پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی

word 2 MB 29728 152
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۱۹,۷۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  

  رشته: جغرافیای طبیعی   

  گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

  چکیده

  امروزه یکی از عوامل مهم در بروز خسارت های ناشی از مخاطرات محیطی عدم شناخت کامل و علمی در مناطق مختلف است. حوضه های آبریز ایران بویژه در حوضه های آبریزدریای خزر بدلیل تغییر کاربری و تخریب جنگل خطرات فراوان به ویژه سیل، فرسایش ولغزش می باشد. لذا مطالعات بنیادین درحوضه های آبریز امری ضروری است که می تواند  باعث کاهش عوارض ناشی از مخاطرات محیطی گردد.

  حوضه آبریز گشت رودخان جزء حوضه­های غرب استان گیلان می باشد که از طرف شمال با حوضه آبریزماسوله رودخان، از طرف جنوب به حوضه قلعه رودخان ، از طرف مشرق به حوضه ی چوبرو سیاهمزگی و از مغرب باحوضه های استان زنجان منتهی می کردد.

  در این تحقیق با استفاده از مطالعات میدانی و پرس و جوهای صورت گرفته با اهالی و با استفاده از روش­روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از اطلاعات موجود کتابخانه­ای و داده های اسنادی تاثیر عواملی چون زمین شناسی، اقلیم، توپوگرافی، شیب، ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی و از میان عوامل انسانی نوع معیشت و فعالیت­های عمرانی در ارتباط با مخاطرات محیطی حوضه آبریز گشت رودخان مطالعه شده است ازبین عوامل محیطی مختلف که حوضه آبریز گشت رودخان را محیطی نا پایدارنموده یا موجب ثبات وتعادل مکانی آن گردیده می­توان مخا طراتی از جمله سیل، لغزش، انواع فرسایش، بهمن، یخچال ،آتش سوزی را بیان نمود که می­توان خطر سیل را یکی از بزرگترین مخاطرات  در این حوضه دانست.

   

  واژگان کلیدی :

          مخاطرات محیطی، ژئومورفولوژیکی، حوضه آبخیز، گشت رودخان فومن

  مقدمه

  طبیعت در طول تاریخ همواره چهره خشن خود را با پدیده های ویرانگری هم چون بهمن، سیل، آتشفشان، زمین لرزه و.... به انسان نشان داده است. این بلایا وخطرات بخشی از زندگی بوده  و همواره بشر را تهدید می کند. انسان در ابتدا وقوع این پدیده ها را ناشی از  قهر و غضب خدا تلقی می کرد با چنین طرز فکری خود را قادر به مقابله وکاهش اثرات ناشی از این خطرات نمی دید. ولی با رشد فکری جوامع بشری و درک علل وقوع حوادث، درصدد برآمد تا راه های مقابله وکاهش خطرات را بیابد. با وجود این تلاشها بر مبنای آمار واطلاعات موجود دردهه­های اخیر روند تلفات جانی و خسارات ناشی از مخاطرات محیطی در مقیاسی جهانی رو به افزایش است.لذا نگارنده در نظر دارد تا با بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان مخاطرات طبیعی حوضه را شناسایی و نسبت به مهارر و یا کنترل این مخاطرات ارائه راهکار نماید. براین اساس این پایان نامه به پنج فصل زیر تقسیم می شود:

   

  فصل اول : کلیات تحقیق

  فصل دوم  :مبانی نظری تحقیق

  فصل سوم  : مواد و روش

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  فصل پنجم:  نتیجه گیری، پاسخ به فرضیه و پیشنهادات ودر نهایت منابع و مآخذ می باشد.

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  -1 بیان مسئله

     با توجه به وسعت دامنه مسائل مورد بحث در ژئوموفولوژی در قلمروهای آثار دینامیک درونی و بیرونی، تحقیقات در این زمینه، بسیار متنوع باشد. از طرف دیگر چون عوامل موثر در تغییر چهره ناهمواری‎ها، همیشه به صورت مشترک عمل می کنند؛ بنابراین یکی از مسائل مهم در کار تحقیقات شناسایی سهم هر عامل در ایجاد این تغییر شکل ها می باشد از طرف دیگر مسئله دخالت زمان در تحول ناهمواری ها، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و این مسئله به نوبه خود بر تعداد تحقیقات ژئوموفولوژی می افزاید (مقیمی و محمودی ،1383،ص45).

  اصولا ماهیت و پیدایش یک حوضه آبخیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است زیرا عوارض و پدیده های طبیعی در پراکندگی، حوضه نفوذ، توسعه بستر فیزیکی و سایر عوامل ژئومورفولوژیکی اثرات مهمی دارد. ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی هر حوضه آبخیز ارتباط مستقیمی با عوامل محیطی شامل فاکتورهای طبیعی (زمین شناسی، اقلیم، توپوگرافی، ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی) و همچنین فاکتورهایی که در نتیجه دخالت و تاثیر نامتعارف انسان بوجود می‌آید، داشته و معمولاً بازتاب فرآیندهای ژئومورفولوژیکی تبعات و مشکلات متعددی بروز می‌دهدکه در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری ممکن است منجر به بروز خسارات جبران ناپذیری بر پیکره حوضه آبخیز گردد.از اینرو به منظور بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز باید شرایط محیط طبیعی و هیدرولوژی آن کاملا آنالیز گردیده و ارتباط و تاثیرات متقابل این پدیده ها بر یکدیگر مورد مطالعه قرار گیرد. امروزه یکی از عوامل مهم در بروز خسارت‎های ناشی از مخاطرات محیطی عدم شناخت کامل و علمی در مناطق مختلف است. حوضه های آبریز ایران بویژه در حوضه های آبریز دریای خزر بدلیل تغییر کاربری و تخریب جنگل خطرات فراوان به ویژه سیل، فرسایش و لغزش می باشد. لذا مطالعات بنیادین درحوضه های آبریز امری ضروری است که می‎تواند باعث کاهش عوارض ناشی از مخاطرات محیطی گردد.حوضه گشت رودخان فومن یکی از حوضه‎هایی است که درسالهای اخیر بدلیل تغییر کاربری بدلیل کارهای عمرانی و تخریب جنگل درآن انواع فرسایش درحوضه افزایش یافته و باخود مخاطرات  مختلفی را به همراه دارد، لذا این تحقیق در نظر دارد تا با مطالعه و بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رود خان فومن مهم ترین عوامل ایجاد مخاطرات محیطی در حوضه را شناسایی و مورد بررسی قرارداده و میزان تاثیر این مخاطرات را در پایداری و ناپایداری پهنه های موجود در سطح حوضه طبقه بندی نماید.

