پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392

word 1 MB 29989 122
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۴,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

   

  چکیده:

               هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران درمدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران بود. روش پژوهش توصیفی و همبستگی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران به تعداد 203 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان به تعداد 129 آزمودنی ( 67نفر مرد و 62 نفر زن) برآورد گردید. روش نمونه­گیری با استفاده از نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی انجام شد. به منظور جمع­آوری مبانی نظری و سوابق پژوهشی از روش مطالعه کتابخانه­ای استفاده شد و جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه های  هوش معنوی هیلدبرانت و انگیزه کاری محمد آقاجاری استفاده گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه­ها از روش روایی محتوایی و از دیدگاه­های اساتید رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه، و متخصصان آموزش و پرورش استفاده گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، و به ترتیب87/0 و 86/0  محاسبه  گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی مانند: جدول، نمودار، فراوانی، فراوانی درصدی، میانگین و انحراف معیار؛ و نیز از روش­های آمار استنباطی مانند: آزمون t یکطرفه، آزمون کالموگروف- اسمیرونوف آزمون t گروه­های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته­ها حاکی از آن است که وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران بالاتر از حد متوسط(23/4 با انحراف معیار 35/0) بوده و همچنین میزان انگیزه کاری دبیران بالاتر از حد متوسط(07/4 با انحراف معیار 50/0) است. نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (000/0=p و 319/0=r). بین تمامی مولفه های هوش معنوی بجز میزان آگاهی و انگیزه کاری دبیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. یافته های فرضیه بعدی نیز نشان داد که بین میزان هوش معنوی دبیران زن و مرد تفاوتی دیده نشده و میزان هوش معنوی دبیران گروههای سنی مختلف، با مدارک تحصیلی و سنوات خدمت مختلف، مشابه است. نهایتا بین انگیزه کاری دبیران از لحاظ ویژگی‌های فردی جنس، سن، سنوات خدمت و میزان تحصیلات تفاوت وجود نداشت.

  واژه­های کلیدی: هوش معنوی، انگیزه کاری،  دبیران دوره دوم ، مدارس دولتی، شهرستان کامیاران.

  مقدمه

  امروزه در رابطه با زندگی کاری افراد و بررسی آن ، می توان به جرأت گفت که سازمان ها نقش اساسی داشته و شدیداً در زندگی ها نفوذ کرده اند. به طوری که افراد روزانه با سازمان های متعددی در تماس بوده و قسمت اعظم زندگی شان را در آن می گذرانند. به این ترتیب تلقی ما از سازمان­ها ممکن است مثبت یا  منفی باشد و یکی از سازمان­های بسیار مهم جامعه، نظام آموزشی است که به طور مستقیم در سازمان­های دیگر جامعه اثر می­گذارد و دبیران با ارزش ترین سرمایه های انسانی سازمان به شمار می آیند که باید در همه ابعاد مادی، معنوی و انگیزشی به آنها توجه خاص داشت، تا کیفیت کار آنها بالاتر رفته و با  عشق و علاقه به کار و تعهد به کشور و آرمان های آن در جهت تحقق اهداف نظام تعلیم  و تربیت تلاش کنند. موضوع انگیزش و  نقش آن در بهره وری و محیط کار توجه بسیاری از صاحب نظران، روان شناسان و مدیران را به سوی خود جلب کرده است. انگیزه دبیران نیز برای عملکرد بهتر در محیط کار بسیار ضروری و مهم است زیرا دبیرانی که دارای انگیزه کاری  بالایی هستند در کارشان بسیار درگیر می شوند و احساس رضایت بالایی دارند (لاتم[1]، 2007). مهمتر از این، انگیزه مثبت دبیران با انگیزه دانش آموزان ارتباط بالایی دارد. انگیزش به عنوان یک مفهوم پویا و پیچیده بر عوامل بسیاری در سازمان تأثیر گذاشته و از آن ها متأثر می شود (آتش پور و همکاران، 1384: 147). انگیزه ها چراهای رفتار هستند و باعث آغاز و ادامه فعالیت می شوند. ا نگیزه حالتی درونی در افراد است که آنان را به انجام کار و عمل خاصی متمایل می سازد (فرح بحش ،1388: 56). تأثیر فوق العاده انواع هوش و بخصوص هوش معنوی بر ویژگی های افراد و بخصوص انگیزه شخصی سبب می شود معنویت و هوش معنوی به یک موضوع مهم در حوزه مدیریت و سازمان تبدیل شود. هوش ظرفیت یادگیری از تجربه، کاربرد فرایندهای فراشناختی برای تقویت یادگیری و توانش سازگاری با محیط پیرامونی است. در نظریه ی قابل آموزش بودن رفتار هوشی، هوش مجموعه ای از فرایندهای ذهنی مجزای پردازش اطلاعات دانسته می شود که از طریق تمرین و ممارست قابل یادگیری و افزایش بخشیدن است استرنبرگ[2](1985)، به نقل از امیرتیموری1390). دبیرانی که دارای هوش معنوی بالاتری هستند، رابطه بهتری با شاگردان برقرار می کنند که انگیزه شغلی مثبت را نشان می دهد و این امر سبب بهبود کیفیت آموزش می شود (سیسک[3]، 2008). معنویت به عنوان یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی و خودشناسی می شود، این آگاهی ممکن است منجر به تجربه ای شود که فراتر از خود است. ایمونز تلاش می کرد معنویت را براساس تعریف گاردنر از هوش، در چارچوب هوش مطرح نماید و معتقد است معنویت می تواند شکلی از هوش تلقی شود زیرا عملکرد و سازگاری فرد را پیش بینی می کند و قابلیت هایی را مطرح می کند که افراد را قادر می سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باشند (آمرام[4]، 2005). با این اوصاف هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران می باشد.

