پایان نامه جاوا اسکریپت

مشخص نشده 305 KB 26626 55
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی فناوری اطلاعات IT
قیمت قبل:۶۱,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه سال 1386

  مقدمه :

  انتخاب موضوع جاوااسكريپت،به معني ورودبه دنياي طراحي و برنامه نويسي صفحات وب است. وب جهاني كه در ابتدا تنها بعنوان مخزني از اطلاعات مختلف كه درقالب صفحاتي ساكن تنظيم شده بودند در نظر گرفته ميشد. با رشد سريع خود توانست به يكي ازمهمترين وسايل آموزشي ،ارتباطي ،تجاري و تفريحي تبديل شود. به موازات رشد سريع اين رسانه، ابزارهاوروشهاي توسعه آن نيز رشد كرده و متحول شده است .                  

  گـر چه جـاوااسكـريپت يك زبان برنامه نويسي است،اما فراگيري آن بسيار ساده است. برخلاف اكثر زبانهاي برنامه نويسي،براي آموختن اين زبان به دانش زيادي نياز نداريد.سادگي ودر عين حال تواناييهاي فوق العاده اين زبان آنرا به يك ابزار مشهور وپر طرفدار براي برنامه نويسي در صفحات وب تبديل كرده است . در واقع امروزه كمتر صفحه وبي را مي يابيد كه در آن از جاوااسكريپت استفاده نشده باشد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  جاوااسكريپت چيست؟

  وب جهاني (WWW)،درابتدا رسانه اي محسوب مي شد كه چيزي بيش از متن در خود داشت.

   نسخة اوليه HTMLحتي قابليت تعريف يك تصوير گرافيكي را نيزدرصفحه نداشت.سـايتهاي وب امروزي مي توانند شامل قابلـيتهاي  بسياري ازجمله تصاويرگرافيكي،صوت،انيميشن،ويديو وسايرمطالب چندرسانه اي باشند.زبانـهاي اسكـريپت نويسي وب، مانندجـاوااسكـريپت ، يكي ازساده ترين روشهاي ايجاد رابطة متقابل باكاربران وخلق جلوه هاي ديناميك محسوب ميشوند.

  1ـ1)اصول اسكريپت نويسي درصفحات وب :

    اساساً انسانها براي انتقال دادن دستورات خود به كامپيوتر از زبانهايC,Basic وجاوا استفاده ميكنند.اگرشما باHTML آشنا باشيد بايدگفت حداقل يك زبان كـامپيوتري رامي شناسيد.به كمك دستورات زبانHTML مي توان با ساختار يك صفحه وب را تعريف كرد.مرورگر با اطـاعت از اين دستورات ظاهر صفحه رابراساس ساختار مورد نظر تنظيم مي نمايد.

   HTML يك زبان علامتگذاري ساده متن مي باشد،نمي تواند با كاربران رابطة متقابل ايجاد كندويا ازآنجايي  كه براساس شروط خاصي تصميماتي رااتخاذ كند. براي انجام اعمالي ازاين قبيل بايد از زبانهاي پيـچيده تري كمك گرفت. چنين زباني مي تواند يك زبان برنامه نويسي ويا يك زبان اسكريپت باشد.

  اكثرزبانهاي برنامه نويسي پيچيده هستند.درمقابل، زبانهاي اسكريپتي معمولاً ازساختاربسيارساده تري برخوردار هستند.دراين زبانها ميتوان به كمك دستوراتي ساده،برخي ازعمليات موردنظررابانجام رساند.زبانهاي اسكريپتي

   نداشته مي شوند.چنين سندي ميتواند يك HTML تركيب شده ومجموعه آنها در يك سندHTML  وب با دستورات صفحه ديناميك وب ايجادكند.

  2ـ1)اسكـريپتهاو برنامه ها:

  دستورات جـاوااسكـريپت براي اجرا شدن به يك مرورگر وب (Web Browers) و يابه طور كلي به يك نرم افزار مفسر جاواسكريپت (JavaScript Interpreetr) نياز دارند. بعضي از زبانهاي برنامه نويسي بايد قبل از اجرا به كدهاي زبان ماشين ترجمه شده و يا اصطلاحاً كمپايل شوند .

  در مقابل ، دستورات جاوااسكريپت در هنگام اجرا تفسير مي گردند. به عبارت ديگر مرورگر با خواندن هر يك از اين دستورات آنرا تفسير و اجرا مي نمايد.