   

   

   1-2 سوال تحقیق

  کدام عامل و یا عوامل ژئومورفولوژیکی بر مخاطرات محیطی حوضه آبخیز گشت رودخان بیشترین تاثیر را دارد؟

   

  1-3 اهداف تحقیق

  بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی

  شناخت فاکتورهای ژئومورفولوژی موثر بر مخاطرات محیطی حوضۀ آبریز گشت رودخان جهت ارائه راهکارهای مناسب در کاهش این مخاطرات.

  شناخت عوامل ژئومورفولوژی که باعث  استقرار و شکل گیری حوضه آبخیز گشت رودخان شده است.

   

  1-4 فرضیه تحقیق

  - مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله، رانش زمین، لغزش و...) در ساختار کنونی حوضه گشت رودخان نقش دارد.

   

  1-5 روش تحقیق

  نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با رویکرد کاربردی است  که با توجه به پدیده‌ها و روابط بین متغیرها و مبتنی بر اصول، قوانین و مشاهدات میدانی می باشد.

   

  1-6 روش گردآوری اطلاعات

  روش گردآوری اطلاعات در مراحل مختلف شامل: روش کتابخانه ای، اسنادی  و در طی یک دوره کوتاه جهت بررسی ژئوموفولوژیکی حوضه و شناسایی مخاطرات طبیعی به صورت میدانی می باشد.

   

  1-7 ابزار گردآوری اطلاعات

  ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: تهیه فیش جهت مطالعات کتابخانه ای،‌ جمع آوری آمارهای لازم و معرفی ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری، نقشه های مبنا جهت نقشه های موضوعی مورد نیاز، کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهای جغرافیایی،‌ اتوکد،‌ اکسل می باشد.

   

  1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات درتحقیق مورد نظر ابتدا داده های خام را از سازمانهای مرتبط دریافت نموده و سپس با استفاده از نرم افزارهای آماری دسته بندی کرده و پس از آن با استفاده از داده های طبقه بندی شده به تجزیه و تحلیل هر یک با استفاده از جدول و نمودار و نقشه پرداخته می گردد.

  داده های اقلیمی حوضه را از سازمان هواشناسی استان گیلان و سازمان آب منطقه ای دریافت نموده و پس از طبقه بندی نسبت به گرفتن میانگین اعداد اقدام نموده و سپس جهت بررسی اقلیم حوضه و روشهای مورد بررسی در بخش اقلیم از این داده های میانگین گرفته بصورت سالانه، ماهیانه، و فصلی استفاده شده است.

  داده های هیدرومتری حوضه را از سازمان آب منطقه ای دریافت نموده و جهت بررسی در بخش هیدرولوژی حوضه مورد استفاده قرار داده است این داده ها نیز مانند داده های اقلیمی خام بوده و نسبت به میانگین گیری آنها اقدام لازم انجام شده است.

  جهت بررسی فیزیوگرافی حوضه از نقشه های توپوگرافی فومن و شولم تهیه شده از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح استفاده شده است

  در این بررسی از نقشه های زمین شناسی، کاربری و پوشش اراضی و غیره استفاده شده است.

   

  1-9  سوابق تحقیق

  سازمان ملل دهه 1990 را دهه بین المللی کاهش اثرات بلایای طبیعی نام گذاری کرده است و بر اساس این قطعنامه کشورها کمیته ای را برای کاهش اثرات بلایای طبیعی تشکیل داده­اند. در کشور  کمیته ای به ریاست وزیر کشور به موجب ماده مصوبه مجلس شورای اسلامی – نهم مرداد سال 1370 ه.ش تشکیل گردید و این کمیته جهت انجام مطالعات و تحقیقات دامنه دار بر روی بلایای طبیعی کشور تاریخچه آنها پیش آگاهی و همچنین برای اعلام اضطرار و نحوه مقابله با جبران خسارتها کمیته فرعی و تخصص به تعداد مورد نیاز را تشکیل داده است.

  در این زمینه مطالعات متعددی بصورت کتاب، مقاله و پایان نامه و. .. انجام شده که به شرح زیر می باشد.

  شرکت تحقیقات آب و آبخیز داری، 1377، در طرح جامع مهار سیلاب استان گیلان به تعیین و تفکیک حوضه‎های مختلف استان گیلان اقدام نموده و فاکتورهای مهم اقلیمی، هیدرولوژی، زمین شناسی، خاکشناسی و.... را مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصله را در گزارشهای متعددی ارائه دادند و نقش این عوامل را در سیلاب و پدیده های اجتماعی– اقتصادی بررسی کردند.

  عابدی، 1377، بررسی بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه پایدار با تاکید بر ایران می گوید که حدود 90 درصد از بلایای طبیعی منشاء اقلیمی دارند و در بین بلایای طبیعی به وقوع پیوسته کشور زلزله و سیل به عنوان بزرگترین و مخربترین آنها شناخته شده که همه مساله تلفات و خسارت هنگفتی را به همراه دارند.