  1-2- بیان مسئله

  عصر حاضر که دوران رشد سریع توسعه و پیشرفت روزافزون تکنولوژی است، بیش از هر چیز مدیون تلاشهای آموزش و پرورش نو از رنسانس تاکنون می باشد. از اینرو، همه ملت ها با هر نظام سیاسی و اجتماعی نسبت به این نهاد مهم توجه بسیار محسوسی نموده، و به آن به دیده یک نهاد تولید کننده می نگرند. در عصر حاضر، ترقی و پیشرفت هر جامعه ای تا حدود زیادی در گرو نوع و چگونگی فعالیت هایی است که در سازمانهای آن جامعه بخصوص سازمان آموزش و پرورش انجام می شود. لذا می توان گفت که کارکنان این سازمانها در کیفیت اجرای برنامه های سازمانی و پیشرفت اهداف سازمان ها نقش مهمی را به عهده دارند و برای اینکه از عهده ایفای این نقش بر آیند، لازم است که از انواع هوش، دانش ها، مهارت ها، توانمندی ها، و شایستگی های متناسب با این مسولیت خطیر و انگیزه کافی برخوردار باشند(هیگنز[5]، 2005 : 512-507). سالها قبل، صحبت از هوش شناختی(IQ) و چگونگی سنجش آن مورد توجه متخصصین بود. اما در دهه ی کنونی در تمامی محیط های کاری علی الخصوص سازمان های آموزشی، هوش معنوی پارادایم فکری اکثر متخصصین منابع انسانی گردیده است. پس از گسنرش مفهوم هوش به سایر قلمروها، ظرفیت ها و توانمندیهای انسان و بخصوص مطرح شدن هوش هیجانی در روان شناسی، ایمونز[6]، در سال 1999 سازه جدیدی را به عنوان هوش معنوی مطرح کرد. او عنوان کرد که هوش معنوی مجموعه ای از تواناییها برای بهره گیری از منابع دینی و معنوی است(رجایی، 1389: 24). زمانی که هوش معنوی با زندگی کاری دبیران پیوند بخورد، نیروی قدرتمندی حاصل می شود که افراد تقریباً با هزاران ساعت کار می توانند لحظات لذت بخش تر، متوازن تر و معنادارتری را تجربه کنند. با توجه به این موضوع که انسانها یک ظرفیت معنوی درونی دارند، لذا دبیران با در آمیختن حرفه و معنویت، حرفه خود را به عنوان یک مأموریت و رسالت می دانند. هوش معنوی برای حل مشکلات و مسایل مربوط به معنای زندگی و ارزش ها مورد استفاده قرار می گیرد. سینگ جی[7] هوش معنوی را توانایی ذاتی، تفکر و درک پدیده های معنوی می داند که رفتار روزانه افراد را با ایدئولوژی معنوی هدایت می کند(سینگ جی،2008). کینگ[8] هم می نویسد: هوش معنوی مجموعه ای از ظرفیت های عقلی است که به آگاهی کامل و کاربرد انطباقی ازجنبه های معنوی و جهان مافوق وجودی شخص کمک می کند و منجر به خروجی هایی 1. تفکر انتقادی وجودی، 2. تولید معنای شخصی، 3. آگاهی متعالی 4. توسعۀ حالت هوشیاری می شود (2008: 52). همچنین هوش معنوی در بردارندۀ نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و غیره شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید(غباری بناب و همکاران،1386: 130).

  علاوه بر این، از جمله مسائلی که می تواند در سطح نظام های آموزشی مختلف مورد بررسی قرار گیرد، گزینش نیروی انسانی خلاق، سالم، و فعال که فارغ از هر دغدغه دیگری جز تعلیم و تربیت باشند، می باشد. چرا که سلامت جسمانی و روانی، انگیزه و پشتکار معلم تأثیر بسزایی بر کارایی شغلی وی و در نتیجه پیشرفت امر تعلیم و تربیت شاگردان دارد، بنابراین، یکی دیگر از متغیرهای مرتبط با اهمییت آموزش و پرورش در هر نظامی توجه به انگیزه کاری دبیران می باشد. انگیزه در لغت به معنای تحریک وترغیب است و عبارت از چیزی است که شخص را به حرکت وامی دارد.انگیزه ها چراهای رفتار هستند و باعث آغاز و ادامه فعالیت می شوند.انگیزه حالتی درونی درافراد است که آنان را به انجام کاروعمل خاصی متمایل می سازد(فرح بحش،1388: 56). « انگیزش» هم به فرآیند یا جریانی اطلاق می‏شود که از طریق آن انسان قادر به ایجاد انگیزه در دیگران می‏شود. انگیزه کاری نیز عبارتست از فرایندی برای افزایش انرژی کارکنان به منظور نیل به هدفهای کاری از مسیر درست و واقعی(کردرستمی،1390). جورج[9](2006) در پژوهشی تحت عنوان «استفاده علمی از هوش معنوی در محل کار» دریافت که مدیران با هوش معنوی می توانند یک روش متفاوت در اداره کردن افراد و هدایت آنها اتخاذ کنند. او مشخصات مهم هوش معنوی را اطمینان فردی، تأثیر گذاری، برقراری ارتباطات، درک بین فردی، اداره تغییرات و حرکت از مسیرهای دشوار برشمرد. امروزه دبیران راهنمایانی هستند که به خلق معنا و هدف برای دانش آموزان کمک می کنند با برخورداری از معنویت، دبیران خواهند توانست نه تنها بهره وری را در محیط کار یا سازمان خود بهبود بخشند، بلکه مهمتر از آن می توانند به آرامش خاطر، رضایت باطن و شادی طولانی دست یابند و محیطی را فراهم آورند تا دانش آموزان نیز از آن بهره مند شوند. بنابراین با توجه به مبانی نظری بیان شده محقق درصدد پاسخگویی علمی به این سوال اصلی است که آیا بین هوش معنوی دبیران با انگیزه کاری آنان در مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران درسال تحصیلی 93/92 رابطه وجود دارد؟

