پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

word 347 KB 30098 127
1394 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قدیم:۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی

  چکیده:

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی  استفاده شده است.نمونه آماری258 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی94-93 می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها،مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران(1982 )،مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(1984 )و اضطراب امتحان فیلیپس(1979 )بر روی دانش آموزان اجرا شد و برای سنجش پیشرفت تحصیلی معدل ترم اول در نظر گرفته شد.تحلیل داده هابا استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شدیافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در سطح(01/0 )همبستگی معنادار مثبت وجود دارد.دیگر یافته ها بیانگر آن بود که بین اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی در سطح(01/0)همبستگی معنادار  در  جهت منفی وجود دارد.همچنین بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در سطح(1 0/0 )  همبستگی  معنادار در جهت منفی وجود دارد.یافته ها نقش و اهمیت خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب را درکسب موفقیت تحصیلی دانش آموزان خاطر نشان می سازد.

  کلید واژه ها: خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی،اضطراب امتحان،پیشرفت تحصیلی.

  مقدمه :

  یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی، پیشرفت و افت تحصیلی دانش آموزان  می باشد و کشف و مطالعه متغیرهای تأثیر گذار بر این متغیر ها ، به شناخت بهتر و پیش بینی عوامل مؤثر در مدرسه می انجامد.

  . بنابراین بررسی متغیر هایی که با پیشرفت تحصیای در دروس مختلف رابطه دارد ، یکی از موضوعات اساسی پژوهش در نظام آموزش وپرورش است (فراهانی ، .(1383از جمله عوامل مؤثر در پیشرفت       تحصیلی می توان از عوامل ،خودکارآمدی ،اهمال کاری و اضطراب امتحان نام برد ، برخی صاحب نظران عنوان کرده اند که یادگیری علاوه بر عوامل شناختی، فراشناختی نیز می باشد(بروس ، مک کان ،کیلونن ، بندورا [1]2001)یکی از نظریه پردازان شناختی اجنماعی معتقد است که خود کار آمدی یا باورهای فرد در مورد توانایی های خود مهمترین عامل انگیزشی تأثیر گذاربر عملکرد انسانی است. بندورا (1997) خود کار آمدی را بعنوان باور و قضاوت فرد از توانایی های خود برای انجام تکلیف خاص تعریف کرده است پاجار و میلر [2] (1994)خودکارآمدی ارزیابی خاص و وابسته به بافت از قابلیت خود برای عمل در یک تکلیف می دانند. یک حس خودکارآمدی بالا باعث تلاش ،مقاومت و انعطاف بیشتری می شود.همچنین در مقدار استرس و اضطرابی که افراد هنگام انجام یک فعالیت تجربه می کنند تأثیر دارد (پاجارزو شانگ [3] ،2001).

  اهمال کاری یا به آینده موکول کردن کارها آنقدر متدوال است که شاید بتوان آن را از تمایلات ذاتی انسان برشمرد ،اگرچه اهمال کاری همیشه مسئله ساز نیست، اما اغلب موارد می تواند از طریق ممانعت از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم دسترسی به اهداف آموزشی ،پیامدهای نامطلوب  و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد .در تعریف این ساختار محققان به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم (در زمان مورد انتظار ) ،همرا با تجارب  ذهنی و ناراحت کننده ،اشاره کرد(الیس وجیمز والرند،1995؛ به نقل از جوکار و دلاور پور ،1386).

  اضطراب امتحان یکی دیگر از مسائل مهم دانش آموزان است . اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی ،رابطه تنگاتنگی  با عملکرد و عملکرد تحصیلی دارد . نتایج امتحان تأثیر بسزایی در جنبه های مختلف زندگی افراد دارند . به دنبال ارتقاءسطح سواد دانش آموزان از طریق سیستم های آموزشی ، تنها با فراوانی بیشتری از امتحانات روبرو می شوند . این مسأله انتظارات و فشارهای بیشتری را از سوی والدین و سیستم های آموزشی در خصوص عملکرد آنان به دنبال می آورد و تدریجاً اضطراب امتحان را افزایش می دهد (مک دونالد[4] ،2001).در واقع به نظر می رسد که دلیل افت تحصیلی بسیاری از دانش آموزان ناتوانی در یادگیری یا ضعف هوشی نبوده است ،بلکه ناشی از سطح بالای اضطراب امتحان می باشد .

  فرد دچار اضطراب امتحان مواد درسی را می داند اما شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که معلومات خود را هنگام امتحان نشان دهد.افراد د ارای اضطراب امتحان بالا به فعالیتهای نامربوط وا داشته می شوند که این رفتارهابه عملکرد آسیب رسانده یا آنرا مختل می کنند (اسدی مقدم ،1375).