  اسمیت، کیت، مخاطرات محیطی، 1382، ترجمه مقیمی و گودرزی نژاد می گوید مخاطرات اعم از انسانی یا طبیعی ممکن است در یک فرایند زمانی منظم (پی در پی) یا نامنظم (گسیخته) روی دهد. که مقابله با مخاطرات منظم آسان است ولی مهم اینست که چگونه می توان با مخاطرات نامنظم مقابله کرد.

  خالدی، 1380، بلایای طبیعی، به این نتجه رسیده که فعالیت های انسانی مانند یک نیروی مهم در سطح کره زمین مطرح است، جمعیت انسانی با دگرگون کردن الگوهای مصرف انرژی ،به نابودی جنگل ها، فرسایش خاک، مصرف آب و تغییر کیفیت آن، نهشته­های اسیدی و. .. تغییرات آب و هوای کره زمین تمایل دارد چون انسان همواره به منابع طبیعی و توسعه نیاز دارد. لذا این گونه فعالیت ها مقدار زیادی انرژی در سطوح کره زمین مصرف کرده و در نتیجه موجب تخریب محیط زیست می شود نامبرده در این کتاب مقدماتی در زمینه بلایای طبیعی در دو بعد انسانی و طبیعی پرداخته است.

  جهاد کشاورزی، 1381، نیز سیلخیزی غرب استان گیلان را مورد تحقیق قرار داده و به تجزیه و تحلیل آمارهای بارندگی و حداکثرهای 24 و 48 ساعته بارندگی، درجه حرارت و تبخیر پرداخته و با تفکیک پوششهای گیاهی و مرتعی و کشاورزی و مسکونی به بررسی تغییرات سرعت نفوذ در هر یک از واحدهای اراضی پرداخته و به تعیین تفکیک گروهای هیدرولوژیکی خاک اقدام نموده و مساحتی را که دارای پتانسیل سیلخیزی بالاتر از آستانه خسارت می باشند، تعیین نمودند.

  رمضانی و عبدالهی، 1382، در بررسی بارش – رواناب حوضه آبریز شهرک ماسوله گیلان می گویند که با افزایش بارندگی در حوضه شهرک ماسوله و از طرف دیگر تخریب پوشش گیاهی حوضه شامل جنگلها و مراتع به سیلاب منطقه را تهدید می کند.

  رمضانی، 1382، در مقاله ای با عنوان بررسی و شناخت عامل سیل مرداد 1377 ماسوله گیلان به این نتیجه رسیده است که محققانی که سیل نهم مرداد 1377 را مورد بررسی قرارداده اند عنصر باران را عامل ایجاد سیل عنوان نموده اند در صورتی که عامل باران دلیل سیل نمی باشد بلکه سیل یک پدیده ژئومورفولوژیکی بوده که مخزن آب ذخیره شده از گذشته بصورت انفجاری به همراه روانه گلی به سمت پایین دست حرکت نموده است.

  آزاد غلامی و حجتی، 1383، در بررسی بلایای طبیعی (سیلاب) در حوضه آبخیز قلعه رودخان فومن به این نتیجه رسیده که در روستای قلعه رودخان سیل گیر شدن اراضی حاشیه رود بیشتر بصورت آب شکستگی زمینهای زراعی و آبگرفتگی جاده های ارتباطی بین روستاها مشاهده می گردد بطوریکه در اثر سیلاب جاده اصلی ارتباطی روستای قلعه رودخان به شهرستان فومن از بین رفته است.

  نعیمی، 1386، در بررسی مخاطرات طبیعی دره سفید رود با تاکید بر حرکات دامنه ای (محدوده مورد مطالعه از رود سفید رود (تا سد تاریک) به این نتیجه رسیده که با توجه به اینکه نوع هر سنگ در مقابل فرآیندهای بیرونی واکنش های متفاوت از خود نشان می دهد و با توجه به موقعیت منطقه مورد مطالعه حجم بارش از سد سفید رود تا دریای خزر بتدریج رو به افزایش می گذارد بنابراین حرکات دامنه ای به سمت دریا در مناطق کوهستانی گسترش پیدا می کند.

  سلامی ریگ، 1386، مخاطرات طبیعی دره کرگانرود و تاثیر آن بر روی روستای مستقر در دره به این نتیجه رسیده که به لحاظ توپوگرافی و وجود رودخانه بزرگ آق اولرو رودخانه های فصلی متعدد خطراتی از قبیل سیل، زلزله، یخچال، لغزش، ریزش آفت؛ خشکسالی، آتش سوزی همچنین انواع فرسایش بخصوص فرسایش آبی منطقه مورد مطالعه و روستاهای آن را تهدید می کند.

  اشرف دوان، منیر الاسلام و کوماموتو در سال 2002 خطر سیل را برای برنامه ریزیهای کاربری زمین در داکای بنگلادش برآورد نموده اند. در این مقاله مناطق مسکونی و کشاورزی که از لحاظ خطر سیلاب و آبگرفتگی در معرض خطر قرار گرفته و پس از هر بارش دچار سیلاب و آبگرفتگی می گردند مشخص شده است.

   

  1-10 محدودیتهای تحقیق

  هر مطالعه و تحقیقی مشکلات و موانع خاص خود را دارد که البته در برخی از موارد با هم مشترک می‎باشند برخی از موانع و مشکلات تحقیق فوق عبارتند از :‌

  عدم وجود برخی اطلاعات و آمار مانند، داده های  هواشناسی، هیدرولوژی در قسمتهای مختلف حوضه بدلیل عدم وجود ایستگاه

  صعب العبور بودن بخش وسیعی از حوضه و عدم دسترسی مناسب به لحاظ پوشش جنگلی

  - عدم همکاری برخی از سازمانها در ارائه اطلاعات و غیره می باشد.