  شکل1-1: مدل مفهومی تحقیق  

                                                                                                                                          هوش معنوی و مؤلفه های آن

  انگیزه کاری

   

   

  تولید معنی شخصی شخصی

   

   میزان آگاهی

   توسعه حالت آگاهی

  تفکر انتقادی وجودی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (منبع: هوش معنوی کینگ، 2008. انگیزه کاری لاتم،  2007 )

   

   

  1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

  اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت به ویژه هوش معنوی از جهات مختلف در عصر جدید و سازمان های مختلف احساس می شود، از جمله ظهور دوباره ی کشش معنوی و نیز جستجوی درک روشنتری از ایمان، و کاربرد آن در حل مسائل و تصمیم گیری هاست (سهرابی، 1387). هوش معنوی سازه های هوش و معنویت را در یک سازه ترکیب نموده است در حالیکه معنویت جستجو برای یافتن عناصر مقدس، معنایابی، هشیاری بالا و تعالی است، هوش معنوی شامل توانایی برای استفاده از چنین موضوعاتی است که می تواند کارکرد و سازگاری فرد را پیش بینی کند و منجر به تولیدات و نتایج ارزشمندی گردد (غباری بناب، 1386). آمرام معتقد است هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن مأموریت در زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا می شود (آمرام، 2005). هوش معنوی مستلزم توانایی هایی است که از موضوعات معنوی برای تطابق و کشش اثربخش و تولید محصولات و پیامدهای باارزش استفاده می کند (سهرابی، 1387). اهمیت  و ضرورت طرح موضوع هوش معنوی، از جهات مختلف در عصر جدید احساس می شود. یکی از این ضرورت ها در عرصه انسان شناسی،  توجه به بعد معنوی انسان از دیدگاه دانشمندان است .هوش معنوی، افراد را در یافتن راه حل برای مسایل زندگی توانمند می سازد (آمرام، 2005). ارزش های معنوی علاوه بر  بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان، کارایی کل سازمان را ارتقا می بخشند. از آنجا که یکی از وظایف مهم مدیران درآموزش و پرورش، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است، این مسئله مدیران را ناگریز می سازد تا  با شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه کاری دبیران و  محیط درونی و بیرونی حاکم بر اداره اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب نموده و برای ایجاد انگیزش در کارکنان گام بردارند.

  1-4- اهداف پژوهش

  1-1-4-هدف کلی:

   شناسایی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

  2-1-4 - اهداف جزئی:

  تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.

  تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.

  تعیین رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.

  تعیین رابطه بین تولید معنی شخصی با  انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.

  تعیین رابطه بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.

  تعیین رابطه بین توسعه حالت آگاهی با  انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.

  مقایسه میزان هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).

  مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).

  1-5- سئوالات پژوهش

  وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران چگونه است؟

  وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران چگونه است؟

  1-6- فرضیه های پژوهش

  فرضیه اصلی: بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.

  فرضیه های فرعی:

  بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.

  2. بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.

  3. بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.

  4. بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.

  5. بین میزان هوش معنوی دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنسیت، سابقه تدریس و میزان تحصیلات) تفاوت وجود دارد.

  6. بین میزان انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنسیت، سابقه تدریس و میزان تحصیلات) تفاوت وجود دارد.

  1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

  الف) هوش معنوی

  تعریف مفهومی هوش معنوی

  هوش معنوی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها و ظرفیت ها و منابع معنوی است که کاربست آنها موجب افزایش انطباق پذیری و در نتیجه سلامت روان افراد می شود (کینگ، 2008).

  کینگ (2008) هوش معنوی را شامل توانایی های ذیل می داند:

  تفکر انتقادی وجودی: ظرفیت انتقادی به ماهیت وجود، واقعیت، جهان، فضا، زمان، برخورد انتقادی با افکار، تأمل و سایر مسایل وجودی مانند وجود متافیزیکی و نیز ظرفیت اندیشیدن به مسایل غیر وجودی در رابطه با وجود خود گفته می شود.

  تولید معنی شخصی: توانایی استخراج معنی شخصی و هدف از تمام تجربیات فیزیکی و روانی، از جمله ظرفیت برای ایجاد و استناد هدف زندگی را گویند.

  میزان آگاهی: ظرفیت برای شناسایی ابعاد متعالی/ الگوهای خود یا دیگران و جهان ( به عنوان مثال، جهان مادی و غیر فیزیکی) و حالات طبیعی هوشیاری، همراه با توانایی شناسایی رابطه خود با جسم را شامل می شود.

  توسعه حالت آگاهی: توانایی ورود و خروج به سطوح بالاتری از آگاهی (مانند هوشیاری کامل، آگاهی کیهانی، وحدت) و سایر حالات در اختیار خود فرد (همانگونه که در تفکر عمیق، مراقبه، نماز و غیره ایجاد می شود) را گویند (کینگ، 2008).

  تعریف عملیاتی هوش معنوی

  نمره ای است که فرد  از پرسشنامه 24 سؤالی  هوش معنوی هیلدبرانت[10](2011) کسب می کند. این نمره در طیف لیکرت و مقیاس فاصله ای به دست می آید. مؤلفه های هوش معنوی به شرح زیر می باشد:

  الف- تفکر انتقادی وجودی: عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات 1 و 3 و 5 و 9 و 13 و 17 و 20 پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.   

  ب- تولید معنی شخصی: عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات 7 و 11 و 15 و 19 و 22 پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.

  ج-آگاهی: عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات 2 و 6 و 10 و 14 و 18 و 21 پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.

  د- توسعه حالت آگاهی: عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات 4 و 8 و 12 و 16 و 23 پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.

  ب) انگیزه کاری

  تعریف مفهومی انگیزه کاری

  انگیزه کاری عبارت است از علاقه مندی فرد در جهت انجام کار تا حاصل آن پیشرفت فرد  و سازمان باشد ( لاتم، 2007).    

