پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد

word 384 KB 32772 75
مشخص نشده مشخص نشده حسابداری
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  در این پژوهش به نقش هزینه های عمومی در پیشبرد عملکرد شرکت با استفاده از شاخص های مالی سنجش عملکرد پرداخته شده است. بدین منظور متغیر اصلی و مستقل این پژوهش نسبت هزینه های عمومی به سود و متغیر وابسته بطور کلی معیارهای مالی سنجش عملکرد و به صورت تفصیلی بازده سرمایه گذاری، بازده فروش و و ارزش افزوده اقتصادی بوده اند. دوره این پژوهش بین سالهای 1383 - 1387 می باشد. در این دوره 34 شرکت نمونه از مجموعه جامعه آماری شرکت های بورسی انتخاب شده اند. این تحقیق مجموعاً شامل یک فرضیه اصلی تحت عنوان « بین نسبت هزینه های عمومی به سود و شاخص های مالی سنجش عملکرد ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.» و سه فرضیه فرعی که بترتیب عبارتند از:

  1) بین نسبت هزینه های عمومی به سود و بازده سرمایه گذاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. 2) بین نسبت هزینه های عمومی به سود و  بازده فروش ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

   3) بین نسبت هزینه های عمومی به سود و ارزش افزوده اقتصادی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد، می باشد. پس از تجزیه و تحلیل های بعمل آمده هر سه فرضیه فرعی تحقیق با اطمینان 95٪ تائید شده اند که نهایتاً فرضیه اصلی نیز تائید شده است.

   

   

  مقدمه

  محدودیت درآمدی، وجود بازار های رقابتی و خارج شدن روز افزون شرکتهای تجاری از صحنه رقابت، بررسی امکانات کاهش ویا تعدیل در بخش هزینه های عمومی (هزینه های عمومی، اداری و فروش) را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر مبدل ساخته است. هزینه های عمومی و هم عملکرد واقعی آنها در پیش برد اهداف شرکتهای تجاری نقش بسزائی دارند. علیرقم ضرورت وجود
  هزینه های عمومی همواره این سوال باقی خواهد ماند که چه میزان از این هزینه ها در کارآمدی و
  اثربخشی بنگاه های اقتصادی ضروری است؟ آیا افزایش هزینه های عمومی منجر به رشد و شکوفائی واحدهای تجاری خواهد شد؟ حد و مرز این هزینه ها چگونه است و فراتر اینکه چگونه باید باشد؟ و سوالاتی ازین دست.

  از سوی دیگر شاخص های ارزیابی در دو مجموعه مالی و غیرمالی طبقه بندی می شوند. معیارهای مالی به دلیل برخورداری از ویژگی هایی نظیر کمی بودن ، عملی بودن و ملموس بودن نسبت به معیارهای غیرمالی ارجحیت دارند. از جمله معیارهای مالی سنجش عملکرد؛ بازده سرمایه گذاری، بازده فروش و ارزش افزوده اقتصادی هستند. از این رو برای تحقق اهداف این پژوهش به بررسی رابطه بین هزینه های عمومی و معیارهای مالی سنجش عملکرد که بطور تفصیلی عبارتند از بازده سرمایه گذاری، بازده فروش و ارزش افزوده اقتصادی خواهیم پرد

   

   

  فصل اول:

   

  کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه

  در این فصل به کلیات تحقیق خواهیم پرداخت. در مجموع این فصل شامل؛ بیان مسئله، اهداف، اهمیت، مدل تحلیلی، چارچوب نظری، فرضیات، دوره زمانی، قلمروها و در نهایت تعریف واژگان کلیدی تحقیق خواهد بود.

   

  2-1) بیان مسئله

  هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش هزینه های عمومی در پیش برد اهداف شرکتهای سهامی عام
  می باشد. و اینکه تا چه میزان از این هزینه ها در چرخه حیات یک واحد تجاری لازم، اثر گذار و قابل توجیح خواهد بود. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد بنگاه های تجاری نیازمند شناخت معیارها و شاخص های سنجش عملکرد است.

