پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان

word 2 MB 29859 221
1393 کارشناسی ارشد روانپزشکی
قیمت قبل:۷۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی

   

  چکیده:

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی«آموزش تاب آوری» بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع راهنمایی صورت گرفته است. روش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل  کلیه دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی شهر همدان بود که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شرکت کننده در این پژوهش 30 نفر بودند، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این نمونه 30 نفری به صورت گمارش تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شدند، به این ترتیب 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون، آزمون کیفیت زندگی(SF-36)، آزمون رفتارهای پرخطر می باشند. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج نیز علاوه بر استفاده از شاخص های آمار توصیفی، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش تاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی (سلامت جسمانی، سلامت روان، کاهش مشکلات جسمانی، کاهش درد جسمانی، افزایش سلامت عمومی) و کاهش رفتارهای پرخطر( خشونت، مصرف مواد) مؤثر بود، اما بر برخی از مؤلفه های کیفیت زندگی مانند عملکرد جسمانی، سرزندگی، مشکلات هیجانی، و یکی از مولفه های رفتارهای پرخطر مانند، رابطه جنسی ناایمن تأثیر معنی داری نداشت. بطور کلی، آموزش تاب آوری بر روی برخی از مولفه های کیفیت زندگی و رفتارهای پر خطر تاثیر مناسبی دارد.

  واژه‌های کلیدی : تاب آوری، کیفیت زندگی، رفتارهای پرخطر، دانش آموزان

  مقدمه

  زندگی موهبتی الهی است که انسان‌ها در سفری کوتاه در طول عمر خویش از آن بهره مند می‌گردند. داشتن زندگی با کیفیت مطلوب آرزوی بشر بوده و هست. در طول سالیان متمادی یافتن مفهوم حقیقی زندگی خوب و چگونگی دست یابی به آن، افکار و مطالعات فلاسفه را به خود معطوف داشته است. بر همین اساس از آغاز تاکنون تعاریف گوناگونی از زندگی خوب و کیفیت زندگی از سوی اندیشمندان و محققین ارائه شده است (هانستد[1]،1999). کیفیت زندگی عبارت است از برداشت افراد از موقعیت شان در زندگی که با توجه به زمینۀ فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی می‌کنند و در ارتباط با اهداف و انتظارها و استانداردهای فرد می‌باشد (گویات، فنی و پاتریک[2]،1993) تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت به صورت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه فقط فقدان بیماری و معلولیت باعث گسترش توجه از بیماری به عملکرد و سایر جنبه‌های مثبت سلامتی شده است ( کاپلان، سادوک[3] ، 2009) کیفیت زندگی را می‌توان به عنوان یک ابزار عملیاتی برای سنجش سلامتی و رفاه کلی در نظر گرفت و در حال حاضر از آن به عنوان یک شاخص کلیدی که باید به صورت معمول در پژوهش‌های بهداشتی در نظر گرفته شود، یاد می‌کنند. همچنین در حال حاضر بحث کیفیت زندگی یکی از نگرانی‌های عمده سیاست مداران و متخصصان بهداشت عمومی بوده و به عنوان شاخصی برای اندازه گیری وضعیت سلامت در تحقیق‌های بهداشت عمومی و پزشکی شناخته شده و به کار می‌رود (گیل، فینستین[4]،2003). فریش معتقد است که مطالعه بهزیستی افراد و جوامع و ارتقاء آن بزرگترین چالش علمی بشر بعد از افزایش و پیشرفت در زمینه تکنولوژی، پزشکی و ثروت است (فریش 2006، به نقل از قاسمی، کج باف و ربیعی،1390). به همین دلیل درمان های امروزی باید متمرکز بر اصلاح و تغییر کیفیت زندگی و گسترش توانمندی ها و ایجاد رضایت از زندگی در افراد بخصوص نوجوانان باشد. علاوه بر کیفیت زندگی توجه به رفتارهای پرخطر در نوجوانان ضروری و لازم است.

  تجربه های شخصی، زیستی و روانشناختی تغییرات گسترده ای را در دوره نوجوانی به وجود می‌آورند و طی این تغییرات افراد محرک های رفتاری و هیجانی جدید و متفاوتی را برای زندگی بزرگسالی خود کشف می‌کنند، تغییرات زیستی، روانشناختی و محیطی- اجتماعی که در دوره نوجوانی رخ می‌دهند، ممکن است باعث درگیر شدن در رفتارهای خودتخریب ساز یا مضر برای سلامتی شوند، همین رفتارها تأثیر درازمدتی در سلامتی دارند باعث افزایش خطر مرگ و میر زودهنگام می شوند و دارای عواقب روانشناختی و اجتماعی هستند (گونزالس و فیلد[5]، 1994). الگوهای رفتاری مهم که می‌توانند بر سراسر زندگی فرد تأثیر بگذارند، مانند مصرف مواد و الگوهای رفتار نادرست جنسی از این دوره آغاز می‌شوند (جانپابلو و استفان[6]،2004). در نوجوانی فرد جایگاه خویش را در خانواده، دوستان و جامعه تعیین می‌کند. عوامل اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد به عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است فشار این مشکلات نوجوان را در مرحله تصمیم گیری به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند. جامعه امروز، نوجوانان و خانواده را با نیازهای فراوانی رو به رو می‌کند. در دوره نوجوانی افراد تجربه آموزی نموده و از این رو با خطرهای گوناگونی رو به رو می‌شوند. در این مرحله نوجوان از خانواده به سوی جامعه کشیده می‌شود. و در راستای به دست آوردن جایگاه اجتماعی می‌کوشد. (باریکانی،1387) تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در تمامی جنبه های زندگی نوجوان ایجاد می‌شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می‌کند، که طبعاً مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت، بنابراین با توجه به اهمیت این دوران، شناخت اصولی و علمی این مرحله، برای پیشگیری از نابهنجاریها و مشکلات ناشی از آن از طریق ارائه اطلاعات و آگاهیهای لازم به نوجوانان و کسب مهارت های لازم برای مقابله با مشکلات ناشی از این تغییرات، امری بسیار مهم و حساس تلقی می‌شود (نوری قاسم آبادی و محمدخانی،1377).

  2-1 بیان مسأله

  امروزه دانش­آموزان به دلیل نقش مهمی­ که درآینده اداره­ی­کشور به عهده خواهند داشت، یکی از قشرهای مهم جامعه به حساب می‌آیند و اهمیت این نقش در ­این ­است ­که دانش­آموزان­ مدیران اصلی در اداره­ی آینده­ کشور و پیشگامان سایر اقشار جامعه در سیر به سمت کمال و اهداف کشور می­باشند. از سوی دیگر بخشی از دانش آموزان در آینده عهده دار آموزش و پرورش نسل های بعد از خود خواهند بود و از این طریق به طور غیر مستقیم در کمال نسل های بعدی جامعه نیز دخالت دارند (آزاد[7]، 2003). با توجه به این که دانش آموزان از اقشار برگزیده و آینده ساز کشور هستند که مسلماً کیفیت زندگی آنها در یادگیری و موفقیت تحصیلی آنان تأثیرگذار خواهد بود ( اسفندیاری،1999)، بنابراین شناخت عواملی که بتواند کیفیت زندگی این قشر را افزایش دهد مهم تلقی شده و باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

