پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی

word 1 MB 29971 82
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

  چکیده

            این پژوهش با هدف ارائه ی یک درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب دانش آموزان سال اول دبیرستان در درس زبان انگلیسی انجام گرفت. این مطالعه از نظر هدف تولیدی کاربردی و از نظر روش اجرا در گروه پژوهش های شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل قرار دارد. جامعه ی آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان پاوه در نیمه دوم سال تحصیلی 93-92 و نمونه های آماری تعداد 57 نفر (28 نفر گروه آزمایش و 29 نفر گروه کنترل) بود که به شیوه ی نمونه های در دسترس، انتخاب و به شکل تصادفی در گروه های آزمودنی قرار گرفتند. متغیرهای این مطالعه در دو بخش یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب زبان انگلیسی و ابزار اندازه گیری متغیرهای مورد نظر محقق ساخته بود. بدین منظور در بخش سنجش واژگان آزمونی 40 سؤالی به شکل چهار گزینه ای و در بخش درک مطلب نیز آزمونی 20 سؤالی بر اساس مطالب تدریس شده، تهیه گردید. روایی ابزار به صورت محتوایی و صوری با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن‌ها به شیوه ی بازآزمایی به اجرا بر روی تعداد 30 نفر از افراد جامعه ی آماری در دو فاصله ی زمانی 15 روزه و محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون تعیین گردید. ضرایب محاسبه شده برای کل آزمون برابر 84/0 و از حد بحرانی 70 درصد بالاتر و مورد تأیید بود. توصیف و تشریح داده ها با استفاده از آمار توصیفی (کمترین نمره، بیشترین نمره، میانگین و انحراف معیار) و بررسی فرضیات در قالب آزمون های آمار استنباطی (آزمون تی مستقل به منظور تعیین میزان همگنی یا غیرهمگنی گروه ها در ابتدای پژوهش و در پیش آزمون و همچنین آزمون تحلیل کوواریانس) صورت گرفت. نتایج نشان داد آموزش با استفاده از نرم افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم بر یادگیری واژگان (82/21=F ، 000/0=Sig)، یادگیری درک مطلب (17/8=F ، 006/0=Sig)، یادداری واژگان (93/16=F ، 000/0=Sig)، و یادداری درک مطلب (25/5=F ، 026/0=Sig)، مؤثرتر از شیوه ی سنتی آموزش زبان انگلیسی در مدارس است.

  واژه های کلیدی: درس افزار، الگوی دریافت مفهوم، زبان انگلیسی، واژگان، درک مطلب.

  مقدمه:

  از دیرباز، تعلیم و تربیت از موارد مهم و مطلوب جوامع گوناگون به حساب می آمده و نظام های آموزشی به دنبال یافتن راه هایی برای بهبود شیوه های آموزش دروس مختلف بوده اند. شیوه های سنتی تدریس هزاران سال به طور تقریباً یکسان به کار می رفته اند، اما در دنیای کنونی رویکردهای جدیدی برای آموزش و یادگیری مورد توجه قرار گرفته اند. محققان همواره در پی یافتن پاسخی برای پر کردن خلأهای یادگیری، رفع مشکلات و کمبودهای ناشی از نقص در فرآیند تدریس و یادگیری بوده اند. آن‌ها راه هایی را جستجو می کنند که روش های تکراری و خسته کننده را به تجربیات یادگیری تعاملی و لذت بخش برای دانش آموزان تغییر دهند (صالحی زاده و اسدی، 1392، ص 12). لذا با وجود نیاز و در پی تلاش های صورت گرفته بسیاری از شیوه ها و روش های یاددهی-یادگیری به شکل قابل توجهی نسبت به دو دهه ی گذشته تغییر کرده است. و منابع اطلاعاتی، راه های انتقال و تبادل اطلاعات و چگونگی شکل گیری اطلاعات ما نیز متناسب با این تغییرات، دگرگون شده است (دیویدسون[1] و همکاران، 2009، ص 8).

