پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج

word 1 MB 29993 131
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش: صنعتی و سازمانی

  مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغل تعارض کار- خانواده

  در زنان شاغل دانشگاه های شهر یاسوج

  چکیده

  هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل رضایت شغلی براساس موضوع فرسودگی در زنان شاغل دانشگاهایش شهر یاسوج بوده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل دانشگاه یاسوج به تعداد  260نفر بوده است . حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان کرجسی1 به تعداد 155 نفر به صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیده.روش پژوهش به شیوه توصیفی (همبستگی) انجام شد. به منظور  جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد شده رضایت شغلی فیلدروث2 (1951)، فرسودگی شغلی پرسشنامه مزلچ3 (1986) تعارض کار – خانواده پرسشنامه کارلسون4 و همکاران(2000) به ترتیب در جهت سنجش استفاده گردید.جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین ،درصد فراوانی ،انحراف معیار ) آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری )و نرم افزار spssاستفاده گردید.  نتایج بدست آمده  حاکی از این است که بین فرسودگی شغلی و  تعارض کار - خانواده با رضایت شغلی مرتبط ، رابطه معنی داری وجود دارد.  همچنین مؤلفه های فرسودگی شغلی در مقایسه با مولفه های تعارض کار - خانواده توانایی بیشتری برای پیش بینی تغییرات رضایت شغلی دارند.

  کلمات کلیدی: رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، تعارض کار –خانواده ، زنان شاغل

   

  1 . Kerjsi

  2 . Fildroos

  3 . Maslach

  4 . Carlson

  مقدمه

                  انسان از دیر باز برای تأمین معیشت و توسعه رفاه فردی و اجتماعی خویش به کار و تلاش جسمی، فکری و اجتماعی مشغول بوده است . در این راستا با گذشت زمان بر پیچیدگی های عرصه کار و تولید افزوده شده و ضرورت تقسیم کار در همه شئون اجتماعی حس شده است. به عبارتی، با رشد و توسعه فن آوری های علمی - صنعتی و خدماتی، تغییر ات بزرگی درعرصه های زندگی بشری رخ داده است . با بروز این تغییرات، ضرورت سازگاری و انطباق آدمی بیش از پیش احساس شده و بشر با اتکا به هوشمندی خویش به تقسیم کار درعرصه های مختلف روی آورده است تا با تخصصی کردن کارها، بازده های تولیدی و خدماتی افزایش یابد. با این حال، آدمی برای انطباق با موقعیت های نوین کاری و شغلی به توانمندی های بیشتری نیازمند بوده تا بتواند پاسخهای مناسب و سالم به درخواست نوین صنعت و مدرنیته ارائه کند چرا که این درخواستها، فشارهای روزافزونی در محیطهای کاری برکارگزاران وارد نموده و سلامت ایشان را تهدید می نماید(تسای[1]، 2003) .

  کار برای انسان درآمد می آورد تا کالاهای اساسی لازم برای بقا و راحتی خودش را تهیه نماید؛ همچنین کار موجب فعالیت ذهنی و فیزیکی هدفمند می شود، عزت نفس و احساس رقابت را افزایش  می دهد و در نهایت برخی از نیازهای اجتماعی را از طریق فراهم آوردن فرصت هایی برای ارتباط اجتماعی برآورده می سازد (بیچ، برنز و شفیلد[2]،1982)

  هر یک از مشاغل، دارای مشکلات و ویژگی های خاص خودش است . اما یکی از ویژگی های بسیاری از مشاغل این است که کارمندان و کارکنان را در معرض خواسته ها و یا فشار های زیاد مد یران قرار می دهد و از سوی دیگر،کارکنان چون نمی توانند این خواسته ها را برآورده سازند با ایراد پی در پی مدیران مواجه می شوند و فشار روانی زیادی را متحمل می گردند . تداوم این چرخه در نهایت موجب از هم گسیختگی روانی و جسمانی فرد می شود . موقعیت بالا را زمانی تصور کنید که کارمند در محیط کاری خود نابرابر ی های اجتماعی زیادی را نیز تجربه کند. در چنین شرایطی فرد ممکن است با توجه به عوامل مستعد کننده پاسخ های متفاوتی به شرایط کاری فشار زا بدهد . مثلاً دست به بطالت اجتماعی یا کم کاری بزند، مکرراً بیمار شود و به نوعی خود ش را از شرایط کاری فشار زا نجات دهد. سرانجام نیز ممکن است که فرد دچار فرسودگی شغلی شود.

                  فرسودگی، به عنوان حالت روان شناختی تعریف میشود که از سطوح بالای استرس های طولانی مدت در زندگی شغلی ناشی میشود )گرانفلد  و همکاران[3]،2000) .

  فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد در مقابل عوامل استرس زا و کاهش کلی منابع جسمی و ذهنی بر اثر کوشش زیاد جهت دستیابی به اهداف غیر واقع بینانه کار و سندرمی است مرکب از فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت، و فقدان موفقیت فردی که می تواند در میان افرادی که به نوعی خدمات انسانی انجام می دهند اتفاق بیفتد(حق شناس، 1385) .

  استرس های شغلی می توانند از شرایط نامناسب کار، مانند حجم کار( بیش از اندازه زیاد یا کم بودن آن) و یاکیفیت آن (بالاتر یا پایین تر بودن از حد تواناییهای فرد)عدم تناسب ، فقدان امنیت شغلی ورضایت شغلی جاه طلبی شغلی ارضا نشده، رابطه ی نادرست با کارکنان،تعارض بین کار و خانواده ، ابهام و تعارض نقش و... ناشی شوند(براهنی، 1379 ) .

  رضایت شغلی از جمله عواملی است که در زندگی افراد تاثیر بسزایی دارد و در صورتی که افراد از شغل خود راضی باشند، با نگرش مثبت تر به زندگی نگاه می کنند. آنها نسبت به زندگی خود خوشبین هستند و معتقدند در  صورتی که تلاش کنند به آن می رسند، اهداف دست نیافتنی در نظر آنان دست یافتنی است. در صورتی که افرادی که از شغل خود راضی و خشنود نیستند و در اصل ناراضی هستند از همه چیز گله می کنند و هنگامی که به اهداف خود دست پیدا نمی کنند آن را به گردن دیگران می اندازند.

  با توجه به اهمیتی که رضایت شغلی در سلامت روحی  روانی و بهره وری افراد دارد این پژوهش به منظور تعیین میزان رضایت شغلی زنان  شاغل در دانشگاه های یاسوج و عوامل موثر در ایجاد نارضایتی شغلی صورت گرفته است.

  نتایج حاصل از این تحقیق می تواند گامی مؤثر در جهت شناخت هر چه بیشتر و بهتر و بالا بردن رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن باشد.

   

  بیان مسئله

  یکی از موضوعات مورد توجه در مدیریت نیروی انسانی در سازمان ، تامین نیروهای انسانی و ایجاد انگیزه برای بالا بردن کیفیت کار آنان است . شغل هر فرد باید تامین کننده قسمتی از نیازهای مادی، روانی و اجتماعی او باشد اما برخی از انسانها به علت مشکلات اقتصادی ، ضعف مدیریت ، عدم برنامه ریزی صحیح و به ویژه توجه نکردن به لزوم ارضانیازهای اساسی دچار احساس نارضایتی شغلی می‌شوند. افزایش رضایت شغلی باعث برانگیخته شدن کارکنان به کاربیشتر می شود و با افزایش رضایت کارکنان می توان خدمات بهتری ارائه نمود  ( فلاح مهنه ، اسدیان ، 1384 ).

  از دهه 1980 بسیاری از پژوهشگران رفتار سازمانی تلاش کرده اند به این سولات پاسخ دهند که از میان صفتهای زمینه ای ( افراد ) و عوامل سازمانی ( محل کار ) کدام یک تعیین کننده عمده رضایت شغلی در موقعیت ها و شرایط کاری مختلف به حساب می آیند . رضایت شغلی یعنی نگرش کلی فرد درباره شغلش و بدیهی است که کارایی و کارآمدی سازمان در گرو در اختیاز داشتن کارکنان کارآمد است  (ساعدی ، گرجی ، 1387).

  براساس نظریه خشنودی درونی ، نظریه ویژگی های درونی در شرایطی که انجام دادن وظایف شغلی برایمان لذت بخش باشد میزان خشنودی شغلی ما نیزبیشتر است که البته تلقی افراد مختلف نسبت به لذت بخش بودن وظایف شغلی با یکدیگر متفاوت است ( ساعتچی ، 1389).

  طبق یافته های پژوهشی از جمله عوامل فرسودگی شغلی باعث کاهش رضایت شغلی می شودکه می تواند تاثیر بسیار زیادی در کاهش لذت بخش بودن شغل و تبع آن باعث کاهش خوشنودی شغلی داشته باشد.

  همچنین طبق پژوهشهای انجام شده به خصوص در آمریکا و کشورهای اروپایی تعارض میان کار وخانواده و همچنین خانواده و کار نیز می تواند مانع بزرگی در رضایت شغلی کارکنان باشد .