  یکی از سازه­های مهم در حوزه روانشناسی سلامت، تاب آوری است که جایگاه ویژه ای در حوزه های روانشناسی مثبت نگر، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی دارد. کانر و دیویدسون[8] (2003) تاب آوری را توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی در شرایط خطرناک بیان می­کنند. آنها تاب­آوری را تنها پایداری در برابر شرایط تهدیدکننده قلمداد نمی­کنند، بلکه شرکت فعال فرد در محیط را مهم می‌دانند. امروزه تاب آوری در حوزه­های بهداشت روانی و روانشناسی تحول، جایگاه ویژه ای برای خود کسب کرده است و بیشتر از دو دهه است­که به عنوان یک سازه مهم در تئوری­ها و پژوهش­های بهزیستی مطرح است ( آبراهام وگریف کارلا[9]،2008). کامپفر[10] (1996) معتقد است که تاب آوری نقش مهمی در بازگشت  به­ تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر دارد و از این رو، سازگاری مثبت و موفق را در زندگی فراهم می­کند، در عین حال کامپفر به این نکته اشاره می‌نماید­ که سازگاری مثبت با زندگی، هم می­تواند پیامد تاب آوری به شمار رود و هم به عنوان پیشایند، سطح بالاتری از تاب آوری را سبب شود. وی این مسأله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندی به تاب آوری می‌داند. تاب آوری اشاره بر فرایندی پویا دارد­ که انسانها در زمان مواجهه با شرایط ناگوار یا ضربه های روحی به صورت رفتار انطباقی مثبت از خود نشان می­دهند ( لوتار، چیچتی و بیکر[11]، 2000). برخی ویژگی‌ها به صورت بالقوه در افراد به ودیعه گذاشته شده است. اما ظهور و اعتلای آنها مستلزم شناخت دقیق­تر، پرورش و بکارگیری است. تاب آوری به قابلیت تطابق انسان در مواجهه با بلایا یا فشارهای جانکاه، غلبه یافتن و حتی تقویت شدن بوسیله آن تجارب اطلاق می‌شود. این خصیصه با توانایی درونی شخص و مهارت های اجتماعی و تعامل با محیط حمایت می‌شود، توسعه می‌یابد و به عنوان یک ویژگی مثبت متبلور می‌شود ( دینر، لوکاس، شیمک و هلیول[12]،2009). از نظر ماسن و کوهورنن[13] (2001) افراد می‌توانند تحت آموزش قرار بگیرند تا ظرفیت تاب آوری خود را به وسیله آموختن برخی مهارتها افزایش دهند و می‌توان عکس العمل افراد در مقابل استرس، رویدادهای ناخوشایند و دشواریها را تغییر داد، به طوری که بتوانند بر مشکلات منفی محیطی غلبه کنند. با توجه به این که تاب آوری به عنوان یک مفهوم دوبعدی یعنی اهمیت ناگواری و سازگاری مثبت در نظر گرفته می‌شود، تاب آوری می­تواند بر روی کیفیت زندگی و ابعاد آن تأثیرگذار باشد (لوتار[14]،2006، به نقل از میکاییلی، مختارپورحبشی، میسمی، 1391 ). در دنیای امروز ارتقای کیفیت زندگی از اهمیت زندگی ویژه ای برخوردار است که در واقع منظور از کیفیت زندگی فاصله بین انتظارات و تجربیات افراد از آن می‌باشد (نصیری، مختاری، مشاف،2003). کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی و چند بعدی است که در سال های اخیر مورد توجه محققان و دانشمندان علوم انسانی قرار­گرفته است. در­اواسط قرن بیستم، با توسعه ی اقتصادی اجتماعی فرهنگی­کشورها و پیشرفت علوم و تکنولوژی، انسانها تدریجاً از رفاه بالاتر برخوردار شدند و خواستار کیفیت زندگی بیشتر شدند. به همین دلیل کیفیت زندگی در قرن بیستم مورد توجه زیادی قرار گرفته است )ربانی خراسانی و کیاپور، 1386). کیفیت زندگی ارزیابی مثبت و منفی فرد از خصوصیات زندگی و نیز میزان رضایت کلی فرد از زندگی خود تعریف شده است­ (سینتیا، هایندز[15]،1998). ایسنک[16] (1998) معتقد است که این مفهوم دیدگاه فرد را درباره تفاوت درک شده، بین آنچه باید باشد و آنچه هست نشان می­دهد. سه بعد مهم این مفهوم شامل نظر فرد درباره سلامت کلی خود، رضایت از ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی زندگی و نیز زیرمجموعه­های این ابعاد است ­(گرانت و ریورا [17]،1998). کیفیت زندگی در حقیقت چکیده ای است از کل اهداف مراقبت های بهداشتی که میزان تأثیر سلامتی بر زندگی فرد را ارزیابی می­کند (گوت و هنکلیف[18]،2003).

  با توجه به جوان بودن جمعیت ایران، حجم وسیعی از مسائل، دشواریها و چالش­های جامعه به مسائل نوجوانان و جوانان اختصاص یافته و مسأله سلامت اجتماعی و روانی آنان، از اولویت های اصلی کشور محسوب می‌شود. در سال های اخیر شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان در ایران به یک مسأله اجنماعی تبدیل شده است و نگرانی های عمیقی را در سطوح مختلف مدیریتی، دانشگاهی و عمومی جامعه به وجود آورده است. (محمدی، محمد، فراهانی، علیخوانی، زارعی، تهرانی و همکاران، 2006) رفتارهای پرخطر عبارتند از رفتارهایی که اثرات نامطلوبی بر رشد همه جانبه و سلامتی افراد دارد که می‌تواند مانع موفقیت‌ها و رشد گردد، این رفتارها می‌توانند منجر به صدمات فیزیکی شده و یا رفتارهایی که اثرات منفی فزاینده (مانند سوءمصرف مواد) دارند را شامل گردد. رفتارهای پرخطر می­تواند با ایجاد وقفه در رشد یا ایجاد مانع برای تجربیات شاخص گروه همسالان، اثرات نامطلوبی روی افراد برجا گذارد (گازمن[19]،2007). مفهوم گسترده رفتار پرخطر، سلسله ای از رفتارها را در بر می­گیرد که نه تنها برای فرد درگیر در این رفتار و افراد مهم زندگی وی زیان های جدی به بار می­آورد، بلکه باعث صدمه غیرعمدی به افراد بی گناه دیگر نیز می‌شود. رایج ترین رفتارهای پرخطر عبارتند از: مصرف زیاد مشروبات، سوءمصرف مواد، آمیزش جنسی ناایمن (بویر[20]،2006)، خشونت (حیدری، شوهی زاده، کبیری، فرخ شاد،1390). زنان به میزان زیادی تحت تأثیر رفتارهای پرخطر هستند. بسیاری از این رفتارها مانند سیگارکشیدن، مصرف دارو و خشونت در مردان هم وجود دارد، اما اثر آن روی زنان بیشتر است، زیرا در معرض خطر بیشتری قرار دارند و این رفتارها پیامدهای خاص را روی سلامتی و بهداشت آنان بجا می­گذارند ( ساریجینی، رایان، لی و پترسن[21]،1999). و رفتارهای پرخطری از جمله مصرف زیاد الکل، مصرف غیرقانونی دارو و رفتار جنسی ناایمن می‌تواند به میزان بالای بیماری و مرگ و میر در میان دانش­آموزان منجر شود ­(ویلسون، جورف[22]،1995) مطالعات نشان داده اند که اغلب رفتارهای پرخطر از جمله مصرف سیگار، الکل، مواد و رفتارهای جنسی ناایمن در سنین قبل از 18 سالگی آغاز می‌شوند (مرعشیان، 1390). با عنایت به صدمات و خسارات جبران ناپذیری که هریک از رفتارهای پرخطر به دنبال دارند و از آنجایی که اقدامات تغییر رفتار در سطح فردی و اجتماعی طولانی مدت و پرهزینه است، به نظر می‌رسد پیشگیری بهترین رویکرد برای کاهش رفتارهای تهدیدکننده سلامت در سطح جامعه می‌باشد. امروزه یکی از مسائلی که بیش تر به آن توجه می‌شود، انتقال از دیدگاه های خطرنگر به سمت دیدگاه های تاب آوری است، یعنی به جای تکیه بر عوامل خطر و سعی در تدارک اقدامات لازم با زیر نظر گرفتن افرادپرخطر با تکیه بر عوامل تاب آوری بتوان توان مقابله با مشکلات را در جمعیت پرخطر بالا برد (خداجوادی، آقابخشی، رفیعی، عسگری، بیان معیار و عبدی زرین، 1390) .با توجه به اهمیت قشر دانش آموزان و کیفیت زندگی آنها و شیوع رفتارهای پرخطر در میان  آنها و صدمات و خسارات جبران ناپذیر رفتارهای پرخطر و بالا بودن هزینه های زمانی و مالی اقدامات تغییر رفتار در سطح فردی و اجتماعی در این پژوهش سعی می‌شود با آموزش مولفه های تاب آوری کیفیت زندگی دانش آموزان را بهبود بخشیده و رفتارهای پرخطر را در میان این قشر کاهش دهیم.

   

  [1]- Hanstad

  [2]- Guyatt, Feeny & Patrick

  [3]-Kaplan &Sadock

  [4]-Gill &Feinstein

  [5]-Gonzales & Field

  [6]-Juan- Pablo&Stefan

  [7]-Azad

  [8]-connor & Davidson

  [9]-Abraham&Greeff Karla

  [10]-Kumpfer

  [11]-Luthar,Cicchetti&Becker

  [12]-Diener, Lucas, Schimmack &Helliwell

  [13]-Masten &Cohornen

  [14]-luthar

  [15]-Cynthia&Hinds

  [16]-Eysenck

  [17]-Grant&Rivera

  [18]-Gott&Hinchliff

  [19]-Gusman

  [20]-Boyer

  [21]-Sarigiani, Rayan &Petersen

  [22]-Wilson&Jorffe

   

  Abstract:

  The aim of this study was determining the effectiveness of “resiliency training” on quality of life and reducing high-risk behaviors in middle schools students. The research method is semi-experimental with pretest-posttest design with control group. The population of this study consisted of all middle school female students in Hamedan in 2013-2014 academic year. Total sample size was 30 students who were selected by convenience sampling and were assigned randomly in experimental and control groups. Thus 15 subjects were assigned in the experimental group and the same in control group. Instruments consist of Conner-Davidson Resilience Scale, test the quality of life (SF-36), and High-Risk Behavior questionnaire. To analyze the results, in addition to using descriptive statistics, analysis of covariance was used. Results showed resiliency training can improve physical health, mental health, physical problems, body pain, and public health as the components of quality of life, and reduces violent high-risk behaviors and drug abuse. But it doesn’t have any meaningful effect on some other components of quality of life, such as physical functioning, vitality, emotional problems, and on unsafe sex as one of the components of high-risk behaviors. In general, resiliency training have meaningful effects on some of the aspects of quality of life and high-risk behaviors.

