پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92

word 1 MB 29916 108
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت: ۱۴,۰۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانی

  چکیده

       پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع شبه آزمایشی ب

  ا گروه کنترل و آزمایش است، که به تأثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیش دبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92 پرداخته است.

        جامعه آماری شامل 3086 کودک پیش دبستانی می باشد که در گروه سنی 5 تا 6 سال مشغول به تحصیل بودند که از بین آنها 60 نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه  پژوهش انتخاب شدند . شرکت کنندگان پژوهش به دو گروه کنترل و آزمایش  تقسیم شدند.پس از یکسان سازی گروه ها ابتدا از کل شرکت کنندگان، که 30 نفر آن ها پسر و 30 نفر دختر بودند پیش آزمون بصری – حرکتی بندر گشتالت به منظور سنجش مهارت های ذهنی از کودکان گرفته شد و پرسشنامه ی مهارت های اجتماعی ماتسون(1983) به منظور سنجش مهارت های اجتماعی کودکان در اختیار معلمان قرار داده شد. سپس از هر گروه 15 نفر به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند و بازی­ها به گروه های آزمایش طی دو ماه و هرهفته دو جلسه ی یک و نیم ساعته آموزش داده شد. بعد از آموزش بازی ها، مجددا آزمون ها تکرار گردید، سپس داده های بدست آمده از طریق آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکووا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشانگر تأثیر بازی ها بر مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان گروه آزمایشی نسبت به کودکان گروه کنترل به طور معنادار بود.

  کلید واژه ها: بازی های پیش دبستانی، مهارت های ذهنی، مهارت های اجتماعی،کودکان پیش دبستانی

  :

       انسان با مجموعه ای از ویژگی های خود متولد می شود. این ویژگی ها در ارتباط مستقیم با حیات زیستی انسان هستند یعنی بدون وجود آنها امکان ادامه ی زندگی و بقاء برای انسان موجود نیست، این ویژگی ها عبارتند از غذا خوردن، آشامیدن، نفس کشیدن و غیره.همزمان با افزایش سن بتدریج ویژگی های دیگری در انسان پدید می آید.این  ویژگی های ثانویه بدون تردید نتیجه تعامل کودک با محیط و در واقع اثرات متقابل وراثت و محیط بر روی کودک است.از جمله ی این ویژگی ها رشد ذهنی کودک و میل کودک برای فعالیت های گروهی و ارتباط با دیگران است که این فعالیت ها در سنین پیش از دبستان بیشتر در قالب بازی نمود پیدا می کند. با در نظر گرفتن این موضوع نقش والدین و مربی آموزشی می تواند نقشی تعیین کننده در هدایت و رشد این گونه فعالیت ها به سمت پرورش مهارت­های ذهنی و اجتماعی کودک در جهت مناسب باشد.   

       ظرفیت حرکتی کودک همزمان با رشد یافتگی فیزیولوژیکی و همچنین بر اساس چگونگی تعامل با اطرافیان که به میدان تحولی کودک نظم، جهت و انسجام می دهد، متحول می شود. بازی شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که بر اساس آن می تواند به اکتشاف دنیای پیرامونش بپردازد و امکان رشد وسیع و همه جانبه کودک را فراهم می سازد(دادستان،1386).

      امروزه اهمیت و ارزش بازی در دوران کودکی به وسیله ی پژوهش های گسترده، کاملاً مورد تأیید قرارگرفته است. بازی روی رشد جسمی، عاطفی، ذهنی، آموزشی، اخلاقی، شخصیتی، اجتماعی تأثیر  می گذارد و دارای ارزش تشخیصی و درمانی نیز می باشد(مقدم، 1386).

  با اینکه از زمان میشل منتنی  فیلسوف و مربی بزرگ دوره­ی رنسانس بازی مورد توجه خاص دانشمندان آموزش و پرورش بوده است، ولی در هیچ عصری به اندازه ی زمان ما بازی مورد مطالعه و پژوهش دقیق روانشناسان واقع نشده است. پژوهش های جدید نشان داده است که بازی تأثیر بسیاری در رشد بدنی و ذهنی کودکان دارد(ماجستی،1373).

       بازی یک امر بدون حضور ذهن یا بدون ساخت نیست، بلکه بخش جدایی ناپذیری از زندگی ماست. وسیله ی مؤثری برای کارکرد بهینه، مؤثر در بزرگسالی وفراگیری رشد شناختی است(هولزینگا،1950؛ به نقل از مونگیلو[1]، 2006).

          انجام بازی صرفاً عامل افزایش یادگیری و رشد هوشی نخواهد بود بلکه پیروی از قواعد، اصول و بازی های آموزشی و ... برای رشد هوشی الزامی است(مهجور، 1386).

  بر اساس نظریات "پیاژه و ویگوتسکی" بازی اصلی ترین عامل رشد شناختی کودک است. همچنین یکی از پاک ترین روش های فکری قابل دسترس برای خردسالان می باشد. کودکان در قالب بازی با درک واقعیتها و کنترل مهارت های شخصی به تعادل دست می یابند(انگجی و عسگری، 1385).

         پژوهشگرانی مانند کفارت، هارتمن، جین آیرز، حرکت و فعالیت را اساس یادگیری و پایه ای برای تحول ذهنی می دانند. آنان تفکیک ناپذیری نیروهای روانی و جسمانی را در به اجرا درآوردن هرگونه الگوی حرکتی آن هم در مراحل اولیه آموزش، به منزلۀ یک اصل اساسی مورد تأکید قرار می­دهند(کفارت و همکاران به نقل از مشرف جوادی، 1367).

       جنسن[2](2002) معتقد است که فرد می تواند مجموع تواناییهای مغزی خود را به یاری حرکت مورد بهره برداری قرار دهد یا توان مندی هایی را به منصه ظهور برساند. از این رو، در نظرگرفتن جنبه های حرکتی و تحلیل آنها، برای درک رشد تواناییهای ذهنی ضروری است(دادستان، 1379).