  تعریف عملیاتی انگیزه کاری

  نمره ای است که آزمودنی ها  از  پرسشنامه انگیزه کاری آقاجاری (1375) کسب می کنند

   

  [1]. Latham

  [2] . Sternberg

  [3] .Sisk

  [4].Amram

  [5].Alon and Higgin

  [6].Emmons

  [7].Sing

  [8].King

  [9] .Gourge

  [10] . Hild Brant

   

  Abstract:

            The present study examined the relationship between spiritual intelligence and motivation of teachers in secondary public schools in the second period was the city Kamyaran. Descriptive research methods and survey skins. The population consisted of 203 teachers with sample size table krejcie Morgan 129 subjects (67 males and 62 females) were estimated. Sampling methods using random sampling proportional sampling was performed. In order to collect Theoretical Foundations and Research Activities Ktabkhanh¬Ay methods were used to collect data from questionnaires Hildebrandt spiritual intelligence and motivation Muhammad was Qajary. Questionnaires validity and content validity of the opinion of management professors teaching in universities and education professionals were. Cronbach's alpha was used to assess the reliability of the questionnaire, and 87/0 and 86/0 calculated. Descriptive statistical methods for data analysis, such as tables, graphs, frequency, percentage, mean and standard deviation, and inferential statistical methods such as one-sided t-test, t-test Smirnov test Kalmvgrvf- -Hay test, Pearson correlation coefficients were used. Results indicate that the second term spiritual intelligence Kamyaran secondary teachers, higher than average (23.4 SD 35/0) and also the motivation of teachers is above average (SD 07/4 50/0) is. The results showed that the main theory of spiritual intelligence and motivation of public school teachers in the second period there was a significant positive correlation Kamyaran (000/0 = p and 319/0 = r). Spiritual intelligence between all components except the knowledge and motivation of teachers there is a significant positive relationship. The next hypothesis findings also showed that the difference between male and female teachers unseen spiritual intelligence and spiritual intelligence of teachers of different ages, with different qualifications and work experience similar. Finally, the motivation of teachers in terms of individual characteristics, gender, age, work experience and education, there was no difference.

  Keywords: Spiritual Intelligence, Motivation, Secondary School Teachers, Public Schools Kamyaran.

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب:

  فصل اول: طرح پژوهشی

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مسئله. 4

  1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش... 6

  1-4- اهداف پژوهش... 7

  1-1-4-هدف کلی: 7

  2-1-4 - اهداف جزئی: 7

  1-5- سئوالات پژوهش... 8

  1-6- فرضیه های پژوهش... 8

  1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  1-2-  مقدمه. 13

  قسمت اول : مبانی نظری تحقیق: 13

  الف) 2- 2- هوش معنوی.. 13

  1- 2- 2- تعریف هوش... 13

  2- 2- 2- مفهوم معنویت... 15

  3- 2- 2- تاریخچه هوش معنوی.. 16

  4- 2- 2- تعاریف هوش معنوی.. 17

  3- 2- ابعاد و مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه دانشمندان. 19

  1- 3- 2- ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام. 20

  2-3- 2- ابعاد هوش معنوی از زهر و مارشال. 20

  3-3 - 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه امونز. 21

  4-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل.. 21

  5-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه فریدمن و مک دونالد. 21

  6-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی وگان. 21

  7-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل و گان. 22

  8-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه مک مولن.. 22

  9-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه سیسک... 22

  10-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه عبداله زاده و دیگران. 22

  4- 2- مدل های هوش معنوی.. 23

  1-4- 2- مدل زهر و مارشال (2000 ) 23

  2-4- 2- مدل هوشی معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث ( 2004 / 2008 ) 24

