پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد

word 811 KB 29862 94
1394 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۱۲,۲۲۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. Sc.)

  گرایش: بالینی

  چکیده

  کم کاری تیروئید بیماری مزمنی است که  می تواند باعث ایجاد افسردگی و مشکلات خواب در افراد شود لذا از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا بود.

  در این پژوهش نیمه آزمایشی(شبه آزمایشی) ،که از نوع پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود، 30 بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید که در سال 1393 ، به پلی کلینیک خاتم البیا شهرستان یزدمراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و در این پژوهش شرکت کنند. همه آزمودنی ها فرم رضایت نامه شرکت در تحقیق را تکمیل و امضا کردند و آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(15نفر) و کنترل( 15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش  طی 8 جلسه 45 دقیقه ای، به صورت گروهی، تحت آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. هر دو گروه آزمودنی ها پرسشنامه افسردگی بک و مشکلات خواب را قبل و بعد از برنامه آموزشی تکمیل نمودند

  و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در سطح(05/0(p< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج نشان داد  آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر افسردگی، شروع خواب، ادامه خواب و بیداری زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم الأنبیاء شهر یزد تاثیر دارد(p≤/05).

  با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان کرد که آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید موثر بوده است.

  واژگان کلیدی: افسردگی، رفتاردرمانی دیالیتیک، کم کاری تیروئید، مشکلات خواب ،مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی

  -1- مقدمه

  غده تیروئید[1] یکی از مهمترین غدد درون ریز بدن است که کنترل اصلی متابولیسم بدن را بر عهده دارد(تقوی، 1388). هرگونه اشکال در عملکرد تیروئید باعث به وجود آمدن بیماری هایی همچون کم کاری تیروئید می شود. شیوع کم کاری تیروئید و اختلالات تیروئیدی بر اساس مراجع مختلف متفاوت است. در بعضی از مطالعات میزان شیوع کم کاری تیروئید[2] 2.5 درصد و در بعضی دیگر 7.5 درصد گزارش شده است(نادری،1391). به دلایل ناشناخته، اختلالات تیروئیدی در زنان حدود ده برابر بیشتر از مردان است و چون در اکثر موارد بیماری تیروئید دارای ماهیت خود ایمنی است و زنان نسبت به ابتلا به بیماری های خود ایمن مستعد تر هستند. به دلیل محیط هورمونی زنانه این می تواند یکی از عوامل مطرح در این زمینه باشد(نادری،1391). شایع ترین علت کم کاری تیروئید در مناطقی که میزان مصرف ید طبیعی دارند بیماری خود ایمن تیروئید می باشد(نادری، 1391).

  بررسی ها نشان می دهد که نقش عوامل محیطی در زمینه سازی برای اختلالات تیروئیدی مهم است. همچنین عوامل روانی و رخدادهای آزاردهنده نیز از عواملی هستند که هم در ایجاد و هم در تشدید این اختلالات مهم به شمار می آیند. در واقع استرس و مشکلات روانی با کاهش قدرت سیستم ایمنی می تواند در بروز کم کاری تیروئید موثر باشد(احمدی، 1391).

  طیف بالینی این بیماری گسترده است و شروع آن به صورت یک بیماری بدون علامت ظاهری تا بیماری شدید همراه با اغما میکزودمی متفاوت است. و نشانه ها و علائم آن با توجه به سن بیمار، علت بیماری، مدت ابتلا به بیماری و منطقه جغرافیایی بستگی دار، مدت ابتلا به بیماری و منطقه جغرافیایی بستگی دارد. در واقع استرس و رخدادهای آزار دهنده می توانند علت  مشکلات جسمی و مشکلات روانی برای فرد شوند. امروزه مشکلات جسمی (مانند کم کاری تیروئید) و مشکلات روانی (مانند افسردگی و مشکلات خواب) هم پوشانی زیادی دارند. به گونه ای که هر دو می توانند علت و معلول همدیگر باشند. علائم و نشانه های کم کاری تیروئید خلق افسرده و خواب آلودگی و خستگی و کسالت است. و یا اختلال افسردگی می تواند تظاهری از اختلال تیروئیدی به شکل کم کاری تیروئید باشد(شعبانی،1387).

  افسردگی یکی از شایعترین تشخیصهای اختلالات روانی است. گزارشها نشان میدهد که در حدود یک سوم جمعیت جهان در مقاطعی از زندگی خود از یک دوره ی خفیف افسردگی رنج می برند. آمارها حاکی از آن است که در حدود 20 درصد افراد بزرگسال در طول عمر خود دچار یک اختلال خلقی نیازمند به درمان و هشت درصد آنان نیز مبتلا به یک اختلال افسردگی عمده می شوند(علوی،1390). کل پاراگراف حذف شود.

  خواب یکی از نیازهای اساسی انسان است به طوری که هرگونه اختلال در آن موجبات کاهش توانایی فرد و مشکلات روانی و رفتاری را برای فرد در پی دارد. حدود 70 درصد از مراجعه کنندگان به کلینیک های روانپزشکی از اختلال خواب شکایت دارند و این اختلال و بی نظمی در الگوی خواب و بیداری می تواند منجر به نابسامانی هایی در فعالیت های اجتماعی و شغلی شود. اختلال در خواب هم در پی  اختلال افسردگی و هم به دنبال کم کاری تیروئید ایجاد می شود.

  برای درمان اختلالات افسردگی و مشکلات خواب راههای درمانی زیادی وجود دارد، یکی از رویکردهای درمانی رفتاردرمانی دیالکتیکی  نوین است که اثربخشی آن بر افسردگی و مشکلات خواب بسیار امیدوارکننده می باشد.  رفتاردرمانی دیالکتیکی، رویکردی شناختی رفتاری است که در ابتدا برای درمان اختلال شخصیت مرزی ابداع شد. این رویکرد، مداخلات مربوط به درمانهای شناختی رفتاری را که مبتنی بر اصل تغییر می باشند با آزمون ها و فنون فلسفه ی شرقی ذن که مبتنی بر اصل پذیرش می باشند درآمیخته و بر این اساس چهار مولفه ی مداخله ای را در شیوهی درمان گروهی خود مطرح میکند:

  تحمل آشفتگی هیجانی، ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی وکارآمدی بین فردی(علوی،1390).

