پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه

word 261 KB 30030 98
1392 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قدیم:۱۲,۷۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • 1مقدمه

  مهارت های زندگی وحل مساله به مجموعه ای ازتوانایی ها گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت ومفید را فراهم می آورد،این توانایی،فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های فردی واجتماعی خود،بدون لطمه زدن به خود ودیگران بتواند به شکل موثری با خواست ،انتظارات ومشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد وبدین طریق از گرفتار شدن به آسیب های رفتاری،روانی واجتماعی در امان باشد.(کریم زاده وهمکاران،1388).

  در طول قرن اخیر شاهد تحولات زیادی در بهداشت ودرمان وروابط اجتماعی بوده ایم.مسلما درآینده نیز نیازمند تحولات وتغییرات بیشتری خواهیم بود.چون در پنجاه سال گذشته بیماریهای عفونی ،مانند فلج کودکان،سرخک و...با رعایت بهداشت کاهش ومیزان عمر انسان افزایش یافت.اما متاسفانه ،فقر،مشکل مسکن ،غذا وآب سالم وسایر نیازهای دیگر افزایش یافته واختلال در محیط زیست واختلال روانی ،اعتیاد،ناهنجاریهای اجتماعی باعث فروپاشی نظام اجتماعی شده است.سازمان بهداشت جهانی (1994)سلامتی را رفاه کامل جسمی-روانی واجتماعی تعریف می کند واینکه فرد توانایی سازگاری با محیط بیرون را داشته باشد.داردن ،گازدا[1] وگینتر[2](1996)بیان می دارندکه مهارتهای زندگی،برای زندگی اثربخش ضرورت دارد ودرتمام دوره های زندگی (کودکی،نوجوانی وبزرگسالی)موردنظر هستند،مجموعه کلی این مهارتهای زندگی براساس رشد موثردرچهاربعد زندگی خانوادگی،تحصیلی،شغلی واجتماعی می باشندکه جهت پیشگیری و درمان اصلاحی به کار گرفته می شوند ومبتنی بریک ساختار تئوریکی هستند که دارای اهداف کلی مشاوره وبهداشت روانی می باشند(به نقل از پیکلسیمر[3]،هوپر[4] وهمکاران،1998).

  اجزای مهارتهای زندگی شامل مهارتهای خودمدیریتی ومهارتهای اجتماعی می باشد. مهارتهای خودمدیریتی فردی شامل توانایی تصمیم گیری وحل مسئله ،آگاهی از تاثیرات اجتماعی ومقاومت در برابر آن،مقابله با اضطراب،خشم وناکامی وتعیین هدف خود رهبری وخود تقویت دهی می باشد.مهارتهای اجتماعی نیز بخشی از مهارتهای زندگی است که شامل برقرای ارتباط اجتماعی ،مهارتهای جراتمندی کلامی وغیر کلامی،احترام گذاشتن وافزایش شایستگی اجتماعی کودکان،نوجوانان وجوانان می باشد(بوتوین[5]،کانتور[6]،2000).

  مهارت حل مسئله یکی از مهارتهای اساسی زندگی است که به ما این امکان را می دهد تا با برنامه ریزی مشخص مشکلاتمان را حل کنیم.

  مهمترین فایده یادگیری حل مسئله این است که به فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی با مشکلات راه حل های متعدد را جستجو نماید.آنها را بررسی نموده وپس از تجزیه وتحلیل بهترین راه حل را انتخاب کند.مشکلات موجود افراد عمدتا شامل مسائل شخصی،امور روزانه ،تحصیلی –شغلی-اجتماعی،ارتباط با

   دوستان-خانواده ،محیط کار ودیگر موقعیت هایی است که به تناسب زندگی وایفای نقش های اجتماعی    ، فرد ناگزیر از مواجهه با آنهااست.(محمد خانی،1378).

  سازمان بهداشت روانی(1999)مهارتهای زندگی را توانایی رفتار مثبت وسازگارانه ای تعریف می کندکه افراد را قادر می سازد تا به گونه ای موثربا چالش ها ودرخواست های روزمره زندگی برخورد کنند.دروافع مهارتهای زندگی به مهارت های شخصی واجتماعی گفته می شود که کودکان ونوجوانان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود،انسانهای دیگر وکل اجتماع به طور شایسته ،موثر ومطمئن رفتار نمایند(مک تاویش[7]،2000).

   حل مسئله مستلزم راهبردهای ویژه وهدفمندی است که فرد به وسیله آن مشکلات را تعریف می کند،تصمیم به اتخاذ راه حل می گیرد،راهبردهای حل مسئله را انجام داده وبر آن نظارت می کند(الیوت وهمکاران[8]،1999).

