پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران )

word 13 MB 30183 230
مشخص نشده کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۲۹,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ".M.A"

  چکیده :

            نیروی انسانی شاغل در سازمانها اصلی ترین سرمایه در اختیار مدیران است و مدیریت منابع انسانی مهمترین و شاید اصلی ترین وظیفه مدیران می باشد. رفتار و فعالیت انسانها ناشی از انگیزه های آنان است. از آنجائیکه تقویت انگیزه ها میتواند منجر به بهبود و موفقیت بیشتر هر سازمانی گردد، لذا شناسایی عوامل موثر بر انگیزه می تواند به مدیران و سرپرستان کمک نماید تا از منشا انگیزه کارکنان خود واقف گردیده و رفتار کارکنان را به سمت اهداف مطلوب سازمانی هدایت نمایند. به همین دلیل در این تحقیق سعی نمودیم مهمترین عوامل موثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش)را شناسایی کرده و در گام بعد به اولویت بندی این عوامل بپردازیم. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 540 نفر از دریانوردان خبره شرکت ملی نفتکش که شامل: 1- افسران کلیدی با حداقل10 سال سابقه کار 2- کلیه افسران جز با درجه آخرین سمت افسری در رده مربوطه با حداقل 5 سال سابقه کاری 3- ملوانان با حداقل مدرک دیپلم و10 سال سابقه کار تشکیل می دهند. که حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجنسی – مورگان 224 نفر می باشد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای ساده است و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. در پی مطالعه متون و تحقیقات موجود در زمینه انگیزش و تکنیک های تصمیم گیری و همچنین مصاحبه با متخصصین و اساتید که همگی فرمانده و سر مهندس کشتی های اقیانوس پیما بودند در قالب روش دلفی پرسشنامه ای بصورت مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم گردید و در بین نمونه آماری توزیع شد.پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه اول با استفاده از روشهای آماری و نرم افزار SPSS ، بیست متغیر اثر گذار و عوامل نهایی شناسایی شدند و پرسشنامه دوم تهیه وتوزیع گردید که شامل ماتریس جداول مقایسات زوجی معیارها بوده و داده های حاصل از آن به منظور رتبه بندی معیارها در روش AHP از روش میانگین حسابی و نرم افزار expert choice استفاده شد. یافته های تحقیق نشان میدهد که عوامل اصلی موثر بر انگیزش شغلی دریانوردان به ترتیب عبارتند از:1- شرایط محیط کار2- میزان حقوق و دستمزد-3-نیازهای خاص ماهیت شغلی-4-فراهم نمودن امکانات رفاهی5-عوامل سازمانی 6- عوامل رشد و پیشرفت 7-نحوه سرپرستی و سبک رهبری. می باشد و در ادامه رتبه بندی متغیرهای 20گانه موثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما صورت پذیرفت و در نهایت برای هر متغیر اثرگذار پیشنهاداتی در جهت ایجاد و یا افزایش انگیزش دریانوردان ارائه شد

  واژگان کلیدی : انگیزه شغلی ، دریانوردان ،کشتیهای اقیانوس پیما ، AHP

  فصل اول 

  کلیات تحقیق

   

  1-1 مقدمه :

  چشم انداز عرصه سازمان و مدیریت نشان می دهد که مدیریت بر منابع انسانی، کلید موفقیت هر سازمان به شمار می رود. سازمانها بدون وجود انسان، تنها اداره نمی شوند، بلکه مفهوم خود را از دست می دهند. در واقع با وجود حرکت سریع سازمانها بسوی فن آوری، نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک در بقای سازمان بیش از بیش حائز اهمیت است.

  در این زمینه روش بکارگیری منابع انسانی جهت رسیدن به اهداف سازمان بسیار مهم بوده و    بگونه ای است که دانشمندان کلید موفقیت سازمانی را مدیریت مؤثر بر نیروی انسانی می دانند. در این راستا مسائل مانند انگیزش، توجه مدیران را به خود معطوف داشته است. (افشاری ، 1379 ، 1)

  چرا که رفتار و فعالیت انسانها ناشی از انگیزه ها یا نیازهای آنان است. مدیران با شناخت و پیش بینی انگیزه ها و نیازهای واقعی کارکنان تحت مدیریت خود می توانند به موقع و به طور صحیح به ارضاء نیازها و انگیزه های آنان اقدام نموده و از نیروی انسانی سازمان به نحو مطلوب و در راستای اهداف سازمان بهره وری کنند. مدیرانی که در انگیزش کارکنان خود موفق هستند غالباً محیطی فراهم کرده اند که در آن هدفهای مقتضی و مناسب برای ارضاء نیازهای آنان مهیا شود . عدم توجه به ارضاء نیازهای نیروی انسانی باعث بروز رفتارهای سوء مانند ناکامی لاقیدی پرخاشگری و کاهش شدید بازدهی ترک خدمت در آنها می گردد.(استوار،1382، 23) از آنجائیکه انگیزه متناسب با شرایط زمان ، مکان، و موضوع شیوه های متمایزی را اقتضا می کند لذاکشف و تعیین عوامل مؤثر در انگیزه کارکنان می تواند کمک شایانی به تغییر شرکت به سازمانی پویا بهره ور ، توانمند و دارای منابع انسانی انگیزه مند بنماید.

  این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و ترتیب اهمیت این عوامل (مطالعه موردی در شرکت ملی نفتکش ایران) پرداخته و پیشنهاد می شود که از نتایج حاصله در شرکتهای مشابه استفاده شود .