  هدف پژوهش حاضر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان ( متوسطه دوم ) شهرستان اسلام آباد غرب در سال تحصیلی 94-93 است که موارد یاد شده فوق در پی آن است که مولفه های شناختی مهمی مانند ،خودکار آمدی ، اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان چه تاثیر و رابطه ای بر موضوع پیشرفت تحصیلی دارد .

   

  بیان مسئله :

  مطالعه ی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ، طی سه دهه اخیر بیش از پیش بینی مورد توجه متخصصان تعلیم وتربیت قرار گرفته است .حساسیت تعلیم وتربیت از یک سو ،پیچیدگی جهان امروز از سوی دیگر ، مدیران و معلمان آگاه تری را می طلبد تا زمینه رشد جمعی را فراهم نمایند.امروزه تمرکز آموزشی به جای ارائه برنامه های آموزشی یا مدیریت رفتار کلاسی ،به پرورش دانش آموزان با انگیزه و راهبردی تغییر کرده است .(بلوم [5] ،1982 ، به نقل از سیف ،1382)، اتکیتسون [6] (1988) پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می داند که به وسیله ی آزمون های استاندارد شده ،اندازه گیری می شود (به نقل از سیف ،1386).سیف )1386( درباره پیشرفت درسی اظهار می دارد :«پیشرفت تحصیلی ،معلومات یا مهارتهای اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع  های درسی که معمولاًبه وسیله آزمایش ها یا نشانه ها یا هر دو که معلمان برای دانش آموزان وضع می کنند ، اندازه گیری می شود، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزشی است و بیانگر میزان دستیابی با استانداردها و اهداف آموزشی است ))

  وربر[7] (1985)و لاین [8] (1967)پیشرفت را این گونه تعریف کرده اند «واژه پیشرفت تحصیلی به جلوه ای از جایگاه تحصیلی دانش آموز اشاره دارد ،این جلوه ممکن است بیانگر نمره ای برای یک دوره ی با میانگین نمرات دوره های مختلف باشد (نقل از سیف ،1386) توجه با مسایلی که باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گردیده سبب شده که محققان تعلیم وتربیت متغیر های که به صورت مستقیم وغیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارند ،مورد پژوهش قرار دهند و راهکارهای تأثیر گذار بر این امر را در فرصت نظام آموزشی قرار دهند، بنابراین شناخت مؤلفه های روانی وفردی دانش آموزان می تواند به عنوان یک نیروی قدرتمند عمل نماید و به افزایش کارایی آموزش کمک کند (محسنی ،1383).

  خودکارآمدی به بنیه شخصیتی فرد در رویارویی با مسائل در رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد و بیش تر ازاینکه تحت تأثیر هوش وتوان یادگیری دانش آموز باشد، تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی از جمله باور داشتن خود (اعتماد به نفس )،تلاشگر بودن وتسلیم شدن (خود تهیجی )، وارسی علل عدم موفقیت به هنگام ناکامی(خود سنجی )،آرایش جدید مقدمات وروش های اجتماعی رسیدن به هدف (خود تنظیمی ) و تحت کنترل درآوردن تکانه ها (خودرهبری )قرار دارد این عوامل در برخی از دانش آموزان حتی بیش از توان یادگیری ، موجب پیشرفت وموفقیت تحصیلی می شوند (بهرامی ،1386؛ به نقل از پور جعفر دوست ، 1386) .پیاژه معتقد است که طرح واره های خود کار آمدی طی درون سازی وبرون سازی بیشماری که در محیط های غنی رخ می دهد،شکل می گیرند .

  خودکارآمدی به واسطه انگیزه ی دورنی موجب می شود که فرد به طور خود انگیخته در محیط تلاش     می کند وبه باور های کارآمدی خود دست یابد .طبیعت همچون معلم نامرئی فرد رابه جنب وجوش وا میدارد تا ظرفیت های مختلف تحول را در مراحل متنوع و متفاوت آشکار سازد (روسو ،به نقل از شریفی درآمدی، 1380).احساس خود کارآمدی از مهمترین جنبه های ارزیابی خود است ،پژوهش های متعدد در رابطه با این متغیر ها انجام شده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که احساس خودکارآمدی بهبود و وضعیت سلامتی را پیش بینی می کند .یکی از برنامه های مهم بهداشت روانی این است که خود را چنان که هستیم ،بشناسیم وبپذیریم (میر باقری ،1379) وبالابردن ظرفیت روان شناختی این امکان را به فرد خواهد دادکه زندگی خود را در سطح مطلوب روانی حفظ کند واین توانایی را به صورت رفتار سازگارانه ،مؤثر و مثبت متبلور سازد.، نقش ظرفیت روان شناختی در ارتقاء بهداشت در سه جنبه جسمانی ،روانی واجتماعی بسیار با اهمیت است (طارمیان ، ماهجویی ،فتحی ،1378).

