پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

word 982 KB 30131 158
1393 کارشناسی ارشد اقتصاد
قیمت قبل:۶۵,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • منابع

  الف) منابع فارسی:

  1- ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن (1383)، انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاست های نجاری در اقتصاد ایران. پژوهشنامه بازرگانی. فصلنامه شماره 33.

  2- ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن (1384)، روش های تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل. تهران. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

  3- ابریشمی، حمید. ( 1381 ). اقتصادسنجی کاربردی (رویکردهای نوین). تهرا ن: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول

  4- اشرف زاده، حمید رضا و دکتر نادر مهرگان (1387)، اقتصادسنجی پانل دیتا، مؤسسه تحقیقات تعاون، دانشگاه تهران.

  5-  اشراقی سامانی، فرشته (1388)، "سریزهای تحقیق و توسعه، یکپارچگی های تجاری در منتخبی از کشورهای شرق و غرب آسیا و اقیانوسیه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  6- بهمنی اسکویی، محسن (1372). اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال در دوران پس از انقلاب، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، صص 120-87.

  7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و تراز نامه بانک مرکزی ج. ا. ا. سالهای مختلف

  8- تقوی، مهدی و کهرام آزاد مهر (1384). بررسی ارتباط میان کسری حساب جاری با رابطه مبادله در اقتصاد ایران، پژوهشنامه  اقتصادی، شماره 18

  9- تقوی، مهدی و علی اصغر لطفی (1385)،" بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (1382-1374)"، پژوهش های بازرگانی. 20، 166-131.

  10- جرالد .ام، دادلی سیرز (1368)، پیشگامان توسعه، ترجمه: سید علی اصغر هدایتی و علی یاسری، انتشارات سمت.

  11- دادگر، یدالله و ناجی میرانی، علی اکبر (1382)، "شاخص های جهانی شدن اقتصاد- موقعیت ایران"، فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 29.

  12- رحیمی‌‌بروجردی، علیرضا (1386)، آزاد سازی اقتصادی از تئوری تا عمل، تهران، انتشارات سمت.

  13- رحیمی‌‌بروجردی، علیرضا (1385)، "مطالعه ای نظری پیرامون درجه باز بودن تجاری در کشورهای در حال توسعه"، عضو هیئت علمی‌‌دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پژوهشنامه اقتصادی.

  14- رحیمی بروجردی، علیرضا (1379)، اقتصاد بین الملل، تهران، دفتر نشر بصیرت فرهنگی.

  15- رحیمی بروجردی، علیرضا (1376)، کاهش ارزش پول و تراز پرداختهای خارجی ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. تهران. چاپ اول.

  16- زنگنه، محمد (1381)، تحلیل رابطه نرخ ارز و تراز تجاری با استفاده از رویکرد در اقتصاد ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

  17- زدمهر، الهه (1376)، بررسی تاثیر تنزل ارزش پول بر تراز تجارت خارجی ایران از طریق منحنی J، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  18- سلیمی‌‌فر، مصطفی (1382)، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، تهران.

  19- شیوا، رضا (1380)، "اثر تامین مالی در دراز مدت بر رشد و توسعه اقتصادی ایران"، نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه.

  20- شریفی رنانی، ح.، کمیجانی، ا. و شهرستانی، ح. (1389)،" بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران: رویکرد خود رگرسیونی برداری ساختاری"،فصلنامه پول و اقتصاد. 2، 176-145.

  21- شهرستانی، حمید و حسین شریفی رنانی (1387)،" تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی. 83، 114-89.

  22- صادقی، ح.، رستم زاده، پ. و اصغر پور، ح. (1386)،" تفکیک سیاست های پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی MCI در ایران"، فصنامه اقتصادی، شماره 63، 82-59.

  23- طاهری فرد، ا. و موسوی آزاد کسمایی، ا. (1387)،" اثر بخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 83، تابستان 87، 137-16.

  24- عسگری، منصور (1379)، تعیین ارتباط متقابل علت و معلولی و پویا بین رابطه میادله و کسری حساب جاری با روش همگرایی در ایران، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 17.

