پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر

word 3 MB 29935 106
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۱۳,۷۸۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»رشته: مشاوره و راهنمایی

  چکیده

  در این پژوهش، تعیین رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و  مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر در سال 92 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهداف پژوهش، طرح کاربردی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری این تحقیق را والدین کودکان عادی و والدین کودکان مرزی(آموزش پذیر) 12-7 ساله شهرستان الشتر تشکیل می­دهند. همچنین به منظور دستیابی به گروههایی از آزمودنیها که امکان تحلیل آماری مناسب را فراهم سازد، با توجه به جدول مورگان140 نفر برای این طرح انتخاب شدند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی بندورا و پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28) بوده که ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه خودکارآمد پنداری بندورا 92/0
  می­باشد. در این پژوهش از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی از جداول فراوانی، نمودارها، اندازهای گرایش مراکزی(نما- میانه- میانگین) و انحراف معیار و در آمار استنباطی از ضریب همبستگی، تحلیل واریانس و آزمون t گروههای مستقل استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش نتایج نشان می دهد که بین خودکارآمدی با سلامت روان والدین کودکان عادی با مرزی رابطه وجود دارد و همچنین نتایج آزمون t نشان داد که خودکارآمدی والدین کودکان عادی از وضعیت مطلوبتری برخوردار است.

  کلید واژه: خودکارآمدی، سلامت روان، والدین، کودکان عادی و مرزی

  مقدمه

   تولد و حضور کودکی با کم توانی ذهنی در هر خانواده ای می تواند رویدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود که احتمالا تنیدگی، سرخوردگی، احساس غم و نومیدی را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعدد حاکی از آن است که والدین کودکان دارای مشکلات هوشی، به احتمال بیشتری با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و هیجانی که غالبا ماهیت محدود کننده، مخرب و فراگیر دارند، مواجه می شوند. در چنین موقعیتی گر چه همه اعضای خانواده و کارکرد آن، آسیب می بیند فرض بر این است که مشکلات مربوط به مراقبت از فرزند مشکل دار، والدین، به ویژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشکلات مربوط به سلامت روانی قرار می دهد.

  در سالهای اخیر در کشور ایران مانند سایر کشور های جهان علاقه بخصوص مهم از طرف مقامات دولتی و هم از جانب مردم به امر بهداشت روانی نشان داده شده است و اثرات آن در بهبود و اوضاع بیمارستانهای روانی و به کاربردن روشهای صحیح در پیشگیری مشاهده می گردد. عدم سازش وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهور و فراوان است و در هرطبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادل وجود دارند. هر شخص ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست زیرا که بهداشت فقط منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نبوده  بلکه هدف اصلی آن پیشگیری ا ز وقوع ناراحتی ها  می باشد. پیشگیری عبارت است از به وجود آمده عاملی که مکمل زندگی سالم و نرمال باشد و نیز درمان اختلالات جزیی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید روانی است. یکی از شرایط اصولی بهداشت اصولی بهداشت روانی این است که شخص به خود احترام بگذارد و خود را دوست بدارد(شاملو، 1376).

  کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر به گروهی از کم توانان-ذهنی اطلاق می شود که دارای بهره هوشی 50 تا75 هستند و از نظر سنی در محدوده 6-12 در قرار دارند. در پژوهش حاضر منظور از کم توان ذهنی آموزش پذیر کسی است که براساس تشخیص کارشناسان سنجش آموزش و پرورش در آموزشگاههای استثنایی مشغول به تحصیل هستند. همچنین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی از جمله گروههای مورد بررسی در مطالعه حاضر هستند. در پژوهش حاضر کودک عادی به کودکی گفته می شود که مشکل کم توان ذهنی یا نابینایی و ناشنوایی ندارد و دچاراختلالات یادگیری نیست و از نظر روانی مشکل خاصی ندارد. کودک استثنایی و والدین نه تنها بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند بلکه سایر اعضای نظام خانواده یعنی دیگر فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهند. وجود کودک استثنایی اغلب ضایعات جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده در مقابل ضایعه گاه به حدی است که وضعیت سلامت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می شود. در تعریف سلامت روانی باید این نکته را در نظر داشت که هر انسانی که بتواند با مسائل عمیق خود کنار بیاید، باید با خود و دیگران  سازش یابد و در برابر تعارض های اجتناب ناپذیر درونی خود دچار استیصال نشود و خود را به وسیله جامعه طرد نسازد فردی است دارای سلامت روانی(نریمانی و همکاران،1386).

