پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی

word 5 MB 30294 114
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۳۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی (M. A)

  گرایش: بالینی

  چکیده

  مقدمه: این مطالعه با هدف مقایسه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام دانشگاه‌های شهرستان دره شهر انجام گردیده. موارد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان عادی و تحت پوشش تشکیل می‌دهد. در این مطالعه، 189 نفر دانشجو (92 مددجو و 97 عادی) با روش نمونه‌گیری تصادفی از جامعه مورد نظرانتخاب گردیده و جمع آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه نئو (فرم بلند) و پرسشنامه دموگرافیک صورت گرفت و از معدل نمرات دانشجویان به عنوان شاخصی جهت سنجش عملکرد تحصیلی استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، T تست گروه‌های مستقل و ترسیم نیمرخ‌ها انجام گردید. یافته‌های پژوهش: نتایج ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشانگر عدم ارتباط واضح و مستقیمی بین 5 مقیاس و 30 خرده مقیاس شخصیتی نئو با عملکرد تحصیلی دانشجویان مددجو و عادی می‌باشد و نتایج آزمون t گروه‌های مستقل (05/0P<) بیانگر نبود تفاوت معنی دار بین عملکرد تحصیلی دو گروه می‌باشد. علاوه برآن مشخص گردید دانشجویان موفق و ناموفق به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی تفاوتی با هم نداشته و بین جنسیت وعملکرد تحصیلی ارتیاط معنی دار وجود ندارد. با توجه به وجود تفاوت معنی دار در دو مقیاس نئو (A و C) می‌توان گفت به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی بین دانشجویان مددجو و عادی تفاوت وجود دارد، اما با توجه به نیمرخ‌های شخصیتی ترسیم شده نمی‌توان گفت که مددجویان از مشکلات شخصیتی بیشتری برخوردار هستند. بحث و نتیجه گیری: این نتایج می‌تواند بیان کننده این باشد که اصولاً ارتباط مستقیمی بین ویژگی شخصیتی دانشجویان (مددجو وعادی) و عملکرد تحصیلی آنان وجود ندارد یا حداقل می‌توان گفت ویژگی شخصیتی تنها عامل مداخله گر در عملکرد فرد نبوده و عوامل مختلف دیگری نیز وجود دارد که بر عملکرد تحصیلی فرد مؤثر واقع می‌شود.

  کلیدواژه ها: آزمون نئو، دانشجو، نیمرخ شخصیتی، عملکرد تحصیلی، ویژگی‌‌های شخصیتی

  - مقدمه

  از ضروریات اساسی زندگی دانشجویی که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر مستقیمی داشته و پرداختن به آن شرط اساسی در بهره وری بهینه از نیرو‌های کارآمد و تحصیل کرده می‌باشد ویژگی شخصیتی دانشجویان است. دوران دانشجویی به دلایلی از جمله میل به تفریحات متعدد اجتماعی در مقابل تمایل به درس خواندن، احتیاج به پیشرفت در دروس در برابر احساس بیکفایتی، ترس از ابراز شخصیت در برابر میل به خودنمایی، میل به ازدواج در برابر موانع، ارتباط با جنس مخالف، تنفر از رفتار دیگران در برابر ناتوانی در بروز احساسات خود و مشکلات اقتصادی که مانع رسیدن به هدف‌های فردی است؛ دوره خاصی از زندگی تلقی می‌شود.

  دانشجویان در طی دوره تحصیلات خود، استرس‌ها و فشار‌های زیادی تجربه می‌کنند (استرس‌‌های تحصیلی، اجتماعی و مالی). بسیاری از آنها با این فشارها بطور موفقیت آمیز مقابله می‌کنند اما برخی از پا در می آیند و مستاصل می‌شوند. به دلیل اینکه اختلالات عاطفی و رفتاری معمولاً روی عملکرد تحصیلی یا تعاملات اجتماعی دانشجویان تأثیرات منفی می‌گذارند. اکثر استرس‌هایی که دانشجویان تجربه می‌کنند فشار‌های مربوط به مرحله گذار هستند یعنی کم و بیش همه انسانها در دوره گذر از نوجوانی به جوانی این فشارها را تجربه می‌کنند. فرد نقش‌‌های جدیدی را می‌پذیرد و به تکالیف جدید گردن می‌نهد. البته در مورد دانشجویان، نقش‌ها و تکالیف می‌تواند کمی پیچیده‌تر باشد. جامعه، خانواده و نیز دانشگاه، انتظارات خاصی از دانشجویان دارند. اکثر دانشجویان دور از خانواده بسر می‌برند و مدام مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. جدایی یکباره از محیط مانوس خانوادگی و دایره دوستان و ورود به فضایی یکسر متفاوت، همراه با شکل‌گیری انتظاراتی کاملاً جدید، فشار مضاعفی را بر فرد فرد دانشجویان وارد می‌کند. تذکر این نکته نیز ضروری است که بسیاری از بیماری‌‌های عمده روانی، اغلب برای نخستین بار در دهه سوم زندگی ظهور می یابند. در نتیجه ظهور پار‌های از علایم در دانشجویی خاص می‌تواند فراتر از یک واکنش طبیعی به مرحله گذار رشدی تلقی شود و بروز نخستین نشانه‌ها و علایم یک مشکل روانی جدی تعبیر گردد.

  جدا از بهره هوشی، ویژگی‌هایی چون جنسیت، سن، تجربیات گذشته، نوع شخصیت، سبک‌های یادگیری و شناختی، علائق و انگیزه‌ها تعامل معناداری با موفقیت‌های تحصیلی نشان داده‌اند. یکی از ویژگی‌های مهم یادگیرندگان شخصیت آنان می‌باشد (تابع بردبار 1391).

  به لحاظ مفهومی ویژگی شخصیت به راه‌هایی اشاره دارد که یک فرد جهت رویارویی با مسائل جدید انتخاب می‌نماید. این ویژگیها معمولاً ثابت و تغییرناپذیرند. به طور کلی در روا نشناسی امروز، دیدگاه‌‌های متفاوتی در مورد شخصیت وجود دارد، یکی از رو یکردهایی که نزد اهل فن از پذیرش نسبی برخوردار است، نظریه 5 عاملی شخصیت است (تابع بردبار 1391).