  نوجوانی وجوانی یکی از مهمترین مراحل زندگی محسوب می شود.کودکان ونوجوانان سرمایه های جامعه می باشند وسلامت روح وجسم آنها تضمین کننده سلامت جامعه آینده است.پیچیدگی وسختی های ویژه ای زندگی نوجوانان را همراهی می کند،نظیر دگرگونیهای اجتماعی وخانوادگی،بروز بیماریهای خطرناک،رقابت،استرس امتحان ومانند اینها که هر کدام به تنهایی می تواند فشار وتنش روانی را بر آنها وارد سازد وسلامت آنهارا به مخاطره افکند ولطمه های جبران ناپذیری به همراه آورد.بسیاری از نوجوانان توانایی لازم را در جهت برخورد با مشکلات وچالش ها نداشته ودر معرض بسیاری از آسیب ها و نابهنجاریهای رفتاری قرار دارند.بر این اساس آگاهی ونا آگاهی از مهارت حل مسئله ومهارتهای زندگی بر جنبه های مختلف رفتاری وشخصیتی دانش آموزان تاثیر دارد.با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر به نقش حل مسئله ومهارتهای زندگی در سلامت روان دانش آموزان می پردازد.

   

  1-2 بیان مسئله

  مهارت حل مسئله فرآیند تفکر منطقی ومنظمی است که به فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی با مشکلات ،راحل های متعددی جستجو کند وسپس بهترین راه حل را انتخاب نماید.هنگامیکه افراد از مهارت حل مسئله برای برطرف کردن مسائل بین فردی ومسائل اجتماعی استفاده می کنند به آن مهارت حل مسئله گفته می شود(نوری قاسم آبادی، 1377).

  امروز بسیاری از محققان معتقدندمهارتهای مقابله ای مانند توانایی حل مسئله،دور اندیشی وانجام ارزیابی های منطقی ودرست به افراد کمک می کند تا به طور موفقیت آمیزی با مشکلات مقابله نمایند.اما متاسفانه بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی توانایی های لازم را کسب نکرده ودر مواجهه با مشکلات روزمره آسیب پذیر می باشند.

  گروه سنی در معرض خطر برای نابهنجاری های رفتاری واجتماعی نوجوانان می باشند،چرا که آنها در مقطعی قرار دارند که بحران هویت ،بلوغ ،غرور جوانی،تمایل به سرکشی ومستقل بودن و...وجود دارد.لذا ارتقای سطح آگاهی ونگرش ومتعاقبا عملکرد این گروها بر پیشگیری از این معضلات وگسترش بهداشت روان نقش مهمی می تواند داشته باشد(نجفی وهمکاران1391).

  پژوهش ها نشان داده است که بسیاری از مشکلات عاطفی –روانی،ریشه های روانی-اجتماعی داشته ودرصورتی که افراد دارای چنین تواتمندی هایی باشند قادر خواهند بود تابا سایر افراد جامعه،فرهنگ ومحیط خود سارگارانه عمل نموده وبهداشت روان خود را درسطح مطلوبی تامین نمایند.(هرمن[9] وهمکاران،2008،مردانی[10] وهمکاران،2011).

  مهارت های زندگی وحل مساله به مجموعه ای ازتوانایی ها گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت ومفید را فراهم می آورد،این توانایی،فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های فردی واجتماعی خود،بدون لطمه زدن به خود ودیگران بتواند به شکل موثری با خواست ،انتظارات ومشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد وبدین طریق از گرفتار شدن به آسیب های رفتاری،روانی واجتماعی در امان باشد.(کریم زاده وهمکاران،1388).

  انسانها برای مقابله سازگارانه با استرس ها،موقعیت های مختلف به کار کردهایی نیاز دارند که بسیار زیر بنایی است.کارکردهایی نظیر شناختها ،عواطف ورفتارهایی که در قالب ساختارهایی مانند عزت نفس ،خود کار آمدی،درک از خود ومهارتهای اجتماعی تجلی می کند.

  بطور کلی مهارتهای زندگی یک رفتار جامع(گسترده)می باشدو در حقیقت رویکردی است که روی مهارتهایی که فرد برای زندگی نیاز داردمانندارتباطات ،تصمیم گیری ،قدرت تفکر،احساس مدیریت،توانایی مخالفت کردن در مقابل فشار زیاد دیگران ،عزت نفس ومهارتهای ارتباطی تاثیر می گذارد.از دیدگاه یونسکو می توان این برنامه هارا در قالب ده مهارت مورد بررسی قرار داد:1-خود آگاهی 2-همدلی3-برقراری رابطه موثر (ارتباطات اجتماعی)4-روابط بین فردی سازگارانه (روابط بین فردی)5-تصمیم گیری6-حل مسئله7-تفکر انتقادی8-تفکرخلاق9-مقابله با هیجان10-مقابله با استرس(نیک پور،1383).

  مفهوم سلامت روانی در واقع جنبه ای از مفهوم سلامت کلی است.سازمان بهداشت جهانی سلامت را این گونه تعریف می کند:حالت سلامتی کامل جسمانی،روانی،اجتماعی،معنوی ونه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی که در آن فرد به توانایی های خودش پی می برد،با تنیدگی معمول زندگی کنار می آید،به صورت ثمر بخش ومولد کار می کندوبه جامعه کمک می کند(بری[11] وجنکینز[12]،2007 نقل از قاسمی ،دلاور وکریمی زارچی1391).