  بیان حقایق و ارائه اطلاعات صحیح و صادقانه به پدر و مادر کودک استثنایی بر اساس آخرین دانش و دستاوردهای علمی و تجربی در مورد شرایط خاص ذهنی یا جسمی کودکشان در نهایت، موجب رضایت و آسایش خاطر آنان خواهد بود گهگاه مادر و پدری با کودک خود که به روشنی دارایی عقب ماندگی ذهنی است مراجعه می نمایند وقتی به آنها گفته می شود که چرا تاکنون بی جهت کودک را بحال انتظار در خانه نگه داشته اید واکنون کودک شما 12 سال سن دارد ولی بایست سالها قبل به شرایط خاص ذهنی[1] او پی برده باشید معمولاً در پاسخ می گویند ما خود نیز قبلاً حدس می زدیم زیرا که او مثل بچه های هم سن سال خود « به راه نیفتاد» حرف زدن را زمانی که انتظار می رفت شروع نکرد او را به دکتر بردیم دکتر گفت نگران مباشید چیزی نیست صبرکنید چند سال دیگر مثل بچه ها ی دیگر می شود و ...( افروز،1384).

  از ویژگیهای عمده انسان آگاهی او از رفتار خود و برخوداری وی از نیروی تفکر است، انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور مختلف از نیروی تفکر خود استفاده کند، اما انسان همیشه از آنچه که انجام می دهد آگاه نیست، به سخن دیگر گاهی انسان عملی را انجام می دهد که اما از انگیزه رفتار خود یا هدف آن رفتار آگاه نمی باشد. وقتی والدین برای اولین بار با این حقیقت روبرو می شوند که کودکشان استثنایی است واکنش  آنها پیامد هایی خواهد داشت، وجود کودک معلول ذهنی اثرات عمیقی بر روی نحوه ارتباط یک یک افراد خانواده با هم و هریک از آنها با کودک معلول وارد می سازد و همین اثرات ناخوشایند چنانچه به گونه ای منطقی و چاره جویانه قابلیت حل نیابند ضایعات جبران ناپذیری بر روان والدین، سایر نوباوگان خانواده خصوصاً کودک معمول باقی می گذارد. واکنشهای شایع والدین ممکن است به صورت احساس گناه1 ناکامی و محرومیت2 انکار واقعیت یا کتمان حقیقت3 اضطراب و نگرانی باشد میلانی فر(1347). نتایج پژوهش امینی و همکاران (1370) نشان داده است که بین هوش هیجانی، خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان ممتاز و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنی که میانگین هوش هیجانی، خودکارآمدی و سلامت روانی  دانش آموزان ممتاز بالاتر از دانش آموزان عادی است.

  این قبیل واکنشها تا زمانی که به کنترل در نیایند و تعدیل نشوند نه فقط سلامت روانی اعضای خانواده را به مخاطره می اندازند بلکه نوع تعامل و ارتباط اعضای خانواده و کودک معلول ذهنی یا جسمی را پیچیده می سازد و در نهایت موجب اضمحلال انرژی  روانی و دیگر توانمندیهای آنان می شوند.

  1-2 بیان مسأله

  حضور کودک عقب مانده در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سلامت روانی خانواده بخصوص والدین را تحت الشعاع قرار می‌دهد، کودک بر اثر تعارض‌های شدید میان اعضای خانواده، کل خانواده را درگیر بحران می‌کند.

  تحقیقات نشان می­دهد که والدین کودکان عقب مانده ذهنی عموما در خطر مشکلات زندگی خانوادگی و دشواری‌های عاطفی قرار دارند(بکمن، 1991).

  بطور کلی خانواده کودک معلول به لحاظ داشتن کودکی متفاوت با سایر کودکان با مشکلات فراوانی در زمینه نگهداری، آموزش و تربیت آنها روبروست. این مسایل همگی بر والدین فشارهایی وارد می‌کنند که سبب بر هم خوردن آرامش و یکپارچگی خانواده می‌شوند و در نتیجه انطباق و سازگاری آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. عزت نفس یکی از مهمترین عوامل تحول و شکل‌گیری شخصیت است و نقش بنیادین در سلامت روانی دارد به گونه‌ای که عزت نفس پایین و شکل‌گیری احساس خود کم بینی در والدین زمینه‌های آسیب روانی را فراهم می‌نماید( ولی زاده و همکاران و 1387).