   

  1-2 بیان مسئله :

  رفتار فرد برانگیختنی است و برای اینکه به کاری دست بزند باید انگیزه آن کار را در او ایجاد کرد و در نتیجه یکی از بحثهای مهم و اصلی مدیریت انگیزش است اما این که یک مدیر بداند که کارکنانش با چه عواملی برانگیخته می شوند و با تغییر کدامین عامل می توان نیروی کار با انگیزش بالا داشت بسیار مهم است انجام اقدامات متناسب با آن موجب تقویت ماندگاری و احساس تعلق به سازمان و ارائه عملکرد مطلوب خواهد شد. منابع انسانی و افراد دریا نورد از اساسی ترین محور فعالیت در سازمانها ، موسسات و شرکتهای  دریانوردی  تشکیل می دهند. و به عبارتی صرف هزینه برای جذب و آموزش آنان را از دو جهت با اهمیت ساخته است یکی به عنوان سرمایه انسانی بالقوه سازمان و دیگری به عنوان موتور محرکه دیگر سرمایه ها ( کشتی ، صنعت حمل و نقل ، تجارت و بازرگانی ) لذا توجه به عوامل انگیزش و تعیین الویت و اهمیت آنها به منزله رسیدگی و توجه به بنیانهای اصیل این صنعت محسوب می گردد . حرفه دریا نوردی دارای شرایط ویژه و خاص است که سایر سازمانها با آنچنان شرایطی که در حوزه دریانوردی با ان مواجه هستند روبرو نمی شوند . انجام کار مداوم و مستمر بدون امکان ترک محیط کار پس از سپری کردن کار موظف روزانه ، پیوند محیطی مکان زندگی فردی و مکان کار که این همگرایی تا حدود 6 ماه (حداقل 3 ماه) ادامه می یابد و تبع گزاره فوق وجود فاصله عاطفی با زندگی خانوادگی و محیطهای اجتماعی باز و عمومی قابل توجه می باشد، کار در فضا و محیط بسته ، کار در شرایط عدم تعادل در خواب و بیداری ، کار در شرایط سخت عملیاتی ، دوری از خانواده ، بنابراین روش انگیزش ( انگیزه ها ) می باید متناسب با فضای کار و حرفه دریانوردی باشد و عوامل انگیزش اثرگذار در کارکنان بخش خشکی در بسیاری از موارد مؤثر بر کارکنان بخش دریایی نیست از آنجایی که انگیزه های یکسان را نمی توان برای هر نوع فضای  حرفه ای و شغلی در نظر گرفت و انتظار اثربخشی یکسان داشت باید تلاش شود که متناسب با نیاز و جو سازمانی و فعالیتهای دریانوردی طبیعت مسئله و شرایط فرهنگی جامعه ایرانی راهکارهای متناسب برای تقویت ماندگاری و ارائه عملکرد مطلوب را کسب و یا طراحی کرد.با عنایت به اینکه محقق در شرکت ملی نفتکش ایران اشتغال داشته و 12 سال در کشتیهای اقیانوس پیما در رده های مختلف افسری مشغول فعالیت بوده و با آگاهی از شرایط و محیط کار و عوامل انگیزش دریانوردان، همواره با این سوال در ذهن خود مواجه بوده است که چه عواملی بر روی انگیزه شغلی این دریانوردان موثر است و ترتیب تاثیر گذاری آن چگونه است؟ شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی دریانوردان و تعیین الویت و اهمیت ان با یک شیوه کاملاً علمی نتایج آن برای بهره برداری در اختیار مدیریت سازمان مربوطه و شرکتهای دریایی مشابه قرار گیردو  همچنین یافته های این تحقیق می تواند رهگشای تحقیقات آتی در این حوزه نیز باشد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر انگیزش دریانوردان شاغل بر کشتیهای اقیانوس پیما بسیار کاربردی است

   

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

  ریشه واژه انگیزه از کلمه لاتین mover به معنای حرکت و جنبش گرفته شده است . این واژه در مفهوم امروزی بیانگر فرایندهای روانشناسی است که باعث تحریک ،هدایت پیگیری ، اقدامات و فعالیتهای داوطلبانه در جهت دستیابی به هدف مورد نظر می شوند چنانچه مدیران به دنبال هدایت موفقیت آمیز کارکنان ، در راستای دسترسی به اهداف سازمانی می باشند باید این فرایند روانشناسی را به خوبی بشناسند و درک کنند (کریتنرو ....، 1384 ، 205) اهمیت انگیزش در محیط کار در معادله ای که بیش از نیم قرن توسط مایر (1955) انتشار یافت مشخص شده است لاتام (2007)

  انگیزش ×‌ توانایی = عملکرد شغلی

  معادله فوق نشان می دهد که چرا موضوع انگیزش از مبانی حیطه های مدیریت منابع انسانی ، روانشناسی صنعتی، و سازمانی، و رفتار سازمانی ، به حساب می آید و برای اینکه سازمانها بتوانند به اهداف خود دست یابند کارکنان باید عملکرد خویش را به سطحی اثر بخش و کارا برسانند . (شکرکن ، 1386، 2)

  ایجاد انگیزش در سازمان یکی از مهم ترین عامل روان شناختی برای بکارگیری کارکنان و رسیدن به اهداف سازمانی و فردی است تا به اهداف از پی تعیین شده برسند .

  برای اینکه فردی به سطح بالایی از عملکرد برسد . باید تصمیم بگیرد که کار را انجام دهد (انگیزش) بتواند کار انجام دهد (توانایی). مواد وسایل مناسب انجام کار را در اختیار داشته باشد (محیط) نبود هر یک از زمینه ها به عملکرد لطمه می زند بنابراین مدیر باید اطمینان حاصل کند که شرایط سه گانه فوق فراهم می باشد .