  اما، در امر تعلیم و تربیت، آموزشی مؤثر است که: اولاً منجر به یادگیری شود و ثانیاً این یادگیری پایدار باشد. تحقق این دو، مستلزم استفاده از حواس پنج گانه فراگیر و بهره گیری از تجارب مستقیم و دست اول می باشد. تجربه نشان می دهد که حس های مختلف در یادگیری انسان نقش مساوی و یکسان ندارند. گرچه در منابع گوناگون، ارقام متفاوتی در این زمینه ذکر شده، اما در تمامی آن‌ها، بیشترین سهم به حس بینایی داده شده است (احدیان، 1382، ص 34). به کارگیری حس بینایی در برنامه ها و نرم افزارهای چندرسانه ای، به سبب بهره گیری از رسانه های تصویری در قالب فیلم و عکس، آسان است. از این رو امروزه بسیاری از مطالعات بر به کارگیری رایانه و چند رسانه ای ها در آموزش تمرکز کرده اند.

  آموزش به کمک کامپیوتر و چند رسانه ای ها، مزایای خاصی برای کودکان ارائه می کنند از جمله ی این مزیت ها می توان به ارائه بصری، یادگیری خود تنظیم، صدا و گرافیک بسیار برانگیزاننده، بازخورد فوری و فرصت برای در اختیار داشتن کنترل یادگیری خود، اشاره نمود (بلاک و وود[2]، 2003). اگر چه عقیده بر این است که چند رسانه ای های آموزشی منابع غنی را فراهم می‌آورند که می‌تواند فرصتی برای رشد یادگیرندگان باشد و آن ایجاد محیط مشارکتی است که به یادگیرندگان و معلمان اجازه می‌دهد به جستجو پرداخته و انواع مسائل را بررسی کنند. اما نرم افزارهای آموزشی به خودی خود، تأثیر اندکی بر یادگیری و تدریس دارند. بدون شک این فناوری فرصت‌های متعددی برای محیط‌های یادگیری ایجاد می‌کند و سبب تعامل آموزشی قابل توجهی می‌گردد، اما به تنهایی نمی‌تواند کیفیت تدریس و یادگیری را افزایش دهد. این بدان معناست که محیط یادگیری و تدریس، عرضه‌ی محتوا، فعالیت‌های یادگیرنده، چگونگی اجرای فعالیت‌های یادگیرنده، فرآیند سنجش عملکرد یادگیرندگان و فرآیند بازخورد به گونه ای متناسب شکل گیرد وگرنه تضمینی برای تحقق هدف‌های آموزشی وجود ندارد (حیدری و همکاران، 1389، ص 105).

  بر این اساس لازم است تا طراحی و تهیه این نرم افزارها مبتنی بر اصول علمی و با توجه به دیدگاه، نظریه‌ها و الگوهای مطرح تدریس صورت بگیرد تا بتواند شرایط لازم را برای انتقال مفاهیم داشته باشند. این پژوهش نیز در این راستا و به منظور به کارگیری اصول الگوی دریافت مفهوم در طراحی و تهیه ی یک چندرسانه ای آموزش زبان انگلیسی برای دانش آموزان سال اول دوره دوم متوسطه و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و یادداری زبان انگلیسی در دانش آموزان گروه هدف، صورت گرفت.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-2 بیان مسأله:

  تعلیم و تربیت فرآیندی است که فکر انسان را پرورش می دهد. بنا بر عقیده کریستین و مک روبی اهمیت اندیشیدن و تفکر برای انسان به اندازه ای است که بدون آن زندگی ممکن نیست و هدف اصلی هر نظام آموزشی متفکر بار آوردن افراد است (کریستین و مک روبی[3]، 2012). در حقیقت هر گام در راه تفکر، تنها تلاشی محسوب می شود برای آن که انسان را متفکرانه، در یافتن مسیر ذات خویش همیاری کند (هایدگر، 1391، ص 1). اهمیت توجه به تفکر در نظام های آموزشی دنیا در هر دوره ای، سبب پیدایش شیوه های نوینی از آموزش گردید که در آن‌ها بر تفکر و شیوه ی علمی حل مسائل تأکید گردید. از جمله ی این شیوه های آموزشی می توان به الگوی دریافت مفهوم[4] اشاره نمود.