  خودکارآمدی ، یک مبارزه ی محوری در نظریه شناختی –اجتماعی بندورا است ودر این نظریه کنش افراد به صورت هدفمند ،پیش بینی پذیر باشد و افراد با خود سنجی فعال انگیزشی و اعمالشان را تنظیم می کنند . براساس این دیدگاه افراد دارای باورهای هستند که به وسیله آنها می توانند بر احساسات و اعمال خود تسلط داشته باشند . چگونگی رفتارآدمیان به وسیله باورهای خودکارآمدی آنها قابل پیش بینی است (بندورا ، 1999،2001،بندورا،لاک 2003،).

  اهمال کاری یکی از ویژگیهای شخصیتی و فردی می باشد که وجود بیش از اندازه ی آن در بین دانش آموزان سبب افت تحصیلی و عدم پیشرفت و کارایی واقعی آنها در محیط آموزشگاه می باشد ، یکی از سازه های  که به تازگی مطرح شده در حیطه ی روان شناسی اهمال کاری تحصیلی می باشد . اهمال کاری از نظر روان شناسی یعنی به آینده محول کردن کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم (الیس[9]  وناس[10] ،1997،ترجمه فرجاد ، 1382).

   اهمال کاری با توجه به پیچیدگی و مؤلفه های شناختی ، عاطفی و رفتاری آن ،ابعاد و تظاهرات گوناگونی دارد ،از جمله می توان اهمال کاری در تصمیم گیری ،اهمال کاری وسواس گونه (فراری[11] ،1991) و اهمال کاری روان رنجورانه (الیس و ناس ،1977)اشاره کرد . اما متداول ترین شکل آن ،به خصوص در حوزه ی تعلیم وتربیت ،اهمال کاری تحصیلی است (استیل ، بروثن و وام بچ [12]،2001).اهمال کاری با پیامدهای زیان باری همچون ارائه با تأخیر تکالیف ،شتاب در آماده کردن خود برای امتحان ، گرفتن نمره های پایین کلاسی ،انصراف از تحصیل (استیل، 2008) استرس ونگرانی و خواب ناسالم و آشفته ،برنامه غذایی و عادات ورزشی نامناسب ،اضطراب دائمی و افسردگی ( دوویت  [13]و اسکوتبرگ [14] ،2002) اعتماد به نفس پایین  ،پیشرفت کم ،بی نظمی و گم گشتگی ،ایجاد حالت خجالت و عقده حقارت همراه است ،اهمال کاری تحصیلی یک ویژگی شخصیتی است که رابطه نزدیکی با هویت افراد دارد (دوویت 2002).

  احتمالا" هیچ تکلیف تحصیلی از انگیزش و اهمال مبرا نیست ،برای انجام تکالیف تحصیلی برخی از نویسندگان (تورانس و گالبریس[15] ،2006نقل از ترویا ،2009)به عناصر شناختی اشاره کرده اند . با وجود این ، تعجب برانگیز نیست که کلید اصلی موفقیت تحصیلی حس قوی خود کارآمدی یا باور به توانایی انجام عملی برای رسیدن به هدفی معین است (بندورا ،1977) . به همین ترتیب تکالیف درسی به شدت به اهمال کاری یا تاخیر و آغاز یا تکلیف به نحو مطلوب در محدوده زمانی مورد انتظار وابسته است (فراری ،اوکالاگان و نیوبگین[16] ،2005) . دو سازه خود کار آمدی و اهمال کاری به طور قطع بر عملکرد تحصیلی تاثیر دارند (ترویا ،2009). در دنیای امروزی مولد بودن ،فعال بودن و به انجام رساندن تکالیف موضوعهای  بسیار ارزشمندی هستند . اهمال کاری یا ناتوانی در انجام بموقع کارها تخطی مستقیم از هنجارهای مقبول انجام امور است . تحقیقات قابل ملاحظه ای معطوف به اهمال کاری تحصیلی در محیط های دانشگاهی انجام شده است ،با این امر به علت شیوع فراوان در دانش آموزان و نقش تعین کننده اش در موفقیت و پیشرفت تحصیلی است ( سولومون و راث بلوم[17] ،1984). استیل (2007)اهمال کاری تحصیلی را تاخیر عمدی در تکمیل یک تکلیف در چارجوب زمانی مطلوب یا مورد انتظار ،علی رغم انتظار بدتر شدن اوضاع برای تاخیر تعریف کرده است .

  پژوهش حاضر نیز در راستای این خط پژوهشی می باشد که اهمال کاری بعنوان ویژگی های شناختی چه تاثیری بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد .

  زیدنر[18](1998) اضطراب امتحان را نوعی خود اشتغالی ذهنی تعریف کرده است که با خودانگاری و تردید دوباره ی توانایی های خود مشخص می شود و اغلب ارزیابی شخصیتی منفی ،نداشتن تمرکز حواس،واکنش های فیزیولورزیک نامطلوب و افت پیشرفت تحصیلی فرد منجر می شود ونقش مخرب وبازدارنده ای در سلامت روانی دانش آموزان ایفا می کند (سپهریان ورضایی ،1389) اضطراب امتحان ،تکراروفراوانی تجربه نوعی اضطراب وابسته به آزمون وپیامدهای آن است که قبل ودر حین امتحان       می تواند تجربه شود وشامل آثار جسمانی ،هیجانی وشناختی است ، تحقیقات نشان داده است که اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و اثرات زیانباری برمیزان هیجان و کیفیت یادگیری دارد        (پرکان [19]  ،2004)  . از جمله هیجانات منفی که نقش اصلی در زندگی هر کسی بازی می کند  اضطراب[20]  می باشد . یکی از انواع اضطراب ها ،اضطراب امتحان یا ادراک هر ارزش یا تحصیلی است که یکی از مهمترین جنبه های انگیزش منفی می باشد و اثرات نامطلوبی بر عملکرد کلاسی دانش آموزان دارد .   دوسک [21]  اضطراب امتحان را به عنوان احساس نامطلوب یا حالت هیجانی می داند که افراد درآزمونهای رسمی یاسایر موقعیت های ارزشیابی تجربه می کنند (هیل و ویگفیلد [22]،1984؛رضا توکلی زاده ،2009) .

  اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان در همه جوامع به عنوان یک پاسخ مناسب و سازگار تلقی   می گردد . فقدان اضطراب  یا اضطراب بیمار گونه ممکن است ما را با مشکلات و خطرات زیادی مواجه سازد . اضطراب در حد متعادل و سازنده ما را وامی دارد که برای انجام امور خود به موقع و مناسب تلاش کرده ،بدین ترتیب زندگی خود را با دوام تر و بارورتر و بادوام تر می سازیم . بندرت اتفاق می افتد که در خلال فرآیند نوجوانی بحرانهای اضطراب مشاهده نگردد . گاهی این اضطراب به طور ناگهانی و زمانی به صورت تدریجی ظاهر می شود . گاهی فراگیر است و زمانی بالعکس در خلال چند ساعت پایان می پذیرد . بنابراین اضطراب به منزله بخشی از زندگی کودکان و نوجوانان یکی از مولفه های ساختار شخصیت آنها را تشکیل می دهد و از این زاویه است که پاره ای از اضطراب های دوران کودکی و نوجوانی را می توان به  هنجار تلقی کرد و تاثیر مثبت آن ها را بر فرآیند تحول پذیرفت . چون این فرصت را برای افراد فراهم  می آورد که مکانیزم های سازش خود را در جهت مراجعه یا منابع استرس زا و اضطراب آور گسترش دهند  بالعکس اضطراب مرضی نیز وجود دارد که به منزله ی منبع شکست و سازش نایافتگی به شمار می رود و طیف وسیعی از اختلال های شناختی و بدنی غیر موجه و وحشتزدگی را شامل می شود و فرد را از بخشی عمده ای از امکاناتش محروم می کند (  دادستان ،1376)

  در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مساله و ویژگی های شناختی و شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی که مقارن با سن نوجوانی می باشد و متغیرهای خود کار آمدی ، اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان به عنوان مولفه های تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی موثر می باشند ، لذا با توجه به موارد فوق سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین خود کار آمدی ، اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان برپیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد ؟

   

   

  1- Bruce& McCann& Kylvnn & Bandura

  pajares& MILLER  - [2]

  SCHUNK  -[3]

  MC donald -[4]

   -BLUM1

  2- athinson

  3 -Veber

  4- Layen

  1-ELLiS

  2-Knous

  3-Ferrari

  4- Steele& protons & loan Batch

  5- Dvvyt

  6- Askvnbrg

  7- Torrance and Galbraith

  8- Ferrari, and New Avkalagan Begin

  1-Rothblum

  2- zidner

  3- perkun

  4- anxiity

  5- Dusek

  6- HiLL&wigfield

  abstract

  The aim of present study was the evaluation the relationship of self-efficacy, academic procrastination and test anxiety withacademic achievement of students. descriptive correlational design used .sample consist of  258  male students  in the  first high school grade Islamabad city 2015 that were chosen with cluster sampling . Instruments include, general self-efficacy scale Scherrer et al. (1982), the scale of Solomon and Ruth Bloom’sacademic procrastination (1984) and test anxiety (Phillips, 1979) was performed on the subjects intended to measure the academic achievement of first semester GPA. Data analyzed with person correlation and multiple regression. Findings showed that between self-efficacy and academic achievement level (0.01) there is a positive and significant correlation, also between negligence and educational attainment levels (0.01) significant correlation between test anxiety and academic achievement in the academic procrastination .more over results indicated that there is a significant correlation  between procrastionation and academic achivmentin (0.01) in the negative direction,.findings indicated the importance and role of self-efficacy, academic procrastination and test anxiety   in academic achievement of students.