  سلامت روان یکی از مباحث مهمی است که در رشد و بالندگی خانواده و جامعه موثر می‌باشد. سازمان بهداشت جهانی (2004) سلامت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که درآن فرد توانمندی خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می‌کند.

  با توجه به تحقیقات انجام شده، این پژوهش بدنبال این است که رابطه خودکارآمدی و سلامت عمومی در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی را مورد بررسی و پژوهش قرار دهد.

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

  خانواده یک نظام اجتماعی است و حضور یک کودک استثنایی در خانواده فشار روانی زیادی بر والدین و اعضای خانواده وارد می کند و می تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد.

  بدیهی است که بیماری روانی مخصوص یک قشر یا یک منطقه خاص نبوده و تمامی طبقات جامعه را در بر می­گیرد و هیچ انسانی از فشار روانی و اجتماعی مصون نیست و به طور کلی باید گفت وجود یک بیماری روانی به کار . اقتصاد خانواده لطمه وارد می­کند، درآمد سرانه را کاهش می­دهد و رفاه و نشاط فردی را از اعضای خانواده سلب می­کند و با تخریب و ضایع کردن نیروی انسانی، در اقتصاد و اجتماع تأثیر عمیق و سوء بر جا می­گذارد. به همین دلیل بهداشت روان در اغلب کشورها در رأس برنامه ملی و بهداشت همگانی قرار دارد(میلانی فر، 1385).

  اسکینر اظهار می دارد که سلامت روانی و انسان سالم به معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است و چنین انسانی وقتی بامشکل روبرو شود ازطریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبود و بهنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به طور متناوب استفاده می جوید تا وقتی که به هنجار مورد پذیرش اجتماع برسد، به علاوه انسان سالم بایستی آزاد بودن خودش را نوعی توهم پندارد و بداند که رفتار او تابعی ازمحیط می باشد و هر رفتار توسط حدودی از عوامل محیطی مشخص گردد.

  تامین بهداشت همه افراد جامعه از مهم ترین مسائل اساسی هر کشور است، این امر در سه جنبه جسمانی، روانی و اجتماعی مورد ملاحظه قرار می گیرد، در صورتی که بعد روانی بهداشت به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد، فراوانی مشکلات روانی و رفتاری رو به فزونی خواهد گذاشت( نوابی نژاد،1376).

  این پژوهش می تواند برای والدین، مربیان که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام بخش باشد یا به احساسات و نیازهای کودکان توجه نموده و در زمینه ی کمک به عزت نفس و سلامت روانی و همچنین بهزیستی روانشناختی و همچنین خود شکوفایی والدین گام بردارد.

  1-4 اهداف تحقیق

  1-4-1 اهداف اصلی:

  هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و  مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر در سال 92 است.

  1-4-2- اهداف فرعی

  1- تعیین رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی.

  2- مقایسه سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی.

   3- مقایسه خودکارآمدی در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی.

   

  1-5- متغیرهای پژوهش حاضر عبارتند از:

  متغییر مستقل← خودکارآمدی

   متغییر وابسته ← سلامت روان

  متغییر تعدیل کننده ← گروه والدین کودکان عادی و مرزی

  1-6 فرضیه های پژوهش

  1- بین خودکارآمدی با سلامت روان والدین کودکان عادی و مرزی رابطه وجود دارد.

  2- بین سلامت روانی والدین دارای کودکان مرزی با والدین دارای کودکان عادی تفاوت وجود دارد.

  3- بین خودکارآمدی والدین دارای کودکان مرزی با والدین دارای کودکان عادی تفاوت وجود دارد.

  1-7 بیان مفاهیم و اصطلاحات

  تعریف مفهومی

  خودکارآمدی:

  باورهای شخصی درباره قابلیت هایی برای سازماندهی و اجرا دوره های عمل مورد نیاز برای مدیریت موقعیتهای که در آینده پیش خواهد آمد، است. (بندورا، 1995)

  خودکارآمدی(Self-efficacy) از نظریه شناخت اجتماعی(Social cognition Theory) آلبرت باندورا (1997) روان‌شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد.

  سلامت روان:

  سازمان بهداشت جهانی (2004) سلامت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که درآن فرد توانمندی خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می‌کند. به طور کلی بهداشت روانی ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های روانی، کنترل عوامل موثر بروز آن، تشخیص زودرس، پیشگیری از عوامل ناشی از برگشت بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم در برقراری روابط صحیح انسانی است(میلانی فرد، 1386).