  الگوی دریافت مفهوم در سال 1985 و به وسیله ی جویس و ویل[5] و بر اساس تئوری برونر از دریافت مفهوم گسترش یافت. آن‌ها سه روش از این الگو را مطرح کردند که عبارت‌اند از: مدل پذیرش گرا، مدل انتخاب گرا و مدل مواد سازمان نیافته (بهاسکارا[6] و همکاران، 2006، ص 11). این شیوه ی آموزشی می تواند در هر سطح و کلاسی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه ساز ارتقاء سطح تفکر انتقادی و مهارت‌های فراشناختی دانش آموزان گردد (مایر[7]، 2012، ص VII). بررسی مبانی تجربی موضوع بیانگر آن است که استفاده از الگوی دریافت مفهوم در بسیاری از پژوهش ها دارای آثار مثبتی بوده است. اما امروزه با رشد و گسترش فناوری های نوین آموزشی و ورود این فناوری ها به عرصه ی آموزش، توجه به آموزش های مبتنی بر درس افزارها و شیوه های دیجیتالی افزایش یافته و به نوعی الزام برای محیط های یادگیری تبدیل گردیده است. از این رو ساخت و به کارگیری درس افزارهای مبتنی بر شیوه های یادگیری دارای پشتوانه از اهمیت، خاصی برخوردار است. این موضوع در خصوص دروس مشکل نظیر زبان انگلیسی لزوم بیشتری یافته و نیازمند پژوهش های نوین است.

  استفاده از چند رسانه ای ها، بعد تازه ای به ابعاد روش‌های تدریس قدیمی می افزاید که قبلاً در دسترس معلمان نبود (هروی و فرقاندوست حقیقی، 1377، ص 22). لذا توان این نرم افزارها در آموزش سطح بالا از یک سو و پیچیدگی ها و نیازهای روزافزون دنیای کنونی در زمینه های آموزشی از سوی دیگر، ما را وا می دارد تا به الگوهای نوین، کارا و مؤثر مناسب در آموزش و پرورش روی آوریم (نوروزی و همکاران، 1387، ص 11). و با به کارگیری نظریه های بنیادین مربوط به این الگوها در ساخت و طراحی چند رسانه ای ها، شرایط یادگیری فراگیران را آسان و آسان تر نماییم.

  پژوهش‌ها نشان داده‌اند که آموزش مبتنی بر چندرسانه‌ای ها می‌تواند به درک مطلب و یادداری دانش آموزان کمک کند. در واقع چند رسانه ای های آموزشی از جمله نظام رسانه ای هستند که با توجه به ماهیت چند حسی شان، می‌توانند به راحتی با انواع سبک‌های یادگیری سازگار شده و با شکل‌های گوناگون تعامل، یادگیری آسان و پایداری را فراهم نمایند. از مزایای چندرسانه‌ای ها می‌توان به ایجاد خلاقیت، صرفه جویی در زمان، حذف فعالیت‌های غیر مفید، افزودن زمان برای ارتباط با شاگرد و مباحثه، ارائه‌ی مطالب در قالب‌های متنوع، شناسایی سبک‌های متفاوت یادگیری، یادگیری فعال همراه با بازخورد، امکان تکرار، یادگیری متناسب با سرعت ویژه‌ی فراگیر ضمن کنترل فرآیند یادگیری، تسهیل مشارکت در فعالیت‌ها و برقراری تعامل و رابطه دو سویه با کاربر نام برد (زارعی زوارکی و جعفرخانی، 1388، ص 23). مایر (2001) نیز دلیل منطقی ارائه‌ی چند رسانه ای یعنی ارائه‌ی مطالب در قالب کلمات و تصاویر را به کار گیری کل ظرفیت شناختی انسان برای پردازش اطلاعات می‌داند.و مزایای آموزش با چندرسانه‌ای در محورهای زیر قابل تبیین می داند.