  تحقیقات در حوزه شخصیت نشان می‌دهد که توانایی نظم دهی به افکار و مدیریت زمان لازمه هرگونه موقعیت یادگیری است (دالنگر 1991).

  شخصیت تشکیل شده است از الگوهای ویژه فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می‌سازد. شخصیت، سرچشمه درونی دارد و در طول حیات، تقریباً پایدار باقی می‌ماند. نظریه ویژگی‌‌های شخصیت بر خلاف سایر نظریه‌‌های شخصیت مانند نظریه‌‌های روانکاوانه و انسان گرایانه، بر تفاوت‌‌های بین افراد تمرکز دارد. ترکیب و تعامل ویژگی‌‌های مختلف است که شخصیت یک فرد را تشکیل می‌دهد و این برای هر شخص، یگانه و منحصر به فرد است. نظریه ویژگی‌‌های شخصیت بر تعیین و اندازه گیری این خصوصیات فردی شخصیت تمرکز دارد.

  ادبیات پژوهش نشان می‌دهد که تبیین تغییرپذیری نمرات عملکرد تحصیلی دانشجویان با تأکید بر اندازه‌‌های ناوابسته به توانایی از قبیل صفات شخصیت حجم قابل ملاحظ‌های از مطالعات را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، تبیین محدود تغییرپذیری نتایج تحصیلی دانشجویان با تأکید بر اندازه‌‌های شناختی، محققان را نسبت به اهمیت نقش متغیر‌های مستقل از توانایی، بیش از پیش آگاه کرد. گستره قابل ملاحظ‌های از تحقیقات نشان می‌دهند که صفات شخصیتی، مستقل و متمایز از توانایی‌‌های شناختی یادگیرندگان، در پیش بینی عملکرد تحصیلی آنان دخالت دارند (بلایکل 1996).

   

  1-2- بیان مسئله

  بدون شک یکی از مباحث اصلی و بنیادی علم روانشناسی ویژگی‌‌های شخصیتی می‌باشد. ازآنجایی که این ویژگی‌ها زیربنای نظام رفتاری افراد را تشکیل می‌دهند، پرداختن به این مقوله می‌تواند جنبه‌‌های خاصی از عملکرد افراد را در زمینه‌‌های مختلف روشن سازد. از مصادیق بارز این موضوع، تأثیر ویژگی‌‌های شخصیتی افراد بر عملکرد تحصیلی آنان می‌باشد (مأمن پوش 1391).

  افت تحصیلی یکی از مشکلات مهم نظام آموزشی کشورهای جهان سوم و ایران می‌باشد و هرساله بیش از نیمی از میلیونها دانشجو که در جهان به دانشگاه‌ها راه می‌یابند، ترک تحصیل کرده، مشروط شده یا نمی‌توانند تحصیلات خود را در موعد مقرر به پایان برسانند (نجیمی 1390).

  منظور از افت تحصیلی «کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است». نتایج مطالعات انجام شده، نقش عواملی ازجمله روش تدریس مدرسین، خصوصیات فردی دانشجو مانند علاقه مندی به رشته تحصیلی و احساس خود کفایتی همچنین مشکلات زندگی و تحصیلی نظیر مسائل روانی، زندگی در خوابگاه، اشتغال و معدل دیپلم بر روی افت تحصیلی دانشجویان مؤثر میداند. از طرفی تاثیر احساس افسردگی همراه با علائم احساس عمیق ناشاد بودن، ضعف سلامت روان، خودکم بینی، خستگی، کاهش انرژی و کاهش عملکرد اجتماعی شغلی تحصیلی بر روی پیشرفت تحصیلی دانشجویان گزارش گردیده است (ایزدی 1384).

  یادگیرندگان از نظر شخصیتی، نگرش‌ها، واکنش‌های هیجانی، شیوه وسبک‌های یادگیری، سبک‌های شناختی و غیره باهم تفاوتهایی دارند که یادگیری و نحوه برخورد آن‌ها با مسائل و مشکلات را تحت تاثیر قرار می‌دهد (محمدزاده 1386).

  مطالعات انجام شده توسط بک[1] و همکاران (1988) بیان می‌دارد که در گروه‌های دانشجویی، دامنه بالایی از افسردگی دیده می‌شود طوری که 78 درصد دانشجویان از بعضی نشانه‌های افسردگی رنج می‌برند و 46 درصد دچار افسردگی شدید می‌باشند. همچنین نتایج مطالعات انجام شده توسط رفعتی و همکاران (2004) بر روی دانشجویان دانشکده پرستاری شیراز نشانگر 8/59 درصد افسردگی در درجات متفاوت می‌باشد. در همین راستا رودباری (1389) در گزارشی ابراز می‌دارد پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی در مقطع علوم پایه با عوامل تاهل، جنسیت، سهمیه ورودی، سکونت در خوابگاه، بومی یا غیر بومی بودن ارتباط آماری داشته بطوری که دانشجویان مجرد، جوان‌تر و سهمیه مناطق، موفق‌تر بوده‌اند. نتایج نحقیقات انجام شده توسط هاشمی و کامکار (1380) در دانشگاه یاسوج نیز بیانگر 5/35 درصد افسردگی در دانشجویان بوده و عدم علاقه به رشته تحصیلی، غیر بومی بودن و عدم مشارکت در فعالیت‌‌های فوق برنامه از عوامل مؤثر در بروز افسردگی دانشجویان به شمار می‌رود. هم چنین نتایج پژوهش انجام شده بر روی دانشجویان دانشگاه اردبیل بیانگر درجات مختلف افسردگی به میزان 4/57 درصد بوده و بین افسردگی و سطح تحصیلات پدر، تعداد اعضای خانواده، بیماری جسمی و ترم تحصیلی دانشجویان ارتباط معنادار آماری داشت. از طرفی نتایج مطالعه قندهارزاده (1378) نشان داد بین فراوانی افسردگی در دانشجویان و بیماری شدید جسمی و یا فوت اعضای خانواده ارتباط معناداری وجود نداشته اما بین فراوانی افسردگی ومشکلات مالی، شکسته شدن غرور و احترام فرد، علاقه نداشتن به رشته تحصیلی، اطمینان نداشتن از وضعیت شغلی آینده ارتباط معناداری وجود داشت. افسردگی در بین دانشجویان مسئله ای با اهمیت است زیرا از یک سو باعث هدر رفتن سرمایه جامعه می‌گردد و از سوی دیگر از میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان می‌کاهد دانشجویان را از رسیدن به جایگاه رفیع علمی و اجتماعی باز می‌دارد. بنابراین با تشخیص و شناخت به موقع مشکلات روان شناختی و روانپزشکی دانشجویان و عوامل مستعد کننده آن می‌توان به راه حل‌های مؤثری برای بهبود یا ارتقای وضعیت روانی و رفتاری دانشجویان دست یافت و در راستای جلوگیری از افت عملکرد تحصیلی، افزایش موفقیت‌های اجتماعی آنان پس از فراغت از تحصیل و در نهایت استفاده بهینه از منابع انسانی کشور اقدام مناسبی انجام داد.