  Key Words: resiliency,  quality of life,  high risk behaviors,  students

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات

  1-1 مقدمه. 3

  2-1 بیان مسأله. 5

  3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش.... 9

  4-1 اهداف پژوهش.... 11

  5-1 فرضیه های پژوهش.... 11

  6-1 متغیرهای پژوهش.... 11

  7-1 تعریف مفهومی متغیرها 12

  8-1 تعریف عملیاتی متغیر ها 13

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  1-2 تاب آوری.. 17

  2-2 احساس انسجام( مفهوم نزدیک به تاب آوری) 20

  3-2 سرسختی روانی.. 20

  4-2 مؤلفه‌های تاب آوری.. 22

  1-4-2 مهارت حل مسأله.. 22

  2-4-1-1 نظریه‌های حل مسأله. 23

  2-4-2 خودکارآمدی.... 26

  1-2-4-2 نظریه خودکارآمدی بندورا 27

  3-4-2 معناداری زندگی.... 27

  4-4-2 دوستی.... 29

  5-4-2 ارتباط مؤثر.. 31

  6-4-2 خودآگاهی.... 33

  7-4-2 عزت نفس....... 35

  8-4-2 کنترل هیجان ها 37

  9-4-2 مسئولیت پذیری.... 40

  10-4-2 هدف گرایی.... 43

  5-2 کیفیت زندگی.. 44

  1-5-2 رویکردهای نظری راجع به کیفیت زندگی.... 47

  6-2 ابعاد کیفیت زندگی.. 51

  1-6-2 بعد روانی کیفیت زندگی.... 51

  2-6-2 بعد اجتماعی کیفیت زندگی.... 52

  3-6-2 بعد محیطی کیفیت زندگی.... 53

  7-2 نظریه‌های رفتارهای پرخطر. 55

  8-2 علل انجام رفتارهای پرخطر. 56

  9-2 انواع رفتارهای پرخطر. 57

  1-9-2 مصرف مواد.. 57

  2-9-2 رفتار پرخطر جنسی.... 60

  3-9-2 خشونت..... 62

  10-2 تفاوت‌های جنسیتی در رفتارهای پرخطر. 64

  11-2 تحقیقات مرتبط خارجی.. 65

  12-2 تحقیقات مرتبط داخلی.. 68

  13-2 جمع بندی فصل دوم. 75

   

   

   

  فصل سوم: روش پژوهش

  1-3 مقدمه. 73

  2-3 روش پژوهش.... 73

  3-3 جامعه آماری.. 74

  4-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 74

  5-3 ابزارهای پژوهش.... 74

  1-5-3 آزمون کیفیت زندگی (SF-36). 74

  2-5-3 مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)(CD-RIS). 76

  3-5-3 آزمون رفتارهای پرخطر.. 77

  6-3 شیوه اجرای پژوهش.... 77

  7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 80

  8-3 ملاحظات اخلاقی.. 78

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

  1-4مقدمه. 83

  2-4 شناسایی داده­های پرت و بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها 85

  3-4  آمار توصیفی.. 91

  1-3-4 آمارهای توصیفی نمرات تاب آوری.... 92

  2-3-4  آمارهای توصیفی نمرات کیفیت زندگی و مؤلفه­های آن... 92

  3-3-4 آمارهای توصیفی نمرات ابعاد کیفیت زندگی.... 93

  4-3-4 آمارهای توصیفی نمرات رفتارهای پر خطر.. 96

  4-4 آمار استنباطی و بررسی فرضیه­های تحقیق.. 97

  1-4-4 بررسی تأثیر تاب آوری بر افزایش تاب آوری دانش آموزان دختر.. 97

  2-4-4 آموزش تاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مؤثر است. 101

  3-4-4 آموزش تاب آوری بر کاهش رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر مؤثر است. 118

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  1-5 مقدمه. 129

  2-5 بحث و نتیجه گیری: 130

  1-2-5 فرضیه اول: آموزش مؤلفه‌های تاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مؤثر است. 130

  2-2-5 فرضیه دوم: آموزش مؤلفه‌های تاب آوری بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر مؤثر است. 138

  3-5 محدودیت ها 143

  4-5 پیشنهادات پژوهشی.. 144

  5-5 پیشنهادات کاربردی.. 144

  منابع فارسی.. 147

  منابع لاتین.. 162

  پیوست... 201

   

  منبع:

   

  منابع فارسی

  آزادی، سارا. آزاد، حسین 1389، بررسی رابطه حمایت اجتماعی، تاب آوری و سلامت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های شهر ایلام. مجلۀ علمی- پژوهشی طب جانباز، سال سوم، شماره (12) ، 48-58.

  ابوالقاسمی، عباس.کیامرثی، آذر. آق، عبدالصمد 1390، ارتباط رفتارهای دینی و خودآگاهی با نارسایی‌های شناختی در میانسالان، روانشناسی و دین، سال چهارم، شماره چهارم، 27- 41.

  احمدی، غلامعلی 1380، کاربرد روش حل مسأله در آموزش علوم، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 65، 11- 46.

  احمدی،خدابخش.عبدیان، شهره.سلیمی، سیدحسین 1389، ارتباط مهارت حل مسأله و رضایت زناشویی. روانشناسی معاصر(ویژه نامه)، شماره پنجم، 46-44.

  اعزازی، شهلا1380، خشونت خانوادگی، نشر سالمی. تهران.

  افروز، غلامعلی. معتمدی، فرزانه 1384، "خودکارآمدی و سلامت روانی در دانش آموزان عادی و تیزهوش" روانشناسی ایران، شماره 6. 5 - 69.

  اکبری، ابوالقاسم 1381، مشکلات نوجوانی و جوانی، نشر ساوالان. تهران.

  اکبری، مهرداد. رازع، حسین 1391، پیش بینی رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان و ارتباط آن با هیجان طلبی و سبک های تصمیم گیری، پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره ششم، شماره اول، 57-65.

  البرزی، شهلا. محبوبه، البرزی 1385، بررسی رابطۀ خودمختاری و کیفیت زندگی در دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه های شیراز، روانشناسی 39، سال دهم، شماره 3، 321-334.

  امامی، طاهره. فاتحی زاده ، مریم. عابدی، محمدرضا 1385، مقایسه اثربخشی دو شیوه شناختی- رفتاری و آموزش والدین در افزایش عزت نفس دانش آموزان، مجله دانش و رفتار، شماره 19، 65 - 74.

  انصاری جابری، علی. راوری، علی. کاظمی، مجید. 1380،" تأثیر روزه رمضان بر عزت نفس دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان"، مجله اندیشه و رفتار، سال هفتم، شماره 1 و 2، 63 - 67.

  بابایی، نگار 1385، بررسی روش‌های تقویت عزت نفس در نوجوانان، مجله رشد مشاور مدرسه، دوره یکم، شماره 4 ، 8 - 17.

  باریکانی،آمنه 1387، رفتارهای پرخطر در نوجوانان مدارس راهنمایی و دبیرستان های شهر تهران، روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 53، 192- 198.

  باقری، خسرو 1374، نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلامی، انتشارات مدرسه، تهران.

  بحرینیان، سید عبدالمجید. قائدی، غلامحسین. یاسمی،محمدتقی. ثقه الاسلام، طاهره 1383، بررسی سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال تحصیلی 81-80 طب و تزکیه، شماره 53، 78-66.

  بخشایش، علیرضا 1390، بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان، مجله روانشناسی و دین، سال چهارم، شماره دوم، 79 - 98.

  براتی، مجید. وردی پور، حمیدالله. جلیلیان، فرزاد. 1390، وضعیت سوء مصرف مواد محرک و توهم زا و عوامل پیش بینی کننده ی آن در میان دانشجویان، مجله ی اصول بهداشت روانی، سال13، شماره 4، 383- 374.

  بریس، نیکلا 1389، تحلیل داده­های روانشناسی با برنامهspss ، ترجمه خدیجه علی­آبادی، انتشارات دوران.

  بشارت، محمدعلی. صالحی، مریم. شاه محمدی، خدیجه. نادعلی، حسین. زبردست، عذرا.  1387، رابطۀ تاب آوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران. مجلۀ روانشناسی معاصر، دوره سوم، شماره 2، 38- 49.

  بشارت، محمدعلی. و عباس پور دوپلانی، طاهره. 1389، رابطۀ راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با تاب آوری در دانشجویان. یافته‌های نو در روانشناسی، دوره پنجم، شماره 14، 111-124.

  بشارت، محمدعلی، 1386، تاب آوری، آسیب پذیری و سلامت روانی، مجله علوم روانشناختی، دوره ششم، شماره 24، 373-383.

  بهرامی، هادی. عباسیان فرد، مهرنوش 1389، بررسی رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه ی پیشرفت در دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران، فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی، دوره ششم، شماره1، 4 - 7.

  بهزادپور، سمانه. مطهری، زهراسادات. گودرزی، پگاه. 1392، رابطه ی بین حل مسأله و تاب آوری با میزان رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین، مجله ی روانشناسی مدرسه، دوره ی دوم، شماره 4، 25- 42.