  25- فرجادی، غلامعلی (137)، درآمدی بر نظریه های رشد و توسعه اقتصادی، انتشارات البرز، تهران.

  26- کریمی‌‌هسنیجه، حسین (1382)، "جهانی شدن، یکپارچگی اقتصادی و مناسب ترین ترتیبات تجاری- منطقه ای برای اقتصاد ایران (فرصت ها و چالش ها)"، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

  27- کلباسی، حسن و سیدعبدالحمید جلائی (1381)، "بررسی اثرات جهانی شدن بر تجارت خارجی ایران"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 11.

  28- گجراتی، دامور (1995)، مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه حمید ابریشمی (1383)، انتشارات دانشگاه تهران.               

  29- نوفرستی، محمد (1384)،" بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان پویا"، مجله تحقیقات اقتصادی. 70، 29-1.

  30- معماریان، عرفان و سید احمدرضا جلالی نایینی (1389)، «آثار کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های ارزی بر تراز تجاری (آزمون پدیده منحنی J براساس یک الگوی VECM)، پژوهشنامه اقتصادی.

  31- نجار زاده، رضا، عاقلی، لطفعلی و وحید شقاقی شهری (1387)، تاثیر رابطه مبادله و نرخ ارز واقعی بر کسری تجارت خارجی ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال نهم، شماره 2

  32- نیلی، مسعود (1389)، رهیافتی برای توسعه، روزنامه آرمان.

  33- نوفرستی، محمد (1377)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، تهران، انتشارات رسا.

  ب) منابع لاتین:

  Aron,J, Muellbauer, J and Murphy , A. 2007. Housing Wealth, Credit Conditions and Consumption, University of Oxford, mimeo.

  Banbura M, Giannone, D and Reichlin L. 2010. Large Bayesian vector. Journal of Applied Econometrics, 25, 71–92.

  Bernanke, B, Boivin J and Eliasz P. 2005. Measuring monetary policy: a factor augmented autoregressive (FAVAR) approach. Quarterly Journal of Economics, 120, 387–422.

  Bjørnland, H C and Leitemo, K. 2009. Identifying the interdependence between US monetary policy and the stock market. Journal of monetary economics, 56, 275–282.

  Busch U, Scharnagl M and Scheithauer J. 2010. Loan supply in Germany during the financial crisis, Discussion paper series 1: Economic studies No 05/2010.

  Canova, F and G. de Nicoló. 2002. Monetary Disturbances Matter for Business Fluctuations in the G-7. Journal of Monetary Economics, 49, 1131–1159.

  Canova, F. and G. de Nicoló. 2003. On the Sources of Business Cycles in the G-7.Journal of International Economics 59, 77–100.

  Canova, F and Pina, J. 1999. Monetary Policy Misspecification in VAR Models. CEPR Discussion Paper No. 2333.

  Dedola, L and Neri, S. 2007. What does a technology shock do? A VAR analysis with model-based sign-restrictions. Journal of Monetary Economics ,54, 512–549.

  Di Giorgio G. and Nistico´, S. 2007. Monetary policy and stock prices in an open economy. Journal of Money, Credit and Banking, 39, 1947–1985. 34

   

  Irvendi, M and Guloglu, B. 2010. Monetary shocks, exchange rates and trade balances; Evidence from inflation targeting countries. Economic Modelling ??

  Kim , S. 2001. Effects of monetary policy shocks on the trade balance in small open economy” Economic letters, 71, 197–203.

  Kim , S. 2001. International transmission of U.S monetary policy shocks: Evidence from VAR`s economy. Journal of monetary economics, 48, 339–372.

  Kraay, A and Ventura, J. 2005. The Dot-Com Bubble the Bush Deficits, and the U.S. Current Account. NBER Working Paper No. 11543.

  Krugman, P R and Obstfeld, M. 2003. International economics theory and policy. Sixth edition, Addison Wesley.

  Koray, F and McMillin, W.D. 1999. Monetary shocks, the exchange rate and the trade balance. Journal of international money and finance, 18 (6), 925–940.

