه محصول جدید،  بهبود کیفیت محصول،  کاهش زمان تحویل کالا یا خدمات به مشتریان،  گسترش سهم بازار و غیره در مقایسه با دیگر رقبا در یک صنعت تأثیر دارد.  به طور کلی در یک سازمان عملکرد بازاریابی کار چندان ساده ای نیست معمولاٌ سازمان ها بزرگ هستند،  فعالیت های مختلف و گوناگونی دارند و در نقاط مختلف پراکنده اند (دفت[3]،  1385، صص 551 - 547).  صاحب نظران و محققان معتقداند عملکرد،  موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است  و مشکل است بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد (الهی، 1387). به عنوان مثال: جاوورسکی[4]،  کوهلی[5](1994) و کلیکومب[6](1999) ابعاد عملکرد بازاریابی را به سه دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از:

  رشد حجم فروش

  رشد سهم بازار

  ارتقای موقعیت رقابتی شرکت

  قویترین فرضیه در مورد عملکرد برتر پایدار این است که مزیت رقابتی پایدار به عملکرد برتر پایدار منجرمی شود (روبرت 1999،  بارنی 1997؛  گرانت 1990).[7]  

   مزیت رقابتی یکی از مسائل جاودانه در ادبیات بازاریابی استراتژیک نیز تلقی می شود (هالی[8]،  2002).  وجود مزیت رقابتی در بازاریابی موجب افزایش و حفظ سهم بازار و دستیابی به رهبری بازار می گردد و از این جهت حائز اهمیت است.

   

  2-1) بیان مسئله

  امروزه ارایه ی بهترین عملکرد در زمینه ی بازاریابی،  به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت های تولیدی مبدل شده است لذا آنها می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف،  به عملکرد برتر دست یابند (ملک اخلاق و رجب زاده،  1390).  در آغاز قرن بیست یکم،  جهان با تغییرات چشم گیری در تمامی ابعاد،  خصوصا رقابت در بازار، نوآوری های تکنولوژیکی و نیازهای مشتریان مواجه شد.  این تغییرات موجب اصلاح عمده ای از     اولویت های کسب و کار و چشم انداز استراتژیک شده است (شهایی،  ۱۳۸۷).

  گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب،  هلدینگ بزرگ سرمایه گذار در حوزه صنعت،  بازرگانی و خدمات اجتماعی است که در حوزه صنعت به عنوان بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی جمهوری اسلامی ایران در حال فعالیت بوده و در زمینه فولاد،  نفت و صنایع مادر بالا دستی در حال برنامه ریزی و توسعه است.  بخش صنعتی این گروه با در اختیار داشتن هفت مجتمع عظیم تولیدی با زیربنای بالغ بر سیصد هزار متر مربع بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی در ایران به شمار می آید.  اسنوا،  دوو الکتریک،   بُست و تکنوگاز چهار برند مطرح و معتبر ملی و بین المللی گروه انتخاب هستند که پاسخگوی گسترده‌ی وسیعی از سلیقه‌ها و نیازهای سطوح مختلف بازار بوده و گروه انتخاب را با اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر تولید کنندگان در صدر بازار لوازم خانگی ایران قرار می دهد.  بر اساس مطالعات کلایور و پیرس[9] هدف نهایی استراتژی،  تثبیت عملکرد برتر در بلندمدت می باشد. موفقیت  استراتژی های هر شرکت می تواند در عملکرد آن شرکت منعکس گردد و عملکرد شرکت می تواند میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار باشد اما در کل عملکرد شرکت های تجاری  براساس دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف این شرکت ها تعیین می شود.  براین اساس محیط داد و ستد محیط بسیار پیچیده ای است و بازاریابان نیاز فزآینده ای به استفاده از تکنیک های بازاریابی انعطاف پذیر دارند. از جمله موارد چالش زا در این محیط بسیار پیچیده نیازهای بسیار متغیر و پیجیده مشتریان،  آشفتگی ارتباط بین خریداران و فروشندگان و ... است. در این شرایط توانایی بازاریابان برای موفق ساختن سازمانشان در این بازار رقابتی متلاطم، تأمین اطلاعات صحیح و به هنگام است.  امروزه اطلاعات بعنوان یک دارایی حیاتی و تعیین کننده نقش مهمی در موفقیت سازمانها بازی می کند (شریف زاده، 1382).  از این رو نیاز فزآینده ای جهت مدیریت اطلاعات احساس می شود.  با توجه به اینکه در بازارهای رقابتی اطلاعات بخش استراتژیک بازاریابی می باشد.  نیاز به اطلاعات،  سازمان ها را به سمت و سویی برده است که از تکنولوژی های اطلاعاتی کلیدی و کاربردی استفاده کنند رایانه ای سازی بعنوان  جزئی از تکنولوژی اطلاعات به طور فزآینده ای در سازمانهای بازاریابی رایج شده است. در محیط پیچیده،  پویا و بسیار متغیر امروزی،  شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت هایی قادر به بقا هستند که از گردونه ی رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند.  به عبارت دیگر مدیران شرکت ها، حاصل تصمیم گیری های خود در قالب انتخاب استراتژی را در آیینه ی معیارهای عملکردی مشاهده  خواهند نمود.  تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، رقبا و یا متوسط صنعت،  بازخور مناسبی را جهت تصمیم گیری و انجام فعالیت های آتی فراهم می آورد.  به همین دلیل یکی از مهمترین اهداف تمامی شرکت ها در طول زمان، بهبود مستمر عملکرد بوده است (برامراچ[10]،  1998).  در این شرایط رایانه ای سازی با در اختیار قرار دادن سخت افزار و نرم افزارها به کاربران جهت جمع آوری،  ذخیره و تبدیل داده به اطلاعات همچنین انتقال اطلاعات و مدیریت اطلاعات در سرعت های بالا کمک می کند (گود و استون[11]،  2012).  سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و   رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح،  محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان  نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته،  مولد شتاب فزآینده هست و شتاب،  این تأثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر  می سازد .