  بیابانگرد، اسماعیل 1382، روانشناسی نوجوانان. نشر فرهنگ اسلامی، تهران.

  بیابانگرد، اسماعیل 1376، روش‌های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، تهران.

  پروین، کریس 1376، بنیادهای شناختی روانشناسی بالینی، ترجمه محمود علیلو و عباس بخشی پور،  نشر روان پویا. تهران.

  پوپ، الیس. مک هال، سوزان. کری هد، ادوارد. 1374، افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان، ترجمه پریسا تجلی ،انتشارات رشد. تهران.

  پورافکاری، نصرت الله. 1389، فرهنگ جامع روانشناسی- روان پزشکی، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.

  پورحسین دناک، مژده. نورانی پور، رحمت الله. وکیلی، پریوش1388، بررسی میزان سودمندی آموزش مدیریت خشم در کاهش مهار خشم در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه منطقه 13 شهر تهران. پژوهش‌های مشاوره، دوره هشتم،  شماره 31، 27 - 44.

  ترصفی،مهدیه1391،  تاب آوری در دانش آموزان و نقش مشاوران، رشد مشاور مدرسه، دوره هشتم،  شماره 2، 12- 15.

  ترقی جاه، صدیقه. حمدیه، مصطفی. یعقوبی، نرگس 1389، عوامل پیش بینی کننده مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان دانشگاه های دولتی، مجله پژوهشی پزشکی، دوره سی و چهارم، شماره 4، 249- 256.

  جرگه، مراد 1388، بررسی برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی بیماران جراحی پیوند عروق کرونر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینای همدان.

  جلیلی، علی. حسینچاری، مسعود 1389، تبیین تاب آوری روانشناختی بر حسب خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار، نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، شماره 6، 131- 153.

  جوکار، بهرام 1386، نقش واسطه‌ای تاب آوری در رابطۀ بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی. روانشناسی معاصر،شماره4، 3-12.

  جینزبرگ، هربرت 1371، " رشد عقلانی کودک از دیدگاه پیاژه" ترجمه، حقیقی، فریدون. وشریفی، فریده. انتشارات فاطمی، تهران.

  چلبی،مسعود 1375، جامعه شناسی نظم، نشر نی. تهران.

  حاجتی، فرشته السادات. اکبرزاده، نسرین. خسروی، زهره 1387، تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران، مطالعات روانشناختی، دوره سوم، شماره 3، 35-56.

  حجازی، الهه. سلیمانی، حمیده 1389، کیفیت دوستی، تقابل دوستی و تاب آوری، مجلۀ علوم رفتاری، دوره چهارم، شماره 4، 319 - 326.

  حسین زاده، علی1390، راهکارهای ارتباط مؤثر با جوانان و نوجوانان، فصلنامه علمی- تخصصی کودک، نوجوان و رسانه، سال اول، شماره 1و 2، 26 - 54.

  حسینی قمی، طاهره 1391، مسئولیت پذیری در دانش آموزان، رشد مشاور مدرسه، دوره هفتم، شماره 2، 16- 19.

  حسینی قمی، طاهره. ابراهیمی قوام، صغری. علومی، زهره. 1389، اثربخشی آموزش تاب آوری بر سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان 10-13 ساله مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، سال اول. شماره 1، 78-100.

  حسینی قمی، طاهره 1391،  هدف گزینی در زندگی، رشد مشاور مدرسه، شماره27، 22 - 23. 

  حسینی نسب، داوود . وجدان پرست، حسین 1381، " بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم"، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، دوره چهل و پنجم ، شماره(184-183)، 101- 126.

  حق رنجبر، فرخ. کاکاوند، علیرضا. برجعلی، احمد. برماس، حامد1390، تاب آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی، دوره اول، شماره1، 177-187.

  حمید، نجمه. کیخسروانی، مولود.بابامیری، محمد. دهقانی، مصطفی1391، بررسی رابطۀ سلامت روان و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، فصلنامۀ علمی- پژوهشی جنتاشاپیر، دورۀ سوم، شمارۀ 2، 331-338.

  حیدری، سوری. شوهی زاده، رضا. فرخ شاد، امین. کبیری، فاطمه1390،  رفتارهای پرخطر،  مجله بهورز، دوره بیست و دوم، شماره 3، 27-29.

  خداجوادی، رحم. آقابخشی، حبیب. رفیعی،حسن. عسگری، علی. بیان معمار، احمد. عبدی زرین، سهراب. 1390، رابطۀ کارکرد خانواده و تاب آوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پرخطر، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 41، 421- 444.

  خلج آبادی فراهانی، فریده. عبادی فرد آذر، فربد 1382، مقایسه‌ی تأثیر آموزش پیشگیری از ایدز توسط گروه همسالان و بزرگسالان بر آگاهی، نگرش و خودبسندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی، منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از مدل تئوری شناختی- اجتماعی سال 1382-1381. فصلنامه باروری و ناباروری، شماره 5، 77-91.

  داجن،اچ. مایکل شی، دبلیو 2000، روانشناسی اعتیاد(سنجش و درمان). ترجمه بایرامعلی رنجگر. انتشارات روان. تهران (1383).

  داوری، علیرضا. تفکری، محمدرضا. کاظمی، فاطمه 1385، مهارت خودآگاهی، فصلنامه بهورز، شماره 1(3)، 35- 26.

  دبیرخانه‌ی کار گروه کشوری پیشگیری از عفونت اچ‌ای وی و ایدز و کنترل آن 1386، گزارش جمهوری اسلامی درباره‌ی پایش اعلانیه تعهد مصوب اجلاس ویژه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه‌ی اچ‌ای وی و ایدز( زیر نظر علویان، س. م و گویا، م) مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، تهران.

  درتاج، فریبرز. مصائبی، اسدالله. اسدزاده، حسن. 1388، تأثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر 15-12 ساله، فصلنامۀ روانشناسی کاربردی، سال سوم، شماره 4 (12)، 62-72.

  رئیس دانا، فریبرز.غروی، احمد 1380، بازار مصرف مواد مخدر در ایران و تهران، فصلنامه علمی رفاه اجتماعی، سال اول، شماره 1، 80-74.

  ربانی خراسگانی، علی. کیانپور، مسعود 1384، در آمدی بر رویکردهای نظری و تعاریف عملی مفهوم کیفیت زندگی، نشریه مددکاری اجتماعی، دوره پنجم ، شماره 4،42-57.

  رحیمی احمدآبادی، سمیه. آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا. مدرس غروی، مرتضی. کارشکی، حسین 1393، بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر، مجلۀ علمی پزشکی قانونی، دوره بیستم، شماره 2، 37 - 45.

  رحیمی موقر، آفرین. سهیمی ایزدیان، الهه 1384، وضعیت مصرف مواد در دانش آموزان کشور. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 19، 29-9.

  رحیمی موقر، آفرین. سهیمی ایزدیان، الهه. یونسیان، مسعود 1385، مطالعه مروری وضعیت مصرف مواد در دانشجویان کشور. مجله پایش، سال پنجم، شماره 5، 104-83.

  رحیمی، مهدی 1386، تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیت زندگی گروهی از دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد بخش روانشناسی تربیتی ، دانشگاه شیراز.

  رحیمیان بوگر، اسحاق. اصغرنژادفرید، علی اصغر. 1387، رابطه سرسختی روانشناختی و خودتاب آوری با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده از زلزله شهرستان بم و مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). سال چهاردهم، شماره 1، 62 - 70.

  رسولی، فاطمه. 1389، اثربخشی آموزش کنترل خشم بر افزایش تاب آوری در نوجوانان در معرض خطر اعتیاد، اعتیادپژوهی، سال چهارم، شماره 16، 7 - 24.

  رشید، خسرو و شاه امیری فتاحی ، مصطفی  1391، بررسی رابطه­ی رفتارهای پرخطر با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه بوعلی در سال تحصیلی 92- 1391. پایان نامه­ی کارشناسی روانشناسی از دانشگاه بو علی سینا همدان.

  رشید، خسرو. مارابی، آرمان 1391، بررسی رفتار پرخطر در دانشجویان دانشگاه بوعلی در سال تحصیلی 92- 1391. پایان نامه­ی کارشناسی روانشناسی از دانشگاه بو علی سینا همدان.

  رضایی، فاطمه.احدی، حسن. شریفی، حسن پاشا .کریمی، یوسف. 1386، رابطه کیفیت زندگی والدین با عملکرد مدرسه ای دانش آموزان شهر اصفهان، دانش و پژوهش در روانشناسی. دوره نهم، شماره 33،131-148.

  ریو، جان مارشال. 1992، انگیزش و هیجان. ترجمۀ یحیی سید محمدی، نشر ویرایش. تهران (1378).

  زارع بهرام آبادی، مهدی. دره، ایمان. اژدری، گلناز  1389، رابطۀ بین دلبستگی شغلی، مسئولیت پذیری و تحلیل عاطفی با رضایت شغلی. فصلنامه فرهنگ مشاوره، سال اول، شماره 4، 5-24.

