پایان نامه بنتونیت

مشخص نشده 453 KB 26527 123
مشخص نشده مشخص نشده زمین شناسی
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چكيده:

  بنتونيت ي سنگ رسي با خاصيت ويژه اي مي باشد. رنگ اين سنگ در حالت هوازده سبز روشن و سبز مايل به زرد است و تركهايي مثل تركهاي موم سفت در آن موجود مي باشد. وقتيكه يك تكه از اين سنگ را خيس كنيم به چند برابر حجم خود افزايش پيدا مي كند و در اثر شكسته شدن به يك خمير صابوني تبديل مي شود.

  به طور كلي بنتونيتها به سه دسته تقسيم مي شوند:

  بنتونيت با تورم زياد يا بنتونيت سديم

  بنتونيت با تورم كم يا بنتونيت كلسيم

  بنتونيت با تورم متوسط يا بنتونيت متوسط

  بنتونيت فعال به خاكهايي گفته مي شود كه با يك ماده شيميايي تغييراتي در آن بوجود آورند. فعال سازي بنتونيتها بيشتر با استفاده از محلول آب نمك براي تعويض يونهاي كلسيم با سديم است كه با اين عمل خاصيت تورمي و تعليق پذيري بنتونيتها افزايش پيدا مي كند.

  گل سرشور يا رس رنگ زدا يا رس چربي زدا كه احتياج به فعال سازي ندارد و مصرف فعلي آنها براي تهيه گل حفاري، رنگ زدايي، خالص كردن روغنهاي معدني، جذب روغن از كف كارگاهها و غيره مي باشد.

  در فصل اول بنا به توضيح مختصري كه داده شد علاوه بر تعريف و تقسيم بندي بنتونيت، مصارف و كاربرد آن از جمله استفاده بنتونيت در گل حفاري- گندله سازي- بي رنگ كننده- مصارف كشاورزي- مواد سمي- كودها- كاتاليزور- مصارف ساختماني و ساير مصارف موردبحث و بررسي قرار گرفته است.

  كانسارهاي بنتونيت در شش منطقه ايران پديد آمده است كه بشتر آنها در ارتباط با فعاليتهاي ولكانيكي سنوزوئيك است كه كليه خصوصيات و مشخصات به تفصيل در فصل دوم آمده است.

  در فصل سوم كليه آزمايشات مربوط به بنتونيت معادن موجود در ايران مورد ارزيابي قرار گرفته است. در قسمت آزمايشگاه بنتونيت براي پي بردن به خصوصيات فيزيكي و شيميايي بنتونيتهاي ارسالي از معادن فعاليت هاي گوناگوني و براي تشخيص اينكه بنتونيت هاي استخراج شده در كداميك از مصارف صنعتي قابل كاربرد مي باشند انجام مي گيرد.

   

  مقدمه:

  ميليونها سال مواد معدني در دل خاك مدفون بوده اند و بشر به پيروي از نيازهاي تدريجي خود اقدام به كشف و بهره برداري از آنها نموده اند و پس از آن اعمال فرآيندهاي مناسب محصولات قابل استفاده در مورد امور مختلف از آنها بدست آورده است. تنوع مواد معدني و كاربردهاي متعدد هريك از آنها سبب شده است كه اين مواد بطور چشمگيري در زندگي روزمره ايفاي نقش كرده و در نتيجه استخراج معادن شاخه اي از فنون و علوم متداول گرديد. مسلم است كه بخش عمده اي از نيازهاي بشر بايد از زمين تأمين شود و پتانسيل كشاورزي و ذخاير معدني از منابع اصلي تأمين اين نيازها بوده است. ارتباط كشاورزي، صنعت و معدن با يكديگر جاي هيچ گونه بحثي ندارند. لذا نمي توان هيچ يك را بر ديگري ترجيح داد و در مسير تمدن بشر هريك جايگاه مخصوص به خود دارند.