   

  1-11 قلمرو تحقیق

  حوضه گشت رودخان درغرب استان گیلان و درشهرستان فومن یکی از زیر حوضه های رودخانه گاز و رودبار بوده و از حوضه های منتهی به تالاب انزلی می باشد. این حوضه یکی از مناطق سرسبز و بکر جنگلی در شهرستان فومن است که در 14 کیلومتری این شهر قرار دارد. این حوضه از شمال به حوضه ماسوله رود خان، از جنوب به حوضه قلعه رودخان و از غرب به ارتفاعات استان زنجان و از شرق شهر فومن محدود می گردد. مساحت این حوضه 66/99 کیلومتر مربع بوده و محیط آن 20/56 کیلومتر می باشد.

   

  1-12 واژه ها و مفاهیم

  ژئومورفولوژی

  ژئومورفولوژی عبارتست از نحوه پیدایش اشکال ناهمواریهای زمین و مراحل تکامل آنها  رادر طی زمان زمین شناسی مورد مطالعه و تفسیر قرار می دهد. فرآیندهای ژئومورفولوژیکی زمین همواره ناشی از نیروهای فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی هستند که در سطح زمین تغییراتی ایجاد می‏کنند. در نتیجه این فرآیند تغییر شکلهای مختلفی را در سطح زمین به وجود می‏آورد.

   حوضه آبخیز

  حوضه آبریز عبارتست از مساحتی از زمین که اطراف آنها را ارتفاعات در بر گرفته و لذا رواناب حاصله از بارندگی روی این سطح در پست ترین نقطه آن تمرکز پیدا کرده و از نقطه ای که پایین ترین ارتفاع را دارا می باشد از منطقه خارج می‏گردد (علیزاده، 1377، ص235).

  خطر

  خطر عبارت است از جریان یا واقعه ای که به طور بالقوه توان ایجاد زیان را دارد. خطر عبارتست از قرار گرفتن انسان یا متعلقات بسیار ارزشمند او در معرض خطر و اغلب آن را ترکیبی از احتمال و زیان لحاظ می کند  (کیت اسمیت، ترجمه مقیمی و گودرزی نژاد، 1382، ص19).

  مخاطرات محیطی

  عناصر فیزیکی محیط که برای انسان مضرند و به وسیله قوای خارجی برتر از توان انسان ایجاد می شوند. خطرهای طبیعی یا فیزیکی نیز به عنوان قوانین الهی معرفی شده اند (کیت اسمیت، ترجمه مقیمی و گودرزی نژاد، 1382، ص 10).

   

  Abstract
    One of the most important factors in the damage caused by environmental hazards, lack of full scientific knowledge in different areas. Iran, especially in the Caspian’s Watershed  use change and forest degradation due to the many hazards , especially flooding , erosion is landslide . Therefore, fundamental studies of drainage basin is essential to reduce complications that can be caused by environmental hazards .
  River basin became part of West Basin ¬ Gilan province is the north side of the river basin Masouleh Roudkhan , Ghaleh Roodkhan basin to the south , the east Choubar and Siahmezgi and the west leads to basin Zanjan Province .

     In this study , using field studies conducted with residents queries and using descriptive and analytical  and  utilizes a library of information and data documents the impact of factors such as geology, climate , topography , slope , geomorphology and vegetation and the human factors of livelihoods and development activities in connection with environmental hazards Gasht Roudkhan basin has been studied in a variety of environmental factors that destroy the environment of the river basin and cause a very stable place have been be Hazards including:  floods , landslides , erosion types , avalanches, glaciers , fires expressed that flood risk can be regarded as one of the biggest risks in this area .

  Keywords:
          Environmental hazards , geomorphological, Basin , Gasht Roudkhan.

 • فهرست:

  چکیده................................................................................................................................. 1

  مقدمه................................................................................................................................... 2

  فصل اول:  کلیات تحقیق

  1-1 بیان مسئله..................................................................................................................... 4

  1-2 سوال تحقیق.................................................................................................................. 5

  1-3 اهداف تحقیق................................................................................................................ 5

  1-4 فرضیه تحقیق................................................................................................................ 5

  1-5 روش تحقیق................................................................................................................. 5

  1-6 روش گردآوری اطلاعات .............................................................................................. 5

  1-7 ابزار گردآوری اطلاعات................................................................................................. 5

  1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات....................................................................................... 6

  1-9  سوابق تحقیق............................................................................................................... 6

  1-10 محدودیتهای تحقیق..................................................................................................... 8

  1-11 قلمرو تحقیق............................................................................................................... 8

  1-12 واژه ها و مفاهیم.......................................................................................................... 9

  فصل دوم:  مبانی نظری تحقیق

  2 -1 ژئومورفولوژی ........................................................................................................... 11

  2-2 نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی................................................................................. 11

  2 – 3 پدیده های  ژئومورفولوژی......................................................................................... 12

  2 -3-1 خط الراسها .......................................................................................................... 12

  2 -3- 2 دامنه.................................................................................................................... 12

   2 -3-2-1 انواع دامنه ها ................................................................................................... 12

  2 -3-2-2 بریدگی شیب یا تغییر ناگهانی شیب دامنه ها ........................................................ 13

  2 -3-2-3 پرتگاه ها........................................................................................................... 13

  2 -3-2-4 فرسایش دامنه ها................................................................................................ 14

  2 -3-3 مخروط افکنه ........................................................................................................ 15

  2- 4 مورفومتری (ریخت سنجی)......................................................................................... 16

  2-5 سیستم فرسایش رودخانه ای ....................................................................................... 16

  2 -5-1 مئاندر.................................................................................................................... 16

  2 -5-2 کانیون................................................................................................................... 17

  2 -5-3  دره رود............................................................................................................... 17

  2-6 برنامه ریزی ژئومورفیک............................................................................................... 17