  در رفتاردرمانی دیالکتیکی جهت گیری درمان در ابتدا، تحت کنترل دراوردن فعالیتهای درمان جو، آموزش مهارت های رفتاری(قلب درمان) و سپس کمک به وی برای احساس بهتر و حل مشکلات در زندگی و در نهایت کمک به درمان جو برای جستجوی لذت و حس برتری است که برای ئستیابی به این اهداف از راهبردهای درمانی خاص که مخصوص این درمان است، استفاده می شود(Miller, 2006). رفتاردرمانی دیالیتیکی پیچیده تر از سایر روشهاست . بر اساس پژوهشی که توسط niksoo and Linhan(2010) تحت عنوان کاربرد رفتاردرمانی دیالیتیکی در درمان بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام گرفت ، نشان داد که مهارتهای رفتاردرمانی دیالیتیکی در کاهش افسردگی موثر بوده است.

  Suller (2009) در مطالعه ای که بر روی زنان انجام دادند نشان دادند که آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر  رفتار درمانی در بهبود شدت خلق و هیجانات از قبیل، افسردگی، اضطراب و بی ثباتی هیجانی موثر می باشد. همچنین در این مطالعه درمان باعث بهبودی بالینی بالایی شده و میزان افت و کنارهگیری از درمان کم بود.

  با توجه به موارد ذکر شده و از آن جا که بیان شیوههای کارآمد و موثر از جمله ضروریات پژوهش در حوزه ی درمان است و با توجه به این که رفتاردرمانی دیاکتیکی جزو درمانهای نوین به شمار می آید، در پژوهش حاضر سعی شده است تا آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر  رفتار درمانی در درمان افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مورد بررسی قرار گیرد.

   

   

  1-2- بیان مسئله

  کم کاری تیروئید سندرمی بالینی است که در نتیجه نقص در تولید هورمون های تیروئید رخ می دهد(نقی زاده،1390). شیوع آن حدود 4 مورد از هر 1000 زن و 1مورد از هر 1000 مرد است این بیماری در بعضی از جمعیت ها شیوع بیشتری دارد که می تواند ناشی از عوامل ژنتیکی و مصرف مزمن رژیم غذایی غنی از ید باشد(نخجوانی،1390). این بیماری که گاهی از نظر پنهان می ماند، می تواند عامل بسیاری از شکایات جسمی و تظاهرات روانی باشد . شکایات جسمی به طور اولیه به علت کاهش سطح متابولیسم ثانوی به کمبود یا فقدان هورمون تیروئید رخ می دهد. شروع علائم کم کاری تیروئید معمولا بی سروصداست و به تدریج پیشرفت می کند. برخی از علائم جسمی شامل خستگی، عدم تحمل سرما، پوست خشک، بی نظمی قاعدگی و یبوست ،کندی ضربان قلب، ادم، صورت پف آلود و تاخیر در رفلکس های تاندونی می باشد. اختلال روانی ناشی از این بیماری شامل اختلالات درکی، خلقی و سایکوز است. کم کاری تیروئید میتواند بر عملکرد درکی و خلقی اثر بگذارد و در نوع شدید، افسردگی مالیخولیائی و جنون را تقلید کند. کم کاری تیروئید وضعیتی است که بواسطه علائمی که ایجاد می کند، درک بیمار را از سلامتی اش تغییر می دهد . علایمی چون خستگی، خواب آلودگی مفرط، افسردگی، تغییرات خلقی و کاهش عملکرد درکی می تواند بر فعالیت های روزمره بیمار اثر گذاشته و ابعاد مختلف زندگی فرد مبتلا را تحت الشعاع قرار دهد (ملاحسینی،1388).

  از جمله اختلالات شایع در روان پزشکی اختلالات خلقی است که این اختلالات میتواند به طور ثانویه در دیگر سندرم های روان پزشکی و همچنین در همراهی با بیماری جسمی دیده شود . افسردگی می تواند تظاهری از اختلال تیروئیدی به شکل کم کاری تیروئید باشد(شعبانی و همکاران،1387). اختلالات خواب در موارد زیادی از اختلالات روانپزشکی دیده می شوند، مثل اختلالات اضطرابی و خلقی مصرف مواد و الکل هم می تواند با اختلال خواب همراه باشند. اختلالات طبی مثل آسم و کم کاری تیروئید، اختلال خواب هنگامی مطرح می شود که در عین اینکه شدید است و تنش زا، مشکلات روانی اجتماعی ایجاد کند (جهانگیری و همکاران،1391).  رفتار درمانی دیالکتیک رویکردی درمانی است که توسط مارشا لینهان (1993) برای درمان بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی که به طور مکرر خود کشی میکنند ابداع شده است.

  به طور کلی هورمون های تیروئید باعث فعالیت بیش از یکصد آنزیم می شود و تولید فزاینده ی تیروکسین موجب کاهش سریع وزن می شود و چنانچه کمتر از حد طبیعی ترشح شود، شخص با افزایش وزن و چاقی مواجه خواهد شد. هورمون های تیروئید میزان متابولیسم پایه ( BMR) [3] ، رشد و مصرف اکسیژن را افزایش داده همچنین فعالیت بازتابی دستگاه عصبی را تسهیل می کنند. از طرفی این هورمون ها در افزایش فعالیت درون سلولی، بزرگ شدن و افزایش تعداد میتوکندری ها و تسریع روند های گلیکولیز و گلوکونئوژنز نقش مهمی دارند |(رسایی و همکاران،1373،گایتون،1375، هال و بسر،1373، حائری،1374).

  در مدل جامع رفتاردرمانی دیالکتیکی مجموعه ای از راهکار های درمانی همسو با یکدیگر به کار گرفته می شوند، مانند ، روان درمانی فردی، مهارت آموزی گروهی، مشاوره تلفنی مراجعان، بهره گیری درمانگر از کمک های گروه های متخصص و ناظر بر روند درمان(مظاهری،1387).