  بهداشت روانی از جمله مهمترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن لازم است فرد خود را بشناسد،دیگران را درک وروابط موثری با آنها ایجاد کند.هیجان های منفی وتنیدگی روزمره خود را شناسایی کند وآنها را تحت کنترل در آوردوبا حل مشکلات خود به شیوه موثر تصمیم های مناسبی اتخاذ کند.لازمه بر آورده شدن این نیاز ها ،تسلط بر مهارت های زندگی است(هومن[13] وهمکاران1392).

  برخورداری از مهارتهای زندگی فرد را برای غلبه برتنش ها ومشکلات پیش رو که اقتضای زندگی فردی واجتماعی است،آماده می کند.عواملی نظیر عزت نفس،مهارت های بین فردی،برقراری ارتباط مطلوب،تعیین هدف،تصمیم گیری،حل مساله وتعیین وشناسایی ارزش های فردی در پیشگیری ویا کاهش ابتلای نوجوانان به انواع ناهنجاریهای رفتاری واختلالات روانی وافزایش سطح سلامت روان آنان نقش موثری دارند.فقدان این مهارتها موجب می شود که فرد دربرابر فشارها واسترس ها به رفتارهای غیر موثر وناسازگارانه روی آورد(طارمیان وهمکاران،1378).

   

  باتوجه به آنچه شرح داده شد درپژوهش حاضر به دنبال پیش بینی سلامت روان با استفاده از پرسشنامه های حل مسئله ومهارت زندگی هستیم تا بتوانیم به سوالات پژوهش پاسخ دهیم. - آیا بین حل مسله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  رابطه وجود دارد؟- آیا بین حل مسله وسلامت روان رابطه وجود دارد؟-آیا بین مهارتهای زندگی وسلامت روان رابطه وجود دارد؟ تابتوانیم تاثیر متغیر های مستقل(حل مسئله ومهارتهای زندگی) رابرسلامت روان بررسی کنیم.

   

  1-3  اهمیت وضرورت تحقیق

  حل مسئله یک مهارت حیاتی برای زندگی در در عصر حاضر است.امروزه در تمامی فعالیت ها ،صاحبان امر به سوی مهارتهای تفکر سطح بالا وحل مسئله ،چه در حیطه عمومی وچه در حیطه فناوری ،خواه در فعالیتهای طبیعی وخواه در فعالیتهای مسئله دار فرا خوانده می شود ودر اغلب جوامع همه بر این عقیده اند که باید بر افزایش حل مسئله تاکید کرد(وو وهمکاران[14]، 1996 ).

  مهارت حل مسئله یکی از مهارتهای اساسی زندگی است که به ما این امکان را می دهد تا با برنامه ریزی مشخص مشکلاتمان را حل کنیم.

  مهمترین فایده یادگیری حل مسئله این است که به فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی با مشکلات راه حل های متعدد را جستجو نماید.آنها را بررسی نموده وپس از تجزیه وتحلیل بهترین راه حل را انتخاب کند.مشکلات موجود افراد عمدتا شامل مسائل شخصی،امور روزانه ،تحصیلی –شغلی-اجتماعی،ارتباط با

  دوستان-خانواده ،محیط کار ودیگر موقعیت هایی است که به تناسب زندگی وایفای نقش های اجتماعی    ،فرد ناگزیر از مواجهه با آنهااست.(محمد خانی،1378).

  حل مساله فرد را قادر می سازد به طور سازنده با مشکلات زندگی خود مواجه شود«مواجه سازنده» با مشکلات مهارت فوق العاده ارزشمندی است که آموزش آن برای نوجوانان کاملا ضروری است .حل مساله مستلزم چندین فعالیت است ،به طوری که ابتدا باید «مسئله » را با دقت وصحت تعریف کرد وسپس راحل های متفاوت را در کنار هم قرار داد ودر نهایت ،راحل مناسب را از میان راحل های ممکن انتخاب واجرا کرد(سیف،1371).

  دانستن مهارتهای زندگی مطلوب این امکان را برای شخص فراهم می آورد که زندگی خود را در سطح مطلوب روزانه نگه دارد ودر مقابله با انسانهای دیگرفرهنگ ومحیط خود این توانایی را بصورت رفتار سازگارانه ،موثر ومثبت متبلور سازد.داشتن مهارتهای زندگی باعث افزایش قدرت سازگاری فرد و بالا رفتن ظرفیت روانشناختی او می شود.عدم اطلاع از شیوه های صحیح زندگی کردن وفقر مهارت های زندگی واجتماعی زمینه را برای بروز بیماری های روانی ومعضلات اجتماعی فراهم می کندکه علت عمده آن فقر آموزش های لازم از سوی والدین ومدرسه می باشد(کلینکه[15]،ترجمه محمد خانی،1380).

