پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

word 384 KB 30168 186
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قدیم:۲۴,۲۰۰ تومان
قیمت: ۲۰,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش: عمومی

  پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی

  دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

   

  چکیده:

  هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دبیرستانهای شهرستان سیرجان انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودنداز پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند(1973)، پرسشنامه هوش هیجانی تراویس و برادبری و جین گریوز(2001) و  پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون(2003). و در نهایت داده ها از طریق شیوه آماری رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبکهای فرزند پروری و تاب آوری رابطه وجود دارد. همچنین بین سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی و تاب آوری رابطه چند متغیره وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی پیش بینی کننده بخشی از واریانس تاب آوری است.

  کلیدواژه: تاب آوری، سبکهای فرزندپروری، هوش هیجانی، دانش آموزان

  1مقدمه

  کودکان و نوجوانان قشر عظیمی از جمعیت هر کشور، خصوصاً جامعه ما را تشکیل می دهند. آنان سرمایه های پر ارزش جامعه و امیدهای درخشان مملکت تلقی می شوند وعامل مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار می روند و از آنها انتظار می رود که در آینده ای نه چندان دور مسئولیت عظیم و سنگین اداره مملکت خود را عهده دار گردند. اغلب اختلال ها و ناسازگار ی های رفتاری بعد از دوران کودکی،ناشی از کمبود توجه به دوران مهم و حساس کودکی و عدم هدایت صحیح به سوی رشد و تکامل است، این بی توجهی منجر به عدم سازش و انطباق با محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف برای کودک می شود( رضوی، 1387).

  خانواده اولین نظامی است که کودک در آن چشم باز می کند واز آن تاثیر می پذیرد و آموزش می بیند. مطالعه خانواده نه تنها شناخت بهتر این نظام را میسر می سازد بلکه شناخت ما از افرادی که در آن پرورش می یابد را فراهم می کند.به این علت که تمامی افراد از خانوادهایشان حتی در بزرگسالی نیز تاثیر می پذیرند و تعاملات و ارتباطات نوع و شیوه ی تربیت خانواده بر توانایی و رفتار افراد اثر می گذارد(کشتکاران،1389).

  استرس و فشارهای روانی ازجمله عوامل لاینفک زندگی در قرن 21 است و چگونگی رویارویی و کنارآمدن با این عوامل به ویژه در سنین اولیۀ و جوانی در سلامت روانی افراد بسیار مهم است. دوره نوجوانی[1] با تغییرات گسترده ای در زمینه های شناختی، عصبی زیستی و اجتماعی همراه است. نوجوان از مرز کودکی گذشته و وارد مرحله نوینی شده است. ورود به دوره نوجوانی، فرد را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می سازد(خباز و دیگران،1390)

  بنابراین توجه به ظرفیت های فردی و روانی که فرد به کمک آنها بتواند در شرایط دشوار مقاومت نماید و دچار آسیب دیدگی نگرد و حتی در تجربه چنین شرایط مشکل آفرین یا بحرانی خود را از لحاظ شخصیتی ارتقا بخشد اخیرا مورد توجه روانشناسان مثبت نگر قرار گرفته است( مومنی و همکاران، 1388). بنابراین هدف این پژوهش پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان پسر دوره دبیرستان می باشد.

   

  1-2بیان مسئله

  دانش آموزان در طول دوران زندگی،خصوصا دوران تحصیل با مشکلات زیادی مواجه می شوند.ما نمی توانیم مشکلات اساسی زندگی را از زندگی آنها کسر کنیم،اما می توانیم کاری کنیم که دانش آموزان پای مشکلات خود بایستند و آنها را به عنوان منبعی لایزال بدانند که می توانند برای پیشگیری زندگی بر آنها تکیه زنند.

  یکی از مهمترین توانایی های انسان که باعث سازگاری موثر با عوامل خطر می شود،تاب آوری[2] است.تاب آوری عاملی است که باعث انعطاف پذیری و مقابله موثر با عوامل و موقعیت های استرس زا می شود(سبزعلی سنجانی،1389).

  منظور از تاب آوری آن است که فرد علی رغم مواجهه با عوامل خطر دچار عارضه این مواجهه نشده و حتی قوی تر هم بشود. تاب آوری خصوصیتی است خاص کودکانی که با وجود مواجهه با استرس و شرایط ناگوار در زندگی شان، تسلیم افت تحصیلی، مشکلات جسمی و روحی، و مشکلات مربوط به بزهکاری دوران نوجوانی که آنها را با تجارب خطرناک بیشتری روبه رو می کند، نمی شوند (کیانی دهکردی، 1384).

  ترکیب عواملی باعث شکل گیری تاب آوری می شود. یکی از این عوامل نوع رابطه و تعاملات در خانواده است. به عنوان مثال خباز، بهجتی و ناصری(1390) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین حمایت اجتماعی و روابط خانوادگی و تاب آوری رابطه وجود دارد. مطالعات خانواده امروزه بیشتر در جهت این موضوع است که چطور افرادی در برخورد با عوامل استرس زا توان مقابله و مقاومت را دارا هستند و چطور خانواده بر این توانایی اثر می گذارد (کشتکاران،1389).

  هندرسون[3](2003) نیز معتقد است که عواملی که تاب آوری را به وجود می آورند به دوقسمت محیطی و فردی تقسیم می شوند. از عوامل محیطی که تاب آوری را ایجاد می کنند، می توان به خانواده ها، مدارس، اجتماع و گروههای همسالان اشاره کرد. و از عوامل فردی که در ایجاد تاب آوری نقش دارند می توان به اعتماد به نفس، انعطاف پذیری، خود انگیزشی( داشتن هوش هیجانی)، خود ارزشی و خلاقیت اشاره کرد.

  یکی از عواملی که در خانواده بر تاب آوری تاثیر می گذارد، سبک های فرزندپروری[4] والدین است. فرزندپروری شامل روش ها و رفتارهایی است که والدین برای تربیت فرزندان بکار می برند. روش های متفاوتی برای فرزندپروری مطرح شده اند؛ از یک دیدگاه فرزندپروری به چهار روش تقسیم شده است که عبارتند از: 1. شیوه مقتدرانه 2. شیوه سهل گیرانه  3. شیوه مستبدانه  4. شیوه مسامحه کارانه

     روش فرزندپروری و روش تربیتی والدین بر جنبه های مختلف رشد فرزندان آنان تاثیر می گذارد. در واقع پایه و اساس فرزند پروری مبین تلاش های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است . اگر چه والدین ممکن است در چگونگی کنترل و اجتماعی کردن فرزندان خود با یکدیگر تفاوت داشته باشند ولی به نظر می رسد که همه والدین در تعلیم و تربیت و نظارت بر فرزندان نقش اولیه را به عهده دارند (پرند، 1389).

