پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران

word 2 MB 30081 165
1392 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۶,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

   

  چکیده

  با توجه به گستردگی و تنوع مسائل و مشکلات جوامع، ناگزیر دولتها از سازمانهای مردم نهاد طلب یاری نمودند تا بلکه بتوانند با کمک یکدیگر تا حدی این مسائل و مشکلات را حل کنند. از جمله این موارد می‌توان به عدم توانمندسازی کودکان خیابانی در جامعه اشاره کرد که با توجه به جایگاه کودکان در جامعه به عنوان آینده‌سازان جامعه، در این تحقیق سعی می‌شود تا به بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی پرداخته شود.

  جامعه آماری این پژوهش متشکل از دو سازمان مردم نهاد در حوزه کودکان خیابانی(خانه کودک ناصرخسرو و خانه کودک شوش) است که با روش پیمایشی و به مدد آزمون‌های آماری همچون آزمون Levene و ضریب همبستگی پیرسون به مطالعه این رابطه پرداخته‌ام. در این پژوهش از تئوری منابع و تئوری‌های توانمندسازی شامل آلسوپ و هینسون، نایلا کبیر، فریدمن، روچا و رولاند استفاده گردید.

  طبق نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌های آماری 200 پرسشنامه از کودکان خیابانی 7 تا 18 سال، عملکرد دو سازمان مردم نهاد خانه کودک ناصرخسرو و خانه کودک شوش را در چهار بعد خدمات حمایتی، بهداشتی، آموزشی و اشتغال‌زایی(متغیرهای مستقل) بر توانمندسازی کودکان خیابانی(ابعاد توانمندی روانی و توانمندی اجتماعی) بررسی گردید و یافته‌های پژوهشی نشان داد که بین میزان ارائه خدمات حمایتی، بهداشتی، آموزشی و اشتغال‌زایی و توانمندسازی کودکان خیابانی همبستگی وجود دارد همچنین در مقایسه این دو موسسه، فرضیه تفاوت بین دو سازمان در ارائه خدمات حمایتی و تأثیر آن بر توانمندشدن کودکان خیابانی رد شد ولی تفاوت بین دو سازمان در ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و اشتغال‌زایی و تأثیر آن بر توانمندسازی کودکان خیابانی تأیید شد.

  واژگان کلیدی: توانمندسازی، کودکان خیابانی، ارزیابی عملکرد، نقش مددکار اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد(NGOs).

  مقدمه

  یکی از آسیب‌های جدی که جامعه ما را تهدید می‌کند گسترش روزافزون کودکان خیابانی است. کودکان خیابانی به عنوان یکی از پدیده‌های آسیب‌زای اجتماعی، خود معلول عوامل بیشماری از جمله عامل بیولوژیکی (مانند کم‌توانی‌های جسمی، ذهنی و حرکتی)، عامل خانواده (به عنوان مثال، ازدواج ناموفق، روش‌های نادرست تربیتی، فقر اقتصادی، اذیت و آزار کودکان، وجود خانواده از هم‌گسیخته و نابسامان، بی‌سوادی و فقدان مهارت والدگری، فقدان حمایت‌های عاطفی از کودکان، وجود تبعیض)، عامل اقتصادی و اجتماعی در سطح کلان (مانند تضاد و شکاف طبقاتی در جامعه، سوء مدیریت‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی و اجتماعی، فقدان یا ضعف نهادهای حمایتی، مهاجرت، حاشیه‌نشینی)، حوادث سیاسی و طبیعی (مانند جنگ‌ها، انقلابات، بروز خشکسالی، سیل) است با این حال باید به این نکته توجه داشت‌که پدیده کودکان خیابانی و دیگر آسیب‌های اجتماعی تهدیدکننده زندگی آنان، پدیده‌های تک‌سببی نیستند و ریشه در نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دارند و دارای حالتی تلفیقی هستند.

  بعد از توجه به عوامل بروز این پدیده، توجه به حمایت از حقوق کودکان به ویژه کودکان خیابانی و بخصوص کودکانی که در معرض آسیب‌های ناشی از بحران‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند وظیفه‌ای است انسانی-اجتماعی که برعهده یکایک افراد، سازمان‌ها و نهادهاست. در این راستا اهمیّت سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه این کودکان فعالیت می‌کنند دوچندان است. بی‌تردید بدون توجه به توانمندسازی کودکان و سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در امر آموزش، بهداشت، اشتغال و ارتقای سطح زندگی آنان امیدی برای دستیابی به دنیایی بهتر وجود ندارد.

   

  1- 2 بیان مسأله

  رشد سریع جمعیت و افزایش فزاینده شهرنشینی به دلیل تغییرات ذاتی که در خود دارد، به گسترش آسیبهای اجتماعی بخصوص در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم برنامه‌ریزی کارآمد و صحیح منجر می‌شود. این آسیبها را می‌توان شامل تمامی پدیده‌هایی از قبیل جرم، جنایت، فقر و ازدیاد جمعّیت دانست. یکی از عمده‌ترین اقشاری که در این زمینه آسیب جدی را می بینند کودکان هستند که در این بین از آسیب‌پذیرترین آنها که با رشد سریع جمعیت و افزایش فزاینده شهرنشینی(که با مهاجرت به شهرهای بزرگ و رشد حاشیه‌های شهری همراه بوده است) افزایش یافته است و مسائل و مشکلاتشان تبدیل به آسیب اجتماعی جدی شده است، کودکان خیابانی هستند. به طوری که بسیاری از کارشناسان و دولتهای جهان بر این باورند که پدیده کودکان خیابانی یکی از اصلی‌ترین چالشهای پیش روی جهان است (اقلیما، 1388: 239). کودکان خیابانی طیف وسیعی از آسیب‌پذیرترین و محروم‌ترین کودکان و نوجوانان هستند که به علل اجتماعی و محیطی فرآیند رشد، کفایت و کیفیت زندگی آنها با نواقص، تأخیرها و تهدیدات اساسی همراه است. روابط این کودکان با خانواده و نهادهای اجتماعی و تربیتی مختل شده و به روابط طرد کننده، اقتصادی، آزاردهنده و استثماری تبدیل شده است(سبحانی، 1379: 130).

