پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

word 920 KB 30080 75
1392 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  شواهد بسیاری دلالت برکاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص گرا در روابط کنشگران در تمام سطوح در ایران دارد. از سویی مسئله اعتماد اجتماعی در دانشگاه به عنوان محیطی که افراد از گروه ها، با فرهنگ های مختلف را در خود جای داده است، ضرورت وجود اعتماد به عنوان چسب پیوند دهنده این گروه های مختلف اهمیت دو چندانی می یابد.لذا سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که نگرش دانشجویان بومی به غیربومی چگونه است و این نگرش چه تاثیری بر اعتماد بین این دو گروه از دانشجویان دارد؟در پی دستیابی به پاسخ سوالات تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس  با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین نگرش دانشجویان بومی به غیر بومی و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود دارد. همچنین بین روابط چهره به چهره و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود دارد اما بین میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان بومی و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود ندارد.

   زندگی در فضای دانششجویی و دانشگاهی پر است از اتفاقات و رویدادهای مختلف به عنوان یک دانشجوی جامعه شناسی همواره شاهد دوست یابی ها و گروه های دوستی مختلف بودم. در سر کلاس، در بوفه در زندگی خوابگاهی و ... ولی با دقت در نحوه و ماهیت این گروه های دوستی متوجه شباهت های و وجوه افتراق خاصی می شدم نه در همه گروه های دوستی دانشگاه و عمدتاً در اکثر آنها نوعی تقسیم بندی ویژه ای وجود داشت، ظاهراً در دانشگاه ما هر کسی با هر کسی دوست نمی شد مثل تمام عرصه های و شوون زندگی اجتماعی. اما به تدریج دریافتم که عامل مهمی چون بومی بودن یا نبودن در تشکیل گروه های دوستی تاثیرگذار می باشد. تاثیر این متغیر سوای متغیرهایی چون قومیت و هم زبانی و همشهری بود. لذا اولین سئوال ذهنی من که مرا در نهایت با مشورت استاد راهنما به موضوع کنونی کشاند همان نگرش دانشجویان بومی به غیر بومی و بالعکس بود. بر این اساس می توان گفت که سوال اغازین تحقیق من که موضوع رساله را شکل داده این است که نگرش دانشجویان بومی به غیربومی چگونه است و این نگرش چه تاثیری بر اعتماد بین این دو گروه از دانشجویان دارد؟

  1.1       مقدمه

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در سال 1363 تأسیس شد و فعالیت خود را با دو رشته در مقطع کاردانی آغاز نمود. توسعه کیفی دانشگاه از سال 1387 در کنار توسعه کمی آغاز و توجه به توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی ،تحقیقات و پژوهشی،افزایش تولیدات علمی، ارتقاء کیفیت با هدف رقابت با دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی دنبال شده است. در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به عنوان بزرگترین مجتمع آموزش عالی استان می باشد که تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس بالغ بر 11000 نفر می باشد.[1] افزایش جمعیت ناشى از مهاجرت دانشجویان غیر بومی به شهر بندرعباس بدنبال خود آسیبها و فرصتهایى را فراهم نموده است که یکى از این آسیبها کاهش اعتماد اجتماعی بین دانشجویان بومى و غیربومى دانشگاه مى باشد.

   

   

  1.2       پیشینه تاریخی موضوع

  به لحاظ نظری باید گفت که مفهوم اعتماد اجتماعی  به عنوان مهمترین بعد سرمایه اجتماعی بصورت مستقیم وغیر مستقیم و از زمان شکل گیری جامعه شناسی مورد توجه بوده که خود بیشتر ناشی از توجه به مساله نظم اجتماعی و توسعه اجتماعی بوده است. به نحوی که اعتماد، نظم، همبستگی در اندیشه کلاسیکهای جامعه شناسی مانند دورکیم، وبر، تونیس، مهمترین مفاهیم بوده است(چلبی، 1375).