  زارعی، فرشاد. خاکباز، حمید. کرمی، حوریه  1389، اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخطر ارتباط با جنس مخالف در معتادان، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال چهارم، شماره 15، 63 - 69.

  زاهد بابلان، عادل. رضایی جمالویی، حسن. حرفتی سبحانی، رعنا 1391، رابطۀ دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی دانشجویان، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال سیزدهم، شماره 3، 75- 85.

  زرین کلک، حمیدرضا. 1389، تأثیر آموزش مؤلفه‌های تاب آوری بر کاهش سطح اعتیادپذیری و تغییر نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه ساکن در حومه تهران نسبت به مصرف مواد، مجله اعتیادپژوهی، سال سوم، شماره 11. 115-137.

  زینلی پور، حسین. زارعی، اقبال. زندی نیا، زهره 1388، خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی. پژوهش نامه ی مطالعات روانشناسی تربیتی، شماره9(3)، 28-13.

  ساعی، علی  1381،  تحلیل آماری در علوم اجتماعی، انتشارات کیان مهر. تهران.

  سامانی، سیامک. جوکار، بهرام. صحراگرد، نرگس. 1386، تاب آوری سلامت روانی و رضایت مندی از زندگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم شماره 295، 3- 290.

  سعیدی، علی 1387، مدیریت مهارت‌های استرس در نوجوانان، مجله پیوند، شماره 350، 32- 33.

  سلیمانی بجستانی، حسین. اعتمادی، احمد. دلاور، علی 1389، مقایسه اثربخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل، بر تاب آوری دانشجویان، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، شماره 1، 49-74.

  سلیمانی بجستانی، حسین 1388، مقایسه اثربخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل بر سلامت روانی، تاب آوری و امیدواری دانشجویان دانشکده روانشناسی علامه طباطبایی. پایان نامه دکتری در رشته مشاوره. دانشکده روانشناسی علامه طباطبایی.

  سلیمانی نیا، لیلا. جزایری، علی رضا. محمدخانی، پروانه 1384،  نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان، فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 19، 75-90.

  سلیمانی نیا، لیلا 1386، تفاوت‌های جنسیتی نوجوانان در ارتکاب انواع رفتارهای پرخطر، فصلنامه مطالعات جوانان، شماره 8 و 9 (3)، 80- 99.

  سمیعی، مرسده. رفیعی، حسین. طاهری نخست، حمیدرضا 1381، نیم رخ روانی اجتماعی معتادان نوجوان ایرانی. مجله توان بخشی، سال هشتم، شماره 10، 62-56.

  سید محمودی، جواد. رحیمی، چنگیز. محمدی، نوراله 1390، عوامل مؤثر بر تاب آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی، پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، دوره اول، شماره 1 ، 5 - 14.

  شاملو، سعید 1372،  بهداشت روانی، انتشارات رشد. تهران.

  شجاعی، ستاره. به پژوه، احمد. شکوهی یکتا، محسن. غباری، باقر 1391،  پیش بینی نشانه‌های سلامت روانی بر اساس تاب آوری در خواهران و برادران نوجوان دانش آموزان با کم توان ذهنی شهر شیراز در سال تحصیلی 91-1390، فصلنامۀ افراد استثنایی، سال دوم، شماره 6، 21 - 46.

  شفیع آبادی، عبدالله. ناصری، غلامرضا 1380، نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

  شکیبایی، فرشته. تهرانی دوست، مهدی. شهریور، زهرا. آثاری، شروین 1383، گروه درمانی مدیریت خشم با رویکرد شناختی- رفتاری در نوجوانان مؤسسه ای، تازه‌های علوم شناختی، سال ششم، شماره 1و2، 59 - 66.

  شیلینگ، لوئیس (بی تا)، نظریه‌های مشاوره (دیدگاه‌های مشاوره)، ترجمه خدیجه آرین، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اطلاعات، 1384.

  صادقان، مهناز 1384، با احساستان روراست باشید ( روش‌های برقراری ارتباط مؤثر با خود و دیگران)، مجله رشد معلم، شماره 192. 28 - 29.

  صالح بلوردی، آناهیتا. پاشا شریفی، حسن. 1389، بررسی رابطه خودآگاهی در موقعیت شغلی با رضایت شغلی مدیران فروش سازمان مدیریت صنعتی ایران، فصلنامه تازه‌های صنعتی- سازمانی، سال اول، شماره2، 21 -27.

  صرامی، حمید. 1388، اعتماد بنفس، مهم ترین عامل در پیش گیری از گرایش فرزندان به رفتارهای پرخطر، مجله پیوند، شماره 363، 27 - 27.

  ضمیری نژاد، سمیه. گلزاری، محمود. برجعلی، احمد. حجت، سیدکاوه. اکابری، سید آرش. 1391، مقایسه اثربخشی آموزش تاب آوری بصورت گروهی و شناخت درمانی گروهی بر کاهش میزان افسردگی دانشجویان دختر خوابگاهی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، شماره 4(4)، 631- 638.

  طارمیان، فرهاد 1382، سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان (مفاهیم نظریه های پیشگیری). انتشارات تربیت. تهران.

  طهرانی زاده، مریم. رسول زاده، کاظم. آزادفلاح، پرویز 1384، ؛" بررسی مقایسه ای نگرش های ناکارآمد در دختران فراری و عادی". رفاه اجتماعی؛ سال پنجم، شماره 19، 205 - 224.

  فتی،لادن. موتابی، فرشته. محمدخانی، شهرام . کاظم‌زاده عطوفی، مهرداد 1385، آموزش مهارت‌های زندگی ویژه دانشجویان، نشر دانژه. تهران.

  قاسمی، نظام الدین. کج باف، محمدباقر. ربیعی، مهدی 1390، اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و سلامت روان، مجلۀ روانشناسی بالینی، سال سوم، شماره 2، 23 -33.

  کامکار، مهدیس  1381،  نوجوانی و بی مبالاتی جنسی، مجله رفاه اجتماعی، شماره 5، 143 - 162.

  کاوه، منیژه 1388، تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس و تأثیر آموزش آن بر مؤلفه‌های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی خفیف. پایان نامه دکتری در رشته روانشناسی استثنایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی.

  کاوه، منیژه. علیزاده، حمید. دلاور، علی. برج علی، احمد 1390،  تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس و تأثیر آموزش آن بر مؤلفه‌های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی، فصلنامۀ ایرانی کودکان استثنایی، سال یازدهم، شماره2، 119 - 140.

  کریمی، محمود. نیک نامی، شمس الدین. حیدرنیا، علیرضا، رمضان خانی، علی 1383، تأثیر برنامه‌ی آموزش بهداشت بر رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در زندان، مجله‌ی علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دوره هشتم، شماره‌ی 1، 40-45.

  کلمز، هریس. بین، رینولد 1385، آموزش مسئولیت به کودکان. ترجمه پروین علی پور، چاپ هفتم، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.

  کیخاونی، ستار. محمدزاده، جهانشاه. محمدی، جلال. نصراللهی، عباس. بیگلری پیر احمدوند، مهرداد. رضایی، راحله. رضایی طاویرانی، کبری  1391، رابطه تاب آوری و سلامت روان با آسیب پذیری در برابر مواد مخدر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایلام در سال تحصیلی 90-89، فصلنامه تاریخ پزشکی، سال چهارم، شماره 13، 67-84. 

  گشتاسبی، آزیتا 1383، بررسی کیفیت زندگی وابسته به سلامت در تهران، خلاصه مقالات اولین همایش سراسری کیفیت زندگی، دانشگاه تربیت مدرس.

  گلاسر، ویلیام 1925، مدارس بدون شکست، ترجمه ساده حمزه، انتشارات رشد، چاپ چهارم، تهران. (1384).

  گلاسر، ویلیام 1989،  مدارس بدون شکست. ترجمه ساده حمزه و مژده حمزه تبریزی، نشر آشیان.تهران، 1384).

  اللهیاری، عباسعلی 1376، تعیین پرخاشگری نوجوانان بر حسب مؤلفه‌های شخصیت و بررسی رابطۀ این مؤلفه‌ها و سطح پرخاشگری با مؤلفه‌های شخصیتی پدران و تأثیر شیوه درمانگری تنیدگی زدایی بر پرخاشگری. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

  مارنات، گری گراث 1997، راهنمای سنجش روانی. ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو. جلد دوم، چاپ سوم. انتشارات رشد. تهران(1378).

  ماهر، فرهاد 1383، رفتارهای پرخطر در اوقات فراغت جوانان، روندها و الگوها. فصلنامۀ مطالعات جوانان، شماره 1(6)، 143- 118.

  محمدخانی، پروانه. سلیمانی نیا، لیلا. جزایری، علیرضا 1384، نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان، مجله رفاه اجتماعی، دوره پنجم، شماره 19، 75 - 90.

  محمدخانی، روانه. 1383، همه گیرشناسی افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در دختران مناطق پرخطر ایران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال چهارم، شماره 14، 173-157.

  محمدی، مسعود 1384، بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد، پایان نامه دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  مرادحاصل، مهدی 1382، روایت تجربه‌ها، چهارراه نوجوانی، خشونت، مجله پیوند، شماره 289، 18 – 21.