  رضایت شغلی نیز مانند تمام سازه های دیگر در علوم انسانی دارای تعاریف مختلف می باشد چنانچه ساعتچی خشنودی شغلی رابیان احساسات فردی نسبت به شغل خود تعریف می‌کند ساعتچی (1389).

  هرسی بلانچارد[4] (1969) رضایت شغلی را به صورت نگرش کلی فرد نسبت به شغل مطرح            می کند . بر اساس این تعریف شغل فرد بیش از وظایف مدون تعریف شده برای ایشان در محیط سازمانی می باشد . بر اساس تعریف دیگری که لوتانز ارائه می دهد رضایت شغلی شامل ادراک کارمند از برآورده شدن انتظارش از شغل تلقی می شود  لوتانز[5] (1992).

  آرنولد و فیلدمن[6]  (1992) رضایت شغلی را به عنوان مهم ترین نگرش شغلی عنوان کرده و عقیده دارند که رضایت شغلی به طرز تلقی کارکنان نسبت به شغل و سازمان بستگی دارد . نیوسترن[7] (1996) تعریف جامع تری از رضایت شغلی ارائه داده است . براساس تعریف وی رضایت شغلی نگرش مثبت و کلی فرد نسبت به شغل معینی می با شد و درجه ای را شامل می شود که شخص از شغل خود راضی بوده و نسبت به آن احساس کشش مثبتی را ابراز میدارد.به نقل از ( منصوری و همکاران ، 1386).

  لاک[8] (1998)، رضایت شغلی را احساس تعریف میکند و معتقد است که رضایت شغلی در برگیرنده چهار عامل حقوق، شرایط ترفیع، زمینه شغلی (شرایط و مزایای شغلی) ، عوامل و روابط انسانی با همکاران و مدیران و همچنین ویژگیهای شغلی و حرفه ای است . علاوه بر عوامل مذکور، ویژگیهای شخصی کارکنان نیز بر میزان خشنودی شغلی آنها تاثیر دارد. سن یکی از این ویژگیها به شمار میرود. کارکنان مسن تر، معمولا خشنودتر هستند. هوش نیز بر رضایت شغلی تاثیر دارد. به این صورت که اگر هوش با لازمه شغلی آنها همخوان باشد، احساس رضایت بیشتری میکنند؛ اگر هوش کارمند به مراتب بیشتر یا کمتر از لازمه های تکلیف باشد، باعث نارضایتی میشود . رضایت شغلی تاحدودی تابع عوامل ژنتیکی و خصوصیات فردی است. تفاوتهای فردی، همانند ویژگی های محیط کار در رضایت شغلی حایز اهمیت هستند به نقل از  ( لطفعلی و مزروعی ،1389‌) .

  برخی از صاحبنظران همچون هرزبرگ[9] رضایت شغلی را دارای دو بعد دانسته اند. یک گروه عوامل و شرایطی که فقدان آنها موجب عدم رضایت میگردد ولی تأمین آ نها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نمیشود بلکه فقط از بروز عدم رضایت جلوگیری میکند که آ نها را عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفظ وضع موجود یا عوامل بقاء می نمایند (ساعتچی ، 1389 ).

  از نظر هرزبرگ این عوامل عبارت اند از: طرز تلقی و برداشت کارکنان، شیوه اداره امور، خط مشی های سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی، امنیت کاری، شرایط کاری، مقام و منزلت، سطح حقوق و دستمزد، استقرار روابط متقابل دو جانبه، سرپرستان، همگنان و مرئوسان و زندگی شخصی کارکنان. نبود این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازند. از اینرو هرزبرگ این عوامل را برای تأمین و حفظ بهداشت و سلامت سازمان لازم دانسته است. دسته دوم عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند که وجود آنها موجب انگیزش و رضایت افراد ولی فقدان آ نها تنها عدم رضایت ضعیفی را تولید میکنند. بنابراین فقدان عوامل گروه دوم مترادف با عدم انگیزش تلقی میگردد. به نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش عبارت اند از:   موفقیت کاری، شناخت و قدردانی از افراد وکار آ نها، پیشرفت و توسعه شغلی، رشد فردی و ماهیت کار و وظایف محوله (به نقل از  حسین جانی ، 1390 ).