        توانایی های ذهنی امکان ندارد که از تواناییهای حرکتیِ پایه جدا باشند. بنابراین، مطالعه این گونه حرکتها و فراهم ساختن امکان پرورش و رشد آنها سبب تقویت و حتی ترمیم توانایی های ذهنی می‌شود. از نظر پیاژه، رشد کودک بستگی بسیار به دستکاری دخل و تصرف او در محیط و پیرامونش و تعامل با آن دارد. وی معتقد است که آگاهی از طریق اجرا حاصل می شود(اسلاوین، ترجمه سید محمدی، 1385) کودکان برای آنکه بتوانند خودشان را با اجتماعی که در آن زندگی می کنند، هرچه بیشتر سازگار کنند، باید مهارت های اجتماعی گوناگون را بیاموزند. رشد حرکتی و شرکت فعال کودک در بازیهای گوناگون حرکتی اساس رشد عاطفی- اجتماعی، روانی- حرکتی و شناختی او را تشکیل می دهد پس برای آموزش و تغییر مهارتهای  اجتماعی و ذهنی کودکان باید به تقویت و غنی سازی محیط آنان قبل از ورود به دبستان مبادرت ورزید، زیرا کودکان ضمن جستجو در محیط، با رویدادهایی روبه رو می شوند که علاقه آنان را جلب می کند. آنها به ویژه تحت تأثیر رویدادهایی قرار می گیرند که نسبتا تازگی دارند، یعنی رویدادهایی که با تجربه های قبلی آنان، کاملاً منطبق نباشند. پس وظیفه آموزش پیش دبستانی افزودن توانایی است تا دانایی، زیرا کودک در آغاز اندیشه کاملاً منطقی ندارد و لازم است مراحلی فراهم آورد که طی سپری کردن آن مراحل فکرمنطقی کودک گسترش یابد. ذهن کودک وقتی به خوبی تحول می یابد که فعال باشد. کودک فقط چیزهایی را خوب فرا می گیرد که از راه مشاهده، تعمق، تجربه و فعالیت شخصی آموخته باشد. در این میان بازیهای کودکان-بازیهای سازمان یافته و هدایت شده و بازیهای آزاد- نقشی بی بدیل در تسریع و تقویت توانایی هایشان ایفا می کند(پیاژه،1964؛ اسمیلنسکی[3]، 1968؛ پاپالیا و الدز،[4] 1992).

  بسیاری از مربیان آموزش و پرورش به نقش بازی به عنوان یکی از مطلوب ترین عوامل آموزش و پرورش، اشاره کرده اند. مونته سوری  ، فروبل ، دکرولی ،پیاژه و گانیه از جمله کسانی هستند که برای آموزش مفاهیم آموزشی به کودکان از بازی های آموزشی استفاده می کردند و استفاده از آن را به عنوان عمده ترین وسیله ی آموزش کودک برای یادگیری موضوعات مختلف مورد تأکید قرار داده اند.(انگجی،1385).

   برنامه‌های حرکتی و بازی‌های هدفمند همراه با سایر فعالیتهای تربیتی و پرورشی بستری مناسب برای تمرین و تکرار برخی از مفاهیم ذهنی و شناختی و پرورش مهارتهای اجتماعی در دوره پیش دبستانی است. حرکت وسیله ای برای برقراری ارتباط و آموزش است و با آن می توان مفاهیم اولیه مانند وزن، جهت یابی، شکل کمیت و کیفیت، زمان و مکان و در مجموع ادراک فضا را به کودکان آموزش داد، زیرا آموزش نظری برای کودکان سنین پیش دبستانی خسته کننده است، ضمن آنکه کودکان این سنین در نیم دوره پیش عملیاتی هستند و درک مفاهیم نظری بدون عمل برای آنان میسر نیست و زمان بر است(جنسن، 2002).

   

  1-2- بیان مسئله:

      در گذشته تصور می شد بازی، صرفاً فعالیتی است که به منظور وقت گذرانی و گاهاً لذت بردن کودکان، مورد استفاده آنهاست و هیچ فایده دیگری از آن حاصل نمی شود. اما، امروزه استفاده از بازی در زمینه درمان و آموزش به کودکان گسترش یافته است و این امر به دلیل آن است که بازی به عنوان یک فعالیت لذت بخش برای کودکان بهترین ابزار برای برقراری ارتباط و ایجاد تغییر در رفتار آنها می­باشد. علاوه بر استفاده های هدف دار از بازی، فرایند بازی کودکان در جمع همسالان خود و یا به همراه بزرگترها، فواید بسیاری نظیر تسهیل رشد شناختی، اجتماعی، عاطفی و جسمی کودکان دارد. بازی یکی از بخش های طبیعی دوران کودکی است و فعالیتی است که صرفاً برای لذت بردن انجام می شود و انگیزه پنهانی ندارد. بازی خواسته خود کودک است، کودکان برای خودشان بازی می کنند و توقع جریمه شدن یا پاداش هایی چون شکلات، توجیه یا پول را ندارند. بزرگتر ها تمایل دارند بازی را یک فعالیت نه چندان مهم در نظر بگیرند. اما بازی در رشد اجتماعی و شخصیتی کودک اثر بسزایی دارد و این اثر در تمام طول زندگی ادامه می یابد. بازی توانایی های کودک را به کار می اندازد و خلاقیت را به همراه می­آورد. در خلال بازی، کودک بیشتر از حواس خود استفاده می‌کند و این عمل سبب تقویت حواس او می‌گردد. در خلال بازی­های گروهی، کودکان انعطاف ‌پذیری، نوبت گرفتن و اجتماعی شدن را آغاز می‌کنند و رضایت خود را تا گرفتن نتیجه به تأخیر می‌اندازند و استقامت و انتظار کشیدن را در خود تقویت می‌کنند( بابا جان، 1377 ).