  3-4- 2- مدل آمرام (2007 ) 24

  4-2 مدل کینگ (2008 ) 25

  5-2- معنویت و دین در سازمان. 26

  6-2- معنویت به مثابه هوش... 28

  7-2- هوش معنوی در محیط کار. 30

  8-2 هم سویی هوش و تجربه ی معنوی در توانایی حل مسئله. 32

  9-2- اندازه گیری هوش معنوی.. 34

  10-2- کاربرد های هوش معنوی.. 35

  11-2-  انگیزه کاری.. 36

  1-11-2- مفهوم انگیزه 37

  2-11-2- مفهوم انگیزه کاری.. 38

  3-11-2- مفهوم انگیزش... 39

  1-12- 2- مدل سنتی.. 41

  2-12- 2- مدل روابط انسانی.. 42

  3-12- 2-  مدل منابع انسانی.. 42

  13- 2-  نظریه‌های محتوایی.. 43

  1- 13- 2-  نظریه سلسه مراتب نیازها 44

  2-13-2- نظریه انگیزش و بهداشت روانی.. 45

  3- 13- 2- نظریه دو ساحتی انسان، نظریه X و Y. 46

  14-2- بکارگیری نظریات انگیزش... 47

  15- 2-  فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان. 47

  16- 2- پاداش مالی.. 47

  17- 2- هدف گذاری.. 47

  18- 2- اشتراک مساعی.. 47

  19- 2- اصلاح رفتار. 48

  20- 2- عدالت در پرداخت‌ها 48

  21- 2- خلاصه. 48

  2-17- ایجاد انگیزه در کارکنان. 49

  2-18-  موانع انگیزه کاری.. 56

  1- 2-18- استراتژی هائی برای غلبه برموانع انگیزه کاری در سازمان. 56

  2- 19- خودکارآمدی معلم به عنوان یک سازه انگیزشی.. 57

  قسمت دوم : مبانی تجربی و پیشینه تحقیق: 58

  الف: تحقیقات داخلی.. 58

  ب: تحقیقات خارجی.. 62

  جمع بندی.. 65

  فصل سوم:تبیین پژوهش

  3-1) مقدمه. 69

  3-2) روش تحقیق.. 69

  3-3) جامعه آماری.. 70

  3-4) حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 70

  3-5) ابزار جمع آوری داده های تحقیق.. 71

  3-5-1 : 1. پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت(2011) 71

  2. پرسشنامه انگیزه کاری محمدآقاجاری (1375) 72

  3-6)روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 72

  1-6-3- روایی پرسشنامه‌ها 72

  2-6-3- پایایی پرسشنامه‌ها 72

  3-7) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 73

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

  4-1- مقدمه. 77

  4-2)یافته های توصیفی.. 77

  4-2-1 : اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. 77

  3-4- پیش‌فرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک. 81

  4-4- تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش: 82

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1)مقدمه. 93

  5-2) -خلاصه پژوهش... 93

  3- 5- بحث و بررسی یافته ها 94

  نتیجه‌گیری کلی.. 100

  4- 5- پیشنهادهای پژوهش... 100

  1- 4-5-  پیشنهادات کاربردی.. 100

  2-4-5- پیشنهادات پژوهشی.. 102

  5- 5- محدودیتهای تحقیق.. 102

  1- 5- 5- محدودیت های در کنترل محقق: 103

  2- 5- 5-  محدودیت های خارج از کنترل محقق: 103

  منبع:

  آتش پور، س ح و سلک، ن. (1384). مؤلفه های رفتاری سازمان، مدیریت وکارکنان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی،4 ( 11)، 94-74.

   استرنبرگ. (1387). روان شناسی شناختی، خرازی س ک و حجازی ا. (مترجمان) ، تهران: انتشارات سمت. رابینز، ا.پی. (1388). رفتار سازمانی. پارسیان، ع و اعرابی، م(مترجمان). چاپ ۲۵. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ص۷۲. 

  اکرمی، م. (1371 ). رابطه موضع کنترل با سبک مدیریت مدیران مراکز دولتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران : مراکز آموزش مدیریت دولتی.

  آزادنیا، ا، کارآمد، ا و سلطانی، گ. (1390). هوش معنوی و تاثیرات آن بر سلامت جسمانی و روانی. مجله یزد و یزدی ها، 48-57.

  آشتیانی، ه. (1384 ). توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظریه هرز برگ. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

  باقری، م  و همکاران. (1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی با خلاقیت و انگیزه پیشرفت مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه ناحیه یک کرمان، مجله موفقیت، شماره 230. ص60-61.

  برومند، م. (1383 ). بررسی عوامی موثر بر رضایت شغلی دبیران شهرستان شهریار. پایان نامه تحصیلی  کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد.

  پورصمد، ح. (1372 ). بررسی انگیزش های شغلی دبیران کهکیلویه ( دهدشت ). پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت معلم.

  حافظ نیا، م. ر. (1387). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.

  حبیبی پور، ب و همکاران. (1388). تاثیر به کارگیری تئوری هدف گذاری توسط مدیران پرستاری بر انگیزش شغلی پرستاران، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره22، شماره57، اردیبهشت.

  حبیبی، ر. (1376 ). بررسی ارتباط بین انگیزش با عملکرد مدیران دبیرستان های شهرستان زنجان در سال تحصیلی 76-1375. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

  حسینیان، س، قاسم زاده، س و نیکنام، م. (1390). پیش بینی کیفیت زندگی دبیران زن بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی، مشاوره شغلی و سازمانی زمستان1390; 3(9):42-60.

  حمید، ن و زمستانی، م. (1392). رابطه هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی.

  حیدری، گ(بی تا). هوش معنوی چیست؟ مجله موفقیت. شماره 239. ص68-69.

  خداپناهی، م. (1385). انگیزش و هیجان، تهران: انتشارات سمت.

  دانش خانه ، ف. (1373 ). رابطه میان میزان مقبولیت مدیران با رضایت شغلی دبیران در مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 73- 1372. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی .

  داوودی، ح و همکاران. (1391). رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی دبیران، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره چهارم، شماره13، زمستان.

  ذبیحی، م، ساغروانی، س. (1391). بررسی رابطه هوش معنوی وتعهد سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی، دوره2، شماره12، صص107-125.

  رجایی، ع ر. (1389). هوش معنوی، دیدگاه ها و چالش ها، مجله پژوهش های تربیتی، سال هفتم، شماره بیست و دو، صص53-22.

  رقیب، م. (1390). تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اسلام وروانشناسی س5، ش9، صص131-143.

  زارعی متین، ح؛ خیراندیش، م و جهانی، ح. (1390). شناسایی و سنجش مولفه های هوش معنوی در محیط کار؛ مطالعه موردی در بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران. پژوهش های مدیریت عمومی. سال 4، دوره12: 94-71.

   ساغروانی . س. (1388 ). هوش معنوی ، انتشارات آهنگ قلم.

  سرایی، ح. (1389). مقدمه ای بر نمونه گیری درتحقیق. تهران، انتشارات سمت.

  سهرابی،  ف. (1387 ). مبانی هوش معنوی، فصلنامه سلامت روان، سال اول، شماره اول، صص 14 -18

  سیف، ع. (1387). روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات دوران.

  شیرازی، ر. (1378). بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه انتخاب شغل معلمی از دیدگاه دبیران زن شاغل در مراکز دولتی پیش دانشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.

  - صادقی، ا. (1393). عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان، برگرفته از سایت:

  صمدی، پ. (1387 ). هوش معنوی اندیشه نوین تربیتی، دوره 2 شماره 3 و 4 صص 99 -114

  ضیغمی، ل. (1389). بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در کارکنان سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

  عباس زاده، م. (1376 ). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت و عدم رضایت شغلی دبیران فصلنامه تعلیم و تربیت. مرکز تحقیقات آموزش و پرورش. سال ششم. شماره 1.

  عبدالله زاده، ح؛ باقر پور، م ؛ بوژ مهرانی، س ؛ لطفی، م. (1388 ). هوش معنوی، ترجمه و تالیف انتشارات روان سنجی.