  حالتی از بهباشی (آرامش و آسایش) که در آن فرد توانایی های شخصی خود را شناخته، می تواند با فشارهای طبیعی (معمولی) زندگی مقابله کند، می تواند بهره وری و ثمردهی شغلی داشته باشد و قادر است در جامعه نقش مهمی  داشته باشد( در جامعه مشارکت معنی داری داشته باشد). (وهو، 2004)

   

   

   

  تعریف عملیاتی

  خودکارآمدی:

   منظور از خودکارآمدی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه خودکارآمدی بندورا بدست آورده اند.

  سلامت روان:

  میزان نمره ای است که آزمودنی­ها از پرسشنامه 28 ماده ای سلامت روان(GHQ) بدست آورده­اند.

  والدین کودکان کم توان ذهنی:

  منظور از والدین در اینجا مادر و پدر کودکان می باشد که حداقل دارای یک کودک کم توان ذهنی آمورش پذیربوده که درمدارس استثنایی روزانه تحصیل می کند وخدمات توانبخشی دریافت می دارند و پاسخگوی پرسشنامه والدین است که مسئولیت دانش آموز را برعهده دارد.

  در فرهنگ کودکان استثنایی تعریف شده است:

  آموزش و پرورش ویژه به آموزش و پرورشی گفته می شود که برای کودکان با نیازهای ویژه در نظر گرفته شده یعنی کودکانی که به دلایل مختلف نمی توانند به طور کامل از برنامه درسی عادی بهره ببرند.

   

  -[1] عقب ماندگی ذهنی یک مرض یا یک بیماری نیست بلکه شرایط خاص ذهنی است .

  Frustration.1

  Frustation.2

  Denial Of Reality.3 

  Abstract

   

  In this study, the relationship between self-efficacy and mental health among children of parents with normal and borderline 12-7 Alashtar city in 92 years were studied. For the purposes of this study, a correlation scheme that is applied to a survey of parents of normal children and parents Frontier (educable) 12-7 old city Alashtar form. Groups of subjects as possible in order to provide a proper statistical analysis, according to Morgan, 140 were selected for this project. Bandura's self-efficacy questionnaire used in the survey questionnaire and the General Health Questionnaire (GHQ-28) was Cronbach's alpha Bandura's self-efficacy concept to 0/92 respectively. In this research, descriptive and inferential statistical methods are used. In descriptive statistics, frequency tables, graphs, partially oriented centers (Front - Middle - mean) and standard deviation and inferential statistics, correlation, analysis of variance and independent sample t-test was used. Based on the results of the study show that the efficacy of mental health in parents of children with borderline normal, there is and t-test results showed that normal children of parental self-efficacy is a more favorable situation.

   

   

  Keywords: efficacy, mental health, parents, children and ordinary boundary

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                            صفحه

   