  بررسی آمارها در این زمینه بیش از پیش عمق این آسیب اجتماعی را نشان می‌شود. گفته می‌شود که «تعداد کودکان خیابانی در سراسر جهان به 145 میلیون نفر می‌رسد. این رقم اگر با احتساب کودکان کار مدنظر قرار گیرد به بیش از 250 میلیون کودک می‌رسد که بیشتر آنها در قاره‌های آسیا و آفریقا زندگی می‌کنند. گزارش بعضی سازمانها و نهادهای فعال در زمینه کودکان خیابانی نیز نشان می‌دهد که در سال 2004 حدود 218 میلیون کودک کار شامل مشاغل خانگی و موارد مشابه آن ثبت شده است که 126 میلیون کودک بین 5 تا 17 سال در مشاغل خطرناک کار می‌کنند» (دغاقله و کلهر، 1389: 38).

  در ایران طبق آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران که در سال 1385 ارائه شد، یک‌‌میلیون و 700‌هزار کودک به صورت مستقیم در ایران درگیر کار هستند. همچنین 915‌هزار کودک نیز به عنوان کودک خانه‌دار به ثبت رسیده که از این تعداد 9/98‌درصد دختر هستند و آمار بهزیستی در سال 1389 نیز نشان می‌دهد که تنها شش‌هزار کودک خیابانی ساماندهی شده که سن آنها بین 6 تا 18 سال و اکثراً 12 سال محاسبه شده است. آمارهای انجمن حمایت از حقوق کودک نیز نشان می‌دهد در حدود یک میلیون و هشتصد هزار کودک کار در ایران زندگی می‌کنند(خبرنامه داخلی انجمن حمایت از حقوق کودکان به نقل از بخشی نیا، 1388: 4). به طور متوسط 40 درصد این کودکان دارای سوء تغذیه، 45 درصد در وضعیت نامناسب و 15 درصد در وضعیت اسفبار به سر می‌برند و نیمی از نوجوانان این قشر دچار اعتیاد هستند در حالی که اغلب کودکان کار نان آور خانواده هستند، درصد قابل توجهی از این کودکان فاقد شناسنامه‌اند و برخی از این کودکان از صبح تا ظهر در مدرسه مشغول هستند و بعدازظهر مجبور به کار هستند و در معرض انواع آسیبها و خطرها قرار دارند(خبرنامه داخلی انجمن حمایت از حقوق کودکان به نقل از بخشی نیا، 1388: 4).

  طبق گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد‌(یونیسف) در ایران، از شش سال قبل تاکنون، تعداد کودکان خیابانی در ایران، پنج برابر افزایش یافته است و در شهرهای بزرگ طبق آمار موجود به ترتیب در تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد بیشترین تعداد کودکان خیابان وجود دارد و علت اصلی آن نیز، مهاجرت این کودکان به تنهایی یا همراه با خانواده‌های بزرگ جهت کسب درآمد و امرار معاش اقتصادی است(گزارش سال 2006 صندوق کودکان خیابانی در ایران، یونیسف). در سال 1384 استان تهران با 7/13 درصد و پس از آن استان خراسان با 76/8 درصد پذیرش، به ترتیب بیشترین میزان کودکان خیابانی را دارا بوده‌اند و کمترین پذیرش، از کودکان استان‌های کهکیلویه و بویراحمد صورت گرفته است(فرجاد، 1388: 47). تعداد کودکان خیابانی با سرعت درحال افزایش است به طوریکه حتی بعضی از مسئولین مرتبط با کودکان خیابانی نیز به آن اشاره کرده‌اند. رضاپور مدیر کل سازمان بهزیستی در گفتگو با روزنامه خراسان جنوبی بیان کرد که تعداد کودکان خیابانی استان تهران در سال 1391 نسبت به آمار سال 90، چهار برابر افزایش یافته است[1]. بنابراین وجود کودکان خیابانی به عنوان یک مسئله غیر قابل انکار دارای اهمیّت بوده و قابل تحمق است. همچنین با توجه به گستردگی و شدت آسیبهای اجتماعی کودکان خیابانی درکشورهای جهان سوم و بویژه کشور ما و با عنایت به وظایف متعدد دولتها و گاهاً عملکرد ضعیف سازمانهای دولتی، در کنار سازمانهای غیردولتی مختلف که نقش‌های حمایتی خود را از طریق دادن انواع وام های کم بهره و کمکهای بلاعوض و... به افراد آسیب دیده و در معرض آسیب ایفا می کنند، سازمانهای مردم نهاد بسیاری با هدف توانمندسازی کودکان خیابانی به کمک دولتها آمده‌اند تا با تمرکز بیشتری از آسیبهای اجتماعی بکاهند. با توجه به وظیفه خطیری که این سازمانها با توجه به فلسفه وجودیشان بر عهده دارند، لذا در این تحقیق تلاش شده است تا با انجام مقایسه‌ای بین عملکرد سازمانهای مردم نهاد در حوزه توانمندسازی کودکان خیابانی، زمینه‌ای را برای آشنایی بیشتر با این سازمانها فراهم گردد.