  بديهي است كه معادن به عنوان تأمين كننده مواد اوليه صنايع موردتوجه قرار مي گيرند هميشه سعي بر اين بوده كه استخراج مواد معدني به صورت اقتصادي و امن صورت گيرد بدين منظور علاوه بر مطالعه گزارشها و نتيجه كارهاي معادن مختلف دنيا تحقيقات پيوسته اي در زمينه چگونه گي اكتشاف، بهبود تكنيك استخراج و كشف و كاربردهاي جديد مواد معدني صورت مي گيرد و امروز معدن كاري و صنايع معدني اقلام بسيار بزرگي از درآمد برخي از كشورها را تشكيل مي دهد.

   

  فصل اول

  مصارف بنتونيتهاي موجود در طبيعت و نحوه پيدايش

  1-1- تعريف بنتونيت

  بنتونيت يك ماده معدني از دسته رسها و شبه رسها است كه از كاني مونت موريونيت و به مقدار كم بيدليت (نوع پرمايه تر از بنتونيت آلومينيوم دار) تشكيل شده است.

  اصطلاح بنتونيت براي اولين بار در سال 1898 توسط نيت (Knight) به خاك رسي كه از شيل بنتون در آن زمان استخراج گرديد، اطلاق شد. نام شيل بنتون نيز از كوه فورت بنتون كه در 400 مايلي شمالي رودخانه راك (Rock) قرار دارد گرفته شده است.

  در اوايل قرن بيستم چندين زمين شناس تشخيص دادند كه اصولاً بنتونيت در لايه هاي سنگهاي كرتاسه و ترشيري بوده و از مواد آتشفشاني حمل شده منشأ مي گيرد اين تشخيص آنها را به خاستگاه بنتونيت كه توسط راس و (Roos) شانون (Shannon) عنوان شده بود هدايت كرد. به نظر آنها بنتونيت اساساً سنگي است مركب از يك شبه رس متبلور كه از تغيير حالت شيشه اي به حالت بلوري يك ماده آذري شيشه اي كه (معمولاً اغلب توف يا خاكستري آتشفشاني است) در اثر هوازدگي شيميايي تشكيل شده است و اكثراً داراي مقادير مختلفي از دانه هاي ديگري است كه به صورت بلور در شيشه آتشفشان وجود داشته اند.

  اين دانه هاي بلورين فلدسپات (معمولاً ارتوكلاسز و اليگوكلاز) بنتونيت، كوارتز پيروكسين ها زيركون و انواع ديگر كانيهاي مختلف مخصوص سنگ آذرين است.

  موروثي با باقت بي فرنژانس بالا، كيلواژ آسان، مشخصه كاني شبه رس دارابودن شكل ميكائي توف يا خاكستر بوده و معمولاً مونت موريونيت و يا مقدار اندكي بيدليت است.

  توصيف فوق براي بنتونيت به عنوان يك كاني سنعتي اين مشكل را به وجود مي آورد كه طبق بنتونيت محدود به خاكستر توف و ماده اوليه شيشه اي، اين تعريف و براساس خاستگاه اعلام شده آتشفشاني مي گردد و كانسارهاي مطبق داراي كانيهاي رسي كه بر اين تعريف انطباق داشته ولي نمي توانند بنتونيت ناميده شوند. خاستگاه نامعلوم دارند و يا فاقد مواد اوليه شيشه اي مي باشند از طرف ديگر بسياري از كانسارها در غرب امريكا و ساير نقاط دنيا كه استخراج و بنام بنتونيت بفروش مي رسند با تعريف فوق مطابقت ندارد.

  شايد مهمترين تعريف براي بنتونيت بعنوان يك كاني صنعتي توصيف ارائه شده توسط گريم (Grim.A.R) در مادريد اسپانيا در سال 1972 است.

  طبق اين تعريف بنتونيت، خاك بنتونيت خاك رسي است كه ذاتاً از كانيهاي اسمكتيت بدون توجه به خاستگاه آن تشكيل شده است.

