پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده

word 308 KB 30177 122
مشخص نشده کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قدیم:۱۵,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • رشته: روانشناسی عمومی

   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) 

  رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی

   

  چکیده

  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی­، بود. بدین منظور از بین 3286 دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده در سال تحصیلی93-92، تعداد 370 نفر (209 دختر و 161 پسر) به صورت نمونه­گیری خوشه­ای دومرحله­ای به روش سیستماتیک، انتخاب و نمونه­ها با استفاده از مقیاس خودکنترلی تانجنی، پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری بامریند و مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف ، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­های به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه­ی هم­زمان و روش ضریب همبستگی پیرسون، مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری قادر به پیش­بینی تغییرات مربوط به بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان می­باشد. به طوری که هر چه خودکنترلی فرد بالاتر باشد، انتظار می­رود که شخص در احراز شرایطی که به بهزیستی روانشناختی منجر گردد، بیشتر موفق باشد. همچنین سبک فرزندپروری مستبدانه بر بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان اثر منفی و سبک فرزندپروری مقتدرانه بر بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان اثر مثبت دارد و همچنین سبک فرزندپروری سهل­انگارانه، هیچ تأثیری بر بهزیستی روانشناختی افراد ندارد. نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می­کند، به منظور بهبود وضعیت بهزیستی روانشناختی افراد می­توان به سبک­های فرزندپروری والدین و خودکنترلی آنان توجه کرد.

  واژگان کلیدی: خودکنترلی، سبک فرزندپروری، بهزیستی روان­شناختی.

  مقدمه

  در سالهای اخیر، رویکرد روانشناسی مثبت، با شعار توجه به استعدادها و توانمندی های انسان، مورد توجه پژوهشگران حوزه های مختلف روانشناسی قرار گرفته است. این رویکرد، هدف غایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی انسان را فراهم می کند. از اینرو عواملی که موجبات تطابق هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی را سبب گردند، بنیادی ترین سازه های مورد پژوهش این رویکرد می باشند. در این میان، بهزیستی روانشناختی  جایگاه ویژه ای، مخصوصاً در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی، به خود اختصاص داده است (کمپل، سیلس، کوهان و استین1، 2006).

  بهزیستی روانشناختی حق و نیاز اساسی  تمام انسانها است. در حال حاضر نیز توسعه یافتگی هر اجتماعی را از روی کیفیت سلامت و بهزیستی مردم آن اجتماع، میزان توزیع عادلانه سلامت در میان طیف های مختلف طبقات اجتماعی و نیز میزان محافظت از افراد محروم در مقابل عوامل آسیب رسان به سلامت آن اجتماع قضاوت می نمایند (لنکرانی، 1387). افزایش ثروت ملی به خودی خود سبب توسعه یافتگی نمی گردد، بلکه در این مسیر نیاز شدیدی به سلامت و بهزیستی نیز وجود دارد هر چند که در کل دنیا وضعیت سلامت بهبود یافته است اما هنوز بی عدالتی در بین و داخل کشورها وجود دارد (لنکرانی، 1387).

  یکی از مهم ترین مدل هایی که بهزیستی روان شناختی را مفهوم سازی و عملیاتی کرده، مدل چند بعدی ریف و همکاران(ریف، سینگر، لو و اسیکس[1]2، 1998) است. ریف و همکارانش الگویی از بهزیستی روانشناختی یا بهداشت روانی مثبت را ارائه کرده اند که براساس این الگوی بهزیستی روانشناختی از 6 عامل: پذیرش خود(داشتن نگرش مثبت نسبت به خود)، رابطه مثبت با دیگران(برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی)، خودمختاری (احساس استقلال و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی)، زندگی هدفمند (داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به آن)، رشد شخصی(احساس رشد مستمر) و تسلط بر محیط (توانایی فرد در مدیریت محیط) تشکیل شده است (ریف، 1989 ؛ ریف و کیز،1995).

  گروهی از پژوهشگران حوزه سلامت روانی با الهام از روانشناسی مثبت نگر، رویکرد نظری و پژوهشی متفاوتی برای تبیین و مطالعه این مفهوم برگزیده اند. آنان سلامت روانی را معادل کارکرد مثبت روان شناختی، تلقی و آن را در قالب اصطلاح بهزیستی روان شناختی مفهوم سازی کرده اند. این گروه نداشتن بیماری را برای احساس سلامت کافی نمی دانند، بلکه معتقدند که داشتن احساس رضایت از زندگی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و موثر با جهان، انرژی و خلق مثبت پیوند، رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت از مشخصه های فرد سالم و بهزیستی روانی است(رایان و دکی[2]، 2001 ). این امرمطالعه همه جانبه پیرامون عوامل تعیین کننده فردی و اجتماعی موثر بر سلامت جسمی و بهزیستی روانی را به یک ضرورت برای نظام مراقبتهای بهداشتی جوامع تبدیل کرده است. رویکرد روانشناسی مثبت گرا، با توجه به استعدادها و توانمندی های انسان(به جای پرداختن به نابهنجاری ها و اختلال ها) هدف نهایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. از این رو عواملی که سبب سازگاری هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدید های زندگی گردند، بنیادی ترین سازه های مورد پژوهش این رویکرد می باشند. در این میان، متغیرهای خودکنترلی و سبکهای فرزندپروری جایگاه ویژه ای در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی مثبت نگر، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهش های مرتبط با این سازه افزوده می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی می­باشد.