  باقری یزدی و همکاران (1374) با اجرای پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 73 - 74 دانشگاه تهران که تعداد آزمودنی‌‌های آن 2321 نفر بوده است، به این نتیجه رسیدند که 30 درصد از افراد مورد مطالعه احساس غمگینی و افسردگی و 28/8 درصد تحت استرس بودن 4/3 درصد سابقه بیماری عصبی و 5/16 درصد مشکوک به اختلال روانی بوده اند.

  فروزنده و همکاران (1381) طی پژوهش خود نتیجه گرفتند که 43/8 درصد از دانشجویان دوره شبانه شهرکرد فاقد سلامت روانی بوده‌اند. همچنین براساس نتایج پژوهش فوق بین وضعیت سلامت روانی دانشجویان و وجود حوادث استرس زا یکساله اخیر رابطه معنی داری وجود داشته است.

  نتایج پژوهش‌های مختلف نیز نشان داده است که شیوع اختلالات روانشناختی از قبیل افسردگی، اضطراب، سوء مصرف مواد مخدر و مشکلات بین فردی و خانوادگی میان دانشجویان گاهی حتی بیشتر از نرم عمومی است که برای رفع این معضل؛ اکثر دانشگاه‌های معتبر دنیا و حتی برخی دانشگاه‌های داخل در چند سال اخیر، برنامه‌هایی را جهت کاهش اثرات زیانبار روانشناختی استرس‌ اجرا کرده‌اند که از جمله این مراکز، مراکز مشاوره دانشجویی در کشور است که با رویکرد بهداشت روانی جامعه نگر، آموزش مصون سازی در برابر استرس‌ها جهت کاهش ناراحتی‌های روانشناختی و جسمانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی را مورد بررسی قرار داده‌اند.

  بسیاری از دانشجویان در برابر مشکلاتی همچون ترس از آینده در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شغلی، احساس درماندگی می‌کنند به گونه‌ای که رفتارهای نامناسب اجتماعی و فرهنگی مثل وابستگی به مواد مخدر و... از آنان سر می‌زند که باعث افزایش مشکل شده، یا با این گمان که راهکاری وجود ندارد به وضعیت موجود تن در می‌دهند و رفتارهای انفعالی را در پیش می‌گیرند.

  بنابراین با تشخیص و شناخت به موقع مشکلات روان شناختی و روانپزشکی دانشجویان و عوامل مستعد کننده آن می‌توان به راه حل‌های مؤثری برای بهبود یا ارتقای وضعیت روانی و رفتاری دانشجویان دست یافت و در راستای جلوگیری از افت عملکرد تحصیلی، افزایش موفقیت‌های اجتماعی آنان پس از فراغت از تحصیل و در نهایت استفاده بهینه از منابع انسانی کشور اقدام مناسبی انجام داد.

  در همین رابطه بررسی ویژگی شخصیتی دانشجویان به عنوان آینده سازان این مملکت از جایگاه والایی برخوردار است چرا که با ارتقای بهداشت روانی دانشجویان میتوان انتظار داشت که در عرصه‌‌های علم و ادب گام‌‌های مؤثری بردارند.

  پیشگیری از بروز بیماری‌ها در مراحل اولیه و زودرس، توجه به وضعیت بهداشت روانی دانشجویان، اهمیت به مشاوره دانشجویان و برنامه ریزی مناسب درراستا ی، تشخیص و درمان به موقع یکی از عوامل مؤثر در حفظ سلامت روح و روان جوانان و ارتقای سطح علمی آنان به شمار می‌رود.

  در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان بپردازد.

   

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

  با توجه به اینکه تاکنون برروی جامعه دانشجویان تحت پوشش کمیته امام خمینی شهرستان دره شهر در خصوص اثرات ویژگی شخصیتی بر عملکرد تحصیلی پژوهش مدونی صورت نگرفته ضرورت اجرا این گونه تحقیق کاملاً محسوس است. نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به وحدت نظر در خصوص علل افت تحصیلی و پرکردن خلا تحقیقاتی در این خصوص گردد. علاوه بر آن نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به ارائه فرضیات جدید در زمینه عملکرد تحصیلی و ویژگی شخصیتی دانشجویان شده وراهکارهای عملی برای درمانگران که با این دانشجویان سروکار دارند ارائه دهد.

  مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های شخصیتی و روانی در دانشجویان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی تنظیم شده است تا با شناخت وضعیت سلامت روان آنان و یا وجودمشکلات رفتاری به مراکز مشاوره فعال در دانشگاه و مراکز درمانی، جهت کاهش میزان این مشکلات ارجاع و نیز جهت مقابله باافت تحصیلی دانشجویان گامی مؤثر برداشته شود.

