روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

مشخص نشده 886 KB 26495 91
مشخص نشده مشخص نشده روانشناسی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فصل اول: طرح تحقيق

  مقدمه:

  مهتري گر به كام شير در است                          شو خطر كن ز كام شير بجوي

  از زمانهاي قديم مساله سلطه گري و سلطه پذيري از جمله مسائلي بوده است كه ذهن نويسندگان را به خود مشغول داشته است . هر چند كه اين نويسندگان نظرات و دلايل خود را در قالب داستانها بيان كرده اند . اما ديد روانشناختي عميقي داشته اند . به عنوان مثال : ميان انسان و جانوران ديگر تفاوتهاي گوناگوني وجود دارد كه پاره اي عقلي است و پاره اي عاطفي يكي از تفاوتهاي عاطفي مهم اين است كه تمايلات انسان ، برخلاف جانوران ، اساساً بي حد و حصر است و ارضاي كامل آنها ممكن نيست . مار بوأ وقتي خوراكش را مي خورد مي خوابد تا آنكه دوباره گرسنه شود . انگيزه فعاليتهاي جانوران ، به استثناي موارد نادر ، نيازهاي نخستين است . در مورد انسان قضيه فرق مي كند . البته بخش بزرگي از نژاد بشر ناچارند براي بدست آوردن ضروريات زندگي آنقدر كار كنند كه براي مقاصد ديگران چندان رمقي در آنها باقي نمي ماند . ولي آنهايي كه زندگيشان تأمين شده باشد به صرف اين دليل دست از كار نمي كشند . خشايار شاه وقتي به آتن لشكر كشيد نه خوراك كم داشت و نه پوشاك و نه زن . فرانسيس قديس و ايگناتيوس لويولا نيازي نداشتند كه براي گريز از فقر دست به تأسيس فرقه هاي بزنند . اينها مردان برجسته اي بودند . همچنين در داستان رستم و سهراب ، قصه هاي شاهنامه و قصه هاي تاريخي نظير هيتلر ، ناپلئون و غيره … ما به طرز زيبايي ميل انسانها در داشتن تسلط و قدرت داشتن به ديگران و به همان نسبت تسليم پذيري و عقايد و خواسته هاي ديگران را قبول داشته اند را ديده ايم .

  ولي مختصري از آن « قدرت» در همه مردمان وجود دارد . همين عنصر است كه همكاري اجتماعي را دشوار مي سازد . زيرا هر كدام از ما ميل داريم كه اين همكاري را بصورت همكاري ميان خدا و پرستگانش در نظر بياوريم .

  رقابت ، نياز به سازش و حكومت ، ميل به شورش ، همراه با آشوب و خونريزي گاه و گاه از همين جا برمي خيزد از ميان هوسهاي بي پايان انسان ، هوسهاي قدرت و شكوه از همه نيرومندترند . اين دو هوس يكي نيستند . هرچند بستگي نزديك باهم دارند . نخست وزير قدرتش بيشتر و شكوهش كمتر است . پادشاه شكوهش بيشتر و قدرتش كمتر است . ولي معمولاً آسانترين راه به دست آوردن شكوه بدست آوردن قدرت است . اين نكته مخصوصاً در مورد مردماني كه با امور اجتماعي و سياسي سروكار دارند صادق است .

  اما اين مسئله از قديم الايام بود و در عصر ما نيز وجود دارد و خواهد داشت و همواره دو گروه و از آدميان در مقابل و در كنار هم ديده مي شوند . رهبران و قدرتمندان و در مقابل زيردستان و پيروان ، كساني كه خود موجب به قدرت رسيدن جباران مي شوند .

  برخي همواره مطيع و سربه راهند و برخي ديگر تنها در شرايط ترس و وحشت مجبور به اطاعت و فرمانبرداري از ديگران مي شوند .

  اصولاً چه تفاوتهايي ميان اين دو گروه از آدميان وجود دارد ؟

  رابطه ميان اين دو گروه چه نوع رابطه اي مي تواند باشد ؟

  خصوصيات شخصيتي هر گروه تابع چه رويدادي مي باشند ؟

  يكي از تفاوتهاي مشهور ميان زنان و مردان همين تفاوت در ميزان سلطه گري و سلطه پذيري آنان است . همواره زنان مطيع پدران ، برادران ، همسران بوده اند . گاهي سلطه پذيري زنان به حدي بوده است كه حتي هويت مستقل خود را از دست داده اند .

  براي پاسخ دادن به اين سوالات وسوالات ديگر در اين زمينه به نظرات دانشمندان و نويسندگان و روانشناسان نظر عميقي مي اندازيم .