  با اين تعريف اختلاف بين بنتونيت عنوان شده توسط زمين شناسان و بنتونيت صنعتي از بين رفته و مشكل رسهاي اسمكتيتي كه از سنگهاي آذرين غير از توف خاكستر يا شيشه تشكيل شده، يا اسمكتيت هايي كه رسوبي بوده و منشأ نامعلومي دارند حل مي شود. در هر صورت وقتي بنتونيت با اين تعريف و معني بكار مي رود جزو سنگهاي داراي بيش از يك كاني محسوب و در خيلي از موارد تشخيص آن از كل سر شور (Fullers Earth) ممكن نخواهد بود. بنتونيت ها را به چندين طريق تقسيم بندي مي نمايند كه يكي از اين روشها تقسيم بندي برمبناي ظرفيت تورمي آنها در حالت تر يا مخلوط با آب است. چنانكه بنتونيت هايي كه داراي يون سديم Na+ غالب يا يون سديم قابل تعويض فراوان مي باشند ظرفيت تورمي خيلي زيادي از خود نشان مي دهند و وقتي به آنها آب اضافه شود، توده هاي ژل مانندي را تشكيل مي دهند.

  ظرفيت تورمي بنتونيت هايي كه كلسيم قابل تعويض آنها از ساير يونها بيشتر است (Ca++) كمتر از نوع سديم دار آن است. بعضي از انواع كلسيم دار كمي بيش از رسهاي معمولي متورم مي شوند و در آب به صورت گلوله هاي ريز با دانه هاي به هم چسبيده در مي آيند.

  بنتونيتهاي داراي كلسيم و سديم متوسط، بنتونيتهاي مخلوط ناميده مي شوند. تمايل اين نوع به تورم متوسط بوده و ژل كم حجمي را نسبت به نوع سديم دار (با وزن مساوي) تشكيل مي دهند.

  بنابراين با توجه به موارد بالا بنتونيتها را به سه دسته زير تقسيم مي كنند:

  الف) بتونيت با تورم زياد يا بنتونيت سديم

  ب) بنتونيت با تورم كم يا بنتونيت كلسيم

  ج) بنتونيت با تورم متوسط يا بنتونيت متوسط

  در صنعت به بنتونيت ها با تورم كم و متوسط عنوان ساب بنتونيت (Bentonite Sub) اطلاق مي گردد.

  بنتونيت در امريكا برحسب محل جغرافيايي كانسار و همچنين كاربردهاي آن تقسيم بندي مي كنند مثلاً:

  بنتونيت هاي جنوبي، به بنتونيت هاي كلسيم كم تورم واقع در كنار خليج مكزيك گفته مي شود.

  بنتونيت وايومينگ يا غربي، به بنتونيت هاي سديم با تورم زياد واقع در وايومينگ و ايالات نزديك آن گفته مي شود.

  بنتونيتهاي گل حفاري بنتونيتهاي چسبيده مصرفي در ماسه ريخته گيري و بنتونيت چسبيده يا كونيتي با توجه به مصرف آنها توسط بازرگانان عنوان مي شود.

  ساير عناوين مثل بنتونيت ييلد بالا و ييلد پايين، بنتونيت ژل بالا و پايين، بنتونيت با مقاومت زياد و كم نيز براي تشخيص بنتونيت از نظر كيفي در بازار مصطلح است.

  تقسيم بندي مختلف ديگري نيز وجود دارد كه خيلي مودر توجه نيست. بنتونيت داراي چنان انواع گوناگوني است كه بعضي از آنها در تقسيم بندي متعارف نمي گنجد يكي از اين بنتونيت ها مكتوريت است كه داراي خاصيت تورمي زيادي بوده و از نوع اسمكتيت ليتيم دار است كه عمدتاً در كاليفرنيا و ايالتهاي هم جوار آن قرار دارند و نمي توانند جزو بنتونيتهاي وايومينگ قرار گيرند و حتي در غرب قرار نگرفته اند تا جزو بنتونيتهاي غربي محسوب گردند. غير از آن بنتونيت هايي هستند كه منيزيم (Mg++) و يا هيدروژن (H+) فراوان داشته و يا يون قابل تعويض غالب دارند. اين نوع بنتونيت سديم يا كلسيم دار نبوده و ظاهراً بعضي از آنها خاصيت تورمي كمي داشتند و بقيه ظرفيت تورمي نسبتاً بالايي دارند.