  2- 7 طبیعی ...................................................................................................................... 18

  2-7-1 خطر و احتمال خطر ............................................................................................... 18

  2-7-2 خطرهای محیطی .................................................................................................... 19

  2-7-2-1 خطرات طبیعی اقلیمی ........................................................................................ 19

  2-7-2-1 -1 هیدرولوژیکی ............................................................................................... 19

  2-7-2-1 -2 زمین شناسی ................................................................................................. 19

  2-7-2-1 -3 بیولوژیک ..................................................................................................... 20

  2-7-2-1 -4 تکنولوژیک ................................................................................................... 20

  2-7-2-1 -5 زلزله ............................................................................................................ 21

  2-7-2-1 -6 زمین لغزش .................................................................................................. 21

  2-7-2-1-7 بهمن برف ..................................................................................................... 22

  2-7-2-1-8 خشکسالی ..................................................................................................... 23

  2-8 مخاطرات رودخانه ای  ............................................................................................... 23

  2-9 دلایل سیل ................................................................................................................. 24

  2-9 -1 دلایل طبیعی ......................................................................................................... 24

  2-9 -2 دلیل انسانی .......................................................................................................... 25

  2-10 انواع سیل ................................................................................................................ 25

  2-10-1 سیل ناگهانی ........................................................................................................ 25

  2-10-2 سیل رودخانه ای................................................................................................... 25

  2-10-3 سیل ساحلی ......................................................................................................... 26

  2-11 مشخصات سیل ........................................................................................................ 26

  2-11-1 پیش بینی سیل های رودخانه ای............................................................................. 26

  فصل سوم: مواد و روشها

  3-1 مواد............................................................................................................................ 28

  3-2 روش......................................................................................................................... 32

  3-2-1 روش SPI.............................................................................................................. 33

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  4-1 موقعیت...................................................................................................................... 35

  4-2 بررسی توپوگرافی حوضه گشت رودخان....................................................................... 35

  4-3 زمین شناسی حوضه .................................................................................................... 38

  4-4  خاکهای حوضه ی گشت رودخان................................................................................ 41

  4-5 پوشش گیاهی حوضه گشت رودخان............................................................................. 44

  4-6  فیزیوگرافی حوضه آبریز گشت رودخان ...................................................................... 49

  4-6 -1 حوضه آبریز........................................................................................................... 49

  4-6 -2 خصوصیات ژئومتری حوضه.................................................................................... 51

  4-6-2-1 مساحت حوضه آبخیز.......................................................................................... 51

  4-6-2-2 محیط حوضه....................................................................................................... 51

  4-6-2-3 شبکه رودخانه..................................................................................................... 51

  4-6-2-4 تراکم شبکه رودخانه حوضه گشت رودخان........................................................... 52

  4-6-2-5 رده بندی رودخانه............................................................................................... 52

  4-6-2-6 نسبت انشعاب..................................................................................................... 53

  4-6-2-7 طول آبراهه اصلی................................................................................................ 53

  4-6-2-8 شکل حوضه........................................................................................................ 54

  4-6-2-8-1 ضریب فشردگی (گراویلیوس) ........................................................................ 54

  4-6-2-8-2 نسبت دایره ای ............................................................................................... 54

  4-6-2-8-3 ضریب گردی (میلر) حوضه ............................................................................ 55

  4-6-2- 9 روش مستطیل معادل ......................................................................................... 55

  4-6-2-10 ارتفاع حوضه.................................................................................................... 56

  4-6-2-11 شیب حوضه...................................................................................................... 59

  4-6-2-11-1 شیب ناخالص رودخانه اصلی......................................................................... 59

  4-6-2-11-2 شیب اراضی حوضه....................................................................................... 59

  4-6-2-12 زمان تمرکز....................................................................................................... 59

  4-6-2-12-1 روش کرپیچ ................................................................................................. 60

  4-6-2-12-2 روش تمرکز به روش کالیفرنیا........................................................................ 60

  4-7 ویژگیهای اقلیمی حوضه  گشت رودخان....................................................................... 61

  4-7 -1 بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی ....................................................................... 61

  4-7-2 بررسی داده‏های بارش.............................................................................................. 62

  4-7-2- 1 عوامل موثر در ایجاد بارش.................................................................................. 62

  4-7 -3 انتخاب پایه زمانی مشترک ..................................................................................... 63

  4-7 -4 بازسازی داده‏های کمبود ......................................................................................... 63

  4-7 -5 روشهای غیر گرافیکی روش آزمون همگنی (ران تست) ........................................... 63

  4-7 -6 تواتر طبیعی بارندگیهای سالانه................................................................................. 65

   4-7 -7 شاخص بارندگی یا نمایه بارندگی........................................................................... 67

   4-7 -8 انحراف معیار بارندگی حوضه ............................................................................... 69

   4-7 -9 ضریب تغییرات ................................................................................................... 69

  4-7 -10 بارندگی ماهیانه ................................................................................................... 70

  4-7 -10-1رژیم بارندگی.................................................................................................... 71

  4-7 -10-2 توزیع فصلی بارش........................................................................................... 71

  4-7 -11 احتمال وقوع بارندگی در حوضه گشت رودخان..................................................... 72

  4-7 -12 فرسایندگی باران در حوضه................................................................................... 73

  4-7 -13 برف .................................................................................................................. 75

  4-7 -14 دما...................................................................................................................... 75

  4-7 -15 روند تغییرات میانگین ماهانه دما ........................................................................... 76

  4-7 -16 تغییرات روزانه و فصلی دما ................................................................................. 78

  4-7 -17 رژیم فصلی دما در حوضه ................................................................................... 78

  4-7 -18 تعداد روزهای یخبندان ........................................................................................ 79

   4-7 -19 رطوبت ............................................................................................................. 80

  4-7 -20 تبخیر ................................................................................................................. 81