  در این پژوهش به مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی می پردازیم و با توجه به این مولفه دست به کار می شویم. این مهارت، ترکیبی از مهارت های استاندارد رفتاردرمانی شناختی و اعمال ذن بویژه، پذیرش رادیکال است . گام های اصلی مهارت تحمل پریشانی درخلاصه شده است : فعالیت ها، مشارکت ، مقایسه ، هیجان ها ،فرونشانی  افکار ، و حس ها .

  در واقع،این تکنیک به درمانجو کمک می کند تا با انجام برخی از فعالیت ها ) مثل، تلفن زدن به یک دوست صمیمی، یا حتی مرتب کردن اتاق ( ، مشارکت در برخی از کارها ) مثل، کمک کردن به دیگری، غافلگیر کردن یک دوست از طریق خرید هدیه ( ،

  مقایسه ی خود با کسانی که وضعیت بدتری دارند، ایجاد تعمدی هیجان های مثبت ) مثل، دیدن فیلم ( ، فرونشانی موقتی شرایط دردناک ) مثل، کشیدن یک دیوار خیالی بین خود و مشکلات ( ، جایگزین کردن افکار، و تقویت سایر حس ها ) مثل، فشردن قطعه های یخ یا شنیدن موسیقی با صدای بلند ( حواس برگردانی کرده و قدرت تحمل پریشانی و رنج و اندوه را در خود بالا ببرد

   

  1-3- اهمیت و ضرورت مسئله

  کم کاری تیروئید یکی از اختلالات شایع مربوط به اختلالات غدد درون ریز است که میزان شیوع آن در زنان بیشتر از مردان گزارش شده است. این بیماری با وجود شیوع زیادی که دارد اما تحقیقات کمی درمورد آن صورت گرفته است . اهمیت موضوع جایی مشخص می گردد که اخبار مطبوعاتی مربوط به چهارمین کنگره ی بین المللی غدد درون ریز که در سال 1375 برگزار شد، حاکی از آن بود که در حال حاضر پانزده میلیون نفر از مردم ایران مبتلا به اختلالات تیروئید (پایان،1375).

  همچنین بر اساس نظرات دست اندرکاران سازمان بهداشت جهانی مسئله ی اختلالات ناشی کم کاری تیروئید از اولویت های بهداشت عمومی است. اهمیت این امر تا حدی است که سازمان ملل متحده فعالیت و کوشش همگانی رابرای از میان برداشتن اختلالات مربوط به هورمون های تیروئید برای تندرستی تا سال 2000 فرا می خواند (صابری،1370).

  رفتاردرمانی دیالکتیک یک رویکرد روان درمانی است که برای درمان مشکلات افراد مبتلا به خودکشی مزمن و اختلال شخصیت مرزی شکل گرفت . در این درمان مجموعه ای از اصول بیان می شود که به شکلی مؤثر، به دست اندرکاران حوز ه ای بالینی در پاسخ به خودکشی و دیگر رفتارهایی که هنگام درمان این افراد چالش برانگیز است، کمک می کند ( 9). مهارت های رفتاردرمانی دیالکتیک شامل مهارت تحمل پریشانی، مهارت تنظیم هیجانی و مهارت ذهن آگاهی و مهارت روابط بین فردی می باشد (Alilou and Sharifi,2010).

   میزان تحمل افراد در مقاومت در برابر شرایط روانی منفی و تجربه آن را تحمل پریشانی می گویند (Simons  and Gaher, 2011 (تحمل پریشانی پایین به رفتارهای تکانشی و سرکوب درد و رنج فرد می انجامد و افزایش تحمل هیجانی نقش مهمی در بهبود رفتارهای خودکشی ایفا می کند .منابع نظری و شواهد به این نتیجه رسیده اند که اقدام به خودکشی در تلاش برای فرار یا اجتناب از تجربه شرایط روا نشناختی دشوار و غیرقابل تحمل اتفاق می افتد.

   در این پژوهش تمرکز بر روی  علائم روانشناختی این بیماری در حوزه اختلالات خلقی و اختلالات خواب است. این علائم به گونه ای هستند که با وجود درمان کم کاری تیروئید و کنترل آن توسط دارو برای بیمار ایجاد مشکل میکنند و منجر به آسیب در روابط بین فردی و شغلی و روند زندگی میشود. در این پژوهش برای درمان اختلالات خلقی و خواب همراه با بیماری از مهارتهای تحمل پریشانی منتنی بررفتار درمانی دیالکتیک استفاده می کنیم. مهارت تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک با تکیه به مهارتهای توجه برگردانی و خود آرامش بخشی و مقابله به درمان اختلالات می پردازد و به دلیل جدید و موثر بودن این شیوه ی درمانی در اختلالات روانشناختی که طی پژوهش های مختلف اثر بخش بودن آن در درمان اختلالات خلقی و خواب ثابت شده است.

   

  [1] Thyroid Gland

  [2] hypothyroidism

  [3] Basal Metabolism Rate

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                           صفحه

  چکیده.......................................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه ................................................................................................................................ 3

  1-2- بیان مساله .......................................................................................................................... 5

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ................................................................................................... 6

  1-4- اهداف تحقیق ..................................................................................................................... 7

  1-4-2اهداف جزئی..................................................................................................................... 7

  1-4-2اهداف کاربردی.................................................................................................................. 7

  1-5-فرضیه های تحقیق ............................................................................................................... 7

  1- 6- متغیرهای پژوهش............................................................................................................... 8

  1-6-1متغیرهای پیش بین............................................................................................................. 8

  1-6-2 متغیر ملاک....................................................................................................................... 8

   

  1-6تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها............................................................................................ 9

  1-7-1-افسردگی......................................................................................................................... 9

  1-7-2 مشکلات خواب................................................................................................................ 9

  1-7-3 کم کاری تیروئید............................................................................................................... 9

  1-7-4 آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک....................................... 10

   

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1 مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................. 12

  2-1-1 هیپوتیروئید..................................................................................................................... 12

  2-1-1-1انواع هیپوتیروئید.......................................................................................................... 13