  Lee, J and Chinn, M D. 1998. Current account and the real exchange rate. A structural analysis of major currencies. NBER Working Paper No.6495.Cambridge.MA.

  Lee, J and Chinn, M D. 2006. Current account and the real exchange rate dynamics in the G7 countries. Journal of international money and finance, 25, 257–274.

  Lane, P R. 2001. The new open economy macroeconomics: a survey. Journal of international economics, 54, 235–266.

  Fratzscher, M and Straub, R. 2009. Asset prices and current account fluctuations in G7 economies. European central bank working paper series, No 1014/ 02 2009.

  Fratzscher, M, Juvenal, L and Sarno, L. 2010. Asset prices, exchange rates and the current account. European economic review, 54, 643–658. 35

   

  Fry, RA and Pagan, AR. 2007. Some issues in using sign restrictions for identifying structural VARs. National Center for Economic Research Working Paper 14.

  Granville, B and Mallick, S. 2010. Monetary policy in Russia: Identifying exchange rate shocks. Economic Modelling, 27, 432–444??

  Hsing, Y. 2011. The Stock Market and Macroeconomic Variables in a BRICS Country and Policy Implications. International Journal of Economics and Financial Issues, 1, (1),12–18.

  IMF(2004) South Africa: Selected Issues , IMF Country Report No. 04/379 www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04379.pdf

  Nadenicheck, J. 2006. The J-curve effect: an examination using a structural vector error correction model. International Journal of Applied Economics 3(2), 34–47.

  Mishkin F. 2007. The economics of money, banking and financial markets, eighth edition, Pearson Addison Wesley

  Mountford, A and Uhlig, H. 2009. What are the Effects of Fiscal Policy Shocks? Journal of Applied Econometrics.

  Prasad, E S and Gable, J A. 1998. International evidence on the determinants of trade dynamics. IMF staff papers 45, 401–439.

  Pilbeam, L. 2006. International finance, third edition, Palgrave Macmillan.

  Rafiq, M S. and Mallick, S K. 2008. The effect of monetary policy on output in EMU3. A sign restriction approach. Journal of Macroeconomics, 30, 1756–1791.

  Rigobon, R and Sack, B. 2004. The impact of monetary policy on asset prices. Journal of Monetary Economics 51 (8), 1553–1575. 36

   

  Uhlig, H. 2005. What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification Procedure . Journal of Monetary Economics 52, 381–419.

  Scholl, A. and Uhlig, H. 2008. New evidence on the puzzles: Results from agnostic identification on monetary policy and exchange rates. Journal of International Economics 76, 1–13.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                            صفحه

  چکیده.............................................................................................................................................................1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه......................................................................................................................................................3

  1-2 بیان مساله...............................................................................................................................................4  

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام.........................................................................................................................5

  1-4 اهداف تحقیق..........................................................................................................................................5

  1-5 فرضیه های تحقیق..................................................................................................................................5

  1-6 روش تحقیق...........................................................................................................................................6

  1-7 روش جمع آوری داده ها.......................................................................................................................6

  1-8 تعریف اصطلاحات و مفاهیم مهم..........................................................................................................6

  1-8-1 تعریف نرخ ارز.................................................................................................................................6

  1-8-2 تعریف تراز تجاری............................................................................................................................7

  1-9 سازماندهی پژوهش................................................................................................................................7

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1مقدمه.......................................................................................................................................................9

  2-2 بی ثباتی و نوسان....................................................................................................................................9

  2-3 نرخ ارز و بازار ارز...............................................................................................................................10

  2-4 بازار ارز و نظامهای ارزی.....................................................................................................................11

  2-4-2 بازار ارز و نظام ارزی ثابت..............................................................................................................12

  2-5  انواع نرخ ارز.......................................................................................................................................13

  2-5-1 نرخ ارز اسمی..................................................................................................................................13

  2-5-2 نرخ ارز واقعی و محاسبه شاخص آن..............................................................................................14

  2-5-3 نرخ ارز موثر....................................................................................................................................15