  4-7 -21 تبخیر و تعرق پتانسیل به روش ترنت وایت .......................................................... 82

  4-7 -22 ساعات آفتابی و مقدار ابرناکی .............................................................................. 85

  4-7 -23 باد ..................................................................................................................... 86

  4-7 -24 طبقه بندی اقلیمی ................................................................................................ 88

  4-7 -24-1 روش دمارتن اصلاح شده ................................................................................ 88

   4-7 -24-2 روش ترنت وایت .......................................................................................... 89

  4-7 -24-3 سیستم طبقه بندی آمبرژه .................................................................................. 91

  4-7 -24-4 منحنی آمبروترمیک .......................................................................................... 92

  4-8 هیدرولوژی حوضه ی گشت رودخان............................................................................ 93

  4-8-1 بررسی آبدهی فصلی حوضه ی گشت رودخان.......................................................... 93

  4-8-2 تداوم جریان رودخانه ای ........................................................................................ 95

  4-8-3 حجم آب جاری شده............................................................................................... 95

  4-8-4 ارتفاع آب جاری شده.............................................................................................. 96

  4-8-5 توزیع گامبل (cumble).......................................................................................... 97

  4-8-6 آب نمود یا هیدروگراف طبیعی حوضه آبریز گشت رودخان........................................ 98

  4-8-7 تعیین ضریب رواناب و نگهداشت سطحی............................................................... 100

  4-8-8 برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب به روش فورنیه...................................... 102

  4-9 مخاطرات طبیعی حوضه گشت رودخان....................................................................... 103

  4-9-1زمین شناسی........................................................................................................... 104

  4-9-2 گسل ................................................................................................................... 104

  4 -9-3 شیب .................................................................................................................. 107

  4-9-4 پوشش گیاهی........................................................................................................ 107

  4-9-5 توپوگرافی............................................................................................................. 108

  4-9-6 شبکه آبها.............................................................................................................. 110

  4-9-7 ژئو مورفولوژی...................................................................................................... 111

  4-9-8 فیزیوگرافی........................................................................................................... 112

  4-9-9 فرسایش............................................................................................................... 112

  4-9-9-1 فرسایش سطحی................................................................................................ 113

  4-9-9-2 فرسایش شیاری................................................................................................. 114

  4-9-9-3 فرسایش خندقی................................................................................................ 114

  4-9-9-4  فرسایش آبراهه ای( کنار رودخانه ای ).............................................................. 115

  4-9-9-5 فرسایش توده ای .............................................................................................. 116

  4-9-9-6 فرسایش سیلابی................................................................................................ 117

  4-9-9-7 فرسایش مکانیکی یا فرسایش ناشی از عملیات شخم و شیار................................. 118

  4-9-9-8 فرسایش  یخچالی ............................................................................................ 118

  4-9-9-9 بهمن برف ....................................................................................................... 119

  4-9-10 سیل................................................................................................................... 119

  4-9-11  لغزش............................................................................................................... 121

  4-9-12 آتش سوزی........................................................................................................ 124

  4-9-13 خشکسالی.......................................................................................................... 124

  4-9-13-1  روش SPI..................................................................................................... 125

  فصل پنجم: نتیجه گیری و آزمون فرضیه 

  5 - 1 نتیجه گیری............................................................................................................. 128

  5-2 پاسخ به فرضیه.......................................................................................................... 131

  5-3 پیشنهادات................................................................................................................ 131

  منابع و مآخذ.................................................................................................................... 133

  .

  منبع:

  -آزاد غلامی، فریدون و حجتی، سیده لیلا، 1384، بررسی بلایای طبیعی (سیلاب) در حوضه آبخیز قلعه رودخان فومن، همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

  2-اسمیت، کیت، مخاطرات محیطی، 1382، ترجمه مقیمی، ابراهیم و گودرزی نژاد، شاپور، انتشارات سمت

  اشرف دوان، منیر الاسلام و کوماموتو، 2002 ،خطر سیل در برنامه ریزیهای کاربری زمین در داکای بنگلادش

  3-بذر پرست، مجید، 1382، اکوتوریسم دره گشت رودخان با تأکید بر قابلیتها و محدودیتهای اقلیمی، پایان نامه کار شناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه آزاد واحد رشت.

  4-بهبهانی، محمود رضا، 1380، هیدرولوژی آبهای سطحی، دانشگاه تهران.

  5-جاودانی خلیفه، ناصر، 1373، مطالعه هیدروکلیمای حوضه آبریز طورق، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز.

  6-جعفرپور، ابراهیم، 1367، اقلیم شناسی، دانشگاه تهران.

  7-جهاد کشاورزی، 1381، سیل خیزی غرب استان گیلان

  8-خالدی، شهریار، 1380، بلایای طبیعی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،

  9-دفتر امور فنی و تدوین معیارها 1380، راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش سازه­ای)، نشریه شماره 242، سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

  10-دفتر تحقیقات و معیارهای فنی و برنامه ریزی، 1375، دستور العمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه آبخیز، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

  11-رفاهی، حسنقلی، 1378، فرسایش آبی و کنترل آن،انتشارات دانشگاه تهران.

  12-رمضانی، بهمن 1382، بررسی و شناخت عامل سیل مرداد 1377 ماسوله گیلان، سوانح شماره 101

  13-رمضانی، بهمن و عبدالهی، علی، 1382، در بررسی بارش – رواناب حوضه آبریز شهرک ماسوله گیلان، مجله سپهر شماره 41.

  14-رمضانی، بهمن، 1380، شناخت بلایای طبیعی  ماسوله در چارچوب جغرافیای طبیعی، طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

  15-رهنمایی، محمدتقی، 1370، توانهای محیطی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. 

  16-رهنمایی، محمدتقی، 1371، توانهای محیطی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. 