  زبانهايي كه تفسير مي شوند يك مزيت بزرگ دارند و آن اين است كه نوشتن و يا تغيير دادن دستـورات HTMLچنين زباني بسيارساده است .مثلاً تغيير يك برنامه جاوااسكريپت به سادگي تغيير دستورات دريك سند HTML مي باشد اين تغيرات به محض بار شدن مجدد سند در صفحه وب اعمال خواهند شد.

  3ـ1)معرفي جـاوااسكـريپت:

  جـاوااسكـريپت براي اولين باربه وسيله شركت نت اسكيپ توسعه يافته ودرمرورگرnetscapenavegator  به كار گرفته شد . اين زبان،اولين زبان اسكـريپتي در عرصه وب به شماررفته و همچنان پر استفاده ترين زبان اسكـريپتي ميباشد.

  جاوااسكريپت در ابتداlivescript نام داشت ودرسال 1995درنسخه دوم netscapenavigator به كارگرفته شد سپس به جهت رابطه اي كه با جاوا برقرار نمود جـاوااسكـريپت نام گرفت.

  4ـ1)قابليتهاي جـاوااسكـريپت:

  1.افزودن پيغامهاي متحرك و متغير به نوار وضعيت (status bar ) مرورگر.

  2.بررسي محتويات يك پرسشنامه و انجام عمليات لازم بر روي آن قبل از ارسال پرسشنامه به سوي سرويسگر .

  3.نمايش پيغامهاي دلخواه بـراي كـاربرچه از داخل صفحه وب و چه ازطريق پنجره هاي هشـدار         (Alert windowse ) ساخت انيميشن و يا تصاويري كه در اثر حركت يا كليك كردن موس تغييرمي يابند.

  4.تشخيص نوع مرورگر و نمايش دادن مطالب بر اساس آن.

  5.تشخيص برنامه هاي اتصالي نصب شده و هشدار به كاربر در صورت نياز به يك برنامه اتصالي خاص.

  موارد بالا تنها نمونه هاي اندكي از قابليتهائي هستند كه جاوااسكريپت مي تواند به يك صفحه وب بيفزايد.

  با استفاده از اين زبان مي توان برنامه هاي كاملي را در يك صفحه وب خلق كرد . ما در اين تحقيق سعـي

   مي كنيم به آموزش اين زبان بپردازيم.

  5ـ1)تفاوتهاي جـاوا و جـاوااسكـريپت:

  اين دو زبان ذاتاً با يكديگر متفاوتند . مهمترين اين تفاوتها عبارتند از :

  1.اپلتهاي جاوا براي اينكه بتوانند در يك مرورگر وب اجرا شوند ، بايد كمپايل شده و به فايلهايي با پسوند class تبديل شوند . در مقابل جـاوااسكـريپت از دستورات متني استفاده كرده و مي توانددر يك سند HTML نوشته شود.

  2.اپلتهاي جـاوا معمولاً در يك پنجره يا يك قسمت جداگانه از صفحه اجرا مي شوند ولي دستورات جـاوااسكـريپت ميتواند بر روي هر قسمت از صفحه وب تأثيربگذارند.

  3.در حالي كه جـاوااسكـريپت براي نوشتن برنامه هاي ساده، افزودن قابليتهاي ديناميك و ايجاد رابطه متقابل با كاربران بسيار مناسب است، به كمك جـاوا مي توان برنامه هايي كاملاِ پيچيده خلق كرد. براي مثال يك نسخه از پردازشگر متنcorels wordperfect  كه با استفاده از جـاوا نوشته شده در دسترس قرار دارد .

  بايد گفت انجام چنين پروژه اي به كمك جـاوااسكـريپت كاملاً غير ممكن است .علاوه بر موارد مذكور،تفاوتهاي زيادديگري بين اين دوزبان وجود دارد .به هرحال نكته مهم اين است كه به خاطر داشته باشيد جـاوااسكـريپت و جاوا دو زبان كاملاً متفاوت هستند.هر دوي اين زبان درموارد خاصي مفيد هستند و حتي ميتوان از هر دوي آنها در يك صفحه وب استفاده كرد .

  6ـ1)چگونه جـاوااسكـريپت در يك صفحه وب قرار ميگيرد ؟

  همانطوركه ميدانيدypertext Markup LanguageHTML  زبان خلق صفحات وب ميباشندبراي يادآوري ليست زير را در نظـربگيريد.ايـن ليست يك سندHTML ساده با يك عبارت جاوااسكريپت رانشـان ميدهد:

  OUR HOME  PAGE

  THE  SOCIETY

  WELCOME TO OUR WEB PAGE. UNFORTUNATELY.