 • فهرست:

  : کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه2

  1-2- بیان مسئله4

  1-3- اهمیت موضوع6

  1-4- هدفهای پژوهش8

  1-4-1- هدفهای اصلی8

  1-4-2- هدفهای فرعی8

  1-5- فرضیه ها9

  1-6- تبیین و اندازه گیری متغیرهای پژوهش9

  1-6-1- متغیر(های) وابسته9

  1-6-2 - متغیر(های) مستقل9

  1-7- چارچوب نظری تحقیق10

  1-8- بیان فرضیه ها01

  1-8-1- فرضیه اصلی10

  1-8-2- فرضیه های فرعی10

  1-9- تعریف عملیاتی واژگان11

  1-10- خلاصه فصل 12

  فصل دوم:  ادبیات،  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه13

  2-2- مبانی نظری تحقیق13

  بخش اول:  رایانه ای سازی کردن13

  2-2-1- رایانه ای سازی13

  2-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات15

  2-2-3- عصر اطلاعات 16

  2-2-3-1- اطلاعات19

  2-2-3-2- ویژگی های اطلاعات مناسب و مربوط20

  2-2-3-3- نقش استراتژیک اطلاعات 21

  2-2-4- سیر تکامل فناوری اداری21

  2-2-5- اطلاعات و سازمان 22

  2-2-6- فناوری اطلاعات24

  2-2-7- مؤلفه های فناوری اطلاعات 26

  2-7-1- رایانه26

  2-2-7-2- استفاده از اینترنت26

  2-2-7-3- استفاده سخت افزاری و نرم افزاری27

  2-2-7-4- استفاده دستور العملی27

  2-2-7-5- سطح توانایی های رایانه ای28

  2-2-8- مراحل های رشد فناوری اطلاعات در سازمان28

  2-2-9- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات30

   2-2-9-1- تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان30

  2-2-9-2- محور بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکت ها و ادارات33

  2-2-9-3- پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها و ادارات33

  2-2-9-4- زیر ساخت نظام فناوری اطلاعات33

  2-2-9-5- اجرا و بکارگیری فناوری اطلاعات34

  2-2-10- اثرات سیستم ها و فناوری اطلاعات بر سازمان35

  2-2-10-1- اثرات ساختاری سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان35

  2-2-10-2- اثرات رفتاری سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی37

  2-2-10-3- اثرات اقتصادی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان37

  2-2-10-4- اثرات اجتماعی– فرهنگی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان37