  کودکان در گرو بازی شجاعت، راستگویی، تصمیم‌گیری و نوآوری کسب کرده و این امر در نهایت به تقویت شالوده حیاتی آنان می‌انجامد. بازی جزئی از زندگی کودک و از ضروریات مسلم رشد اوست که با تولد آغاز می شود. بازی برای کودک یک فعالیت طبیعی و منطبق بر فطرت اوست و سبب رشد همه جانبه ی او می شود. کودک از بازی لذت می برد و انرژی بی­پایانی برای انجام دادن آن دارد. از طریق بازی کودک نحوه زندگی در جامعه را می آموزد و برای بزرگسالی آماده می شود. اگر کودکی را در موقع بازی کردن مشاهده کنیم، خواهیم دید که چگونه امکان استفاده از وسایل گوناگون را آزمایش می کند و از ترکیب آنها، موارد استفاده جدیدی را پیدا می کند. کودکی که قطعات مکعب شکل را سر هم می کند، خانه می سازد و خراب می کند، قطار درست می کند یا با قطعه چوبی اسب سواری می کند، سخت مشغول شناختن محیط و کسب اطلاعاتی در مورد آن است( بابا جان، 1377 ).

      رشد حرکتی و شرکت فعال کودک در بازیهای گوناگون حرکتی اساس رشد عاطفی- اجتماعی، روانی- حرکتی وشناختی او را تشکیل می دهد(فلاول[5]، 1988).

       کودکان در خلال بازی ها به ویژه بازی های آموزشی، به مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیدا می‌کنند و مهارت­های بیشتر و بهتری را کسب می نمایند. پژوهشگران بر این باورند، هنگامی که آموزش بر اساس زمان مناسب و گزینش فعالیت مناسب شکل بگیرد آموزش هر کودکی با هر اندازه استعداد و توانایی امکان پذیر است (انگجی و عسگری، 1385).

        کودک با بازی زندگی می کند، از بازی لذت می برد و ضمن آن مهارتهای جدیدی کسب می کند. او از طریق بازی، علاوه بر رشد، اعتماد به نفس و آشنایی با محیط، حدود توانایی های خویش را می­شناسد و سعی در رفع کمبود های خویش می کند( سیف و دیگران، 1385 ).

        بازی برای کودکان بسیار مهم می باشد. به طوری که آنها بیشترین ساعات بیداری خود را به بازی و فعالیت می پردازند. کودکان زمان بازی را بسیار دوست داشته و این زمان را بر هر چیز دیگری مقدم می‌دارند. با فراگیری مهارت های اجتماعی، شناختی و ارتباطی دردوران پیش دبستانی، گرایش به بازی های انفرادی یا بازی های موازی در کودکان از بین می رود و تمایل به مشارکت در بازی های تعاملی اجتماعی در آنها نمایان می شود(روبین[6] و همکاران ، 2006). در این دوره است که دوستی های استوار بین کودکان نسبتاً پایدارمی شوند(لد[7]،1990).

  در مقایسه با کودکان نوپا، کودکان پیش دبستانی شبکه های بزرگتر، منسجم تر و سازمان یافته تری را در دوستی های متقابل خود با همسالان خاص نشان می دهند (جانسون[8] و دیگران، 1997).

  تفکر کودک اساساً از خلال تجربه های اجتماعی وی تحول می یابد و با ایجاد کارکردهای عالی ذهن، امکان برقراری روابط واقعی در وی میسر می شود. بنابراین، کودکان فاقد سطوح بالای مهارت­های اجتماعی، نه تنها تعامل موفقیت آمیزی با همسالان خود ندارند، بلکه رفتارهای مشکل دار درونی سازی شده(مانند احساس غمگینی، افسردگی و تنهایی) و رفتارهای مشکل دار برونی سازی شده(مانند پرخاشگری جسمانی یا کلامی، مهار ضعیف خُلق وبحث کردن با دیگران)را نیز بیشتر تجربه می‌کنند(والثال و همکاران،2005؛ نقل از عبدی،1387).

         پژوهشگرانی مانند کفارت، هارتمن، جین آیرز، حرکت و فعالیت را اساس یادگیری و پایه ای برای تحول ذهنی می دانند. آنان تفکیک ناپذیری نیروهای روانی و جسمانی را در به اجرا درآوردن هر گونه الگوی حرکتی آن هم درمراحل اولیه آموزش، به منزلۀ یک اصل اساسی مورد تأکید قرار می دهند (کفارت و همکاران، به نقل از مشرف جوادی، 1367).

        بسیاری از مربیان آموزشی براین باورند که بازی های آموزشی برای ایجاد انگیزه در تجربه ی مهارت­ها واطلاعات جدید مؤثر هستند. آنها اظهار داشتند که بازی های آموزشی انگیزشی هستند، زیرا باعث علاقه، هیجان و لذت زیادی می شوند، و برای درگیر شدن دانش آموزان در فعالیت های یادگیری لازم هستند(کلمن،1968؛ ارنست، 1986؛ راکز، کوتزمن، 1982؛ به نقل از کلین و فری تج[9]، 1991).

       بال(1976) معتقد بود، بازی های آموزشی موجب تعامل اجتماعی و بهبود مهارت های اجتماعی در طی بازی می شوند که می تواند به ایجاد جامع های در بین افراد درگیر در بازی کمک کند و یادگیری متمرکز بر دانش آموزان را ارتقاء دهد(گلندون و الریچ[10]، 2005).

   

  [1] -Mongillo

  [2] - Jensen

  [3] -Smilansky

  [4] - Papalia & Olds

  [5] - Flavell

  [6] - Rubin, Bukowski & Parker

  [7]- Ladd

  [8] - Johnson

  [9]- Klein & Freitag

  [10] - Glendon & Ulrich

  The Effects of Preschool Plays on Children’s Mental and Social Skills

  in Preschool Centers of Shiraz one District in Academic year 1392-93

   

   

  Abstract:

  This study is a pilot study Control and testing, which is discussed The Effects of Preschool Plays on Children’s Mental and Social Skills in Preschool Centers of Shiraz one District in Academic year 92-93, the population is 3086 preschooler In the age group of 5 to 6 years were enrolled, Of which 60 were randomly selected as sample. Study participants were divided into two groups. First of all the participants, 30 were males and 30 were females. Pretest visual – motor Bender gheshtalt In order to assess the mental skills of the children were The Social Skills Inventory and Matson (1983) to measure social skills in children, their teachers were placed. Then each group, 15 patients were randomly assigned as the experimental group and 15 individuals were selected as controls. And games to the test in two months in per week two sessions were taught. After learning games, tests were repeated again, the data obtained through descriptive statistics and multivariate analysis of covariance (Mankova) were analyzed. The results indicate that the impact of games on cognitive and social skills of children in the experimental group than children in the control group was significant.