   به منظور رفع ناهنجاری هایی که اساساً ناشی از تاکید و تمرکز بیش از حد بر یک مقیاس از عملکرد است، برای ارزیابی عملکرد معمولاً از شاخص های چندگانه استفاده می شود. شاخص های ارزیابی در دو مجموعه مالی و غیرمالی طبقه بندی می شوند. معیارهای مالی به دلیل برخورداری از ویژگی هایی نظیر کمی بودن ، عملی بودن و ملموس بودن نسبت به معیارهای غیرمالی ارجحیت دارند (عزیز عالی ور،1384، ص35)[1].

  از جمله معیار های مالی سنجش عملکرد؛ بازده سرمایه گذاری[2]، بازده فروش[3] و ارزش افزوده اقتصادی[4] هستند. از این رو برای تحقق اهداف این پژوهش به بررسی رابطه بین هزینه های عمومی و معیارهای مالی سنجش عملکرد خواهیم پرداخت.

  اطلاعات این تحقیق در دوره زمانی 5 ساله یعنی  از سال 1383 تا پایان 1387 گردآوری خواهد شد.

  متغیرمستقل هزینه های عمومی و متغیر های وابسته این تحقیق  سرمایه گذاری، بازده فروش و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.

   

  3-1) اهداف تحقیق

  از آنجا که یکی از اقلام با اهمیت در صورت سود و زیان که کاهنده سود عملیاتی شرکت نیز می باشد و همچنین نقش بسزائی را در فرایند رسیدن به اهداف واحدهای تجاری عهده دار است، هزینه های عمومی می باشد که امروزه در بسیاری از شرکتهای تجاری رقم قابل توجهی را نیز به خود اختصاص داده است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی کارائی و اثربخشی این هزینه ها خواهد بود که توسط معیارهای مالی سنجش عملکرد آزمون خواهند شد. بدین منظور موضوع این پژوهش " بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای مالی سنجش عملکرد" در نظر گرفته شده است.

   

  4-1) اهمیت تحقیق

  تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمند هایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیقتر ضرورت پیش از پیش خود را آشکار
  می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. همچنین استفاده کنندگان داخلی به منظور اخذ تصمیم و یا برنامه ریزی برای آینده سازمان و همچنین کنترل و رهبری از اطلاعات حسابداری، استفاده می کنند (مرادزاده فرد،1383، ص14)[5]. در این بین بطور خاص سهم هزینه های عمومی در عملکرد واحدهای تجاری سنجیده خواهند  شد.

  5-1) چارچوب نظری تحقیق  

  شاخص های عملکرد باید به گونه ای باشند که همسوئی هدفها را تشویق کنند. این وضعیت هنگامی
  می تواند محقق شود که بهترین علایق و منافع مورد نظر مدیران سازمان با بهترین علایق و منافع مورد نظر سازمان منطبق و سازگار باشد. این شاخص ها باید چنان انتخاب و تدوین شوند که در مدیران میل به اتخاذ تصمیمات داوطلبانه را ایجاد کنند. به گونه ای که با اجرائی شدن این تصمیمات، امکان دستیابی به هدف های سازمان فراهم گردد. بدیهی است اگر شاخص مورد نظر مقیاسی مناسب باشد، می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد (عالی ور،1383 ،ص73)[6].

  در حول و حوش جنگ جهانی اول شرکت «دو پونت» روشی را برای تجزیه و تحلیل مالی به کار گرفت که بعدها بسیاری از شرکتهای بزرگ در ایالات متحده امریکا آن را مورد استفاده قرار دادند. هدف مزبور ارائه معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیریت از طریق محاسبه بازده سرمایه گذاری[7]  است (تقوی،1381، ص381)[8].

  ارزش افزوده اقتصادی[9] شاخصی است مبتنی بر مدیریت مبتنی بر ارزش[10]  که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی نیست بلکه راهی است که ما با آن به اندازه گیری نتایج می پردازیم. شاخص ارزش افزوده اقتصادی توسط استرن استوارت ایجاد شد تا به بیان چالشهایی که شرکتها در زمینه اندازه گیری عملکرد مواجه اند بپردازد. ارزش افزوده اقتصادی با اندازه گیری سود پس از کسر بازده مورد انتظار سهامداران، سوددهی اقتصادی را بیان می کند (رهنمای رودپشتی،1385، ص385)[11].