  اهمیت انگیزش در مشاغلی که تلاش بیشتر کارکنان را می طلبد افزون تر است . به فرض اینکه کارکنان از فرصت لازم برای ارائه عملکرد مساعد و مهارتهای مورد نیاز برای دستیابی به آن برخوردار باشند تحقق اثربخشی به وجود انگیزه در آنان بستگی دارد .

  مفاهیم انگیزش در حال تحول است . اکنون مدیران و محققان به این نتیجه رسیده اند که انگیزه کارکنان را نمی توان به سادگی با مدلها و مفاهیم پیشرفته تشریح کرد. یک چارچوب انگیزش زمانی می تواند دارای ارزش واقعی باشد که بتواند طیفی از پیچیدگی ها را که نمایانگر رفتار انسان است در بر گیرد . از این رو برای داشتن عملکردی اثربخش ، سازمان باید بتواند مسائل انگیزش مؤثر در جلب علاقه افراد به عضویت در سازمان و مولد بودنشان را حل کند.

  مدیر خوب می تواند با توجه به اولویت و خواسته ها و اهداف فردی و سازمانی از نظریه های مختلف انگیزش استفاده نماید تا کارکنان را به فعالیت قابل قبول برساند آنها را به کار مورد نظر سازمان وا دارد . به اصطلاح مدیر می تواند موتور حرکت کارکنان را روشن و تولید را بهبود بخشیده و مشکلاتی که برای رسیدن به اهداف سازمانی را هموار نماید. (علیزاده ، 1384 ، 5)

  انگیزه مانند هر تمهید دیگر ، برای ایجاد انگیزش (بر انگیختن علاقه های بالقوه افراد) و تمایلات کارکنان لازم و ضروری هستند . انگیزه عامل بروز انگیزش است .

  مشوق ها به عنوان یک انگیزه هم می تواند باعث ایجاد جریان مثبت شوند یا آن که تبدیل به موانع شوند ((انگیزه ها)) می توانند زمینه ساز شکل گیری ((انگیزشهای)) متفاوتی شوند .

  چنانچه پدیده «نور» را به عنوان یک انگیزه در نظر آوریم می تواند باعث ایجاد انگیزش های متفاوتی برای پروانه و سوسک حمام شود پروانه به سوی آن جلب شده و سوسک حمام از آن می گریزد به این ترتیب ضروری به نظر می رسد تا انتخاب مشوق ها به عنوان «انگیزه» به صورت دقیقی متناسب با نوع کار و حرفه باشد چرا که این اتفاق قابل پیش بینی است تا چنانچه مشوق های مورد نظر متناسب با نوع کار و حرفه نباشد به جای آنکه عامل غلبه بر موانع و مشکلات باشد تبدیل به موانع شوند. (ودادی ، 1386 ، 79)

   

  1-4 دلایل انتخاب جامعه تحقیق :

  در بخش دریایی ضرورت توسعه حمل و نقل و تجارت دریایی در سطح بین الملل و کمبود نیروی دریانورد متخصص مورد توجه ویژه سازمان بین المللی و از جمله ایران قرار گرفته است گزارش سازمان       بین المللی دریانوردی (IMO)1 نشان می دهد که در حال حاضر بیش از 5/1 میلیون نفر دریانورد در     رده های افسری و فرماندهی در رابطه با شناورهای اقیانوس پیما در سطح دنیا فعال هستند که در این رده ها کمبود وجود دارد و مطالعات بیمکو2 نشان می دهد که این کمبود در سال 2012 میلادی به حدود 84000 نفر دریانورد در رده های افسری و فرماندهی خواهد رسید. (بندر و دریا ، 1388 ، 33 ، 46 ) با توجه به این معضل در سطح بین الملل و همچنین نام گذاری سال 2010 میلادی به عنوان سال دریانوردان و اعلام آن توسط دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی و شعار رفتن به دریا (go to sea campaign) مورد توجه ویژه قرار گرفته و در همین راستا اهداف مهمی در برنامه های کاری اعضای ایمو منظور شده است. (بندر و دریا ، 1388 ، 33 ، 46 ) در حال حاضر فضای بین المللی مربوط به حرفه دریانوردی حکایت از ریزش کارکنان دریایی دارد(ودادی ، 1386 ، 69) سازمان ها و شرکت های دریایی از جمله شرکتهای تخصصی هستند که دارای کارکرد تخصصی می باشند و فعالیت آن ها با فعالیت های عادی سایر شرکت ها تفاوت دارد .

  منابع انسانی آموزش دیده در حوزه دریانوردی که آموزش های کلاسیک و تجربی مرتبط با نوع تخصص دریایی را سپری کرده اند . هزینه های متعددی را برای مراکز آموزش و سیستم پرورش دهنده موجب شده اند و به این ترتیب این بخش از منابع انسانی جزوه با ارزشترین منابع جامعه محسوب        می شوند از این رو حفظ منابع انسانی حائز اهمیت بسیار می باشند و لذا مناسبتی قطعی و مسلم دارد تا برای راهبردی آن از مرحله جذب تا حفظ و نگهداری برنامه ریزی مؤثر صورت گیرد (ودادی ، 1386، 25) دانسته است که بر آوردن نیازهای منابع انسانی از لحاظ فرهنگ ، انگیزه و رضایت شغلی باعث تداوم حس تعلق و وابستگی می شود. لذا شناخت نحوه های توجه به این مسایل با تأکید بر حرفه دریانوردی حائز اهمیت می باشد .