  عسگری ، گ؛کلدی ، ع ر. (1381 ). بررسی میزان رضایت شغلی دبیران ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران، فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 128، 121-139.

  عسگریان، م. (1378 ). روابط انسانی و رفتار سازمانی، تهران: امیر کبیر.

  علیشاهی بجستانی، م. (1376 ). بررسی میزان رضایت شغلی دبیران مرد آموزش و پرورش منطقه بجستان و عوامل مؤثر بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات علوم انسانی.

  غباری بناب، ب؛ سلیمی، م؛ سلیانی، ل؛ نوری مقدم. ث. (1386 ). هوش معنوی، اندیشه نوین دینی، سال سوم، شماره دهم صص 125- 147.

  غباری بناب، ب؛ سلیمی، م؛ سلیانی، ل؛ نوری مقدم، ث.(1386). هوش معنوی، اندیشه نوین دینی، سال سوم، شماره دهم، صص147-125.

  غنا، س و همکاران. (1391). بررسی همبستگی هوش معنوی با برخی از عوامل جمعیت شناسی و آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مدیریت ارتقای سلامت. دوره2، شماره1. 23-17.

  فتاحی، م؛ فرهنگی، ع ا. (1387 ). هوش معنوی، وحدت بخش دیگر انواع هوش، فصلنامه مدیریت و توسعه، سال دهم، شماره 37، صص 9-16.

  فرامرزی، س؛ همایی،ر ؛ سلطان حسینی، م. (1388). بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان. دو فصلنامه علمی –تخصصی مطالعات اسلام و روان شناسی. ش3وش5. ص7-33.

  فرح بخش، س. (1388). مدیریت روابط انسانی درسازمانهای آموزشی. تهران: نشر آییژ.

  فرح بخش، س.(1388). مدیریت روابط انسانی درسازمانهای آموزشی.

  فلاح زاده ابر قویی، م. (1380 ). بررسی انگیزش های شغلی مربیان پرورشی مدارس پسرانه دولتی استان یزد در سال تحصیلی 79-78. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.

  کد خدا، م؛ جهانی. ح. (1389 ). منطق پذیری هوش معنوی در فرایند تصمیم گیری، سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز (TRIZ) و مهندسی و مدیریت نو آوری ایران.

  کرمانشاهی، ش. (1388). رابطه بین معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

  کردرستمی، م . (1390). چگونه انگیزه کاری کارکنان را در سازمان ارتقاء دهیم؟. انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

  محمودی، ح و همکاران. (1386). بررسی عوامل انگیزش شغلی پرستاران بخش های ویژه، مجله علوم رفتاری، دوره1، شماره2، زمستان.

  مرادی ، س. (1386 ). بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی دبیران از دیدگاه دبیران راهنمایی ناحیه دو سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

  مقیمی،س م؛ رمضانی، م. (1390). روان شناسی سازمانی. تهران: انتشارات راه دانش.

  مکس، م. (1388). «ایجاد انگیزه در کارکنان»، سعیدی، ح(مترجم). انتشارات آوند دانش.

  موسوی. (1390). بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی، سازمانی دبیران دبیرستان های شهرستان زنجان: فصلنامه روان شناسی تربیتی، شماره 22، سال7، صص54-68.

  مهریزی، ن.( 1384). چگونه بی انگیزه بودن کارکنان را متوقف کنیم؟

  میر کمالی، م. (1371 ). انگیزش در سازمانهای آموزشی. مجله مدیریت در آموزش و پرورش، سال اول، شماره 1، بهار 24 ، 71 – 15 .

  میرزاخانی، ا. (1392). رابطه هوش معنوی و مهارت های ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بوعلی سینا همدان.

  نادری؛ نراقی، س. (1390). روش های تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تاکید برعلوم تربیتی) ویرایش پنجم.

  نژاد سجادی، ا. (1382 ). بررسی و مقایسه عامل های نگدارنده شغلی بین دبیران تربیت بدنی – غیر تربیت بدنی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی.

  وین ماک ، هوی و سیکل ج. میسکل. (1376 ). تئوری تحقیق و در عمل در مدیریت آموزشی. (چاپ دوم، جلد اول و دوم ). میر محمد، س ع (مترجم). ارومیه: دانشگاه ارومیه.

  هافمن، ک؛ ورنوری، م؛ ورنوری، ج. (1389). روان شناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد). جلد دوم. (منبع اصلی): http://www.hr-into.com/hrarticled/doug/demotivation-htm

  ١٤:٣٦ - 1393/03/19/ شماره : ٥٧٧٣.    

  http://khabarname.nipc.net/index.aspx?fkeyid=&siteid=45&pageid=2485&newsview=57

  هاگمن ، گ. (1380 ). روانشناسی صنعتی و سازمانی: انگیزش و مدیریت تحول. ترجمه علی محمد گودرزی. تهران. انتشارات خدمات فرهنگی رسا.

  یعقوبی، ا. ( 1388). بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی. دوره اول، ُشماره4،74-61.

  منابع انگلیسی:

  Abraham, C, & Josman, Z. (2006). The relationship among emotional intelligence, task Administration Review, 63(3), 355-363.American Women, 18(2): 133-147.

  Amram, jeseph yosi, (2009),”The contribution of emotional& spiritual intelligence to effective business leadership”, for the degree of doctor of philosophy inclinical psychology. Institute of transpersonal psychology pal alto, California.

  Amram, joesph yosi, (2005), “Intelligence beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership”, institute of Transpersonal Psychology.

  Amram, Joseph yosi, (2007),” What is Spiritual Intelligence”, Institute of Transpersonal Psychology, Palo Alto, CA.

  Amram, Joseph yosi, (2007),”The seven dimensions of spiritual intelligence: An ecumenical, grounded theory”, presented at the 115th Annual Conference of the American Awareness. Reper Review30 (1), 24-30.

  Anderson, J. R. (2000). Cognitive Psychology and its implication. NEW YORK, USA: W. H. Freeman.