  یادگیری حالتی فعال دارد و از چرت زدن دانش‌آموزان جلوگیری می‌کند، چرا که در مقابل یک کامپیوتر نمی‌توان این‌گونه رفتار کرد. ماشین نیاز به دست کاری‌هایی دارد که حداقلی از توجه را طلب می‌کند.

  هر اقدام خلاف شاگرد در طول یک تمرین فوراً‌ یادآوری و اصلاح می‌شود، و در مقابل خطاها نمی‌توان به مجادله و یا مغلطه پرداخت.

  بسیاری از محصلین در مقابل کلاس و معلم به دشواری می‌توانند اندیشه‌های خود را بیان دارند و این عوامل منع‌کننده در مقابل کامپیوتر وجود ندارد. محصلین می‌دانند که ممکن است اشتباه بکنند، بی آنکه مورد تحقیر و یا سرزنش قرار بگیرند.

  هر محصل می‌تواند بر حسب توانایی و قدرت یادگیری خود، کار کند.

  نحوه آموزش به گونه‌ای است که جذابیت آن از کلاس‌هایی که به شکل سنتی اداره می‌شوند بیشتر است.

  تجسمات چندرسانه‌ای، مفاهیم ذهنی و انتزاعی را قابل فهم می‌کند (آی دبلیو و همکاران، 1388، ص 84).

  علاوه بر مبانی نظری حمایت کننده از کاربرد چندرسانه ای ها و نیز الگوی دریافت مفهوم در آموزش، مبانی تجربی نیز حمایت گر کاربرد این چند رسانه ای ها و الگوی دریافت مفهوم در آموزش و یادگیری است. از جمله ی مطالعات صورت گرفته در این حوزه می توان به پژوهش صالحی زاده و اسدی (1392) اشاره کرد که با ساخت و طراحی یک چند رسانه ای محقق ساخته، و به کارگیری آن در آموزش جغرافیا، نتایج مثبتی از کاربرد آن گزارش نموده اند. حیدری و همکاران (1389)، با مقایسه تأثیر تدریس با استفاده از نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی و تدریس به شیوه سنتی، کاربرد استفاده از نرم افزارهای آموزشی را بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانش آموزان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی موثرتر از شیوه سنتی گزارش نموده اند. کومار و ماتهور[8] (2013) با مقایسه ی تأثیر دو شیوه ی آموزشی دریافت مفهوم و شیوه ی سنتی آموزش فیزیک بر کسب مفاهیم فیزیک توسط دانش آموزان کلاس نهم در هاریانا، استفاده از روش دریافت مفهوم در کسب مفاهیم فیزیک توسط دانش آموزان مؤثرتر از روش مرسوم دریافته اند. مایر (2012) در مطالعه ی به مقایسه ی تأثیر الگوی دریافت مفهوم با استدلال قیاسی در درس زیست شناسی پرداخته است. نتایج پژوهش او نشان داد که درک دانش آموزان از مفاهیم و مهارت های تفکر آنان با استفاده از روش دریافت مفهوم افزایش می یابد. دانش آموزان درباره ی فرآیند تفکر خودشان و اینکه آن‌ها چگونه یاد می گیرند وقتی فعالیت های الگوی دریافت مفهوم را انجام می دهند، می اندیشند. نگرش و انگیزه های دانش آموزان مقداری ارتقاء می یابد وقتی که آن‌ها فعالیت های دریافت مفهوم را به شکل بازی انجام می دهند. و انگیزه و نگرش معلمان نیز با به کارگیری این شیوه ی آموزشی ارتقاء می یابد. مقایسه ی نتایج مطالعات تجربی موجود بیانگر آن است که در تعیین میزان اثربخشی الگوی دریافت مفهوم در قیاس با سایر روش های آموزش، بین نتایج اختلاف وجود دارد. ضمن اینکه به کارگیری الگوی دریافت مفهوم در قالب یک نرم افزار و سنجش میان اثربخشی آن در هیچ یک از مطالعات پیشین مورد بررسی واقع نگردیده است. بر این اساس وجود موضوعاتی نظیر اهمیت تفکر و شیوه های آموزشی ارتقاء دهنده ی سطح تفکر سطح بالا برای درک و فهم بهتر مطالب نظیر الگوی دریافت مفهوم، حساس و مشکل بودن آموزش و یادگیری زبان انگلیسی هم برای معلمان و هم برای دانش آموزان، ورود چند رسانه ای های آموزشی به دنیای تعلیم و تربیت و لزوم استفاده از آن ها در آموزش، عدم وجود درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و عدم وجود پیشینه ی پژوهشی در رابطه با کاربرد درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم، زمینه ساز شکل گیری مطالعه ی حاضر گردیده اند. بنابراین در تعیین سؤال و مسأله ی اصلی این پژوهش می توان گفت: تهیه ی یک درس افزار محقق ساخته بر اساس الگوی دریافت مفهوم تا چه اندازه می تواند بر یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی دانش آموزان سال اول دبیرستان مؤثر باشد؟