  در دهه های اخیر نیز اعتماد اجتماعی، با طرح مفهوم سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. سابقه

  امروزین خود مفهوم سرمایه اجتماعی نیز به 80 سال پیش و در نوشته های لیداجی هانیفان سرپرست وقت مدارس ویرجینای آمریکا بر می گردد. و جیمز کلمن(1988) برای ا ولین بار این مفهوم را در آمریکای شمالی وارد عرصه سیاسی کرد. تلاشهای وی دراروپا توسط پاتنام پیگیری شد.(الوانی، 1381 ) و امروزه با توجه به اهمیت یافتن این مفهوم در سامان زندگی جدید بسیار مورد توجه قرار گرفته به نحوی که شاهد موج عظیمی از اندیشه ها و پژوهشها در این زمینه هستیم که بیشتر ملهم از پژوهشهای اندیشمندان متاخر مانند کلمن، پاتنام، زتومکا، سلیگمن، اینگلهارت، پاکستون، گیدنز، فوکویاما، گریشام، بوردیو و دیگران است. به نحوی که در مطالعه جهانی ارزشها و اعتماد اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته (wvs) نگرشها است.

  محققان مختلف از دیدگاه های گوناگونی به مسأله  اعتماد نگریسته اند و به تبیین و توضیح دلایل اعتماد، تقویت و ارتقای آن، تبعات و تأثیرات کاهش و تضعیف آن پرداخته اند. در این میان برخی همچون فوکویاما بیشتر به جنبه های اقتصادی توجه داشته اند؛ و برخی دیگر مانند پاتنام به ابعاد سیاسی آن پرداخته اند و جامعه شناسانی چون چون گیدنز به ابعاد جامعه شناختی آن توجه بیشتری داشته اند. در جدول زیر سعی شده ارا اجمای محقیقن مشهور اعتماد اجتماعی آورده شود این جدول نشانگر پویایی هایی است که نظریه پردازان مختلف در تبیین این مفهوم بدست داده اند.

  در فصل دوم به طور مفصل نظریات اندیشمندان مختلف را در خصوص اعتماد اجتماعی ذکر خواهیم کرد و مشاهده خواهد شد که این مفهوم از چه ابعاد مختلفی مورد بررسی و نظریه پردازی واقع شده است.

   

  1.3       بیان مساله

  لوئیس ورث معتقد است بزرگی یک جامعه باعث افزایش تنوع درجمعیت می شود. هرچه جمعیت بزرگتر باشد جدایی‌های فضایی بر مبنای نژاد، قوم و منزلت بیشترخواهد شد، تفکیک فضایی در شهر باعث سست شدن پیوندهای همسایگی و احساساتی می شود که جوامع کوچک از آن برخوردارند. ضعیف شدن این پیوندها باعث تقویت رقابت و ضرورت حضور نظارت رسمی می گردد(ممتاز:1379: 139-140)

  جرج زیمل نیز با رویکردى روانشناختى نسبت به روحیه کسانى که در شهرهاى بزرگ زندگی می کنند معتقد است در کلان شهرها گروههاى وسیع و متعددى در حال فعالیت و کنش و واکنش هستند لیکن هدف آنها سودجویى و انگیزه‌هاى فردى است.(توسلى: 1370: 72)

  "بزرگی یک جامعه" پدیده های دیگری را نیز به دنبال دارد، محدود شدن روابط خارجی؛ به این معنی که در گروههای بزرگ افراد یکدیگر را به خوبی نمی شناسند یا تنها بخشی از شخصیت یک فرد را می شناسند که با آن در تماس هستند. آشنایی‌های صمیمی کم می شود و تماسهای اجتماعی بریده بریده می گردد. کنشهای متقابل در گروههای بزرگ ابزاری می شود، یعنی افراد بر مبنای اهداف خاص با هم کنش دارند. این خصایص باعث می شود که روابط سطحی زودگذر و توام با گمنامی باشند. درحالی که فرد در این نوع روابط میزانی از آزادی، از قیود روابط شخصی و عاطفی پیدا می کند اما ازطرف دیگر پیمانهای خود بخود و احساس تعلق و وابستگی و مشارکت نزدیک را از دست می دهد. زندگی و کار در کنار جمعی بزرگی که هیچ نوع پیوند احساسی و عاطفی ندارند، در ضمن حس رقابت و استثمار متقابل را افزایش می دهد. در عین حال باعث یک نوع دیدگاه نسبی گرا و متحمل می گردد، که مبنای پیدایش عقلانیت در جامعه شهری است. اما زندگی جدای افراد از یکدیگر باعث احساس آنومی و بی سازمانی شخصیتی می گردد.(ممتاز، 1379: 140) "تراکم" نیز مورد توجه ورث بوده است و از جمله خصایص منطقه شهری به حساب می آید. در شرایط جمعیت متراکم نیاز به تخصصی شدن و تمایز یافتگى بیشتر می شود و پیچیدگی ساخت اجتماعی هم به همان ترتیب افزایش پیدا می کند تماس‌های نزدیک تعداد بی شمار فاصله را در روابط اجتماعی افزایش می دهد.( همان: 141-140)