  خانواده و مدرسه می توانند راهکارهایی را پدید آورند که فاکتورهای محافظ را بیشتر کنند و تاب آوری را افزایش دهند. با فراهم آوردن محیطی که به اندازه کافی تسهیل کننده است، دانش آموزان می توانند خصوصیات تاب آوری را در زندگی خود کسب کنند.

  از نظر هندرسون(2003) یکی از عوامل فردی که می تواند در ایجاد تاب آوری نقش داشته باشد، هوش هیجانی[5]است. هوش هیجانی جدیدترین تحول در زمینه تفکر و هیجان است. سلیگمن[6] (2004، به نقل از کرد میرزا، 1388) نیز معتقد است که تاب آوری با متغیرهای خلاقیت، هوش هیجانی، خود گردانی، احتیاط، سرزندگی و شوخ طبعی در ارتباط است.

  هوش هیجانی اولین بار توسط مایر[7] و سالووی[8] (1990) مطرح شد از دیدگاه بار – اُن[9]هوش هیجانی دسته ای از مهارت ها، استعدادها و توانایی های غیرشناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و محدودیت های محیطی افزایش می دهد. بنابراین هوش هیجانی از عوامل مهم در موفقیت زندگی فردی می باشد. بار – آن معتقد است که تفکر هیجانی قسمتی از تفکر منطقی و هوش کلی است و هوش دارای ابعاد شناختی و هیجانی است. بعد هیجانی هوش دو جزء کلی را شامل می شود به عنوان مهارت های درون فردی و برون فردی. هوش درون فردی هوشی است که به ما کمک می کند تا به افکار و احساسات خود معنا ببخشیم. هوش بین فردی به ما کمک می کند تا روابط خود با دیگران، همدلی با آنها، برانگیختن بین آنها و فهم ارتباط بین آن ها را تنظیم کنیم. بنابراین هوش هیجانی از مجموعه ای از مهارت ها، توانایی ها و تسهیل کننده های گوناگونی ساخته شده است که بیشتر آنها را می توان از طریق یادگیری در دیگران ایجاد کرد یا پرورش داد . هوش شناختی عمدتاٌ به صورت ارثی تثبیت شده است و قابل تغییر نیست ولی هوش هیجانی قابل یادگیری است و سبک های فرزندپروری والدین می تواند بر چگونگی شکل گیری آن تاثیر بسزایی داشته باشد( بشارت ، 1384).

  با توجه به مطالب بالا و پژوهش های انجام شده در این زمینه، چنین بر می آید که بین سبک های فرزند پروری، هوش هیجانی و تاب آوری رابطه وجود دارد. ولی با این حال نمیتوان به این نتیجه رسید که سبک های فرزند پروری و هوش هیجانی می توانند تاب آوری را پیش بینی کنند.

   

   

  به همین خاطر در این پژوهش برآنیم تا بدانیم:

  1. آیا سبک های فرزند پروری والدین می تواند تاب آوری را پیش بینی کند؟

  2.  آیا هوش هیجانی والدین می تواند تاب آوری را پیش بینی کند؟

  3. کدام یک از متغیرهای سبک های فرزند پروری و هوش هیجانی پیش بینی کننده قوی تری برای تاب آوری است؟

   

  1-3اهمیت و ضرورت پژوهش

  با توجه به مباحث مرتبط با تاب آوری، افراد تاب آور دارای ویژگی هایی مثل: شایستگی اجتماعی، مهارتهای مشکل گشایی، حس هدفمندی، اعتماد به نفس، احساس کفایت و احساس داشتن یک پایگاه ایمن هستند. اگر ما بتوانیم تاب آوری را در دانش آموزان تقویت کنیم، دانش آموزانی شایسته، هدفمند و توانمند خواهیم داشت.

  پس از جمله عوامل مهمی که می تواند در آینده دانش آموزان نقش مهمی ایفا کند و آنها را در مقابله با مشکلات یاری کند، تاب آوری است. ، تاب آوری به عنوان یکی از سازه های اصلی شخصیت برای فهم هیجان، رفتار و انگیزش مفهوم سازی شده است. تاب آوری نه فقط افزایش قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکل است، بلکه مهمتر از آن حفظ سلامت روانی و ارتقاء آن است. تاب آوری به افراد توانایی می بخشد تا با مشکلات و ناملایمات زندگی رو به رو شوند بدون اینکه دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت ها را فرصتی برای ارتقاء و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند (مومنی، اکبری، آتش زاده شوریده، 1388).

  با توجه به پژوهش های موجود در زمینه موضوع تحقیق، می توان گفت که سبکهای فرزندپروری و هوش هیجانی با  تاب آوری دانش آموزان رابطه دارند. اگر نتایج تحقیق نشان دهند که سبکهای فرزندپروری و هوش هیجانی می توانند پیش بینی کننده خوبی برای تاب آوری باشند، در این صورت ما می توانیم با تشکیل کلاس های آموزشی، والدین را آگاه کنیم تا از سبک فرزندپروری کارآمدی را برای خود انتخاب کنند. همچنین می توان با تشکیل کارگاههای مشاوره ی گروهی در جهت تقویت هوش هیجانی دانش آموزان اقدام کرد.

   

  1-4 اهداف تحقیق                                                           

  1-4-1اهداف علمی

  1)تبیین رابطه سبکهای فرزندپروری و هوش هیجانی

  2) تبیین رابطه سبکهای فرزندپروری و تاب آوری

  3) پیش بینی تاب آوری دانش آموزان بر اساس سبک های فرزند پروری

  4) پیش بینی تاب آوری دانش آموزان بر اساس هوش هیجانی

   

  1-5 فرضیه ها                                                                       

  1. بین سبک های فرزندپروری و هوش هیجانی رابطه وجود دارد.

  2. . بین سبک های فرزندپروری و تاب آوری رابطه وجود دارد.

  3. سبک های فرزندپروری پیش بینی کننده تاب آوری است.

  4. هوش هیجانی پیش بینی کننده تاب آوری است.

   

  1-6 تعاریف نظری متغیرها

  1-6-1تاب آوری

   تاب آوری یک فرایند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدیدکننده محیطی است که نقش مهمی در مقابله با تنیدگی ها و تهدیدهای زندگی و آثار نامطلوب آن دارد (پور سردار و همکاران،1391، 82).

   

  1-6-2هوش هیجانی

   هوش هیجانی را توانایی فرد برای کنترل احساسات و هیجانات خود ودیگران، تمایز بین احساسات و هیجانات خود و دیگران و نیز استفاده از این اطلاعات برای هدایت اعمال و افکار می دانند(سالوی و مایر، 1990).

   

  1-6-3سبک های فرزند پروری

  سبک فرزند پروری مجموعه ای از نگرش های والدین نسبت به فرزندان است که منجر به ایجاد جو هیجانی می شود که در آن جو رفتارهای والدین بروز می نماید(دارلینگ و استنبرگ، 1993 ؛ به نقل از اسلمی، 1385 ،به نقل از رستمی، 1390).