  Keywords: Self-efficacy, academic negligence, test anxiety, academic achievement

 • فهرست:

                                                                      فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                  صفحه

  چکیده............................................................................................................................................................1

  فصل اول : مقدمه پژوهش

  1-1مقدمه .................................................................................................................................................3-2

  1-2بیان مسئله...........................................................................................................................................7-3

  1-3 اهمیت و ضرورت پرسش ...............................................................................................................9-7

  1-4اهداف پژوهش ......................................................................................................................................9

  1-5 فرضیه های پژوهش............................................................................................................................10

  1-6 متغیرهای پژوهش................................................................................................................................10

  1-6-1 تعریف مفهومی...............................................................................................................................11

  1-6-2 تعریف عملیاتی...............................................................................................................................11

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

  2-1 مقدمه...................................................................................................................................................13

  2-2 پیشرفت تحصیلی................................................................................................................................13

  2-3 تعاریف پیشرفت تحصیلی...................................................................................................................14

  2-4 معیارهای پیشرفت تحصیلی..........................................................................................................15-14

  2-5 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی  ......................................................................................................16

  2-5-1 آموزش خانواده...............................................................................................................................16

  2-5-2 طبقه اجتماعی والدین......................................................................................................................16

  2-5-3 تحرک اجتماعی..............................................................................................................................16

  2-5-4 ایدئولوژی...................................................................................................................................... 17

  2-6 خودکار آمدی...............................................................................................................................20-18

  2-6-1 تعریف خودکار آمدی..............................................................................................................22-21

  2-6-2 انواع خود کارآمدی.........................................................................................................................23

  2-6-3 تفاوت خودکار آمدی با سایر انواع باورهای خود...........................................................................23

  2-6-3-1 خود پنداره ................................................................................................................................24

  2-6-3-2 عزت نفس.... .............................................................................................................................24

  2-6-3-3 انتظارات عملکرد .......................................................................................................................25

  2-6-3-4 کنترل تصویری...........................................................................................................................25

  2-6-4 ابعاد خود کار آمدی........................................................................................................................26

  2-6-4-1 سطح......................................................................................................................................... 26

  2-6-4-2 عمومیت ....................................................................................................................................27

  2-6-4-3 نیرومندی....................................................................................................................................27

  2-6-5 منابع باورهای خود کار آمدی ........................................................................................................28

  2-6-5-1 تجارت مسلط.............................................................................................................................29

  2-6-5-2 تجارت جانشینی.........................................................................................................................29

  2-6-5-3 قانع سازی کلامی.......................................................................................................................30

  2-6-5-4 حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی ...........................................................................................31

  2-6-5-5 تجارت تصویر سازی ذهنی...................................................................................................... 31

  2-6-6 خود کار آمدی بالا و پایین..............................................................................................................31

  2-6-7 خود کار آمدی ، انگیزش و اسناد ...........................................................................................33-32

  2-6-8  جنسیت و خود کار آمدی..............................................................................................................34

  2-6-9 خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی.......................... ....................................................................35

  2-6-10 تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی خود کار آمدی............................................................36

  2-6-11 نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش افکار................................................................... 38-37

  2-6-12 تحلیل باورهای خود کار آمدی در گستره زندگی... ....................................................................39

  2-6-12-1 تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکار آمدی.... .....................................................................39

  2-6-12-2 تأثیر دوستان و همسالان.................................... .....................................................................39

  2-6-12-3 نقش مدرسه ............ ...............................................................................................................40

  2-6-13 رشد خود کار آمدی به واسطه مرحله گذر نوجوانی...... .............................................................40

  2-6-14 خود کار آمدی مرتبط با بزرگسالی.............................................................................................. 40

  2-6-15 راهبردهای بهبود خود کار آمدی ........................................................................... ..............42-41

  2-7 اهمال کاری تحصیلی......................................................................................................................... 43

   2-7-1 تعاریف......................................................................................................................................... 44

  2-7-2 رویکرد اهمال کاری ..................................................................................................................... 44

  2-7-2-1 رویکردهای رفتاری ...................................................................................................................45

  2-7-2-2 رویکردهای منطقی – هیجانی............................................................................................ 49-46

  2-7-2-3 رویکردهای شناختی ..................................................................................................................50

  2-7-2-4 رویکرد انگیزشی .......................................................................................................................51

  2-7-3 اهمال کاری بعنوان یک عادت....................................................................................................... 52