  Keywords: preschool games, mental skills, social skills, preschool children

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                        صفحه

  چکیده 1

  فصل اول.. 2

  کلیات پژوهش.... 2

  1-1- مقدمه: 3

  1-2- بیان مسئله: 6

  1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش: 11

  1-4- اهداف پژوهش: 13

  1-4-1- هدف کلی: 13

  1-4-2-  اهداف جزیی: 13

  1-5- فرضیه های  پژوهش: 13

  1-6- تعریف نظری متغیرهای پژوهش: 14

  1-6-1- بازی: 14

  1-6-2- مهارتهای ذهنی: 14

  1-6-3- مهارت  های اجتماعی: 15

  1-7-  تعاریف عملیاتی: 15

  1-7-1 بازی: 15

  1-7-2- مهارت های ذهنی: 15

  1-7-3-  مهارت های اجتماعی: 15

  فصل دوم. 16

  ادبیات و پیشینه ی تحقیق.. 16

  2-1- مقدمه: 17

  2-2- مباحث نظری بازی  و فعالیت های بدنی: 17

  2-2-1- بازی چیست؟ 17

  2-2-2- وﯾﮋگی های اساسی بازی: 18

  2-3- نظریه ی انرﮊی مازاد: 19

  2-4- نظریه ی پیش تمرینی: 20

  2-4-1- نظریه ی غریزی مک دوگال: 21

  2-4-2- نظریه ی اجتماعی گروس: 21

  2-4-3- نظریه ی ویلیام اشترن: 22

  2-4-4- نظریه ی پستالوژی: 22

  2-5- نظریه ی بازپیدایی: 23

  2-6- نظریه ی بیان خود: 23

  2-7- نظریه ی ﮊان پیاﮊه: 24

  2-8- انواع بازی به نظر ﮊان پیاﮊه: 25

  2-8-1- بازی های مهارتی: 25

  2-8-2-  بازی های نمادین: 25

  2-8-3-  بازی های با قاعده: 26

  2-8-4-  بازی های سازنده: 27

  2-9- نظریهی شارلوت بوهلر: 27

  2-9-1- بازی های کنشی: 27

  2-9-2- بازی های وانمود سازی یا خیالی: 28

  2-9-3- بازی های انفعالی: 28

  2-9-4- بازی های ساختمانی: 29

  2-9-5- بازی های جمعی: 29

  2-10- دیدگاه مکتب اسلام درباره ی بازی: 29

  2-11- رشد و تکامل حرکات از دیدگاه علم تکامل بدن انسان: 30

  2-12- مباحث نظری مهارت های ذهنی: 32

  2-12-1- مفهوم شناسی مهارت های ذهنی: 32

  2-13- مباحث نظری مهارت های اجتماعی: 33

  2-13-1- مفهوم شناسی مهارت های اجتماعی: 33

  2-13-2- انواع مهارت های اجتماعی: 35

  2-13-3- عناصر مهارت های اجتماعی: 36

  2-13-4- پیامد های مهارت های اجتماعی: 37

  2-13-5- مدرسه و مهارت های اجتماعی : 38

  2-14- پیشینهی تحقیقاتی: 39

  2-14-1- بازی و مهارت های ذهنی.. 39

  2-14-1-1- پژوهش های داخل کشور: 39

  2-14-1-2- پژوهش های خارج از کشور: 41

  2-14- 2- بازی و مهارت های اجتماعی: 42

  2-14-2-1- پژوهش های داخل کشور: 42

  2-14-2-2- پژوهش های خارج از کشور: 44

  2-15- جمع بندی پیشینه های تحقیق: 46

  فصل سوم. 48

  روش تحقیق.. 48

  3-1- مقدمه: 49

  3-2- روش پژوهش: 49

  3-3- جامعه و نمونه آماری: 49

  3-4- روش نمونه گیری پژوهش: 49

  3-5- ابزار گردآوری اطلاعات: 50

  3-5-1- آزمون بصری– حرکتی بندر گشتالت: 50

  3-5-2- مقیاس سنجش مهارت ها ی اجتماعی ماتسون: 53

  3-6- روایی مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی: 54

  3-7- پایائی مقیاس مهارت های اجتماعی: 55

  3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 56

  3-9- اطلاعات جمعیت شناختی نمونه: 56

  فصل چهارم. 58

  تجزیه و تحلیل یافته ها 58

  4-1- مقدمه. 59

  4-2- یافته های توصیفی.. 59

  4-3- یافته های استنباطی.. 60

  فصل پنجم.. 69

  بحث و نتیجه گیری.. 69

  5-1- مقدمه: 70

  5-2- خلاصه پژوهش: 70

  5-3- نتایج پژوهش: 71

  5-3-1- فرضیه های اصلی: 71

  5-3-2- فرضیه های فرعی: 73

  5-4- پیشنهادها: 75

  5-4-1- پیشنهادهای کاربردی: 75

  5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی: 76

  5-5- محدودیت های تحقیق: 76

  پیوست ها 77

  منابع و ماخذ. 82

  منابع فارسی: 83

  منابع انگلیسی : 88

  چکیده انگلیسی : .........................................................................................................................................................95

   

  فهرست  جدولها

  عنوان                                                                                                           صفحه

  جدول 3-1 : ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف در کل مقیاس مهارت های اجتماعی و 5 عامل حاصل از آن. 55