  مطالعه در حوزه منابع انسانی به ویژه آنها که به برنامه ریزی کنترل و ایجاد ارتباط میان فرایندها      می پردازد هم برای کارکنان و هم برای سازمان ها مفید خواهد بود . و با عنایت به این که محقق در شرکت ملی نفتکش ایران اشتغال داشته و دوازده سال در کشتیهای اقیانوس پیما در رده های مختلف افسری مشغول فعالیت بوده و با آگاهی از شرایط و محیط کار و عوامل انگیزش دریانوردان همواره با این سئوال در ذهن خود مواجه بوده است که چه عواملی بر روی انگیزه شغلی این دریانوردان مؤثر است و ترتیب تأثیرگذاری آن چگونه است؟ شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی دریانوردان و تعیین اولویت و اهمیت آن با یک شیوه کاملاً علمی نتایج آن برای بهره برداری در اختیار مدیریت سازمان مربوطه و شرکتهای دریایی مشابه قرار گیرد و همچنین یافته های این تحقیق می تواند راهگشایی تحقیقات در این حوزه نیز باشد.

  Identifying Factors Affecting Professional Motivation of Iranian Seafarers onboard ocean Going Merchant Vessels

  Abstract :

  Human force employed in organizations is the main resources available to the managers. Management of human resources is perhaps the most important obligation of the manager activities and behaviors of human being are due to his needs and motivations. Since reinforcing motivations can lead to more improvements and achievements of every organization, the identification of factors affecting on motivation can help managers and supervisors to be aware of the origin of their staff’s motivations and lead their behavior towards the desired organizational aims. For this reason, this research tries to identify the most important factors affecting on professional motivation of the Iranian seafarers working on ocean-going merchant vessels (case study: National Iranian Tanker Company) and to prioritize those factors in the next step. This research is of an "applied" and "descriptive-survey" type according to the goal and the methodology respectively. Statistical community of this research includes 540 of N.I.T.C. expert seafarers consisting:1- key officers (high rank officers) with at least 10 years of experience 2- low rank officers with at least5 years of experience 3- seamen with diploma and at least 10 years of experience. Statistical sample mass based on "Kerjcie-Morgan" table includes 224 seafarers and the sampling method is the "simple random sample" method. The collecting method of data is field and library work. Further to the study of the available texts and researches about motivation and decision-making techniques and also interviewing with experts and lecturers who are masters and chief engineers of ocean-going vessels, a questionnaire has been prepared according to "Delphi method" to the scale of "Likert 5 degrees" and distributed among the statistical community. After analyzing the first questionnaire using the statistical methods and "SPSS" software, 20 affecting variables and also the final factors have been identified. Then the second questionnaire including matrix double scale tables of the criteria has been prepared and distributed. The resulted data has been used to prioritize the criteria of "AHP" method through math average method and the "expert choice" software. The research findings show that the most principle factors affecting seafarers’ professional motivation are prioritized as follows:

  1. Work environment 2. The amount of salary and wages 3. Job identification special needs 4. Preparing welfare facilities 5. Organizational factors 6. Advancement and growth factors 7. Leadership style and supervision .

  In the next step the 20 variables affecting professional motivation of seafarers’ working on ocean-going merchant vessels has been prioritized. Finally, there have been some suggestions presented for each variable to create or increase seafarers’ motivations.

  Key words: professional motivation, seafarers, ocean-going vessels, AHP

 • فهرست:

  چکیده

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه

  1-2 بیان مسئله

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  1-4 دلایل انتخاب جامعه تحقیق

  1-5 فرایند تحقیق

  1-6 چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق

  1-7 اهداف تحقیق

  1-8 سئوالات تحقیق

  1-9 قلمرو تحقیق

  1-10 متغیرهای تحقیق

  1-10-1 متغیرهای مستقل

  1-10-2 متغیر وابسته

  1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات

  1-11-1 تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات

  1-11-2 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه

  2-2 مبانی نظری پژوهش

  2-2-1 انگیزه

  2-2-2 تعریف انگیزش

  2-2-3 مفهوم انگیزش

  2-2-4 چرخه انگیزش

  2-2-5 ویژگیهای انگیزش

  2-2-6 انگیزش درونی و انگیزش بیرونی

  2-2-7 دیدگاه های اولیه انگیزش

  2-2-8 دیدگاه های نوین انگیزش

  2- 3 اراده

  2-4 غریزه

  2-5  سایق

  2-6 عوامل مؤثر برانگیزش

  2-7 تئوری های انگیزش کار

  2-7-1 دیدگاه مدیریت علمی

  2-7-2 دیدگاه روابط انسانی

  2- 8 گروه بندی نظریه های انگیزش

  2-8-1 نظریه های محتوایی

  2-8-2 نظریه های فرایندی (ساختاری)

  2-9 برخی از تئوریهای محتوائی

  2-9-1 نظریه نیازهای مزلو

  2-9-2 نظریه بهداشت انگیزش

  2-9-3 نظریه نیازهای سه گانه مک کللند

  2-9-4 تئوری "Y" مک گریگور

  2-9-5 تئوری ERG الدرفر

  2-10 ترکیب نظریه های محتوا

  2-11 برخی از تئوریهای فرایندی

  2-11-1 تئوری انگیزش انتظار وروم

  2-11-2 مدل پورتر لاولر

  2-11-3 نظریه برابری

  2-11-4 تئوری اسناد

  2-12 سیستم پاداش

  2-13 ترکیب نظریه های نوین انگیزش

  2-14 مدیریت حقوق دستمزد

  2-14-1 پول عامل انگیزش است!

  2-14-2 پول موجب انگیزش بیشتر کارکنان نمی شود!