   

  1- 3 انگیزه پژوهشگر

  با توجه به اینکه پژوهشگر از دوره نوجوانی با مشاهده کودکان خیابانی متأثر می‌شده است و در دوره دانشجویی آن را به عنوان یک آسیب اجتماعی جدی و دارای اهمیّت می‌دانسته است و از چند خانه کودک نیز بازدید دانشجویی داشته است، مجموعه این رویدادها انگیزه‌ای برای انجام این پژوهش گردید. ضمن اینکه با عنایت به اینکه تعداد کودکان خیابانی به علل مختلف، طلاق، مهاجرت، فوت سرپرست و... افزدوده می‌شود لذا لازم است قبل از طرح برنامه‌های درست، در وهله اوّل به شناخت علمی یکی از گروه‌های هدف مهّم در مددکاری اجتماعی به نام کودکان خیابانی پرداخت و با بررسی‌ مشکلات آنان و خانواده‌هایشان در بهبود توانمندسازی آنها مثمرثمر بود. همچنین با توجه به علاقه شخصی به کار در حوزه آسیب‌های کودکان خیابانی، لزوم آشنایی با مسائل و نقش‌های مددکاران اجتماعی در این حوزه دو چندان می‌شود.

   

  1- 4 اهداف تحقیق

  1-4- 1 هدف کلی

  هدف اصلی تحقیق، کسب شناخت در مورد عملکرد سازمان‌های مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی و مقایسه آنها است.

  1-4- 2 اهداف اختصاصی

  1- شناخت ویژگیها، وظایف، مأموریت‌ها و ساختار تشکیلات سازمانهای مردم نهاد برای حمایت و توانمندسازی کودکان خیابانی.

  2- تعیین اهداف و شیوه‌های ارائه خدمات و مداخلات حمایتی در سازمانهای مردم نهاد برای کودکان خیابانی.

  3- شناخت نیازمندی‌ها و مسائل جمعیت هدف تحت پوشش سازمانهای مردم نهاد، به منظور توانمندسازی آنان.

  4- ارائه پیشنهادها و راه‌حل‌هایی برای بهتر شدن عملکردهای سازمانهای مردم نهاد در ارائه خدمات حمایتی به کودکان خیابانی جهت توانمند سازی آنان.

   

  1-5 اهمیّت و ضرورت تحقیق

  1- بخش اعظم تحقیقاتی که در زمینه کودکان خیابانی صورت گرفته، توجه خود را معطوف به تأثیر ویژگی‌های خانوادگی- اجتماعی بر بروز کودکان خیابانی و عوامل موثر بر بروز و شیوع این پدیده کرده است و توجه اندکی به چگونگی توانمندسازی این کودکان و نقشی که سازمان‌های دولتی و بخصوص سازمان‌های مردم نهاد می توانند در این زمینه داشته باشند شده است بنابراین لزوم انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس می‌شود. در ابتدا باید عملکردی را که این نهادها داشته‌اند بررسی کرد تا بتوان راه حل‌ها و راهکارهای بهتری را در زمینه توانمندسازی این کودکان ارائه داد. بخصوص با توجه به اینکه، یکی از اهداف مددکاری اجتماعی توانمندی است و تمام نقش‌ها و روش‌هایی که مددکاران اجتماعی در نهادهای مختلف و از جمله در سازمانهای مردم نهاد در کار با این کودکان به کار می‌برند توانمندسازی را مد نظر دارد.

  2- با توجه به روند و سمت‌وسوی کلی سیاست‌های اجتماعی در جهان و الگوهای کنونی رفاه و خدمات اجتماعی که بر مشارکت مردم، سازمانهای مردم نهاد و اجتماعات محلی در توسعه اجتماعی و حل آسیب‌ها و معضلات اجتماعی تأکید دارد و همچنین با توجه به سیاست‌های کلی کشور در حال حاضر که به واگذاری خدمات اجتماعی به بخش‌های غیردولتی تأکید دارد انجام این گونه مطالعات ضروری بوده و می‌تواند در شناسایی مسائل، نقاط ضعف و قوّت و نیازمندی‌های این سازمانها در اجرای سیاست‌های اجتماعی و بهبود عملکردهایشان مؤثر واقع شود و میزان کارایی سیاست‌های مذکور را برای تصمیم‌گیرندگان، سیاست‌گذاران و متخصصین حرفه‌ای خدمات اجتماعی و مردم بهتر نمایان سازد.

  3- با توجه به روند کنونی تحولات اجتماعی ایران، دگرگونی در ساخت و کارکرد خانواده و روند فزایندۀ مسائل و آسیب‌های اجتماعی کشور و احتمال گسترش فزاینده این پدیده، لزوم پرداختن به مسائل این قشر آسیب‌پذیر را دوچندان می‌کند.

  4- شرایط خاص کودکان خیابانی به گونه‌ای است که بی‌توجهی و غفلت نسبت به پیامدهای گسترش آن، میزان معضلات و انحرافات اجتماعی را در آینده افزایش می‌دهد. گرچه نمی‌توان گفت کودکان خیابانی، به خودی خود، مجرم و بزهکار هستند امّا شرایط آنان (از جمله غیبت از نهادهای اجتماعی کنندۀ به هنجار) به گونه‌ای است که آنها را تبدیل به مستعدترین و در دسترس‌ترین افراد برای انحرافات و جرایم اجتماعی می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت غفلت از پدیدۀ کودکان کار و خیابان و عدم مداخله در شرایط زندگی نابهنجار آنها، آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی را در جامعه بازتولید خواهد کرد.