  مرعشیان، فاطمه. 1390، بررسی نقش زنان به عنوان مادران خانواده در ارتکاب انواع رفتارهای پرخطر نوجوانان، فصلنامۀ علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره هفتم، 109-122.

  مقامع، افسانه 1372، اهمیت دوست در دوران کودکی و نوجوانی، پیوند، شماره 172، 24 - 27.

  ملک شاهی، فریده. مومن نصب، مرضیه 1386، تأثیر برنامه‌ی آموزش پیشگیری از رفتارهای پرخطر بر آگاهی و نگرش مربیان بهداشت مدارس ابتدایی خرم آباد 1384. فصلنامه‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره نهم، شماره 2، 54-47.

  موریس. جی. الیاس بی تا)، 1380، یادگیری و آموزش مهارت‌های اجتماعی و عاطفی، ترجمه فرهمندیان. مؤسسه فرهنگی انتشارات بینش، تهران.

  مومنی، خدامراد.شهبازی راد، افسانه 1391، رابطه معنویت، تاب آوری و راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی دانشجویان، مجله علوم رفتاری، شماره 20، 97 - 104.

  میری، میرنادر. بهرامی احسان، هادی 1389، رابطه مذهب گرایی و عوامل جمعیت شناختی با سوء مصرف مواد در دانشجویان، روانشناسی و دین، سال سوم، شماره 12. 109 - 126.

  میکاییلی، نیلوفر. مختارپورحبشی، الهام. میسمی، سهیلا 1391، نقش حمایت اجتماعی ادراک شده، راهبردهای مقابله‌ای و تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، یافته‌های نو در روانشناسی، سال هفتم، شماره 23، 5-17.

  نائینیان، محمدرضا. گوهری، زکیه. مطلبی نژاد، سکینه. بلوچان، معصومه 1392، بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی( کیفیت زندگی) نسخه دانش آموزان (PWI-SC)، روانشناسی بالینی و شخصیت، سال بیستم، دوره جدید، شماره 9، 119-128.

  نجفی، کیومرث. آوخ، فرهاد. خلخالی، سید محمد رسول. نظیفی، فاطمه.فقیرپور، مقصود. فرهی، حسن 1384، شیوع مصرف مواد در دانش آموزان دبیرستانی شهر رشت، اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره 2، 187-193.

  نیک آذین، امیر. شعیری، محمدرضا. نائینیان، محمدرضا. 1392، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان: تفاوت های بهداشت روانی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، جنس و سن، روانشناسی تحولی، سال نهم، شماره 35، 271- 281.

  نورعلیزادۀ میانجی، مسعود. بشیری، ابوالقاسم. جان بزرگی، مسعود. 1391، رابطۀ خدااگاهی با خودآگاهی، روانشناسی و دین، سال پنجم، شماره 3، 5- 24.

  نوری قاسم آبادی، ربابه. پروانه، محمدخانی 1377، برنامه آموزشی مهارتهای زندگی، تهران، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، تهران.

  ویسی، مختار، عاطف وحید، محمد کاظم، رضایی، منصور 1379، تأثیر استرس شغلی بر خشنودی و سلامت روان، اثر تعدیل کننده سرسختی و حمایت اجتماعی. فصلنامه اندیشه و رفتار، دوره 6، شماره2و 3، 78-70.

  هاشمی، لادن. لطیفیان، مرتضی 1388،  بررسی رابطۀ بین کمال گرایی و جهت گزینی هدف در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی دولتی (با گرایش های علوم تجربی و ریاضی)، مطالعات روانشناختی، دوره 5، شماره 3، 9-26.

  همتی، ناصر. دانش آموز، بدری. پناغی، لیلی 1383، فراوانی افکار خودکشی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آبدانان استان ایلام، تازه‌های علوم شناختی، سال 6، شماره 1 و 2. 79 - 86.

  یزدانی، امین 1391، بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش، پایان نامه دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشکده پزشکی.

  یوسفی، فریده. صفری، هاجر 1388، بررسی رابطۀ هوش عاطفی با کیفیت زندگی و ابعاد آن، مطالعات روانشناختی، دوره 5، شماره 4، 107-128.

  یوسفی لویه، معصومه 1388، راهبردهای روانشناختی: راهبردهای برقراری ارتباط مؤثر، رشد مشاور مدرسه، شماره 17، 48 - 49.

  یوسفی، زهرا. اشرف، محمدرضا. هویدافر، رضوان 1386، سالم سازی روابط دختران و پسران، تازه های روان درمانی، شماره 43 و 44. 87 - 96.

   

  منابع لاتین

  Abdelgadir, M., Shiebeika, W., Eltom, M., Berne, C. & Wikblad, W. 2009.  Health related quality of life and sense of coherence in Sudanese diabetic subject with lower limb amputation. Tohoku J. exp. Med, 217, 45-50.

  Abraham P, Greeff Karla L.2008. Spirituality as a resiliency quality in Xhosa speaking families in South Africa. Relig Health.47:288-301.

  Alperstein,G.,& Raman, S.2003.  Promoting mental health and emotional well-being among children and youth: a role for community child health?.Child Care Health, 29(4):269-74.

  Anderson, B.L.& Kiecol, T. & Glaser, J.K& Glaser, R. 1994.  A biobehavioral model cancer stress and disease course.American psychologist, 49, 389-404.

  Annan, K.A. 2001. We the children: Meeting of the promises of the World Summit for Children. New York, NY: UNICEF.

  Antonovsky, A., & Sourani, T .1988. Family sense of coherence and family adaptation; Journal of Marriage and the Family, 50, 79-92.

  Arafa, M A, Zaher SR, El-dowaty AA and Moneed DE. 2008.  Quality of life among parents of children with heart disease.Health and quality of life outcomes.NOV 3; 6:91. Doi: 10. 1186/ 1477-7525-6-91.

  Au, A., Li, P., Chan, J., Lui, C., Ng, P., Kwok, A., & P., Leung,.  2002.  Predicting the quality of life in Hong Kong Chinese adults with epilepsy.Journal of Epilepsy andBehavior, 4, 350-357.

  Aughinbaugh, A.& Gittleman , M. 2002.  Maternal employment & adolescent risky behavior.Journal of Human Resources ,131(8), 416-440.

  Azad M. 2003. The survey role of cultural stress on mental health of students. Proceedings Second National Seminar on Mental Health students. TarbiatModares University: 1-4.

  Ball,S.A. 2005.  Personality traits, problems, and disorder: Clinical applications to substance use disorders. Journal of Research in personality,39(1),84-102.

  Bandura, A. 1993.  Perceived self- efficacy in cognitive evelopment and functioning. Educational psychologist, 28, 117- 148.

  Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, V.G., & Pastorelli, C.  1996. Multifacted impact of self- efficacy beliefs on academic functioning.Child development, 67(3), 1206- 1222.

  Benard, B. Marshall, K .2001.  Protective Factors in Individuals, Families and Schools: National Longitudinal Study on Adolescent Health Findings .National Resilience Resource Center.University of Minnesota.Minneapolis and the center for the application of prevention Technologies.

  Benard, B.  1991.  Fostering resiliency in kinds: protective factors in the family, school and community. Portland. OR: Western center for drugfree schools and communities. 4, 142-175.

  Benson, P.L.Leffert, N. 1998.  Developmental Assets: Measurement and Prediction of Risk Behaviors among Adolescents, Journal of Applied Developmental Science, 2(4): 209-230.

  Boyer TW. 2006. The development of risk-taking: A multiperspective review. Dev Rev;26: 291-345.

  Bradshaw. B, Richardson. G, Kumpfer. K, Carlson. J, Stanchfield. J, Overall. J, Brooks. A, Kulkami. K. 2007. Determining the efficacy of a resiliency training approach in adulths with type 2 diabets. The diabetes educator 33(4): 650-659.

  Braverman, M.T. 2001.  Applying Resilience Theory to the Prevention of Adolescent Substance Abuse .The University of California, Davis, Center for Youth Development.

  Brook, J.S., Nomura, C., & Cohen, P. 1989.  Anetwork of influences on adolescent drug involvement: neighborhood, school, peer , and family. Genetic, social, and general psychology monographs, 113, 125- 143.

  Bullock, S & Room, R. 2004.  Alcohol consumption by adolescents and young adults. Who book, 2004.

  Cadena,J., Vinaccia, S., Perez, A., Rico, M.I., Rosa Hinojosa, S. and Juan- Manuel Anaya, J.M. 2003.  The Impact of Disease Activity on the Qualityof life, Mental Health Status, and Family Dysfunction in Colombian Patients With Rheumatoid Arthritis Journal of Clinical Rheumatology, 9, (3).142-150.

  Cohn, M.A, Fredrickson, B,L,Brown, S, L, Mikels, J, A& Conway, A,M, 2009. Happiness Unpacked: Positive Emotions increase life satisfaction by Building Resilience, Emotion , 9(3). 361- 368.

  Connor, M. K., & Davidson, J. R. T. 2003.  Development of a new Resilience Scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISK). Depression and Anxiety, 18, 76-82.