   

  ABSTRACT

   

  In this research is to cost of the general public cost role in advancing performance with the use of the indexes measure financial performance has been dealt with. To the main variable and independent research for this general public cost Varier and generally dependent on financial criteria and benchmarks for performance They have. The course of this research between 1383-1387. In this era of 34 companies example of a collection of statistical society values companies have been selected. This research total includes a main theory under the title "for the cost of the general public and in favor of the indexes measure financial performance of direct contact and there was a meaningful". And three secondary theory respectively are as follows:

   1) For the costs of the public interest and return of investment directly and there was a meaningful.

  2) For the cost of the general public and in favor and return of sales directly and there was a meaningful.

  3) For the cost of the public interest and economic value-added directly and there was a meaningful.

  After an analysis of the marked every three secondary theory research with 95% sure confirmed that eventually the main theory is confirmed.

 • فهرست:

  چکیده........................................................................................................... 1

  مقدمه........................................................................................................... 2

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه.................................................................................................. 4

  2-1) بیان مساله...................................................................................... 4

  3-1) اهداف تحقیق....................................................................................... 5

  4-1) اهمیت تحقیق......................................................................................... 5

  5-1) چارچوب نظری تحقیق.......................................................................... 6

  6-1) فرضیه های تحقیق.............................................................................. 6

  7-1) دوره زمانی تحقیق............................................................................ 7

  8-1) قلمرو تحقیق....................................................................................... 7

  9-1) واژگان کلیدی.................................................................................. 8

  فصل دوم : مروری ادبیات تحقیق

  1-2) مقدمه................................................................................................ 10

  2-2) انواع شاخص های سنجش عملکرد ............................................... 10

  3-2) بورس اوراق بهادار........................................................................ 11

  4-2) بورس اوراق بهادار تهران............................................................. 12

  5-2) مدیریت مبتنی بر ارزش.............................................................. 14

  6-2) مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل................................................ 17

  7-2) ارزش افزوده بازار.................................................................... 18

  8-2) ارزش افزوده اقتصادی............................................................... 20

  8-2) ارزش شرکت و بازیهای سه گانه مدیران.............................. 30

  9-2) معیارهای غیر مالی سنجش عملکرد......................................... 32

  10-2) ارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR................... 35

  11-2) تحقیقات انجام گرفته.................................................................. 36

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق

  1-3) مقدمه.............................................................................................. 41

  2-3) جامعه آماری................................................................................. 41

  3-3) روش نمونه گیری........................................................................... 41

  4-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات...................... 42

  5-3) اندازه گیری متغیرهای تحقیق.................................................. 43

  6-3) روش اجرای تحقیق......................................................................... 45

  7-3) روشهای آماری............................................................................. 46

  8-3) بررسی فرضیات زیربنایی.......................................................... 47

  9-3) مدل تحلیلی تحقیق......................................................................... 48

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  1-4) مقدمه................................................................................................ 50

  2-4) توصیف داده های آماری............................................................... 51

  3-4) تحلیل آماری فرضیات تحقیق.......................................................... 52

  1-3-4) بررسی فرضیه فرعی اول............................................................ 52

  2-3-4) بررسی فرضیه فرعی دوم............................................................ 55

  3-3-4) بررسی فرضیه فرعی سوم............................................................ 57

  4-4) نتیجه گیری در مورد فرضیه اصلی تحقیق................................ 59

  5-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق.................................. 60

  فصل پنجم‌: ‌نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5) مقدمه................................................................................................ 62

  2-5) نتایج فرضیات تحقیق  ................................................................. 62

  1-2-5) نتیجه فرضیه فرعی اول............................................................ 62

  2-2-5) نتیجه فرضیه فرعی دوم............................................................ 63

  3-2-5) نتیجه فرضیه فرعی سوم............................................................ 63