   

  1-7 تعاریف عملیاتی متغیرها

  تاب آوری:در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویسون(2003) بدست می آورد،کمترین نمره ای که فرد بدست می آورد صفر و بیشترین نمره125 می باشد.

  سبک های فرزند پروری: در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند بدست می آورد.

  هوش هیجانی: در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز بدست می آورد. کمترین نمره ای که فرد بدست می آورد صفر و بیشترین نمره168می باشد

   

  [1] adolescence

  [2] Resilience

  [3] Henderson

  [4] Parenting Style

  [5] Emotional Intelligence

  [6] Seligman

  [7] Mayer

  [8] Salovey

  [9] Bar-On

   

  2-1مفهوم و تعریف تاب­آوری

  ریتر(2005) انسان ها به شیوه های متفاوت بر مشکلات فائق می آیند زیرا شرایط زندگی فرایند رشد و شکل گیری شخصیت و بافتی که در آن پرورش می­یابند متفاوت است. تفاوت افرادی که با موفقیت به زندگی خود ادامه می­دهند و آنانی که نمی­توانند زندگی را با موفقیت سپری کنند در مفهوم تاب آوری نهفته است ( به نقل از کشتکاران، جوکار، ذبیحی دان، ذاکری؛ 1389).

  رزیلنس واژه انگلیسی تاب­آوری است که ریشه در علم فیزیک دارد و به معنی مقاوم و قابل ارتجاع  می­باشد . به طور کلی مفهوم آن در روانشناسی، توانمندی فرد یا گروه در مقابله با حوادث ناخوشایند، استرس ها و بحران های زندگی(شرایط منفی و سخت و نامطلوب) است. یعنی توانایی برخورد با موقعیت های سخت زندگی و خرد نشدن زیربار مسائل حادث شده در زندگی روزانه می باشد. البته رزیلنس به زبان تخصصی در روانشناسی یعنی بالابردن آستانه تحمل و مقاومت در برابر استرس ها و مشکلات روزانه و بهره­مندی از قابلیت انعطاف پذیری و تقابل و برخورد با بحران ها به جای تسلیم شدن در برابر مشکلات و سرپوش نهادن بر روی آنها می باشد(میرمهدی، 1390).تاب آوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی-­روانی و معنوی در مقابل شرایط مخاطره­آمیز می­باشد(کانر و دیویدسون، 2003).

  جویس و همکاران (2010) تاب آوری توانایی افراد یا گروه ها برای پیشبرد و حل مشکل در مواقع سختی است و یا توانایی افراد برای تداوم بهزیستی روانی و فیزیکی در صورت وجود بدبختی و مصایب و توانایی سازگاری افزایش­یافته در حین رویداد استرس­زا است (به نقل از نوری و حق شناس؛ 1389).

  تاب آوری به عنوان فرآیندی پویا تعریف شده است که طی آن وقتی افراد با ناملایمات یا ضربه های روانی مواجه می شوند رفتار سازگارانه مثبت از خود نشان می دهند. تاب آوری یک ساختار دو بعدی است ابتدا در ارتباط با بروز ناملایمات و سپس پیامدهای سازگارانه مثبت در برابر آنها. ناملایمات اشاره به مخاطرات مرتبط با شرایط منفی زندگی از قبیل ناکامی، فقر و بحرانهای زنگی دارد (لوتار ، سیس چتی و بیکر[1] ، 2000). در فرهنگ مریام و بستر [2](2001) به توانایی بهبود پس از شرایط سخت و یا تغییر و تطبیق با آن شرایط، تاب اوری گفته می شود. به عبارتی دیگر، به عنوان یک توانایی، تاب­آوری متعلق به افرادی است که در معرض عوامل­خطر مشخص قرار می­گیرند و می­توانند بر آن خطرات غلبه کنند و از پیامدهی منفی نظیر بزهکاری و مشکلات رفتاری اجتناب نمایند( ریچارسون[3]، 2002).

  تاب آوری فرآیندی است که به موجب آن فرد ، هیجان مثبت را در مواجهه با شرایط گوناگون تجربه           می کند(توگاید، فردریکسون و بارت ،2004). در سوابق پژوهشی روان شناختی واژه تاب آوری مترادف با دانش واژه­های ذیل هستند که عبارتند از هوش هیجانی کلمن، یادگیری خوش­بینی سیلگمن، احساس معنای فرانکل با کامیابی سیبرت و تری ونت، یادگیری کاردانی روزنهان و خودباوری راجرز(مدی و خوشابا،2005). اینکه تاب آوری را مترادف چه کلمه ای بدانیم محققان تعاریف متعددی از آن ارائه دادند. به طوری که دیویدسون(2000) تاب آوری را استعداد و ظرفیت افراد جهت غلبه بر استرس ، حوادث و فجایع می داند. همچنین ، ماستن، بست و گارمزی(1990) تاب آوری را فرایند مقابله و سازگاری موفقیت آمیز با شرایط چالش انگیز و تهدید کننده می دانند. تاب آوری نه تنها گویای شکست ناپذیری افراد در برابر حالت های اضطرابی است بلکه موجب می شود افراد با قوای روانی و ذهنی بیشتری در مقابل شرایط استرس زا مقاومت کنند. کانر و دیویدسون(2003) البته تاب آوری تنها پایداری در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی باشد بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. افزون بر این پژوهشگران بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است.

  کامپفر[4](1999) بر این باور بود که تاب آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر در شرایط تهدید کننده است و از این رو سازگاری موفق در زندگی را فراهم می کنند. در عین حال کامپفر بر این نکته نیز اشاره می­نماید که سازگاری مثبت با زندگی هم می­تواند پیامد تاب­آوری به شمار رود و هم به عنوان پیش­آیند سطح بالاتری از تاب­آوری را سبب شود. وی این مسأله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندی به تاب آوری می داند­(به نقل از شیخ زاده قولنجی، 1389).

  اصطلاح تاب آوری در موارد گوناگون به عنوان ظرفیت انطباق پذیری موفق با یک تغییر محیطی قلمداد شده است. و اخیراً به عنوان یک فرایند پویا مستلزم تعامل بین جریانات (عوامل) خطرساز و محافظتی و ویژگیهای درونی و بیرونی فرد، که برای تغییر دادن تأثیرات وقایع تلخ زندگی عمل می کند مفهوم سازی شده است؛ و همچنین تاب آوری را به عنوان فرایندی پویا در نظر می­گیرند که باعث می­شود زمانی که افراد با مسائل تنش زا و مشکلات مهم در زندگی روبرو می شوند رفتارهای مثبت انطباقی­تر از خود نشان دهند. این پژوهشگران براین باورند که تاب آوری موجب می شود نتایج منفی را به نتایج مثبت تبدیل کنند. نتایج مثبت یا انطباق مثبت یعنی رفتارهای شایسته و موفقیت آمیز اجتماعی زمانی که افراد در مراحل خاصی از زندگی خود با مشکل یا مسأله­ای روبرو می­شوند مثلاً فقدان آشفتگی­های روانی بعد از واقعه آسیب­زای 11سپتامبر ایالات متحده آمریکا (لوتار و همکاران، 2000).