  5- کودکان و بخصوص کودکان خیابانی به عنوان اعضای جامعه دارای حق و حقوقی می‌باشند و نباید در برنامه‌های اجتماعی، به عنوان دریافت کننده منفعل خدمات درنظر گرفته شوند بلکه باید برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی در راستای تقویت استعدادها و قابلیت‌های آنان جهت‌گیری شوند تا کودکان بتوانند با تکیه بر توانایی‌های خویش، با معضل فقر و وابستگی مقابله نمایند

   

   

   

   

  1-6 فایده پژوهش

  انجام این پژوهش از جهات مختلف دارای اهمیّت است که عبارتند از:

  1- آشنایی دانشجو با مشکلات و مسائل در این رابطه و کسب تجربه بیشتر برای خدمت بهتر در آینده

  2- آشنایی دانشجویان و متقاضیان سازمانهای مردم نهاد، با مشکلات و مسائل مبتلا به جمعیت در حال افزایش کودکان خیابانی و ارتقای دانش و بینش آنها در این زمینه

  3- ارتقای دانش و مهارتهای مددکاران اجتماعی در زمینه اهمیت توانمندسازی کودکان خیابان در کار با سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی

  4- ایجاد بستری برای مطالعات و پژوهش‌های آتی توسط مددکاران اجتماعی و سایر پژوهشگران مسائل اجتماعی بخصوص در رابطه با توانمندسازی کودکان خیابانی.

   

  [1] برگرفته از سایت بهزیستی استان تهران

   

  Abstract:

  Considering the diversity and complexity of problems of societies, governments inevitably sought help from NGOs in order to resolve part of these problems including the lack of empowerment of street children in the society. Considering the status of children as the future-makers of the society the present research tries to investigate and compare the performance of NGOs in empowering street children.

   Statistical population of the present research includes two active NGOs working in the area of street children (Naser Khosro Child House and Shoosh Child House). The survey method, with the aid of statistical tests like Levene and Pearson’s correlation coefficient was used to study the relationship between performance of NGOs and empowering street children. In the present study, resource and empowerment theories including Alsop, Hinson, Nayla Kabir, Freidman, Rocha and Roland were used.

  According to the results of analysis the data obtained from 200 questionnaires filled by street children of 7-18 years old, the performance of two NGOs, Naser Khosro Child House and Shoosh Child House, in four aspects of support, health, education and occupation services (independent variables) on the empowerment of street children (mental and socials aspects of empowerment) were investigated. The results show that there is a correlation between the amount of support, health, education and occupation services and the empowerment of street children. Comparing these two NGOs, the theory of difference between them in providing support services and its effect on empowerment of street children was rejected but it was verified that there is a difference in providing health, education and occupation services between them.                                          

  Key words: Empowerment, street children, performance assessment, social worker’s role, Non Governmental Organizations.

 • فهرست:

  فهرست

  فصل اول: کلیات

  1-1 مقدمه ......................................................................................................................................................................................2

  1- 2 بیان مسأله. 2

  1- 3 انگیزه پژوهشگر. 4

  1- 4 اهداف تحقیق.. 5

  1-5 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

  1-6 فایده تحقیق.. 7

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  2-1 مقدمه ......................................................................................................................................................................................9

  2- 2 تاریخچه موضوع در جهان. 9

      2- 2-1 توانمندسازی کودکان مفهومی جدید در دهه 1980. 10

      2- 2-2 توانمندسازی کودکان مفهومی جدید در دهه 1990. 11

  2- 3 تاریخچه موضوع در ایران. 11

  2- 4 ارزیابی عملکرد 13

  2- 5 سازمانهای مردم نهاد و مفاهیم آن. 14

      2-5-1 تعریف سازمانهای مردم نهاد 15

      2-5-2 ویژگیهای سازمانهای مردم نهاد 17

      2-5-3 کارکردها و نقش‌های سازمانهای مردم نهاد 20

      2-5-4 انجمن حمایت از حقوق کودک به عنوان نهاد حمایتی.. 23

      2-5-5 اهداف و برنامه‌های انجمن حمایت از حقوق کودک.. 24

      2-5-6 جمعیت تحت پوشش سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی 25

      2-5-7 فعالیتهای عمده سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی 26

      2-5-8 درآمدهای سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی 26

  2-6 کودکان خیابانی و مفاهیم آن. 26

  2-7 توانمندسازی کودکان خیابانی و مفاهیم آن. 28

      2-7-1 الگوی توانمندسازی کودکان خیابانی.. 31

      2-7-2 اصول توانمندسازی کودکان خیابانی.. 32

      2-7-3 زمینه‌های توانمندسازی کودکان خیابانی.. 34

      2-7-4 توانمندسازی کودکان خیابانی با حمایت سازمانهای مردم نهاد 36

      2-7-5 مزایای توانمندسازی برای سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی.. 39

  2-8 مبانی نظری تحقیق.. 40

      2-8-1 تئوری منابع. 40

      2-8-2 نظریه های توانمندسازی.. 42

      2-8-2-1 نظریه آلسوپ و هینسون. 42

      2-8-2-2 نظریه نایلا کبیر. 44

      2-8-2-3 نظریه فریدمن.. 46

      2-8-2-4 نظریه روچا 48

      2-8-2-5 نظریه رولاند. 52

      2-8-2-6 جمع‌بندی نظریات در حوزه توانمندسازی.. 52

  2-9 مروری بر پژوهش‌های انجام شده 53

      2-9-1 تحقیقات داخلی.. 54

      2-9-2 تحقیقات خارجی.. 58

  2- 10 چارچوب نظری تحقیق.. 63

  2- 11  سوالات تحقیق.. 67

  2- 12 فرضیات تحقیق.. 67

  2- 13 مدل نظری تحقیق.. 68

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه 70

  3- 2 روش شناسی پژوهش... 70

  3- 3 جامعه آماری.. 71

  3- 4 روش نمونه گیری.. 71

  3- 5 حجم نمونه. 71

  3- 6 واحد تحلیل و مشاهده 72

  3- 7 ابزار جمع‌آوری اطلاعات... 72

  3- 8 روایی‌سنجی و پایایی‌سنجی ابزار تحقیق.. 74

      3-8-1 روایی‌سنجی.. 74

      3-8-2 پایایی‌سنجی.. 74

  3-9 روشهای جمع‌آوری اطلاعات... 76

  3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 76

  3- 11 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق.. 77

      3-11-1 تعاریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل.. 77

      3-11-1 تعاریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته. 79

   