  2-1-1-2هیپوتیروئیدی خود ایمن............................................................................................... 13

  2-1-1-3-علل هیپوتیروییدی..................................................................................................... 14

  2-1-2-1 افسردگی................................................................................................................... 14

  2-1-2-1-1 افسردگی خفیف.................................................................................................... 15

  2-1-2-1-2 افسردگی متوسط................................................................................................... 15

  2-1-2-1-3 افسردگی شدید..................................................................................................... 16

  2-1-2-2 همه گیر شناسی افسردگی........................................................................................... 16

  2-1-2-3 دیدگاه های مرتبط با افسردگی.................................................................................... 16

  2-1-2-3-1دیدگاه زیست شناختی............................................................................................ 16

  2-1-2-3-2 فعالیت محور تیرویید............................................................................................. 17

  2-1-2-3-3 تغییرات نوروفیزیولوژی خواب............................................................................... 17

  2-1-3 عوامل روانپریشی در افسردگی........................................................................................ 17

  2-1-3-1 دیدگاه شناختی – رفتاری افسردگی............................................................................. 18

  2-1-3-2درماندگی آموخته شده................................................................................................. 19

  2-1-3-3 دیدگاه فراشناختی ولز................................................................................................ 20

  2-1-3-4کم کاری تیروئید و افسردگی........................................................................................ 20

  2-1-4 خواب........................................................................................................................... 21

  2-1-4-1 مراحل خواب............................................................................................................ 21

  2-1-4-2کارکردهای خواب....................................................................................................... 22

  2-1-4-3ریتم خواب – بیداری.................................................................................................. 22

  2-1-4-4اختلالات خواب.......................................................................................................... 23

  2-1-4-5 بی خوابی.................................................................................................................. 23

  2-1-4-6 پرخوابی.................................................................................................................... 24

  2-1-4-7 اختلال برنامه خواب – بیداری..................................................................................... 24

  2-1-4-7-1 سندرم وقفه تنفسی انسدادی هنگام خواب:............................................................... 24

  2-1-4-8 نظریات روان فیزیولوژیایی در رابطه با خواب............................................................... 28

  2-1-5 رفتار درمانی دیالکتیک.................................................................................................... 31

  2-1-5-1مفهوم سازی دیالکتیکی مراجعان................................................................................... 32

  2-1-5-2 محیط های بی اعتبار کننده.......................................................................................... 32

  2-1-5-4-مرحله پیش درمانی.................................................................................................... 35

  2-1-5-4-1جهت گیری و بستن قرارداد.................................................................................... 35

  2-1-6مهارت های رفتاری......................................................................................................... 38

  2-1-6-1کاهش استرس پس از سانحه........................................................................................ 38

  2-1-6-2 احترام به خود............................................................................................................ 39

  2-1-7 چهارچوب رفتار درمانی دیالکتیک................................................................................... 39

  2-1-7-1درمان فردی................................................................................................................ 40

  2-1-7-2مهارت آموزی............................................................................................................. 42

  2-1-8 مهارت تحمل پریشانی.................................................................................................... 43

  2-1-8-1اهداف تحمل پریشانی................................................................................................. 44

  2-1-8-2مهارت توجه برگردانی................................................................................................. 44

  2-1-8-3مهارت خود آرامش بخشی  ........................................................................................ 44

  2-1-8-4خود آرامش بخشی...................................................................................................... 44

  2-2 بیشینه تحقیق...................................................................................................................... 45

  2-2-1 تحقیقات داخلی............................................................................................................. 45

  2-2-2تحقیقات خارجی............................................................................................................. 46

   

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه .............................................................................................................................. 49

  3-2- طرح تحقیق ..................................................................................................................... 49

  3-3- جامعه آماری..................................................................................................................... 49

  3-4 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری............................................................................................ 49

  3-4-1 شرایط ورود به پژوهش.................................................................................................. 50

  3-4-2- شرایط خروج............................................................................................................... 50

  3-5- ابزار پژوهش.................................................................................................................... 50

  3-5-1 پرسش‌نامه افسردگی بک................................................................................................. 50

  3-5-1-1پایایی و روایی............................................................................................................ 50

  3-5-2پرسشنامه اختلالات خواب................................................................................................ 51

  3-5-2-1 پایایی و روایی.......................................................................................................... 51

  3-6 شیوۀ اجرای پژوهش............................................................................................................ 51

  3-6-1فرایند درمان.................................................................................................................... 52

  3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................... 52

  3-8 ملاحضات اخلاقی.............................................................................................................. 52

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  4-1- تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش...................................................................................... 54

  4-2- یافته های توصیفی تحقیق.................................................................................................. 54

  4-3- آزمون فرضیه ها ی پژوهش............................................................................................... 55

  4-3-1- آزمون فرضیه اول......................................................................................................... 55

  4-3-2- آزمون فرضیه دوم......................................................................................................... 56

  4-3-3- آزمون فرضیه سوم........................................................................................................ 57

  4-3-4- آزمون فرضیه چهارم..................................................................................................... 58

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

  5-1 خلاصه تحقیق.................................................................................................................... 60

  5-2- بحث و تفسیر................................................................................................................... 61

  5-3 جمع بندی.......................................................................................................................... 63

  5-3- محدودیت های تحقیق ..................................................................................................... 64

  5-4- پیشنهادهای تحقیق ........................................................................................................... 65

  5-4-1- پیشنهادهای کاربردی ................................................................................................... 65

  5-4-2- پیشنهاد برای پژوهش های آینده ................................................................................... 65

  منابع و مأخذ............................................................................................................................... 66

  پیوست ها................................................................................................................................... 66

  چکیده لاتین

   

  منبع:

   

   

  فهرست منابع

  .آندرولی و همکاران، مبانی طب داخلی سسیل(بیماری های غدد و متابولیسم، بهداشت زنان و مردان)1390. ترجمه نقی زاده، آیه، تهران، انتشارات اندیشه رفیع. 