  1-2- بیان مساله

  یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف بهداشت روان آن جامعه است. بی شک بهزیستی روانشناختی، نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند. بهزیستی روان، از جمله اموری است که انسانها در زندگی به دنبال آن هستند. از آنجا که سلامت روان نیازی حیاتی برای بهبود کیفیت زندگی انسانها تلقی شده است، در این خصوص سازمان بهداشت جهانی سلامتی را به عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانمندی های خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف میکند (سازمان جهانی بهداشت WHO[3]، 2004). بهزیستی روانشناختی، نیازی اساسی برای بهبود کیفیت زندگی انسان و امری حیاتی است(سازمان جهانی بهداشت WHO، 2004). بهزیستی روانی با ویژگی های توانمندساز درونی یا منابع درونی قدرت ارتباط دارد. برخورداری از این منابع درونی توانایی فرد را، با وجود شرایط ناگوار و پیشامدهای منفی، برای رشد سازگارانه خود افزایش می دهد تا بهزیستی روانی خود را حفظ نماید(جکلون[4]، 1997).

  مدل ریف[5] بهزیستی روانشناختی را تلاش فرد برای تحقق توانایی های بالقوه واقعی خود می داند. این مدل از طریق ادغام نظریه های مختلف رشد فردی(مانند نظریه خود شکوفایی مزلو و شخص کامل راجرز) و عملکرد سازگارانه (مانند نظریه ی سلامت روانی مثبت جاهودا) شکل گرفته و گسترش یافته است. ریف بر پایه مرور دقیق ادبیات پژوهشی و انسجام نظریه های رشدی، سلامت روانی و بالینی خاطر نشان ساخت که این دیدگاه ها در بر دارنده ی ملاک های مشابه و مکمل بهزیستی روانشناختی مثبت هستند(ریف، 1989). ویسینگ و وان ادن[6](1997)، یک عامل بهزیستی روانشناختی کلی را شناسایی کرده اند و آن را به صورت  ترکیبی از کیفیت های ویژه، از قبیل احساس انسجام، رضایت از زندگی، تعادل عاطفه و نگرش کلی نسبت به خوش بینی یا جهت گیری مثبت نسبت به زندگی توصیف کرده اند. بهزیستی روانشناختی یک مفهوم چند بعدی است که علاوه بر عدم بیماری و ناتوان نبودن، احساس شادکامی و امید را نیز در برمی گیرد(لارسن[7]،1991؛ به نقل از اپدناکر[8] و همکاران، 2008).  ابعاد نظری بهزیستی روانشناختی مثبت در دیدگاه اخیر شامل، استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود است. الگوی مزبور در سراسر جهان به طور گسترده و وسیعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است(ریف و سینگر[9]، 1998 ؛ آنتولی و کاکونی[10]، 1998 ؛ کاشلو و کاسترو[11]، 2001).

  از سوی دیگر بهزیستی روانی علاوه بر بدن سالم با عوامل فردی، محیط و شرایط زندگی سالم نیز مرتبط می باشد. اینکه محیط و عوامل مختلف چگونه بر ساختار بهزیستی روانی انسان تاثیر می گذارد و با چه شیوه ای با کشمکش های محیطی مبارزه می کنند موضوعی است که در رویکردهای مختلف روانشناختی مطرح است و هر کدام با توجه به دیدگاه های اختصاصی خود پیرامون ماهیت انسان و نیروی انگیزش وی، بهزیستی روانی انسان را به شیوه ای خاص تبیین می کند. در این میان دو عامل که در تبیین بهزیستی روانشناختی افراد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است خودکنترلی و نوع سبک فرزند پروری والدین می باشد.

  بررسی ها گویای آن هستند که  خودکنترلی با سلامت بدنی و روانی رابطه مثبت دارد و به عنوان یک منبع مقاومت درونی، تاثیرات منفی استرس را کاهش می دهد و از بروز اختلال های بدنی و روانی پیش گیری می کند و  به طور کلی منجر به افزایش بهزیستی فرد می گردد. روانپزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که تعادل بین رفتارها و خودکنترلی در مواجهه با مشکلات اجتماعی را داشته باشد(حردانی، 1385). در شرایطی که بهزیستی روانی افراد آسیب دیده، تحت تاثیر پیامدهای منفی پیشامدهای ناگوار قرار می گیرد، خودکنترلی و خود تاب آوری از منابع درون فردی هستند که می توانند سطوح استرس و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل نمایند و اثرات منفی استرس را کم رنگ تر جلوه دهند.