   

  فصل چهار: یافته های تحقیق

  4- 1 مقدمه .................................................................................................................................................................. 85

  4-2 توصیف یافته‌ها ....................................................................................................................................................................85

     4-2-1 میزان تحصیلات ........................................................................................................................................... 85

     4-2-2 مدت زمان تحت حمایت بودن ..................................................................................................................... 86

     4-2-3 جنسیت ....................................................................................................................................................... 87

     4-2-4 سن ............................................................................................................................................................. 88

     4-2-5 خدمات حمایتی ........................................................................................................................................... 89

     4-2-6 خدمات آموزشی ......................................................................................................................................... 91

     4-2-7 خدمات بهداشتی .......................................................................................................................................... 93

     4-2-8 خدمات اشتغال‌زایی ...................................................................................................................................... 94

     4-2-9 توانمندی روانی ........................................................................................................................................... 95

     4-2-10 توانمندی اجتماعی .................................................................................................................................... 97

  4-3  تحلیل داده‌ها .................................................................................................................................................... 100

     4-3-1 توانمندسازی کودکان خیابانی به تفکیک سازمانهای مردم نهاد ناصرخسرو و شوش ..................................... 100

     4-3-2 ارائه خدمات به تفکیک سازمانهای مردم نهاد ناصرخسرو و شوش ............................................................. 101

     4-3-3 توانمندسازی کودکان خیابانی به تفکیک کودکان تازه وارد به سازمان و قدیمی ........................................... 102

     4-3-4 ارائه خدمات به تفکیک گروههای تازه وارد به سازمان و قدیمی ................................................................ 103

     4-3-5 همبستگی میان خدمات حمایتی و توانمندسازی کودکان خیابانی ................................................................. 105

    4-3-5-1- رابطه همبستگی میان خدمات حمایتی و ابعاد دوگانه توانمندسازی کودکان خیابانی................................ 106

     4-3-6 همبستگی میان خدمات آموزشی و توانمندسازی کودکان خیابانی................................................................. 107

     4-3-6-1 همبستگی میان خدمات آموزشی و ابعاد دوگانه توانمندسازی کودکان خیابانی ........................................ 108

     4-3-7 همبستگی میان خدمات بهداشتی و توانمندسازی کودکان خیابانی................................................................. 109

     4-3-7-1 همبستگی میان خدمات بهداشتی و ابعاد دوگانه توانمندسازی کودکان خیابان........................................... 110

     4-3-8 همبستگی میان خدمات اشتغال‌زایی و توانمندسازی کودکان خیابانی............................................................. 111

     4-3-8-1 همبستگی میان خدمات اشتغال‌زایی و ابعاد دوگانه توانمندسازی کودکان خیابانی .................................... 112

     4-3-9 همبستگی میان میزان ارائه خدمات و توانمندسازی کودکان خیابانی ............................................................. 113

     4-3-9-1 رابطه همبستگی میان میزان ارائه خدمات و ابعاد دوگانه توانمندسازی...................................................... 114

     4-3-10 خدمات حمایتی و توانمندسازی کودکان خیابانی(آزمون فرضیه اوّل) ....................................................... 115

     4-3-11 خدمات بهداشتی و توانمندسازی کودکان خیابانی (آزمون فرضیه دوم)...................................................... 118

     4-3-12 خدمات آموزشی و توانمندسازی کودکان خیابانی(آزمون فرضیه سوم) .................................................... 121

     4-3-13 خدمات اشتغال و توانمندسازی کودکان خیابانی(آزمون فرضیه چهارم) .................................................... 124

  4-4 محدودیتهای پژوهش ......................................................................................................................................... 127

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری

  5-1 مقدمه ................................................................................................................................................................ 129

  5-2 نتیجه‌گیری ......................................................................................................................................................... 129

     5-2-1 نتیجه‌گیری در پرتو نظریه‌ها‌ ...................................................................................................................... 130

  5-3 نقش مددکار اجتماعی ........................................................................................................................................ 134

  5-4 پیشنهادات .......................................................................................................................................................... 136

     5-4-1 پیشنهادات به سازمانها ............................................................................................................................... 136

    5-4-2 پیشنهادات به محققین ................................................................................................................................. 137

  5-5 موضوعات پیشنهادی برای پژوهشهای آتی ......................................................................................................... 138

  فهرست منابع .............................................................................................................................................................................139    

  پیوست‌ها .................................................................................................................................................................... 146

   

  فهرست جداول

  جدول 2-1 عناصر مدل عملی توانمندسازی به نقل از Lorraine, Gutierrez, Parsons & Cox ........................ 30

  جدول 3-1 ساختار کلی پرسشنامه میزان ارائه خدمات توسط سازمانها............................................................................ 73

  جدول 3-2 ساختار کلی پرسشنامه توانمندسازی کودکان خیابانی ................................................................................... 73

  جدول 3-3 ضرایب میزان آلفای کرونباخ شاخص‌های متغیرهای مستقل و وابسته ........................................................... 75

  جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصدی میزان تحصیلات پاسخگویان ............................................................................... 85

  جدول 4-2 مدت زمان تحت حمایت بودن سازمان ....................................................................................................... 86

  جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصدی جنسیت پاسخگویان ............................................................................................ 87

  جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخگویان .................................................................................................. 88

  جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصدی خدمات حمایتی پاسخگویان ............................................................................... 89

  جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصدی خدمات آموزشی پاسخگویان .............................................................................. 91

  جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصدی خدمات بهداشتی پاسخگویان ............................................................................... 93