  .ابوالقاسمی، عباس، جعفری، عیسی(1391)، اثر بخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تصویر بدنی و خودکار آمدی در دختران مبتلا به پر خوری عصبی ، جمله روان شناسی بالینی، دوره چهارم، شماره 2

  احمدی، رحیم، عسگری، وحید(1391)بررسی مشخصات فردی، علائم بالینی شایع و سابقه نوع رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به کم کاری یا پر کاری تیروئید در همدان، دوماهنامه علمی_پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 19، شماره 100

  اخی، عذرا، کاشی، زهرا، شریف پور، علی، ذاکری، حمید رضا، ترابی زاده، ژیلا، 1387. بررسی اثر لووتیروکسین بر عملکرد تنفسی بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 18، شماره 67، ص 1-6.

  اتکینسون، ریتال، اتکینسون، ربچارد سی، ادوارد ای، سوزان نوان1999. زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه براهنی، محمد تقی، تهران: انتشارات رشد.

  اسدی، مژگان، دلشاد، حسین، توحیدی، مریم، عزیزی، فریدون، 1388. میزان بروز اختلال عملکرد و سیر طبیعی اختلال های زیر بالینی تیروئید در بزرگسالان تهرانی، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره 11، شماره 6، ص 673-679.

  امینی جاوید، لیلا 1392. تاثیر ارتقای هوش معنوی بر افسردگی و شادکامی دانش اموزان دختر سال اول متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1391-1392، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره و راهنمایی، دانشگاه الزهرا تهران

  بابایی، زهرا، حسنی، جعفر، محمد خانی، شهرام، 1391. تاثیر آموزش مهارتهای نظم جویی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک در وسوسه ی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه تک آزمودنی، مجله روان شناسی بالینی، سال 4، شماره 3.

  بابایی نژاد، شهلا، رازی، احد، 1380. بررسی شیوع علائم پوستی بیماری های هیپوتیروئیدی و هیپر تیروئیدی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه غدد و پوست بیمارستان سینا- تبریز، مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال 35، شماره 5، ص 9.

  برخوردار، گیتا دخت(1390)، بررسی اثر بخشی روش تلفیقی طرحواره درمانی- رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش علائم بیماران مونث مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، ، پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته مشاوره، دانشگاه الزهرا تهران، تهران.  ص،101-128

  تقوی، مرتضی، شریفیان، محمد رضا، افشار کارگر، علی، 1388. کاهش شنوایی در هیپوتیروئید اکتسابی، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره 11، شماره 1، ص 57-62.

  حدائق، فرزاد، توحیدی، مریم، هراتی، هادی، فرشادی، مرجان، استعانه، پریسا، 1383. اختلالات خود ایمنی تیروئید در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 در جنوب ایران ( شهر بندر عباس)، مجله دیابت و لیپید ایران، دوره 4، شماره 1، صفحه 65-72

  13.حسن زاده، ر. 1387 روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات ساوالان.

  .حسینی، سعیده 1384. بررسی شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی و افزایش سلامت روان بیماران مبتلا به ام اس تحت پوشش انجمن ام اس ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، دانشگاه الزهرا تهران: تهران.

  حقایق، سید عباس، نشاط دوست، حمید طاهر، ادیبی، پیمان، عسگری، کریم(1391)، اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اختلالات خواب بیماران مبتلا به سندروم روده ی تحریک پذیر، مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره اول، شماره 7

  دن لانگو، همکاران1390،اصول طب داخلی هاریسون بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم،ترجمه، بهجتی اردکانی، جواد، تهران، انشارات ارجمند.

   سادوک، بی.جی، سادوک وی. ای، 1385. خلاصه روانپزشکی، ترجمه رفیعی، حسن، سبحانیان، خسرو، تهران: انتشارات ارجمند، جلد دوم.

  سادوک، س. 1384. خلاصه روانپزشکی، ترجمه پور افکاری، تهران: انتشارات سهراب، جلد دوم.

  ساراسون، ا،جی. ساراسون ب، آر 1387. روان شناسی مرضی، ترجمه نجاریان، افسری، مقدم، دهقانی، تهران: انتشارات رشد.

  شریفی درآمدی،پرویز، قاسمی داوری،لیلا(1391)، مقایسه بینش هیجانی، میزان عزت نفس و افسردگی در دختران بزه دیده و بزه ندیده 15 تا 18 سال شهر تهران در سال 1390-1389، فصل نامه افراد استثنایی، سال دوم، شماره 7، پاییز 1391.

  شعبانی، مینا، قریشی، سید ابوالفضل(1387)، بررسی عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اختلال پانیک در شهر زنجان(1385)، فصل نامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال 12، شماره4

  صالحی، اعظم، باغبان، ایران، بهرامی، فاطمه، احمدی، سید احمد،1391. تاثیر دو روش آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس و رفتار درمانی دیالکتیک، بر علائم مشکلات هیجانی، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره 14، شماره 2.

  صیاد، سحر 1387. بررسی تفاوت شیوع خواب الودگی روزانه در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی و مقایسه نمره افراد خواب الوده با اعتقادات انها در دانشگاه یزد، پایان نامه کارشناسی، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه یزد.

   عبادی، سید علی رضا، افشار، محمد،1383. بررسی اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی در استان گیلان، فصل نامه علمی- پژوهشی فیض، شماره31.

  عزیزی، فریدون، 1385. جدال علمی در تشخیص و درمان کم کاری تیروئید، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره 8، شماره 3، ص 207-208.