  جدول 3-2: فراوانی و درصد جنسیت آزمودنیها 56

  جدول 3-3: فراوانی و درصد تحصیلات پدر آزمودنیها 56

  جدول 3-4: فراوانی و درصد تحصیلات مادر آزمودنیها 57

  جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد دو گروه آزمایش و گواه مولفه های مهارت های اجتماعی در پیش‌آزمون و پس آزمون.. 59

  جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد دو گروه متغیر مهارت های ذهنی(میزان خطا) پیش‌آزمون و پس آزمون  60

  جدول 4-3 : جدول آزمون وجود همگنی رگرسیون برای به کار بردن تحلیل کواریانس(مهارت ذهنی) 61

  جدول4-4: آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت ذهنی کودکان پیش دبستانی  62

  جدول 4-5: میانگین و انحراف استاندارد دو گروه متغیر مهارت اجتماعی در پیش‌آزمون و پس آزمون.. 63

  جدول 4-6: جدول آزمون وجود همگنی رگرسیون برای به کار بردن تحلیل کواریانس(مهارت اجتماعی) 63

  جدول4-7: آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت اجتماعی کودکان  64

  جدول4-8 : جدول اثرات تحلیل کواریانس چندمتغیره 65

  جدول4-9: آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره برای تعیین اثر بازی های پیش دبستانی بر مؤلفههای مهارت اجتماعی  65

  جدول4-10: آزمون تی مستقل برای تعیین تاثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت ذهنی کودکان دختر و پسر 67

  جدول4-11: آزمون تی مستقل برای تعیین تأثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت های اجتماعی کودکان دختر و پسر 68

   

   

  منبع:

   

  منابع فارسی:

  1- ابراهیمی بیشه، فرخ ناز.(1388)، بررسی تأثیر بازی های سازمان یافته و تخیلی بر رشد  مهارت های                  اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان در کتاب های درس عمومی و متوسطه. دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانش و رفتار دانشگاه شاهد، سال 11، شماره ی 9،ص49-46.

  2- احدی، حسن و بنی جمال، شکوه السادات(1382)، روانشناسی رشد کودک، تهران، چاپخانه بنیاد، چاپ هشتم.

  3- احمدوند، محمدعلی (1381). روانشناسی بازی. دانشگاه پیام نور. تهران.

  4- احمدوند، محمدعلی (1390)، روانشناسی بازی،انتشارات دانشگاه پیام نور،چاپ یازدهم.

  5- اسلامی، یحیی.(1375)، تأثیر برنامه حرکتی وﯾﮊه بر توانایی های ادراکی– حرکتی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر 13-10 ساله شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

  6- ﺍﺳﻼﻭﻳﻦ،ﺭ .ﺍی(1385)، ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﺤﻴﯽ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪی .ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺭﻭﺍﻥ.

  7- اﻧﮕﺠﻲ، ل؛ ﻋﺴﮕﺮی، ع(1385)، ﺑﺎزی و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ ﻛﻮدک، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﺮاﺣﺎن اﻳﻤﺎژ.

  8- اخواست، آسیه؛ بهرامی، هادی؛ پورمحمدرضا تجریشی، معصومه؛ بیگلریان، اکبر  ( 1388 ). تاثیر بازی های آموزشی بر میزان یادگیری برخی مفاهیم ریاضی در دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیری،‌ توانبخشی، دوره 10، شماره 3.

  9- اشرفیان کفاش،ش(1383)،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده هنر و معماری،گروه ارتباط تصویری،دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکزی).

   

  10- باباجان، مهری(1377)، نقش بازی در پرورش کودکان، تهران: نشر دنیای نو.

  11- برک، ل (1387)، روانشناسی رشد ( از لقاح تا کودکی). ترجمه یحیی سیدمحمدی . تهران:ارسباران

  12- بوالحسنی، ناصر قلی (1379)، آموزش و یادگیری در دوران پیش دبستان. تهران. انتشارات آسیا. چاپ دوم.

  13- بهشتی، احمد(1366)، اسلام و بازی کودکان، تهران. انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش. چاپ اول.

  14- پیتر هیوز، فرگاس (1391)، روانشناسی بازی:«کودکان، بازی و رشد». ترجمه­ی  کامران گنجی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات رشد.

  15- توفیق، زینب (1379)، روانشناسی کودک. تهران. انتشارات مرکز نشر نی. چاپ هشتم.

  16- جعفری، علیرضا(1385) ،نقش بازی در پیشرفت تحصیلی کودکان، ارائه در سمینار

  17- حسینی، سید حبیب (1386 ) ،تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی منطقه خرامه ، همایش کیفیت بخشی دوره اساس (ابتدایی)، شیراز، اردیبهشت ماه

  18- حقیقت شهربانو ( 1369 ) ، اثر آموزش پیش دبستانی بر مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی گروهی از دانش آموزان دختر و پسر طبقات مختلف اجتماعی ، اقتصادی دبستان های شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد

  19- خدایی خیاوی، سیامک (1380 ). روانشناسی بازی. انتشارات احرار.

  20- خیر، محمد؛ یوسفی، فریده(1381)، بررسی پایایی مهارت های اجتماعی ماتسون و مقایسه عملکرد دختران و پسران دبیرستانی در این مقیاس. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره هجدهم، شماره دوم، ص 158-146.

  21- دادستان، پریرخ.(1386)، روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی (جلد دوم). تهران: نشر  ژرف.

  22- ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ، ﭘﺮﻳﺮﺥ(1379 )، ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﯽ ﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ(ﺝ.ﺩﻭﻡ).ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ژﺭف.

  23- سلحشور، ماندانا.(1385). کودکان، مدرسه و مهارت های اجتماعی. تهران، دفتر انتشارات کمک آموز، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش تربیتی پیوند، شماره ی 238،ص 31-24.

  24 - سیف، سوسن؛ کدیور، پروین؛ کرمی نوری، رضا؛ لطف آبادی، حسین(1385)، روانشناسی رشد، تهران: انتشارات سمت.