   

  [1] Davidson

  [2] Black & Wood

  [3] - Christine & McRobbie

  [4] Concept Attainment

  [5] Joyce & Weil

  [6] Bhaskara

  [7] Mayer

  [8] Kumar & Mathur 

  Abstact

  This study is based on the pattern of concept-receiving courseware and its effects on learning and retention vocabulary and reading comprehension of the first grade of high school student in English book .This study is producing-functional from the target aspect and it is a quasi-experimental research in the pre- and post-test and control group from performance aspect. The statistical community includes all female students in the first grade of high school in the town of Paveh in the second half of the educational year 92-93 and the statistical samples are  57 people(28 people are experimental group and 29 people are control group )The samples are available and they have been set in experienced groups accidently. The study variables are in two parts of learning ,retention vocabularies and reading comprehension of English ,measurement tools of variables. In order to measure  the vocabularies  40 multiple-choice questions are made and according to the course, 20 comprehension questions are made ,too .The validity of tools in the form of nominal and containing are determined by using of experts opinions and their reliability in a retesting way to perform on 30 people of statistical community in two periods of 15 days and calculating of Pearson correlation coefficient .The coefficients calculated for the entire test was %84 and It was %70 higher than the critical level and it was confirmed too. Describing and explaining the data by using descriptive statistics (minimum score, maximum score, mean and standard deviation)and considering hypotheses in the form of inferential statistical tests groups(independent  t test in order to determine the extent of homogeneity  or non-homogeneity occur at the beginning of the test and the test analysis of covariance) was perfomed . The results showed that training by using of software that was based on the pattern of concept- receiving on learning vocabularies(  sig=./… F=21/82 ,learning comprehension(  sig=./..6 F=81/17 )retention vocabularies(sig=  ./…    F=16/93),retention comprehension (sig= %26  F=5/25  ) is more effective than traditional teaching English language at schools.            

   

     Key words: courseware, pattern of concept receiving ,English language, vocabulary, comprehension

   

 • فهرست:

   عنوان

  صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه..........................................................................................................................................

  2

  1-2 بیان مسأله...................................................................................................................................

  4

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش...............................................................................................

  7

  1-4 اهداف پژوهش...........................................................................................................................

  8

  1-4-1 هدف کلی .............................................................................................................................

  8

  1-4-2 اهداف ویژه ...........................................................................................................................

  8

  1-5 فرضیه های پژوهش...................................................................................................................

  9

  1-6 تعاریف مفاهیم ..........................................................................................................................

  9

  1-6-1 تعاریف نظری .......................................................................................................................

  9

  1-6-2 تعاریف عملیاتی ...................................................................................................................

  10

                                                                                 فصل دوم: ادبیات پژوهش

  2-1 مقدمه .........................................................................................................................................

  13

  2-2 مبانی نظری ...............................................................................................................................

  13

  2-2-1 نقش فناوری در آموزش و یادگیری .....................................................................................

  13

  2-2-2 آموزش الکترونیکی ...............................................................................................................