  2-7-4 اهمال کاری بعنوان یک اختلال شخصیتی.............................................................................. 53-52

  2-7-5 اهمال کاری تحصیلی و اهمال کاری غیر تحصیلی .................................................................55-54

  2-7-6اهمال کاری  و اهمال کاری فعال .............................................................................................57-56

  2-7-7 درماندگی آموخته شده................................................................................................................... 58

  2-8 اضطراب آموزشگاهی......................................................................................................................... 59

  2-8-1 نشانه های اضطراب امتحان ....................................................................................................61-60

  2-8-2 سبب شناسی اضطراب امتحان....................................................................................................... 62

  2-8-3 سه مدل در سبب شناسی اضطراب امتحان......................................................................................63

  2-8-3-1 مدل توجهی – شناختی...................................................................................................... 65-64

  2-8-3-2 مدل روان پویشی اضطراب امتحان ساراسون............................................................................ 66

  2-8-3-3 مدل نقض در مهارت مطالعه..................................................................................................... 67

  2-8-4 عوامل مرتبط با اضطراب............................................................................................................... 68

  2-8-4-1 روابط والدین با فرزند............................................................................................................... 68

  2-8-4-2 انتظارات معلم ...........................................................................................................................69

  2-8-4-3 مهارت های تحصیلی................................................................................................................ 70

  2-8-4-4- دشواری امتحان....................................................................................................................... 70

  2-8-4-5 محیط برگزاری امتحان....................................................................................................... 71-70

  2-8-5 مثلث اضطراب امتحان................................................................................................................... 72

  2-8-5-1 بخش فیزیکی............................................................................................................................ 72

  2-8-5-2 بخش هیجانی – عاطفی............................................................................................................ 73

  2-8-5-3 بخش شناختی – ذهنی.............................................................................................................. 74

  2-8-6 رویکرد درمانی کاهش اضطراب امتحان ........................................................................................75

  2-8-6-1 رویکرد شناختی – رفتاری........................................................................................................ 75

  2-8-6-2 کاهش اضطراب امتحان از طریق مقابله با باورهای غیر عقلانی الیس........................................76

  2-8-6-3 کاهش اضطراب امتحان از طریق دیدگاه شناختی بک................................................................77

  2-9 پیشینه پژوهش ....................................................................................................................................77

  2-9-1 الف : تحقیقات انجام شده داخلی............................................................................................80-78

  2-9-2 ب : تحقیقات انجام شده خارجی........................................................................................... 82-80

  فصل سوم : روش شناسی پژوهش

  3-1 طرح پژوهش...................................................................................................................................... 83

  3-2 جامعه آماری ،  نمونه گیری و روش نمونه ........................................................................................84

  3-3 ابزار گرد آوری داده ها........................................................................................................................84

  3-3-1 الف : پرسشنامه خودکار آمدی عمومی.......................................................................................... 84

  3-3-2 ب : پرسشنامه تعلل ورزی نسخه دانش آموزان .............................................................................85

  3-3-3 ج : پرسشنامه اضطراب امتحان ......................................................................................................85

  3-4 روش گرد آوری داده ها..................................................................................................................... 85

  3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................. 86

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

  4-1 تحلیل توصیفی داده ها................................................................................................................ 90-89

  4-2 تحلیل استنباطی داده ها............................................................................................................... 93-90

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1بحث و نتیجه گیری...................................................................................................................... 99-95

  5-2 محدودیت های پژوهشی .................................................................................................................100

  5-3 پیشنهادات........................................................................................................................................ 101

  5-3-1 پیشنهادات کاربردی .....................................................................................................................101

  5-3-2 پیشنهادات پژوهشی..................................................................................................................... 101

  فهرست منابع فارسی........................................................................................................................103-102

  فهرست منابع انگلیسی.....................................................................................................................106-104 

  منبع:

  منابع فارسی

  ابوالقاسمی ، عباس. (1381). اضطراب امتحان : تشخیص ، علل و درمان مبتنی بر پژوهش . انتشارات اردبیل

  استوار ،زهره و خسروی ،معصومه و اعظمی ،سعید. (1391) . اضطراب امتحان و راهبردهای مقابله با آن . تهران . نشر علم

  الیس آلبرت ، جیمزنال ویلیام. (1387) .روانشناسی اهمال کاری ترجمه محمد علی فرجاد . تهران .نشر امید

  آقا جانی ،طهمورث و شوقی. (1391). تحلیل روابط ساختاری بین آموزش خود متمایز سازی با اضطراب امتحان و باورهای خودکارآمدی . مقاله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی سال پانزدهم . شماره 1 بهار 1393

  باغانی ، مریم و دهقانی نیشابوری ، محسن. (1390). تاثیر انگیزش تحصیلی ، خودکارآمدی و رویکردهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان . اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت . دانشگاه فردوسی مشهد 1390

  بختیار پور ، سعید و حافظی ،فریبا و بهزاد شینی ، فاطمه. (1389) . رابطه بین کمال گرایی و خود کار آمدی با اضطراب و عملکرد تحصیلی در دانشجویان . دانشگاه آزاد اسلامی .اهواز .