  بنتونيت هاي ديگري نيز وجود دارد كه بنتونيتهاي پتاسيم (K) بنتونيت يا متابنتوني ناميده مي شوند. اين بنتونيت ها در سنگ هاي پالئوزوئيك نواحي آپالاچي و دره مي سي سي پي و جاهاي ديگر يافت مي شوند و ظاهراً از خاكسترهاي آتشفشاني تشكيل شده اند. عموماً داراي ايليت و مخلوطي از كاني هاي لايه اي هستند. پيشوند متا در متابنتونيت از متامورفيسم مي آيد، چرا كه عقيده بر اين است كه اين نوع بنتونيت به وسيله عمل دگرگوني با درجه پائين يا دياژنز پديد آمده است. سابقاً از اين نوع بنتونيتها براي خالص كردن چربي خوك استفاده مي گردند.

  گل سرشور (Fullers Earth) يا رس رنگ زدا يا رس چربي زدا به رسها يا ساير مود خاكي دانه ريز گفته مي شود كه بدون احتياج به فعال سازي مصنوعي كم و بيش رنگ زدا و جاذب رطوبت بوده و براي مصارف ديگر نيز بكار مي روند از نظر تركيبي يا كاني شناسي ويژگي خاصي ندارد. اين عنوان براي اولين بار به خاكهايي كه براي شستشو و پاك كردن پشم بكار مي رفت اطلاق گرديد. عمل آن در اين شستشو جداكردن روغن و كثافت از پشم بود. نيم قرن پيش وقتي متوجه شدند كه مردم محلي از اين خاكها براي چربي زدايي و تميزكردن پشم استفاده مي كنند پرسشهايي را شروع كرده و مشاهده كرده اند كه اين خاكها توانايي رنگ زدايي و خالص كردن روغنهاي معدني نباتي و حيواني را نيز دارند.

  مصرف فعلي آنها بيشتر براي رنگ زدايي و خالص كردن روغنهاي معدني است ولي در مصارفي چون جذب روغن از كف كارگاهها و در بعضي موارد جهت تهيه گل حفاري و به عنوان پركننده كه خواص غير از جاذب بودن مي باشد نيز بكار مي روند.

  رسهاي سفيدكننده (Bleeching clays) به خاكهاي فعال طبيعي يا ساير بنتونيتها و رس هاي ديگر (مثل بوكسيت) اطلاق مي شود كه بوسيله اسيد بصورت صنعتي فعال مي شوند البته به رسهاي طبيعي فعال نيز كه داراي اين خاصيت هستند رس سفيد كننده گفته مي شود و هردو نوع جزو رسهاي جاذب نيز دسته بندي مي گردند. عنوان رسهاي جاذب نيز به خاكهاي فعال طبيعي كه به عناوين مختلف بمنظور جذب بكار مي روند گفته مي شود. اين خاكها غير از آنهايي است كه براي عمل آوردن روغن بكار مي روند.

  مأخذ و منابع

  اترودي، سيروس (1371) كاني شناسي سيليكاتها، دانشگاه پيام نور

  اسكوئي، اصغر، عربيد حميد (1365) گزارش مقدماتي اكتشاف زئوليت در منطقه ميانه سازمان زمين شناسي كشور، مركز تبريز

  خاكزاده، احمد، كاني شناسي، سيليكاتهاي (جزوه درسي) دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد ؟؟؟؟

  سرابي، فريدون (1369) كاني شناسي نوري، دانشگاه تهران

  قرباني منصور (1372) زئوليت در منطقه طالقاني- شركت سنگها و كانيها

  لطفي محمد (1370) زئوليت هاي منطقه رودهن اولين سمينار كاني شناسي

  كريستالوگرافي ايران، دانشكده بوعلي همدان

  مصلحي، زهره (1371) زئوليتها و تعويض يوني، شركت سنگها و كانيهاي صنعتي ايران

  وحدتي، دانشمند فرهاديان (1365) گزارش زئوليت جنوب شرق سمنان، سازمان زمين شناس كشور