  طبق دیدگاه سازمان بهداشت جهانی (1999)آموزش مهارتهای زندگی برای آماده سازی وتحول سالم کودک و نوجوان ضروری است. بنابراین فرد نوجوان می تواند تجربیاتی را فراهم کند که نه تنها انتقال به بزرگسالی را تسهیل کند بلکه به دستیابی او به رضایت از زندگی در طول گستره عمر نیز کمک کند.مهارتهای زندگی می توانند جسمانی (مثل وضعیت مناسب)،رفتاری (مثل ارتباط موثر)یا شناختی (مثل تصمیم گیری موثر)باشد.نوجوانان وجوانانی که از مهارت زندگی سطح بالایی بر خوردار باشند نسبت به سلامتی شان مسئولیت پذیر می شوند.تصمیمات بهداشتی مناسب وسبک زندگی سالمی را در طول زندگی خود اتخاذ می کنند.ماستودا[16] وچیاما[17] (2006)در پژوهشی بدین نتیجه دست یافتند که برخورداری از مهارتهای مقابله با استرس موجب پیشگیری وکاهش اختلالات روانی وبیماری های روان تنی می شود.پژوهش اسمیت[18]        (2004) نشان  می دهدکه آموزش مهارت های زندگی اضطراب و افسردگی را در نوجوانان کاهش می دهد.

   

  1-4  اهداف تحقیق

  1-4-1 اهداف اصلی

  هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه می باشد.تا نتایج این تحقیق بتواند در حل مشکلات آموزشی ومسایل روزمره دانش اموزان مفید واقع گردد.

  1-4-2  اهداف فرعی

  -بررسی رابطه توانایی حل مسئله و سلامت روان دانش آموزان

  -بررسی رابطه مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان

   

  1-5 سؤالات تحقیق:

  1-5-1 سوال اصلی:

  آیا بین حل مسله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  رابطه وجود دارد؟

  1-5-2 سوالات فرعی:

  1-آیا بین حل مسله وسلامت روان رابطه وجود دارد؟

  2-آیا بین مهارتهای زندگی وسلامت روان رابطه وجود دارد؟

    1-6فرضیه‏های تحقیق:

  1-6-1 فرضیه اصلی:

  بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی وسلامت روان دانش آموزاندختر مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.

  1-6-2 فرضیه های فرعی:

  1-بین حل مسله وسلامت روان رابطه وجود دارد0

  2- بین مهارتهای زندگی وسلامت روان رابطه وجود دارد.

   

  1-7 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها:

  تعریف نظری حل مسئله: فرآیند شناختی ،عاطفی،رفتاری است که بواسطه ان افراد تلاش می کنند،برای مسائلی که در زندگی روزمره با آن مواجه می شوند ،راحل موثر وانطباقی پیدا کنند(دیزریلا  ونزو[19]،1990،جفه دیزریلا[20]،2009).

  تعریف عملیاتی حل مسئله: در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه هپنر وپترسن (1982)استفاده شده است .با توجه به زیر مقیاس های پرسشنامه،دامنه نمرات زیر مقیاس اعتماد به حل مسائل بین 11-66 ،دامنه نمرات زیرمقیاس سبک گرایش –اجتناب16-96،دامنه نمرات زیر مقیاس کنترل شخصی5-30 ودامنه نمره کل پرسشنامه 32-192می باشد.این پرسشنامه برمبنای 6سطح مقیاس لیکرت با نمرات پایین نشان دهنده بالاترین سطح آگاهی از توانایی های حل مساله است.

   

  تعریف نظری مهارتهای زندگی: مهارتهای زندگی به مهارتهای شخصی واجتماعی گفته می شود که کودکان و نوجوانان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود ،انسانهای دیگر وکل اجتماع به طور شایسته ،موثر و مطمئن رفتار نمایند(نجفی وهمکاران1391).

  تعریف عملیاتی مهارتهای زندگی:در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه ده   مهارت زندگی دانش آموزان دبیرستانی(خدادادی1390)استفاده شده است .عبارات پرسشنامه چهارگزینه ای بوده وبه روش لیکرت به طورت مستقیم ومعکوس نمره گذاری می شود.عبارات هر خرده مقیاس،ده عبارت است.در سوال هایی که به روش مستقیم نمره گذاری می شوند،برای گزینه کاملا موافقم4،موافقم3،مخالفم2،و کاملا مخالفم1نمره تعلق می گیرد.سوال هایی که به روش معکوس نمره گذاری می شود.برای گزینه کاملا موافقم1،موافقم2،مخالفم3،و کاملا مخالفم4نمره تعلق می گیرد.نمره نهایی عبارت است از مجموع امتیازات فرددر پاسخ به سوالهای پرسشنامه که دامنه آن بین 100تا 400است.

  تعریف نظری سلامت روان:سازمان بهداشت جهانی (1994)سلامتی را رفاه کامل جسمی-روانی واجتماعی تعریف می کندواینکه فرد توانایی سازگاری با محیط درون وبیرون را داشته باشد(گاطع زاده1390).

  تعریف عملیاتی سلامت روان:در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامت روان دانش آموزان از پرسشنامه گلدنبرگ[21] وهیلر[22](1972)استفاده شده است.این پرسشنامه 28 ماده ودارای چهارزیر مقیاس است.دامنه نمرات زیر مقیاس ها 0-6(هیچ یا کمترین حد)7-11(خوب)12-16(متوسط)17-21(شدید)می باشد.همچنین دامنه نمرات در کل پرسشنامه 0-22(هیچ یا کمترین حد)23-40(خوب) 41-60(متوسط) 61-84(شدید) است.

  نمره 17 به بالا در هرزیرمقیاس ونمره 41 به بالا در مقیاس کلی وخامت وضع آزمودنی را نشان می دهد.