  17-زاهدی، مجید، 1378، هیدرولوژی آبهای سطحی، بخش نخست، ترجمه نشر آناس.

  18-زمردیان، محمد جعفر، 1381، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، انتشارات دانشگاه پیام نور. .

  19-سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1383 ،نقشه توپوگرافی 1:50000 ،شیت چوبر و هیر

  20-سرور، جلیل الدین و ثروتی، محمدرضا، 1379، توصیف و تفسیر نقشه‏های توپوگرافی و زمین‏شناسی، انتشارات حرف نو.

  21-سلامی ریگ، محمد رضا، 1386، مخاطرات طبیعی دره گرگانرود و تاثیر آن بر روی روستای مستقر در دره، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

  22-سلطانی، نبی ا...، علیقلی زاده، فیروز، 1380، تحلیل روابط بین عوامل محیط طبیعی در الگو توزیع فضایی سکونتگاههاو جمعیت در ناحیه بهار همدان، مجله علمی تخصص جهاد.

  23-سیدان، سیدجواد و محمدی، فرح، 1376، فصل نامه تحقیقات جغرافیایی، ویژه اقلیم سال دوازدهم، شماره 2.

  24-شرکت تحقیقات آب و آبخیز داری، 1377، نیز در طرح جامع مهار سیلاب استان گیلان 

  25-شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری، 1377، مطالعات طرح جامع مهار سیلاب استان گیلان، گزارش زمین شناسی، ریخت شناسی رودخانه، زمین شناسی مهندسی و منابع قرضه.

  26-شرکت سهامی آب منطقه ای  گیلان، آمار بارش و... ایستگاههای مورد مطالعه.

  27-شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، 1382، بیلان آب و امکانات توسعه بهره برداری از منابع آب، محدوده مطالعاتی فومنات.

  28-شرکت سهامی آب منطه ای گیلان، آمار عناصر اقلیمی ایستگاههای اطراف حوضه مورد مطالعه.

  29-شرکت فنی مهندسی نیوار، 1380، اقلیم و گردشگری، انتشارات سازمان هواشناسی.

  30-شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری،‌1377، مطالعات طرح جامع مهار سیلاب، استان گیلان، گزارش زمین شناسی، ریخت شناسی، خاکشناسی و پوشش گیاهی.

  31-ضیابی، حجت ا...، 1370، کاربرد قوانین آماری در هیدرولوژی مهندسی، انتشارات جهاد دانشگاهی.

  32-عابدی، قدرت الله، 1377 ، بررسی بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه پایدار با تاکید بر ایران، مجله سپهر شماره23.

  33-علیجانی، بهلول و کاویانی، محمد رضا، 1371، مبانی آّب و هواشناسی، انتشارات سمت، چاپ سوم.

  34-علیجانی، بهلول و کمالی، غلامرضا و فتاحی، ابراهیم، 1378، برآورد مقدار ذخیره و ذوب برف در مناطق کوهستانی، مجله نیوار، شماره 41.

  35-علیجانی، بهلول، 1381، آب و هوای ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ پنجم.

  36-علیزاده، امین و دیگران، 1379، هوا و اقلیم شناسی، انتشارات فردوسی مشهد، چاپ سوم.

  37-علیزاده، امین، 1368، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول.

  38-علیزاده، امین، 1374، هوا و اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول.

  39-علیزاده، امین، 1376، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی.

  40-علیزاده، امین، 1377، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دهم.

  41-علیزاده، امین، 1379، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوازدهم.

  42-علیزاده، امین، 1381، حوضه آبریز و خصوصیات فیزیکی آنها، ماهنانه تخصص مهندسی 48رودخانه، شماره 5.

  43-فرج زاده، منوچهر، 1384،خشکسالی از مفهوم تا راهکار ،انتشارات سازمان جغرافیایی

  44-کردوانی، پرویز، 1370، ژئوهیدرولوژی در جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

  45-کردوانی، پرویز، 1376، منابع و مسایل آب ایران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول.

  46-گروه طراحان محیط، مهندسی مشاوره باغ و درخت، 1377، طرح هادی و مدیریت بهروری پارک جنگلی و تاریخی گشت رودخان، اداره کل منابع طبیعی استان گیلان.

  47-محمودی ،فرج الله ،1383،ژئوموفولوژِی دینامیک، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  48-مخدوم، مجید،1373،زیستن در محیط زیست، انتشارات دانشگاه تهران.

  49-مشیری، سید رحیم، آسایش، حسین، 1381، روش شناسی و تکنیکهای تحقیق در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا، انتشارات قومس چاپ اول.

  50-موحد دانش، علی اصغر، 1373، هیدرولوژی آبهای سطحی، انتشارات سمت.

  51-موحد دانش، علی اصغر، 1373، هیدرولوژی آبهای سطحی، انتشارات سمت، چاپ اول.

  52-مهدوی،‌ محمد، 1378، هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم.

  53-مهدوی، محمد، 1378، هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم.

  54-مهدوی، محمد، 1380، هیدرولوژی عمومی، مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی آیه.

  55-مهدوی، محمد، 1381، هیدرو لوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول.

  56-مهدوی، مسعود، 1372، آمارو روشهای تجزیه و تحلیل داده هادر جغرافیا، نشر قومس، چاپ اول.

  57-مهدوی،‌محمد، 1374، هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول.

  58-مهندسین مشاور پندام، 1382، مطالعات شناسایی سرشاخه های تعدادی از رودخانه های گیلان، گزارش مطالعاتی زمین شناسی ناحیه ای، تکنولوژی و لرزه خیزی و زمین شناسی، جلد پنجم.

  59-مهندسین مشاور، جاماب، 1373، بررسی اقلیمی طرح جامع آب ایران، وزارت نیرو.