  اين سند ،از يك قسمت سر (Head) ، كه بيـن دستورات …  قرار گرفته،ويك قسمت بدنه (Body) ، كه بـه وسيله دستورات…  مشخص گرديده ،تشكيل شـده است. بـراي افـزودن دستورات جـاوااسكـريپت به يك صفحه ،بايد از دستور برخورد كند،با دستورات جاوااسكريپت مواجه خواهد شد.در اكثر موارد،استفاده از عبارات جـاوااسكـريپتي در خارج از محدوده دستور قرار دارد.

  بخاطرداشته باشيدكه بين دستـورات آغازي وپاياني هيچ چيز بجزعبارتهاودستورات  جاوااسكـريپت قرار ندهيد. حتي اگر در اين بين يك دستور مجازHTML نيزوجودداشته باشد ، مرورگريك پيغام خطا نمايش خواهد داد.

  بررسي قابليتهاي جاوااسكريپت:

  1.زيباتر كردن ظاهر يك صفحه وب به كمك جاوااسكريپت

  2.خلق پيغامهاي متحرك

  3.قابليتهايي كه جاوااسكريپت در مورد تصاوير و انيميشن‌ها در اختيار ما مي‌گذارد.

  4.استفاده از جاوااسكريپت براي ارزيابي محتواي پرسشنامه‌ها

  5.تشخيص نوع مرورگر به كمك جاوااسكريپت

  6.استفاده از جاوااسكريپت براي كار با برنامه‌هاي اتصالي

  7.خلق برنامه‌هاي پيچيده‌تر به كمك جاوااسكريپت

  8.چگونه مي‌توانيم يك اسكريپت را از يك صفحه ديگر به صفحه وب خود منتقل كنيم.

  1ـ3)زيباتركردن ظاهر يك صفحه وب به كمك جاوااسكريپت :

  اگر تاكنون به مرورصفحات وب جهاني پرداخته باشيد،مطمئناً به صفحات خسته‌كنندة زيادي برخوردكرده‌ايد بايد گفت يكي از مهمترين موارد استفاده جاوااسكريپت، اضافه كردن جلوه‌هايي زيبا به صفحات وب ميباشد از جمله ميتوان به قابليتهايي مانند پيغامهاي متحرك، انيميشن‌هاو روشهاي جديد ارائه اطلاعات نام برد.

  1ـ1ـ3)استفاده از نوار وضعيت:

  نوار وضعيت (Status bar) پايين‌ترين قسمت پنجره يك مرورگرراتشكيل ميدهدكه معمولاًبه رنگ خاكستري ديده مي‌شود. مهمترين نقشهايي كه اين نوار به عهده دارد شامل موارد زير مي‌باشد:

  1.نمايش توضيحات مربوط به منوها و يا ساير ابزار مرورگر

  2.نمايش URL پيوندهايي كه نشانه‌گر موس بر روي آنها قرار داده مي‌شود.

  3.نمايش وضعيت يا عملكرد فعلي مرورگر در حالي كه كاربر به مرور صفحات وب مي‌پردازد.

  به كمك جاوااسكريپت مي‌توان نوار وضعيت مرورگر را تحت كنترل درآورد. احتمالاً تاكنون صفحات وبي را كه از اين قابليت استفاده كرده ودر نوار وضعيت خودپيغامهاي متحركي را نمايش مي‌دهند ديده‌ايد. گرچه اين كـار ميتواند براي كاربران ناراحت‌كننده باشد اما هنوز يكي ازپراستفاده‌ترين قابليتهاي جاوااسكريپت محسوب مي‌شود. 

  فهرست منابع:

   

  1.آمـوزش جـاوااسـكـريپت      نوشته:مايكل مـانكر       ترجمه:دكتر شاپور شايگاني

   

  2.CDآموزشي جاوااسكريپت       تاليف:فريناز جعفري       كاري از:شركت آوا كامپيوتر

   

   

   

   