   

   

  1-4- اهداف تحقیق

  1-4-1- هدف کلی

   تعیین ویژگی‌های شخصیتی دانشجویا ن عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی دره شهر و بررسی رابطه این ویژگی‌ها با عملکرد تحصیلی می‌باشد.

  1-4-2- اهداف فرعی

  - مقایسه عملکرد تحصیلی دو گروه دانشجویان مدد جو عادی

  -

  -

  -

  -

  -

  1-4-3- اهدف کاربردی

  1- ارسال اطلاعات پژوهشی به مراکز مشاوره دانشجویی جهت برنامه ریزی و پیشگیری از اختلالات رفتاری

  2- ارسال اطلاعات پژوهشی به گروه‌های آموزشی جهت برنامه ریزی برای ارتقا عملکرد تحصیلی

  3- با اجرای این پژوهش بهتر میتوان جهت ارتقاء سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان برنامه ریزی نمود.

   

  1-5- فرضیه‏‌های تحقیق

  1-

  2-

   بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان مددجو رابطه معنی‌دار وجود دارد.

   بین ویژگی‌های جمعیتی (جنسیت) دانشجویان وعملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.

  5-

  6-

   

   

   

  1-6- تعاریف‌ اصطلاحات و مفاهیم

  1- شخصیت

  شخصیت یعنی «مجموعه‌ای از رفتار وشیوه‌های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی‌های بی همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش بینی» مشخص می‌شود.

  2- نیمرخ شخصیت

  در این تحقیق نیمرخ شخصیتی عبارتست از نمودارترکیب نمراتی است که فرد در آزمون نئو بدست می‌آورد. و بر اساس آن می‌توان توصیف مشخصی از ساختار شخصیتی فرد بدست داد.

  3- عملکرد تحصیلی

  عملکرد تحصیلی در این پژوهش میانگین معدل نمرات درسی کسب شده در طی دوره تحصیل می‌باشد

   

  [1] Beck

  Abstract

  Background: The main purpose of the present study was to investigate the relationship between personality traits and academic performance among the Universities students of Darreh Shahr city. Methods: This is descriptive analytic study. The population of all students under cover Imam Khomeini relief foundation and ordinary. in this study، 189 students (92 Client and 97 ordinary) with a random sampling of the population Desired and collect data using the NEO-FFI (long form) was a demographic questionnaire and the student's GPA (grade point average) as an indicator was used to measure school performance. Data analysis using descriptive statistics، Pearson correlation، stepwise regression، T-test for independent groups was performed profile Drawing. Findings: The Pearson correlation coefficient and stepwise regression showed that The lack of clear connection and explicit between the 5 scales and 30 subscales NEO Personality is with academic performance in under cover and ordinary students and the results of independent t-test (P <. / 05) indicate no significant difference between the two is academic performance. In addition، it was found successful and unsuccessful students in terms of personality traits and between gender differences in academic performance with no significant relation exists. Due to significant differences in the scale of Neo (A and C) can be said in terms of personality traits among under cover and ordinary students are different، but considering the personality profiles drawn can not be said that the under cover students personality problems much more. Discussion and Conclusion: These results can be explained primarily the direct relationship between personality traits and academic performance of students absent or at least personality trait can not be said to be the only factor interventions in individual performance and there are other factors that individual academic performance is effective. 

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مسئله. 4

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 7

  1-4- اهداف تحقیق. 8

  1-4-1- هدف کلی.. 8

  1-4-2- اهداف فرعی.. 8

  1-4-3- اهدف کاربردی.. 8

  1-5- فرضیه‏‌های تحقیق. 8

  1-6- تعاریف‌ اصطلاحات و مفاهیم. 9

  فصل دوم: پیشینه پژوهش

  2-1- مقدمه. 11

  2-2- صفات شخصیتی وعملکرد تحصیلی.. 20

  2-3- نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت.. 27

  2-4- عوامل پنجگانه. 28

  2-4-1- عامل روان رنجورخویی (عصبیت یا شاخص هیجان) 28

  2-4-2- عامل برون گرایی.. 29

  2-4-3- عامل انعطاف پذیری (باز بودن یا گشودگی) 29

  2-4-4- عامل توافق پذیری.. 30

  2-4-5- با وجدان بودن. 31

  2-5- ارتباط بین مقیاسهای کلی آزمون نئو وعملکرد تحصیلی.. 33

  2-5-1- رابطه نوروزگرایی با پیشرفت تحصیلی: 33

  2-5-2- رابطه برونگرایی با پیشرفت تحصیلی.. 33

  2-5-3- رابطه انعطاف پذیری با پیشرفت تحصیلی.. 33

  2-5-4- رابطه مقبولیت با پیشرفت تحصیلی.. 33

  2-6- پیشینه تحقیق. 34

  فصل سوم: روش‌شناسی‌تحقیق

  3-1- مقدمه. 45

  3-2- روش تحقیق. 45

  3-3- ابزار گردآوری داده ها 45

  3-3-1- پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى: محقق ساخته. 45

  3-3-2- پرسشنامه شخصیتی تجدیدنظر شده نئو. 46

  3-3-2-1- در ایران. 47

  3-3-2-2- در خارج از کشور. 48

  3-3-2-2- ابعاد پنج گانه و صفات آزمون (NEO)NEO PI-R. 49

  3-4-1- نحوه تکمیل پاسخنامه ها 57

  3-5- طرح تحقیق. 57

  3-5-1- متغیرها 57

  3-6- روش گردآورى اطلاعات.. 58

  3-7- ابزار اندازه‏گیرى.. 59

  3-8- روش اجراء. 59

  3-8-1- اجراء مقدماتى.. 59

  3-8-2- روش نمونه گیری.. 59

  3-8-3- مرحله نهائی.. 60

  3-9- روش‌‌های تجزیه و تحلیل داده ها 60

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  4-1- تحلیل یافته‌های تحقیق. 62