  بیابانگرد ، اسماعیل. (1378) . اضطراب امتحان . تهران . نشر فرهنگ . چاپ دوم

  پنتریج ، پال آروشانگ . دیل . اچ. (2002). انگیزش در تعلیم و تربیت تحقیقات و راهکارها ترجمه مهناز شهرآرای (1386) . تهران .علم

  تمدنی ، مجتبی و حاتمی ، محمد و هاشمی ، هادی. (1389).خود کار آمدی عمومی ،اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان . فصلنامه روانشناسی تربیتی ، شماره هفدهم ، سال ششم . تابستان 89

  جوکار ، بهرام و دلاور پور ، محمد آقا. (1389) . رابطه تعلل ورزیدن با اهداف پیشرفت اندیشه های نوین تربیتی . دانشگاه الزهرا . تهران ،دوره ی 30، پاییز و زمستان 1386 شماره 3و4

  خیر ،محمد. (1376).بررسی رابطه برخی از شاخص های طبقه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ، مجله ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز . دوره ی 12  ، شماره 2

  سیف ، علی اکبر. (1386) . روان شناسی پرورشی نوین ( ویرایش ششم ) تهران نشر دوران

  شولتز ، سیدنی الن. (2005) . نظریه های شخصیت . ترجمه یحیی سید محمدی (1387)چاپ 12 ویراست 8 ، تهران . ویرایش

  طیموری فرد ، عین اله و فولاد چنگ محبوبه. (1391) . نقش فراشناخت ، هوش و خود کار آمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان . مجله ی مطالعات آموزش و یادگیری ، دوره چهارم . شماره دوم .پاییز و زمستان 1391(طیموری فرد و فولاد چنگ محبوبه 1391)

  عباسیان فرد ، مهرنوش و بهرامی هادی .(1389) . رابطه خودکار آمدی با انگیزه پیشرفت فصلنامه آموزشی ، تحلیلی و اطلاع رسانی دوره ی ششم . شماره 1 . پاییز 1389

  غفاری ، ابوالفضل و ارفع بلوچی فاطمه.( 1390) . رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد . فصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره . دانشگاه فردوسی مشهد سال 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390

  کریم زاده ، منصوره و محسنی نیک چهره. (1385) . بررسی رابطه خود کارآمدی تحصیلی  با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران . مقاله مطالعات زنان سال 4 . شماره ی 2 تابستان و پاییز 1385

  لشکری پور ، کبری و بخشایی ، نورمحمد و سلیمانی .محمد جواد.(1385) . بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر زاهدان: مجله ی طبیب شرق ، سال هشتم . شماره 4 . زمستان 1385 .

  نامداری،اسرین و احمدی طهور سلطانی،محسن.( 1391).رابطه بین خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر سنندج:اولین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.

  نوابی ، مرتضی. (1392) . رابطه بین پایگاه هویت تحصیلی ، اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت درسی : پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

  نظری شاکر ، حسین و فتح تبار کاظم و کرامتی محمد رضا. (1390 ). رابطه ی بین عادت های مطالعه و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان راهنمایی ، شهر بابل : فصلنامه علوم تربیتی ، سال چهارم ، شماره 15 ، پاییز 1390

  هاشمی ، لادن و لطیفیان ، مرتضی. (1392 ). کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی و بررسی نقش واسطه ای اضطراب امتحان : فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی  ، سال دوم ، شماره 3 ، تابستان 1392

  هاشمی ، سید حبیب اله (1392 ) . اضطراب و تعلل ورزی : تهران : آناپنا

  یوسف وند ، بتول. (1393).  رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله : پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

  Bandura , A. (1994). Self – efficacy . The exercise of control . New York : w. H. freeman

  Bandura , A. (1997). Self – efficacy . The exercise of control . New York : w. H. freeman

  Bandura , A. (1998). Self – efficacy . In H. S friedman (Ed.) Encyclopedia of mental heal thl (vol . 3) sanniego: Academic press.

  Bandura, A. (2000) . Self – efficacy in A. Kazdin(Ed.) Encyclopedia of psycholoyy. Washington, DC8 ,New York : American psychological Association and oxford uppers .

  Bandura, Albert. 2001 . Guide for . construction , Self efficacy scales. Stanford , CA, USA: Staford university .