  به عبارت دیگر بررسی ها نشان داده است، یکی از مهمترین مهارت ها که مشخصه بهزیستی روانی افراد است، برخورداری آنها از صفت خودکنترلی(خودنظارتی) است. افرادی که می توانند هدف های واقع گرایانه را اولویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند خود کنترل هستند. خودکنترلی بیانگر میزان مطابقت ویژگی های رفتاری خود با شرایط و موقعیت موجود است(کریتنر و کینیکی[12]، 2007). مفهوم خودکنترلی که در سال1974 توسط اشنایدر[13] گسترش یافت، به این معنی است که یک شخص در موقعیت خود چه قدر انعطاف پذیر یا چه قدر پایدار است(کاشال وکوانتس[14]، 2006). چندین مطالعه اثر خودکنترلی را در محل کار بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که افراد با خودکنترلی بالا بیشترین مهارت اجتماعی را دارند و از بهزیستی روانشناختی مطلوبی برخوردارند(دای و کلیدوف[15]، 2003). ازطرفی نارسایی خودکنترلی با مفهوم تکانشگری و اضطراب رابطه دارد و نشانگر ناتوانی در تفکر در مورد پیامد رفتار است. بنابراین شناخت و شناسایی تاثیر این متغیر مهم  بر بهزیستی روانشناختی لازم بنظر می رسد.

  از سوی دیگر سبک فرزند پروری والدین بر شکل گیری افکار، رفتار و هیجانات کودکان تأثیر معناداری دارد. بر اساس مدل آسیب پذیری- استرس[16] در آسیب شناسی روانی پژوهش های زیادی نقش عوامل مربوط به خانواده را به عنوان عامل زمینه ساز در آسیب پذیری و بهزیستی روانی فرد مورد بررسی قرارمیگرید(هریس و کرتن[17]،2002 ؛ پیاژه[18]،1954 ؛ بالبی[19]،  1969 به نقل از نریمانی و احدی 1390).

  انسانها(کودکان)در بدو تولد مانند کاغذ سفیدی هستند که هنوز چیزی بر روی آن نوشته نشده است هر آنچه که ما بر روی آن بنویسیم در آینده همان را خواهیم خواند. به عبارت دیگر، شخصیت اجتماعی و فرهنگی فرزندان توسط خانواده، مدرسه رسانه ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می شود.یعنی، قاعدتا شکل فرم و محتوی هر کدام از این منابع ،نسبتاً مشابه شکل فرم و محتوی شخصیت روانی ،اجتماعی و هویت فرهنگی جوانان خواهد بود.در مواقعی که خانواده بتواند با روایط آموزشی صحیح ،فرزند را به سمت خود جذب کند تاثیر نیروهای دیگر حتی در صورتی که مخالف با فرهنگ رایج خانواده باشد به حداقل خواهند رسید.و در صورت موافقت نیز تشدید خواهد شد.در صورتی که خانواده با روابط نا صحیح خود نقش دافعه را نسبت به فرزند داشته باشد،، طبیعتاً منابع دیگری که رابطه بهتر و آرامشی بهتر از خانواده ایجاد کنند ،می توانند بر روی چگونگی شخصیت روانی ،اجتماعی و فرهنگی فرزندان اثر بسزایی داشته باشند .از منظر دیگر در صورتی که رابطه خانواده رابطه ای بر اساس دموکراسی و آزادی باشد اولاً فرزند بیشتر به سمت خانواده تمایل نشان خواهد داد، ثانیاً جنبه اجتماعی شدن او بیشتر تقویت شده و وی نقش فعالتری را در جامعه ایفا می کند. در غیر این صورت غالباً دیده شد که فرد منزوی بوده و با محیط اطراف خود منفعلانه برخورد خواهد کرد. این منابع بطور یکسان عمل نکرده و تاثیر یکسانی بر روی افراد جامعه ندارند. در بعضی از افراد خانواده و در افراد دیگر، مدرسه و در تعدادی دیگر ممکن است رسانه ها بیشترین تاثیر را داشته باشند. اما، همانطوری که تحقیقات نشان می دهند، بیشترین تاثیر در روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری انسان ،در نتیجه، شخصیت روانی و فرهنگی او تا قبل از 6 سال پایه ریزی می شود و این زمان را انسان بیشتر در خانواده می گذراند .(دادسون، 1972).  

  به طور کلی خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشها و معیارهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی آینده کودک خود دارد و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حدود بسیاری در گرو آن است واکنش کودک نسبت به محیط فرد تحت تاثیر موازین اجتماعی و فرهنگی است که در میان آن بزرگ شده است. از آنجا که خانواده خود یک واحد اجتماعی است و ارزشها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود به عنوان یک واسطه از لحاظ تاثیر محیطی اجتماعی به دانش آموزان اهمیت فراوانی دارد.

  به دیگر سخن، چون خانواده که کانون تولد و زایش فرزند است پیش از روی شکل گرفته است تا مرحله ای که فرزند به آگاهی و شعور کافی برسد خواه ناخواه در تعیین سرنوشت او تاثیر فراوان دارد (احدی و محسنی، 1380).

  از آنجا که مطالعه روابط والدین و فرزندان یکی از بحثهای مهم روانشناسی را تشکیل می دهد. روابط بین فرزندان و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای از بخشهایی دانست که در ارتباط متقابل با یکدیگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم اینکه آنها را طرد کنند و یا اینکه در عین دوست داشتن آنها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند پاسخ فرزندان نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آنها ارتباط پیدا نمی کند بلکه تحت تاثیر ترکیبی از عوامل مختلف است (باقرپور کماچالی و همکاران، 1386).