  نیومن(2002) تاب­آوری را نوعی الگوی انطباقی تعریف می­کند که هنگامی که فرد از این منابع استفاده می­کند و از آنها بهره می جوید تاب آوری در فرد تقویت می شوند و چه این منابع در درون فرد باشند و چه منابع خارجی باشند ، موجب ارتقاء فرد می شوند و فرد را در برابر حوادث مصون می سازند.

  مندل، مالت و برون[5] (2006) تاب آوری را انعطاف پذیری موثر در برابر حوادث زندگی می دانند وبیان می کنند که تاب آوری توانایی سازگاری مناسب در زمان در معرض قرار گرفتن در زمینه های استرس زا و خطرناک یا تهدیدهای مهم است ، به عبارت دیگر آنها تاب آوری را توانایی و بهبود و جبران و انعطاف پذیری بعد از مواجهه با حوادث آسیب زا و تنش زا معرفی می کنند. اصولاَ مندل و همکاران(2006) دو وجه را در مفهوم تاب آوری مهم می دانند ، یکی اینکه فرد حادثه آسیب زا و فشار و سختی را تجربه کند و دوم اینکه افراد در برابر این حوادث انعطاف پذیر باشند و دست به جبران برای بازگشت به عملکرد و کارکردهای معمول خود بزنند

  تاب آوری بیانگر ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پرخطر است (فولادچنگ و موسوی؛ 1387).

  مفهوم تاب­آوری به صورت های مختلف تعریف می شود. راتر در سال 1987 به نقل از هالی[6] (2000) بیان     می­کند که تاب آوری به تفاوت افراد در پاسخگویی به خطر برمی گردد. .وارنر(1989) به نقل از هالی(2000) این واژه را به صورت سازگاری یا مقابله موفقیت آمیز در برابر مواجهه با حوادث استرس زای زندگی تعریف می کند. جرمی مفهوم تاب آوری را به معنای کنترل یا اقدام بر عوامل فشارزا قبل از اینکه به فرد آسیب برساند به کار می برد( فیتزپاتریک،کوئرنر[7]،2004)

  به طور کلی با توجه به تعارف مختلف از مفهوم تاب آوری ، تمام تعاریف در چندین وجه مشترک هستند:

  تاب آوری سطحی از مقابله با سختی ها است یا درجه ای است که افراد به مشکلات پاسخ می دهند

  تاب­آوری خاصیت و حس سبکی و راحتی به همراه دارد. به عبارت دیگر فرض می­شود که افراد تاب آوری را به صورت توانایی ترمیم بدبختی های و تحت نفوذ قرار دادن و فائق آمدن بر سختی براساس سطوح مختلف کارکردهایشان ارائه می دهند

  در تعاریف مختلف تاب­آوری توانایی برتر است که به افراد اجازه می­دهد که بر بدبختی­ها و سختی­ها غلبه کنند(هالی، 2000)

   

  2-2ظهور تاب آوری

  از سال 1970 به بعد پژوهش های علمی- اجتماعی بسیاری در زمینه فشار روانی و خطرات ناشی از آن انجام شده است. اهمیت مدیریت استرس و کاهش فشار روانی باعث گسترش این پژوهش ها شده است. از آنجایی که تغییرات استرس زا می تواند هم تاثیرات مثبت و هم منفی در پی داشته باشد ، مفاهیم زیادی در رابطه با استرس و چگونگی کنترل و کاهش آن مطرح شده است. یکی  از این مفاهیم تاب آوری است (مدی و خوشابا، 2005).

  ریچاردسون (2002)از نظر تاریخی ،مطالعه تاب آوری سه موج را به همراه داشته است :

  موج اول بررسی تاب آوری، در پاسخ به این سوال بود،"چه ویژگی هایی افرادی را که در مواجهه با عوامل خطرزا یا شرایط ناگوار موفق بیرون می آیند، به عنوان نقطه مقابل افرادی که در برابر این عوامل تسلیم می­شوند ،مشخص می کند ؟"

  موج دوم بررسی تاب آوری ،تلاشی برای پاسخ به،این سوال بود که ،کیفیت های تاب آوری چگونه کسب می ­شوند ؟ فلچ[8] (1988) اظهارنمود کیفیت های تاب آور بودن از طریق قانون تخریب و انسجام مجدد کسب شده اند.

  موج سوم یک فرایند مفصل تر کسب کیفیت های تاب آوری بعنوان کارکردی از انتخاب هوشیار یا ناهوشیاربه وسیله ریچاردسون وهمکاران(1990)مطرح گردید(لوتار و همکاران2000).

   

  2-3چهارچوب مدل تاب آوری

   در سال 1999 "کومپفر" سعی کرد چهارچوبی برای تاب آوری به منظور مشخص کردن پیچیدگی این پدیده و درک بهتر چندبعدی بودن نمونه های رشد تاب آوری طراحی کند. این طرح کلیه مباحث تحقیقاتی در مورد تاب آوری را در خود جمع آوری کرده است. به خصوص که با این روش مراحل پویایی بین ویژگی های کودکان و محیط زندگی آنها و نتایج رشد با هم بررسی می شوند. "کومپفر" در این مدل ابعاد ششگانه مختلف را در نظر می گیرد که برای پیشبرد تاب آوری حائز اهمیت است. در بین این چهار مورد، مربوط به بخش تاثیرگذاری و دو مورد دیگر مربوط به فرایند تبادلی می باشد.