  2-15 عوامل درونی موثر بازده و رضایت در کار

  2-16 مشارکت کارکنان چیست؟

  2-17 تئوری های انگیزشی و برنامه های مشارکت کارکنان

  2-18 استقرار عوامل انگیزه زا

  2-19 کیفیت زندگی کاری

  2-20 رضایت از حقوق

  2-21 رضایت از کار

  2-22 شرایط محیط کار

  2-23 معیارهای شرایط کار

  2-24 الگوهای روابط کار

  2-24-1 الگوی روابط انسانی کار

  2-24-2 الگوی معاصر روانشناسی کار

  2-25 ارتباط در محیط کار

  2-26 تغییر در شرایط کار دریانوردی از حیث قبول آن به عنوان یک حرفه سخت

  2-27 پیشینه تحقیق

  2-27-1 تحقیقات داخلی

  2-27-2 تحقیقات خارجی

  2-28 نتیجه گیری کلی از مطالعات داخلی و خارجی

  2-29 بخش دوم

  2-29-1 آشنایی با شرکت ملی نفتکش ایران

  2-29-2 آشنائی با کشتی

  فصل سوم : روش تحقیق

  3-1 مقدمه

  3-2 روش و نوع تحقیق

  3-3 جامعه آماری

  3-4 روش نمونه گیری

  3-5 روش جمع آوری داده ها و اطلاعات

  3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات

  3-7 روائی ابزار سنجش

  3-8 پایابی ابزار

  3-9 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

  3-9-1 روش دلفی

  3-9-2 روش AHP

  3-9-2-1 مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی

  3-9-2-2 ساختن درخت سلسله مراتبی

  3-9-2-3 محاسبه وزن

  3-9-2-4 روش های محاسبه وزن نسبی

  3-9-2-5 روش بردار ویژه

  3-9-2-6 محاسبه وزن نهایی

  3-9-2-7 محاسبه نرخ ناسازگاری

  3-9-2-8 ماتریس سازگار و خصوصیات آن

  3-9-2-9 ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن

  3-9-2-10 الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس

  3-9-2-11 الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه

  4-2 تجزیه و تحلیل سؤال اول تحقیق

  4-2-1 توصیف و تحلیل داده ها

  4-2-1-1 توصیف جمعیت شناختی نمونه ها

  4-2-1-2 بررسی توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان (خبرگان) به سؤالهای پرسشنامه

  4-2-1-3 یافته های حاصل از سؤال اول تحقیق

  4-3 تجزیه و تحلیل سؤال دوم تحقیق

  4-3-1 توصیف و تحلیل داده ها

  4-3-1-1 توصیف جمعیت شناختی نمونه ها

  4-3-2 تجزیه و تحلیل داده ها

  4-3-2-1 محاسبه وزن عوامل اصلی با استفاده از AHP از روش میانگین حسابی

  4-3-2-2 محاسبه وزن معیارهای عامل نیازهای خاص و ماهیت شغلی

  4-3-2-3 محاسبه وزن معیارهای عامل سازمانی

  4-3-2-4 محاسبه وزن معیارهای عامل رشد و پیشرفت

  4-3-3 محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس ها

  4-3-3-1 محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس عوامل هفت گانه

  4-3-3-2 محاسبه نرخ ناسازگاری معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی

  4-3-3-3 محاسبه نرخ ناسازگاری معیارهای عامل سازمانی

  4-3-3-4 محاسبه نرخ ناسازگاری معیارهای عامل رشد و پیشرفت

  4-3-3-5 نتیجه گیری محاسبه نرخ ناسازگاری

  4-3-4 تعیین اولویتها

  4-3-4-1 ترتیب اولویتهای عوامل اصلی هفت گانه برای کل نمونه (210 نفری)

  4-3-4-2 ترتیب اولویتهای معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی (برای کل نمونه)

  4-3-4-3 ترتیب اولویتهای معیارهای عامل سازمانی(برای کل نمونه)

  4-3-4-4 ترتیب اولویت های معیارهای عامل رشد و پیشرفت(برای کل نمونه)

  4-3-4-5 محاسبه وزن کل متغیرها بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه)

  4-3-4-6 امتیاز نهایی و اولویت بندی کل متغیرهای 20 گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای اقیانوس پیما

  4-3-4-7 ساختار سلسله مراتبی تأثیر عوامل شناسایی شده بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما

  4-3-5 توصیف و تحلیل داده ها بر اساس نمونه افسران کلیدی

  4-3-5-1 توصیف جمعیت شناختی نمونه افسران کلیدی

  4-3-5-2محاسبه وزن عوامل اصلی با استفاده ازAHP با بکارگیری نرم افزارexpert choice  ( نمونه افسران کلیدی)

  4-3-5-2-1 محاسبه وزن عوامل هفت گانه

  4-3-5-2-2 محاسبه وزن معیارهای عامل نیازهای خاص و ماهیت شغلی(افسران کلیدی)

  4-3-5-2-3 محاسبه وزن معیارهای عامل سازمانی

  4-3-5-2-4 محاسبه وزن معیارهای عامل رشد و پیشرفت

  4-3-5-2-5 نتیجه گیری محاسبه نرخ سازگاری نمونه افسران کلیدی

  4-3-6 تعیین اولویتها

  4-3-6-1 ترتیب اولویتهای عوامل اصلی هفت گانه برای  نمونه افسران کلیدی

  4-3-6-2 ترتیب اولویتهای معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی (افسران کلیدی)

  4-3-6-3 ترتیب اولویتهای معیارهای عامل سازمانی(افسران کلیدی)