  چکیده 1

  فصل اول:کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 بیان مسأله. 5

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

  1-4 اهداف تحقیق.. 6

  1-4-1 اهداف اصلی: 6

  1-4-2- اهداف فرعی.. 6

  1-5- متغیرهای پژوهش حاضر عبارتند از: 6

  1-6 فرضیه های پژوهش... 7

  1-7 بیان مفاهیم و اصطلاحات... 7

  فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

  2-1 مبانی نظری و یافته‌های پژوهشی: 10

  2-1-1 خود کارآمدی.. 10

  2-1-1-1 تعریف خود کارآمدی.. 12

  2-1-1-2 انواع  خودکار آمدی.. 14

  2-1-1-3 تفاوت خود کار آمدی با سایر انواع باورهای خود. 15

  2-1-1-4 ابعادخودکارآمدی ادراک شده 17

  2-1-1-5 منابع باورهای خود کارآمدی.. 18

  2-1-1-6 خودکارآمدی بالاوپایین.. 21

  2-1-1-7 خودکارآمدی ،انگیزش واسناد. 22

  2-1-1-8 جنسیت وخود کارآمدی.. 24

  2-1-1-9 خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی.. 25

  2-1-1-10 تأثیرزمینه های فرهنگی واجتماعی روی باورها ی خودکارآمدی.. 26

  2-1-1-11 نقش باورهای خود کارآمدی در انگیزش رفتار و انتخاب اهداف آگاهانه. 27

  2-1-1-12 تحلیل تحولی باورهای خودکارآمدی در گستره زندگی.. 28

  2-1-1-13 رشدخودکارآمدی به واسطه تجارب مرحله گذر نوجوانی.. 31

  2-1-1-14 خودکارآمدی مرتبط با بزرگسالی.. 31

  2-1-1-15 ارزیابی مجدد خودکارآمدی با افزایش سن.. 31

  2-1-1-16 راهبردهای بهبود خودکارآمدی.. 32

  2-2- سلامت روان. 34

  2-2-1 سلامت روانی.. 35

  2-2-2 تعریف سلامت روانی.. 35

  2-2-3 تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف 37

  2-2-4 اصول بهداشت روانی.. 39

  2-2-5 خصوصیات افراد دارای سلامت روانی.. 40

  2-2-6 عوامل موثر در تامین سلامت روان. 42

  2-2-7 نقش خانواده در تامین سلامت روان. 42

  2-2-8 نظریات مرتبط با  سلامت روانی.. 43

  2-2-9 نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی.. 46

  2-3 عقب ماندگی ذهنی.. 47

  2-4 عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ( EMR): 48

  2-5 ویژگیهای کودک استثنایی.. 48

  2-6 نیازهای والدین کودکان استثنایی.. 48

  2-7 احساسات والدین کودکان استثنایی.. 49

  2-8 پیشینه تحقیق.. 50

  2-8-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 50

  2-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 59

  فصل سوم:روش شناسی پژوهش

  3-1 مقدمه. 66

  3-2 روش پژوهش... 66

  3-3 جامعه آماری.. 66

  3-4 نمونه و روش  نمونه گیری.. 66

  3-5 ابزار پژوهش... 66

  3-6 روش اجراء. 68

  3-7 روش تجزیه و تحلیل داده­ها 69

  3-8 پایایی پرسشنامه ..................................................................................................................................69

  فصل چهارم:یافته های پژوهش

  4-1  مقدمه. 72

  4-2  آمار توصیفی.. 72

  4-3  بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات... 73

  4-4  بررسی آمار توصیفی متغیرهای مربوط به والدین کودکان عادی.. 73

  4-5  آزمون نرمال بودن داده‌ها 74

  4-6 تحلیل استنباطی داده ها 75

  4-7  بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 75

  4-7-1  بررسی وضعیت مؤلفه سلامت روانی.. 76

  4-7-2 بررسی وضعیت مؤلفه خودکارآمدی والدین کودکان عادی.. 77

  4-7-3- بررسی وضعیت مؤلفه خودکارآمدی والدین کودکان مرزی.. 78

  4-8 بررسی فرضیه های تحقیق.. 79

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1 مقدمه. 83

  5-2 بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه های پژوهش 83

  5-3 نتیجه گیری.. 88

  5- 4 محدودیت ها 88

  5-5 پیشنهادات... 88

  منابع و مأخذ. 89

  منابع فارسی.. 89

  منابع انگلیسی.. 93

   پیوست

  چکیده انگلیسی

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                            صفحه

  جدول 3-1: نتایج مقدار آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه .....................................................70

  جدول 4-1: توزیع فراوانی، %، سن اعضای گروه نمونه. 72

  جدول 4-2: توزیع فراوانی، %، تحصیلات  اعضای گروه نمونه. 73

  جدول 4-3: نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق.. 74

  جدول 4-4: نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه سلامت روانی.. 76

  جدول 4-5 : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه خودکارآمدی والدین کودکان عادی.. 77

  جدول 4-6:  نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه خودکارآمدی والدین کودکان مرزی.. 78

  جدول 4-7:  تأثیر سلامت روانی بر خودکارآمدی والدین کودکان عادی و مرزی.. 79

  جدول 4-8 : آزمون تی مستقل.. 80

  جدول 4-9: آزمون تی مستقل.. 81

   

  منبع:

   

  منابع و مأخذ

  منابع فارسی

  آبنیکی فرد، زهرا  (1382)، رابطه بین عزت نفس ،انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان شاهد تهران و مقایسه اثر بخشی دو روش حل مساله و مهارتهای ارتباطی در افزایش عزت نفس ، آنها پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

  احمدی، زینب (1377)، مقایسه عزت نفس مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی شهر اهواز پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، اهواز

  اختیاری امیری راضیه،(1383)،مقایسه بهداشت روانی دانشجویان مجرد ومتاهل خوابگاهی،خلاصه مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران،دانشگاه شهید بهشتی.