   

  [1] -  Luther, SS &Cicchetti, D&Becker, B

  [2] - Merriam-webster

  [3] - Richardson, E

  [4]-kampfer

  [5] - Mondel, G.& Mullet, E.. & Brown

  [6] - Hawley, R,D

  [7] - Fitzpatrick, M.A. , & Koener, A.F

  [8] -flach

 • فهرست:

   

  عنوان                                                                                                            صفحه  چکیده................................................................................................................................................ 1

  فصل اول : کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه .................................................................................................................................... 3

  1-2 بیان مساله.............................................................................................................................. 4

  1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش..................................................................................................... 8

  1-4 اهداف تحقیق......................................................................................................................... 9

  1-4-1 اهداف علمی..................................................................................................................... 9

  1-5 فرضیه ها.................................................................................................................................9

  1-6 تعاریف نظری متغیرها...........................................................................................................10

  1-6-1 تاب آوری........................................................................................................................10

  1-6-2 هوش هیجانی...................................................................................................................10

  1-6-3 سبک های فرزند پروری....................................................................................................10

  1-7 تعاریف عملیاتی متغیرها........................................................................................................11

  فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

  2-1 مفهوم و تعریف تاب آوری...................................................................................................13

  2-2 ظهور تاب آوری...................................................................................................................18

  2-3 چهارچوب مدل تاب آوری...................................................................................................19

  2-3-1 استرس زاهای حاد............................................................................................................19

  2-3-2 شرایط زیست محیطی.......................................................................................................20

  2-3-3 ویژگی های فردی.............................................................................................................20

  2-4 مراحل عملکرد تاب آوری....................................................................................................21

  2-5 انواع تاب آوری....................................................................................................................21

  2-5-1 تاب آوری عمومی............................................................................................................22

  2-5-2 تاب آوری حقیقی ............................................................................................................22

  2-5-3 تاب آوری تلقیحی............................................................................................................23

  2-5-4 تاب آوری خانوادگی........................................................................................................24

  2-6 تاب آوری و کنار آمدن .......................................................................................................24

  2-7 تاب آوری به عنوان یک فرآیند پویا ....................................................................................26

  2-8 شباهت بین مفهوم کیفیت زندگی و تاب آوری......................................................................26

  2-9 نمونه تجارب آسیب زای روانی.............................................................................................29

  2-10 الگوی تاب آوری و آسیب پذیری.......................................................................................30

  2-11 پیامدهای تاب آوری...........................................................................................................33

  2-12 ارتباط تاب آوری و سلامت روان ......................................................................................33

  2-13 ارتباط بین تاب آوری ،مراحل رشد روانی ، شناختی  اجتماعی...........................................34

  2-14 ویژگیهای تاب آوری...........................................................................................................38

  2-15 عوامل موثر در تاب آوری...................................................................................................44

  2-16 عوامل ارتقا تاب آوری........................................................................................................47

  2-17 سخت رویی کلیدی برای تاب آوری...................................................................................49

  2-18 مولفه های سخت رویی.......................................................................................................49

  2-18-1 تعهد...............................................................................................................................49

  2-18-2 کنترل..............................................................................................................................50

  2-18-3 مبارزه جویی...................................................................................................................50

  2-19 مدرسه و تاب آوری............................................................................................................52

  2-20 راهبرد های مدرسه محور در آفرینش و تقویت تاب آوری..................................................53

  2-21 سبک های فرزند پروری.....................................................................................................59

  2-22 نظریه های سبک فرزندپروری.............................................................................................62

  2-22-1 اریکسون و سبک های فرزند پروری...............................................................................62

  2-22-2 آدلر و سبک های فرزند پروری.......................................................................................63

  2-22-3 شفر و سبک های فرزند پروری.......................................................................................65

  2-22-4 ماریا و نیتر بام و سبک های فرزند پروری.......................................................................66

  2-22-5 بامیرند و سبک های فرزند پروری...................................................................................67

  2-23 سبک های فرزند پروری......................................................................................................73

  2-24 الگوی شفر..........................................................................................................................76

  2-24-1 والدین با محبت و آزاد گذارنده.....................................................................................76

  1-24-2 والدین با محبت و محدود کننده.....................................................................................77

  2-24-3 والدین متخاصم و محدود کننده......................................................................................77

  2-24-4 والدین متخاصم و آزاد گذارنده......................................................................................77

  2-25 تغییرات تاریخی در مفهوم سبک های فرزند پروری.............................................................80

  2-26 هوش..................................................................................................................................82

  2-27 انواع هوش.........................................................................................................................87

  2-28 هیجان.................................................................................................................................88

  2-29 مناطق مغزی موثر در هیجان................................................................................................92

  2-30 تاریخچه هوش هیجانی.......................................................................................................94

  2-31 تعاریف هوش هیجانی.......................................................................................................103

  2-32 رویکردهای موجود در باب هوش هیجانی........................................................................105

  2-33 ابعاد هوش هیجانی...........................................................................................................110

  2-34 ویژگی های هوش هیجانی................................................................................................110

  2-35 ویژگیهای شخصیت افراد دارای هوش هیجانی بالا............................................................113

  2-36 اهمیت هوش هیجانی .......................................................................................................114

  2-37 سیر مطالعه هوش هیجانی ................................................................................................117

  2-38 آموزش و افزایش هوش هیجانی ......................................................................................119

  2-39 اندازه گیری هوش هیجانی................................................................................................122

  2-40 تفاوت های جنسیتی در هوش هیجانی .............................................................................125

  2-41 آیا افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند بیشتر موفق هستند.............................................126

  2-42 پیشینه تحقیق....................................................................................................................128

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1 نوع پژوهش........................................................................................................................133

  3-2 جامعه آماری و نمونه پؤوهش.............................................................................................133

  3-3 ابزارهای پژوهش.................................................................................................................134

  3-4 روش اجرای پژوهش..........................................................................................................138

  3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها..............................................................................................139

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  4-1 آمار توصیفی ......................................................................................................................141

  4-2 آمار استنباطی......................................................................................................................142

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1 بحث و نتیجه گیری.............................................................................................................148

  5-2 محدودیت ها......................................................................................................................153

  5-3 پیشنهادات...........................................................................................................................153

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی....................................................................................................................................156

  منابع انگلیسی...................................................................................................................................164

  منابع انگلیسی...................................................................................................................................169

  منبع:

  منابع فارسی

  1-حاتملو، رحیمه(1392)بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با تاب آوری و اعتماد به نفس نوجوانان دختر و پسر. مجله دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شماره 11 ص 71-55.

  2-محمدی ، ابوالفضل؛ آقاجانی، میترا؛ زهتابور، غلامحسین(1390). ارتباط اعتیاد، تاب آوری و مؤلفه های هیجانی. 136 - مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هفدهم، شماره 2، تابستان 142 ،1390.

  3-خباز، محمود؛ بهجتی،زهرا؛ ناصری،محمد (1390). رابطه حمایت اجتماعی و سبک های مقابله، با تاب آوری در پسران نوجوان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 5، شماره 4.

  4-ابوالقاسمی، عباس(1390). ارتباط تاب­آوری، استرس و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در    دانش­آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین. نشریه مطالعات روانشناختی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء(س). دوره 7. شماره 3. 149-131

  5-اویسی، حامد(1390). بررسی اثربخشی آموزش واقعیت­درمانی به شیوه گروهی بر افزایش تاب­آوری زندانیان چوبیندر قزوین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

  بشارت،محمدعلی،اصغری،مهسا سادات،بهرامی احسان،هادی،قربانی،نیما(1390).رابطه ی ادراک از نحوه ی فرزند پروری والدین با هوش هیجانی.مجله ی روانشناسی و علوم تربیتی،4(41).