  Bandura ,A.(2006a) .Guide to the construction of self –efficacy scales .in .F.pajares & T .urdan (Eds) .self –efficacy beliefs of adolescents (vol .5,pp.307-337).Greenwich , Ct:information Age . Bandura ( 1997) Self – efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84 (2), 191 – 205.Behavioral Sciences. 5, 1017–1022.

  Bolger,R.Somech,A.(2004).Influnce of teacher empowerment on teachers organizationalBulletin, 30, 1018-1034.

  Brill hart ,B.(2005). A study of spirituality and life satisfaction among persons with spinal cord injury. RehabilNurs.30(1),pp:31-34. available on www.pubmed.com.

  Business Leadership, Institute of Transpersonal Psychology, California.

  Castro & Armario and Ruiz (2004). the influence of employee OCB customer loyalty, Educational and Psychological Measurement, 65, 757-779.

  Cavanogh,G.F.(1999).spirituality for managers : context and critique, Journal of

  Chinese social systems: A cross sectional comparison study Journal of nursing

  citizenship behaviour, university of California. cognitive processes that generate the sense of self: Cotributions from limbic labilitycommitment, professional commitment and OCB in schools, Journal of teaching andconsideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality.

  Colombo, J., & Frick, J.(1999). Recent advances and issues in the study of preverbal intelligence . In M. Anderson(Ed), The development of intelligence : Studies in development psychology (pp. 43-71). Hove East Sussex, UK: Psychology Press.

  Cook, S. & Macaulay, S. (2005). Change management excellence, London and Sterling. Educational and Psychological Measurement, 65, 757-779.

  Crichton. Jerome c, (2008), “A Qualitative study of Spiritual Intelligence in organizational leader”، presented to the Faculty of The Marshall Goldsmith School of Management SanFrancisco Bay Campus Alliant International University In Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree Doctor of Philosophy.

  Cruickshank, D. R., Jenkins, D. B., & Mercalf, K. K. (2006). The act of  teaching. McGraw Hill.

  Denis, L. M, Marsha, JB, Linda, M, L. (2006). Spiritual development of nursing

  Dipaola,M.F. Hoy,W,K.(2005).organizational citizenship of faculty and achievement of Dipaola,M.Tarter,C, Hoy,W.K.(2005).Measuring OCB in schools. Journal of schoolDoctoral Dissertation, University of South Australia, Australia.

  Educational and Psychological Measurement, 65, 757-779.

  Emmons,R.A.(2000).Is spirituality an intelligence? The International Journal for

  Emotional intelligence and social interaction, Personality and Social Psychology

  emotional intelligence. In C.R. Snyder, & S. J. Lopez (Eds.),

  Fabricatore, A; Handle, P & Fenzel, M.(2000). Personal spirituality as a moderator between stressors and subjective well – being. Journal of Psycholog and Theology, 28(3): 221-228.

   

  Gain, M. and Purohit, P.(2006): Spiritual intelligence: Acontemporary concern with rigard to living status of the senior citizens journal of the Indian Academy of Applied psychology. 32 (3), 227- 233.

  Garcia-Zamor, J. (2003). Workplace spirituality and organizational performance. Public.

  George, M. (2006). Practical application of spiritual intelligence in the workplace.

  George. Mike, (2006), “Practical application of spiritual intelligence in the workplace”, Human resource management international digest, Vol 14, No. 5, Pp:3-5.

  Goleman, D. (1995). “Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ”.

  Hagerty, M. R, Cummins, R. A, Ferriss, A. L, Land, K, Michalos, A. C, Peterson, M,high school students. The High School Journal, 88, 35-44.

  Herzberg, F. (1968). One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review,46, 53–62. Human resource management international digest, 14(5), 3-5.

  Hyde, B. (2004). The plausibility of spiritual intelligence: Spiritual experience, problem solving , and neural sites. International Journal of Childrens Spirituality, 9(1), 39-52.

  Ke-Ping Yang & Xin Juan Wu. (2009) Spiritual intelligence of Nurses in Two

  King DB. Rethinking clams of spiritual intelligence: A definition, model, and measure. M.Sc. Dissertation. Canada: Trent University, College of arts and sciences, 2008: 32-48.

  King.D.B (2008), “Personal Meaning Production as a Component of Spiritual Intelligence”, Paper submitted for presentation at The 5th Biennial International Conference on Personal Meaning.

  King.D.B (2008), “Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, & measure”, Unpublished master’s thesis. Trent University. Peterborough, Ontario, Canada.

  Korkmaz, T, & Arpaci, E. (2009). Relationship of organizational citizenship behavior leadership, vo1.1, 424-447.

  Lathme, G.p.(2007). Work motivation. University of Toronto.

  Locke, E. A., & Latham, G. P. (2005). Goal setting theory: Theory by induction. In K. Smith &M. Hitt (Eds.), Great minds in management: The process of theory development (pp. 128–150). Oxford University Press.

  Madhu. Jain & Purohit. prema,(2006), “Spiritual Intelligence: A Contemporary Concern With Regard to Living Status of the Senior Citizens”, university of Rajasthan, jaipur, journal of the indian Academy of Applied Psychology vol 32, No.32, p:227-233.

  Malka, A., & Chatman, J. A. (2003). Intrinsic and extrinsic orientations as moderators of the effect of annual income on subjective well-being: A longitudinal study. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 737–746.

  Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). “What is emotional intelligence?” In P. Salovey,measure. Master of science dissertation, Trent University, Canada, Ontario.Multinational Bu siness Revirw, 11, 45-65.

  McGregor, D. M. (1960). The human side of the enterprise. Management Review, 46, 22–28.

   Nasel, D.D. (2004). Spiritual orientateon in Relation to spiritual intelligence: A consideration of traditional Christianity & new Age / individualistic spirituality, unpublished thesis.Australia: The university of south Australia.

  Netemeyer,R,G . Boles,J.S.(1997).An investigation in to the antecedents of OCB in New York: Bantam. Guilford press.