  25- سیف، ع. ا(1383)، روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه.

  26- سنه،افسانه.سلمان،زهرا.آقازاده،محرم.(1387)،تاثیر فعالیتهای بدنی وبازی بر رشد توانایی های ذهنی پسران پیش دبستانی.فصلنامه نو آوری های آموزشی،شماره 26،سال هفتم،صص106-87.

  27- سنه،افسانه.سلمان،زهرا. (1387)،تاثیر فعالیت های بدنی وبازی بر رشد توانایی های ذهنی دختران پیش دبستانی.فصلنامه خانواده و پزوهش،شماره 4،سال دوم،صص132-111.

  28- شعاری ﻧﮋاد، علی اکبر (1385)، روانشناسی رشد، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هفدهم.

  29- شفیع آبادی، عبدالل (1381)، راهنمایی و مشاوره ی کودک (مفاهیم و کاربردها)، تهران، انتشارات سمت، چاپ نهم.

  30- شفیع آبادی، عبدالله (1370)، فنون ورزش های مشاوره، تهران، انتشارات ترمه، چاپ چهارم.

  31- صرافان، عبدالرضا (1378)، بازی و نقاشی. انتشارات دستان. چاپ ششم.

  32- فصیح، اسماعیل (1383)، بازیهای روانشناسی ارتباط انسانی، تهران ،انتشارات البرز.

  33- قنبری، رحمان.(1387)، بررسی هوش هیجانی مجرمان زندانی بر اساس نوع جرم و رابطه آن با سلامت روان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارسنجان.

  34- کارتلج، جی؛ میلبرن، جی اف.(1372)، آموزش مهارت های اجتماعی کودکان. ترجمه ی محمد حسین نژاد، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

  35- گانیه، ر. م(1985)، شرایط یادگیری و نظریه آموزشی . ترجمه دکترجعفر نجفی زند  (1373 ) ). تهران: انتشارات رشد.

  36- لطف آبادی، حسین(1385)،آزمونهای روانی-شناختی کودکان برای مشاوره کودک، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

  37- لیوارجانی، شعله؛ گل محمد نژاد، غلامرضا؛ قاسم شهانقی، معصومه(1388)،برای رابطه هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دوره ی دبیرستان تیز هوش عادی شهرستان خوی. فصلنامه علوم تربیتی ،سال دوم ،شماره ی 5، ص 210-185.

  38- ﻣﺎﺟﺴﺘﻲ،ح(1373)، آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺎﺿﻲ، ق، ﭼﺎپ دوم، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .

  39- مجیب، فرشته(1379).روانشناسی بازی، جزوه درسی دانشگاه علامه طباطبایی.

  40- مخبر، عباس (1377). مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ دوم..

  41- ﻣﺸﺮﻑ ﺟﻮﺍﺩی، ﺑﺘﻮﻝ(1367)، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ، ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ .

  42- مظلوم، اشرف (1377)، بازی زبان سمبولیک، انتشارات آموزش و پرورش.

  43- ﻣﻘﺪم، م(1386)، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ودرﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﺴﻤﻲ از راه ﺑﺎزی، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن.

  44- منصور، محمود(1378)، روانشناسی ژنتیک تحول روانی از تولد تا پیری، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.

  45- منطقی، مرتضی (1377). روانشناسی تربیتی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم.

  46- موثقی، هایده (1380).روانشناسی بازی، کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، آرین ویژه.

  47- ﻣﻬﺠﻮر، س(1386)، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎزی، ﭼﺎپ دﻫﻢ، ﺷﻴﺮاز: اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎﺳﺎن.

  48- مهجور، سیامک رضا (1376)، روانشناسی بازی، انتشارات راهگشا،چاپ پنجم.

  49- مهجور، سیامک رضا (1387)، روانشناسی بازی، انتشارات ساسان، چاپ هشتم.

  50- مفیدی، فرخنده(1383)،آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی،چاپ پنجم،تهران:انتشارات پیام نور.

  51- مظفری،ک.( 1386 ). بررسی تأثیر بازیهای آموزشی بر زبان آموزی کودکان پیش دبستانی، دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد.

  52- نظری ﻧﮋاد، محمدحسین (1366)،آموزش در دوران کودکی (ترجمه)، مشهد، انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.

  53- هارجی، اون؛ کریستین ساندرز، دیکسون(1384)، مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی. ترجمه ی خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد.

  54- هارجی، و همکاران(1382)، مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی. چاپ سوم، تهران: رشد.

  55- احدی، حسن و بنی جمال، شکوه السادات (1382)، روانشناسی رشد کودک، تهران، چاپخانه بنیاد، چاپ هشتم.

  56- ﻋﺒﺪﻱ، ﺏ(1387)، ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻮﻟﻲ: ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، 16، 341 -333.

  57- فاتحی زاده، مریم؛ نصر اصفهانی، احمدرضا؛فتحی، فاطمه.(1384). بررسی کیفیت عملکرد دبیرستانها در ایجاد پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان اصفهان. مجله ی روان شناسی دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی اصفهان، شماره ی 34،ص 185-165.

  58- فرگاس،پیتر هیوز.(1391).روانشناسی بازی :«کودکان، بازی و رشد». ترجمه ی  کامران گنجی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات رشد.

  59- گاری لی، لندرث (1937). بازی درمانی، به نقل از خدیجه آرین (1387)، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هشتم.

  60- یزدانی پور،نسیم.یزدخواستی،فریبا.(1391)، اثربخشی بازی های گروهی بر مهارتهای اجتماعی کودکان پیش دبستانی 6تا7 ساله شهر اصفهان.تحقیقات علوم رفتاری،دوره 10،شماره 3،صص228-221.

   

  منابع انگلیسی :

  1- Andreas, B., Friedrich, L. (2006). Child social skills training in development crim prevention: Effect antisocial behavior and social competence. Psicothema, vol, 18, 603-610.

  2- Armstrong, R.G.& Hauck, P. A., 1960: Correlates of the Bender-Gestalt scores in children.j. Pyschol.Studies.11: 153-158.