  4-2- بخش اول: آمار توصیفی.. 62

  4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 74

  4-3-1- فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش... 74

  4-3-1-1- فرضیه اول. 74

  4-3-1-2- فرضیه دوم. 75

  4-3-1-3- فرضیه سوم. 76

  4-3-1-4- فرضیه چهارم. 77

  4-3-1-5- فرضیه پنجم. 80

  4-3-1-6- فرضیه ششم. 81

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1- مقدمه. 84

  5-2- نتیجه گیری.. 88

  5-3- محدویت‌های پژوهش... 89

  5-4- پیشنهادها 89

  5-5- راهکارها 89

  5-5-1- نحوه رعایت نکات اخلاقی.. 90

  منابع. 91

   

   

  فهرست جدول‌ها

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  جدول 2-1- نمرات بالا و پایین عامل‌های پنج گانه شخصیت.. 32

  جدول 4-1-گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد. 62

  جدول 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت.. 63

  جدول 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی.. 63

  جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه. 65

  جدول 4-5- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 65

  جدول 4-6- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 66

  جدول 4-7- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 67

  جدول 4-8- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 68

  جدول 4-9- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 68

  جدول 4-10- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 69

  جدول 4-11- مقایسه عملکرد تحصیلی در دو گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش... 74

  جدول 4-12- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان. 74

  جدول 4-13- مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق. 75

  جدول 4-14- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان در مقیاس (N). 75

  جدول 4-15- ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی در گروه دانشجویان تحت پوشش..... 76

  جدول 4-16- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیر گام به گام. 77

  جدول 4-17- نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گرو مردان و زنان مدد جو. 78

  جدول 4-18-  نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گروه مردان و زنان عادی.. 79

  جدول 4-19-  مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش... 80

  جدول 4-20- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان مدد جو و عادی در مقیاس (N)  80

  جدول 4-21-  مقایسه تفاوت از میانگین نمرات ویژگی‌های شخصیتی در گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش.... 81

  جدول 4-22-. 82

   

   

  فهرست نمودارها

  عنوان........................................................................................................................................... صفحه

  نمودار 3-1- کانون اصلی هریک از عوامل پنجگانه (به نقل ازwww. handresearch. com) 56

  نمودار 4-1- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد. 63

  نمودار 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت.. 63

  نمودار 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی.. 64

  نمودار 4-4- سطوح عملکرد تحصیلی بر اساس معدل بدون تفکیک گروه ها 64

  نمودار 4-5- سطوح عملکرد تحصیلی هر کدام از گروه ها 64

  نمودار 4-6-میانگین نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه. 65

  نمودار 4-7- میانگین مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 66

   

   

  فهرست شکل‌ها

  عنوان........................................................................................................................................... صفحه

  شکل 4-1- نیمرخ شخصیتی ویژگی ‌های شخصیتی دانشجویان مذکر عادی.. 70

  شکل 4-2- نیمرخ شخصیتی ویژگی ‌های شخصیتی دانشجویان مؤنث عادی.. 70

  شکل 4-3- نیمرخ شخصیتی مردان عادی در پنج عامل اصلی آزمون نئو. 71

  شکل 4-4- نیمرخ شخصیتی زنان عادی در پنج عامل اصلی آزمون نئو. 71

  شکل 4-5- نیمرخ شخصیتی مددجویان مذکر. 72

  شکل 4-6- نیمرخ شخصیتی مددجویان مؤنث.. 72

  شکل 4-7- نیمرخ شخصیتی مردان مددجو در پنج عامل اصلی آزمون نئو. 73

  شکل 4-8-  نیمرخ شخصیتی زنان مددجو در پنج عامل اصلی آزمون نئو. 73

  منبع:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مسئله. 4

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 7

  1-4- اهداف تحقیق. 8

  1-4-1- هدف کلی.. 8

  1-4-2- اهداف فرعی.. 8

  1-4-3- اهدف کاربردی.. 8

  1-5- فرضیه‏‌های تحقیق. 8

  1-6- تعاریف‌ اصطلاحات و مفاهیم. 9

  فصل دوم: پیشینه پژوهش

  2-1- مقدمه. 11

  2-2- صفات شخصیتی وعملکرد تحصیلی.. 20

  2-3- نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت.. 27

  2-4- عوامل پنجگانه. 28

  2-4-1- عامل روان رنجورخویی (عصبیت یا شاخص هیجان) 28

  2-4-2- عامل برون گرایی.. 29

  2-4-3- عامل انعطاف پذیری (باز بودن یا گشودگی) 29

  2-4-4- عامل توافق پذیری.. 30

  2-4-5- با وجدان بودن. 31

  2-5- ارتباط بین مقیاسهای کلی آزمون نئو وعملکرد تحصیلی.. 33

  2-5-1- رابطه نوروزگرایی با پیشرفت تحصیلی: 33

  2-5-2- رابطه برونگرایی با پیشرفت تحصیلی.. 33

  2-5-3- رابطه انعطاف پذیری با پیشرفت تحصیلی.. 33

  2-5-4- رابطه مقبولیت با پیشرفت تحصیلی.. 33

  2-6- پیشینه تحقیق. 34

  فصل سوم: روش‌شناسی‌تحقیق

  3-1- مقدمه. 45

  3-2- روش تحقیق. 45

  3-3- ابزار گردآوری داده ها 45

  3-3-1- پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى: محقق ساخته. 45

  3-3-2- پرسشنامه شخصیتی تجدیدنظر شده نئو. 46

  3-3-2-1- در ایران. 47

  3-3-2-2- در خارج از کشور. 48

  3-3-2-2- ابعاد پنج گانه و صفات آزمون (NEO)NEO PI-R. 49

  3-4-1- نحوه تکمیل پاسخنامه ها 57

  3-5- طرح تحقیق. 57

  3-5-1- متغیرها 57

  3-6- روش گردآورى اطلاعات.. 58

  3-7- ابزار اندازه‏گیرى.. 59

  3-8- روش اجراء. 59

  3-8-1- اجراء مقدماتى.. 59

  3-8-2- روش نمونه گیری.. 59

  3-8-3- مرحله نهائی.. 60

  3-9- روش‌‌های تجزیه و تحلیل داده ها 60

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  4-1- تحلیل یافته‌های تحقیق. 62