  بنابراین با توجه به مطالعات انجام شده و اهمیت نقش متغیرهای خودکنترلی و سبک های فرزند پروری در تبیین بهزیستی روانشناختی، مساله اساسی در پژوهش حاضر این است که آیا خودکنترلی و سبک های فرزندپروری قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان می باشد؟

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

  اگر تبیین نظری یافته­های پژوهش­های انجام شده مبین آن باشد که خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری دوعامل تعیین کننده در بهزیستی روانی است که موجب افزایش سازگاری نوجوانان و جوانان با موقعیت های فشارزای جدید می گردد، پس با اتخاذ چنین نتایجی در گستره نظری تایید بیشتری بر تاثیر متغیرهای خودکنترلی و سبک های فرزندپروری بر بهزیستی روانشناختی خواهد شد. نتایج تحقیقات فراوانی بیانگر ارتباط معنادار بین خودکنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری جوانان و نوجوانان است (بلکلی[20] و همکاران، 2003؛ بارن[21]، 1989؛ بریک و همکاران[22]،2005 ؛ کاشال و کوانتس، 2006 ؛ دای و کیلدوف[23]،2002 ؛ کامبرینک و گراهام[24]، 1989). بنابراین مطالعات درباره ابعاد و سازوکار تاثیر سبک خودکنترلی و سبک فرزند پروری والدین بر بهزیستی و سلامت روانی در این زمینه بسیار یاری رسان است. نگرانی های موجود در مورد نوجوانان و جوانان باعث شده که سلامت روانی این گروه از ابعاد مختلف مورد بحث قرار گیرد و گروه کثیری از مشکلات زمینه ای در پیدایش رفتارها نابهنجار مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر آن، ضرورت پژوهش حاضر آن است که بدون داشتن اطلاعات لازم در مورد سازوکار عملکرد سبکهای خودکنترلی و فرزندپروری و عوامل زمینه ای در بهزیستی روانشناختی نمی توان برنامه آموزشی و درمانی درستی برای آنان تدوین نمود. بنابراین این مطالعه در راستای  پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان بر اساس خودکنترلی و سبکهای فرزند پروری انجام می گردد. همچنین اعلام نظر و گزارش نتایج نهایی طرح به متخصصین و مسئولین، جهت مطالعه موثر پیرامون سلامتی و بهزیستی روانی، و ارتقاء سلامت روانشناختی دانش آموزان اشاره نمود. اضافه براین، دست آورد های این طرح می تواند برای فعالیت های فرهنگی، آموزشی و روانشناختی مورد استفاده کسانی قرار گیرد که با دانش آموزان سروکار دارند. بنابراین وزارت آموزش و پرورش، مدارس، کلینیک ها مشاوره و روانشناسی و مراکز مشاوره خانواده می توانند از نتایج این پژوهش استفاده نمایند.

   

  1- Campbell- Sills, Cohan & Stein

  2 - Ryff, Singer, Love and Essex

  [2] - Ryan and  Deci

  [3] - World Health Organization a

  [4] - Jacelon

  [5] - Ryff

  [6] - Wissing and Van Eeden

  [7] - Larsen

  [8] - Epdencker

  [9] - Seinger

  [10] - Antonelli and Cucconi

  [11] - Cusullo and Castro

  [12] - Krietner and Kinicki

  [13] - Snyder

  [14] - Kaushal and Kwantes

  [15] - Day and Kilduff

  [16] - Diathesis- stress model

  [17] - Harris and Curtin

  [18] - Piage

  [19] - Bowlby

  [20] - Blakely

  [21] - Baron

  [22] - Burrick and etal

  [23] - Day and Kilduff

  [24] - Combrink and Graham

  Abstract

  The aim of this study was to survey the relationship between parenting styles and self-control and psychological well-being among high school students. For this purpose 3286  numbers of 370 of subjects (209 females and 161 males) among students of high school of Abadeh were selected with tow-stage cluster sampling by systematic method in the academic year 92-93. Samples were evaluated using Tangney’s Self-Control Scale, Baumrind Diana’s Parental Styles Questionnaires and Ryff’s Scales of Psychological Well-being (RSPWB). The data was analysed using multiple regression analysis and Pearson correlation coefficient method. Results showed that the self-control and parenting style can  predict the changes related to psychological well-being of their students. The higher a person's self-control, psychological well-being. Also,the authoritative parenting style has a negative impact on psychological well-being of students.and lax parenting style, does not have any effect on the psychological well-being. The results of this study suggest that, there is a direct relationship between parenting styles and self-contral and psychological well-being amang students.

   

  Key words: Self-control, Parenting Style, Psychological well-being. 

 • فهرست مطالب

   

  عنوان                                                                                             صفحه

  چکیده ......................................................................................................

  1

  فصل نخست: کلیات پژوهش

   

   

  1-1- مقدمه ...................................................................................

  3

   

  1-2- بیان مساله ..............................................................................

  5

   

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ..........................................................

  10

   

  1-4- اهداف پژوهش ........................................................................

  11

   

  1-4-1- هدف کلی ..........................................................................

  11

   

  1-4-2- اهداف جزئی .......................................................................

  11

   

  1-5- تعریف متغیرها ........................................................................

  12

   

  1-5-1- تعاریف نظری ......................................................................

  12

   

  1-5-2- تعاریف عملیاتی ...................................................................

  13

  فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش

   

   

  2-1- بهزیستی روان شناختی ...............................................................