  6-آگنج، نجمه  و مقتدری، نازفر. (1389). بررسی رابطه تاب آوری با سلامت روان در نوجوانان دختر شهر شیراز. مجموعه مقالات دهمین سمینار انجمن مشاوره ایران(نقش مشاوره در ارتقای سلامت روان فرد و جامعه). 141-133.

  7-رستمی،مرضیه(1390)،بررسی رابطه بین شیوه های برزند پروری با هوش هیجانی در بین دانش آموزان اول متوسطه شهر گنبد،دانشگاه پیام نور گنبد  .پایان نامه کارشناسی.

  8-جان بزرگی، مسعود؛ نوری، ناهید؛ آگاه هریس، مژگان ( 1389 ). آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان. تهران: ارجمند. ص25-28.

  9-بخشانی، نورمحمد(1389) نقش خانواده در تربیت فرزندان، مجله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. شماره12، ص60-45.

  10-جوکار، بهرام. اقدامی، زهرا. حسین­بچاری، محمود(1389). پیش بینی تاب­آوری براساس  جهت­گیری مذهبی(اسلامی) در دانشجویان. مجموعه مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. 67-68.

  11-بیانی، علی اصغر(1388)، بررسی پایانی و روایی نسخه فارسی مقیاس هوش هیجانی در دانشجویان، مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، شماره3، ص53-36.

  12-حجازی، الهه. سلیمانی، حمیده(1389). کیفیت دوستی، تقابل دوستی و تاب­آوری. مجله علوم رفتاری. دوره 4 . شماره 4. صص 325-319.

  13-نوری، ربابه. حق شناس، زینب(1389). رابطه بین سبک های هویت، تاب­آوری و رفتارهای پرخطر، افسردگی، پرخاشگری. مجموعه مقالات پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان. 22 و 23 اردیبهشت 1389 وزارت علوم و تحقیقات و فن­آوری و معاونت دانشجویی دفتر مرکزی مشاوره.

  14-شاکری نیا، ایرج. محمدپور، مهری(1389). رابطه استرس شغلی و تاب­آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن. بهبود(فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه).سال 14. شماره 2

  15-شیخ زاده قولنجی، فرشته(1389). اثربخشی آموزش تاب آوری گروهی بر شادکامی و سلامت عمومی دانش آموزان دختر دبیرستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته روان شناسی عمومی. دانشگاه پیام نور

  16-کشتکاران، کتایون. جوکار، بهرام. ذبیحی دان، سحر. ذاکری، حمید رضا(1389). ابعاد هویت و تاب­آوری. مجموعه مقالات پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان. 22 و 23 اردیبهشت 1389 وزارت علوم و تحقیقات و فن­آوری و معاونت دانشجویی دفتر مرکزی مشاوره

  17-کریمی، علی اکبر( 1389 )، بررسی رابطه بین کارکرد خانواده با سبکهای هویت و جهت گیری مذهبی در دانش آموزان دختر و پسر سوم متوسطه شهرستان جلفا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  18-خدابخشی کولایی،آناهیتا. نصیری، ز. مصطفائی،ف(1389). رابطه تاب­­آوری در برابر استرس با معنای زندگی در دانشجویان. مجموعه مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت­روانی دانشجویان. 98-97

  خداپناهی،محمدکریم(1379).انگیزش و هیجان،انتشارات سمت،تهران

  19-حدادی، پروانه. بشارت، محمد علی. پوربهلول، سمانه(1389). تاب­آوری، آسیب پذیری و سلامت روانی. مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران. دوفصلنامه روانشناسی معاصر. دوره 5. ویژه نامه زمستان 89. 11 و 12  اسفندماه. دانشگاه شهید بهشتی.

  20-محمدی،عالم(1389).رابطه هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در بین دبیران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه گیلان.

  21- سبزعلی سنجانی، بتول(1389). تاب­آوری نوجوان. مجله رشد آموزش و راهنمایی تحصیلی. ش 83. دوره 16

  22- ذسعدآبادی، عصمت(1389). بررسی پیش بینی تاب آوری فرزندان براساس الگوهای ارتباطی خانواده در دانش آموزان دوره دبیرستان شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  24- مومنی، خدامراد؛ اکبری، مصطفی؛آتش زاده شوریده، فروزان(1388).رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی در پرستاران. طب و تزکیه، شماره 74-75.

  25- جعفری،عیسی. اسکندری، حسن. سهرابی، فرامرز. دلاور، علی(1388). اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر  مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب­آوری در افراد وابسته به مواد. مجله روانشناسی بالینی. سال اول. شماره 3. صص 87-77.

  26- کشتکاران، طاهره(1388). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری دانشجویان دانشگاه شیراز. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال یازدهم شماره 39 .

  27- فولاد­چنگ، محبوبه و موسوی، سیدحنظله(1387). بررسی رابطه تاب­آوری و افسردگی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز. مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان: 326-324.

  28- جوادی، رحم خدا (1387). رابطه کارکرد خانواده با تاب­آوری در برابر مصرف در دانش­آموزان پسر دبیرستان مدارس. پایان نامه­ی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  29- رحیمیان بوگر، اسحق(1387) رابطه سرسختی روانشناختی و خودتاب آوری با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله بم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، دوره 14، شماره 1، بهار 1387، ص70-62.

  30- رضوی ،عبدالحمید؛ محمودی، میترا؛رحیمی، محبوبه (1387). بررسی رابطه رضایت زناشویی و سبک های فرزندپروری والدین با مشکلات رفتاری فرزندان در دوره ابتدایی شهر ارسنجان. فصلنامه خانواده و پژوهش سال دوم، شماره 4.ص56-34.

  31- رحیمیان بوگر، اسحاق. و اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1387). رابطه سرسختی روانشناختی و خودتاب­آوری با سلامت­روان در نوجوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهرستان بم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. سال چهاردهم . شماره 1، 70-62.

  32- رستمی، علیرضا. نوروزی، علی. زارعی، عادل. امیری، محسن. سلیمانی، مهران(1387). بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان با نقش کنترل کنندگی جنسیت و تاب­آوری در میان معلمان ابتدایی. فصلنامه سلامت و کار ایران. دوره 5. شماره 3 و 4.

  33- پاشایی؛ زهره،(1378) بررسی تاثیر مهارت های مقابله با هیجان ها در اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه فریدون شهر اصفهان، ، دانشگاه شهید بهشتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  34- جزایری، علیرضا. دهقانی، محمود. سینارحیمی، سیدعلی(1387). مجموعه آموزش مهارت های زندگی- تاب آوری. چاپ اول. جلد سوم. تهران: انتشارات دانژه.