 • چکیده ...............................................................................................5
  1.جاوااسکریپت چیست؟ .............................................................................. 6
  11. اصول اسکریپت نویسی در صفحات وب ................................................ .......6
  21. اسکریپتها و برنامه ها ...........................................................................6
  31. معرفی جاوااسکریپت ..........................................................................7
  41. قابلیتهای جاوااسکریپت ........................................................................7
  51.جاوااسکریپت در مقابل جاوا ...................................................................7
  61.چگونه جاوااسکریپت در صفحات وب قرار میگیرد؟............................................8
  2.خلق یک اسکریپت ................................................................................. ..8
  12.ابزار اسکریپت نویسی ...........................................................................9
  22.آغاز خلق اسکریپت .............................................................................9
  3. بررسی قابلیتهای جاوااسکریپت .....................................................................9
  13. زیباتر کردن صفحات وب به کمک جاوااسکریپت ..............................................10
  113 .استفاده از نوار وضعیت ......................................................................10
  23.کاربابرنامه های اتصالی ........................................................................10
  4. برنامه های جاوااسکریپت چگونه کار میکنند. ......................................................11
  1 4. توابع درجاوااسکریپت .........................................................................11
  24. اشیاءدر جاوااسکریپت .........................................................................13
  124 . جاوااسکریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می کند..........................................13
  34.کنترل حوادث ...................................................................................13
  44. مخفی کردن اسکریپتها از مرورگرهای قدیمی ...............................................14
  5. استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن ...............................................................15
  1 5. انتخاب نام برای متغییرها .....................................................................15
  2 5. تعیین مقدار برای متغییر ها. ...................................................................15
  125. انواع اساسی داده ها در جاوااسکریپت ....................................................16
  3 5. انواع داده جاوااسکریپت.....................................................................16
  6 . آرایه ها و رشته ها ..............................................................................16
  16 .خلق یک شیء String...........................................................................17
  7. بررسی و مقایسه متغییرها ........................................................................17
  17 . دستورIf..........................................................................................17
  27 . دستورEles ......................................................................................18
  8 . تکرار دستورات باکمک حلقه ها ....................................................................18
  1 8 . حلقه های For................................................................................18
  2 8 . حلقه های While...............................................................................19
  3 8 . حلقه های Do...while ........................................................................19
  9. اشیاء درون ساخت مرورگر...........................................................................19
  1 9 . اشیاء چیستند؟ ...................................................................................19
  1 1 9.خلق اشیاء .....................................................................................19
  2 9 . خاصیتهای اشیاء و مقادیر........................................................................20
  3 9 . گرد کردن اعداد .............................................................................20
  4 9 . خلق اعداد تصادفی ...........................................................................21
  5 9. کار با تاریخها ................................................................................21
  10 . مدل شیئی سند (DOM)..........................................................................21
  1 10 . درک مدل شیئی سند ........................................................................21
  2 10 . دسترسی به تاریخچه مرورگر .............................................................22
  11. خلق اشیاء اختصاصی ..............................................................................23
  111 . استفاده از اشیاء برای ساده کردن اسکریپتها ...............................................23
  211 . اختصاصی کردن اشیاء درون ساخت ........................................................24
  12 . پنجره ها و زیر صفحه ها ..........................................................................24
  1 12 . کنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء .........................................................24
  212 . ایجاد وقفه های زمانی .....................................................................25
  3 12 . استفاده از اشیاء جاوا اسکریپت برای کار با زیر صفحه ها ...............................25
  14. دریافت اطلاعات به کمک پرسشنامه ها .........................................................26
  1 14. اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML ...............................................26
  2 14 . شیءfrom در جاوااسکریپت ...........................................................26
  3 14 . ورودیهای متن ...........................................................................26
  4 14 . ورودیهای چند خطی متن ...............................................................26
  5 14 . کار با متن در پرسشنامه ها .............................................................26
  614 . دکمه ها ....................................................................................27
  7 14 . مربعهای گزینش .........................................................................27
  8 14 . دکمه های رادیوئی .....................................................................27
  15 . تصاویر گرافیکی و انیمیشن ....................................................................28
  1 15 . استفاده از جاوااسکریپت برای کار با نقشه های تصویری .................................28
  2 15 . تصاویر دینامیک در جاوااسکریپت .........................................................28
  16 . اسکریپتهای فرامرور گری .........................................................................29
  1 16 . دریافت اطلاعات مرورگر ....................................................................29
  2 16 . حل مشکل ناسازگاری مرورگرها ...........................................................29
  3 16 . خلق یک صفحه چند منظوره ...............................................................29
  416 . هدایت کاربران به صفحات وب .............................................................29
  516 . خلق یک صفحه چند منظوره ..............................................................29
  17 . کار با شیوه نامه ها ..............................................................................30
  1 17 . معرفیHTML دینامیک ..................................................................30
  2 17 . شیوه و ظاهرصفحات ........................................................................31
  317 . تعریف و استفاده از شیوه هایCSS .........................................................31
  4 17 . تنظیم مکان متن ............................................................................31
  5 17 . تغییر رنگ و تصاویر زمینه ....................................................................32
  6 17 . کار با فوتنها ...............................................................................32
  7 17 . کنترل شیوه ها بکمک جاوااسکریپت .........................................................32
  18 . استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیک ...................................................33
  1 18 . لایه ها چگونه کار میکنند؟ ...................................................................33
  2 18 . دو استاندارد برای خلق لایه ها ..............................................................33
  3 18 . خلق لایه های CSS ........................................................................34
  4 18 . تعریف خواص لایه ها ........................................................................34
  19 . استفاده از جاوااسکریپت برای توسعه یک سایت وب .............................................34
  1 19 . خلق سند HTML ...........................................................................34
  2 19 . استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت کاربران .................................35
  3 19 . خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای ...........................................35
  4 19 . افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها ........................................................36
  5 19 . استفاده از پیوندهای گرافیکی ............................................................36
  20 . نتیجه ..............................................................................................37
  21 . خلاصه .............................................................................................38
  22 . فهرست منابع .....................................................................................39