  14

   

  2-2- عوامل مؤثر بر بهزیستی روان شناختی .............................................

  26

   

  2-3- تفاوت های جمعیت شناختی و ابعاد بهزیستی روان شناختی ..................

  27

   

  2-4- سبک­های فرزندپروری ...............................................................

  29

   

  2-5- مهمترین سبک­های فرزندپروری ....................................................

  31

   

  1-2-5- والدین قاطع و اطمینان بخش (مقتدر منطقی) .................................

  31

   

  2-2-5- والدین خودکامه و مستبد .........................................................

  32

   

  3-2-5- والدین سهل‌گیر و بی بند و بار ..................................................

  32

   

  3-2-5- والدین آسان گیر ..................................................................

  32

   

  1-2-6- فرزندپروری مقتدرانه .............................................................

  35

   

  2-2-6- فرزندپروری مستبدانه .............................................................

  36

   

  3-2-6- فرزندپروری آسان گیرانه .........................................................

  36

   

  4-2-6- فرزندپروری بی اعتنا ..............................................................

  37

   

  2-7- ماهیت خود کنترلی ...................................................................

  41

   

  2-8- مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر ..............................

  49

   

  2-9- انواع کنترل و نظارت .................................................................

  54

   

  1-2-9- کنترل پیش از عمل ................................................................

  54

   

   

  2-2-9- کنترل سکانی .......................................................................

  54

   

  3-2-9- کنترل تفکیکی (بلی- خیر) .......................................................

  55

   

  4-2-9- کنترل بعد از عمل .................................................................

  55

   

  2-10- ارزیابی انواع کنترل ..................................................................

  55

   

  2-11- مراحل فرآیند خودکنترلی ..........................................................

  56

   

  1-2-11- تعیین معیار یا استاندارد .........................................................

  56

   

  2-2-11- سنجش عملکرد ..................................................................

  57

   

  3-2-11- تشخیص انحرافات از طریق تطبیق عملکرد با استاندارد ...................

  57

   

  4-2-11- انجام اقدامات اصلاحی .........................................................

  58

   

  2-12- مرور تحقیقات پیشین ...............................................................

  58

   

  1-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی ...

  58

   

  2-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط سبک فرزند پروی و بهزیستی روانشناختی ........................................................................

  62

   

  2-13- جمع بندی ............................................................................

  63

            2-14- فرضیه های پژوهش .............................................................................

            2-15- قلمرو جغرافیایی و سازمانی پژوهش ......................................................

  فصل سوم: روش­ پژوهش

  64

  64

   

   

  3-1- طرح کلی پژوهش ....................................................................

  65

   

  3-2- جامعه آماری پژوهش .................................................................

  65

   

  3-3- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه­گیری ............................................

  65

   

  3-4- ابزارهای پژوهش ......................................................................

  66

   

  3-5- روش تجزیه و تحلیل آماری داده­ها ................................................

  74

   

  3-6- ملاحظات اخلاقی .....................................................................

  75

  فصل چهارم: یافته­ها

   

   

  4-1- اطلاعات  توصیفی مربوط به گروه نمونه ..........................................

  76

   

  4-2- همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی ..............................................

  77

   

  4-3- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی خود کنترلی  بر بهزیستی روان شناختی .....

  79

   

  1-4-3- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی خودکنترلی بر مؤلفه‌های مقیاس بهزیستی روان­شناختی .........................................................................

   

  80

   

  4-4- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزند پروری بر بهزیستی روان شناختی ...............................................................................

  82

   

  1-4-4- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزندپروری بر بهزیستی روان شناختی ...............................................................................

  82

   

  2-4-4- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزندپروری بر مؤلفه‌های مقیاس بهزیستی روان‌شناختی .....................................................

  83

   

  4-5- مقایسه قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبک­های فرزندپروری و خودکنترلی بر بهزیستی روان شناختی .............................................................

  86

  فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

   

   

  5-1- بحث در مورد فرضیه اول پژوهش .................................................

  89

   

  5-2- بحث در مورد فرضیه دوم پژوهش .................................................

  92

   

  5-3- نتیجه­گیری .............................................................................

  97

   

  5-4- محدودیت­های پژوهش ..............................................................

  98

   

  5-5- پیشنهادها ...............................................................................

  98

   

  1-5-5- پیشنهادهای پژوهشی ..............................................................

  98

   

  2-5-5- پیشنهادهای کاربردی ..............................................................

  98

  فهرست منابع

   

   

  منابع فارسی ....................................................................................

  99

   

  منابع انگلیسی ..................................................................................

  103

  چکیده انگلیسی ...........................................................................................

  109

  منبع:

  منابع فارسی

  آقایار، سیروس؛ شریفی درآمدی، پرویز(1385).هوش هیجانی،کاربرد هوش هیجانی درمحیط کار، یادگیری،ارتباطات، انگیزش،رهبری،سازمانها وبیماریهای روانی اصفهان: سپاهان.

  افروز، غلامعلی (1385)، مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی،تهران،دانشگاه تهران.

  بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره، حجازی الهه (1387)،روشهای تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگاه.

  البرزی، شهلا؛ البرزی، محبوبه (1385). بررسی رابطه خود مختاری و کیفیت زندگی در دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه های شیراز. مجله روانشناسی، سال 10، شماره 3، صص 334-321.