  آزاد حسین،(1378)سلامت روان ازدیدگاه الیس،فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره چهارم.

  اعرابیان،اقدس (1383)، بررسی تاثیر باور های خود کار آمدی بر سلامت روانی و توفیق تحصیلی دانشجویان.

  افروز غلامعلی،(1377)، مقدمه ای بر آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تهران.

  افروز غلامعلی،(1384)،روانشناسی وتوانبخشی کودکان آهسته گام، تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

  افروز غلامعلی،(1385)،مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی،تهران،دانشگاه تهران.

  آقاجانی سعید،اسدی نوقابی احمدعلی،(1381)،نظریه مشاوره وروان درمانی ،تهران،مرکزنشردانشگاهی.

  اله بخش ،شیرین (1385)، بررسی فرا تحلیلی خود پنداره تحصیلی ،انگیزش ،پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر ستان بندر لنگه ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبا یی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .

  بازرگان عباس،سرمد زهره،حجازی الهه،(1387)،روشهای تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگاه.

  بختیاری پروین،(1379)،برسی وضعیت بهداشت روان معلمان استان اصفهان،فصلنامه دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان.

  برمک ،محمد علی (1386)، بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های فراشناختی  بر خود کار آمدی عمومی دانش آموزان پسر سال دوم شهر شیراز ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبا یی ،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی .

  بنی جمال واحدی شکوه السات،احدی حسن،(1370)،بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی،تهران،نشر نی.

  بهرامی احسان هادی،(1381)،بهداشت روانی در قرن بیست ویکم و چالشهای پیشرو،مجله روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،سال سی و دوم،شماره1.

  بیابانگرد،اسماعیل(1377)، راهنمایی والدین و معلمان در تربیت وآموزش خانواده ،تهران :دفترنشر فرهنگ اسلامی .

  بیابانگرداسماعیل،(1372)،روشهای افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان،تهران،انتشارات انجمن اولیاو مربیان.

  پورافکاری نصرالله،(1376)،فرهنگ جامع روانشناسی-روانپژشکی وزمینه وابسته،چاپ دوم،تهران،نشر نی.

  تقوی سید محمدرضا، (1380)، بررسی روایی و اعتیار پرسشنامه سلامت روانی، تهران.

  حجازی،الهه (1379)، برداشت کودکان و نوجوانان از مفهوم هوش ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،سال سی و سو،شمار 2،ص71-108.

  حسن آبادی ،حمید رضا(1380)، بررسی باورهای معرفت شناختی و باورها خود کار آمدی دانش آموزان و دانشجویان پسر و دختر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران ،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی.

  حمیدی پور،رحیم (1377)، رابطه جومدرسه با کار آمدی شخصی مشاور مدرسه.پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت معلم.

  راس،آ،آلن،(1377)،روانشناسی شخصیت نظریه ها وعمل،ترجمه جمالفرسیاوش،تهران،انتشارات بعثت.

  رحیمی نژادعباس،پاک نژادمحسن،(1383)،ارتباط بین سازگاری خانواده باسلامت روانی وسطح ارضاء نیازهای روانشناختی فرزندان ونوجوانان،خلاصه مقالات کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی.

  رضایی درویش،مرضیه (1385)، بررسی رابطه خود کار آمدی ریاضی ،اضطراب ریاضی و جنسیت با پیشرفت ریاضی دانش ْآموزان سال اول دبیرستان های شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .

  زنجانی طبسی رضا،(1383)،ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

  سنچولی حمیده،(1388)،رابطه تجربه ی معنوی با سلامت روانی در والدین دارای فرزندان استثنایی و والدین فرزندان عادی،پایان نامه کارشناسی ارشد .

  سیف ،علی اکبر(1386)، روانشناسی پرورشی نوین(ویرایش ششم)تهران:دوران.

  سیف،علی اکبر(1380)، روانشاسی پرورشی تهران ،انتشارات آگاه.

  سیف نراقی مریم،نادری عزت الله،(1382)،اختلالات رفتاری کودکان وروشهای اصلاح وترمیم آن،انتشارات بدر.

  شاطرلو عالیه، افزایش عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی از راه توجه به مولفه های خود پنداره، تعلیم وتربیت استثنایی ، 1386 شماره 74.

  شاملو، سعید،(1368)،مکتبهاونظریه ها در روانشناسی شخصیت،چاپ اول،تهران،انتشارات رشد .