   

  [1] - Tesay

  [2] - Beach , Boronz & Bshfild

  [3] - Ghrahferd

  [4] - Hersi Blanchard

  [5] - Lotanz

  [6] - Arnold and Feldman

  [7] - Newstorn

  [8] - Edwin Locke

  [9] - Herzberg

  The Model of Job Satisfaction Based on the Job Burnout

  and Work- Family Conflict in Employed Women

  at Yasuj University's Towns

  Abstract

  The present study aimed at investigating a model of job satisfaction based on Job burnout and work-family conflict among the female staffs of universities at Yasouj city. A total number of 260 females working at the universities in the city of Yasouj comprised the statistical population of this study. Using convenient sampling method, 155 participants were selected in accordance with Krejcie and Morgan's tables. To collect data, the normalized versions of Fildroos's (1951), Maslach's (1986), and Carlson's (2000) questionnaires were used to measure job satisfaction, occupation burnout, and work-family conflict, respectively. Data analysis Through descriptive and inferential statistics (Pearson’s correlation coefficient and multivariate regression) using SPSS software. The results revealed a significant relationship between the Job burnout and work-family conflict and job satisfaction. More specifically, the components of the Job burnout, as compared to those of work-family conflict, proved more legitimate in predicting the variations in job satisfaction.

  Keywords: job satisfaction, Job burnout, work-family conflict, female staffs

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه. 3

  1-2- بیان مسئله. 5

  1-3- اهمیت وضرورت پژوهش... 13

  1-4- اهداف پژوهش... 15

  1-5- هدف اصلی: 15

  1-6- اهداف فرعی: 15

  فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

  2-1- فرسودگی شغلی.. 17

  2-1-1- مراحل پنجگانه فرسودگی شغلی.. 18

  2-1-2- دلایل فرسودگی شغلی.. 19

  2-1-3- رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی.. 20

  2-1-4- رویکرد روانشناختی - اجتماعی.. 22

  2-1-5- رویکرد بالینی.. 24

  2-1-6- علائم هشداردهنده فرسودگی شغلی.. 26

  2-2- تعارض کار- خانواده 28

  2-3- رضایت شغلی.. 33

  2-3-1- ارتباطات در سازمانها به سه گروه تقسیم می شود: 44

  2-3-2- ارتباط رضایت شغلی با سایر عوامل: 45

  2-3-3- رضایت شغلی و سلامتی جسمی.. 46

  2-3-4- عوامل سازنده رضایت شغلی.. 47

  2-3-5- تعیین رضایت شغلی: 53

  2-4- پیشینه تحقیق.. 55

  2-5- سوال های پژوهش : 60

  2-6- تعاریف مفهومی ( نظری) و عملیاتی متغیر ها 61

  2-6-1- تعریف نظری رضایت شغلی.. 61

  2-6-2- تعریف عملیاتی رضایت شغلی.. 61

  2-6-3- تعریف نظری فرسودگی شغلی.. 61

  2-6-4- تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی.. 62

  2-6-5- تعریف نظری تعارض کار و خانواده 62

  2-6-6- تعریف عملیاتی تعارض کار و خانواده 62

  2-7- جمع بندی 63

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1- مقدمه. 65

  3-2 - روش پژوهش... 65

  3-3- جامعه آماری.. 65

  3-4- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.. 65

  3-5- ابزار گردآوری داده ها 66

  3-5-1- اطلاعات جمعیت شناختی.. 66

  3-5-2- پرسشنامه رضایت شغلی.. 71

  3-5-2-1- سنجش روایی و پایایی.. 71

  3-5-3- پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچ.. 72

  3-5-3-1- روش نمره گذاری.. 73

  3-5-3-2- سنجش روایی و پایایی.. 74

  3-5-4- پرسشنامه تعارض کار و خانواده 76

  3-5-4-1- سنجش روایی و پایایی.. 76

  3-6-  روش تجزیه و تحلیل داده ها 81

  3-7- روش اجرای تحقیق : 81

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- نتایج پردازش اطلاعات بر مبنای یافته های توصیفی.. 83

  4-2- نتایج تحلیل یافته ها بر مبنای سوالات پژوهش... 85

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  1-5- مقدمه. 90

  5-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته های پژوهش... 90

  5-2-1- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته اول پژوهش... 90

  5-2-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته دوم پژوهش... 94

  5-2-3- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته سوم پژوهش... 96

  5-2-4- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته چهارم پژوهش... 97

  5-3- محدودیت های پژوهش... 99

  5-4- پیشنهاد های کاربردی.. 99

  5-5- پیشنهاد های پژوهشی.. 100

  منابع

  منابع فارسی.. 102

  منابع لاتین.. 107

  پیوست ها

  پرسشنامه تعارض کار- خانواده 114

  پرسشنامه رضایت شغلی.. 116

  پرسشنامه فرسودگی شغلی.. 117

  چکیده انگلیسی.. 119

   

  منبع:

  منابع فارسی

  ساعتچی ،‌محمود ، 1389 . روانشناسی بهره وری ، نشر ویرایش ، چاپ دوم .

  ساعتچی ، محمود ، 1389 . روانشناسی صنعتی و سازمانی ، نشر ویرایش ، چاپ سوم .