  Stanle, J, Lefond, editor (1983) industrial Minerals and Rock, Volume2

 • فهرست

  چكيده

  مقدمه

  فصل اول: مصارف بنتونيتهاي موجود در طبيعت

  1-1- تعريف بنتونيت

  2-1- مصرف و كاربرد بنتونيت

  3-1- گل حفاري

  4-1- گندله سازي

  5-1- دانه هاي جاذب

  6-1 مصارف كشاورزي

  7-1- بيرنگ كننده (رنگ زدايي يا سفيدكردن)

  8-1- گلوله سازي غذاي حيوانات

  9-1- مواد سمي

  10-1- كودها

  11-1- نيازهاي مهندسي سويل

  12-1- مصالح ساختماني

  13-1- كاتاليزور

  14-1- ساير مصارف

  فصل دوم: زونهاي بنتونيتي ايران

  1-2- زون سمنان- ترود

  1-1-2- كانسار بنتونيتي رشم

  2-1-2- كانسار بنتونيتي سوسن دار

  3-1-2- نشانه معدني تميدان تير

  2-2- زون ايران مركزي

  3-2- زون تفرش تكاب

  4-2- تركيب شيميايي

  1-4-2- درصد سيليس

  2-4-2- عيار اكسيد آلومينيوم

  3-4-2- عيار اكسيد آهن

  4-4-2- درصد سديم و پتاسيم

  5-4-2- درصد آب

  6-4-2- درصد اكسيد منگنز

  5-2- سن زمين شناسي

  6-2- محيط تشكيل بنتونيت

  7-2- خاستگاه بنتونيتهاي ايران

  8-2- چگونگي تشكيل بنتونيت

  9-2- توليد جهاني بنتونيت

  10-2- انواع كانيهاي موجود در طبيعت

  11-2- متالوژي بنتونيت و كانسارهاي موجود در جهان

  1-11-2- متالوژي

  2-11-2- كانسارهاي عمده جهان

  فصل سوم: آزمايشات مربوط به بنتونيت و معادن موجود در ايران

  1-3- آزمايشگاه تعيين كيفيت بنتونيت

  2-3- بعضي از مصارف بنتونيت

  3-3- آزمايشهاي انجام شده در آزمايشگاه

  1-3-3- آزمايش فيلتر پرس

  2-3-3- آزمايش اندازه گيري جذب آب و رطوبت پذيري بنتونيت

  3-3-3- آزمايش ييلد

  4-3-3- آزمايش تعيين درصد مونت موريونت

  4-3- بعضي از دستگاههاي مورد استفاده در آزمايشهاي ذكرشده براي بنتونيت

  5-3- معدن بنتونيت چاه كشمير

  1-5-3- موقعيت جغرافيايي محل

  2-5-3- زمين شناسي منطقه معدن

  3-5-3- بخشهاي معدن چاه كشمير

  4-5-3- نحوه استخراج معدن

  5-5-3- نمونه گيري جهت آزمايش

  6-5-3- تجهيزات و ماشين آلات معدن چاه كشمير

  7-5-3- حمل به سوي كارخانه

  8-5-3- موارد مصرف بنتونيت چاه كشمير در صنعت

  6-3- معرفي تعدادي از معادن بنتونيت موجود در ايران

  7-3- معدن بنتونيت خور و بيابانك

  1-7-3- موقعيت جغرافيايي

  2-7-3- زمين شناسي كلي منطقه

  3-7-3- زمين شناسي معدن

  4-7-3- توضيحات كلي راجع به معدن بنتونيت خور و بيابانك

  5-7-3- عمليات استخراج

  6-7-3- باطله هاي كنارزده شده

  8-7-3- تجهيزات معدن بنتونيت خور

  9-7-3- پرسنل شاغل در معدن خور بيابانك

  10-7-3- موارد مصرف بنتونيت خور بيابانك

  8-3- معدن بنتونيت خور ترود.