  شریعتی تقی،داورمنش عباس،(1370)،نگرش پدران کودکان عقب مانده ذهنی در مورد عقب ماندگی فرزندانشان ومقایسه آنهادر سطوح مختلف فرهنگی،پایان نامه کارشناسی ارشد.

  شعاری نژاد،علی اکبر(1375)، فرهنگ علوم رفتاری .تهران :انتشارات امیر کبیر.

  شفیع آبادی عبدالله،(1372)،نظریه مشاوره و روان درمانی،تهران ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

  شکری امید،(1380)،تفاوت های جنسیتی در بهزیستی ذهنی ونقش ویژگیهای شخصیت،مجله پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،شماره 4  .

  صمدی ،اکرم (1386)، رابطه بین ادراک حمایت از سوی حانواده ،معلمان و دوستان و خود کار آمدی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه شاهد و غیر شاهد ،پایان نامه کار شناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .

  عباسپورعلی،(1385)،رابطه بین کمالگرایی و عزت نفس باسلامت روانشناختی در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد .

  علیزاده حمید،(1381)،تاثیر فرزند معلول یا ناتوان بر خانواده،تعلیم وتربیت استثنایی،1381،شماره14،ص3-7  .

  فرهادی علی،(1384)،میزان شادمانی و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فصلنامه اصول بهداشت روانی،سال هفتم،شماره 25  .

  فیضی ژاله،(1386)،رابطه سلامت عمومی،کمالگرایی وعزت نفس در پزشکان عمومی،پایان نامه کارشناسی ارشد .

  کدیور،پروین(1381)، بررسی سهم باور های خود کار آمدی ،خود گردانی و هوش در پیشرفت درسی دانش آموزان به منظور ارائه الگویی برای یاد گیری بهینه .پایان نامه  دکتری ف دانشگاه تربیت معلم تهران .

  کرامتی ،هادی (1380)، بررسی رابطه خود کار آمدی ادراک شده دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر تهران و نگرش آنها نسبت به درس ریاضی با پیشرفت ریاضی آنها در سال 79-80 ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم .

  مرتضوی،شهر ناز (1383)، روابط متقابل بین خودکار آمدپنداری و ادراک حمایت از سوی خانواده ،معلمان و دوستان نزدیک در ارتباط با رضایت از زندگی در نمونه هایی از دانش آموزان دبیرستان ،فصلنامه علمی –پژوهشی نوآوری های آموزشی شماره 8،صص39-13.

  مژدهی،رضا (1381)، مقایسه باور های خود کار آمدی داش آموزان پسر شاخه های نظری ،فنی و حرفه ای و کارو دانش ،پایان نامه کار شناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .

  مشکی و همکاران(1387)، بررسی تاثیر برنامه آموزشی با به کارگیری عزت نفس و باورهای کنترل سلامت بر ارتقای سلامت روان دانشجویان، فصلنامه علمی  پژوهشی فیض، دوره دوازدهم، شماره 4.

  مصطفایی ،علی (1387)،بررسی اثر بخشی آموزش مولفه های راهبردی یادگیری خود تنظیمی مبتنی بر مدل پینتریج بر خود کار آمدی ،منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبایی ،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی .

  مفیدی فرخنده،(1376)،آموزش خانواده راهنمای عملی والدین و مربیان کودکان استثنایی،انتشاراتی سرآمد کاوش.

  میکائیلی منیع فرزانه، مقایسه بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان دبستانی دارای کم توان ذهنی وعادیف تعلیم وتربیت استثنایی، 1388، شماره 92ص88   .

  میلانی فر بهروز، (1374)،روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران،نشر قومس.

  نریمانی محمد، آقامحمدیان حمیدرضا، رجبی سوران، مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی کودکان عادی فصلنامه اصول بهداشت روانی، 1386 شماره 33 و34 ، ص15-24   .

  هالان،دانیل پی،کافمن جیمزام(1371)،کودکان استثنایی(مقدمه ای بر آموزشهای ویژه)،ترجمه جوادیان مجتبی، مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.

  هرشن سن،دیویدپاور،پال دبلیو،(1988)،مشاوره بهداشت روانی:نظریه وعمل،ترجمه منشی طوسی محمد تقی،مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.

  یوسفی لویه مجید، مداخله های روان شناختی در مورد کودکان با نیازهای ویژه تعلیم و تربیت استثنایی1387 شماره 85 و 84 .