  شواهد بسیاری دلالت برکاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص گرا در روابط کنشگران در تمام سطوح در ایران دارد. لذا اعتماد را می توان موضوع کانونی و تاثیر گذار بر سایر مسایل جامعه شناسی معاصر کشور قلمداد کرد. (آراسته، 1388: 104)

  زتومکا بر مبنای ابعاد سه گانه اعتماد، سه نوع علامت را برای اعتماد مطرح می کند: به نظر او اعتماد به عنوان یک رابطه، اعتماد کردن مبتنی بر برآوردی است که ما از قابلیت دیگران داریم و در این حالت ممکن است قابلیت اعتماد بازتابی از دیگران باشد که به عنوان عاملی ذهنی در برآوردن اعتماد مطرح شود. این نشانه اعتماد یک ماهیت معرفت شناختی دارد؛ در این موارد اطلاعات معینی از اعتماد شوندگان در دست اعتماد کنندگان وجود دارد که ممکن است درست یا غلط، راست یا دروغ باشد. بنابراین احتمال اعتماد بجا و مناسب بستگی به میزان و تنوع اطلاعات درستی دارد که از دیگران به دست می آید. بدون چنین برداشتی اعتماد کورکورانه است و خطر از دست دادن اعتماد بالاست (کاوسی، 1385).

  به طور مشابهی از لحاظ بعد فرهنگی نیز مبنای اعتماد شجره شناختی است. هر چند که در سطوح متفاوتی به اعتماد یا بی اعتمادی که به وسیله قواعد فرهنگی احاطه شده است تشویق می شویم. ما ممکن است به فشارهای اجبارآور فرهنگ گردن نهاده و از درخواست های فرهنگی در مورد اعتماد یا بی اعتمادی اطاعت کنیم بدون اینکه برآوردی از قابلیت اعتماد دیگران داشته باشیم، یا از تمایلات اعتماد آمیز خود حرفی در میان باشد. فرهنگ اعتماد ممکن است فشار کافی برای اعتماد به دیگران به بار آورد در حالی که فرهنگ بی اعتمادی ممکن است رفتار بی اعتمادی را سبب شود. اما فرهنگ خدادادی نیست بلکه ته نشست هایی از تجربه جمعی از لحاظ تاریخی انباشت شده یک جامعه، اجتماع یا گروه اجتماعی خاصی می باشد ؛ پس در این مورد نشانه های اعتماد ویژگی شجره ای دارند، اما بیشتر جمعی و تاریخی اند تا اینکه بیوگرافیک باشند( قانعی راد و حسینی، 1384)

  تفاوتهاى فرهنگى ما بین دانشجویان بومى با دانشجویان غیر بومى ساکن در بندرعباس هرچند تحت تاثیر مولفه هایى همچون یکسان سازى فرهنگى (که ناشى ازتاثیر پذیرى از رسانه هاى داخلى وخارجى و تبادل فرهنگى می باشد) نسبت به گذشته تعدیل شده است اما با این حال این تفاوتهاى فرهنگى در بطن خود تکثیر کننده نگرشها و تصورات قالبى در بین دو گروه از دانشجویان است. از این رو کاهش پیوندهای اجتماعی بین افراد و افزایش فاصله اجتماعی بین آنان می تواند با کاهش اعتماد اجتماعی بین آنها همراه گردد. در این تحقیق بر آنیم تا تاثیر نگرش دانشجویان بومی به دانشجویان غیر بومی بر میزان اعتماد اجتماعی آنان را بررسی نمایم.