  2-2-11- همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار37

      2-2-12- فناوری اطلاعات و مدیران38

  2-2-12-2- چالشهای فناوری اطلاعات در ایران 39

  2-2-13- هوش مصنوعی،  سیستم های خبره  و تأثیر آن بر سازمان40

  2-2-14- جایگاه فعلی فناوری اطلاعات در ایران چیست14

  2-2-14-1- بهترین ‌حوزه ‌ها‌ برای‌گسترش ‌فناوری ‌اطلاعات ‌در ‌ایران ‌کدامند41

  2-2-14-2- چگونه‌ می توان ‌از ‌فناوری‌ اطلاعات‌ در‌ ایران‌ درآمد ‌زایی ‌کرد41

  2-2-14-3- جایگاه ‌بخش ‌دولتی ‌ایران‌ در ‌فناوری ‌اطلاعات چیست42

  2-2-14-4- جایگاه‌ بخش‌ خصوصی ‌ایران‌ در ‌فناوری ‌اطلاعات ‌چیست 42

  2-2-15-  سیستم های کسب و کار الکترونیک42

  2-2-51-1- بازار های الکترونیک43

  2-2-15-2- کسب و کار الکترونیک43

  2-2-15-3- تجارت الکترونیک44

   2-2-15-4- انواع تجارت الکترونیک46

  2-2-15-5- اهداف تجارت الکترونیک47

  2-2-15-6- مزایا و محدودیت های تجارت الکترونیک47

  2-2-16- سیستم های تسهیل کننده تجارت دولت الکترونیک48

  2-2-16-1- برنامه ریزی یکپارچه منابع انسانی 48

  2-2-16-2- مدیریت ارتباط با مشتری49

  بخش دوم:  عملکرد بازاریابی

  2-3- مقدمه50

  2-3-1- مفهوم عملکرد 50

  2-3-2- تعریف عملکرد52

  2-3-3- مؤلفه های عملکرد بازاریابی53

  2-3-3-1- بهبود موقعیت رقابتی53

  2-3-3-2- سهم بازار58

  2-3-3-3- فروش61

  2-3-4- قابلیت های بازاریابی و عملکرد62

  2-3-5- عملکرد شرکت های تجاری63

  2-3-6- فهرست عوامل مؤثر بر ارتباط فناوری اطلاعات و عملکرد69

  2-3-7- اثر استفاده از اینترنت روی بازاریابی65

  2-3-7-1- فعالیت های مدیریت محصول65

  2-3-7-2- عملکرد فروش66

  2-3-7-3- بهره وری فروش66

  2-3-8- بازاریابی اینترنتی66

  2-3-8-1- تعریف بازاریابی الکترونیکی66

  2-3-8-2- اصول بازاریابی الکترونیکی67

  2-3-8-3- بازاریابی اینترنتی، اهمیت و مزایای آن68

  2-3-9- تکنیک ها و روش های بازاریابی الکترونیکی69

  2-3-10- اثر اینترنت بر بازاریابی در ایران71

  2-3-11- راهبرد های بازاریابی در یک محیط اینترنتی73

  2-3-12- مزایای فناوری اطلاعات74

  2-3-13- مشکلات و محدودیت های بکارگیری فناوری اطلاعات76

  2-4- پیشینه تحقیق77

  2-4-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور77

  2-4-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور83

  2-5- خلاصه فصل86

  فصل سوم:  روش اجرایی تحقیق

  3-1- مقدمه87

  3-2- روش تحقیق88

  3-2-1- مراحل اجرای تحقیق88

  3-3- جامعه آماری89

  3-4 - نمونه و نمونه گیری89

  3-5- بر آورد حجم نمونه90

  3-6- معرفی ابزار جمع آوری اطلاعات90

  3-6-2- پرسشنامه90

  3-6-2-1- معرفی پرسشنامه 90

  3-7- متغیر های تحقیق91

  3-8- ابزارهای اندازه گیری تحقیق91

  3-9- روایی  و پایایی92

  3-10- روشهای آماری 94

  3-11- خلاصه فصل 95

   

   

  فصل چهارم:  تجزیه وتحلیل داده ها

  4-1- مقدمه96

  4-2- تجزیه و تحلیل داده ها97

  4-3- توصیف ویژگی فردی مدیران بازاریابی شرکت اسنوا 97

  4-3-1- جنسیت 97

  4-3-2- سن 98

  4-3-3- مدرک تحصیلی 99

   4-3-4- سنوات کاری100

   4-4- آزمون فرضیه ها101

  فصل پنجم:  نتیجه گیری، محدودیتها و پیشنهادات

  5-1- مقدمه107

  5-2- یافته های توصیفی108

  3-5- نتایج تحقیق109

  5-4- بحث و بررسی و مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات112

  5-5- پیشنهادات113

  5-6- محدودیتها113

  5-6-1- محدودیتهای تحقیق113

  منابع فارسی114

  منابع انگلیسی171

  پیوست121

  پرسشنامه122

   

   

  منبع:

   

  احمدی، حسین. (1388)، «تجارت الکترونیک» تهران، نشر آموزش و تحقیقات صنعتی اطلاع شناسی.