   

  1- Gazda

  2-Gyntr

  3- Pyklsymr

  4-hopper

  1- Bvtvyn

  2- Contour

  3- Mc Tavish

  4- Elliott et al

   

  Herrman  -1

  -Mardani 2

  1-Barry

  2-Vjnkynz

  3-Homan et al.                

  1-Wu et al

   

  1-Klinke

  2-Mastvda

  Vchyama-3

  4-Smith

   

   

  1-Dyzryla Vnzv

  Jfh Dyzryla 2-

   

  1-Goldenberg

  2-hylr

   

   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

   فهرست منابع

  الف)منابع فارسی

  -احمدی،حبیب،(1382)،روانشناسی اجتماعی،شیراز،انتشارات دانشگاه شیراز.

  -ارژنگی،وجه ا...،(1382)،تاثیر راهبردی مقابله ای درکاهش تنیدگی والدین کودکان عقب مانده ذهنی وناشنوا،دانشگاه تهران.

  -اصغرنژاد،فرید(1383).نیازسنجی آموزش مهارتهای زندگی در مقطع راهنمایی شهر تهران،انستیتو روانپزشکی،تهران،مرکز تحقیقات بهداشت.

  -امامی نائینی،نسرین،(1379)،احساسات وهیجانات،تهران،سازمان بهزیستی کشور،معاونت امورفرهنگی وپیشگیری.

  -امامی نائینی،نسرین،(1379)،ارتباطات ،تهران،سازمان بهزیستی کشور،معاونت امورفرهنگی وپیشگیری.

  -امامی نائینی،نسرین،(1379)،ارتباطات درون خانوادگی،تهران،سازمان بهزیستی کشور،معاونت امورفرهنگی وپیشگیری.

  -امینی خویی،ناصر؛شیخیانی،محمد؛فکوری،زهرا(1390)رابطه مهارت های مقابله ای با سلامت روان درمیان دانشجو معلمان زن،فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه شناسی زنان،سال دوم،شماره دوم،ص103.

  -آزاد،ح،(1389).آسیب شناسی روانی،چاپ یازدهم،تهران،بعثت

  -آزادی،رسول ومحمد طهرانی(1392)آموزش مهارت های زندگی برهوش هیجانی با سبک مقابله ای،فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 15.

  -آقاجانی،احمد(1390)،آموزش مهارت حل مسئله به کودکان،مقاله تالیفی فصل نامه علمی-تخصصی کودک،نوجوان و رسانه،سال اول،شماره1-2 ،تابستان وپاییز،صص 80-99.

  -آقاجانی،مریم،(1381)،بررسی آموزش مهارت های زندگی برسلامت روان ومنبع کنترل نوجوانان،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.

  -آقایی،ا؛رئیس دهکردی،ر؛وآتش پور،س،ح.(1386).رابطه خوش بینی وبد بینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان،دانش وپژوهش درروانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)،33،130-117.

  -باباپورخیرالدین،جلیل؛رسول زاده طباطبایی،سیدکاظم؛اژه ای،جواد؛فتحی آشتیانی،علی(1382).بررسی رابطه شیوه های حل مسئله وسلامت روانشناختی دانشجویان،مجله علمی-پژوهشی روانشناسی،سال هفتم،شماره 25،ص16-3.

  -برکوتیس،لئونارد،(1383)،روانشناسی اجتماعی،ترجمه محمد حسین فرجاد،عباس محمدی اصل،انتشارات اساطیر.

  -بقایی مقدم،گلنار؛ملک پور،مختار؛امیری،شعله؛مولوی،حسین(1390).اثر بخشی اموزش مهارت های زندگی بر میزان اضطراب ،شادی .کنترل خشم نوجوانان با ناتوانی جسمی –حرکتی،مجله علمی-پژوهشی علوم رفتاری ،دورهپنجم،شماره4،ص310-305.

  -پاکدامن، شهلا وخانجانی، زینب(1391)آموزش مهارت های زندگی بر فرزند پروری ادراک شده وجمع گرایی در دانشجویان، فصلنامه روانشناسی وعلوم تربیتی،سال سوم، دوره دوم، شماره 9.

  -پزشکیان ،فاطمه(1378)،بررسی شیوه های مقابله با استرس در دختران وپسران.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

  -پیرخائفی،علیرضا،(1391)،ارتباط مولفه های فراشناختی خلاقیت با سلامت روان در دانشجویان،فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی،سال اول،شماره2،ص101.

  -حسینی،ح؛صادقی،ا؛رجب زاده،ر؛رضازاده،ج؛نبوی،ح؛و رعنایی،م.(1390).بررسی سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی وعوامل مرتبط با آن.مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان،3، 2، ص28-23.

  -خوشکام،زهرا،دکتر ملک پور،مختار.دکتر مولوی،حسین(1378)،اثربخشی آموزش حل مساله گروهی    برمهارتهای اجتماعی دانش آموزان با آسیب بینایی،پژوهش درحیطه کودکان استثنایی/سال هشتم،شماره 156، 2-141.

  -دیماتئو،ام رابین،(1378)،روانشناسی سلامت،ترجمه سید مهدی موسوی اصل،محمدرضاسالاری فر،مسعود آذربایجانی،اکبرعباسی،انتشارات سمت.

