پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

word 289 KB 29804 105
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۳,۶۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • گروه حسابداری

   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ ارشد« M.A. »

  چکیده

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سیستم ­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد. بدین منظور رابطه سه معیار شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت، نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­شود و نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت می­شود با اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که به طور کلی، با توجه با آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، از بین 12 فرضیه مطرح شده فقط چهار فرضیه پذیرفته شد که مربوط به رابطه بین متغیرهای شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی، نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­شود و سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، و سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری می­باشد، مورد پذیرش واقع شد. در هر چهار فرضیه نیز رابطه بین متغیرها مستقیم می‏باشد.

  واژه­های کلیدی: سیستمهای حسابداری مدیریت، سرمایه فکری، سازمان تأمین اجتماعی

  مقدمه

    هدف این فصل ارائه چارچوب و طرح کلی تحقیق است. پس از ارائه مقدمه به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش و اهداف تحقیق پرداخته شده است. در ادامه نیز فرضیه­ها و روش تحقیق ارائه خواهد شد.

  از دیدگاه حسابداری مالی سرمایه‌ها به دو دسته ملموس (مشهود) و غیرملموس(نامشهود) طبقه بندی می‌شوند. دارایی‌های و سرمایه‌های ملموس شامل تمامی امکانات فیزیکی مانند زمین ، ساختمانها وتجهیزات تولیدی می‌باشد، اما شناخت سرمایه‌های ناملموس برای سازمانها امری مبهم می‌باشد. مفهوم سرمایه انسانی ریشه در ادبیات اقتصادی دارد(بکر، 1996). در حقیقت ویژگی‌های کیفی افراد سرمایه آنها هستند. سرمایه انسانی نه سرمایه فیزیکی نه سرمایه‌ مالی محسوب می‌شود بلکه سرمایه انسانی به عنوان دانش، مهارت، خلاقیت وسلامت فرد تعریف شده است (بکر، 2002).

  ادبیات مربوط به سرمایه فکری بیانگر ارزش و ماهیت نامشهود این منابع می باشد. نخستین تلاش های مرتبط با مفاهیم سرمایه فکری مرهون مطالعات مچلاپ در سال 1962 میلادی است، اما به لحاظ تاریخی ابداع مفهوم سرمایه فکری به سال 1969 توسط گالبرایس نسبت داده می­شود. وی اعتقاد داشت سرمایه فکری چیزی فراتر از ذهن بوده و در برگیرنده اقدام فکری نیز می گردد. این امر بدین معنی است که در ادبیات سرمایه فکری در تشریح مفهوم سرمایه فکری، حرکت از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش به این نکته اشاره دارد که روابط و فرآیندها برای اینکه به عنوان سرمایه فکری محسوب گردند، باید دانش را به محصول یا خدمتی تبدیل نمایند که برای سازمان، شرکت یا غیره ارزشمند است. همچنین این امر منجر به فرآیندی می گردد که ما را از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش می برد که این موضوع نیز منجر به ارائه تعاریف مختلف از سرمایه فکری می گردد. ادوینسون و مالون می­گویند سرمایه فکری اطلاعات و دانش مورد استفاده برای کارکردن، برای ایجاد ارزش است (واسیل، 2008). به تازگی، محققان تعریف جامعی درباره­ی سرمایه فکری ارایه کرده اند در این تعریف شرایط لازم برای شناسایی این دارایی نیز بیان شده است. "سرمایه فکری یک نوع دارایی است که، توانایی بنگاه اقتصادی را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامرئی است که ازطریق به کارگیری دارایی های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از بنگاه اقتصادی به دست می‏آید. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود و ارزش به دست آمده به دلیل این که یک پدیده کاملا درون سازمانی است، قابلیت خرید و فروش ندارد" (رس و بارونس، 2005). سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است. هنوز این واژه در دوران تکوین خود بسرمی برد. علی رغم این که ، سیستم های بیشتری در حال استفاده از سرمایه فکری هستند، اما هنوز هم بسیاری از افراد شاغل در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی اطلاعی از این مفهوم ندارند (زنجیردار و همکاران، 1387). نتایج تحقیقات نشان داده است که شرکتهایی که از سطح بیشتری از کنترل و تمرکز روی دارایی های نامشهود خود برخوردارند به نسبت شرکتهایی که نسبت به این داراییها و بطور اخص سرمایه های فکری بی توجه اند، دارای عملکرد و بازگشت سرمایه بهتر و نوسان قیمت سهام این شرکتها کمتر بوده است (برامهندکار، 2007).