  ارادلی، محمد. (1391)، «تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع» ماهنامه مدیریت، سال شانزدهم، شماره 165. صص31-17.

  آذر، عادل و مؤمنی، منصور. (1382)، « آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول)»  تهران، نشر سمت.

  اسماعیل پور،  رضا. (1383)، «طراحی و تبیین سازمان متناسب با ای تی و ای اس در صنعت قطعه سازی خودرو ایران» فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژنامه مدیریت، شماره 54، صص44-1.

  اسلامی. رضا.  (1387)، «اثرات فناوری اطلاعات بر قابلیت سفارشی    سازی انبوه کارخانه های تولیدی» فصلنامه علمی دانشجویان ارشد،  شماره7، صص89-65.

  اعرابی، محمد. (1383)، «بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران» ماهنامه مدیریت صنعتی،  شماره6،  صص67-57.

  اعرابی، محمد. (1390)، «الگوی یکپارچه تولید بازاریابی و کسب و کار و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان»  مطالعات مدیریت تحول و بهبود،  شماره64. صص116-89.

  پرویزی، سعید.  (1386)، «نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعۀ بیمه های عمر»  مجله تدبیر، شماره 153. صص82-75.

  حسنوی،  رضا.  ( 1376)، «ارزیابی بهره وری سیستم های طراحی و تولید به کمک کامپیوتر CAD/CAM در صنایع خودروسازی ایران»  تهران، انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  حسینی، سعید. (1387)، «بررسی تأثیر به کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت  با تأکید بر اینترنت» دو ماهه علمی- پژوهشی،  شماره32. صص144-125.

  حسینی، طولی. (1383)، «پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی مفهومی و ابزار ارزیابی برای اندازه گیری  توانمندی های  نه گانه سازمان ها بر ای گذار از بازار یابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی»  مجله تدبیر،  شماره 57. صص132-120.

  رابنز، استیفن، ترجمه، پارساییان، علی، اعرابی، سید محمد. (1383)، «رفتار سازمانی جلد سوم» تهران، نشر پژوهشهای فرهنگی.

  رونقی، علی.  (1389)، «ارائه چارچوب ارزیابی کیفیت اطلاعات در یک سازمان» فصلنامه علمی پژوهشی،  ویژه نامه ذخیره،  بازیابی و مدیریت اطلاعات، شماره 8،  صص196-181.

  سلطانی ،محمد. حیدری، رضا. (1383)، «تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان» فصل نامه علمی دانشجویان ارشد حسابداری و مدیریت مالی،مجله مدیریت،  شماره 40 و 41،  صص118-103.

  سینگ جل،  نصیب ترجمه، معرف زاد، عبدالحمید. (1382)، «جامعه اطلاعاتی و چالش های فراروی آن» فصلنامه اطلاع شناسی،  شماره2،  صص 55-68.

  سیمهان و پیل، ترجمه، صرافی زاده (1385)، « اطلاعات و سازمان» تهران، نشر نی.

  شوریدک، پیتر، ترجمه برومند،  زهرا. (1385)، «سیستمهای اطلاعات مدیریت»  تهران،  انتشارات جنگل.

  صرافی زاده، اصغر. (1389)، «تأثیر فناوری اطلاعات در کارایی زنجیره ارزش تعاونیها» مجله تدبیر، شماره4.صص54-29. 

  صرافی زاده، اصغر. (1390)، «شناسایی عوامل باز دارنده ی کاربرد مؤثر فناوری اطلاعات از دیدگاه کارکنان امور مالیاتی شهر تهران»  ماهنامه مدیریت،  شماره 48 و49،  صص39-26.

   صنوبر، رضا. (1387)،  «رابطه توجه بین مسؤلیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت صادر کننده نمونه صنایع غذایی» دو فصلنامه علمی- ترویجی،  شماره 19، صص71 تا85.

  عزیزی، شهریار، حسینی، سیدحمید،  شعبان الهی، خداداد. (1384)، «شناسایی موانع و راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی» فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،  شماره37، صص 63-89.