  1.4      اهداف تحقیق

  1.4.1     هدف کلی

  بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به دانشجویان غیر بومی و تاثیر آن بر اعتماد

  1.4.2     اهداف جزیی

  تعیین میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرعباس

  شناخت رابطه عوامل زمینه ای (مانند سن، جنس، تحصیلات و ...) با میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی  واحد بندرعباس

  بررسی میزان حس ظن در بین دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرعباس

  بررسی میزان دگر خواهی در بین دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرعباس

   

  1.5      اهمیت و ضرورت تحقیق

  محور اساسی و تکیه گاه روابط اجتماعی بطور عام و در سازمان ها بطور خاص روابط گروه های کوچک با بزرگ متفاوت است. اعتماد باعث می شود که افراد در روابط اجتماعی خود با دیگران هر گونه بدگمانی را کنار گذاشته و روابط صمیمانه ای را برقرار کنند، که بدون اعتماد چنین روابطی شکل نمی گیرد. برعکس بی اعتمادی باعث سوء ظن نسبت به دیگران و ضعف اعتماد به نفس در افراد می شود و نتیجه این بی اعتمادی اختلال در روابط و عدم شکل گیری همکاری های جمعی است. در گروه های ثانویه و نیمه رسمی نیز هر چه اعتماد بیشتر باشد، افراد به طور موثرتری با همدیگر ارتباط برقرار کرده و همکاری بهتر و پایدارتری را با همدیگر خواهند داشت.

  کارکردهای اعتماد برای اجتماعات گسترده تر که شامل گروه ها، انجمن ها، سازمان ها می شوند به موارد زیر تاکید شده است :

  الف )مردم آویزی، مشارکت با دیگران در اشکال مختلف انجمنی مورد تشویق قرار گرفته و در نتیجه شبکه حلقه های بین فردی غنی تر شده و حوزه های تعاملی گسترده تر می شود و صمیمیت بیشتری برای برخورد ما بین افراد به دست می آید.

  ب)اعتماد به ارتباطات سرعت می بخشد و علایم انکار تکثرگرایی را از بین می برد که مانع کار جمعی می باشند.

  ج)اعتماد ظرفیت تحمل و پذیرش غریبه ها و شناخت مشروعیت تفاوت های فرهنگی سیاسی را افزایش می دهد.

  د)فرهنگ اعتماد، پیوستگی فرد به اجتماع را قوی تر می کند و به پیدایی احساس هویت کمک کرده و سبب انسجام گروهی می شود.

  ه)زمانی که فرهنگ اعتماد وجود دارد هزینه های مبادلاتی به صورت معنی دار پایین آمده و شانس همکاری افزایش می یابد .(آراسته 1388)

  1.6                                                                                                تعریف مفاهیم و اصطلاحات

  نگرش: نوعى احساس مثبت یامنفى نسبت به چیزها، افراد وحوادث معین که دربرگیرنده ارزیابى  مطلوب یا نامطلوب از آنها باشد.(برکوییتز: 1383: 239)

  اعتماد: اعتماد را به عنوان اطمینان یا اتکا به نوعی کیفیت، یا صفت و یا اطمینان به حقیقت عبارت یا گفته‌ای توصیف می کند. به اعتقاد وی مفهوم اطمینان و اتکا با هم مرتبط می باشند(گیدنز، 1377 : 37)

  مشارکت اجتماعی: را میتوان فرآیند سازمان یافته‌ای دانست که افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن هدفهای معین و مشخص، که منجر به سهیم شدن در منابع قدرت می‌گردد، تعریف کرد. نمود این مشارکت وجود نهادهای مشارکتی چون انجمنها گروهها، سازمانهای محلی و غیردولتی هستند(ازکیا و غفاری به نقل از سفیری، 1388: 5)

  روابط چهره به چهره: منظور میزان روابز رو به رویی است که دانشجویان بندرعباسی با دانشجویان غیر بومی دارند.

  دگرخواهی: منظور نوع دوستی فرد می باشد.