  مهداد ، علی ، 1387 . روانشناسی صنعتی و سازمانی ، انتشارات جنگل ، چاپ ششم .

  بشلیده ، کیومرث ، درویشی ، سارا ، کرایی ، امین ،1391 . بررسی نقش میانجی گر تعارض کار- خانواده در رابطه میان تعارض بین کارکنان و بارکاری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اهواز ، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده شماره 1 .

  حسین جانی ، مهدی ، 1390 . عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی ، نشریه بازار کار ، شماره 88 .

  ساعدی ، مریم ، گرجی ، محمد باقر ، 1387 . بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی بر ایای مدل JDI ، پژوشهای تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد شماره چهاردهم

  عابدی ، لطفعلی ، مزروعی ،  حسین ، 1389 . عوامل فردی موثر بر رضایت شغلی نیروهای نظامی ، مجله طب نظامی ، دوره ۱۲ ، شماره ۱.

  فدایی ، حسن ، 1389 . بررسی رابطه فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ، اولین همایش ملی مدیریت

  فلاح مهنه ، تورج ، اسدیان ، محمد ، 1384 . بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان و ارائه مدل ، پژوهش های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد شماره پنجم .

  منصوری ، علی ،و همکاران،  1386 . کاربرد مدل تحلیل سیر در تبیین عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان ( مطالعه مورد ی: گمرک جمهوری اسلامی ایران ) ، فرهنگ مدیریت ، سال پنجم ،  شماره 17

  ملکیها ، مرضیه وهمکاران ، 1387 . بررسی تاثیر کار شیفتی بر تعارض کار – خانواده و رضایت زناشویی ، مجله علوم رفتاری ، دوره 2 ، شماره 3 ،

  اقدامی باهر ، علیرضا ، نجارپور ، استادی ، لیوارجانی ، شعله.( 1388).رابطه احساس خودکار آمدی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در میزان کارکنان دانشگاه آزاد تبریز ، مجله علوم تربیتی ، سال     دوم،  شماره7،صفحه99-119.

  ایران نژاد پاریزی ، مهدی .(1385) .اصول و مبانی مدیریت در جهان معاصر ، نشر مدیران.

  اسنوتر ، جیمز و ادوارد فریمن .(1375). مدیریت ،ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارساییان؛موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،1375.

  خدا بخش ، محمدرضا ، منصوری ، پروین .(1389). فراوانی ابعاد فرسودگی شغلی در پرستاران زن و مرد، تحقیقات علوم پزشکی زاهدان ، دوره 13 ، شماره 4  ،صفحه 42-40 .

  بذرافکن- ارشدی- هاشمی (1390) . تحلیل ساختاری تعارض کار- خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی- فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده/ سال اول/ شماره 3 / زمستان 90 ، مقاله پژوهشی اصیل

  متشرعی (1389). آزمون الگویی نظری از تعارض کار-خانواده در مدیران و سرپرستان یک شرکت صنعتی در اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.

  دلاور ، علی .(1375). مقدمه ای بر احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی ، انتشارات رشد ، چاپ اول ، ص 210 .

  استوار ، صغری ، امیر زاده خاتونی ، ماندانا .(1387). بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی شیراز؛ فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ؛ دوره یک ، شماره 2،ص 38-23.

  حسینیان، سیمین و همکاران .(1386). اثربخشی مشاوره ی گروهی با الگوی شناختی- رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مرکز روان پزشکی رازی تهران،مطالعات روان شناختی دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا (س)،دوره ی 3، شماره 1 صفحه 118-01 .

  اسکندری ، علی .( 1386). رابطه بین خشنودی شغلی ،دلبستگی با تعهد سازمانی در کارکنان شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس . پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته روان شناسی صنعتی سازمانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان .

  بیرامی، منصور و همکاران . (1390) . بررسی رابطه سلامت روان شناختی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در بیمارستان های دولتی تبریز، مجله تحقیقات علوم رفتاری دوره 90 ، شماره 2 ،صفحه  147-141 .

  حاج زاده سابق ، نسرین ، پور جعفر ، مزدک . ( 1380 ) . هوش بهر یا هوش هیجانی کدام یک عامل موفقیت هستند ، مجله اطلاعات علمی ، سال شنزدهم ، شماره یک  .

  دریابگیان، آرزو(1387). رابطه بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت مخابرات استان هرمزگان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.

  دوستدار،محمد ؛(1385) ،تبیین مدل تاثیرگذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبک های رهبری ، پایان نامه دکترا رشته مدیریت گرایش رفتار ،دانشگاه تربیت مدرس.