  عزیزی، شهریار. (1384)، «مزیت رقابتی در تجارت الکترونیک» ماهنامه تدبیر، شماره 143.   صص49-28.

  علیزاده، اکبر. (1383)، «فناوری اطلاعات و مدیریت»  ماهانه تدبیر،  شماره 111. صص123-112.

  فتحی، سعید. (1386)، «رابطه فناوری اطلاعات و عملکرد شرکتهای تجاری» فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره42، صص299-263.

  فرجی، محمد رضا. (1390)، «تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی»  ماهنامه مدیریت،  شماره 86. صص  49 -44.

  قلی پور، رحمت ا... . (1381)، «طرح پژوهش و بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال نیروی کار» مؤسسه کار و تامین اجتماعی.  شماره17،  صص65-78.

  قلی پور، رحمت ا... . (1383)، «تأثیر فناوری اطلاعات برساختار سازمانی و ساختار نیروی کار»  فرهنگ مدیریت، شماره هفتم،  صص154-127.

  کلایی، رضا. (1390)، «اثر اینترنت بر بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر» پژوهشنامه بیمه، شماره2،   صص114-83.

  گیتس،  بیل،  ترجمه؛ رضایی نژاد، عبدالرضا.  (1380)، «کسب و کار بر بال اندیشه» تهران، انتشارات فرا.

  تریسی، مایکل ، فرد ویزرما. ترجمه؛ رضائی نژاد، عبدالرضا. (1378)، «راهکارهای پیشتازان بازار» تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

  مدنی، حسن. (1387)، «تأثیر سیستم های اتوماسیون بر ارتباطات سازمانی»  ماهانه تدبیر، شماره174. صص149-132.

  منتظر، غلامعلی. (1381)، «توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات»  تهران، نشر اگاه.  

  میرفخر الدین،  سید حیدر. (1380)،  «ویژگی های سازمان های مجازی»  مجله تدبیر،  شماره 117. صص67-56.

  میرفخرایی، سیدحیدر. (1380)، «ویژگیهای سازمانهای مجازی»  مجله تدبیر،   شماره 117، صص 60-51.

  نوده فراهانی،  محمد رضا. (1382)، «فناوری اطلاعات» تهران، نشر مدیران.

  وارث، سیدحامد.  ( 1377)، «ظهور تکنولوژی اطلاعات» مجله تدبیر،   شماره 87،  صص67-54.

  وظیفه دوست، حمید. (1380)، «ارزیابی اثر خصوصیات ویژه شرکت  و عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی    شرکت های صنایع غذایی  صادر کننده کالا در استان خراسان» فصلنامه بصیرت، شماره 38، صص 175-154.

  وفقی، حمید. (1384)، «اثر سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بر جریان اطلاعات بازار کار» مجله  کار و جامعه،  شماره 60،  صص52-44.

  هومن،  حیدرعلی. (1385)، « تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری » ، تهران، انتشارات پیک هومن.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                  منابع انگلیسی

  Applegate،Cash،Mills،(1998)."InformationTechnology&Tomorrows Manager"Harward Busines Review.40.pp128.

  Technigues Methodologies Fitzgeralld.Guy (2003)"ISs Development:,Arison.David And Tools"MCGraw-Hill.12.pp.17-24.

   

  Blankley A(2008). "A conceptual model for evaluating the financial impact of supply chain management technology investments".The International Journal of Logistics Management; "Harward Busines Review 19:pp.155-182.

  Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). "Human Resource Management": 9 th Edition. New York: Mc GrawHill. Industrial Marketing Management, Vol. 19, August, pp. 110-208

  Daft،Richard.L .Thomson.(2006)."The New Era Of management" ،South-western.5.pp.547-551.

  Davies،Paul Beynon (2002). "Information Systems؛ An Introdution to Information Organization"،PALGRAVE،INC45..pp.483- 490

  David J. Good  &Robert W. Stone. (2012). "The impact of computerization on marketing performance". JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING, VOL. 15 NO. 1 2000, pp. 34-56

  Efraim Turban,(2004). "Information Technology for Management: Transforming Business in the Digital Economy", Fourth Edition, City University of Hong Kong,. Marketing, An Internationl Journal. 6 (3), pp.37-58.

  Gordon, I. R. and McCann, P. (2005). "Innovation, Agglomeration and Regional Development", Journal of Economic Geography, pp.523-543.