  دانشجوی بومی: در این پژوهش به دانشجویی اطلاق می شودکه درشهر بندرعباس و یا یکى از شهرستانهاى استان متولد شده و در زمان انجام تحقیق دربندرعباس ساکن بوده است

   

  [1] - http://www.iauba.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=159

   

 • فهرست:

   

   

  1       فصل اول. 8

  1.1       سئوال آغازین.. 9

  1.2       مقدمه. 9

  1.3       پیشینه تاریخی موضوع. 10

  1.4       بیان مساله. 11

  1.5       اهداف تحقیق.. 13

  1.5.1          هدف کلی.. 13

  1.5.2          اهداف جزیی.. 13

  1.6       اهمیت و ضرورت تحقیق.. 14

  1.7       تعریف مفاهیم و اصطلاحات... 14

  فصل دوم. 16

  1.8       ادبیات تحقیق.. 17

  1.8.1          تحقیقات داخلی.. 17

  1.8.2          تحقیقات خارجی.. 20

  1.9       مبانی نظری تحقیق.. 21

  1.9.1          اعتماد در آرای جامعه شناسان. 21

  1.9.2          توکوویل.. 22

  1.9.3وبر   22

  1.وبر    22

  1.9.4زیمل    23

  1.9.5پارسونز   23

  1.9.6لاهمن     23

  1.9.7مورتن دویچ.. 24

  1.9.8اریکسون    24

  1.9.9جانسون    24

  1.9.10چلبی     24

  1.10        نظریه اعتماد در سه سطح خرد، میانه و کلان. 26

  1.10.1جیمز کلمن  (سطح خرد) 26

  1.10.2آنتونی گیدنز  (سطح میانه) 28

  1.10.3فرانسیس فوکویاما  (سطح کلان) 35

  ii.نظریات مرتبط با 36

  iii.جمع بندی   36

  1.11        چارچوب نظری.. 37

  1.12        سوالات تحقیق.. 38

  1.13        فرضیات... 39

  فصل سوم. 40

  1.14        روش تحقیق.. 41

  1.15        تکنیک تحقیق.. 41

  1.16        جامعه آماری.. 45

  b.         قلمرو. 45

  i.          جامعه آماری.. 45

  ii.            نمونه تحقیق.. 45

  iii.            روش نمونه گیری.. 45

  iv.           حجم نمونه. 45

  2       فصل چهارم. 46

  2.1       سیمای  پاسخگویان. 47

  2.1.1          جنسیت... 47

  2.1.2          سن پاسخگویان. 47

  2.1.3          مقطع تحصیلی.. 48

  2.1.4          دانشکده 48

  2.1.5          ترم تحصیلی.. 49

  2.1.6          وضعیت تاهل.. 50

  2.1.7          مذهب... 50

  2.1.8          شهر محل تولد. 51

  2.1.9          اشتغال. 51

  2.1.10        درآمد. 52

  2.1.11        تحصیلات والدین.. 52

  2.1.12        شغل پدر. 53

  2.1.13        درآمد ماهانه پدر. 53

  2.1.14        تعداد اعضای خانواده 54

  2.2       توصیف  متغیر وابسته. 55

  2.2.1          اعتماد به فامیل.. 55

  2.2.2          اعتماد به همسایه. 55

  2.2.3          اعتماد به دانشجویان همشهری.. 56

  2.2.4          اعتماد به دانشچویان غیر بومی.. 56

  2.2.5          مقایسه میزان ابعاد اعتماد دانشجویان. 57

  2.3       متغیرهای مستقل.. 58

  2.3.1          نگرش به دانشجویان غیربومی.. 58

  2.3.2          روابط چهره به چهره 59

  2.3.3          دگرخواهی.. 59

  2.4       بررسی روابط دو متغیره 60

  2.4.1          تست مستقل بین جنس و اعتماد به دانشجویان غیر بومی اجرای.. 60

  2.5       همبستگی بین متغیرها 61

  2.6       رگرسیون چند متغیری.. 61

  2.7       آزمون فرضیات... 63

  3       فصل پنجم. 65

  3.1       پیشنهادات... 68

  3.1.1          پیشنهادات پژوهشی.. 68

  3.1.2          پیشنهادات کاربردی.. 68

  4       فهرست منابع. 69

   

  منبع:

   