  علوی، خدیجه، مدرس غروی، مرتضی، امین یزدی، سید امیر، صالحی فدردی، جواد(1390)، اثر بخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه گروهی (با تکیه بر مولفه های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) به نشانه های افسردگی در دانشجویان ، مجله اصول بهداشت روان، دوره13،شماره 2

  علوی، خدیجه(1390)، رفتار درمانی دیالکتیکی، فصلنامه تازه های روان درمانی، سال شانزدهم، شماره 57 و 58

  علوی، خدیجه(1390)، راهبردهای درمانی در رفتار درمانی دیالکتیکی، فصلنامه تازه های روان درمانی، سال پانزدهم،  شماره 59 و 60

  علیزاده، عزیزه، علیزاده، عیسی، محمدی، ابوالفضل(1392) اثر بخشی آموزش فردی مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیک بر افسردگی اساسی، مجله روان پرستاری، دوره1، شماره2

  علیلو، مجید محمود، شریفی، محمد امین 1390. رفتار درمانی دیالکتیکی برا اختلال شخصیت مرزی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  علی محمدی، محمد، دادخواه، بهروز، مظفری، ناصر، مولایی، بهنام(1388)، شیوع انواع اختلالات خواب در دانشجویان دانشگاههای شهر اردبیل، مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، سال 11، دوره 4

   فاتحی زاده، م 1381. مقایسه اثر بخشی دو شیوه رفتار درمانی دیالکتیک و درمان عزت نفس جرات ورز محور در درمان بیماران مونث مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، پایان نامه دکتری، گرایش مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی.

   کاپلان و سادوک،1389. خلاصه روانپزشکی، ترجمه رضایی،فرزین،تهران: انتشارات ازجمند.

   کربلایی محمد میگونی، احمد، احدی، حسن، پاشا شریفی، حسن، جزایری، سید مجتبی(1389)، اثر بخشی رفتار درمانگری دیالکتیکی همراه با دارو درمانگری در مقایسه با دارو درمانگری در کاهش افکار خود کشی  بیماران دچار افسردگی اساسی اقدام کننده به خود کشی، فصل نامه روان شناسی کاربردی، سال،4، شماره، 4 (16)، زمستان،1389، 25-41  

   گودرزی، ژیلا 1383. بررسی اثر بخشی راهبردهای شناختی- رفتاری شامل تکنیک های توقف فکر، حل مسئله و جرات ورزی در درمان اختلالات افسردگی اساسی، کارشناسی ارشد بالینیف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات یهداشتی درمانی ایران.

   لایق، پروین، موسوی، زهره، 1385. همراهی درموپاتی و افتالموپاتی با کمکاری خود ایمن تیروئید، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 49، شماره 94، ص 465-468

   محمودیان فرد، سلمی، وفا، محمد رضا، گل گیری، فاطمه، خوش نیت نیکو، محسن، گوهری، محمد رضا، جلالی، محمود، 1392. اثرات مکمل یاری روی و سلینوم بر عملکرد تیروئیدی در زنان مبتلا به کمکاری تیروئید دارای اضافه وزن یا چاقی، مجله علوم پزشکی رازی، دوره 20، شماره 108.

   معظمی،داوود 1384. مقدمات نوروسایکولوژی، تهران: انتشارات سمت.

   مک کی، میتو، جفری، وود، جفری، برنتلی1391. تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی، ترجمه حمید پور، حسن، جمعه پور، حمید، اندوز، زهرا، تهران: انتشارات ارجمند.

   ملاحسینی، شهلا، علوی مجد، حمید، خالصی، پوپک(1388)، بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کم کاری تیروئید در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال 1386،مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 19، شماره 4

   میرمیران، پروین، حاجی پور، رامبد، عزیزی، فریدون،1383. ادامه درستکاری تیروئید یا مصرف نمک ید دار در افرادی که سابقه کم کاری تیروئید به علت کمبود ید داشته اند، مجله پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، سال 28، شماره 4، ص 275-279.

   نادری، طیبه، هنرور، زهرا، بهرام پور، عباس، یوسف زاده، غلامرضا،1391. شیوع کم کاری تیروئید در خانم های باردار مراجعه کننده به درمانگاه شهید دادبین کرمان بر حسب عوامل خطر، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره 19، شماره 3، ص 225-232.

   نریمانی، محمد 1378. بی خوابی در سالمندان و درمان روانشناختی آن، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

   نوری شادکام، محمود، جعفریزاده، مجید، میرزایی، حسن، اسماعیل مطلق، محمد، اسلامی، ضیا، افخمی اردکانی، محمد، لطفی، محمد حسن، صادقیان، محمد رضا، ربیعی، آذر، شجاعی فر، حسین، 1387. میزان شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی و افزایش گذرای TSH در استان یزد، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد، دوره 16، شماره 3، ص 15-20.

  نیافر، میترا، بهرامی، امیر، عسگر زاده، اکبر علی، غلامی، نسرین، 1390. اختلال عملکرد تیروئید در خانم های مسن شهر تبریز، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 19، شماره2، ص 148-156.

   نیرومند، مهتاب، تهرانی دوست، مهدی، توحیدی، مریم، زرگری نژاد، غزاله، عزیزی، فریدون، 1387. عملکرد تیروئید، عملکرد شناختی و بهره هوشی در کودکان مادران مبتلا به تیروئیدیت پس از زایمان، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره 10، شماره 5، ص 473-482.

   وکیلی، رحیم، قائمی، نصرت، 1380. کمکاری تیروئید یک علت نادر بلوغ زود رس گزارش سه مورد، مجله زنان و مامایی و نازایی ایران، سال4، شماره 7و8.

  [48].                        Alavi Kh, Modarres Gharavi M, Amin-Yazdi M, Salehi SA, Fadari J. [Effectiveness of group dialectical behavior therapy (based on core mindfulness, distress tolerance and emotion regulation components) on depressive symptoms in university students]. J Fundam Ment Health. 2011; 13,2(50): 124-35. (Persian)

  [49].                        Azizy A. Reliability and Validity of the Persian version of Distress Tolerance Scale. Iran J Psychiat. 2010; 5: 154-158.

   

  . Aminorroaya, A., Janghorbani, M., Amini, M., Hovsepian, S., Tabatabaei, A., Fallah, Z., 2009. The prevalence of thyroid disfunction in an iodine-sufficient area in Iran, Arch Iranian Med, 12(3), 262-270.

  Axelrod SR, Perepletchikova F, Holtzman K, Sinha R. 2011.  Emotion regulation and substance use frequency in women with substance dependence and borderline personality disorder receiving dialectical behavior therapy. Am J Drug Alcohol Abuse.; 37(1): 37-42.

  .Brockmeyer T, Bents H, Holtforth MG, Pfeiffer N, Herzog W, Friederich HC., 2012.  Specific emotion regulation impairments in major depression and anorexia nervosa. Psychiatry Res. 200(2- 3): 550-3.