  Connor, K. M., Davidson, J. R. T. & Lee, L. C. 2003 .Spirituality, resilience, and anger in survivors of violent trauma: A community survey. Journal of Traumatic Stress, 16(5), 487-494

  Cooper, linnea. 2008. Concept analysis: resilience. Pacific Lutheran university school of nursing.2,45-79.

  Crowley, B. J., Hayslip, B. Jr., & Hobdy, J. 2003.  Psychological hardiness and adjustment to life events in adulthood. Journal of Adult Development,  10 (4), 237-248

  Cutuli, J.J. Chaplin, T. M. Gilham, J. E., Reivich, K. J., and Seligman,Cynthia RK, Hinds S . 1998. Quality of life from nursing and patient perspectives. Canada: Jones and Bartlett; 25.

  Diener, E. 2000. “ Subjective Well- being”. American Psychologist, Vol,55(1):Pp 34-43.

  Diener, E., Lucas, R., Schimmack, U.,&Helliwell, J..(2009)Well- being for public policy. Newyork: Oxford University press.

  Douaihy, A & Singh, N. 2001.  Factors affecting quality of life in patient with HIV infection, AIDS Reader, 11(9), 622-690.

  Elliot,T.R.,Shewchuk .R.M.& Richard, J.S. 1999.  Caregiver social problem solving abilities and family member adjustment to recent-onset physical disability. Rehabilitation Psychology, 44(1), 104-123.

  Epstein JL. 2002. School, family, community partnership: Preparing educators and improving school. Boulder, Co: Westview.

  Eriksson, M.  & Lindström, B. 2007.  Antonovsky’s sense of coherence scale and its relation with quality of life: a systematic review. Journal of Epidemiology and Community Health. 61, 938-944.

  Esfandyari GH. 1999. Survey the stressor factors in kordestan medical sciences  university students and it relation with general health. J Tebvatazkiyeh. 43:

  Eysenck M. 1998. Psychology an integral approach. New York: Addison Wesley Longman Inc; 420.

  Farlane, M. K. & Carol, L. (2000). Resilience therapy: A group intervention program to promote the psychological wellness of adolescents at risk. Unpublished doctoral Dissertation, University of South Africa.

  Friborg O, Hjemdal O, Rosenvinge OH, Martinussen M, Aslaksen M, Flaten MA. 2006. Resilience as a moderator of pain and stress. Journal of psychosomatic research.61(2):213-219.

  Gerson, E.M. 1976. “ On Quality of life” . American Sociological Review, Vol. 41(5): Pp 793-06.

  Gill TM, Feinstein AR. 2003. A critical appraisal of the quality of life. In: Nosikov A, Gudex C. (editors). EUROHIS: Developing common instruct for health surveys. 1st ed. Portland: IOS; 145-164.

  Gonzales, J., & Field, T.(1994). Adolescents’ perceptions of their risk- taking. Behavior of Adolescence,29(115),175-189.

  Gormezy,N. 1991. Resilience and vulnerability of adverse development oute come associate with poverty. American behavioral scientisit.34: 416- 430.

  Gott,M. Hinchliff,Sh. 2003.  How important is sex in later life? The views of older people.Social Science & Medicine 56. 1617–1628

  Grant MM, Rivera LM. 1998. Evaluation of quality of life in oncology and oncology nursing. In: Cynthia RK, Hinds S. Quality of life from nursing and patient perspectives. Canada: Jones and Bartlett; 5.

  Greenberger, E., & Chen, C. 1996.  Perceived family relationships and depressed mood in early and late adolescence: A comparison of European and Asian Americans. Developmental Psychology, 32, 707-716.

  Grembowski, D., Patrick, D., Dienr, P., Durham, M., Beresford, S., Kay, E., & Health,J. 1993.  “Self- Efficacy and health behavior among older adults”. Journal of Health and Social Behavior, 34, PP: 89-104.

  Gusman, Maria R. 2007. High risk behavior among youth": Neb guide, university or Nebraska.

  Gutjahr, A. R. 2007.  Child Resilience Program: An Intervention for Children of Chronically Mentally Ill Parents. A Dissertation Submitted for the Degree of Doctor of Psychology At the School of Psychology, Spalding University.

  Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DKL. 1993. Measuring health related quality of life. Ann Intern Med; 118: 622-629.

  Hamill, S. K. 2003.  resilience and self efficacy: the importance of efficacy beliefe and coping mechanisms in resilient adolescents.colgate university journal of the sciences , 35.115-146.

  Hampel P, Petermann F. 2005. Age and Gender Effects on Coping in children and Adolescents. Journal of youth and Adolescence; 34(2): 73-83.

  Hanstad,B. 1999.  The stability of quality of life experience in people with type 1 diabetesovero period of years.Journal of nursing Vol. 12.No, 3.P.192.

  Harris, R.J. 1994.  ANOVA: An analysis of variance primer. Itsaca, Ill:Peacock.

  Hart, Angie., Blincow. D. Thomas.H.(2007.  Resilent therapy : working with children and families,London and New York. Routledge.

  Hartup WW, 1983. Peer relations in: Hetherington EM, editor, Handbook of child Psychology: Vol.4. Specialization, Personality, and Social development. New York: Wiley.p.103-196.

  Hudmon KS, Bardel K, Kroon LA, Fenlon CM. 2005.  Tobacco education in U.S. schools of pharmacy. Nicotine tob res.; 7(2): 225- 232

  Issacson. B. 2002. Characteristics and enhancement of resiliency in young people, A Research paper for master of Science Degree with major in guidance and counseling,university of Wisconsin-stout.

  Jassor.R. 1992.  Risk behavior in adolescence: A psycho social frame work for understanding & action. Developmental review. 12: 374-390.

  Jowkar B. 2008.  The mediating role of resilience in the relationship between general and emotional intelligence and life satisfaction. J Contemp psycho; 2(4): 3-12.

  Juan- Pablo. G., & Stefan, M. 2004.  Sexual risk behavior among adolescence: The role of socioeconomic and demographic Household characteristics, Mexico: Global Forum for Health Research Forum.

  Kalil, A. 2003. Family reilience and good child outcomes: Areview of the literature; Wellington: Center for social research & evoulation, Ministry of social Development.

  Kaplan H, Sadock B.  2009. Kaplan and Sadoch’s comprehensive textbook of psychiatry. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2947.

  Kaplan, H. B,. 1980.  Deviant behavior in defense of self, New York, Academic Press.

  Kim. DH, Yoo. IY. 2004.  Relationship between depression and resilience among children with nephritic syndrome.Journal acadnurs. 34(3): 534-540.

  Kimberly L. H, Slater, M. D, & Oetting  E. R,.  2005.   Alcohol Use in Early Adolescence: The Effect of Changes in Risk Taking, Perceived Harm and Friends' Alcohol Use, Journal of Studies on Alcohol. .66, (2);  pg. 275.

  Kobasa, S. C., and Maddi, S. R. 1977.  Existential personality theory; In Corsini, R. J. (ed.); Current  Personality Theories, Peacock, Itasca, IL.

  Kordich-Hall, D.& Pearson, J. 2003. Resilience, giving children the skills to bounce back; Ontario: Reaching out Project Pubilshers.

  Kumpfer, KL.  1996.  The concept of hardiness: Abrief but critical commentary. Journal of Advanced Nursing. 24: 588-90.

  Ladd GW,  1990.  Having friends, keeping friends and Being liked classroom: Predictors of children early school adjustment .child Development. (61): 1081-1100.

  Lavery, B, Siegel, A. W, Cousins, J. H & Rubovits,  D. S. 1993.  Adolescent risk-taking: An analysis of problem behaviors in problem children, Journal of Experimental Child Psychology, 55, 277-294.

  Lou, C. H; Wang, X. j.; Tu, X. W.; GAO, E., S.  2008.  Improve Cognition on Risk of SexualBehavior and Contraceptive use among Vocational School Student in Shanghai, China Journal of Reduction & Contraception,19 (4), 239–251. 

  Lu, L.  1994.  University transition: major and minor life stressors, personality characteristics and mental health. Psychological medicin,24:81- 87.

  Luthar, SS. Cicchetti, D. Becker, B.  2000.  The construct of resilience: A critical evaluati and guidelines for future work. Child Development. 71: 543-62.

  Mac Horney, C.A, Ware, J.E.(Jr)& Raczek, A.E. 1993.  The MOS 36- Item short from health survey(SF-36): II. Psychometric and clinical tests of validity in measuring Physical and mental health constructs, Medical Care, 31(3), 247-263.

  Maddi, S. R.  1987.  Hardiness training at Illinois Bell Telephone.In J. P. Opatz (Ed.), Health Promotion Evaluation (pp. 101-116). Stevens Point, WI: National Wellness Institute.

  Marsh, P.T. 1996.  Resilience: A historical review of the construct. Journal of the California Alliance for the mentally illness; 7(3): 4-6.

  Massad, S.G.  2008. Nutrition,  mental health related of  Quality of life of Palestinian preschoolers resilience and vulnerability. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of philosophy in university of Wisconsin.

  Masten AS. 2001. Ordinary magic: Resilience processes in development. J Psychol ; 56(3): 227-238.