  1       فهرست منابع

  حاج زمانی، محمد ، فرآیند سرمایه اجتماعی در چشم انداز توسعه پایدار جامعه ، مجموعه مقالات همایش منطقه ای سرمایه اجتماعی چالش ها و راهکارها، معاونت پژوهشی . دانشگاه آزاد دهاقان،( 1386)

  اخلاقی پور منصور،  1388بررسى جامعه شناختى فاصله اجتماعى بین شهروندان بومى  با اقلیتهاى غیربومى  درشهربندرعباس، پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، سال هشتم، شماره 5 و 6

  اخلاقی پور منصور،1379، بررسى نگرش شهروندان بومى بندرعباس نسبت به غیربومیها وتاثیر آن بر میزان مشارکت اجتماعى، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

  اسلوین،جیمز( 1380 ).اینترنت و جامعه.ترجمه عباس گیلوردی و رادباوه.تهران: نشر کتابدار،

  امیر کافی، مهدی( 1380 ).اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن. نمایه پژوهش شماره 18

  امیری، مجتبی(1374)، پایان تار یخ و بحران اجتماعی، بازشناسی اند یشه های فوکویاما، اطلاعات سیاسی  اقتصادی، شماره 97

  انتظاری اردشیر,پناهی محمدحسین،1386، رابطه تصور باز بودن ساختاری با گرایش به گروه های مرجع غیر بومی: مقایسه ای بین محیط های واقعی و مجازی، پاییز و زمستان 1386; -(38-39):91-132 فصلنامه علوم اجتماعی 

  انعام، راحله(1380) بررسی اعتماد بین شخص ی در میان روستا ییان شهریار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.

  آراسته حمید رضا، 1388، ارزیابی سطح اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای کشور (نمونه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران) پژوهش نامه علوم اجتماعی ، سال سوم/شماره دوم/ تابستان88

  برکویتز،لئونارد، روانشناسى اجتماعى ترجمه حسین فرجاد وعباس محمدى اصل،تهران: انتشارات اساطیر، چاپ دوم1383

  توسلى،غلامعباس،جامعه شناسى شهرى، تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور،چاپ اول: 1370

  چلبی، مسعود، تحلیل شبکه در جامعه شناسی، فصلنامه علوم اجتما عی،1373، شماره3

  چلبی، مسعود، جامعه شناسی نظم؛ تحلیل و تشریح نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی،1375

  روشه، گی، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه عبدالحسین نیک گهر ،تهران، موسسه فرهنگی تبیان،1376

  ریتزر، جرج، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی تهران انتشارات علمی،1373

  عباس زاده، محمد 1384،بررسی عوامل موثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکتری دانشگاه تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تبریز

  عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ سوم، تهران: امیر کبیر،1369

  فروتن یعقوب، 1391، بررسی اجتماعی و جمعیت شناختی مناسبات هویت و مهاجرت،13-31، مطالعات ملی

  فوکویاما، فرانسیس، پایان نظم؛ سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران: جامعه ایرانیان، 1379

  قانعی راد، محمد امین ؛ و حسینی، فریده( 1384 ). ارزش ها، شبکه روابط و مشارکت در سازمان های غیردولتی.مجله جامعه شناسی ایران.دوره ششم، شماره 3، پاییز

  کاوسی، اسماعیل 1385، طراحی و ارایه الگوی اندازه گیری سرمایه اجتماعی. پایان نامه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  کلمن، جیمز، بنیاد نظریه­های اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران :نشر نی، 1377

  کمالی، افسانه، مطالعه تط بیق ی اعتماد اجتماعی در دو حوزه فرهنگ و سیاست با تا کید بر سازمان های تخصصی، پایان نامه دکترای جامعه­شناسی،. دانشگاه تهران، 1382

  گیدنز، آنتونی، پیامدهای مدر نیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران : نشرمر کز، 1377

  گیدنز، آنتونی، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران : نشر نی، 1378

  ممتاز، فریده،« جامعه شناسی شهری »   نشرتهران، 1379

  ورسلی ، پیتر ، نظم اجتما عی در نظریه­های جامعه­شناسی، ترجمه سعید معیدفر، تهران: تبیان، 1378

   

  Alesina, A. and E. La Ferrara (2000), "The determinants of trust ", NBER Working Paper, No.7621.