  Cassaday , J . C (2004 ) . The in fluence of cognitive test anxiety across The learning – testing cycle . learning and Instruction , 14 (6 ) , 569-592.

  Effert , B,  8, Ferrari, J.(1989). Decisional procrastination: Examining personality  correlates .Journal of  social Behavior and personality .56, 478-4840

  Ellis . A. , 8, Knaus, W.J (1979). Overcoming procrastination . New York : Institute for Rational living .

  Ferla , J . Valcke, M . cai . J . (2009) . Academic Self – efficacy and academic Self – conccpt : Reconsidering structural relationships. Learning and individual Differences , 19(2009) 499-5050  

  Ferrari , J .R.(1991) compulsive procrastination : some Self – reported characteristics . Annual meeting of The Eastern psychological Reports , 68, 455-4580

  File, s, E . 8 . Hyde, J. R. G (2012 ) can social interaction be used to measure anxiety? . British journal of pharmacoloyy,62(1) , 19-240

  Green , B. A. miller . R, B . Grow son , m. Duke , B. L . 8 , A key, K. L . (2004) predicting high school students cognitive engament and achievement : contribution of classroom perception and motivation contemporary, Educational psychology , 29 (4) , 462-482

  Olatoye , R. A (2009 ) students . test anxiety , motivation for examinations and science achievement in junior secondary school in ogun state. Nigeria, International journal of psychology and counseling vol. 1 (10) , pp : 194-198 . 

  Pajares , f .8, miller . D. M (1994 ) . Role of self – efficacy and self- efficacy and self – concept beliefs in mathematical problem solving : A path analysis . Journa lof  Educational psychology , B6 , 193-203

  Pajares, f .8, schunk . D. M (2001) . self beliefs  and school success, felf  efficacy -concept and school achievement 239-243    

  Pajares , frank (1994 ) .”current Directions self – efficacy Research. “pp. 1-49 in Martinl . maehr and Achievement , Volume 10, edited by martinl . maehr and paul R. pintrich . Greenwich , CT . USA: JAI press.

  Pekrun , , R .8,Goetz,T  (2011 ) measuring emotions in students , learning  and performance : The Achierement emotions Questionnaire (AEQ) contemporary Educational psychology, 36-48

  Richardson -   Jones , J. W. ,craige , c.p . , Nguyen,. T   . H. , kung . H. F. Gardier , A. M t Dranovsky A.8, Leonardo, E. D . (2011) serotonin – IA auto receptors are necessary and sufficient for The normal formation of circuits underlying innate anxiety . The Journal of Neuroscience ,31(16) , 6008-6018 .

  Rothblum , E. D (1984) . Academic procrastination : frequency and cognitive- Behavioral correlates . Journal of counseling psychological . 31, 503-509 .

  Troia, G. A . (2009) Instruction and assessment for struygelongwriters.               Ad vision Guilford publications . Inc .

  Trifoni , A , shahini, M. (2011) How Does Exam Anxiety A ffect The performance of university students? Mediterranean Journal of social sciences , 2 (2 ) , 93-101 .

  Zeidner , M. (1998 ) test Anxiety : The state of The Art . New York : kluwer Academic / plenum publishers. 


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان, مقاله در مورد پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان, پروژه درباره پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی 6و 11 با اهمال کاری تحصیلی بود. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره متوسطه از دو منطقه 6و11 شهر تهران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته­ی برنامه ریزی درسی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت بود به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرودشت بوده که با ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد (M.A) گرایش:روان شناسی تربیتی چکیده این پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آبادانجام شد.فرضیه‏های تحقیق عبارتند از: فرضیه اصلی: بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(MA) رشته: مديريت آموزشي گرايش:مديريت آموزشي چکيده: هدف : هدف کلي از اين تحقيق بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت

گروه روان­شناسی پایان­نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی تربیتی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه دبیرستان های ناحیه2 شهر بندرعباس می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان سوم دبیرستان های ناحیه2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91 که تعدادشان 1106 نفر( 779 دختر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با 1800 بوده و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و برای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی(M.A) چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک های شناختی(نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در سال93-92 صورت گرفته و متغیر پیش بین آن، سبک های شناختی و متغیر ملاک آن، تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی (همبستگی) از نوع ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : عمومی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی امکان پیش­بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش­آموزان دوره دبیرستان براساس اضطراب اجتماعی و جو روانی - اجتماعی کلاس بود. بدین منظور نمونه 360 نفری (173 دختر و 188 پسر) از دانش آموزان سال سوم دبیرستان در شهرستان شیراز به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع متوسطه بخش رودخانه در سال تحصیلی 1392-1391 انجام گردید. روش تحقیق پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه بخش رودخانه در سال تحصیلی 1392-1391 بود. نمونه پژوهش با استفاده از ...

ثبت سفارش