  موضوع پژوهش

  موضوع تحقيق عبارت است از بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل .

  فايده و اهميت و هدف پژوهش

  اصطلاحات سلطه گري و سلطه پذيري كلماتي نيستند كه ما بخواهيم به سادگي از آنها عبور كنيم . آنها همواره دو روي سكه هستند . به همان نسبت كه ما در قديم هيتلر ، ناپلئون ، نادر شاه و رضاخان را داشته ايم ، كه با اعمال خشونت سعي در جلب و اطاعت و زورگويي به زيردستان بوده اند . امروزه نيز در قالب ها و به اشكال ديگري اين مفاهيم را در زندگي روزمرة خود داريم .

  ولي آنقدر گرفتار و دچار مشغله فكري هستيم كه وجود آنها را به شرايط زمان و موقعيت مكاني ربط مي دهيم . يا اينكه به سادگي از كنار آنها مي گذريم .

  چرا بايد عده اي به خاطر مقام قدرت و فرمانبرداري و ماديات افاد ديگر را تحت سيطره خود بگيرند . آن هم به شكل غير صحيح و اصولي آن ؟

  و چرا بايد افرادي خواسته هاي خود و عقايد خود را به خاطر نداشتن جايگاه ويژه اي كه به آنها داده نشده سركوب كرد و تن به اطاعت افراد بالا نسبت بدهند .

  چگونه مي توان رفتار فردي را تبين كرد كه در مقابل بالا دستانش محجوب و سربه زير ، متواضع و حرف گوش كن ، اما در مقابل زير دستانش و يا همسرش ديكتاتوري است زورگو و خشن بررسي اين كه چه عواملي در ميزان سلطه گري و سلطه پذيري انسانها نقش دارد و چه تفاوتي ميان زنان شاغل از نظر سلطه گري و سلطه پذيري وجود دارند . مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفته است .

  فرضيه پژوهش

  ميزان سلطه گري در زنان شاغل نسبت به زنان غير شاغل بيشتر است .

  تعريف متغير

  ويژگيهايي كه پژوهشگران مشاهده و اندازه گيري مي كنند متغير ناميده مي شود . واژه متغير به ويژگي اطلاق مي شود كه بيش از يك ارزش به آن اختصاص داده مي شود و تغييرات را از فردي به فردي يا از شي به شي ديگر نشان مي دهد . متغير را مي توان به دوطبقه كمي و كيفي تقسيم كرد . متغيرهايي كمي به متغيرهايي اطلاق مي شوند كه از نظر مقدار يا ارزش متفاوت هستند و به صورت عدد نوشته مي شود مانند : سن، متغيرهايي كه از نظر كيفي متفاوت هستند و به صورت غير عددي نشان داده مي شوند متغير كيفي ناميده مي شوند نظير جنس ـ رنگ مو متغير بر اساس نقشي كه در پژوهش به عهده دارد به دو دسته مستقل و وابسته تقسيم مي شوند .

  فصل اول : طرح تحقيق

  تعريف اصطلاحات

  سلطه گريDominance-Aauthoritarianism

  قرارگرفتن در مرتبه بالاتر در نظامي از سلسله مراتب مبني بر سلطه گري ، پديده اي رايج است در جوامع انساني و برخي گروه هاي حيواني .

  تعريف عملياتي : سلطه گري خصلتي است كه با مقياس 4 آزمون برن رويتر سنجيده مي شود .                                 ( كسب حداكثر نمره)

  سلطه پذيري :somission

  قرارگرفتن درمرتبه پايين تري در نظامي از سلسله مراتب مبتني بر سلطه گري

  تعريف عملياتي : خصلتي كه بامقياس 4 آزمون سنجيده مي شود (كسب نمره ، حداقل)

  ساديسم :sadism

  آزارگري ، انگيزه اي بيمارگون براي ايجاد درد و ناراحتي در ديگران .

  مازوخيسم :Masochism

  آزار طلبي ، گرايش بيمارگون به ايجاد درد در خود به دست خود يا ديگران .

  اطاعت :Compliahce

  گونه اي از نفوذ اجتماعي كه در آن شخصي به ظاهر همنوايي نشان مي دهد به منظور كسب پاداش و يا اجتناب از تنبيه ولي اين لزوماً به معني آن نيست كه وي به عقايد ورفتاري كه ابراز مي كند اعتقاد دارد .

  درون گرايي :

  آنهايي كه جهت گيري درونگرايي دارند به گوشه گيري علاقمند علاقه آنها بيشتر به انديشه هاي خود معطوف است تا ارتباط برقرار كردن با ديگران .