   

   

  1-2- بیان مسأله

  در نیمه دوم قرن بیستم با توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری، تحولی عظیم در تمام جنبه­های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد شده که این امر باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و تغییر پارادیم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است (همتی و همکاران، 1389). در چنین فضایی، دانش و دارایی های نامشهود بعنوان مهمترین منبع و مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. در حقیقت جهان پس از انقلاب کشاورزی و صنعتی که در آن زمین، سرمایه و نیروی کار منابع اصلی به حساب می آمدند شاهد انقلاب اطلاعاتی است که در آن منابع اصلی بر پایه دانش و اطلاعات شکل گرفته است. در عصر دانش، سرمایه فکری موضوعی با اهمیت می باشد که مدیریت صحیح آن در محیط پرتلاطم و چالش برانگیز امروزی، رمز موفقیت شرکتها محسوب می‏شود (مجتهدزاده، 1381).

   یکی از مهمترین چالشها و مشکلات سیستم های حسابداری سنتی، عدم انعکاس ارزش سرمایه­های فکری در صورتهای مالی و گزارشات واحدهای تجاری است. در حالی که امروزه نقش سرمایه های فکری در ایجاد ارزش برای شرکتها و واحدهای تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایه های مالی در واحدها ایفا می کنند. آگاه شدن مدیران از نقشی که دارایی­های نامشهود از قبیل سرمایه فکری در ایجاد ارزش برای سازمان دارد، نیازمند سیستم­های حسابداری است که ارزش سرمایه فکری را اندازه­گیری و گزارش کند (مار و چاتزکل، 2004؛ تیلز و همکاران، 2007). در این میان، حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن راههای موثر جهت کنترل و اندازه گیری و سنجش سرمایه های فکری بوسیله مدلها و روشهای ارزیابی این سرمایه ها بر عهده دارند. نواس و همکاران (2012) نیز بیان می­کنند که حسابداری مدیریت می­تواند روشی موثر برای منابع سازمانی و شرح ارتباط آن برای فرایند ایجاد ارزش در سازمان باشد. به همین دلیل، در نظر گرفتن حسابداری مدیریت به عنوان مکمل سرمایه فکری منطقی به نظر می­رسد (نواس و همکاران، 2012). بنابراین در این پژوهش، به دنبال بررسی رابطه بین سیستم­های حسابداری مدیریت و سرمایه فکری در سازمان خواهیم بود تا این موضوع روشن شود که آیا سیستم­های حسابداری مدیریت و اطلاعاتی که فراهم می­کند، با سرمایه فکری رابطه­ای دارد و آیا می­تواند به مدیران در شناخت بیشتر نحوه ایجاد ارزش توسط سرمایه فکری در سازمان کمک کند.

   

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

  بسیاری از سیستم های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان هایی عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی­ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورت­های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت­ها از محدودیت­های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری بکار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‏های مالی به کار گرفته شده، اهمیت یافته است این به آن معناست که در آینده در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری خواهد یافت. این موضوع موج ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکت ها و سازمان ها با آنچه که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال می­گردد، شده است. افزایش شکاف بین ارزش واقعی و دفتری شرکت­ها ، توجه محققان را برای توضیح ارزش نامرئی که در این بین از صورت­های مالی حذف شده، جلب کرده است. ارزشی که از آن تحت عنوان سرمایه فکری نام برده می­شود و در تمامی ابعاد سازمان همچون یک پیکره دانش حضور دارد، اما نادیده گرفته می­شود.