موضوع پایان نامه جاوا اسکریپت, نمونه پایان نامه جاوا اسکریپت, جستجوی پایان نامه جاوا اسکریپت, فایل Word پایان نامه جاوا اسکریپت, دانلود پایان نامه جاوا اسکریپت, فایل PDF پایان نامه جاوا اسکریپت, تحقیق در مورد پایان نامه جاوا اسکریپت, مقاله در مورد پایان نامه جاوا اسکریپت, پروژه در مورد پایان نامه جاوا اسکریپت, پروپوزال در مورد پایان نامه جاوا اسکریپت, تز دکترا در مورد پایان نامه جاوا اسکریپت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جاوا اسکریپت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جاوا اسکریپت, پروژه درباره پایان نامه جاوا اسکریپت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه جاوا اسکریپت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جاوا اسکریپت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جاوا اسکریپت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جاوا اسکریپت, رساله دکترا در مورد پایان نامه جاوا اسکریپت

چکيده  :        اگر شما کمي با علم کامپيوتر آشنايي داشته باشيد در صورت شنيدن کلمه طراحي سايت مطمئنا اولين چيزي که به ذهن مي رسد واژه HTML  است.اين واژه مخفف ک

پروژه پايان نامه براي دريافت مدرک کارداني رشته کامپيوتر گرايش نرم افزار چکيده  :        اگر شما کمي با علم کامپيوتر آشنايي داشته باشيد در صورت شنيدن کلمه طرا

پايان نامه مقطع کارداني رشته نرم افزار کامپيوتر سال 1388 مقدمه يک برنامه کامپيوتري از مجموعه اي دستور العمل که نوع و نحوه انجام يک فعاليت را براي کامپيوتر مشخص مي نمايند تشکيل مي گردد دست

مقدمه Computing Grid يا شبکه‌ هاي متصل کامپيوتري مدل شبکه‌اي جديدي است که با استفاده از پردازشگرهاي متصل به هم امکان انجام‌دادن عمليات‌ حجيم محاسباتي را ميسر مي‌سازد. Grid

چکيده طراحي و پياده سازي يک سيستم E-test     همان طور که از نام پروژه پيداست ما به دنبال طراحي يک سيستم برگزاري آزمون بصورت آنلاين هستيم، برنامه اي که بتواند اين امکان را در اخت

»M.A پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت « گرایش: بازار یابی چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم کل جامعه آماری برابر با 230 نفر ( 230= N ) بوده که حجم ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش: نرم افزار چکیده: پردازش ابری و محیط ابر و پایگاه داده­ های ابری محل ذخیره­ سازی اطلاعات روی وب می­باشد و برای بالا بردن امنیت در آن ها باید بهترین راه حل را استفاده کرد. مساله ما در اینجا طبقه­بندی داده­های محرمانه و فوق­محرمانه و سپس رمزگذاری آن ها برای ذخیره در ابر می­باشد برای این کار سرعت و دقت بسیار مهم می­باشد. در این ...

کارشناسي کامپيوتر گرايش سخت افزار شهريور 1387 چکيده سيستم مديريت تحت وب شرکت سوپر کامپيوتر        امروزه با توجه به گستره ي جغرافيايي واحدهاي مختلف شرکت ه

1  چيست ؟ براي ساده کردن پردازش ها برنامه هاي غير متمرکز ( Enterprise ) بايد با يکديگر ارتباط داشته باشند و از داده هاي اشتراکي يکديگر استفاده کنند . قبلا ً اين کار بوسيله ابداع استاندارد هاي

چکيده   در اين گزارش به بررسي چگونگي پياده سازي يک فروشگاه بازيهاي کامپيوتري تحت وب (به صورت سايت اينترنتي) با نام انتزاعي  فروشگاه الکترونيکي بازيهاي کامپيوتري (Game-Shop) پرداخته مي

ثبت سفارش