   

  منابع انگلیسی

   

  1- Adler. A. (1926). The Neurotic Constitution. New york Dood mead

   

  2- Burden.R.L(1980) measuring the effects of sters  on the mother of handicapped imfamts: mast depression always follow?

   

  3- Beckman, P.J(1991). Comparison of mothers and fathers perceptions of the effect of young children with and without

   

  4- Cmic, k.,friedrich,w., Greenberg,m(1983).Adaptation of families with mentally retarded children: A model of stress, coping and family ecology.American journal of mental deficiency, 88, 125-231

   

  5-Corsini. R.(1973). Current Psychotheraphes. Peacock Pubilshers. Inc Itasaca. Lllonnis

   

  6- Corson. V.(1999)Bermer.A.Elizabeth.N.Mental Health Nursing. Sau Nders Compaany

   

  7- Edwards, A.J(1977),Education psychology, landon.15-66

   

  8- Ellis. A. doubson. (1988) How to live with and without anger New york: Reasers Digestpress

   

  9- Leinonen. J. a,solataus, t . S, Punamaki. R.I, (2003)jurnal of child psychiatry,44(2),227-41

   

  10-Ryff. C. D. Keyes. C. l. m Shomtkin .D. (2002). Optimal well-being :Empirical Encounter of two traditional. Journal of Personality and social psychology. 62 (6). 1007-1022

     

  11- Skinner. B. F. (1973). Beyond Freedom and Dignity palific Grov. Califormia u.s.a 

   


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی روان­شناسی (M.A) گرایش: بالینی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش در زمره­ی پژوهش های همبستگی و از نوع علی- مقایسه­ای بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال سطح شهر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی چکیده هدف از این پژوهش پیش بینی سلامت روان و تاب آوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی از نوع پیش بینی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 10 تا 12 ساله دبستان های شهر شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل هستند و مادرانشان، تشکیل داده اند. در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی (M.A) چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ی ذهنی براساس پرسشنامه چند محوری میلون صورت گرفت. این تحقیق توصیفی از نوع علٌی- مقایسه ای است. 50 نفر از والدین کودکان عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی تبریز به صورت در دسترس انتخاب و با 50 نفر از والدین دانش آموزان غیر بالینی از نظر سن، ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری کودکان) چکیده مقدمه: نحوه ارتباط والدین با فرزندان با سبک فرزندپروری آنان ارتباط دارد.سبکهای فرزندپروری نقش مهمی در شکل گیری شخصیت بهنجار و نابهنجار در کودکان داشته و در صورت بکار گیری سبکهای ناکارآمد در تربیت کودکان می تواند منجر به پیامدهای منفی متعددی از جمله مشکلات رفتاری در آنان گردد. هدف: هدف این پژوهش تعیین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مشاوره مدرسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال کمبود توجه – بیش‌فعالی در کودکان هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه به نشانگان کمبود توجه – بیش‌فعالی کودکان و سلامت روان مادران بود. با استفاده از طرح پیس‌آزمون و ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده: هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه از مادران کودکان عادی و کم‌شنوا شهر تهران به روش کمی- کیفی انجام شد. روش: در قسمت کمی، به روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ی متشکل از 100 نفر از مادران دارای کودکان کم‌شنوا مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های امیراعلم و لقمان و مرکز توان‌بخشی پژواک ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی) M.A ( گرایش: بالینی چکیده هدف : از پژوهش حاضر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 80 نفر ( تعداد 40 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای کودکان ناشنوای می­باشندکه در این پژوهش30 نفر از مادران که فرزندان آن­ها در سال 13931392 در مجتمع آموزشی باغچه­بان رشت مشغول به تحصیل ...

چکیده رضایت زناشویی، حاصل خشنودی و سازگاری زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی مشترک است و استحکام بنیان خانواده و سلامت والدین را تضمین می کند. رضایت زناشویی والدین در حفظ تعادل زندگی و جو عاطفی خانواده نقش حیاتی دارد و عامل مؤثری برای مقابله با فشارهای روانی و داشتن عملکرد مناسب در زندگی است. در زندگی خانوادگی، گاهی کودکان اسباب رنجش، بی حوصلگی، ناسازگاری و نارضایتی والدین و زمانی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: رواشناسی بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر شبه -آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون به همراه گروه گواه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودکان سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی کودکان ...

ثبت سفارش