  از طرفی، یکی از سیستم­های اطلاعاتی که می­تواند سازمان را در اندازه­گیری و استفاده صحیح و بهینه از سرمایه فکری یاری کند، حسابداری مدیریت می­باشد. حسابداری مدیریت، که در طول قرن بیستم ارزش خود را از دست داده بود (جانسون و کاپلان، 1987)، در حال حاضر چشم انداز و مجموعه ای از ابزار است که به ویژه گسترش حوزه­های خود را گسترش داده و در نتیجه، فرصتی مناسب است برای برخورد با برخی چالش­های مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به سرمایه فکری و تاثیر آن بر سازمان. پارادایم حسابداری مدیریت در حال حاضر روش مدیریت موثر منابع سازمانی و ارتباط آن را برای فرایند ایجاد ارزش در سازمان نشان می­دهد. به همین دلیل، در نظر گرفتن حسابداری مدیریت به عنوان مکمل سرمایه فکری منطقی به نظر می­رسد (نواس و همکاران، 2012).

  در سازمان تأمین اجتماعی هم مانند بسیاری از سازمان­های نیرو محور دیگر، سرمایه انسانی از عوامل اصلی موفقیت سازمان به شمار می­رود. لذا انجام پژوهش­هایی در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه نیز به بررسی رابطه بین سیستم­های حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی خواهیم پرداخت.

   

   

   

   

  1-4- هدف پژوهش

  اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر است:

  کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی است تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش استفاده کنند.

  محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ بررسی رابطه بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

  کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد استفاده مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

  1-5- فرضیه‌های پژوهش

  با توجه به مطالب عنوان شده و هدف مورد نظر پژوهش، فرضیه­های پژوهش به شرح زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

  1-5-1- فرضیه­ اصلی

  فرضیه­ اصلی پژوهش عبارت است از:

  1- سیستم­های حسابداری مدیریت به توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی کمک می‏کند.

   

   

  1-5-2- فرضیه­های­ فرعی

  به منظور آزمون فرضیه اصلی فرضیه­های فرعی زیر بر اساس ابعاد سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری مطرح می­شود:

  1-1- شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.

  1-2- شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.

  1-3- شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.

  1-4- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.

  1-5- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.

  1-6- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.

  1-7- نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت می­شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.

  1-8- نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت می­شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.

  1-9- نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت می­شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.

  1-10- بین ابعاد سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارتباط معناداری وجود دارد.

  1-11- بین ابعاد سرمایه انسانی و سرمایه مشتری ارتباط معناداری وجود دارد.

  1-12- بین ابعاد سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ارتباط معناداری وجود دارد.

   

  1-6- روش انجام پژوهش

  1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها

  روش این پژوهش از نظر ماهیت از نوع تحقیقات پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق بدین صورت خواهد بود که ابتدا بر اساس پرسشنامه، اطلاعات لازم در ارتباط با سیستم­های حسابداری مدیریت و سرمایه فکری گرداوری خواهد شد. سپس با کمک روش­های آماری رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش گرداوری داده­های این پژوهش استفاده از پرسشنامه برای سنجش سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری می­باشد. برای نگارش و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری نیز، به گونه عمده از مجلات تخصصی انگلیسی و فارسی استفاده خواهد شد.

   

  1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش

  جامعه­ی‌ آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و روسای حسابداری شعب مختلف سازمان تامین اجتماعی تهران است.

   

  1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

   

  سیستمهای حسابداری مدیریت

   

  سرمایه ساختاری

  سرمایه انسانی

  سرمایه مشتری

  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از روش همبستگی استفاده خواهد شد. پس از جمع‏آوری داده­های کورد نیاز، با استفاده از نرم افزار spss داده­های گرداوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر است:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  شکل 1 – مدل مفهومی پژوهش (بر اساس مطالعه نواس و همکاران، 2012)

  متغیرها و مدل­های اندازه­گیری سرمایه فکری و سیستم‏های حسابداری مدیریت نیز به صورت زیر خواهد بود:

  متغیر مستقل: مدل اندازه گیری سیستم­های حسابداری مدیریت- در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و بر اساس پرسشنامه سیستمهای حسابداری مدیریت مطالعه نواس و همکاران (2012) استفاده خواهد شد تا میزان استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی مشخص گردد. ابعاد سیستمهای حسابداری مدیریت در این پرسشنامه عبارتند از 1) شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت، 2) نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­شود، و 3) نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت می­شود. برای هر کدام از این ابعاد پرسشنامه­ای طراحی خواهد شد تا  بتوان بر اساس آن­ این ابعاد را به داده­های کمی تبدیل کرد.