  15

  2-2-3 انواع آموزش الکترونیکی ......................................................................................................

  16

  2-2-4 تجربه های نوآورانه آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات .......................................................

  17

  2-2-5 نرم افزار و رایانه به عنوان رسانه آموزش .............................................................................

  18

  2-2-6 تعریف چند رسانه ای ...........................................................................................................

  19

  2-2-7 چرایی استفاده از چند رسانه ای ها در آموزش ....................................................................

  20

  2-2-8 تفاوت آموزش سنتی و آموزش مبتنی بر رایانه .....................................................................

  21

  2-2-9 طبقه بندی الگوهای تدریس .................................................................................................

  22

  2-2-10 روش آموزش مبتنی بر مشارکت گروهی ...........................................................................

  23

  2-2-11 مفهوم یادگیری مشارکتی و ضرورت کاربرد آن ..................................................................

  24

  2-2-12 انواع تکنیک های یادگیری مشارکتی ..................................................................................

  25

  2-2-13 الگوی دریافت مفهوم : (تعریف و روش اجرا) ..................................................................

  26

  2-2-14 مراحل تدریس در الگوی دریافت مفهوم ............................................................................

  29

  2-2-15 جمع بندی مبانی نظری ......................................................................................................

  31

  2-3 مبانی تجربی پژوهش ................................................................................................................

  32

  2-3-1 مطالعات انجام شده در داخل ایران .......................................................................................

  32

  2-3-2 مطالعات انجام شده در خارج ایران ......................................................................................

  33

                                            فصل سوم: روش شناسی پژوهش

   

   

  3-1 مقدمه .........................................................................................................................................

  36

  3-2 نوع و روش پژوهش .................................................................................................................

  36

  3-3 متغیرهای پژوهش ......................................................................................................................

  36

  3-3-1 مدل مفهومی متغیرهای مورد بررسی ....................................................................................

  37

  3-4 ابزارهای اندازه گیری و شیوه اندازه گیری متغیرها ....................................................................

  38

  3-5 روایی و پایایی ابزار ...................................................................................................................

  38

  3-6 طرح پژوهش یا شیوه ی اجرا ...................................................................................................

  39

  3-7 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ........................................................................

  40

  3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها ......................................................................................

  40

   

  4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

   

   

  4-1 مقدمه .........................................................................................................................................

  42

  4-2 توصیف افراد نمونه های آماری ................................................................................................

  42

  4-3 تجزیه و تحلیل توصیفی داده های پژوهش ...............................................................................

  43

  4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی داده های پژوهش ..............................................................................

  46

  4-4-1 بررسی استنباطی فرضیه ها ...................................................................................................

  47

   

   

   

  فصل پنجم: تفسیر یافته‌ها

   

   

  5-1 مقدمه .........................................................................................................................................

  56

  5-2 خلاصه ی پژوهش ....................................................................................................................

  56

  5-3 بحث و نتیجه گیری ..................................................................................................................

  57

  5-4 پیشنهادهای پژوهش ..................................................................................................................

  59

  5-4-1 پیشنهادهای کاربردی ............................................................................................................

  59

  5-4-2 پیشنهادهایی پژوهشی ...........................................................................................................

  60

  5-6 محدودیت های پژوهش ............................................................................................................

  60

  5-6-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر.......................................................................................

  60

  5-6-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر .............................................................................

  60

  منابع و مآخذ

   

  منابع فارسی........................................................................................................................................

  62

  منابع انگلیسی......................................................................................................................................

  65

  پیوست‌ها

   

   

  سؤالات آزمون واژگان .......................................................................................................................

  67

  سؤالات آزمون درک مطلب ...............................................................................................................

  68

   

   

   

   

  فهرست جداول

   

  جدول 1-2: مراحل تدریس در الگوی دریافت مفهوم ........................................................................

  30

  جدول 2-2: خلاصه ی نتایج مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش ......................................................

  34

  جدول 1-3: طرح شبه آزمایشی پژوهش ............................................................................................

  37

  جدول 1-4: فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه بر اساس گروه .........................................................