  جدول 4-8 توزیع فراوانی و درصدی خدمات اشتغال‌زایی پاسخگویان .......................................................................... 94

  جدول 4-9 توزیع فراوانی و درصدی توانمندسازی روانی پاسخگویان .......................................................................... 95

  جدول 4-10 توزیع فراوانی و درصدی توانمندسازی اجتماعی پاسخگویان ................................................................... 97

  جدول 4-11 مقایسه میانگین نمرات توانمندسازی کودکان خیابانی در دو خانه کودک ناصرخسرو و شوش.................. 100

  جدول 4-12 نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات توانمندی کودکان خیابانی در دو خانه کودک......................... 101

  جدول 4-13 مقایسه میانگین میزان ارائه خدمات در دو خانه کودک ناصرخسرو و شوش............................................. 101

  جدول 4-14 نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین میزان ارائه خدمات در دو خانه کودک ناصرخسرو و شوش............... 102

  جدول 4-15 مقایسه میانگین نمرات توانمندسازی کودکان خیابانی در دو گروه تازه وارد و قدیمی............................... 102

  جدول 4-16 نتایج تحلیل آماری مقایسه نمرات توانمندسازی کودکان خیابانی در دو گروه تازه‌وارد و قدیم................. 103

  جدول 4-17 مقایسه میانگین میزان ارائه خدمات در دو گروه تازه وارد و قدیمی ........................................................ 103

  جدول 4-18- نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین میزان ارائه خدمات در دو گروه تازه وارد و قدیم............................ 104

  جدول 4-19-  آزمون همبستگی میان خدمات حمایتی و توانمندسازی کودکان خیابانی .............................................. 105

  جدول 4-20- رابطه همبستگی میان خدمات حمایتی و ابعاد دوگانه توانمندسازی کودکان خیابانی .............................. 106

  جدول 4-21-  آزمون همبستگی میان خدمات آموزشی و توانمندسازی کودکان خیابانی ............................................. 107

  جدول 4-22- رابطه میان خدمات آموزشی و ابعاد دوگانه توانمندسازی کودکان خیابانی ............................................ 108

  جدول 4-23- آزمون همبستگی خدمات بهداشتی و توانمندسازی کودکان خیابانی ...................................................... 109

  جدول 4-24- رابطه میان خدمات بهداشتی و ابعاد دوگانه توانمندسازی کودکان خیابانی.............................................. 110

  جدول 4-25 آزمون همبستگی میان خدمات اشتغال‌زایی و توانمندسازی ..................................................................... 111

  جدول 4-26- رابطه میان خدمات اشتغال و ابعاد دوگانه توانمندسازی کودکان خیابانی ............................................... 112

  جدول 4-27-  آزمون همبستگی میان میزان ارائه خدمات و توانمندسازی کودکان خیابانی .......................................... 113

  جدول 4-28 رابطه میان میزان ارائه خدمات و ابعاد دوگانه توانمندسازی کودکان خیابانی ............................................ 114

  جدول 4-29 مقایسه میانگین نمرات خدمات حمایتی در در خانه کودک ناصر خسرو و شوش ................................... 115

  جدول 4-30 : نتایج تحلیل واریانس بین گروهی دوطرفه .......................................................................................... 116

  جدول 4-31: نتایج آزمون Tukey HSD ............................................................................................................... 117

  جدول 4-32: مقایسه میانگین نمرات خدمات بهداشتی در دو خانه کودک ناصر خسرو و شوش ................................. 118

  جدول 4-33 : نتایج تحلیل واریانس بین گروهی دوطرفه .......................................................................................... 119

  جدول 4-34: نتایج آزمون Tukey HSD ............................................................................................................... 120

  جدول 4-35: مقایسه میانگین نمرات خدمات آموزشی در در خانه کودک ناصر خسرو و شوش ................................. 121

  جدول 4-36 : نتایج تحلیل واریانس بین گروهی دوطرفه .......................................................................................... 122

  جدول 4-37: نتایج آزمون Tukey HSD ............................................................................................................... 123

  جدول 4-38: مقایسه میانگین نمرات خدمات اشتغال در در خانه کودک ناصر خسرو و شوش .................................... 124

  جدول 4-39 : نتایج تحلیل واریانس بین گروهی دوطرفه .......................................................................................... 125

  جدول 4-40: نتایج آزمون Tukey HSD ............................................................................................................... 126

   

  فهرست شکل ها

  نمودار 4-1 نمودار میله‌ای توزیع فراوانی و درصدی میزان تحصیلات پاسخگویان ......................................................... 85

  نمودار 4-2 نمودار میله‌ای توزیع فراوانی و درصدی مدت زمان تحت حمایت بودن پاسخگویان.................................... 86

  نمودار 4-3 نمودار دایره‌ای توزیع فراوانی و درصدی جنسیت پاسخگویان ..................................................................... 87

  نمودار 4-4 توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخگویان .................................................................................................. 88

  منبع:

  منابع فارسی

  الف- کتاب

  - ابطحی، حسین؛ عابسی، سعید(1386)، «توانمندسازی کارکنان»، چاپ اوّل، کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

  - ابوالقاسمی، محمدجواد(1383)، «طرح تدوین الگوی مطلوب تعامل دولت با سازمانهای غیردولتی برای دستیابی به سیاستهای کلان نظام در ارتباطات با آنها»، موسسه فرهنگی هنری عرش پروژه.

  - اقلیما، مصطفی(1388)، «تکنیک‌های کار با جامعه(مددکاری جامعه‌ای)»، چاپ اوّل، مشهد: انتشارات فرا انگیزش.

  - آذر، عادل؛ مومنی، منصور (1384)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.

  - بابامرادی، سهیلا(1384)، تاریخچه ظهور و تکامل سازمانهای غیردولتی، گاهنامه آوا، شماره 7، صفحات 26-19.