  4-2- بخش اول: آمار توصیفی.. 62

  4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 74

  4-3-1- فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش... 74

  4-3-1-1- فرضیه اول. 74

  4-3-1-2- فرضیه دوم. 75

  4-3-1-3- فرضیه سوم. 76

  4-3-1-4- فرضیه چهارم. 77

  4-3-1-5- فرضیه پنجم. 80

  4-3-1-6- فرضیه ششم. 81

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1- مقدمه. 84

  5-2- نتیجه گیری.. 88

  5-3- محدویت‌های پژوهش... 89

  5-4- پیشنهادها 89

  5-5- راهکارها 89

  5-5-1- نحوه رعایت نکات اخلاقی.. 90

  منابع. 91

   

   

  فهرست جدول‌ها

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  جدول 2-1- نمرات بالا و پایین عامل‌های پنج گانه شخصیت.. 32

  جدول 4-1-گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد. 62

  جدول 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت.. 63

  جدول 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی.. 63

  جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه. 65

  جدول 4-5- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 65

  جدول 4-6- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 66

  جدول 4-7- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 67

  جدول 4-8- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 68

  جدول 4-9- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 68

  جدول 4-10- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 69

  جدول 4-11- مقایسه عملکرد تحصیلی در دو گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش... 74

  جدول 4-12- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان. 74

  جدول 4-13- مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق. 75

  جدول 4-14- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان در مقیاس (N). 75

  جدول 4-15- ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی در گروه دانشجویان تحت پوشش..... 76

  جدول 4-16- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیر گام به گام. 77

  جدول 4-17- نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گرو مردان و زنان مدد جو. 78

  جدول 4-18-  نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گروه مردان و زنان عادی.. 79

  جدول 4-19-  مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش... 80

  جدول 4-20- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان مدد جو و عادی در مقیاس (N)  80

  جدول 4-21-  مقایسه تفاوت از میانگین نمرات ویژگی‌های شخصیتی در گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش.... 81

  جدول 4-22-. 82

   

   

  فهرست نمودارها

  عنوان........................................................................................................................................... صفحه

  نمودار 3-1- کانون اصلی هریک از عوامل پنجگانه (به نقل ازwww. handresearch. com) 56

  نمودار 4-1- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد. 63

  نمودار 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت.. 63

  نمودار 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی.. 64

  نمودار 4-4- سطوح عملکرد تحصیلی بر اساس معدل بدون تفکیک گروه ها 64

  نمودار 4-5- سطوح عملکرد تحصیلی هر کدام از گروه ها 64

  نمودار 4-6-میانگین نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه. 65

  نمودار 4-7- میانگین مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 66

   

   

  فهرست شکل‌ها

  عنوان........................................................................................................................................... صفحه

  شکل 4-1- نیمرخ شخصیتی ویژگی ‌های شخصیتی دانشجویان مذکر عادی.. 70

  شکل 4-2- نیمرخ شخصیتی ویژگی ‌های شخصیتی دانشجویان مؤنث عادی.. 70

  شکل 4-3- نیمرخ شخصیتی مردان عادی در پنج عامل اصلی آزمون نئو. 71

  شکل 4-4- نیمرخ شخصیتی زنان عادی در پنج عامل اصلی آزمون نئو. 71

  شکل 4-5- نیمرخ شخصیتی مددجویان مذکر. 72

  شکل 4-6- نیمرخ شخصیتی مددجویان مؤنث.. 72

  شکل 4-7- نیمرخ شخصیتی مردان مددجو در پنج عامل اصلی آزمون نئو. 73

  شکل 4-8-  نیمرخ شخصیتی زنان مددجو در پنج عامل اصلی آزمون نئو. 73

  منابع 

  منابع

  فارسی

  احمدی، احمد (1374)؛ روان‌شناسی نوجوانان و جوانان، تهران: انتشارات مشعل.

  اردبیلی، یوسف (1374)؛ اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش، تهران: مؤسسه‌ی بعثت.

  اشرف آبادی، فرهاد؛ کریمی، بهروز (1392). رابطه ویژگی‌های شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های فنی مهندسی و علوم اجتماعی دانشگاه رازی.

  اشرف آبادی، فرهاد؛ کریمی، بهروز کریمی (1392)، رابطه ویژگی‌های شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های فنی مهندسی و علوم اجتماعی دانشگاه رازی

  اول. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی رسا.

  ایزدی، صمد (1384) مطالعه ی وضعیت روانشناختی دانشجویان دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه مازندران در بدو ورود و پس از سه سال، مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان

  ایزدی، صمد؛ محمدزاده ادملایی، رجبعلی (1386)، بررسی رابطه سبک‌‌های یادگیری، ویژگی‌‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. دو ماهنامه علمی –پژوهشی دانشور رفتار/دانشگاه شاهد/اسفند86/سال چهاردهم.

  آتش روز، بهروز؛ عسگری، علی؛ پاکدامن، شهلا. (1387). ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی، فصل نامه روانشناسان ایرانی، سال چهاردهم، شماره 16.

  با قری یزدی، عباس و همکاران. (1373) بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق روستای

  برخوری، حمید؛ رفاهی، ژاله؛ و فرح بخش، کیومرث. (1388). اثربخشی مهارت­های مثبت اندیشی به شیوه­ی گروهی بر انگیزه پیشرفت، عزت نفس و شادکامی دانش­آموزان پایه اول دبیرستان شهر جیرفت. فصلنامه علمی_پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (5)، 131-144.

  بیابانگرد، اسمائیل، (1370). بررسی رابط مفاهیم منبع کنترل عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان شهر تهران پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه

  پروین، لارنس (1996). روان شناسی شخصیت. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. (1374). جلد

  پروین، لورنس؛ جان، الیور. (1386). روانشناسی شخصیت. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: آییژ.