  42

  جدول 2-4: شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی ................................................................

  43

  جدول 3-4: شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی در گروه کنترل .......................................

  45

  جدول 4-4: تی محاسبه شده برای مقایسه میانگین پیش آزمون واژگان و درک مطلب دو گروه .......

  47

  جدول 5-4: خلاصه نتایج بررسی همگنی شیب نمره های پیش آزمون و پس آزمون واژگان ............

  48

  جدول 6-4: خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون واژگان ......

  49

  جدول 7-4: خلاصه نتایج بررسی همگنی شیب نمره های پیش آزمون و پس آزمون درک مطلب ....

  50

  جدول 8-4: خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون درک مطلب

  50

  جدول 9-4: خلاصه نتایج بررسی همگنی شیب نمره های پیش آزمون و آزمون یادداری واژگان .....

  51

  جدول 10-4: خلاصه تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و آزمون یادداری واژگان .......

  52

  جدول 11-4: خلاصه نتایج بررسی همگنی شیب نمره های پیش آزمون و آزمون یادداری درک ......

  53

  جدول 12-4: خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و آزمون یادداری درک .

  53

  فهرست نمودارها:

   

  نمودار 1-4: میانگین نمرات گروه آزمایش در واژگان و درک مطلب .................................................

  44

  نمودار 2-4: میانگین نمرات گروه کنترل در واژگان و درک مطلب ....................................................

  46

  فهرست شکل ها:

   

   

  شکل 1-2: آثار مستقیم و غیر مستقیم الگوی دریافت مفهوم .................................................................

  27

  منبع:

   فهرست منابع فارسی:  

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  30.

  31.

   

  REFERENCES:

  32.  Bhaskara Rao, D. & Prabhakaram, K. S. (2006). Concept attainment model in mathematics teaching. Delhi: Published by Discovery Publishing House. Available in http://books.google.com/books

  33.  Black B, Wood A. (2003). Utilising information communication technology to assist the education of individuals with Down syndrome. Down Syndrome Issues and Information. http://www.down-syndrome.org/information/education/technology/

  34.  Chen, Shaoyan. Xia, Yunjian. (2012). Reaserch on application of multimedia technology in college physical education. Procedia Engineering, 29, page 4213-4217.

  35.  Christine V., McRobbie, Campbell J. (2012) Utilizing argumentation to teach nature of science. In Fraser, Barry J., Tobin, Kenneth G., & McRobbie, Campbell J. (Eds.) Second International Handbook of Science Education. Springer, London, 24, 969-986.

  36.  Davidson,   C. N.  & Goldberg, d. T. (2009). The future of learning institutions in a digital age. The MIT press Cambridge Massachusetts, London England.

  37.  Gokhale, A. A. (1995). Collaborative Learning Enhances Critical Thinking. Journal of Technology Education. Available from: http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/jte-v7n1/gokhale.jte-v7n1.html

  38.  Govindasamy. T. (2002). Successful implementation of e-Learning pedagogical considerations. Internet and higher education, 4. P 287-299.

  39.  Gusen, J. N. (2000). Application of information technology (IT) into the school curriclum in Nigeria. http://dspace.unijos.edu.ng/bitstream//Application Information Technology IT into the School.pdf

  40.  Henich, Robert and others (1993). Instructional media and the new technologies of instruction. Macmillan Pub. Co., Maxwell Macmillan Canada

  41.  Ingleton, Ch., Doube, L., Rogers, T. (2005). Leap into Collaborative Learning. University of Adelaide. [Internet]; 51 p.  Available from http://www.adelaide.edu.au/clpd/.../leap/leapinto/CollaborativeLearning.pdf

  42.  Kumar, A. & Mathur, M. (2013). Effect of concept attainment model on acuisition of physics concepts. Universal Journal of Educational Research 1(3): P 165-169. Available in http://www.hrpub.org/download/201310/ujer.2013.010304.pdf