  4-3-6-4 ترتیب اولویت های معیارهای عامل رشد و پیشرفت(افسران کلیدی)

  4-3-6-5 محاسبه وزن کل ، متغیرها بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کلیدی)

  4-3-6-6 امتیاز نهایی و اولویت بندی کل متغیرهای 20 گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای اقیانوس پیما (نمونه افسران کلیدی)

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1 مقدمه

  5-2 نتیجه گیری

  5-2-1 نتایج مربوط به سؤال اصلی تحقیق

  5-2-1-1 یافته های جمعیت شناختی تحقیق در پرسشنامه اول

  5-2-1-2 نتایج شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما

  5-2-2 نتایج مربوط به سؤال فرعی تحقیق

  5-2-2-1 یافته های جمعیت شناختی تحقیق در پرسشنامه دوّم نمونه کل

  5-2-2-2 رتبه بندی عوامل مؤثر بر انگیزش با استفاده از تکنیک AHP برای کل نمونه

  5-2-2-2-1 رتبه بندی زیر معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی برای کل نمونه

  5-2-2-2-2 رتبه بندی زیر معیارهای عامل سازمانی برای کل نمونه

  5-2-2-2-3 رتبه بندی زیر معیارهای عامل رشد و پیشرفت برای کل نمونه

  5-2-2-2-4 اولویت بندی کل متغیرها برای کل نمونه

  5-2-2-3 نتایج مربوط به سؤال فرعی تحقیق (از نظر افسران کلیدی)

  5-2-2-3-1 یافته های جمعیت شناختی تحقیق از نظر افسران کلیدی

  5-2-2-3-2 رتبه بندی عوامل مؤثر بر انگیزش با استفاده از تکنیک AHP برای نمونه افسران کلیدی

  5-2-2-3-3 رتبه بندی زیر معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی(نمونه افسران کلیدی)

  5-2-2-3-4 رتبه بندی زیر معیارهای عامل سازمانی (نمونه افسران کلیدی)

  5-2-2-3-5 رتبه بندی زیر معیارهای عامل رشد و پیشرفت (نمونه افسران کلیدی)

  5-2-2-4 اولویت بندی کل متغیرها (نمونه افسران کلیدی)

  5-2-2-5 مقایسه نتایج رتبه بندی عوامل بین دو نمونه (کل و افسران کلیدی)

  5-3 محدودیت های تحقیق

  5-3-1 محدودیت های تحت کنترل محقق

  5-3-2 محدودیت های خارج از کنترل محقق

  5-4 مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات

  5-4-1 مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات داخلی

  5-4-2 مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات خارجی

  5-4-3 وجه تمایز و نقاط قوت این تحقیق با تحقیقات مشابه

  5-4-4 نتیجه گیری کلی از مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات

  5-5 پیشنهادهای تحقیق

  5-5-1 پیشنهادهای مربوط به سؤال اول تحقیق

  5-5-1-1 توجه به شرایط محیط کار

  5-5-1-2 میزان حقوق و دستمزد

  5-5-1-3 نیازهای خاص ماهیت شغلی

  5-5-1-4 فراهم نمودن امکانات رفاهی

  5-5-1-5 عوامل سازمانی

  5-5-1-6 عوامل رشد و پیشرفت

  5-5-1-7 نحوه سرپرستی و سبک رهبری

  5-5-2 پیشنهادهای مربوط به سؤال دوم تحقیق

  5-5-2-1 هم سطح سازی دستمزد دریانوردان ایرانی با خارجی

  5-5-2-2 ایجاد مزیت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهای حمل و نقل دریائی برای دریانوردان

  5-5-2-3 قبول حرفه دریانوردی بعنوان شغل سخت, بهره مندی از مزایای نقدی وغیر نقدی(کوتاه شدن طول خدمت برای بازنشستگی)

  5-5-2-4 استقرار نظام ارشدیت و شایسته سالاری

  5-5-2-5 ایجاد زمینه هایی یرای افزایش رضایت شغلی

  5-5-2-6 توجه به منزلت دریانوردان در سازمان و اجتماع

  5-5-2-7 کوتاه شدن مدت مأموریت دریائی بین 2 تا 3 ماه، افزایش طول مدت استراحت در خشکی بعد از ماموریت دریائی 

  5-5-2-8 رعایت کنوانسیون های بین المللی, کنوانسیون بین المللی کار و الحاقات معیارهای شغلی بین الملل با اهداف رعایت حقوق دریانوردان ملی

  5-5-2-9 احساس مسئولیت حرفه ای شرکت در مقابل دریانوردان و خانواده آنها

  5-5-2-10 فراهم کردن شرایط لازم برای پیشرفت شغلی

  5-5-2-11 توجه به ارتباطات سازمانی

  5-5-2-12 امکان معادل سازی مدارک دریانوردی با مدارک دانشگاهی

  5-5-2-13 مشارکت کارکنان در تصمیم گیری 

  5-6 پیشنهادات کاربردی

  5-7 توصیه ها به مدیران

  5-8 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

  منابع

  منبع:

   

  آذر عادل ، مؤمنی ، منصور (آمار و کاربرد آن در مدیریت) (1387) ، تهران ، انتشارات سمت ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

  آزاده سورکی ، 1377 ، بررسی علل و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و انگیزش کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نکا ، پایان نامه کارشناسی ارشد

  استوار ، رحیم ، موسوی ، عبدمحمد ، غفاریان شیرازی ، حمیدرضا ، عباسی مقدم ، محمدعلی (1382) بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از دیدگاه کارکنان و مدیران دانشگاه (www.SID.ir Available)