  .Brouwer JP, Appelhof Bc, Hoogendijk WJ, Huyser J, Endert E, Zuketto C & et al 2005. Thyroid and adrenal axis in major depression: a controlled study in out patients. Eur J Endocrinol; 152(2): 185-91

  .Chakrabarti, k, singh PM, Joshi SP 2006. Thyroid Function in depression. Nepal Med eall J; 8(1): 822–47

  Deborah; Sh, RN, NE-BC, CCHP(2011). Impact of a Dialectic Behavior Therapy - Corrections Modified (DBT-CM) Upon Behaviorally Challenged Incarcerated Male Adolescents, J Child Adolesc Psychiatr Nurs 24(2): 105–113.         

  Fardella C, Gloger s,Figueroa R. 2000. High prevalence of thyroid abnormalities in a chilean psychiatric out patient population. J Endocrinal invest. 23(2): 102-6

  Fava M, Labbate LA, Abraham ME, Rosen Baum Jf 1995. Hypothyroidism and hyperthyroidism in major depression revisited. J clin psychiatry; 56(5): 186-92

  Feldman G, Harley R, Kerrigan M, Jacobo M, Fava M. 2009.Change in emotional processing during a dialectical behavior therapy-based skills group  for major depressive disorder. Behav Res Ther , 47(4): 316-21.

  [60].                        Feldman G, Harley R, Kerrigan M, Jacobo M, Fava M. Change in emotional processing during a dialectical behavior therapy-based skills group for major depressive disorder. Behav Res Ther. 2009 Apr; 47(4): 316-21.

  Fleischhaker C, Bohme R, Sixt B, Bruck C, Schneider C, Schulz E. 2011 Dialectical Behavioral Therapy for Adolescents (DBT-A): a clinical Trial for Patients with suicidal and self-injurious Behavior and Borderline Symptoms with a one-year Follow-up. Child Adolesc Psychiatry Ment Health,5(1): 3.

  Gulseren S, Gulseren L, Hekimsoy Z, Cetinay P, Ozen C, Tokatlioglu B. 2006 Depression, anxiety, health related of  quality of life and disability in patient with overt and subclinical dysfunction. Arch Med Res; 37:133-39.

  Handley TE, Inder KJ, Kay-Lambkin FJ, Stain HJ, Fitzgerald M, Lewin TJ, Attia JR, Kelly BJ. 2012. Contributors to suicidality in rural communities: beyond the effects of depression. BMC Psychiatry, 12: 105.

  Harrington JJ, Avidan AY. 2005. Treatment of sleep disorders in elderly patients. Curr Treat Options Neurol; 7(5): 339-52.

  Heinrich W, Graham G. 2003.  Hypothyroidism presenting as psychosis myxedema madness revisited. Primary care companion. J Clin Psychiatr; 5:260-66.

  Hesslinger B, Tebartz Van EL, Nyberg E, Dykierek P, Richter H, Berner M, et al. 2002. Psychotherapy of attention deficit hyperactivity disorder in adults-a pilot study using a structured skills training program. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci; 252(4): 177-84.

  Kupfer DJ, Frank E, Phillips ML. 2012 . Major depressive disorder: new clinical, neurobiological, and treatment perspectives. Lancet. 379(9820): 1045-55.

  [68].                        Karbalaee Mohammad Meygoni A, Ahadi H. Declining the Rate of Major Depression: Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012; 35: 230-236.

  Jongh, R.T, Lips, P., Schoor, N.M., et al, 2011. Endogenous subclinical thyroid disorders, physical and cognitive function depression, and mortality in order individuals, European Journal of Endocrinology, 165, 545-554.

  Lanfranco,F., 2013. Sleep apnea syndrome and hypothyroidsm, Endocrine, 44: 551-552.

  Lapcević M. 2005.  Autoimmune thyroid disease and associated diseases. Srp Arh Celok Lek; 133: 84-87.

  Linehan MM, Dimeff LA, Reynolds SK, Comtois KA, Welch SS, Heagerty P, et al. 2002. Dialectical behavior therapy versus comprehensive validation therapy plus 12-step for the treatment of opioid dependent women meeting

  criteria for borderline personality disorder. Drug Alcohol Depend; 67(1): 13-26.

  Linehan M. 1993. Skills training manual for treating borderline personality disorder. New York: Guilford press;.

  Linehan, M.M.1993. Behavior Therapy, dialectics, and the treatment of borderline personality disorder. In silver & rosenbluth Hand book of borderline disorders, Madison.CT: International universities press.

  Linehan, M.M, Schmidt, H., Dimeff, L., Craft, C., Kanter, J. Comtois, K.A. 1999. Dialectical Behavior Therapy for patients with borderline personality disorder and drug-dependence, The American Journal on Addiction. 8, 279-292

  Linehan, M.M, Comtois, K.A., Murray, A.M., Brown, M.Z., Gallop, R.J., Heard, H.L.,et al, 2006. Two-year randomized controlled Trial and Follow-up of  Dialectical Behavior Therapy by experts for Suicidal Behaviors and Borderline Personality Disorder, Arch Gen Psychiatry, 63, 757 -766.

  Linda A. Dimeff, Eric A. Woodcock, Melanie S. Harned(2011) Can Dialectical Behavior Therapy Be Learned in Highly Structured Learning Environments? Results From a Randomized Controlled Dissemination Trial, Behavior Therapy , 42 , 263–275

  Lorie A. Ritschel, Jennifer S. Cheavens, and Juliet Nelson(2012) Dialectical Behavior Therapy in an Intensive Outpatient Program With a Mixed-Diagnostic Sample, Journal of clinical psychology, Vol. 68(3), 221–235 .

  Lynch TR, Morse JQ, Mendelson T, Robins CJ. Dialectical behavior therapy for depressed older adults: a

  randomized pilot study. Am J Geriatr Psychiatry 2003; 11(1): 33-45.