  بهرامی خوندابی،  فاطمه (1383). بررسی رابطه بین خود کنترلی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان .دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

  بیابانگرد، اسماعیل (1372)، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان،تهران،انتشارات انجمن اولیاو مربیان.

  کرمی نوری، رضا (1381). ناباروری روانی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی. فصلنامه پزشکی. دوره 2، ش 52.

  سازمان بهداشت جهانی(2004). سلامتی روان . درکی نو و امیدی نو ترجمه : اکبری، محمد اسماعیل . تهران موسسه فرهنگی ابن سینا.

  نریمانی، محمد و احدی ، بتول(1390). اثر بخشی آموزش های ذهنی و تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی. مجله علوم پزشکی کرمانشاه. دوره 2، ش 59.

  بیانی، علی اصغر؛ کوچکی، محمد؛ علی، بیانی (1387). روایی و پایایی بهزیستی روان شناختی ریف؛ مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران؛ 14 ؛35- 28.

  رحیمی نژاد، عباس؛ پاک نژاد، محسن(1383)، ارتباط بین سازگاری خانواده باسلامت روانی وسطح ارضاء نیازهای روانشناختی فرزندان ونوجوانان،خلاصه مقالات کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی.

  زنجانی طبسی، رضا(1383)، ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

  سوری، حسین؛ حجازی، الهه؛ سوری­نژاد، محسن (1393). رابطه تاب آوری و بهزیستی روان­شناختی: نقش واسطه­ای خوش­بینی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 15، شماره 1، صص 15-5.

  سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت الله (1382)، اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح وترمیم آن، انتشارات بدر.

  شریعت مداری، علی(1369). روانشناسی تربیتی. انتشارات امیر کبیر. تهران.

  شاملو، سعید(1382)، بهداشت روانی تهران، رشد.

  شفیع آبادی، عبدالله(1372)، نظریه مشاوره و روان درمانی،تهران ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

  شکری، امید(1380)، تفاوت های جنسیتی در بهزیستی ذهنی ونقش ویژگیهای شخصیت،مجله پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،شماره 4.

  کریتنر، رابرت ؛ کینیکی آنجلو (2007). رفتار سازمانی،  ترجمه: دکتر علی اکبر فرهنگی و دکتر حسین صفرزاده. تهران: پیام پویا .

  میلانی فر، بهروز(1374)، روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران،نشر قومس.

  میلانی فر، بهروز(1382)،بهداشت روانی،چاپ هشتم،تهران، نشر قومس.

  نریمانی محمد، آقامحمدیان حمیدرضا، رجبی سوران(1386)، مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی کودکان عادی فصلنامه اصول بهداشت روانی،  شماره 33 و34، ص15-24.

  - خداپناهی، حسین (1376). روانشناسی فیزیولوژیک. انتشارات رشد.

  - سادات غنی آبادی، خ (1378). «پدر مادر عزیز آیا به نقش خود در شکل گیری شخصیت فرزندان اندیشیده اید»؟ ماهانه پیوند. آبانماه، شماره 241، ص 26 تا 36.

  - خواجه پور، م؛ و عطار، ح.، (1384). «مقایسه ی شیوه های فرزند پروری با توجه به حالات هویت و بررسی رابطه رابطه آنها در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز» ویژه نامه مجله دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی.

  - شیروانی، م.، (1385). «بررسی رابطه انسجام خانواده با شیوه های مقابله با استرس در دانش آموزان دختر و پسر سوم متوسطه» پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد ارسنجان.

  - احدی، ب.، (1383). «رضامندی زناشویی، ابزار هیجان والدین و مشکلات عاطفی رفتاری کودکان» مجله روان شناسی علمی- پژوهش، سال هشتم، بهار 1383.

  - فرضی گلفزانی، م؛ محمد اسماعیل، ا؛ رئوفیان مقدم، ف؛ و عسکری مقدم، ه.، (1382). «مقایسه ی شیوه های فرزند پروری مادران کودکان دارای اختلال افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و علمی با مادران کودکان عادی» پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال سوم، شماره 3 و 4، ص 264- 245.

  - فولاد چنگ،. م.، (1382). «خانواده و پرورش مسئولیت پذیری در کودکان». نشریه پیوند، شماره 289، ص 25-22.

  - ماسن، پاول هنری و همکاران.، (1372). رشد شخصیت کودک، ترجمه مهیشد یاسایی، چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز.

  - احدی، حسن و محسنی، نیکهچهر (1380). روان شناسی رشد مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی. تهران نشر ویرایش، چاپ دوم.

  - باقر پور کماچالی، صغری، بهرامی، احسان و آشتیانی، علی (1385). رابطه الگوی های فرزند پروری با میزان سلامت روانی و موفقیت تحصیلی. مجله علوم رفتاری، سال اول، شماره 1 صفحات 40-33.

  منابع انگلیسی

  Adalbajarnardotir, S., and Rafnsson., F. D.(2002) Adolescent antisocial behavior and substance use: longitudinal analysis. Addictive Behaviors.27, 227-240.

  Barber B. (1997). Adolescent socialization in context: the role of connection regulation andautonomy in the family. J Adol Res; 12(1): 5-11.