   دهشیری ، غلامرضا . ( 1383) . بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه .تازه ها و پژوهش های مشاوره ، جلد 4 ، شماره 12 .

  - رستگارخالد، امیر(1383). رابطه کار/خانواده: تفاوت های  جنسیتی  در  برخورداری  از  حمایت  اجتماعی. پژوهش زنان، دوره 2، شماره2، 75-55.

   زکی ، محمد علی . ( 1383 ) .  بررسی تاثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی . مجله دانشگاه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان ، سال شانزدهم ، شماره اول ، صفحه 118 – 102 .

   ساروقی ، احمد. (1375). تعهد سازمانی و طبقه آن با تمایل به ترک خدمت،فصلنامه مدیریت دولتی شماره 35،صفحه 73-65.

  ساعتچی،محمود. (1370).تلاش کارکنان درباره ی عوامل موثر در رضایت شغلی و ترک خدمت، نشریه دانشگاه حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی،شماره4-1370.

   شکرکن، حسین؛ نعامی، عبدالزهرا و نیسی،عبدالکاظم.(1380). بررسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز،مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، شماره 3 و4،صص:22-1.

  صفارلیث، زهرا و حسومی ، فهیمه و کریمی ، فریبا ، (1390) رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان ، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.سال سوم ،  شماره1 ، بهار91 ، صص166-151 .

  عراقی،محمود. (1373).بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان مجتمع فولاد اهواز ، پایان نامه کارشناسی ارشد،چاپ نشده،دانشگاه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.

  گل پرور، محسن؛ عریضی، سید محمد رضا(1385). نقش مشارکت شهروندی، شایسته سالاری و ساختارهای سازمانی در رفتار و نگرش کارکنان سازمان ها. فصل نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره23، صص:275-251.

   کرامتی ، محمدرضا، میرکمالی ، سید محمود، رفیعی، محسن. (1388) . رابطه هوش هیجانی با استراتژی های مدیریت تعارض مدیران ، پرتال جامع علوم انسانی ، دوره 5 ، شماره 3 ، صفحه 110-97 .

  مقیمی،محمد.( 1386).سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. تهران ، انتشارات ترجمه ، چاپ

  مورهد ،گریفین.( 1978) .رفتار سازمانی.ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده . (1382) ،چاپ

       هفتم ، تهران : انتشارات مروارید .

   مهداد،علی.( 1384). روانشناسی صنعتی سازمانی. اصفهان: انتشارات جنگل، چاپ چهارم.

   مهداد،علی.( 1385). روانشناسی امور کارکنان. اصفهان: انتشارات جنگل، چاپ چهارم.

   مدنی، حسین(1384). بررسی میزان عدالت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی کارکنان و عوامل موثر بر آن در شرکت ملی صنایع پتروشیمی. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشگاه تربیت مدرس تهران.

   همایی، رضا و همکاران . (1389) . رابطه انگیزه پیشرفت، هوش شناختی، هوش هیجانی ، سوابق تحصیلی و متغیرهای جمعیت شناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان، مجله یافته های در روانشناسی، صفحه 63-49 .

   

  منابع لاتین

  Allen, N., & Meyer, J. (1990). Organizational socialization tactics: A longitudinal analysis of links to newcomers' commitment and role orientation. Academy of Management Journal, 33, 847-858.

  Anafarta, J., & Nilgün, T. (2011). The Relationship between Work-Family Conflict and Job Satisfaction. International Journal of Business and Management‚ 6 (4), 67-81.

  Angel, H., & Perry, J. (2001). Organizational Psychology. NY: Prentice Hall.

  Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beamier, E., & Dore, I. (2004). Organizational citizenship behavior: a case study of culture, leadership and trust. Management decision, 42 (1), 13-40.

  Bakker, A.B., Demerouti, E., & Dollard, M.F. (2008). How job demands affect partners’ experience of exhaustion: Integrating work-family conflict and crossover theory. Journal of Applied Psychology, 93(4), 901-911.

  Barrick, A., & Kirby, R. (1989). Burnout and job satisfaction of vocational supervisors‚ Journal of Agricultural Education.11, 125-134.

  Bateman, T. S., & Organ, D. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26, 587-595.

  Bienstock, C. C., Demoranville, C. W., & Smith, R. K. (2003). Organizational citizenship   behavioral service quality. Journal of service marketing, 17 (4), p. 357.

  Bolino, F., Terneli, H., & Knihoff, J. (2004). Meta-analytic comparison of the job diagnostic survey and job characteristics inventory as correlates of work satisfaction and performance. Journal of applied Psychology,76(5),690-697.

  Burke, R. J. (2002). Work stress and women’s health: occupational status effects. J. Bus. Ethics, 37, 91–102.