  Nielsen. T. M & Hrivnak, A & Shaw, M. (2011) :Organizational Citizenship Behaviorof the human mind, London, UK: Fourth Estate.

  Noble, K.D. (2000). Spiritual intelligence: A New Frame of Mind. Advanced Development Journal, 9, 1-29.

  Okulicz-Kozaryn,A.( 2009). Religiosity and Life Satisfaction. (A Multilevel Investigation Across Nations). Institute for Quantitative Social Science, Harvard University.

  Oplatka,I.(2006).Going Beyond Role Expectations. Education Administration Quarterly,organization change Management, 12( 3), 186-199.

  Podsakoff & Mackenzie & Paine and Bechrach (2000). OCB : a critical review or the policy: Review and agenda for research”, Social Indicators Research, 55, 1, 1-96.Positive Psychology (pp. 159-171). Oxford: Oxford University Press.professionals. Doctoral dissertation, University of phoenix, USA, Arizona.

  psychology of Religion, 10 (1), 27-34.

  Purnell, J.(2003).propensity for participative decision- malking,job satisfaction, OCB,Quarterly, 13(3), 243-274.

  Ramachandran, V. & Blakeslee, S. (1998). Phantoms in the brain; Probing the mysteries .Relationship between Spirituality and life Satisfaction. Journal of African relationship: a test of competing models, PhD. Dissertation, Temple University.research, volume 17- Issue 3- PP-189-198.

  Recepoglu, E.(2013). A Study on Teachers’job Motivation in the High Schools of Ministry of National Education in Turkey (Karabük and Sinop Sample), Middle-East Journal of Scientific Research 13 (4): 532-537.

  Rotter , J.B.(1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement . Psyghological Monographs, 80,1-28.

  Santos.S, (2006), “What is spiritual intelligence?How it benefits a person?”,Pp:1-2.

  Saundra HS, Hughey AW (2003). African American Women at Mid life: The

  Saundra HS, Hughey AW 2003. African American Women at Mid life: The Relationship between Spirituality and life Satisfaction. Journal of African American Women, 18(2): 133-147.

  Selman .Victor; Selman .Ruth Corey; Selman. Jerry; Selman .Elsie, (2005), “Spiritual-Intelligence/-Quotient”, College Teaching Methods & Styles Journal, Volume 1, Number 3,Pp:23-31.

   Shaw, I. (2008). Society and Mental: The place of religion, Journal volume pavilion journals (Brighton) Ltd, 13(1), 4-7.

  Sisk, D. (2002). spiritual intelligence: The Tenth Intelligence That Integrate All Other.

  Sisk, D.(2008).Engaging the spiritual Intelligence of Gifted student to Build Global.

  Smith, M. (2005). “Spiritual quotient questionnaire: (SQQ)”.www.myskillsprofile.com.

  spirituality in personality. New York:Guilford Press.P.51-73.

  Spjut, A. (2004). Effect of spirituality on Job satisfaction for clinical laboratory science. status. International Journal of Mental Health. 23 (3): 24-56.

  student, Journal of nursing education, 45(9), 363-370. study”, Social Indicators Research, 75, 217 - 240.

  Taylor, F.W. (1911). Principles of scientific management. New York: Harper.

  Tuchman, N. (2009). WO5-03 Spiritual Coping, Communication Training And Problem Solving For Schizophrenia. The Journal Of European Psychiatry , 24, 552- 601.

  Vaughan.F.(2003).”what is spiritual intelligence?”.Journal of Humanistic psychology,42(2).pp.16_23.

  Wigglesworth, c. . (2004).spiritual intelligence and why it matters. Www. Con sciouspursuits.com.

  Wigglesworth. Cindy, (2002), “Spiritual Intelligence & Leadership”, Conscious Pursuits. http://www.consciouspursuits.com/ Pp1-3 Wikipedia, “Editing Spiritual intelligence”with emotional intelligence, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2432-2435.

  Woolfolk, C. A. (2005). Advencing achievement goal theory. journal of Educational Psychology, 2, 236-250.workplace, journal of business and psychology, 21(3), 462-493.

  Yang.K, & Mao.X, (2007), “A study of nurses spiritual intelligence: A cross sectional questionnaire survey”, International journal if nursing study, 44,p:999_1010.York, NY, USA : Blooms sbury..


موضوع پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, نمونه پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) رشته:علوم تربيتي گرايش : آموزش و پرورش ابتدايي تابستان/ 1393 چکيده   هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش کلاس هاي آموزش الکترونيکي بر گزار

جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (M.A.) گرايش: مديريّت آموزشي پاييز 1392 چکيده هدف اصلي انجام اين پژوهش، تعيين رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آ

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي نيمسال تحصيلي: 94-93    فصل اول: کليات -1. مقدمه: معلمان به عنوان يکي از اثرگزارترين عناصر در آموزش و پرورش نياز به

پايان نامه براي در يافت درجه کار شناسي ارشد "M.A " رشته: مديريت آموزشي چکيده پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحليل  بررسي رابطه بين اعتماد به مديريت با رضايت شغلي آموزگاران مدارس اب

پايان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM.A  رشته مديريت دولتي گرايش تحول چکيده هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت در کارکنان  اداره کل بيمه سلام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی منطقه اندیمشک در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 102 نفر از معلمان دوره های مختلف آموزشی منطقه اندیمشک بودند و نمونه آماری پژوهش با جامعه برابر بوده است و روش نمونه گیری این تحقیق به صورت سرشماری ...

پيشگفتار نوجوانان دلي پاک و روحي پرشور دارند . آنان در حساسترين و بحراني ترين دوران زندگي خود به سر مي برند و نيازمند هدايت ، حمايت و همدلي اند. نوجوان نهال نو  رسيده اي است که براي رشد و بال

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.A» گرايش: تحول پاييز 1391 چکيده        مطالعه حاضر تحت عنوان «بررسي و آسيب شناسي نظام تصميم گ

ثبت سفارش