  35- بشارت، محمدعلی. صالحی، مریم. شاه محمدی، خدیجه . نادعلی، حسین. زبردست.عذرا(1387). رابطه تاب­آوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران. روانشناسی معاصر. دوره سوم شماره 2. صص 49-38.

  36- کاوه، کامیار(1386) بررسی رابطه سرسختی روانشاختی با هوش هیجیانی و مقایسه آن در زنان و مردان دانشجوی شاغل دانشگاه های شهر تهران. مجله اندیشه های نوین تربیتی، دوره 3، شماره 1و2 ، بهار و تابستان 1386، ص35-50.

  37- اسماعیلی، معصومه و همکاران(1386) تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر سلامت روان، مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایرانف سال سیزدهم، شماره 2

  38- برادبری، تراویس و گریوز، هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون)(1386). مترجم مهدی گنجی، تهران، انتشارات ساوالان

  39- بشارت، محمدعلی(1386). تاب­آوری، آسیب پذیر و سلامت روانی. مجله علوم روانشناختی. شماره 24. صص383-373.

  40- سامانی،سیامک؛ جوکار،بهرام و صحراگرد،نرگس. (1386). تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره 3، 295-290.

  41- محمدخانی، شهرام(1385). مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی از آموزش مهارت های زندگی بر عوامل میانجی مصرف مواد . پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی . تهران . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  42- اسعدی محمد و همکاران(1385). رابطه بین زمینه اجتماعی فرهنگی با شیوه تربیتی والدین موفقیت تحصیلی و سبک یادگیری فرزندان.فصلنامه اندیشه و رفتار سال 12 شماره 1

  43- چارلز تامپسون لیندا رودلف (1384) .مشاوره با کودکان،مترجم جواد طهوریان.

  44- حسینی نسب، داوود؛ احمدیان، فاطمه؛ روان بخش، محمدحسین ( 1384 ) .بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان. مجله علوم رفتاری شماره15، ص70-56.

  صافی،احمد( 1384 ) راهنمایی و مشاوره تحصیلی،تهران،انتشارات رشد،چاپ چهارم.

  45- کیانی دهکردی، منصوره؛ رفیعی، حسن؛ سمیعی، مرسده؛ کریملو، مسعود؛ دولتشاهی، بهروز؛ بینازاده، محمد(1384). تاب آوری در برابر وابستگی به مواد در پسران و مردان وابسته و غیر وابسته به مواد. مجله پژوهشی حکیم، دوره هشتم، شماره دوم.

  46- حکیم جوادی،منصور و اژه ای، جواد(1383).بررسی رابطه کیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی،مجله روانشناختی،شماره30،ص172-158

  47- ریو،مارشال(1382).انگیزش و هیجان،مترجم یحیی سید محمدی،موسسه نشر ویرایش،تهران.

  48- نجفی، حمید ( 1381 ). نقش خانواده در الگوسازی نوجوانان و جوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی.

  49- گلمن، دانیل(1380).هوش هیجانی،ترجمه نسرین پارسا،انتشارات رشد،تهران.

  50- اتکینسون،ریتا،ال.اتکینسون،ریچارد،سی.اسمیت،ادوارد،ای،بم.داریل،ج و هوکسما،سوزان نولن(2000).زمینه روانشناسی هیلگارد،ترجمه محمدنقی براهنی،بهروز بیرشک،مهرداد بیک،رضا

  زمانی،مهرنازشهرآرای،یوسف کریمی،نیسان گاهان و مهدی محی الدین(1379).انتشارات رشد،تهران

  51- ویسی، مختار(1379) تاثیر استرس شغلی بر خشنودی و سلامت روان. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال ششم شماره 2 و 3 ص 70-78.

  52- گلمن، دانیل(1379).هوش عاطفی،ترجمه حمیدرضا بلوچ،انتشارات جیحون،تهران.

  53- اعزازی شهلا ( 1376 ). جامعه شناسی خانواده با تاکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر.انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی:

  1-Baumrind D.(1991). Effective parenting during the early adoiescent transition in P.A. Cowan & E.M.Hetherington(Eds).Family tranaition.(vol.2 pp.111-163).millsdalenj:Erlbaum.

  2-Smith, P.R.(2009). Resilience: Resistance factor for depressive symptom, Journal of psychiatric and mental health   nursing . 16, 823-830

  3-Black, k. & M. Lobo(2008). “a Conceptual  review of family resilience factor”. Journal of family nursing 14(1):33

  4-Steinhardt,M&Dolbier,C(2008). Evaluation of a resilience inter vention to enhance, coping symptamatology. Journal of American college health, 56(4), 445-453.

  5-Hart, et al, matsuba,M.,D. (2007). “Psychological and social-structural influences on commitment to volunteering.” Journal of research in personality 41(4): 889-907

  6-Jopp,D.,Rott,C,psychology and again (2006). Adaptation in very old ago: Exploring the role of Resources, Beliefs, and Attitudes for centenarians happiness.

  7-Mondel, G.& Mullet, E.& Brown, G.(2006). Cultivating resiliency a guide for parent and school personal. Phublished by scholastic press.

  8-Brooks,E,J.(2006). Strengthening Resilience in children and youths maximizing opportunities through schools. Children&schools, Apr 2006, 28,(2)proquest nursing& Allied health source.

    9-Walsh F(2006).” Facilitating family resilience with childhood illness and             disability .” Current opinion in pediatrics, New york, Coral Reefs 25(4) 503-512 . web site: http://www.guilford.com

  10- Seligman,M.E.P,;Rashid,T.E.,&Parks,A.(2006).Positive psychology. American psychologist, 61, 774-788

  11- Seligman,M.E.P,;Steen,T.A., park,N.,& Peterson.C.(2005). Positive psychology progress: Empirical Validation of interventions. American psychologist, 60, 410-421

  12- Maddi, s. R& Khoshaba,D.M.(2005). Resilience at work . amacom, American management association, 1601, Broadway, n. y 1019

  13- Blum,R.W.(2005). Risk and Resilience: a model for public health interventions for adolescents ph.D university of Minnesota Minneapolis,. USA

  14-Werner,E.(2005). Resilince and recovery: findings from the Kauo: longitudinal study . Focal point, 19(1),11-14.

  15-Wong. C. K, Lee, Tang, et at (2005). “ A psychological model of stress distress relationship among chines americans “. Journal of Social and Clinical Psychology 24(3): 422-444.

  16-Fitzpatrick, M. A., & Koener, A.F.(2004). Family communication schema effect on childrens resiliency running head : family communication schema, the evolution of key mass communication concepts: Honoring jack M. Mcleod, 115-139

  17-Mayer , J.D , salovevy , P. & Caruso , D. R (2004) Emotional intelligence : theory , finds and implication. Psychological inquiry , 15,3 (N0), 197-

  215.