  Calvo-Salguero‚ A., et al. (2010). Relationship between work-family conflict and job satisfaction‚ African Journal of Business Management, 4(7). 24-38.

  Carlson, D. S., Grzywacz, G., & Zivnuska, S. (2009). Is work–family balance more than conflict and enrichment? Human Relations, 62(10), 1459-1486.

  Choi, J., & Chen, C. C. (2003). The role of gender in the life stress of Chinese employees: Women tired from housework and men tired from work. Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of Management, Seattle.

  Chio, J., & Chen, C. C. (2005). Leadership style, social climate and organizational citizenship behavior: A study of a Swedish university college. Creativity and Innovation Management, 78 (3),126-130.

  Coyle-Shapiro, J. A. (2002). A psychological contract perspective on organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 23(8), 927-946.

  Dong, R., & Howard, T. (2006). Emotional intelligence Trust and Job satisfaction. Competition forum, 4(2), p. 381.

  Dolan‚ N. (1987). The relationship between burnout and job satisfaction in nurses. U.S. National Library of Medicine.

  Eker, D., & Melek, L., (2008). An Examination of Relationship between Burnout and Job Satisfaction among Turkish Accounting and Finance Academicians‚ European Journal of Economic and Political Studies.

  Kerjcie, R., & Morgan, D. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

  Golman, D. (1994). Emotional intelligence. New York: Bantam Book.

  Golman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Book.

  Gonca‚ K., et al. (2011). The relationship between professional burnout and job satisfaction levels of employee: A study into employees in hotel enterprises. International Journal of Human Sciences‚ 8(1).

  Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10, 76-88.

  Guleryaz, G., Guney , S., Miski Aydin, E., & Asan, P. (2008). The mediating effect of job satisfaction between emotional intelligence and organizational commitment of nurses: A questionnaire survey.

  Greenberg, D., Robert, A., Baron, L. (2000). Behavior in Organizations. London: Prentice-Hall, Inc.

  Hammer, L., & Thompson, C. (2002). Work-family role conflict. Zicklin school of business, Baruch college, CUNY.

  Higgins, C. A., & Duxbury, L. E. (1991). Work-family conflict: A comparison of dua-career and traditional-career man. Journal of organizational behavior,13(4), 389-411.

  Ilgin, B., Gunney, S., Ergeneli, A., & Tayfur, O. (2009). The Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behaviors and the Moderating Effects of Gender on This Relationship, Creativity, Innovation and Management, Abstracts of the 10th International Conference. Sousses, Tunisia. 3, 57- 66. (Retrieved from: http://www.InterscienceWiley.com).

  Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). Organizational Stress. New York: Wiley.

  Kamdar, S. F., Alister, H. L., & Torban, D. (2006). Relationship between job characteristics and organizational citizenship behavior: The mediational role of job satisfaction. Journal of Social Behavior and Personality, 33(6), 523-540.

  Korkmaz, T., & Arpaci, E. (2009). Relation of Organizational Citizenship Behavior with Emotional Intelligence. Procedia Social and Behavior Science, 1, 2432-2435.

  Lepine, J. A., & Johnson, D. E. (2002). The nature and dimensionality of orgsnizational citizenship behavior: A critical review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(1) , 52-65.

  Lordanoglou, D. (2008). The teacher as Leader: the relationship  between effectiveness, emotional intelligence and leadership effectiveness, commitment, and satisfaction. Journal of Leadership studies, 1, 78-93.

  Lutans, F. (1992). Organizational behavior. 6th edition, Mc Graw Hill inc.

  Marks, S. R. (1977). Multiple roles and role strain: Some notes on human energy, time and commitment. American Sociological Review, 42, 921-936.

  Mathiu, J. E., & Zajac, D. M. (1990). AR Review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consciences of organizational commitment. psychological Bulletin, 108 (2), 171-194.

  Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.

  Modassir, A., & Sing, T. (2008). Relationship of Emotional Intelligence with Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behavior. International journal of Leadership Studies, 4(1), 3-21.

  Othman, S., & Anugerah, R. (2009). Effects of Emotional intelligence and career commitment on career success. (Retrieved from: http://mgv.Mim.Edu.My/MMR/O206/020606.Htm).

  Penn & Margaret. (1988). The relationship between job satisfaction and burnout: A study of human service professionals. Administration in mental health‚15 (3)

  Podsakoff, P. M., & Fetter, R. (1993). The Impact of Organizational Citizenship Behavior on Evaluation of Salesperson Performance. Journal of Marketing,57(1),70.

  Rogelberg, G. S. (2007). Encyclopedia of industrial and organizational psychology (1st ed.), London: New Delhi.