  استیفن ، پی رابینز (1383) ، رفتار سازمانی مفاهیم نظریه ها و کاربردها ، ترجمه علی پارسایان و سید محمد اعرابی ، تهران ، انتشارات پژوهشهای فرهنگی

  افشاری نادر 1379 ، بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان در ستاد شرکت آبفای خوزستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد

  اکپرا ، وین (2008) ، بررسی افزایش تأثیر حقوق بر افزایش انگیزه در کشور نیجریه

  بال هرسی و کنت بلانجارد (1388) ، مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی) ، ترجمه دکتر علی علاقه مند ، تهران ، انتشارات امیر کبیر

  بالوئی، عزت الله 1388 ، مقدمه ای بر آمار و احتمال(با تجدید نظر و اضافات) بابل، انتشارات مبعث

  بخشی علی آباد ، حمید ، نوروزی داریوش ، حسینی زهرالسادات ، 1383 ، عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی) ، پاییز و زمستان 1384

  برومند ، زهرا (1388) ، مدیریت رفتار سازمانی ، تهران ، دانشگاه پیام نور

  بزرگمهر ، غلامحسین ، 1381 ، مطالعه عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ی سیستان و بلوچستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد

  جزنی ، نسرین (1388) ، مدیریت منابع انسانی ، تهران ، نشر نی

  حافظ نیا، محمدرضا(1387)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی محل انتشار تهران، ناشرسمت

  خاکی ، غلامرضا ، (1382) ، روش تحقیق در مدیریت ، ناشر : تهران ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  دانش طلب ، محمدعلی 1377 ، بررسی امکان اتحادیه دریانوردی و نقش و تأثیر آن بر روی بهبود صنعت دریانوردی استان بوشهر ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

  داودی ، بهاباد ، فاطمه ، 1384 ، شناخت اولویت بندی عوامل مؤثر بر ساختار انگیزش با استفاده از مدل AHP (مورد پژوهشی منطقه جنوب خراسان) ، پایان نامه کارشناسی ارشد

  رضائیان ، علی (1384) ، مبانی مدیریت رفتار سازمانی ، تهران ، انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی)

  ریو ، جان مارشال (1385) ، انگیزش و هیجان ترجمه یحیی سید محمدی ، محل انتشار تهران ، ناشر نشر ویرایش

  زاواکی ، روبرت ، زاواکی لورا (1998) ، چگونه می توان با استفاده از عوامل مادی ایجاد انگیزش کرد و به راههای ایجاد انگیزش اشاره کرد

  سعادت ، اسفندیار (1386) ، مدیریت منابع انسانی ، محل انتشار تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، ناشر سمت

  شکر کن حسین ، ارشدی نسرین ، شهنی ییلاق ، منیجه ، حقیقی ، جمال ، 1386 ، طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ، اهواز (مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بهار 1386 دوره سوم سال پانزدهم شماره 1)

  فصل نامه دیدگاه، نشریه علمی، تخصصی دریایی بندری ، مرکز تحقیقات سازمان بنادر و دریانوردی

  قدسی پور، حسن (1389) ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تهران ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  کجباف ، محمدباقر ، پورکاظم طاهره ، 1384 ، بررسی دیدگاه های کارکنان و سرپرستان شرکت ملی نفت ایران ، تعیین عوامل انگیزشی و رابطه آن با رضایت شغلی (مجله تازه های علوم شناختی سال 7 شماره 1 بهار 1384) ،(www.SID.ir Available)

  کربلائی نصرالله تفرشی ، ابوالفضل ، (1381) ، کشف و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر انگیزه کارکنان بخش ستادی شرکت صنایع آذر آب ، پایان نامه کارشناسی ارشد

  کریتنر ، رابرت ، کینیکی ، آنجلو ، (1384) ، مدیریت رفتار سازمانی ، محل انتشار تهران ، انتشارات نشر پیام نور

  گنجی ، حمزه (1387) روان شناسی کار تهران ، نشر ساوالان

  مؤمنی ، منصور (1385) ، مباحث نوین تحقیق در عملیات ، انتشارات دانشگاه تهران

  ماهنامه بندر و دریا ، 1388 ، ماهنامه علمی تحقیقاتی سال بیست و چهارم ، شماره 33 

  ماهنامه پیام دریا (1386)

  متانی ، مهرداد (1386) ، مبانی روش تحقیق در مدیریت ، محل نشر : قائمشهر ، ناشر : مهرالنبی

  محمدی ، علیرضا (1381) ، عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آب منطقه خراسان از دیدگاه مدیران و کارکنان

  مسعود اصل ایرواه ، اخوان بهبهانی علی ، نصرتی نژاد فرهاد ، غلامرضانژاد علی : 1388 ، بررسی ارتباط عوامل بهداشتی و عوامل انگیزشی با رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های آموزشی یاسوج براساس نظریه انگیزشی هرزبرگ ، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، دوره 20 ، شماره 1 ، بهار 89 ، ص 52 تا 57 (www.sid.ir (Available

  مشتریخواه ، خسرو – محبی ، عبدالرضا (1383) ، فرهنگ جامع دریایی ، محل انتشار تهران ، چاپ و انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  مورهد ، گریفین (1386) ، رفتار سازمانی ، محل انتشار تهران ، ناشر انتشارات مروارید

  موکیلی آلکس، دانتزر روبرت ، (1384) ، انگیزش و هیجان ترجمه دکتر حمزه گنجی ، علی لیکانی ، تهران ، ناشر نشر ساوالان

  میرسپاسی ، ناصر 1384 ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار (تمرین و مقالات) تهران ، انتشارات میر