  3- Baer, D.j.; Gale, R. H., 1967: Intelligence and Bender -Gestalt Test performance of institutionalized and non- institutionalized school children. G. Genet. Psychol. 111:119-124.

  4- Bender, L., 1938: Avisual motor Gestalt test and its clinical use. The Am.Orthopsychiat.Ass.Res.Mon.,No.3.

  5- Berk, L.E. & A. Winsler (1995). Scaffolding Children’s Learning: Vygotsky and Early Childhood Education. Washington, D.C. National Association for the Education of Young Children.-Bodrova, E. & D.J. Leong (1996). Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early Childhood Education. Englewood Cliffs, N.J., Merrill/Prentice Hall.

  6- Burenheide,B.J.(2006). Instructional gaming in elementary schools.master thesis. Doctoral dissertarion ,Kansas state university.

  7- Bodrova, E. & D.J. Leong (1996). Tools of the Mind: The Vygotskian Approach toEarly Childhood Education. Englewood Cliffs, N.J., Merrill/Prentice Hall.

  8- Caldwell, E. C., & Hall, V. C. (1970). Concept learning in discrimination tasks. Developmental Psychology , 2, 41-48.

  9- Caldwell, E. C., & Hall, V. C. (1970). Concept learning in discrimination tasks. Developmental Psychology , 2, 41-48.

  10- Campbell, S. C. (2008). Plays and its role in mental development, Retrieved, 10 June 2008, http://articledirectory.adsensepackages.com.

  11- Campbell, S.C. (2008). Plays and its Role in Mental Development,             Retrieved, 10 Child Development, 71.

  12- Campbell, S.C. (2008). Plays and its Role in Mental Development, Retrieved, Child Development, 71. 10

  13- Caskey, W.E., 1973: A comparison of a group Bender Visual Motor Gestalt Test with the individual Visual Motor Gestalt Test with kindergarten children and the relationship of the two Bender Test with IQ.Ph. d. Dissertation.Kent State University.

  14- Cullen, J. F. (1983). Concept learning and problem Solving: The use of the entropy concept in college. Ph.D., Cornell University.

  15- Cullen, J. F. (1983). Concept learning and problem Solving: The use of the entropy concept in college. Ph.D., Cornell University.

  16- Exezidis, R. H. (1982). An investigation of the relationship of reading comprehension, vocabulary, mathematical concept and computation on problem solving among anglo black and chicano male and female middle school adolescents. Ph.D dissertation of the University of Houston.

  17- Exezidis, R. H. (1982). An investigation of the relationship of reading comprehension, vocabulary, mathematical concept and computation on problem solving among anglo black and chicano male and female middle school adolescents. Ph.D dissertation of the University of Houston.

  18- Flavell, J. H. (1988). Cognitive development, NJ: Prentice-Hall.

  19- Franklin,S.,Peat,M.,&Lewis,A.(2003).Non-traditional intervention to simulation discussion: the use of games and puzzles, Journal of Biological Education, 37(2),79-84.

  20- Gelman, R. (2000). Domain Specificity and Variability in Cognitive Development. Child Development, 71.

  21- Gersham, F. M., Watson, T. S., Skinner, H. (2001). Factional behavior assessment: principles, proceduress, and futute directions. School Psychology Review, 30, 150-172.

  22- Gersham, F. M., Watson, T. S., Skinner, H. (2001). Factional behavior assessment: principles, proceduress, and futute directions. School Psychology Review, 30, 150-172.

  23- Glendon, K., & Ulrich,D.(2005). Using games as a teaching sterategy, Journal of Nursing education,44(7),338-340.

  24- Greenbaum, R., 1955: A note on the use of the word association Test as an aid to interpreting the Bender. J. prog. Tech., 19:27-29.

  25- Henderson, N.B.et al,1969: Effectiveness of the WISC and Bender -Gestalt Test in predicting arhthmetic and reading achievement for white and nonwhite children. G. Clin.psychol.25:268-271.

  26- Hollinger, J. D. (1987). Social skills for behaviorally children as preparation for mainstreaming. Psychology And Individual Differences, 8, 17-27.

  27- Hollinger, J. D. (1987). Social skills for behaviorally children as preparation for mainstreaming. Psychology And Individual Differences, 8, 17-27.

  28- Jensen, E. (2002). Minds with brain in the mind, NY: ASCD

  29- Johnson, J. C., Ironsmith, M., Whitcher, A. L., Poteat, G. M., Snow, C. W., & Mumford, S. (1997). The development of social networks in preschool children. Early Education and Deve - lopment, 8, 389-405.

  30- Keogh, B. & Smith.C., 1961:Group techniques and proposed scoring system for the Bender Gestalt Test with children. G. Clin. Psychol., 17:172-175.

  31- king, N.R. (1979).Play: The Kindergartners prespective. Elementary School Journal, 80, 81-87.

  32- Klein,J.D; Freitag, E.(1991).Effects of using an instructional game on motivation and performance. Journal of education research [vol.84(no.5)].

  33- Koppitz, E. m., 1958: The Bender- Gestalt Test and learning disturbances in young children.j. Clin.Psychol., 14:292-295.

  34- Koppitz, E. m., 1958:Relationships between the Bender -Gestalt Test and the Wechsler Intelligence scale for children.J.Clin.Psychol.,14:413-416.

  35- Klein,J.D; Freitag, E.(1991).Effects of using an instructional game on motivation and performance. Journal of education research [vol.84(no.5)].

  36- Ladd, G. W. (1990). Having friends, keeping friends making friends, and being liked by peers in the,classroom: Prediction of children's early school adjustment? Child Development, 61, 1081-1100.

  37- Malone, K. L. (2008). Correlations among knowledge structure, force concept inventory and problem solving behaviors. Physical Rewiew Special Topics, 4, 1-15.

  38- Malone, K. L. (2008). Correlations among knowledge structure, force concept inventory and problem solving behaviors. Physical Rewiew Special Topics, 4, 1-15.