  2-5-4 بررسی اجمالی تعاریف نرخ واقعی ارز............................................................................................17

  2-6 سیاست پولی و ابزارهای آن ................................................................................................................18

  2-6-1 دیدگاه های مربوط به سیاستهای پولی.............................................................................................20

  2-6-1-1 نظریه ی مقداری پول..................................................................................................................20

  2-7 سازوکار انتقال پولی.............................................................................................................................22

  2-8 کانال های انتقال پولی...........................................................................................................................23

  2-8-1 کانال مستقیم نرخ بهره.....................................................................................................................24

  2-8-2 کانال قیمت دارایی ها (سهام)..........................................................................................................24

  2-8-3 کانال نرخ ارز...................................................................................................................................25

  2-8-4 کانال اعتبارات بانکی (کانال وام دهی بانکی)..................................................................................26

  2-8-5 بررسی اثر شوک های پولی بر نرخ ارز............................................................................................27

  2-9 نگرش پولی به تراز پرداخت های بین المللی......................................................................................28

  2-10 ابزارهای سیاست پولی.......................................................................................................................32

  2-11مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی......................................................................35

  2-12 تأثیر کاهش ارزش پول بر تجارت خارجی........................................................................................36

  2-13- چرخه های تجاری..........................................................................................................................38

  2-13-1 رژیم های پولی و چرخه تجاری...................................................................................................39

  2-14 سیاست های پولی و اعتباری و چرخه های تجاری...........................................................................40

  2-14-1 تئوری چرخه های تجاری حقیقی (RBC) و مدل های پولی کلاسیکی.......................................41

  2-14-1-1 کارایی چرخه های تجاری........................................................................................................41

  2-14-1-2 اهمیّت شوک های فن آوری به عنوان منبع نوسانات اقتصادی.................................................42

  2-14-1-3 نقش محدود عوامل پولی..........................................................................................................42

  2-14-2 مدل کینزین های جدید(نئو کینزی): مهم ترین ارکان و ویژگی ها................................................43

  2-14-2-1رقابت انحصاری.........................................................................................................................44

  2-14-2-2عدم خنثایی کوتاه مدت سیاست پولی........................................................................................44

  2-15 سه دوره ارزی در کشور.....................................................................................................................47

  2-16 تراز تجاری منفی ایران.......................................................................................................................48

  2-17 رابطه بین نرخ ارز با تراز تجاری در ایران..........................................................................................49

  2-18 مطالعات انجام شده در خارج کشور..................................................................................................50

  2-19 مطالعات انجام شده در داخل کشور...................................................................................................57

  2-20 نتیجه گیری........................................................................................................................................62

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1 مقدمه....................................................................................................................................................65

  3-2 برخی ویژگی های سری زمانی اقتصادی..............................................................................................65

  3-3 مفهوم ایستایی و آزمون های ایستایی...................................................................................................66

  3-3-1 مفهوم سری های زمانی ایستا..........................................................................................................66

  3-3-2 آزمون ریشه واحد............................................................................................................................67

  3-3-2-1 آزمون دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته................................................................................68

  3-3-2-2 آزمون فیلیپس پرون................................................................................................................... 71

  3-4 روش های همجمعی............................................................................................................................73

  3-4-1 مفهوم اقتصاد همجمعی....................................................................................................................74

  3-4-2 تعریف همجمعی براساس مبانی نظری...........................................................................................75

  3-4-3 آزمون های همجمعی.......        ...............................................................................................................75

  3-4-3-1 آزمون دو مرحله ای انگل گرنجر................................................................................................75

  3-4-3-2 آزمون دوربین واتسن رگرسیون همجمعی..................................................................................76

  3-4-3-3 آزمون الگوی همجمعی به روش یوهانسن- جوسلسیوس..........................................................77

  3-4-3-4 آزمون تعیین تعداد بردارهای همگرایی........................................................................................78

  3-5 الگوی خود توضیح برداری (VAR)....................................................................................................78

  3-5-1 تعیین مرتبه مدل خود توضیح برداری..............................................................................................82