  برون گرايي :

  آنهايي كه جهت گيري برون گرايي دارند بيشتر به صورت رفتار اجتماعي به معاشرت با ديگران و علاقه به تماس با جهان خارج جلوه گر مي شود تا غرق شدن در انديشه هاي خود .

  فصل دوم : ادبيات ، پيشينه تحقيق

  بررسي مقايسه اي خصيصة سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل

  فصل دوم پژوهش مشتمل بر سه بخش مي باشد . در بخش اول نظرات روانشناسان و مكاتب مخالف روان شناسي را كه درمورد سلطه گري و سلطه پذيري بحث كرده اند آورده شده است .

  در بخش دوم اصطلاحات و تعاريف مختلفي از روانشناسي اجتماعي كه درمورد سلطه گري و سلطه پذيري شده است و به روشن شدن مطلب كمك مي كند آورده شده است تا كه ما دريابيم كه يك فرد قدر طلب چگونه برديگران تسلط مي يابد و ديگر اينكه چگونه افرادي ديگر استقلال خود را از دست مي دهند و سلطه او را قبول مي كنند و دربخش سوم بر مروري از كارهاي انجام شده عملي در اين زمينه اختصاص دارد .

  بخش اول : { از فصل دوم}

  سلطه گر كيست ؟ سلطه پذير كيست ؟

  سلطه گرايي يكي از خصوصيت هاي شخصيتي است كه از زمان پژوهش كلاسيك { آدورنوـ فرانكل ـ نرونشويك ـ لونيسون و سان فورد 1950} تاكنون به دفعات مورد مطالعه قرار گرفته است .مروي چري و بيرون (1977) در مطالعات مربوط به اين ميدان نشان مي دهد كه چگونه تجليات رفتاري خصوصيت شخصيتي سلطه گرا به موقعيتي مربوط كه در آن فرد در تعامل است .توصيفي كه وارلا (1971) از شخصي سلطه گر دارد را مي توان به عنوان تعريف سنتي اين شخصيت به حساب آورد . {وارلاـ 1971}

  نوعي شخصيت است كه خصوصيت آن عبارت است از وجود نگرشهاي بسيلر شديد و تنبيهي در مورد اقليتهاي شخصي ، همراه با چاپلوسي از مرجع بالاتر .

  فرد سلطه گر همچنين نسبت به ابهام ناشكيباست… هر چيز را بر حسب سياه و سفيد خوب يا بد مي بيند مناسبتهاي بين مردم را بيشتر بر طبق منزلت و سلسله مراتب مي بيند تا دوستي ، نسبت به ايده هاي ديگران ناشكيباست . اغلب بطور پاتولوژيك متوجه امور سكي است . اما اغلب چنين علايقي راواپس مي زند .1 وارلا نشان داده است كه يك تساوي چگونه مي تواند از ارزيابي ميزان سلطه گرايي افراد مشخص در طرح موقعيتهاي ترغيبي استفاده كند .2{استوارات ـ 1369}

  توصيفي كه اريك هافر از شخص سلطه پذير دارد اين گونه است .

  مردمي كه زندگي آنها بي ثمر و عاري از ايمني است . بيش از مردم خود بسنده ومتكي به نفس به فرمانبرداري تمايل نشان مي هند . از نظر افراد ناكام ، آزادي از مسئوليت ، جالب تر از آزادي از محدوديت است . آنها مشتاقانه طالب معامله پاياپاي ، تقديم استقلال خويش را در برابر آسودگي از سنگيني اراده كردن ، تصميم گرفتن و مسئول شكست محتوم بودن است .{اريك ـ1371}

  آنها از روي ميل عنان زندگي خويش را به دست كساني مي سپارند كه برنامه ريزي ، فرماندهي و بر دوش كشيدن تمام مسئوليتها را مي پذيرند . چرا كه افرادي كه زندگي خود را ضايع و باطل شده مي بيند، بيش از آزادي طالب برادري و برابري هستند . شوق به برابري تا حدي با اشتياق به گمنامي يكي است به اين معني كه شخصي حكم يك تار را پيدا مي كند كه با تارهاي بي شمار ديگر پيرامون را به وجود مي آورد . تاري كه از ساير تارها قابل تميز نيست در اين صورت هيچ كس نميتواند روي ما انگشت بگذارد و ما را با سايرين مقايسه كند و پست تربودن ما را از سايرين درمعرض ديد بگذارد … { همان منبع ـ1371}

   

  1 {وارا 1971،ص289}

   