  -رمضانی،زهره وطهماسبی، زهرا(1390)،اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر هوش هیجانی وسبک های دلبستگی،فصلنامه وپژوهش،دانشگاه آزاد واحد خوراسگان،سال سوم،شماره دوم.

  -سارافینو،ا،پ،(2002).روان شناسی سلامت،ترجمه فروغ شفیعی وهمکاران،(1391)،تهران،رشد.

  -سازمان جهانی بهداشت(1993)،برنامه آموزش مهارت های زندگی،ترجمه واقتباس ربابه نوری قاسم آبادی وپروانه محمدخانی(1379)،تهران،سازمان بهزیستی کشور.

  - سیف،علی اکبر(1371).روانشناسی پرورشی، تهران :موسسه انشارات آگاه ،چاپ هفتم ،ص 541

  -سیف،علی اکبر،(1372)،روانشناسی پرورشی،تهران،انتشارات آگاه.

  -سیف علی اکبر،(1382)،روانشناسی تربیتی ،انتشارات پیام نور،چاپ دهم.

  -سیف علی اکبر،(1386)،روانشناسی پرورشی نوین در روانشناسی یادگیری وآموزش،تهران،نشر دوران.

  -شولتز،د؛و شولتز،س.ال.(2005).ترجمه سید محمدی.(1391).نظریه های شخصیت،تهران ،نشرویرایش.

  -صولتی،سیدکمال؛ربیعی،محمد؛شریعتی(1390)رابطه بین جهت گیری مذهبی وسلامت روان،مجله دانشگاه علوم پژشکی قم،دوره پنجم،شماره سوم،ص42.

  -طارمیان،فرهاد،(1378)،«مهارت های زندگی تعاریف ومبانی نظری»،مجله ژرفای تربیت،سال اول،شماره 4.

  -طارمیان،فرهاد،ماهجویی،ماهیار،فتحی،طاهر،(1378)،مهارت زندگی،چاپ دوم،تهران،انتشارات تربیت.

  -فیشر،رابرت(1386)،آموزش تفکربه کودکان،ترجمه مسعود رضایی مقدم وافسانه نجاریان،اهواز،رسش.

  -فرگاس،پیترهیوز(1384)،روانشناسی بازی،ترجمه:کامران گنجی،تهران،رشد.

    -قاسمی،س،دلاور،ع،کریمی زارچی،م(1391)0مقایسه شاخص کلی سلامت روان زنان ومردان به شیوه  تحلیل اندازه گیری تربیتی3(10)175-159.

  -قربان شیرودی،شهره؛خلعتبری،جواد؛تودار،سیدرسول؛مبلغی،نفسیه؛صالحی،محمد(1390)مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود وحل مساله برسازگاری وپرخاشگری دانش آموزان دختر سال اول متوسطه .

  -فقیهی،ع،ن.(1384)،بهداشت وسلامت روان در آینده علم ودین،قم،حیات سبز.

  -کارتلج،جی،میلیرن،جی اف(1386)ترجمه نظری نژاد،محمدحسین،مشهدآستان قدس رضوی،چاپ پنجم.

  -کانر،سی کیت،جت،جولیت ال(1389)،راهنمای تشخیص ودرمان اختلال کم توجهی/بیش فعالی در کودکان وبزرگسالان،ترجمه:دکتر میرنسب،محسن،ناشر:انتشارات ارجمند،چاپ سوم.

   -کدیور،پروین(1382)،روانشناسی تربیتی،تهران،سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).

    -کلینکه ،ال. ک.(1380).مهارت های زندگی،ترجمه محمد خانی،تهران ،انتشارات سپند هنر.

  -کنعانی کتمجانی،شهناز،(1382)،بررسی رابطه میان خودپنداره وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی ومتوسطه استان گیلان،رشت،سازمان آموزش وپرورش استان گیلان.

  -کنعانی کتمجانی،شهناز،(1384)،بررسی میزان توانمندی دانش آموزان متوسطه استان گیلان در استفاده از مهارت های زندگی، رشت،سازمان آموزش وپرورش استان گیلان.

  -گاطع زاده،عبدالامیر(1390).تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانشجویان دختر،فصلنامه علمی پژوهشی زن وفرهنگ،سال سوم،شماره نهم،ص119-111.

  -گنجی،ح،.(1388).بهداشت روانی،چاپ دهم،تهران؛ارسباران.

  -گودرزی،کورش؛سهرابی،افروز؛فرخی،نورعلی؛جمهری،فرهاد(1389).اثر بخشی تعاملی هوش معنوی وآموزش مهارت های زندگی برسلامت روانی دانشجویان،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات روان شناسی بالینی،سال اول،شماره اول،ص16.

  -محمدخانی،شهرام؛ابراهیم زاده،ناهید(1378).راهنمای تشخیص مشکلات روانی-اجتماعی دانش آموزان،سازمان آنوزش وپرورش استان گیلان،کارشناسی مشاوره متوسطه.