   Melanie S. Harned, Safia C. Jackson, Katherine A. Comtois, Marsha M. Linehan (2010).Dialectical Behavior Therapy as a Precursor to PTSD Treatment for Suicidal and/or Self-Injuring Women With Borderline Personality Disorder, Journal of Traumatic Stress, Vol. 23, No. 4, pp. 421–429

  Miller PA, Rathus JH, Linehan M., 2007.  Dialectical Behavior Therapy with Suicidal Adolescents. New York, Guilford Press.

  Min Kim, S., Stewart, R., Young Kim, S., et al., 2010. Thyroid stimulating Hormone, cognitive Impairment and Depression in an older Korean population, Korean neuropsychiatric Asaociation, 7.4.264.

  Neacsiu AD, Rizvi SL, Linehan, MM., 2010. Dialectical behavior therapy skills use as a mediator and outcome of treatment for borderline personality disorder. Behav Res Ther, 48(9): 832-9.

  Neal, M., Rodney, J.,et al., 2012. Myxdema Madness Associatied with Newly Diagnosed Hypothyroidism and Obstructive Sleep Apeana, Journal of clinical sleep medicine, 8, 6.

  Phillips B, Ancoli-Israel S., 2001. Sleep disorders in the elderly. Sleep Med, 2(2): 99-114.

  Philips J. 2002. Thyroid hormone disorder. Endocrinol J; 49: 100-107.

  Pilhatsch, M., Marxen, M., Winter, CH., Smolka, M.N., Bauer, M.,2011. Hypothyroidism and mood disorders: integrating novel insights from brain imaging techniques, Thyroid research.

  Razvi S, Mc Milian CV, Weaver JU. 2005. Instrument used in measuring symptom health status and quality of life in hypothyroidism. Clin Endocrinol; 63: 617-62.

  Rihmer Z, Gonda X., 2012.  Pharmacological prevention of suicide in patients with major mood disorders. Neurosci Biobehav Rev.

  Robins Cikoons CR., 2004. Dialectical Behavior therapy of server personality disorders. In: Magnavita JJ, Editor. Handbook of Personality Disorders: Theory and Practice. New Jersey, NJ: John Wiley & Sons, 221-5.

  Seth R. Axelrod, , Francheska Perepletchikova, Kevin Holtzman, Rajita Sinha, (2011) Emotion Regulation and Substance Use Frequency in Women with Substance Dependence and Borderline Personality Disorder Receiving Dialectical Behavior Therapy, Am J Drug Alcohol Abuse. 37(1): 37–42.

  Shalini Choudhary, Komilla Thapa, (2012) Dialectical Behavior Therapy for anaging Interpersonal Relationships, Psychol Stud .57(1):46–54

  Solar, J., Pascual, J.C., Tiana, T., Gebria, A., et al. 2009. Dialectical Behavior Therapy skills training compared to standard group therapy in borderline personality disorder: A 3-month randomized controlled clinical trial, Journal of behavior  research and therapy, 47, 353-358

  Swales MA, Heard HL., 2009. Dialectical Behavior Therapy, The CBT distinctive features series. Routledge: Published in the USA and Canada.

  Tagay S, Herpertz S, Langkafel M, Erim Y, Bockisch A, Senf W, et al. 2006. Health- related quality of life, depression and anxiety in thyroid cancer patient. Qual Life Res; 15: 695-703.

  Telch CF, Agras WS, Linehan MM., 2001. Dialectical behavior therapy for binge eating disorder. J Consult Clin Psychol; 69(6): 1061-5.

  Vidyanidhi K, M Sudhir P., 2009. Interpersonal sensitivity and dysfunctional cognitions in social anxiety and depression. Asian J Psychiatr. 2(1): 25-8.

  Wagner AW, Rizvi SL, Harned MS., 2007.Applications of dialectical behavior therapy to the treatment of complex trauma-related problems: when one case formulation does not fit all. J Trauma Stress; 20(4): 391-400

  Wolkove N, Elkholy O, Baltzan M, Palayew M., 2007. Sleep and aging: 2. Management of sleep disorders in older people. CMAJ; 176(10): 1449-54.

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده فارسی هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عواطف منفی با رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش کلیه اعضای هکارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بوده که در سال تحصیلی 1392-1391 در خدمت دانشگاه بودند که از بین آنان 225 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش و با روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی (M.A)گرایش بالینی چکیده خانواده ، کانون مهر ، محبت و تربیت ومبنای شکل گیری زندگی اجتماعی است. وبنیادی ترین و اصلی ترین شکل و جزء اجتماعی است. جامعه سالم در گرو سلامت خانواده و تحقق سلامت آن مشروط به برخورداری اعضای آن از سلامت روانی است و هر جامعه ای برای تداوم و بقای خود نیاز به حفظ و بسط ارزش های خود در قالب خانواده ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی استفاده شده است.نمونه آماری258 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی94-93 می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام شد. در این تحقیق 302 نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی 40سال و انحراف استاندارد 73/5و مدت ازدواج با میانگین 66/15 و انحراف استاندارد 29/4 که 9/58 درصد آن را زنان فرهنگی تشکیل می دادند و سطح ...

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته: M.A)) رشته : روانشناسی گرایش: بالینی چکیده چکیده : هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی چکیده: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی بین معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد اجرا شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری همه معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد در سال تحصیلی 92-93 بودند.تعداد معلمان 1740 نفر بود که از بین آنها 95 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته علوم تربیتی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی گرایش علوم تربیتی چکیده: مشکل بسیاری از شرکت هاو مراکز آموزشی امروزی، مشکل نیروی انسانی، و عدم کارایی مناسب این نیروها در سازمانها می باشد این پژوهش برای تمامی صنایع ،شرکتها ،سازمانها ومراکز آموزشی تهیه شده است و برای کمک به کمیته های سلامت ، امنیت ، ناظران و مدیران می باشد تا با بکارگیری علم مطالعه کار یعنی ...

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی – گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر قصه گویی بر نشانه های رفتار لجبازی – نافرمانی انجام گردیده است. مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود. گروه نمونه این پژوهش متشکل از 20 نفرکودک در سنین 4 تا 6 سال ...

ثبت سفارش