  2 ازكمپ، استوارات ، روانشناسي اجتماعي كاربرديوترجمه فرهاد ماهر ، انتشارات استان قدس رضوي1369ـ ص565 

  فهرست منابع

  1ـ ارونسون ، اليوت ، روان شناس اجتماعي ، ترجه دكتر حسين شكر شكن ، انتشارات رشد 1368

  2ـ از كمپ ، استوارت ،‌روان شناس اجتماعي كاربردي ، فرهاد ماهر ،‌انتشارات آستان قدس ، 1369

  3ـ استوار آنتوني ، نسل كشي و انگيزه ويرانگري در استان ، ترجمه پروين بلورچي نشر روايت ، 1373

  4ـ اشپر بر ، مانس نقد و تحليل جباريت ترجمه كريم قصيم انتشارات دماند ، 1363

  5ـ انكينسون ، هيلگارد ، زمينه روان شناسي ترجمه محمد نقي براهني و ديگران انتشارات رشد ، 1372

  6ـ پروين لارنس اي ، روان شناسي شخصيت (نظريه تحقيق) ترجمه محمد جعفر جوادي و پروين كديور انتشارات رسا ، 1374

  7ـ دلاور ، علي روشهاي آماري در روان شناسي و علوم تربيتي ، انتشارات دانشگاه پيام نور ، 1376

  8ـ راسل ، برتراند . قدرت ، ترجمه نجف دريابندي ، انتشارات خوارزمي چاپ سوم ، 1371

  9ـ روشيلارو ، آن ماري . روان شناسي اجتماعي ،‌ترجمه سيد محمد دادگران ، انتشارات مرواريد ، 1371

  10ـ شلكتون و فلچر تفاوتهاي فردي ، ترجمه يوسف كريمي و فرهاد جمهوري ، انتشارات فاطمي ، 1371

  11ـ نوشته جمعي از روان شناسان اجتماعي ، روان شناسي اجتماعي متون اساسي انگليسي و آمريكايي ، ترجمه پرويز سرندي ، دانشگاه تبريز ، 1377

  12ـ شاملو ،‌ سعيد مكتب ونظريه ها در روان شناسي ، انتشارات كهر ـ 1363

  13ـ شولتز ، اي پي شولتز ، تاريخ روان شناسي نوين ، ترجمه علي اكبر سيف و گروه مترجمان انتشارات رشد ، 1373

  14ـ فروم اريك ، جامعه سالم، ترجمه اكبر تبريزي انتشارات بهجت ، 1368

  15ـ فروم اريك ، داشتن يا بودن ، ترجمه اكبر تبريزي ،‌انتشارات مرواريد ، 1361

  16ـ كريمي ، يوسف ،‌روان شناسي اجتماعي انتشارات پيام نور ، 1375

  17ـ كريمي ، يوسف ، روان شناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم ) انتشارات پيام نور ، 1374

  18ـ كوئل ، راين هارد ، مقدمه اي بر روان شناسي و جامعه شناسي فاشيثم ، ترجمه مسعود كريم نيا نشر انديشه هاي نوين 1359

  19ـ گنجي ، حمزه ، آزمونهاي رواني ، انتشارات آستان قدس 1377

  20ـ لامرد ، اندره وبريتوم ،‌فرانسوا ، مقدمه تحقيق در روان شناسي ، ترجمه حمزه گنجي ، نشر پنا افزار ، 1373

  21ـ هامزاريك ، پيرو راستين ، ترجمه فيروزه خلعت بري ، انتشارات شباويز ، 1372

  22ـ هورناي ، كارن ، تضادهاي دروني ما ، ترجمه محمد جعفر مصفا ، انتشارات بهجت . 1373

  23ـ پايان نامه ، مقايسه ميزان سلطه گري و سلطه پذيري در زنان و مردان ، نگارش صديقه هاله صفرزاده دامغاني استاد راهنما : دكتر شمس اسفند آبادي ، سال تحصيلي 77ـ76

 • فصل اول: طرح تحقیق
  1 مقدمه
  2 موضوع پژوهش
  3 فایده و اهمیت و هدف پژوهش
  4 فرضیه پژوهش
  5 هدف و فایده تحقیق
  6 تعاریف عملیاتی
  فصل دوم:
  1 مقدمه
  2 پیشینه تحقیق
  1 بخش اول :
  سلطه گر کیست؟ سلطه پذیر کیست؟
  سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی
  // // // فروید
  // // // یونگ
  // // // اریک فروم
  // // // راسل
  // // // آدلر
  // // // هورنای
  // // // ملانی کلاین
  سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ
  // // // مانس اشپربر
  بخش دوم :
  همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه
  پذیری
  متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی
  متابعت
  همانند سازی
  درونی کردن
  توالی دام گستری
  محظوری اخلاقی موفقیت
  قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط
  فصل سوم:
  1 روش و ابزار تحقیق
  2 جامعه آماری
  3 نمونه آماری
  4 ابزار (پرسشنامه)
  فصل چهارم:
  1 روش تجزیه و تحلیل داده ها
  2 محدودیت های پژوهش
  3 پیشنهادات
  4 فهرست منابع