  -مشکی،مهدی؛غفرانی پور،فضل ا...؛ آزاد فلاح،پرویز؛حاجی زاده، ابراهیم(1378).بررسی تاثیر برنامه آموزشی با به کار گیری عزت نقس وباورهای کنترل سلامت بر ارتقای سلامت روان دانشجویان،فصلنامه علمی-پژوهشی،دوره دوازدهم،شماره 4،ص38.

  -موسوی،س،.(1388).تاثیر روابط اجتماعی صمیمانه بر بهداشت روان.معرفت.18،134-113.

  -موسویان،ع.(1392).بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت وعوامل مرتبط با آن در دانش آموزان.پایان نامه کارشناسی ارشد،آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

  -مهری،ع؛وصدیقی،ز.(1388).بررسی سلامت روانی دانشجویان وعوامل مرتبط با آن.مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی،21، 4، 304-298.

  -میرویسی،لیلی(1385).آموزش مهارتهای اجتماعی درسازگاری دختران دانشجومستقر در خوابگاههای دانشجویی علوم پژشکی تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی.

  -نجات،ح؛وایروانی،م.(1378).مفهوم سلامت روان در مکاتب روان شناسی.فصلنامه اصول بهداشتی،3، 166-160.

  -نجفی،محمود؛بیگدلی،ایمان الله؛دهشیری، غلامرضا؛رحیمیان بوگر،اسحق؛طباطبایی،موسی(1391).نقش مهارتهای زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان،فصلنامه علمی –پژوهشی فرهنگ مشاوره وروان درمانی،سال سوم ،شماره 11،ص116-101.

  -نوری قاسم آبادی،ربابه،(1377)،مهارت حل مسئله،تهران،سازمان بهزیستی کشور،معاونت امور فرهنگی وپیشگیری.

  -نوری قاسم آبادی،ربابه،(1377)،مهارت خودآگاهی،تهران،سازمان بهزیستی کشور،معاونت امور فرهنگی وپیشگیری.

  -نوری قاسم آبادی،ربابه،(1377)،مهارت مقابله،تهران،سازمان بهزیستی کشور،معاونت امور فرهنگی  وپیشگیری.

  -نوری قاسم آبادی،ربابه،(1377)،مهارت های اجتماعی،تهران،سازمان بهزیستی کشور،معاونت امور فرهنگی وپیشگیری.

  -نوری قاسم آبادی،ر؛ریال طهماسبیان ،ک؛(تیرماه 1377).فعالیت وشیوه های مهارتهای زندگی از مجموعه آموزشی برنامه آموزش مهارت زندگی،معاونت پرورشی وزارت آموزش وپرورش ومعاونت امور فرهنگی وپیگیری سازمان بهزیستی کشور.

  -نیک پرور،ریحانه،(1383)،آشنایی با برنامه آموزش مهارتهای زندگی،تهران،سازمان بهزیستی کشور،معاونت امور فرهنگی وپیشگیری.

  -نیک پور،(1383).آشنایی با برنامه های مهارت زندگی،تهران ،معاونت امور فرهنگی وپیشگیری سازمان بهزیستی.

  -هومن،حیدرعلی؛گنجی،کامران؛امیدی فر،احمد(1392).فرا تحلیل مطالعات اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی برسلامت روانی،فصلنامه علمی –پژوهشی روانشناسی تحولی،سال دهم،شماره 37،ص50-39.

   

   

   

  ب)منابع انگلیسی

   

  -Bob,L .& Roisin,D.(2010).Using products  to support  communication skills  development: a case study for connect  format  preferences  among  postgraduate.

   

  -Botvin.G .J.(2001)."complementary development  of  prevention  4 mental  health  promotion  programs  for  Canadian  children  based  on contemporary  scientific  paradigm". Canadian  journal of  journal, 44(3),7-227.

   

  -Bova,    C., burwick,N.T.&Quinones,M.(2008) improving  womenS adjustment to Hiv  in ffectionResalts  of  The positive  life  skilla  workshop project,journal  of  the Associathon   of  nurses in AIDS  care , 19 (1),58-65

   

  -Dreer, E,  Elliot, R,  Fletcher,  C,  Swanson, M(2005). Social  problem  solving  abilities  and  psychological  adjustment of  persons  in low vision rehabilation.R ehabilation   psychology ,89,3,232-238.

   

  -Edward  c.predicting sucide ideation  in  an  adolescence  population:examining  the role  of  social  problem  solving  as  mode vator  and  a diator . persindiv  diff.2002;32;1279-91

   

  -Elliot,T.R.;Shewchuk, R.M.& Richard, J.S.(1999).Caregiver  social  problem solving a bilities  and  family  member  adjustment  to  recent –onset  physical  disability.Rehabilitation  psychology,44,104-123.

   

   

  -Forneris, T,Danish, S.J,Scoll  DL.Setting  goals, solving  problems  and seeking  social  support ,Pub med  adolescence ,(2007):(165):103-114.

   

  -Herrman, H.,Moodie,R ., Saxena,S.(2008) Mental Health Promotion.    International  Encyclopedia of Public Health,406-418.

   

  -Hedda,M., James, H.W .,& Aaron,E.T.(2010).Families with chidren who have autism sepecturm disordes.Stress and support.social scince Journa, 77,7-12.