  Ghazisaeedi Leyland،M SK &FB (2007). "A conceptual model for the internet Impact on marketing in iran"Direct Marketing":An Internationl Journal vol.1.no.3.pp.45-125.

  Harrison.R.kessels.J.(2004)."Human Resource Development In a Knowledge Economy". Published by PALGRAVE  MACMILLAN.54.pp.39-42

  Henry C.Lucas (2002). "information systems: com copts for management".Mc  Graw – Hill31،pp.34-45

  Rayport.Jeffrey&Jaworski.Bernard (2002)."Introduction to e-commerce",McGraw-Hill: 36pp.4-12.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی - مطالعه موردی شرکت اسنوا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازاریابی گرایش داخلی چکیده: پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات عمیق و گسترده ای در فرایندهای تجاری به وجود آورده و اینترنت به عنوان موثرترین بستر بازاریابی الکترونیکی با پوشش گسترده امکان رسیدن شرکت ها به بازارهای گوناگون را فراهم ساخته است. متأسفانه بسیاری از شرکت های ایرانی در زمینه چگونگی استفاده ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." چکیده کسب و کار الکترونیکی پدیده‏ای است که تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شرکت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می‏طلبد. این امر علاوه بر تحولات خرد که در سطح بنگاه اتفاق می‏افتد به شدت مستلزم تحولاتی در محیط حاکم بر شرکتهای تجاری و کشورهاست که به نحو مؤثر می‏تواند بستر لازم را برای توسعه ملی کسب و کار الکترونیکی ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - گرایش تحول چکیده با وجود سرمایه گذاری های فراوان انجام شده در زمینه ی کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه­ی بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران باوجود دسترسی به فناوری ها و سیستم­های پرداخت الکترونیک از آن استفاده نمی کنند. در این بین اعتماد و امنیت درک شده توسط مشتریان از سیستم­های پرداخت الکترونیکی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " بازاریابی " مقدمه صادرات معمول ترین راه پیش روی شرکت ها برای شروع فعالیت های بازاریابی در خارج کشور است. یکی از مهمترین دلایل این امر این است که صادرات در مقایسه با سایر روش های بین المللی شدن به منابع کمتری نیاز دارد. کشورهای مختلف شرکت های خود را به صادرات تشویق می کنند زیرا این فعالیت مهم, اشتغال را در داخل کشور آن ها ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: امروزه اجرای اتوماسیون اداری مزایای بسیاری را برای سازمان ها از جمله مشتریان شان فراهم نموده است. سرعت، دقت، ایمنی و ... از این مزایای اند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ...

پایان نامه جهت دریافت پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد بررسی تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت ایران خودرو 1-1) مقدمه رقابت­های جهانی موجود در عصر حاضر خواست مشتری بر کیفیت بالا، افزایش تنوع محصولات و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی بر سازمان­ها شده است که سابق بر این وجود نداشته است. در نتیجه سازمان­ها بیش از این نمی­توانند به تنهایی از ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین­الملل) چکیده پژوهش بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بین­سازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت­کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه می­دهد اطلاعات و پیشنهادهایی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند. به­کارگیری این نوآوری جدید توسط شرکت­ها چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه 3 بیان مسأله 5 5 ضرورت واهمیت تحقیق 6 اهداف تحقیق 7 سوالات تحقیق 7 فرضیه های تحقیق 9 روش تحقیق 9 جامعه آماری 10 روش جمع آوری اطلاعات 10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10 قلمرو تحقیق 10 چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق 11 تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها 14 فصل دوم: ادبیات تحقیق مقدمه 20 فناوری اطلاعات ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی چکیده امروزه فناوری اطلاعات بر تمامی حوزه های مختلف زندگی و محیط کسب و کار تاثیر گذار بوده و موجب تحول ، تسریع و تسهیل امور شده است . این تاثیر بر صنعت گردشگری بعنوان یکی از اشتغالزاترین صنایع دنیا نیز کاملا مشخص است . یکی از ساده ترین راه هایی که می توان توسط آن میزان گردشگران داخلی وخارجی را ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی چکیده بانکداری الکترونیک به دلیل مزیت های بی شمارش یکی از استراتژی های اصلی تمامی بانک های دنیا است. امروز بانکداری بدون استفاده از بانکداری الکترونیک متصور نیست. بازاریابی نیز از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. در این پژوهش قصد داشته ایم که به بررسی نقش بازاریابی بر ...

ثبت سفارش