  Castelfranchi, Cristiana. Rahino, falcon(2003)social trust: a cognitive approach. National research council- Italy.

  Raiser, M.,c.Haerpfer, T. Nowotny and C. Wallace(2001), social captal in transition : A first look at the evidence, working

  Adler, PauL.S&Seok-woo kwon(2002)."Social Capital: Prospects for a new Concept".Academy of management Review; Vol. 27.No1; pp: 17-40.

  Reissman, L. (1970). The Urban Process New York: The Free Press.

  Wirth, L. (1964). Urbanism as a way of life, P. K. and Reiss, A. J. (eds), Critics and society New York: The free. PP.46.64

  Cohen ,D. and Prusak, L(2001).In good company: how social capital make organizations work

  Coleman, J, » Foundation of Social Theory”; Cambridge, MA: Harvard press, 1990.

  Erikson. Erik H. "Childhood and Society". (Harmomndsworth: Penguin. 1965).

  Fukuyama, F. (1999, "Social capital and civil society ", The Institute of Public Policy, George Mason University.

  Fopx. Alan. "Beyond Contrct". (London: Febr. 1974).

  Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and Creation of Prosperity (New York: Free Press, 1995) ; Hamish Hamilton, as quoted in "Cultural Explanations; The Man in the Baghdad Cape". The Economist (Nov. 9th, 1996).

  Jhonson, David,”Reaching Out: Interpersonal effectiveness and Self- actualization”, Boston, Allyn and Bacon, 1993.

  Miztal, Barbara A,”Trust in Modern Societies”. Polity press, 1996.

  Myrowitz. Joshua. "No Sense of Place", Oxford: Oxford University Press.1985.

  Putnam, R.D. (2000).“Bowling alone: the collapse and revival of American community”.Simmon & Schuster

  Simmel. Georg. "The Philosophy of Money (London: Routledge. 1978)


موضوع پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, نمونه پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, جستجوی پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, فایل Word پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, دانلود پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, فایل PDF پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, مقاله در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, پروژه در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, پروژه درباره پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

پاپان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی گرایش عمومی چکیده پژوهش حاضر به منظور ساخت و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی انجام گرفته است. برای ساخت این آزمون تمام آزمون­های مربوط به سازگاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و بعد از انجام مصاحبه با تعدادی از دانشجویان و حذف و تغییر تعدادی از سؤال­ها و تأیید روایی محتوایی و روایی صوری توسط استادان روان­شناسی ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (گرایش آموزش کودکان) مقدمه: توجه به وضعیت تحصیلی در راس برنامه های توسعه آموزشی یک کشور قرار دارد. هدف موسسات آموزشی، افزایش موفقیت تحصیلی است که یک شاخص واقعی برای اهداف آموزشی است. بررسی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی مولفه های شناختی اجتماعی موثر بر آن از جمله هویت یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه: حرفه ای گری به عنوان هسته مرکزی حرفه دندانپزشکی توجه ویژه‏ای را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. با این حال تا کنون هیچ مطالعه ای در ایران در جهت ارزیابی وضعیت کنونی حرفه‏ای‏گری در دندانپزشکی و تلاش برای ارتقای آن انجام نگردیده است. هدف از این مطالعه بررسی درک دانشجویان سالهای مختلف دندانپزشکی از مفهوم حرفه‏ای‏گری است. ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.A» مديريت دولتي گرايش مالي تابستان  1391 چکيده امروزه، تقريباً تمام کساني که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جا

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار چکیده بهبود مداوم فرآیندها از جمله اهدافی است که امروزه تمام صنعت‌ ها به دنبال آن هستند. در این راستا مدل یکپارچه بلوغ/توانمندی(CMMI) با ارائه یک چارچوب موثر، بیش از دو دهه است که در سطح بین المللی مطرح شده است. مدیریت پیکربندی (CM) یکی از نواحی فرآیندی پشتیبان در مدل CMMI است که در این تحقیق جهت رفع برخی از مشکلات در ...

مددکاری اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده : توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی اجتماعی آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب می‌شود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته توسعه روستائي (M.SC) 1386 چکيده : پس از انقلاب اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است در اين راستا فعالتيهاي

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

ثبت سفارش