  میرسپاسی ، ناصر 1388 ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تهران ، انتشارات میر

  ودادی حمید ، وافری ، محمد 1386 ، بررسی حرفه دریانوردی ، کانون دریانوردان خبره

  ودادی حمید 1384، بررسی جامع مشکلات دریانوردان در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کانون دریانوردان خبره

  هاتسون، دان(1999)، بررسی ارزیابی و شناختی که روی انگیزش کارکنان در کارخانه کنتاکی در دبی

  یولاخان ، کلیم (2010) ، رابطه بین پاداش و انگیزه در بانک تجاری پاکستان

  نشریه شرکت ملی نفتکش

  فصلنامه فار ، 1382 ، کانون دریانوردان خبره ، شماره 3 ، زمستان 1382

  فصلنامه فار ، 1385 ، کانون دریانوردان خبره ، شماره 9 ، تابستان 1385

  فصلنامه فار ، 1385 ، کانون دریانوردان خبره ، شماره 11 ، زمستان 1385

  فصلنامه فار ، 1386 ، کانون دریانوردان خبره ، شماره 120 ، بهار 1386

  Christine lundbery , Anna cudmundson . Tommy D . Anderson (2009) Hertzberg's two factor theory of work motivation tasted empirically on seasonal workers in hospitality AND tourism (tourism manage ment 30 (2009) 890-899  www.elsevier.com

  Clare . I.R chandler , semkini chonva . frank mteir Huyn Revburn , Christopher . j . m . whitty (2009) motivation money and respect : A mixed – method study of Tanzanian – non physician clinicians social science AND medicine 68 (2009) 2078-2088  www.elsevier.com

  Intro duciny seafarers international Research center symposium 2003 . 2005 car diff university

  Lune miller Franco , Sara Bennett , Ruth kanfer (2002) Health sector reform and public sector health worker motivation : a con ceptual frame work social since & medicine 5u (2002) 1255-1266     www.elsevier.com

  Maria proyoulaki lounnis theotokas (2010) Human resource management AND competitive advantage : An application of re source – based . view in THE shipping industry . (marine policy 34 (2010) 575-582  www.elsevier.com

  Michelle . Thomas . Helen Sampson and min ghua Zhao Behind THE scenes : seafarers and family LIFE

  Tim carter (2005) working at sea and psychosocial health problems report of international maritime Health Association workshop (travel medicine and infectious disease (2005) 3 , 61-65

  www.sirc.cf.ac.uk

  seafarers international research center (sirc) Cardiff university

  www.Imo.ORG

  international maritime organization (Imo)

  WWW.NIIC.TANKERS.COM

  WWW.IRISL.NET

  WWW.MARINE NEWS .IR

  WWW.ELSEVIER.COM

  .


تحقیق در مورد پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران ), مقاله در مورد پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران ), پروپوزال در مورد پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران ), تز دکترا در مورد پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران ), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران ), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران ), پروژه درباره پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران ), گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران ), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران ), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران ), رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران )

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: "بازرگانی داخلی" مقدمه در علم مدیریت برای افزایش عملکرد کارکنان یک سازمان راهکارهای مختلفی از قبیل افزایش رضایت شغلی، اعمال نظارت مستمر و اجرای برنامه های تشویقی و تنبیهی و موارد دیگر پیشنهاد شده است. علاوه بر راهکارهای فوق که اکثرا جنبه بیرونی دارند، راهکارهای دیگری نیز وجود دارند گه بر نوعی نگرش و انگیزه درونی در کارکنان ...

کلیات تحقیق مقدمه امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان محسوب می­شوند. سازمان­ها با وجود داشتن نیروی انسانی شایسته و لایق نیازمند توانمندی لازم در استفاده از این منابع می­باشند. در حقیقت با اتکا بر عملکرد کارکنان و مدیریت سرمایه انسانی و ارائه روش­های علمی و کاربردی، سازمان­ها به دنبال افزایش کارآمدی و اثربخشی خود هستند. وظایف مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A) گرايش  مالي زمستان1391 چکيده : در اين پژوهش تحت عنوان « بررسي مديريت منابع انساني برعملکرد مالي شعب بانک ملي  » که د

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: " تحول" چکیده در عصر فرا رقابتی سازمانها با محیطی رو برو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است. لذا سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه اند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و تواناییهای درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: تحول چکیده اهداف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عمکلرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت است. روش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی استان گیلان واقع درشهرستان رشت می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه ای شامل 22 سوال برای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت و ابعاد آن در سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت است. متغیر مستقل این پژوهش آموزش ضمن خدمت است. در این پژوهش از مدل چهار بعدی لطیف 2012 (رضایت از جلسه آموزش، رضایت از محتوای آموزش، رضایت از آموزش دهنده و انتقال یادگیری) استفاده شده است. متغیر وابسته ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) گرایش تشکیلات و روشها چکیده امروزه توسعه منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی و به بیان بهتر حصول کارآیی واثر بخش سازمانی است. در شرایط کنونی، برتری رقابتی ، ایجاد ارزش و تضمین رشد بلندمدت به نحو فزاینده ای به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش تحول چکیده با توجه به رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان و اهمیت روزافزون ترک شغل و جابجایی کارکنان و هزینه های زیادی که این پدیده به سازمان تحمیل می کند، توجه به رضایت شغلی کارکنان سازمان یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانی هر سازمان می باشد. با افزایش فشارهای محیطی و کاری و رقابتی در سازمان ها و لزوم تحمل این ...

ثبت سفارش