  - پدارم، سعید(1380)، بررسی الگوی چان هاپکینز، گاهنامه آوا، شماره 2، صفحات 129-124.

  - پین، مالکوم (1391)، «نظریه نوین مددکاری اجتماعی»، ترجمه دکتر طلعت اله‌یاری و اکبر بخشی نیا، چاپ اوّل، تهران: انتشارات دانژه.

  - تولایی، روح الله (1386)، «رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمانها»، پایگاه مقالات مدیریت.

  - حافظ نیا، محمدرضا (1384)، «مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.

  - خبرنامه داخلی انجمن حمایت از حقوق کودک، شماره‌های 64-65-73-76-77-78-80.

  - داوود امینی(1390)، درآمدی بر اصول، قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد، مرکز امور اجتماعی و فرهنگی معاونت سازمانهای مردم نهاد، گروه توانمندسازی، آموزش، طرح و برنامه.

  - سبحانی، جاوید(1385)، «نگاهی به طرح توانمندسازی کودکان در وضعیت دشوار خانه کودک شوش وابسته به انجمن حمایت از حقوق کودکان»، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال 8، شماره 25، تهران: انتشارات موسسه عالی تأمین اجتماعی.

  - سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1388)، «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری»، تهران: انتشارات آگاه.

  - سکاران، اوما؛ صائبی، محمد؛ شیرازی، محمود (1388)، «روش‌های تحقیق در مدیریت»، تهران: انتشارات موسسه آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی.

  - شاوردی، تهمینه (1383)، «نگاهی به وضعیت کودکان خیابانی در ایران، علل و عوامل آن»، مقالات اولین همایش آسیب های اجتماعی در ایران، جلد پنجم، تهران: انتشارات آگه.

  - صفری، سعید؛ آذر، عادل (1383)، «ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس شاخص‌های جوایز کیفیت- رویکرد SEA»، ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره 8، تهران.

  - طبرسا، غلامرضا (1378)، «بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی»، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

  - فلاح، فاطمه؛ کریمی، عبدالله؛ اسلامی، گیتا؛ رفیعی طباطبائی، صدیقه؛ گودرزی، حسین؛ رادمنش احسنی، راحله؛ ملکان، محمدعلی؛ نویدی‌کیا، معصومه؛ قابل رحمت، فرضته؛ مرادی، آرزو؛ گل‌نبی، اکرم و قائدی، پوران (1387)، «بررسی شیوع هپاتیت B و C در کودکان خیابانی شهر تهران از فروردین تا شهریور 1386»، پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 32، شماره 2، تابستان 1387، صفحات 147 تا 151.

  - قاسم‌زاده، فاطمه (1385)، «کودکان خیابانی در تهران»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره 7، صفحات 249 تا 263.

  - قشقایی، فرشته(1380)، «نقش و جایگاه سازمانهای غیردولتی در عرصه فعالیتهای ملّی و بین‌المللی»، ناشر دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، بهار.

  - قلی پور و اشرف رحیمیان(1388)، «رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 40، صفحات 32 تا 33.

  - کتابی، محمود و بهجت یزدخواستی (1382)، «توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1، سال سوم، شماره 7، تهران.

  - کنیلا، رنیس(1383)، «توانمندسازی منابع انسانی»، مهدی ایران نژاد پاریزی، معصوم علی سلیمان، چاپ اول، تهران: نشر مدیران.

  - کیمیایی، سیدعلی(1390)، «شیوه‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 40، صفحه 69 - 75، تهران.

  - نمازی، محمد باقر(1379)، «بررسی وضعیت تشکل‌های مردمی داوطلب در ایران»، ترجمه شهلا اختری، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

  - وامقی، مروئه (1384)، «کودکان خیابانی ایران و رویکردهای دولتی»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 19، صفحات 175 تا 203.

  ب- پایان نامه

  - ببری، رضا(1384)، پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی میزان اعمال مدیریت راهبردی و عوامل موثر بر آن در سازمانهای غیردولتی زنان فعال در بخش خدمات حمایتی شهر تهران در سال 1383»، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه مددکاری اجتماعی.

  - جوانی، فاطمه(1390)، پایان نامه ارشد «بررسی رابطه دولت و سازمانهای مردم نهاد با رویکرد نظری شیگتومی و عوامل اجتماعی موثر بر آن»، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد شمال تهران.

  - چمنی بالابیگو، سولماز(1389)، پایان نامه کارشناسی ارشد «سطح توانمندی زنان متأهل و عوامل مرتبط با آن: مورد کاوی شهر اردبیل 89-88»، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم‌اجتماعی و ارتباطات.

  - حسینی نیا، علی(1387)، پایان نامه کارشناسی ارشد «شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی در بیمه مرکزی ایران»، دانشگاه علامه، دانشکده مدیریت دوره‌های نیمه حضوری و تخصصی آزاد.

  - رهنما، نفیسه(1391)، پایان نامه کارشناسی ارشد «میزان مهارتهای زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و تأثیر آن برروی سلامت اجتماعی آنها (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد شهرستان دامغان)»، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.

  - شیخی، سمیه(1387)، پایان نامه کارشناسی ارشد «رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و انگیزه انجام وظیفه کاری کارمندان شرکت توزیع نیروی برق مرکزی تهران سال 1386»، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

  - شیرزاد پرگو، کبری(1389)، پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی عوامل موثر بر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار شهرستان ورامین»، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات

  - محمدزاده ساری، سحر(1387)، پایان نامه کارشناسی ارشد«بررسی سیاستهای اجتماعی و خدمات مددکاری اجتماعی در سازمانهای مردم نهاد (NGOs) کودکان در وضعیت دشوار: مطالعه موردی سازمانهای غیردولتی کودکان کار و خیابان در شهر تهران»، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.