  39- Matson, J, L., Rotatori, A, F., Helsel, W, J. (1983). Development of a Rating Scale to Measure Social Skills in Children: The Matson Evluation of Social Skills Erlbaum Associates (MESSY).Behavior Research And Therapy.21(4),335-340.                                                                          

  40- Mongillo,G.(2006). Instructional games: scientific language, concept understanding, and attitudinal development of middle school learners. Doctoral dissertarion, Fordham university.

  41- Overton, W.F. (1998). Developmental Psychology: Philosophy, Concepts and Methodology. In W. Damon (Ed.). Handbook of Child psychology, Vol. 1, NY: Wiley Reynolds.

  42- Papalia , D. & Olds ,S. W.(1992). Human development. Mc Grow – Hill. INC.

  43- Pascal, G. & Suttell,B., 1951: The Bender- Gestalt Test.New York, Grune &Stratton.

  44- Piaget, J. (1951). Play, dreams and imitation in childhood. New York.- Norton.                      .

  45- Piaget, J. (1964). Development and learning. In R. Ripple and V. Rockcastle (Eds.), Piaget rediscovered (pp.7-20). Ithaca, NY: Cornell University Press

  46- Raymond , J & Corcini   ,B. (2002 ).Dictionary of  psychology, journal psychology , vol 80 ,no, 510.

  47- Rubin, K. H., Bukowski, W., & Parker, J. (2006). Peer interactions, relationships, and groups. In N. Eisenberg, (Ed.), Handbook of child psychology (6th ed.), Social emotional, and personality development. New York: Wiley.

  48- Rubin, k.H. , Fein, G.C,.& Vandenberg, B.(1983).Play. IN p. H.Mussen (Ed.) , Handbook of child psychology (4 th ed. , 693-774).New York:Wiley.

  49- Sancilio, Michacl. F. & Plumert, Jodie. M (1987). Friendship and Aggressiveness As Determinant of Conflict outcomes in middle childhood. Journal of Personality and Social Psychology. 53, 1146-1158.

  50- sigleman, C. K. & Sheffer, D. r. (1995). Lifespan Human Development. California: brooks/ Cole publishing Company.

  51- Slomowski, C., & Ounn, J. (1996). Young children understand of the peopels feeling and beliefs. Child Development, 62, 1352-1360.

  52- Smilansky, s. (1968). The effects of socio-dramatic play on disadvantaged children: preschool children. New York: Wiley.

  53- Smith, S. W., & Travis, P. C. (2001).  Conducting social competence research : considering conceptual framworks. Behavioral Disorder, 26, 360-369.

  54- Uren N, Stagnitti K. Pretend play, social competence and involvement in children aged 5-7 years: the concurrent validity of the Child-Initiated Pretend Play Assessment. Aust Occup Ther J 2009; 56(1): 33-40.

  55- Wewetzer, K.H., 1959: Das Hirngeschadigte Kind. Stuttgart: Georg thieme Verlag.

  56- Zare M, Ahmadi S. The effectiveness of cognitive behavior play therapy on decreasing behavior problems of children. Applied Psychology 2007; 1(3): 18-28. [In Persian].


تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92, پروژه درباره پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر بازیهای پیشدبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیشدبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی تصویر متحرک چکیده این تحقیق تلاشی است برای رسیدن به پاسخ سوالاتی در رابطه با اینکه تماشای انیمیشن های مشوق نقاشی چه تأثیری بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی دارد و اینکه آیا به اندازه لازم به تولید و پخش این قبیل برنامه ها پرداخته شده است یا خیر. نکته ای که با توجه به موضوع بین رشته ای این رساله در جمع آوری مطالب حاضر در نظر گرفته ...

رساله برای دریافت درجه دکتری (Ph.D) گرایش : روان شناسی عمومی چکیدۀ پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده) : در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی و تعیین ویژگی های فنی پرسشنامۀ مهارت های شناختی و فراشناختی و انگیزۀ پیشرفت هرمنس(هرمنس،1970، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، 1379) تعداد 1000 نفر دانشجو (4/78 درصد زن ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی زمستان 91 چکیده پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام گرفته است. در این پژوهش از طرح آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه­ی کودکان پیش دبستانی شهر تهران است. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای چند مرحله ای دو مهدکودک ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی (M.A) چکیده: هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی و گنجینه لغات کودکان پیش دبستانی است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد کودکان پیش دبستانی شهرستان سرپل ذهاب در سال ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش پیش دبستان چکیده هدف از این پژوهش بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود است.طراحی فضای آموزشی، به منظور ایجاد علاقه و ایجاد فرصت‌های لازم برای کودکان در انجام فعالیت‌های اجتماعی و آشنایی با محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار ...

گروه رفتار حرکتی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش رفتار حرکتی چکیده: احساس فرد از شایستگی خود در انجام کارها (شایستگی ادراک شده)از عوامل مهم در رشد خودپنداره است. شایستگی جسمانی و حرکتی ادراک شده نقش بسزایی در اندیشه مشارکت در فعالیت های جسمانی دارد. از طرفی موفقیت در انجام مهارت های حرکتی بنیادی (شایستگی حرکتی واقعی) می تواند شایستگی حرکتی ادراک شده و ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشاسی گرایش کودکان استثنایی چکیده حوزه درخودماندگی، موضوع مهم مطالعه و پژوهش در زمینه سلامت روان و آموزش در سطح جهان است. شیوه­های بازی درمانی شناختی-رفتاری برای مقابله با دغدغه هایی نظیر خشم، اضطراب، کمال گرایی، پرخاشگری، جدایی، مهارت های اجتماعی، سواستفاده و اعتماد به نفس ارائه می­شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی­درمانی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر به مقایسه بین ادراک و حافظه بینایی و شنیداری در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی – حرکتی در شهر تهران می پردازد.. در این پژوهش که بر مبنای روش همبستگی انجام شده است، 44 دانش آموز ...

ثبت سفارش