  تابع بردبار، فریبا. (1391)، رابطه ویژگی‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان برخط

  تمنائی فر، محمدرضا؛ سلامتی، فاطمه؛ دشتیان زاده، سمیه. (1391)، ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

  جعفری نژاد، هادی؛ دهقانزاده، حسین؛ مشرقی، مهدی؛ صابری، انور (1391)، رابطه ویژگی‌‌های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

  حق شناس، حسن (1385) طرح پنج عامل ویژگی‌های شخصیت (راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمونهایNOE-FFIوNEO-PI-R). شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

  حکیمی، ثریا (1389)، رابطه سبکهای شناختی و ویژگیهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران

  حیدریان، معصومه (1385) بررسی سطح سلامت روان در دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

  خدایاری، رقیه (1384)، مقایسه اضطراب امتحان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان با منابع کنترل درونی و بیرونی

  رضائی، اکبر؛ خورشا، محسن؛ مقامی، حمیدرضا (1391)، بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، باور‌های انگیزشی و استراتژی‌های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و علوم پایه، فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره بیست و ششم، سال هشتم، زمستان 91

  رفعتی، فوزیه و ضیغمی، بهرام (1383) رابطه پیشرفت تحصیلی با برون گرایی- درون گرایی و روان. نژندی در دانش جویان

  رودباری م، اصل مرز ب. 1389. بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 87-86. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 7 (2): 52-47.

  رئیس سعدی، حسن. (1386). بررسی رابطه انگیزش و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرهمدا ن. پایان نامه ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبائی.

  زارع شاه آبادی، اکبر (1387) تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزد

  سکاکی، سیاوش (1390) بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر و آزاد استان اردبیل

  سیاسی، علی اکبر، (1386). نظریه‌های شخصیت یا مکاتب روانشناسی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

  سیف، علی اکبر. (1388). روانشناسی پرورشی نوین. تهران: دوران

  شاپوری، مریم. (1387). مقایسه ویژگی‌‌های شخصیتی و میزان استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

  شاملو، سعید (1382)، مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت، تهران، رشد

  شکری، امید؛دانشورپور، زهره؛عسکری، اعظم (1386) تفاوت‌‌های جنسیتی در عملکرد تحصیلی: نقش صفات شخصیت، مجله علوم رفتاری دوره 2، شماره 2، تابستان1387، صفحات: 142-127

  شکری، امید؛ و همکاران (1386)، صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات روان شناختی، دوره3، شماره 3، پاییز1386

  شکری، امید، کدیور، پروین، فرزاد، ولی الله، سنگری، علی اکبر. (1385) نقش صفات شخصیت و رویکرد‌های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان، پژوهش‌‌های روانشناختی، 9، 3، 4      

  شولتز، داون؛ شولتز، سیدنی. (1386). نظریه‌‌های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: ویرایش

  صفوی، امان‌الله (1365)؛ اُفت تحصیلی در ایالات متحده و علل آن، فصلنامه‌ی تعلیم و تربیت، سال 2، ش7 و8.

  طالب پور، اکبر؛ نوری، ابولقاسم؛ و مولوی، حسین. (1381). تأثیر آموزش شناختی بر مسند مهار گذاری، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد، مجله روان­شناسی، 6 (1)، 18-29.      

  عبادی، عبداله (1384)، رابطه ریخت‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری در دانش آموزان سال اول متوسطه، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.        

  علی آبادی، خدیجه (1382)، هنجاریابی سیاهه سبک‌‌های یادگیری دان و دان، و پرایس و مقایسه سبک‌‌های یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی شهر تهران. رساله ی دکتری، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  علیجانی، مرکزی مقدم، برومند، زند (1383). بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان پرستاری سالهای 1380 تا 1383 دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

  فخاری، ع و همکاران. (1381). بررسی ارتباط بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 7.  

  فرقانی، محمد سعید (1373). بررسی سلامت روانی دانش جویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. پایان نامه دوره دکترای حرفه ای پزشکی. میبد یزد. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال اول، شماره 1

  فروزنده، ن.، دل آرام، م.، صولتی، ک.، آیین، ف.، دریس، ف. (1381). تأثیر رفتار درمانی شناختی بر میزان افسردگی دانشجویان غیر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 4، 11-17

  فروزنده، نسرین؛ دل آرام، معصومه و ادریس، فاطمه (1381) بررسی سلامت روانی دانش جویان دوره شبانه شهر کرد، دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، سال سیزدهم، شماره46-47 زمستان1381         

  فهیم­زاده، صدیقه. (1382). بررسی تاثیر آموزش­های راهبردی فراشناختی بر انگیزه پیشرفت دانشجویان اراک. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه الزهرا، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی

  قلندری، حاتم (1391)، رابطه بین ویژگی‌‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

  قندهاریزاده، افسانه (1378). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی خانواده- دوستان و سلامت روانی نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی دانشگاه فردوسی مشهد.

  کارور، چارلز اس و شی یر، مایکل اف. (1387). نظریه‌‌های شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. مشهد: آستان قدس رضوی. تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2007

  کالاهان، جوزف؛ اف، کلارک؛ و لئونارد. اچ. (1368). آموزش دوره متوسطه. ترجمه جواد طهوریان. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

  کهرازئی، فرهاد؛خضری مقدم، نوشیروان؛رفیعی پور، امین (1384) بررسی بهداشت روانی دانشجویان دارای افت تحصیلی و مقایسه آنان با دانشجویان عادی دانشگاه سیستان و بلوچستان، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال دوم شهریور ماه

  کریمی، یوسف. (1389). روانشناسی شخصی. تهران. موسسه نشر ویرایش.

  گروسی فرشی، میرتقی. (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت)، تبریز: نشر جامعه پژوه.

  مأمن پوش، مریم (1391) بررسی رابطه تیپ شخصیتی (برونگرا درونگرا) با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ذوب آهن اصفهان

  مجله تحقیقات نظام سلامت/سال هفتم/ شماره ششم

  محمدزاده، رجبعلی (1386) بررسی رابطه سبک‌های یادگیری، ویژگی‌های شخصیتی وعملکرد تحصیلی دانش آموزان

  مقیمیان، مریم؛ کریمی، طیبه (1391)، ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری، نشریه مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران)، دوره ٢٥، شماره ٧٥، اردیبهشت ماه 1391، 20-9

  منظری توکلی، علیرضا. (1375). بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، هسته کنترل و پیشرفت تحصیلی در بین دانش­آموزان مقطع متوسطه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی.