موضوع روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, نمونه روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, جستجوی روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, فایل Word روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, دانلود روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, فایل PDF روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, تحقیق در مورد روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, مقاله در مورد روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, پروژه در مورد روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, پروپوزال در مورد روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, تز دکترا در مورد روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, تحقیقات دانشجویی درباره روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, مقالات دانشجویی درباره روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, پروژه درباره روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, گزارش سمینار در مورد روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, پروژه دانشجویی در مورد روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, تحقیق دانش آموزی در مورد روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, مقاله دانش آموزی در مورد روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل, رساله دکترا در مورد روش تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی عمومی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان با نقش کلیشه های جنسیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز در شهر کرج در بهار1393 که علت مراجعه شان ضرب و شتم از سوی شوهر بود، که از این تعداد به 100 نفر پرسشنامه داده شد ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگری) وقتی نگاهی هرچند گذرا به جوامع امروزی و خانواده‌های مدرن! می‌اندازیم ، شک نمی‌کنیم که مهدکودک یک نیاز ضروری‌ است. مادرهایی که صبح زود برای انجام کار از خانه بیرون می‌روند و عصر خسته از کار برمی‌گردند، پدربزرگ و مادربزرگ‌هایی که یا نیستند و یا حوصله و توان نگهداری از نوه‌هایشان را ندارند ، محیط‌های ...

پایان­ نامه­ دوره­ ی دکتری در رشته­ ی جامعه­ شناسی مسائل اجتماعی ایران چکیده حق به شهر لوفور شامل دو مولفه­ی اختصاص دادن شهر به خود یا استفاده از شهر و مشارکت در شهر است و با ارائه­ی نقد مارکسیستی از نابرابری شهری، این مساله را مطرح می­کند که فضای شهری در راستای تحقق خواسته­های نظام سرمایه­داری، طبقه­ی حاکم و بدون توجه به نیازهای طبقات فرودست ساخته شده است. در این پژوهش، با توجه ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغل تعارض کار- خانواده در زنان شاغل دانشگاه های شهر یاسوج چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل رضایت شغلی براساس موضوع فرسودگی در زنان شاغل دانشگاهایش شهر یاسوج بوده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل دانشگاه یاسوج به تعداد 260نفر بوده است . حجم نمونه با ...

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (M.A) چکیده سلامت روان یکی از ملاک های اصلی ارزیابی یک جامعه است و بی شک نقش چشمگیری در کارآمدی وپیشرفت آن بازی می کند هدف: از پژوهش حاضر مقایسه میزان سلامت روان دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل وغیر شاغل می باشد روش : روش انجام پژوهش ازنوع علی مقایسه ای.جامعه آماری شامل داش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک شهرکرمانشاه که ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی چکیده تحقیق حاضر به بررسی «تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر ویژگی‌­های کارآفرینی آنها در شرکت‌های بیمه» پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت بیمه البرز است. حجم نمونه که بوسیله فرمول کوکران برآورد شد، خطای 5% برابر با 168 نفر است. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و مشخصاً «پیمایشی» ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی چکیده: از جمله موضوعات مهم در حوزه­ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه­ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست­گذاری است. بی­شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست­گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می­رود. ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جامعه ‌شناسی چکیده نقش زن، در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد در خانواده و جامعه بدون جایگزین است و همواره با برعهده داشتن مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش دارد. در این راستا مهمترین هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A ) رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی) چکیده در مقایسه با پژوهش در سایر حوزه های مدیریت ، موضوع حضور زنان در رده مدیریت به عنوان حوزه ای پژوهشی ، نسبتاً جدید است . همچنین احراز پست های کلیدی برای زنان بسیار پیچیده است و متغیر های زیادی را دربر می گیرد . مسئله مورد بررسی در پژوهش حاضر این است که چرا با وجود اینکه نیمی از نیروی انسانی جامعه ...

ثبت سفارش