  9-3- معدن بنتونيت چاه ريسه

  1-9-3- موقعيت جغرافيايي

  2-9-3- زمين شناسي منطقه

  3-9-3- خصوصيات كلي منطقه بنتونيت چاه ريسه

  4-9-3- تجهيزات و پرسنل معدن چاه ريسه

  10-3- آزمايشات انجام شده جهت كنترل كيفي

  بنتونيت براي كاربردهاي مشخص

  تست فيزيكي

  نتيجه گيري

  پيشنهادات و انتقادات

  مأخذ و منابع


موضوع پایان نامه بنتونیت, نمونه پایان نامه بنتونیت, جستجوی پایان نامه بنتونیت, فایل Word پایان نامه بنتونیت, دانلود پایان نامه بنتونیت, فایل PDF پایان نامه بنتونیت, تحقیق در مورد پایان نامه بنتونیت, مقاله در مورد پایان نامه بنتونیت, پروژه در مورد پایان نامه بنتونیت, پروپوزال در مورد پایان نامه بنتونیت, تز دکترا در مورد پایان نامه بنتونیت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بنتونیت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بنتونیت, پروژه درباره پایان نامه بنتونیت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بنتونیت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بنتونیت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بنتونیت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بنتونیت, رساله دکترا در مورد پایان نامه بنتونیت

پايان نامه مقطع کارشناسي  رشته استخراج معدن سال 1384 امروزه کليه مسائل مربوط به مهندسي پيوند عميق و تنگاتنگي را با موضوع حفاظت محيط زيست پيدا کرده اند و اين بحث علي الخصوص در زمينه علم

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و ... گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان ...

پایان‌نامه برایدریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده ایجاد صنایع یکی از راهبردهایی است که به توسعه روستاها کمک می کند صنعتی شدن مناطق روستایی به عنوان شتاب دهنده ایجاد اشتغال پایدار و کار آمد ترین چاره ساز حل مشکل بیکاری روستا است نظریه صنعتی شدن و طرح ریزی مطلوب صنایع در مناطق روستایی به عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال پایدار و به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A. «گرایش بیوتکنولوژی» چکیده امروزه به دلیل کاهش منابع سوخت های فسیلی و اثرات مخرب این نوع سوخت ها بر محیط زیست، محققان به فکر جایگزین کردن آن می باشند. در سالهای اخیر، سوخت بیودیزل به علت تجدید پذیری و خاصیت آلایندگی کمتر، مناسب ترین جایگزین سوخت دیزل محسوب می گردد. منابع اولیه تولید بیودیزل شامل ضایعات چوبی، تفاله های محصولات ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:مهندسی کشاورزی علوم باغبانی گرایش: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه چکیده تنش خشکی یکی­ از ­­مهم­ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در­مناطق خشک و نیمه خشک جهان، مانند ایران است. اهمیت استفاده از منابع آبی و بروز خشکسالی­های اخیر، روش­های متفاوتی را در مصرف بهینه آبی می­طلبد. به منظور بررسی تأثیر سوپرجاذب­های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته توسعه روستائي (M.SC) 1386 چکيده : پس از انقلاب اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است در اين راستا فعالتيهاي

مقدمه: در چند دهه اخير تمرکز جمعيت در شهرهاي بزرگي نظير تهران بازار مصرف بزرگي را براي محصولات کشاورزي فراهم کرده است. لذا زمين هاي کشاورزي، تا شعاع زيادي نسبت به اين مراکز براي رفع نيازهاي غ

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مديريت فناوري اطلاعات گرايش تجارت الکترونيک بهمن 1390  چکيده:               يکي از مهمتري

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مديريت «M.A.» گرايش: مالي زمستان 1391   چکيده     هدف پژوهش حاضر، تبيين رابطه­ي بين شايستگي­هاي رهبري

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي صنايع  گرايش صنايع شهريور   1393 چکيده : بسياري از اقتصاد‌دانان کشاورزي را به عنوان نيروي محرکه رشد اقتصا

ثبت سفارش