  متغیر وابسته: سرمایه فکری- سرمایه فکری شامل سه بعد سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری می­باشد. برای بررسی این ابعاد در سازمان تأمین اجتماعی و نحوه کمک سیستم­های حسابداری مدیریت برای توسعه آن­ها، از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد. بدین ترتیب که از مدیران خواسته خواهد شد تا میزان اجرای هر کدام از ابعاد سرمایه فکری در سازمان را بر اساس طیف لیکرت (امتیاز 1 به بسیار کم تا امتیاز 5 برای بسیار زیاد) مشخص کنند.

  1-7- استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش

  کاربرد اصلی این پژوهش کمک به مدیران سازمان تأمین اجتماعی (و هر سازمانی) برای ارزیابی توانایی سیستم­های حسابداری مدیریت در توسعه سرمایه فکری سازمان می­باشد.

   

   

   

  Abstract

  The Impact of Management Accounting Systems on Intellectual Capital in Social Security Organization

  Abstract

  the aim of this study was to investigate the relationship between management accounting systems and the development of intellectual capital is a social organization. for this purpose, the relationship of the three criteria  how to use of management accounting systems ,the type of information to be provided by management accounting systems and types of decisions that can be supported by systems management accounting with the components of intellectual capital consist of  human capital, structural capital and customer capital examined.the results analysis of research hypotheses showed that in general  with respect to test of  the correlation coefficients between variables , of the 12 hypotheses only four hypotheses were accepted thesis which corresponds to the The relationship between the variables how to use of management accounting systems and human capital , types of decisions that can be supported by systems management accounting and structural capital, human capital and structural capital, structural capital and customer capital was accepted. in each of the four hypotheses also is a direct relationship between the variables

  Keywords : management accounting systems, human capital ,Social Security Organization

   