  - نلسون، روسل لی(1995)، «کاربرد نظریه توانمندسازی در کودکان خیابانی کشورهای درحال توسعه: مطالعه موردی کاسا آلیزانا در هندوراس)»، دانشگاه سیمون فراسر.

  منابع لاتین

  - Abstracted from-cousirs William (1991). "Non-Government initiatives in ADB, The urban Poor and basic intrastructure Servies in Asia and the pacific",  Asia Development Bank, Manila.

  - Alsop, Ruth and nain heinsohn (2005). "Measuring empowerment in practice: structuring Analaysis and framin Indicators", World bank policy Research working paper 35 available at.

  - Blood.R. & Wolf. D (1960). "Husband and Wives", Newyork. Free press Routledgepress.

  - Friedmann, J (1992). Empowerment: "The Politics of Alternative Development". Blackwell Publishers: Cambridge, Massachusetts.

  - Gutierrez, Parsons & Cox (1998). "empowerment in social work practice", A Source book, brooks/ cole publishing company.

  - Gutierrez, Parsons & Cox (1998). "empowerment in social work practice", Brookes/ Cole publishing company, , p 35.

  - Kabeer, N.(1999) "the conditions and consequences of choice: Reflections on the measurement of womens empowerment of womens empowerment united nations research institute for social development".

  - Lester, Salamon. Anhier, Helmut, "Towards Understanding The International Non-Profit Sector".

  - Malhotra, anjua and ruth@ Sidney and boender, carol (2002). "measuring womens empowerment as a variable in international development", Back ground paper prepared for the world bank workshop on poverty and gender new perspectives.

  - Mayhew, H (1851). "London Labour and the London poor", London: George Woodfall and Son.

  - Menon, Lakshmi (2003). "Organization Strategies Womens health an information and action hand book". Manila: It is international, 2003.

  - Moser, C.O.N (1993). "Gender Planning and Development": Theory, Practice and Training. London: Routledge.

  - Najam.A.(2000). "The Four of cs of Third Sector-Government relations confrontation, cooptation, complementarity, cooperation".

  - Otto, Dian (1996).  "Nin governmental organization in the United Nations System".

  - Rocha, E (1997). "A Ladder of Empowerment". Journal of Planning Education and Research. Vol. 17: 31-44.

  - Rowlands, J (1997). "Questioning Empowerment: Working With Women in Honduras". Oxford: Oxfam.

  - Seddon, D (1994). Book Review, Empowerment: "The Politics of alternative development. International Jornal of Urban and Regional Research". Vol. 18 (summer): 529-532.

  - World Bank (2001). "Non governmental Organization and Civil society", World bank website.

  - World bank (2002). "Empowerment and poverty reduction a source book" P(Rem world bank.

  - Yuval-Davies, N (1994). "Women, Ethnicity and Empowerment. Feminism and Psychology". Vol 4(1): 169-177.


موضوع پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, نمونه پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, جستجوی پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, فایل Word پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران

پايان نامه ي کارشناسي ارشد رشته ي مديريت اجرايي   مهر ماه 1391 چکيده: موضوع مسوؤليت اجتماعي شرکت ها در اقتصاد مدرن و در مباحث مديريتي، يکي از برجسته ترين مسائلي است که در 20 سال گذشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.SC) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده : به طور کلی، آنچه در ادبیات علمی داخل و خارج کشور مغفول مانده ، نقش سازمان های ایمان محور ( سام ) در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری است . این سازمان ها که به دو دسته قدسی و غیر قدسی تقسیم می شوند به دلیل ظرفیت ایمانی اش دارای اثر بخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان ها هستند . سازمان های ایمان ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:مدیریت بازرگانی گرایش:مالی چکیده چگونگی ارتقاء سطح اثربخشی آموزشی برای تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالش‎های اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص سیاست های مختلفی به کار گرفته شده است که تغییر در سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع مالی یکی از مهم ترین آنان به شمار می‌رود. امروزه تأمین مالی آموزشی بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته MBA گرایش عمومی چکیده : سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته علوم تربیتی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جامعه ‌شناسی چکیده نقش زن، در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد در خانواده و جامعه بدون جایگزین است و همواره با برعهده داشتن مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش دارد. در این راستا مهمترین هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A) گرايش  مالي زمستان1391 چکيده : در اين پژوهش تحت عنوان « بررسي مديريت منابع انساني برعملکرد مالي شعب بانک ملي  » که د

چکیده: تلاش برای ارتقاء بهره وری منابع انسانی و استفاده بهینه از آنها یکی از برنامه‌های حیاتی سازمان‌ها می‌باشد. مدیریت عملکرد به عنوان یک مفهوم نظری تأثیر زیادی بر اثر بخشی و ابتکار سازمانی دارد. با اجرای برنامه‌های مدیریت عملکرد، کارکنان در کنترل و انجام وظایف، انعطاف پذیری بیشتری پیدا کرده و موانع را برطرف ساخته، و در نتیجه توانمند می‌شوند. بی گمان امروزه توانمند سازی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده با افزایش جمعیت شهر ها، واژه فضای سبز و کاربری های فضای سبز شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از این رو هر چه شهرها بزرگتر می شوند احساس نیاز به وجود فضای سبز چه برای بهره برداری مستقیم شهروندان و چه از نظر نقش پالایش محیط روزبروز بیشتر می شود. اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری، تا آن حد است ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA) گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده اسکان غیر رسمی ،از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها را با مسائل عدید ه ای مواجه ساخته است. گسترش سکونت گاه های غیر رسمی با گسترش آسیب های اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، سرقت و... رابطه مستقیم دارد. افزایش این سکونت گاه ها ...

ثبت سفارش