  3-6 آزمون های علیت.................................................................................................................................83

  3-6-1 آزمون استاندارد علیت گرنجر..........................................................................................................83

  3-6-2 آزمون سیمز.....................................................................................................................................84

  3-6-3 آزمون علیت گرنجر هشیائو.............................................................................................................85

  3-6-4 آزمون علیت تودا-یاماموتر........................................................................................................... ..87

  3-7  الگوی تصحیح خطابرداری (ECM)............................................................................................... ..87

  3-8 مزایای استفاده از روش VAR.............................................................................................................89

  3-8 نتیجه گیری...........................................................................................................................................90

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل مدل و نتایج مدل

  4-1 مقدمه....................................................................................................................................................93

  4-2تصریح مدل...........................................................................................................................................93

  4-3 نتایج توصیف داده ها...........................................................................................................................94

  4-3-1 بررسی ایستایی متغیرهای مدل.........................................................................................................94

  4-4 آزمون هم انباشتگی..............................................................................................................................97

  4-5 نتایج برآورد الگوی تصحیح خطابرداری............................................................................................100

  4-6 بررسی رابطه کوتاه مدت متغیرها در مدل تصحیح خطای برداری.....................................................102

  4-7 تخمین و تحلیل پویای مدل...............................................................................................................104

  4-8  تجزیه واریانس (FEVDs)..............................................................................................................105

  4-9آزمون فرضیه ها..................................................................................................................................107

  4-10 نتیجه گیری......................................................................................................................................107

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 نتیجه گیری........................................................................................................................................110

  5-2 پیشنهادات..........................................................................................................................................111

  فهرست منابع

  منابع فارسی.................................................................................................................................................ذ

  منابع لاتین...................................................................................................................................................ز

  منبع:

  ندارد.


موضوع پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, نمونه پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, جستجوی پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, فایل Word پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, دانلود پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, فایل PDF پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, پروژه درباره پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

پايان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ­ارشد  رشته علوم اقتصادي بهمن ماه 1393 چکيده: يکي از موضوع هاي مورد توجه و تأثيرگذار در مسائل اقتصادي بازار دارايي هاست . از سويي ديگر از جمله م

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب ...

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد علوم اقتصادي 1388 چکيده مکاتب اقتصادي نظريه هاي مختلفي در خصوص اثرگذاري سياست هاي پولي بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد دارند. اما تمامي آنها وجود رابطه اي م

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي‌ارشد (M.A ) گرايش: اقتصاد انرژي فصل اول: کليات پژوهش مقدمه عوايد حاصل از فروش نفت درکشورهاي صادرکننده نفت، در افزايش رونق و رفاه عمومي

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم اقتصادي دي ماه 1393 چکيده        جهاني­شدن به معناي افزايش شتابان حجم مبادلات بين­المللي کالاها، خدمات و دارا

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش مالی چکیده: پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. توسعه بیمه به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ کمک می­کند. هنگامی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­شماری است. هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث، زیان­های مادی و جانی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) در رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده مالیات به عنوان معمولیترین و مهمترین منبع تامین درآمدهای عمومی و یکی از کارآمدترین و موثرترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار میروند که دولت می تواند به واسطه آن،بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA چکیده فارسی: هدف از این پژوهش بررسی رابطه سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی اقتصاد ایران با تاکید بر رابطه بلندمدت میان آن ها است. برای این منظور یک شاخص معکوس از سرمایه اجتماعی و یک شاخص اساسی از توسعه مالی به کار گرفته شد و سپس به کمک الگوی تصحیح خطای برداری، ضرایب مدل تخمین زده شد. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد اقتصاد چکيده:    از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادي براي آنچه در تئوري‌هاي اقتصادي مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملي کشورها

  فصل اول: کليات تحقيق فصل اول- کليات تحقيق 1-1- مقدمه: يکي از اهداف اقتصاد هر کشوري رسيدن به اشتغال بالا مي‌باشد که سياستگذاران اقتصادي بايد همواره واکنش تغييرات اشتغال را ن

ثبت سفارش