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  فصل اول کلیات پژوهش

  1-1-  مقدمه 3

  1-2-  بیان مسأله 4

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

  1-4- هدف پژوهش... 6

  1-5- فرضیه‌های پژوهش... 6

  1-5-1- فرضیه‌ اصلی. 6

  1-5-2- فرضیه های فرعی. 6

  1-6- روش انجام پژوهش... 7

  1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها 7

  1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش... 8

  1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 8

  1-7- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش... 9

  1-8- تعریف واژه‌های کلیدی. 9

  1-9- ساختار پژوهش... 10                                            

  فصل دوم مبانی نظری پژوهش

  2-1-  مقدمه 12

  2-2-  مبانی نظری. 12

  2-2-1- مفاهیم و تعریف سرمایه فکری. 12

  2-2-1-1- سیر تاریخی سرمایه فکری. 17

  2-2-1-2- عناصر سرمایه فکری. 18

  2-2-1-3- روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. 19

  2-2-2- سیستم­های حسابداری مدیریت.. 38

  2-2-3- حسابداری مدیریت و سرمایه فکری. 40

  2-3-  پیشینه پژوهش... 42

  2-3-1-  پژوهش­های خارجی. 44

  2-3-2-  پژوهش­های داخلی. 44

  2-4- خلاصه فصل. 48

  فصل سوم روش اجرای پژوهش

  3-1- مقدمه 50

  3-2- تعریف پژوهش... 50

  3-3- متغیرهای پژوهش... 51

  3-3-1- متغیر مستقل. 51

  3-3-2- متغیر وابسته 52

  3-4- قلمرو پژوهش... 52

  3-5- جامعه و نمونه آماری. 52

  3-6- روش پژوهش و گردآوری داده­ها 53

  3-7- طراحی پرسشنامه 53

  3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه ها 51

  3-9- ازمون نرمال بودن داده ها(کولموگوروف- اسمیرنوف) 55

  3-10- ضریب همبستگی. 55

  3-11- خلاصه فصل. 55

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها

  4-1- مقدمه 57

  4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش... 57

  4-3- روایی و پایایی پرسشنامه 63

  4-4- آزمون نرمال بودن متغیرها 64

  4-5- آزمون فرضیه­های پژوهش... 65

  4-6- رتبه بندی متغیرهای مستقل سیستم­های حسابداری مدیریت.. 74

  4-7- خلاصه فصل. 75

  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1- مقدمه 77

  5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش... 77

  5-3- پیشنهادهای پژوهش... 80

  5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش... 80

  5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده 81

  5-4- محدودیت­های پژوهش... 81

  5-5- خلاصه فصل. 81

  پیوست­ها 82

  فهرست منابع

  منبع:

   

   

   

  فهرست منابع

  آذر، عادل و مومنی، منصور (1377)، آمار و کاربرد آن، در مدیریت. تهران: سمت.

  اسدی؛ غلامحسین؛ عالم تبری، اکبر و شعیب رضایی (1392). "تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها." تحقیقات حسابداری و حسابرسی." شماره 20.

  افلاطونی، عباس و لیلی نیکبخت (1389). کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. چاپ اول، تهران، انتشارات ترمه.

  امینی، پیمان؛ محمدی، کامران؛ عباسی، شعیب و مریم عجم (1390). "مقایسه مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری." همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری.

  انواری رستمی، علی اصغر و سراجی، حسن. (1384). "سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار"، بررسی‌‌‌‌‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 39، بهار 1384: 49-62.

  دانایی فرد و همکاران، حسن (مترجم) (1388). تئوری سازمان مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن. چاپ چهارم، تهران: نشر افکار.

  دلاور، علی (1384). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ ‏چهارم. تهران: انتشارات رشد.

  ذوالنور، سید حسین (1374). مقدمه­ای بر روش­های اقتصاد سنجی. چاپ اول، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

  زنجیردار ، مجید ؛ کهن ، علی ؛ سلطان زاده ، علی اکبر ، (تیر1387) ،"مدیریت اندازه گیری وگزارشی ازسرمایه فکری" ، ماهنامه اتاق بازرگانی ، شماره 4، ص10.

  سبزواری، زهرا (1390). " مدیریت و حسابداری سرمایه انسانی." همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری.

  عباسی­نژاد، حسین (1380). اقتصاد سنجی (مبانی و روش­ها). چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  عباسی فرد، محمد و اوژن کریمی (1389). "بررسی تاثیر اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در تصمیم­گیری مدیران و رفتار کارکنان." مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 14، 117-144.

  مجتهدزاده، ویدا (1382). "نقش حسابداری مدیریت در انعکاس سرمایه فکری، مجله حسابداری، شماره 152، 7-9 و 72-75.

  مدهوشی، مهرداد و اصغرنژاد امیری، مهدی (1388)، "سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده  مالی شرکت‌ها"، بررسی‌‌‌‌‌های حسابداری و حسابرسی. شماره 57، پاییز 1388: 101-116.

  مومنی، منصور و فعال قیومی، علی (1389). تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS. چاپ سوم، تهران: انتشارات کتاب نو.

  نظری پور، محمد و بهزاد پرویزی (1389). "نقش حسابداری مدیریت استراتژیک در اندازه گیری و گزارشگری سرمایه­ فکری" همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت.

  نظری پور، محمد و بهزاد پرویزی (1390). "اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری در سازمان ها بینشی کل نگر." همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری. همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت.

  همتی، حسن؛ کرامتی فرهود، علی و سعید شیپوریان (1385). "مدلها و روشهای حسابداری سرمایه­های فکری."