  Rusac, S. (2008) Relation between Burnout Syndrome and Job Satisfaction among Mental Health Workers. Croatian medical journal.7, 35-48.

  Salovey, P., & Mayer J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185-211.  

  Schnake, M. (1991). Organizational citizenship: A review, proposed model, and research agenda. Human Relations, 44, 735-746.

  Somech, A., & Drach-Zahavy, A. (2007). Strategies for coping with work-family conflict: The distinctive relationships of gender role ideology. Journal of Occupational Health Psychology, 12,1 -19.

  Steers, R. M. (1997). Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. Administrative Science Quarterly, 22, 46-56.

  Stys, y. & Brown , L . (2004). Review of the emotional intelligence literature. Psychology Research Branch, Canada.

  Thanswor, G. (2005). Organizational citizenship behavior and commitment in Nepal. Journal of Organizational Change Management, 14(4), 335-351.

  Van dyne, L., Graham, J. W., & Dienesh, R. M. (1994). Organizational Citizenship Behavior: Construct Redefinition, Measurement, and Validation. Academy of Management Journal, 37(4), 765-776.

  Vroom, V. H. (1962). Ego-involvement, job satisfaction, and job performance. Personnel psychology , 15,159-177.

  Yildirim, D., & Aycan, Z. (2008). Nurses' work demands and work-family conflict: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud, 45 (9), 66-78.


موضوع پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, نمونه پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, جستجوی پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, فایل Word پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, دانلود پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, فایل PDF پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, تحقیق در مورد پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, مقاله در مورد پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, پروژه در مورد پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, پروپوزال در مورد پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, تز دکترا در مورد پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, پروژه درباره پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج, رساله دکترا در مورد پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج

چکیده مقدمه : رضایت زناشویی نشانگر استحکام نظام خانواده است؛ باعث افزایش سلامت جسمی- روانی ، پیشرفت اقتصادی، رضایت شغلی و رضایت از کل زندگی می گردد . با توجه به اینکه پرستاران به علت مواجهه با عوامل تنش زای مختلف در محل کار برای رسیدن به هدف تامین سلامت و آسایش بیماران ،انجام مسئولیتهای حرفه ای و نیز در محیط خانه و به دلیل تعدد نقش ها در معرض مستقیم و غیرمستقیم آسیب های جسمانی و ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد ( گرایش آموزش داخلی جراحی پرستاری) چکیده: مقدمه: پرستار نقش مهم و اساسی در مراقبت از بیمار و سلامت وی ایفاء می کند. سلامت پرستاران به دلایل متعددی نسبت به سایر مردم جامعه در معرض خطر بیشتری است. یکی از مهم ترین دلایل ایجاد تنش و استرس در پرستاران که کمتر به آن پرداخته شده است، تعارض بین کار و زندگی خانوادگی است که می تواند تاثیر مهمی بر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی چکیده: این تحقیق با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان فرودگاه بندرعباس در سال93-92به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارکنان فرودگاه بوده، که از این تعداد 150 نفر به عنوان جامعه ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جامعه ‌شناسی چکیده نقش زن، در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد در خانواده و جامعه بدون جایگزین است و همواره با برعهده داشتن مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش دارد. در این راستا مهمترین هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده فارسی هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عواطف منفی با رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش کلیه اعضای هکارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بوده که در سال تحصیلی 1392-1391 در خدمت دانشگاه بودند که از بین آنان 225 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش و با روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"منابع انسانی مقدمه کار، یک منبع بسیار مهم برای امرار معاش و احراز موقعیتهای اجتماعی است که در عین حال میتواند به نارضایتی، تحلیل رفتن قوای جسمی و روانی منجر شود. استرسهای ناشی از شغل، باعث بروز نارضایتی کارکنان و پدیدآیی تاثیرات منفی به سزایی در سایر زمینه های زندگی اعم از اجتماعی، فردی و خانوادگی میشود. یکی از نتایج استرسهای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش: عمومی این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی) با رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان انجام شد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنانی است که در شرکت سیمان هرمزگان مشغول به فعالیت می باشند، که این تعداد برابر 700 نفر می باشد. نمونه پژوهش با استفاده ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  رشته مديريت دولتي گرايش  منابع انساني زمستان 1391 هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه‌ي بين کيفيت زندگي کاري با مديريت ارتباط با مشتري در

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی عمومی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان با نقش کلیشه های جنسیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز در شهر کرج در بهار1393 که علت مراجعه شان ضرب و شتم از سوی شوهر بود، که از این تعداد به 100 نفر پرسشنامه داده شد ...

ثبت سفارش