  Baron, R.A(1989), "Personality and organizational conflict: Effect of the type a behavior pattern and self-monitoring". Organizational behavior and humanDecission processes. Vol 44, Issue 2, pp 281-296.

  Barrick, Murry R and Parks Laura and Mount, Michael k, (2005),"Self-Monitoring as a moderator of the relationships between personality traits and performance". personality psychology,vol 58,pp745-765.

  Ben-Zur H. (2003). Happy adolescents: the link between subjective well-being, internal resources, and parental factors. Journal of Youth and Adolescence; 32(2): 67–79.

  Berzonsky, M. D. (2003). Identity style and well-being: Does commitment matter? Identity: An International Journal of Theory and Research, 3(2), 131-142.

  Blakely Gerald L, Andrews Martha C, Fuller Jack(2003).Are chameleons good citizens? A Logitudinal Study of the relationship Between Self-monitoring and Organizational Citizenship. Journal of Business and Psychology, Vol, 18, No.2.

  Bloodstein, O., & Bernstein Ratner, N .(2008). A handbook of stuttering (6th ed.). NewYork: Thomson Delmar Learning.

  Carver CS, Scheier MF, Segerstrom SC. (2010). Optimism Clinical psychology review, 30, 879-889.

  Catlin G, Epstein S. (1992). Unforgettable experiences: the relation of life events tobasic beliefs about self and world. Social Cognition; 10(2): 189-209.

  Chauchard E, Levin KH, CopersinoM L, Heishman SJ, Gorelick DA. (2013). Motivations to quit cannabis use in an adult non-treatment sample: are they related to relapse? Addictive Behaviors; 38(9): 2422–2427.

  Compton, W. C. (2001). “Toward a tripartite factor structure of mental health: Subjective well-being, personal growth, and religiosity”. Journal of Psychology, 135, 486-500.

  - Compbell; Sills, L., Cohan, S.L., Stein, M.B(2006). Relationship of resilience fo personality , coping and psychiatric symptomsinyovny adults. Behaviour research and therapy. Vol 41 (4). P:525-591.

   

  Deci EL, Ryan RM. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.

  Ellis. A. doubson. (1988) How to live with and without anger New york: Reasers Digestpress .

  Grasmick, H. G., Tittle, C. R., Bursik, R. J., & Arneklev, B. J. (1993) Testing the core empirical implications of Gottfredson and Hirschi’s general theory of crime. Journal of Research in Crime and Delinquency30, 5–29.

  Gunty, Buri ( 2008). Parental Practices and the Development of Maladaptive Schemas Online Submission, Paper presented at the Annual Meeting of the Midwestern. Psychological Association (Chicago, IL, May 2008). 33 pp.

  Harris and Curtin (2002). Parental Perception, Early Maladaptive Schemas and Depressive Symptoms in Young Adult. Cognitive Therapy and Research, 26, 3, . 405-416.

  Iskender M, Akin A. (2011). Self-compassion and internet addiction. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology; 10(3): 215-221.

  Karademas, E. (2007). “Positive and negative aspects of well-being: Common andspecific predictors”. Personality and Individual Differences, 43, 277-287.

  Kaushal, Ritu and T.Kwantes, Catherine(2006). "the role of culture and personality in choice of conflict management strategy". Internatinal Journal Relations, 30. pp579-603.

  Kumru Asiye, Thompson, Ross A(2003). "Ego Identity Status and Self Monitoring Behavior in Adolescents", Journal of Adolescen t Research, Vol. 18 No.5, pp , 481-495.

  Meeus, J., Iedema, M., Helsen, M., & Vollebergh, W. (1999). Patterns of adolescent identity development: Review of  literature and longitudinal anaylisis. Developmental Review, 1, 419-461.

  Piquero,A.R. Gibson,C.L. & Tibbetts, S.G. (2002). Dos self control account for the relationship between binge drinking and alcohol related behaviors? Criminal Behavior and Mental Health. 12, 135-154.

  Rey JM, Plop JM. (2004). Quality of perceived parenting in positional and conduct disorder adolescents. J Ame Acad Child Adoles Psychiat; 29: 382-389.

  Robertson JF, Simons RL. (1989). Family factors, self-esteem, and adolescent depression. Journal of Marriage and Family; 51(1): 125-138.

  Ryan RM, Deci EL. (2001). On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annu Rev Psychol; 52: 141-66.

  Ryan, R. M. & Deci, E. L (2001). “To be happy or to be eudaimonic well-being”. In S. Fiske (Ed.), Annual Review of Psychology, 52,141-166.

  Ryff. C. D. Keyes. C. l. m Shomtkin .D. (2002). Optimal well-being :Empirical Encounter of two traditional. Journal of Personality and social psychology. 62 (6). 1007-1022.

   

            - Rutter, M., (2007). Resilience , competence and coping, Journal of child Psychology and psychiaty, 47, pp 226- 227.

   

  Sawadi, H. (1999). Individual risk factors for adolescence substance use. Drug and Alcohol Dependence. 55, 209-224.

  Sheldon KM, Kasser T. (1995). Coherence and congruence: two aspects of personality integration. J Pers Soc Psychol; 68(3): 531-43.

  Sheldon KM, Ryan RM, Reis HT. (1996). What makes for a good day? Competence and autonomy in the day and in the person. Personality and Social Bulltein; 22(12): 1270-1279.