  نمازی، محمد (برگرداننده) (1379). پژوهش‌های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش‌شناختی. چاپ اول، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

  Abeysekera , I,(2001) . "A Framework to Audit Intellectual Capital" , Faculty of Commerce , Journal of Knowledge Management Practice.

  Baltagi, Badi H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. 3rd Edition. Great Britain. John Wiley & Sons Ltd.

  Barney, J. (1991). “Firm Resources and Sustainable Competitive Advantage“. Journal of Management. No1. 99-120.

  Bontis, N. (1996). “There is a Price on Your Head: Managing Intellectual Capital Strategically". Ivey Business Journal (Formerly Business Quarterly). Summer. 7-40.

  Bontis, N. (1999). “Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field“. International Journal of Technology Managing. Nos 5/6/7/8. 62-433.

  Brooking, A,(1996) ."Intellectual Capital, Core Assets for the Third Millenium Enterprise" , International Thomson Business Press, London .

  Bramhandkar, A, Erickson, S, Applebee, I. (2007). Intellectual Capital and Organizational Performance an Empirical Study of the Pharmaceutical Industry, ECKM 2007, 8th European Conference on Knowledge Management, Barcelona.

  Chen, M. Chin., Cheng, S. J., Hwang, Y. (2005). “An Empirical - Investigation of the Relationship between Intellectual Capital and Firm Market Value and Financial Performance“. Journal of Intellectual Capital. No 2. 159-176.

  Donalson, T., Preston, L.E. (1995). “The Stakeholders Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications“. Academy of Management Review. No 1. 65-91.

  Edvinsson, L., Patriek, S. (1996). “Developing a Model for Managing Intellectual Capital“. European Management Journal. No 14. 346-364.

  Firer, S., Williams,S .M. (2003). “Intellectual Capital and Traditional Measures of Corporate Performance“. Journal of Intellectual Capital. No 3. 348-360.

  Gujarati,  N.  Damodar  (1995).  Basic  Econometrics.  Furth  Edition,  Mcgraw-Hill International Editions: Economic Series.

  Guthrie, J. and Petty, R, (2000) . "No accounting for taste", Management Today March, Australian Institute of Management, pp .21-23 .

  Hylton ,Ann ,(2002) ."A km initiative is unlikely to succeed without a knowledge audit " , www. Knowledgeboard.com

  Hornby, A. S. (2001). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. 6th Ed, Oxford University Press.

  Hsiao, Cheng (2003). Analysis of Panel Data. 2nd Edition, Cambridge University Press.

  Lev; B., Radhakrishnan, S. (2003). “The measurement of Firm-Specific Organization Capital“. NBER Working Paper. No 9581. available at: www.nber.org/papers/w9581 (accessed7 August 2004)

  Marr, B. and Chatzkel, J. (2004), “Intellectual capital at the crossroads: managing, measuring and reporting of IC”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5 No. 2, pp. 224-9.

  Mavridis, D. G. (2004). “The Intellectual Capital Performance of the Japanese Banking Sector”. Journal of Intellectual Capital. No 1. 92-115.

  Meyers, L. S.; Gamst, G.; and A. J. Guarino (2006). Applied Multivariate research Design and Interpretation.  SAGE Publications.

  Malhotra,Y,(2000) ."Knowledge management for the new world of business "

  Marr,B, (2008)" Impacting Future Value: How to Manage your Intellectual Capital", Published by The Society of Management Accountants of Canada,the American Institute of Certified Public Accountants and The Chartered Institute of Management Accountants .

  Novas, J. C.; Sousa, A. and M. Alves (2012). “About the relations between Management Accounting Systems, Intellectual Capital and Performance.” Advanced Research in Scientific Areas, December, 589-596.

  Novas, J. C.; Sousa, A. and M. Alves (2012). “On the Relations Between Management Accounting Systems and Intellectual Capital. Evidence for Portuguese Companies.” Available at: ssrn.com

  Pablos, patrica ordonezde.(2004). Measuring and reporting structural capital, journal of intellectual capital, Vol.5, No.4, pp: 629-647.

  Pulic, A. (2000). “VAIC – an Accounting Tool for IC Management”. Avaliable online: http://www.measuring-ip.at/papers/ham99txt.htm.