  18- Tugade,M.M.Fredrickson,B.L.,&Barrett,L.F.(2004). Psychological Resilience and positive emotional granularity: Examining the benefits of positive emotions of coping and health. Journal of personality, 72,1161-1190

  19- Weinman,M.L.;smithhapeggy,B,;Buzi,R.& Mumfird,D.M.(2003). Associations of family support, resiliency,and depression symptoms among indigent teens attendant family planning clinic. Psychological reports, 93(3),719-713.

  20- Conner,K.M.&Davidson,J.R.T.(2003).Development of a new resilience scal: The Conner-Davidson Resilince Scal(CD-RISC).Depression and anxiety,18,76-82

  21- Davey, M D. Eaker, et at.(2003). “  Resilience processes in adolescents: personality profiles, self-worth, and coping”. Journal of adolescent research 18(4): 347

  22- Keller, S. & G. Stricker (2003).” Links between custodial grandparents and the psychological adaptation of grandchildren”. Working with custodial grandparents: 27-43.

  23- Olsson, B., P.(2003). “ T-cell-mediated cytotoxicity toward platelets  in chronic idiopathic thrombocytopenic purpura”. Nature medicine 9(9): 1123-1124.

  24- Mayer,J.D.,Salovey,P.,Caruso,D.R.andSitarenios,G(2003)."Measuring Emotional intelligence with the MSCEIT V2.0."Emotion,3,97-105.

  25- Richardson E.(2002). The methatory of resilience and resiliency, Journal of clinical psychology , vol 58(3), 307-321.

  26- Newman, T.(2002) promoting resilience: A Review of Effective strategies for chid care services. Center for Evidence-based social services & Barnados

      27-Lawford, J. & C. Eiser(2001).” Exploring links between the concepts of Quality of life and resilience”. Development Neurorehabilitation 4(4): 209-219.

  28- Skehill, C. (2001). “ Resilience coping with an extended stay outdoor education program and adolescent mental health”. Retrieved Journal 2.

  29- Hawley, R.D,(2000). Cinical implications of family resilience. The American journal of family therapy, 8, 101-106.

  30- Luther, ss and cicchetti,D., Becker, B(2000). The construct of resilience : implications for interventions and social policies & Development and psychopathology 12:857-885.

  31- Davidson, R.J.(2000). Affective style, psychopathology, and resilience: Brain mechanisms and : plasticity . American psychologist, 55, 1196-1214

  32- Edwards, D. L,& Foster,social work in Educa􀆟on,9,209-221.

  Sanders m(2000) Community based parenting and family support interven􀆟on 7

  and the prevention of drug abuse British Journal of Social Work

  33- Darling,N.(1999).Parenting styl Its correlates,ERIc Digest ERIc clearinghouse on Elementary and Early childhood Education champaign.

  Maccoby,E.e,(1984).Socialization and development change.child Development,55,517-52.

  34- Kumpfer. K. L. (1999). Factor and processes contributing to resilience: The resilience Frame work. In: M.D. Glantz & J. L. Johnson (Eds). Resilience and develop. (pp. 179- 224). NEW YORK:kluwer academic publisher.

   35- Hardy, D. F, Power; T. G۸ Jaedieke, S (1993). Examinlng the rela􀆟on of       parenting to childrens coping with every day stress child prelopment.

  36- Cowen, E., P. Wyman, et al.(1992). “The relationship between retrospective reports of child temperament and adjustment at ages 10-12” Journal of abnormal child psychology 20(1): 30-50. Mericam  Occupational Therapy Association 45(6): 493

  37- Garmzy,c.(1991).resiliency and Vulnerability to advers development outcomes associated with poverty.” American behavior scientist,34(4) march,416-430

   

  38- Garmzy,N.&Masten,A.(1991).The protective role of competence indicators in children at risk . in E.M.cummings,,A.L.Green,& K.H.Karraki(Eds), life span developmental psychology:perspectives on stress and coping (pp.151-174). Hillsdale,NJ:Lawrence Erlbaum Associates

  40- Salovey , P . and Mayer , J . D . (1990 ) ."Emotional  Intelligence  ".Imagination ,Cognition , Personslity,9,185-211.

  41- Masten,A.,Best,K.&Garmezy,N(1990).Resilience and development .contributions from the study of children who overcome adversity. Develoment and psychopathology, 2, 425-444

  42- Johnston, J. c., &Fields, p. A.(1981). School consultaion with the “classroom

  family”. The school Counselor,29,350-357

  43- Taylor, D.(1982).Family consultion in a school seting. Journal of Adolescence, 5,367-377.

  44- Peck, B.(1971). Reading disorders: Have we overlooked something? Journal of school psychology,9182-190.

  45- Peck, B.(1970).A communication analiysis of family decision making in normal and reading- problem families.Unpulished doctoral dissertion, Bowling Grwwn State University,Bowling Green, Ohio.

  46- Milner,E.,(1951).A study of the relationship between reading readiness in grade one school children and patterns of parent –child interactions. Child

  Development.


تحقیق در مورد پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان, مقاله در مورد پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان, پروپوزال در مورد پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان, تز دکترا در مورد پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان, پروژه درباره پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان, رساله دکترا در مورد پایان نامه پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی(M.A) گرایش: تربیتی چکیده: مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان تاب آوری دانش آموزان با رگه های مختلف شخصیت و سبکهای دلبستگی آنان انجام شد. جامعه آماری این مطالعه توصیفی شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی (هدفمند) و فرمول حجم نمونه کوکران،210 نفر محاسبه گردید که در ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی(MA) چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی دانش آموزان می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه­ی دانش آموزان دختر سال سوم دوره اول دبیرستان که در سال تحصیلی 93-92در شهر ایوان مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد. پس از اجرای پیش آزمون، تعداد 30 نفر از دانش آموزانی که در ...

رشته: روانشناسی عمومی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی­، بود. بدین منظور از بین 3286 دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده در سال تحصیلی93-92، تعداد 370 نفر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی استفاده شده است.نمونه آماری258 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی94-93 می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای ...

بررسی نقش طرحواره­های ناسازگار اولیه درپیش­بینی رفتارهای پرخطر دانش­آموزان چکیده طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی می شوند هنگامی که طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر می­شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : عمومی چکیده: موضوع: تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در رابطه ای بین سبک های دلبستگی و تاب آوری این مطالعه نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای را در رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد بررسی 250 نفر ازدانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر ارسنجان با روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چند ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده فارسی هدف: این پژوهش با هدف رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن 582 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد 234 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: مدیریت ورزشی چکیده امروزه عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی کسب نمی شود، بلکه از دلایلی که باعث موفقیت سازمان های بزرگ می شود وجود کارکنانی است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند. هدف از این پژوهش پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه از طریق ویژگی­های فردی، هوش ...

ثبت سفارش