  60-مهندسین مشاورپندام، 1372، مطالعات شناسایی سر شاخه های تعدادی از رود خانه های گیلان، گزارش هواشناسی.

  61-نادرصفت، محمد حسین، 1382، ژئومورفولوژی عمومی، دانشگاه آزاد شهر ری، جلد اول.

  62-نعیمی، حسین، 1386، بررسی مخاطرات طبیعی دره سفید رود با تاکید بر حرکات دامنه ای (محدوده مورد مطالعه از رود سفید رود (تا سد تاریک) پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

  63-نقشه ارزیابی منابع واستعداد اراضی استان گیلان، 250000 : 1، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.

  64-نقشه توپوگرافی  25000 : 1، سازمان جنگلها و مراتع کشور، شیت نظرلات و شالما، سال 1361

  65-نقشه توپوگرافی  50000 : 1، سازمان جغرافیایی ارتش، شیت فومن و شولم، 1334 و 1383.

  66-نقشه توپوگرافی و خطوط ارتباطی، نقاط روستایی و تقسیمات سیاسی  50000 : 1، سازمان برنامه و بودجه گیلان، شیت فومن و شولم، سال 1368.

  67-نقشه زمین شناسی استان گیلان، 250000 :1، شرکت کارتوگرافی سحاب، تلفیق از نوع‏گل سادات، استانداری گیلان.

  68-نقشه زمین شناسی بندر انزلی و ماسوله، 100000 : 1، سازمان زمین شناسی، 1383 یا 1382.

  69-نقشه کار بری اراضی، 100000 : 1، وزات کشاورزی، اداره کل آمارو اطلاعات، شیت بندر انزلی، سال 1372.

  70-نیکنام،فریدون و نوروزی،غلامرضا، 1356، استفاده از هواشناسی  در آبخیزداری، انتشارات دفتر حفاظت آب و آبخیزداری، سازمان جنگلها و مراتع.

  71-وزارت کشاورزی، 1361، مطالعه و طراحی پروژهای نمونه حفاظت از خاک و آب، کنترل هرزآب.

  72-ولایتی، سعدا...، 1379، هیدرولوژی کاربردی، دانشگاه پیام نور، چاپ اول. 

  .


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی, پروژه درباره پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژِی در برنامه ریزی محیطی چکیده تأثیرات متقابل ناشی از منابع مختلف و اجزای زنده و غیرزنده ی موجود در یک حوضه ی آبخیز، ضرورت پیاده سازی مدل مدیریت سیستمی و یکپارچه را در حوضه های آبخیز با هدف بهره وری بهینه از منابع و هماهنگی و حرکت در راستای توسعه ی پایدار ایجاب کرده است. محدوده مورد مطالعه در این ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیاطبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده امروزه توجه به پدیده زمین لغزش و پیش بینی، شناسایی، کنترل و کاهش خطرات و خسارات ناشی از آن به عنوان یکی ازاشکال حوادث غیر مترقبه امری ضروری است. زمین لغزش پدیده ای است که به عوامل مختلفی چون شیب، زمین شناسی، بارندگی، پوشش گیاهی، زلزله و. . بستگی دارد و همانند زمین لرزه ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات میدانی به بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه پرداخته و به شرح زیر می باشد. حوضه مورد مطالعه با مساحت 46/4195 هکتار جزیی از حوضه آبخیز ماسوله ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه‎ریزی محیطی چکیده سیل یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی است که معمولاً با خسارت های جانی و مالی فراوانی همراه است. سیل همه ساله در گوشه و کنار کشور خسارات زیادی را به منابع اقتصادی وارد می آورد. وقوع سیل و خسارات ناشی از آن در ایران طی سال های اخیر روند افزایشی داشته است؛ حال آن که به آن توجه ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدگروه جغرافیا «M.A.» رشته جغرافایی طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده سیل جریان آبی است که از ظرفیت مجرای رود تجاوز کرده وسپس به جلگه سیلابی مجاورسرازیر می شود .با اینکه بسیاری از عوامل هیدرولوژیکی محلی وابسته به حوضه آبریز ممکن است برسیلاب تأثیر بگذارند،تمام مکانیسم های عمده پدید آورنده سیلاب ها دارای منشاءهیدرواقلیمی می ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده: مطالعات اثرات توسعه شهری بر رودخانه­های زرجوب و گوهررود شهر رشت با هدف ارتقاء کیفیت زیست محیطی تغییر شرایط رودخانه­ها از وضعیت آلودگی و روند سل خیزی آنها به شرایط مطلوب و پایدار صورت گرفته است. رودخانه­های ذکر شده در شرایط موجود عملاً فاضلاب رو باز شهر می­باشند که ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده درحالحاضرتکنولوژیبهآندرجهازتکاملنرسیدهاستکهازبروزسیلاب هایزیانبار جلوگیریو یادرعواملوعناصرجوی تغییریایجادنماید.بنابراینهرگونهراهحلاصولیوچارهسازرا بایددررویزمینوخصوصاًدرعرصهحوضههایآبخیزجستجو کرد. دراینارتباطاولیناقدامی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليکي مهرماه 1393  اين مطالعه براي ارزيابي کمي اثرات عمليات آبخيزداري و با هدف ارزيابي کارائي طرحهاي

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. دریاها، جنگلها، مراتع، کوهها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می باشند. استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی چکیده ایران کشور پهناوری است که به علت موقعیت خاص و ویژگیهای توپوگرافیک، از آب و هوای متفاوتی برخوردار است. به همین دلیل، قسمت اعظم ایران در قلمرو آب و هواهای خشک جهان قرار می گیرد. علاوه بر قلت بارندگی، نوسانات شدید بارندگی در مقیاسهای روزانه، فصلی و سالانه از جمله خصوصیاتی است که موجب عدم اطمینان کافی نسبت به دریافت ...

ثبت سفارش