   

  -Jaffee,  W.B,  8D'zurilla,  T.J,2009. Personality, problem  solving  and  Adolescent  substance  use, Behavior  Therapy , 40,93-101

   

  -La Greca,A,M.,& Stone, W,L.(1985).Behavioral In N.Schneidermax & J.T.Tapp(Eds). Behavioral medicine the biopsyhosocial 

  approach.Hillsdale,NI:Erlbaum. 

   

  -Mardani,A.,Daniali,M.,Mardani,S.,Khajavi,Y.(2011).Knowledge of  Life Skills and  its Relationship with Mental Health in  Iranian  University Students.European  Journal  of  social .25(4):489-505.

   

   

  -McTavish,Sandra.(2000).Life Skills:Activities  for  success  and well being .New York :Lippincott  Williams  & Wilkins.

   

  Monkong,L.,Pongpanich,S.,Viwatwongkasem,C.,Chantavanich,S.,Wopiromsarn,Y.,Katz, L.S.(2009).The effectiveness  of  program developed  from cognitive experiential  self-thory and life skills technique on adolescent coping with stress.Nepal Medical College journal,11(4),225-8

   

   

  -Morokoff,P.J.& Gilliland,R (1993).Stress, Sexual Functioning, and marital Satisfaction.Journal of sexual Research,30,1,43-53.

   

  -Picklesimer.B.K,Hooper.D.R.etal(1998)."Life skills, adolescene  and  career  choices".journal  of mental  health  counseling ,20(3),11-279.

  -Rogers, K.B,(1987).Using current research  to make "good" decisions  about  grouping.NASSP  Bulletin,82,38-46.

   

   

  -Selda,K & Ulku,T .(2009).Impactof autistic children on the lives of Mothers.Procedia social and behavioral scinces ,1,2374-2540.

   

  -Schieve,L.A.,Blumberg,S.J.,Rice,C.,Visser,S.N.,& Boyle,C.(2007).The relationship between autism and parenting stress,pediatric,1,114-121.

   

  - Torora,G.J.,& Grabowski,S.R.(1993).Principles of anatomy and  physiology(7thed).New York:Harper Collins.

   

  -Turner,N.E, Macdonald,  J. &  Somercst, M .(2008).Life  skills, Mathematic  all  reasoning  and  critical thinking :Acurrical  for  prevention of problem  gambling.Joumal  of  Gambling  studies, Newyork, 24(3),PP.367-380.

   

  -Victoria,  W, Karina, W, &  Rainer,K.S.(2009).The  life  skills  and program  TPSY:Positive  influences  on  school  bonding  and  prevention  of  substance  misuse .Journal  of Adolsccence ,32(6).Pp.1391-1401.

   

  -wilburn  VR,   smit DE.stress,self-esteem and  suicidal  ideation  in  late  adolescents.    Adol.2005;40(157):33-45

   

  -Wingert, S.(2010).Social Determinants  of Mental  Health and well-Being  Aboriginal peoplesin  Canada.Athesis  submitted in partial  Fulfillment  of  the  Requirmerts  for  the Degree of Doctor of philosophy.The  university of  philosophy. The  university  of  westeren  Ontario.London,ontarrio,canadn.

   

  Wu,T.f.;custer,R.L.&Dyrenfurth,m.(1996).Technological  and  personal –

  Problem  solving   styles ;is  ther  a  difference ?jornal .F tech nology  education,7.2

   

  -Ramesht,M.,Farshad,C.(2009) Study of  Life skills truining in prevention  of drug  abuse in student.Third seminar of  students mental health.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حل مسئله مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده هدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93 تشکیل دادند. برای انتخاب ...

مقدمه روان شناسان در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات به اين نتيجه رسيده اند که بسياري از اختلالات و آسيب ها در ناتواني افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خويش ، عدم احساس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته روان شناسی(M.A) گرایش:بالینی هدف آموزش و پرورش تعلیم و تربیت و شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادهای انسان با برنامه‌های سنجیده است، این امر مستلزم شناسایی و پی بردن به کم و کیف آنهاست، از دیرباز مشاوران نقش حساس و موثری در این زمینه داشته اند، لذا هدف اصلی این پژوهش تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی،هویت فردی ، و بهداشت ...

پيشگفتار نوجوانان دلي پاک و روحي پرشور دارند . آنان در حساسترين و بحراني ترين دوران زندگي خود به سر مي برند و نيازمند هدايت ، حمايت و همدلي اند. نوجوان نهال نو  رسيده اي است که براي رشد و بال

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت آموزشی M.A)) چکیده: هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایه ششم شهر بندرعباس بوده است.این پژوهش به روش شبه تجربی و استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و گروه آزمایش صورت گرفت.جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر بندرعباس در سال تحصیلی 93-92 بوده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته­ی برنامه ریزی درسی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت بود به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرودشت بوده که با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته علوم تربیتی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره راهنمایی می باشد. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از 1- پرسشنامه خود متمایز سازی (DSI-R) یونسی. 2- پرسشنامه تعارض والد – فرزند موری ای- اشتراس. 3- پرسشنامه مسئولیت پذیری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی استفاده شده است.نمونه آماری258 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی94-93 می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای ...

ثبت سفارش