  43.  Mayer, R. E. & Chandler, P. (2001). When learning is just a click away: does simple user interaction foster deeper understanding of multimedia messages? Journal of Educational Psychology, 93, 390-397. http://www.education.umd.edu/EDHD/faculty2/Azevedo/courses/spring03/edhd779A/Mayer%26Chandler (2001).pdf

  44.  Mayer, J. R. (2012). Effect of using the concept attainment model with inductive reasoning with high school biology students. A professional paper submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Science Education. Montana State University. Available in http://www.hrpub.org/download/201310/ujer.2013.010304.pdf

  45.  Ostad, G. & Soleymanpour, J. (2014). The Impact of Concept Attainment Teaching Model and Mastery Teaching Method on Female High School Students' Academic Achievement and Metacognitive Skills. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology Vol. 3, Issue 2. http://www.ijirset.com/upload/2014/february/102_The%20Impact.pdf

  46.  Samaras, H., Giouvanakis, T., Bousiou, D. & Tarabanis, K. (2006).Towards a new generation of multimedia learning research. AACE Journal, 14 (1). Available at http://editlib.org/d/5858 


موضوع پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, نمونه پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, جستجوی پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, فایل Word پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, دانلود پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, فایل PDF پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, تحقیق در مورد پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, مقاله در مورد پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, پروژه در مورد پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, پروژه درباره پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي بهار 93 چکيده نقشه مفهومي يکي از راهبردهاي ياددهي- يادگيري است که مي تواند يادگيري معنادار را در دانش آموزان تسهيل کند و روابط

‌پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش همگانی چکیده کتاب‌های درسی نقش بسیار حیاتی در فرایند یاددهی- یادگیری دارند، به‌ویژه در جوامعی که زبان انگلیسی، زبان خارجی محسوب می‌شود، بنابراین لازم است، کتاب‌های درسی مورد ارزیابی قرارگیرند تا محتوای کتاب‌های درسی، متناسب با نیاز تدریس و یادگیری، در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان بیگانه باشد. با توجه به این مهم، پژوهش ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي سال: بهمن 1391 چکيده: هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير قراردادآتي بر ريسک سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادارتهران بوده اس

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش مديريت مالي دولتي تابستان1391 چکيده     هدف از پژوهش حاضر تعيين ارتباط عوامل توانمندسازي با تعهد سازماني کارکنان سا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:مدیریت نیروی انسانی چکیده: براساس مطالعات انجام شده درصد بالایی از کارکنان سازمان ها از وجود نشانه های تنیدگی شکایت می کنند و اغلب تنیدگی خود را به سبک رهبری نسبت می دهند ، حال این سئوال مطرح است که آیا بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان سازمان رابطه ای وجود دارد؟ لازم به توضیح است با توجه با تاثیر شخصیت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت آموزشی M.A)) چکیده: هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایه ششم شهر بندرعباس بوده است.این پژوهش به روش شبه تجربی و استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و گروه آزمایش صورت گرفت.جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر بندرعباس در سال تحصیلی 93-92 بوده ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی زمستان 91 چکیده پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام گرفته است. در این پژوهش از طرح آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه­ی کودکان پیش دبستانی شهر تهران است. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای چند مرحله ای دو مهدکودک ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشدM.A. مديريت دولتي تابستان1390 چکيده:       تفکر استراتژيک مهم ديدن چيزي است که که ديگران نمي بينند،کشف يک نياز نهفته به م

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( A..M) گرايش:  منابع انساني زمستان 1390 چکيده با پيشرفت تکنولوژي و پيچيده شدن فعاليتهاي سازماني،به جرات مي توان ادعا کرد که دوران کار فر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده این پایان نامه به بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری ملّی «مطالعه موردی استان خوزستان» پرداخته است. با توجه به این موضوع که جنگ پیامدهای منفی بر صنعت گردشگری دارد، در دهه های اخیر، به موضوع گردشگری بعد از جنگ در مناطق جنگی پرداخته شده است. گردشگری جنگ، شکلی جدید از گردشگری است ...

ثبت سفارش