  Pulic, A. (2004). “National IC-efficiency Report of Creation Economy”. Available at: www.vaic-on.net.

  Rivette,K.g, and Kline,D,(2000)."Discovering new value in intellectual property" , Harvard business Review , Vol.78,No.1,pp.54-66 .

  Rodov, I., Philippe, L. (2002). “FIMIAN: Financial Method of Intangible Assets Measurement”. Journal of Intellectual Capital. No 3. 323-336.

  Rose and Barrons, (2005)."The Effect of Disclosing Intellectual Capital (The Core Asset for theThird Millennium Economic entities) on the Internal and ExternalFinacial Statements’Users".

  Tayles, M.; Pike, R. H. and Saudah Sofian (2007). “Intellectual capital, management accounting practices and corporate performance Perceptions of managers.” Accounting, Auditing & Accountability Journal Vol. 20 No. 4, pp. 522-548.

  Tobin, J.(1978). Monetary policies and the economy: the transmission mechanism, Southern Economic Journal, Chapel Hill.

  Tan, H. P., Plowman, D., Hancock, P. (2007). “Intellectual Capital and Financial Returns of Companies“.  Journal of Intellectual Capital. No 1. 76-95.

  Vasile , B , (2008) . " factors  of the  earning  functions and their influnce on the  intellectual capital  of an  organization ", Journal of applied Quantitative methods,Vol.3 ,No.4 .

  Zwingli, Jack (2010). “Identifying Bankruptcy Risk.” Business Credit, pp, 16 – 17.

   

   

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی , مقاله در مورد پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی , پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی , تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی , پروژه درباره پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی , رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته تحصيلي کارشناسي ارشد :  MBA زمستان 90 چکيده: چابکي به معناي توانايي هر سازماني براي پيش بيني تغييرات موجود در محيط کاري مي باشد. چنين سازماني با

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد علوم اقتصادي اسفند1392 چکيده        نقش و اهميت مفاهيمي چون " نوآوري" و"خلاقيت" در شکل گيري

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی چکیده : هدف از تحقیق فوق بررسی نقش مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، شدّت وضعف آنها در فرآیند سرمایه گذاری در شهرستان خلخال با نگرش به کل کشور بوده و نقش میزان حمایتها، نظارتها و هدایت سرمایه گذاری از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی مربوطه و میزان آن بر انواع سرمایه گذاری می باشد. در این بررسی فرضیه ها و پاسخ های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) 1-1- مقدمه چندیست که مقوله­ای به نام سرمایه فکری [1]در نظر مدیران و صاحبان فن اهمیت­های فراوانی پیدا کرده است . می­دانیم که دارایی[2]­ها در سازمان به دو بخش دارایی­های مرئی و نامرئی تقسیم بندی می­شود از جمله دارایی­های مرئی می توان سرمایه در گردش و یا حساب بانکی شخص یا بنگاه را دانست و دارایی­های نامشهود خود به دو دسته تقسیم بندی ...

چکيده   امروزه موضوع سرمايه هاي فکري يکي از عناصر موفقيعت سازمان ها محسوب مي شود و سازمان ها براي اينکه بتوانند در محيط پرتلاطم امروزي که جهان تبديل به دهکده جهاني شده است  موفق باشند

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) چکیده: امروزه انسان در سازمان یک سرمایه گرانبها محسوب می گردد و این عنصرکلیدی تنها در بستری مساعد می تواند بخوبی پویایی خویش و تعالی سازمان را تضمین نماید.بر این اساس این تحقیق در پی یافتن رابطه سرمایه فکری وفرهنگ سازمانی است. بدین منظور این تحقیق تعداد361 نفر از کارکنان بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران را که با روش تصادفی ساده انتخاب ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی چکیده سرمایه فکری[1] موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله اخیر در سطح جهانی مطرح شده است اما از آنجایی که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان به حساب می آید، میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورها است. تغییرات سریع در دنیای کنونی، سازمانها را با مشکلات ...

ثبت سفارش