  4-2-5) نتیجه فرضیه اصلی.................................................................... 63

  3-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق.................... 64

  4-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.................................................... 64

  5-5) محدودیتها و موانع تحقیق............................................................. 65

   پیوستها..................................................................................................................66

  فهرست منابع و ماخذ فارسی............................................................. 72

  فهرست منابع و ماخذ لاتین................................................................ 75

   

  منبع:

   

  آذر، ع  و منصور مومنی،1377«آمار و کاربرد آن در مدیریت،جلد دوم» انتشارات سمت

  اصغری ، 1385، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه مازنداران، « مطالعه رابطه همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده داراییها و ارزیابی عملکرد شرکتهای خودروسازی فعال در سازمان بورس اوراق بهادار ایران»

  امیر معینی ، ح، 1382،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

  بهکیش،م،۱۳۸۱ « اقتصاد چیست؟»، نشر نی، چاپ دوم

  پارسائیان، ع، ١٣٨2،«مدیریت مالی»، چاپ اول،  انتشارات آژنگ

  تقوی، م، ١٣٨1،«مدیریت مالی»، جلد اول،  انتشارات پیام نور

  جلیلی ، م، 1384، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق « اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی»

  حراف عموقین ، س ،1384، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزاهراء،« بررسی رابطه همبستگی بین نسبتهای کارایی و ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنایع غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

  رهنمای رودپشتی،ف، هاشم نیکو مرام، شادی شاهوردیان،1385 «مدیریت مالی راهبردی» انتشارات کسا کاوش

  سراجی ، ح، 1383، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس « بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات با ارزش بازار سهام شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران»

  سنگینیان، ع. تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران و سیر تحولات آن، روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۸۷/۱۱/۱۶

  شاکری ،الف ، 1384، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی، « بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و شاخص های سود آوری در شرکتها گروه وسائط نقلیه موتوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1382»

  طبیبی ،ج و محمد رضا ملکی،1383 «برنامه ریزی استراتژیک و سنجش عملکرد»، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

  عالی ور، ع، 1384، «حسابداری صنعتی»، جلد اول، انتشارات سازمان حسابرسی

  قنبری، ع، 1382، پایان نامه کارشناسی ارشد‌ «ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران»

  مراد زاده فرد، م،1383 «بررسی نقش متغیرهای چندگانه حسابداری جهت پیش بینی بازده سهام عادی» رساله دکتری ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

  مشایخی ، ب، 1383، پایان نامه دکتری حسابداری دانشگاه تهران ،«بررسی تحلیلی محتوی افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات»

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   فهرست منابع لاتین

  Bruce J. Feibel. Investment Performance Measurement. New York: Wiley, 2003. ISBN 0471268496

  Glen, Arnold, 1998, "Corporate Financial Management"

  KAPLAN, R. AND D.NORTON. “USING THE BALANCED SCORECARD AS A STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM”, HARWARD BUSINESS REVIEW, 1996.

  KAPLAN, ROBERT, AND AL, MANAGEMENT ACCOUNTING, 2TH EDITION, 1997

  Philippe, Haspelagh,2004, "Harvard Business Review"

  Roger W.Mills, August 2003, HCVI Discussion paper, "Value Based Management"

  Watson , jodi , wells peter , “the association Various earnings and cash Flow measures of firm performance and stock returns” , school of accounting , university of technologh , Sydney , 2005

  Www. Avionics. Com, Esa Makelainen, 1998, p.39

  www.evanomics.comESa Makelainen, 1998


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, نمونه پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیار های مالی سنجش عملکرد

گروه آموزشی حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده ساختار سرمایه شرکت، تأمین مالی دائمی شرکت می‌باشد که بوسیله بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. روش‌های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه‌ی حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تامین مالی به روش‌های مختلف کوتاه‌مدت و ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " مالی " چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به ...

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد (MA) دانشکده مدیریت و مدیریت کسب و کار روند: مدیریت مالی امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. استفاده کنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

ثبت سفارش