  Skinner. B. F. (1973). Beyond Freedom and Dignity palific Grov. Califormia u.s.a

  Snyder, (1974). "self-monitoring of expressive behavior". J,personal. Soc. Psycho. 30: 526-527.1974.

  Speara CA. (2005). Review of the relationship among parenting practices parenting styles and adolescent school achievement. Edu Psych Review; 17(2): 125-146.

  spencer, D. L. (2005). Race, self control, and drug problems among jail inmates. Journal of Drug Issues; 22(4,5), 645-664.

  Sussman, S., Dent, C. W., & Leu, L. (2003). The one year prospective prediction of substance abuse and dependence among high risk adolescents. Journal of Substance Abuse. 12: 373-386.

  Thompson A, Hollis C, Richards D. (2003). Authoritarian parenting attitudes as a risk for conduct problems: results from a British national cohort study. Eur Child Adol Psychiatry; 12: 84-91.

   

  Pellerin, L.A., (2005). Applying Baumrinds parenting typology to high scools: toward a middle – range theory of authoritative, social science Research. Vol (34), pp: 1283-1303.

  -       Roini, C., Ottolini, F., Raffanelli., C, Tossani, E., Ryff, CD., & Fave, A.G. (2003). The Relationship ofpsychological well-being distress and personality. Psychotherapy Psychosomatics. 72, 268 - 375 .

  -       Ryff,CD.(1989). Happiness is everything or is it? Exploration on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 6,1069 -1081.

  -       Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). “The structure of psychological well-being revisited.” Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719-727.

  ^ - Ryff, C. D., Singer, B., Love, G. D., & Essex, M. J.(1998). Resilience in adulthood and later life:Defining features and dynamic processes. In J. Lomranz (Ed.), -( Handbook of aging and mental health: An integrative approach ,69-96. New York:

  -       Plenum. —

  -       Winefield, Helen R,Gill,Tiffany K,Taylor, Anne W,and Pilkington, Rhiannon M.(2012). Psychological well-being and psychological distress: is it necessary to measure both? A springer open journal.Winefield et al. Psychology of Well-Being: Theory. Research and Practice 2012, 2:3

   

   

  Seligman ME, Csikszentmihalyi M. (2000). Positive psychology: An introduction. Am Psychol;55(1): 5-14.

  Chow, Henry P. 11.(2007). Psychological well-being and scholastic achievement among university students in a Canadian Prairie City. Social Psychoogical Education, 10: 483-493

   

  Ryff Carol D, Singer BH, Love GD. (2004). Positive health: Connecting well-being with biology, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Bio Sci 359.

  Frankel VE(1975).Mans search for meaning ,Boston:Beacon:

  Ryff, C.D. (1989), Happiness is everything or is it? Exploration on the meaning of psychological well - being, Journal of Personality and Social Psychology, 6, 1069-1081.

   

  Ryff, C.D., & Keyes, C.L. (1995), The structure of Psychological well-being revisited, Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719-727.

  Ryan Rm,Decielm (2001).on Happiness and human potentials.anmual Reviews of Psychology.52-141-144.

  Dodson,Fitzhugh,(1972),tout se joue avant six ans.Paris.robert Lafon.


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده , مقاله در مورد پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده , پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده , تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده , پروژه درباره پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده , گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده , رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی چکیده نوجوانانی که با یک سبک صحیح فرزندپروری تربیت می شوند دارای زندگی و حالات روانی بهتری می باشند . بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) بر تغییر سبک فرزند پروری مادران دارای پسر نوجوانی که در دبیرستان شهید دکتر بهشتی ناحیه 2 شهرستان رشت مشغول تحصیل هستند ، صورت گرفته است . نمونه این ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(MA) چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این منظور از بین دانش آموزان تعداد 348 نفر و همچنین والدین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی(M.A) گرایش: تربیتی چکیده: مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان تاب آوری دانش آموزان با رگه های مختلف شخصیت و سبکهای دلبستگی آنان انجام شد. جامعه آماری این مطالعه توصیفی شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی (هدفمند) و فرمول حجم نمونه کوکران،210 نفر محاسبه گردید که در ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده فارسی هدف: این پژوهش با هدف رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن 582 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد 234 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی چکیده زمینه: شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است.سبک زندگی به ما کمک میکند تا آنچه را که مردم انجام می دهند،دلیل انجامشان و معنی عملشان برای خودشان و دیگران را درک کنیم. هدف: در پژوهش حاضر، رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی بالینی چکیده مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که هرروز بر تعداد کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست افزوده می شود .متغیر های اجتماعی بسیاری در پدیده بی سرپرستی وبد سرپرستی دخالت دارند که می توان از عوامل اقتصادی، بیکاری ، اعتیاد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی (M. A) گرایش: عمومی چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال دوم دوره ­اول مقطع متوسطه شهر ایلام می­باشد. برای دستیابی به این هدف، سوالات و فرضیاتی مطرح و از طریق پیمایشی به گردآوری اطلاعات اقدام گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر را دانش­آموزان سال دوم دوره متوسطه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مؤلفه­های آن در دبیرستان­های شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق متشکل از 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها ...

ثبت سفارش