  Masten, A. S &Cohornen  A. 2001. Ordinarymajic: Resilience processes in development, AmericanPsychology,56: 227-238.

  Masten. A.S.  1989.  Resilience in development: Implications of the study of successful adaptation for developmental psychopathology. In D. Cicchetti (Ed), The emergence of a discipline: Rochester symposium on developmental psychopathology (Vol.1,pp.261-294). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

  Mc Cullagh, E., Brigstocke, G., Donaldson, N., & Kalra, L.  2005.  Determinants of caregiving burden and quality of life in caregivers of stroke patients. Journal ofAmerican Heart Association, 36, 2181-2186.

  Middlemiss, W.  2005.  Prevention and Intervention: Using Resiliency-Based Multi Setting Approaches and a Process-Orientation. Child and Adolescence Social Work Journal. Vol. 22 , No.1.85-103

  Mohammad poorasl,A., V., Vahidi. R.G., Fakhari.A., Rostami, F., & Dastghiri, S.  2007.  Substance abuse in Iranian high school student. Journal of Addictive Behavior, 32, 622-627.

  Mohammadi A, Aghajani M, Zehtabvar G. 2011. Addiction and its Relation with Resilience and Emotional Components. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, Vol. 17, No. 2, 136 – 142.

  Mohammadi, M. R., Mohammad, K., Farahani, F., Alikhani, S., Zare, M., Tehrani, F. R., Ramezankhani, A., &Alaeddini, F.  2006.  Reproductive knowledge, attitudes and behavior among adolescent males in Tehran, Iran.International Family Planning Perspectives, 32, 35–44

  MontazeriA, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B.  2005.  The short from of health survey(SF36): Translation and validation study of Iranian version , Quality of life Research, 14(3), 875-882.

  Nasiri M, Mokhtari N, MashofT,et al.  2003.  Determinants of quality of life for hemodialysis patientsfrom the perspective of patients and nurses. Quarterly Shakiba; 4 (6-7) : 27-32.

  Neill, J. T & Dias, K. l.  2001.  Adventure education and resilience: Adouble-Edged sword.Journal of adventure education outdoor learning, 1, 35-42

  Nowack, K.M.  1989.  Coping style, cognitive hardiness, and health status.Journal of behavioral medicine, 12(2), 145-58.

  Pajares, F.  2003.  Self-efficacy beliefs, motivation, and achievement in writing: A review of the literature. Reading and writing quarterly, 19, 139-158.

  Pallant, Julie.  2007.  Spss survival manual: Astep by step guide to data analysis, 3rd ed.

  Parto, M., & Besharat, M. A.  2011.   The direct and indirect effects of self-efficacy and problem solving on mental health in adolescents: Assessing the role of coping strategies as mediating mechanism. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 30, 639- 643.

  Reivich, K. & Shatte, A.  2002.  The resilience factor; New York: Broadway Books.

  Rouse, K.A., Ingersoll, G.M., & Orr,D.P,  1998.  Longitudinal health endangering behavior risk among resilient and non resilient early adolescents Journal of Adolescent Health; 23{5}, 297-302.

  Rutter, M.  1999.  Resilience concepts and findings: Implications for family therapy. Journal of Family Therapy. 21: 119-44.

  Ryff, C.D.,& Singer, B.  1998.  The contours of positive human health. Psychological inquiry, 9, 1-28.

  Samani S, Jokar B, Sahragard N.  2006.  esiliency, mental health and life satisfaction.Iranian psychiat Clin psycho; 3(3): 290-295.

  Sarafino, E. P.  2002.  Health psychology: Biopsychosocial interactions. NY, NY. Johnwiely & sons, Incorporated.

  Sarigiani, ARayan, PA. LE, C.Petersen AN.  1999.  Pervention of high risk behaviors in adolescent women. Journal of Adolescent Health; 25: 103 – 119.

  Schalock , R.L.  1996.  Reconsiderating the conceptualization and measurement of quality of life.In R. Schalock (Ed). Quality of life: Conceptualization and measurement ( Vol. 1; 123- 139. Washington, DC: American Aaaociation on Mental Retardation.

  Scheier, M.F.& Corver, C.S.  2002.  Optimism pessimism, and psychological well-being. In E.C.change (ED), optimism and pessimism: Implications for theory, research and Practice, Washington, DC: American psychological Associatio. 189-216.

  Schuessler, K.F., Fisher G.A.  1985.  “ Quality of life Research and sociology”. Annual Review of Sociology, Vol 11: Pp 129-149.

  Skehill, C.M.  2001.  Resilience, coping with an extended stay outdoor education program, and adolescent mental health. Canberra: university of Canberra: dissertation for the degree of honurs.

  Smith, B,W., Tooley, E.M., Montague, E,Q.,Robinson, A,E., Cosper,C,J and Paul G. Mullins.  2009.  The Role of Resilience and Purpose in Life in Habituation to Heat and pain. The Jornal or pain, Vol10, No 5, 493-500.

  Stansfield,K.H.& Kirstein, C.L. 2005. Neurochemical effects of cocaine in adolescence compared to adulthood. Development Brain Research, 159(2),25-119.

  Steensma, H., Heijer, M. D., & Stallen, V.  2007.  Effects of resilience training on the reduction of stress and depression among Dutch workers.Quarterly of Community Health Education, 27(2), 145-159. 

  Steinberg, L.  1993. Adolescence. New York: McGraw Hill.

  Stevens,J.   1996.  Applied multivariate statistics for the social sciences(3rd edn), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

  Tabachnic, B.G & Fidell, L.S.  2007. using multivariate statistics (5th edn), Boston: Pearson Education.

  Taraqijah,S. and  Najafi, M.  2008 .The Relation between Vulnerability  todrug abuse and the risk of suicideand mental health and the use of religious beliefs, Proceedings of the Fourth National Conference on Student Mental Health; P 91-94.

  Tugade, M. M. & fredrickson, B. L.  2004.  Resilinet individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Jurnal of personality and social psychology, 86, 320-333.

  Tugade, M. M.,& Fredrickson, B. L.  2007.  Regulation of positive emotions: Emotion regulation strategies that promote resilience.Journal of Happiness Studies, 8,311-333.

  Tugade.M.M, Fredrickson. B.L.& Barrett. L.F.  2004.  Psychological resilience and positive emotional granularity: examining the benefits of positive emotions on coping and health. Journal of personality- 72(6): 1161-1190. 

  Valles m.f.  2006.  An analysis of hope as a psycholosical strength. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy in the department of psychology university of south Carolina.

  Waite, P.J   2004.  Determining the efficacy of resiliency training in the work site.Jounal of Allied Health. 33(3), 178-83.

  Wang,& Gordon.  1994.  Educational Resilience in inner- city America: New jersey, Hillsdale

  Werner EE, Smith RS.  1992.  Overcoming the odds: High risk children from birth to adulthood. Ithaca, NY: Cornell University press.

  Wilson MD, Jorffe A.  1995.   Adolescent medicine. JAMA; 273(21): 1657-9.and guidelines for future work. Child Development, 71, 543-562.

  Wolff, S.  1995.  The concept of resilience.Australian and New Zealand Journal of Psychiatry,29, 565-574.

  Yali, A.M.& Lobel, M.  2002.  Stress-resistance resources and coping in pregnancy, Anxiety, stress, coping,Vol,15,Issue,3, 289-309.

  Yamazaki S, Sokejima S, Mizoue T, Eboshida A, Fukuhara S.  2005.  Health- related Quality of life of mothers of children With leukemia in Japan. Quality of life Research, Vol- 14, NO-4. PP:1079-1085.

  Zunz, Sharyn.J,Turner, Sandra, Norman.  1993.  Accentuating the Positive: Stressing Resiliency in School-Based Substance Abuse Prevention Programs .Social Work in Education. Academic Search Premier, Vol 15, Issue 3.169-176.


موضوع پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, نمونه پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, جستجوی پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, فایل Word پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, فایل PDF پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

بررسی نقش طرحواره­های ناسازگار اولیه درپیش­بینی رفتارهای پرخطر دانش­آموزان چکیده طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی می شوند هنگامی که طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر می­شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره‌ی مدرسه چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه‌ی پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه‌ی دوره‌ی اول (راهنمایی) شهرستان نمین بودند که از میان آن‌ها 293 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره‌ی مدرسه چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه‌ی پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه‌ی دوره‌ی اول (راهنمایی) شهرستان نمین بودند که از میان آن‌ها 293 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ...

رشته ی روانشناسی- عمومی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل ...

دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی، گروه روان شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر انجام شد. نمونه آماری 200 نفر است.‌روش نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده فارسی هدف از این مطالعه تعیین رابطه­ی شیوه­های فرزند­پروری و ویژگی­های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی بود. جامعه­ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه یک خرم آباد سال تحصیلی 1392- 1393 بودند. نمونه شامل 200 دانش آموز بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله­ای از میان دانش آموزان ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد (M.A) گرایش:روان شناسی تربیتی چکیده این پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آبادانجام شد.فرضیه‏های تحقیق عبارتند از: فرضیه اصلی: بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

ثبت سفارش