  منیری، رضوان؛ قالب تراش، هاشمیه و موسوی، غلام عباس (1385). علل عدم موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته پیراپزشکی دانشگاه کاشان. مجله آموزش در علوم پزشکی.: 15. 35-140.

  نجیمی، آرش (1390) عوامل مؤثر بر افت تحصیلی، از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  نصری، صادق و خورشید، علیرضا (1391)، بررسی ارتباط چندگانه ی ویژگی‌‌های شخصیتی و سبک‌‌های یادگیری دانش آموزان

  نیازی، بتول، (1379)، رابطه بین مفاهیم، منبع کنترل و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهرستان تنکابن پایان نامه،

  هاشمی نظیر؛ کامکار علی. بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، (21و22): 21-14، 1380.

  یخوابی، زهرا (1389). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم دبیرستان‌های شهر تهران.

  یزدانی، امین (1391)، بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال ۱۳۹۱

  منابع انگلیسی:

   

  Abedi A، Oreizy HR، Sobhaninezhad M. [Academic Achievement Motivation and Dollinger ST، Orf LA. Personality and Performance in Personality: Conscientiousness and Openness.

  Amichi- Hamburger Y، Ben-rtzi E. Loneliness and internet use. Computers in Human Behavior. 2003;19: 71-80.

  Anderson، J. G. (197) ; Stability and change among three generations of Mexican – American: Factors affecting achievement، American Educational Research Journal، (20)8; 285-309.

  Anderson، J. G. (1971) ; Stability and change among three generations of Mexican American: Factors affecting achievement، American Educational Research Journal، 8 (20): 285 -309.

  Astin، A. (1972). Predicting academic performance in college. New York: Free Press.

  Beck AT، Steer RA، Garbin MG. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: between Self-esteem، General Health and Academic Achievement in Students of Shiraz University of Medical Sciences]. Iran J Med Edu. 2007; 7 (1): 59-67. Persian quant change in careers، Nor Tannlaege forentid univ، of Med. Sci. 2004 ; 30: 32-39. Persian

  Blickle، G. Personality traits، learning strategies، and performance. European journal of Personality، 1996، 10: 337-352.

  Bostanci. Et al. (2005) Depressive symptomatology among university students in denizli. Turkey: prevalence and sociodemographic correlates.

  Burton، J، L; Nelson، J، L. (2007). The relationship between personality، approach and academic achievement: A case for conscientiousness. Journal of Research

  Busato VV، Prins FJ، Elshout JJ، Hamaker C. Intellectual ability، learning styl and farther support with anxiety/Depression among late adolescents. Applicability

  Carducci، B. J. (1998). "The psychology of personality " (4th ed). Washigton: Brooks cole. students. Journal of Research in Personality، 40، 349 – 356.

  Chamorro، T.، & Furnham. A. (2008). Mainly Openness: The relationship between the Big Five personality traits and learning approaches. Journal of Learning and Individual Differences، 19، 780-910

  Chamorro-Premuzic، T.، & Furnham، A. (2003). Personality predicts academic performance: Evidence from two longitudinal studies on British University students. Journal of Research in Personality 319, 37, 338.

  Chamorro-Premuzic، T، & Furnham، A. 2003. Personality predicts academic performance: Evidence from two longtitudinal studies on university students. Journal of research in personality،; 37: 119-138.

  Conard، M. (2006). Aptitude is not enough: How personality and behavior predict academic performance. Journal of Research in Personality, 339, (3) 40, 346

  Cowan، paula. F; Morewitz، Stephen. J. 2005. “Encouraging discussion of psycho social issues at student health visits” J. Ame-college-health. Vol: 43. No: 5 mar. PP: 197-199.

  DeFruyt، F.، & Mervielde، I. Personality and interests as predictors of educational streaming and achievement. European Journal of Personality، 1996; 10: 405- 425.

  Digman JM. 1990. Five robust trait dimensions: Development، Stability and Utility. Journal of Personality.;57: 195-214.

  Diseth، A. (2003). Personality and approaches to learning as predictors of academic achievement. European Journal of Personality، 17، 143–155.

  Diseth، A. 2003. Personality and approaches to learning as predictors of academic achievement. European Journal of Personality،; 17: 143-155.

  Duff، A; Boyle، E;Dunleavy، K & Ferguson، H. (2005). The relationship between examinations atZahedan University of Medical Sciences. The Journal of Qazvin

  Eckland، B. (1964) college dropouts who come back. Harvard educational review. 34، 402-420.

  Eggert، J. Levendosky، A. Klump، K. (2007) Relationships among attachment styles، personality characteristics، and disordered eating. International Journal of Eating Disorders (2) 40, 149-155.

  Evans، F. B. and G. J. Anderson (1976) ;The psychoculturl origins of achieverican and achievement motivation: The Mexican American family Sociology of Education 396: 46-416.

  Farsides، T.، & Woodfield، R. (2003). Individual differences and undergraduate academic success: the roles of personality، intelligence and application. Personality and Individual Differences 1225, 34, 1243.

  Farsides، T.، & Woodfield، R. (2003). Individual differences and undergraduate academic success: The roles of personality، intelligence، and application. Personality and Individual Differences، 34، 1225-1243.

  Furnham، A.، & Jackson. C. J. (1999). Personality، learning styles and work performance. Personality and individual differences 27، 1113-1122.

  Furnham، A.، Chamorro-Premuzic، T.، & McDougall، F. Personality، cognitive ability، and beliefs about intelligence as predictors of academic performance. Learning and Individual Differences، 2003; 14: 49-66.

  Goleman، D. (1995). Emotional intelligence. NewYork: Bantam Books.

  Gomes R. Mc Laren S0. The association of avoidance coping style، and perceived Mather Psychological Assessment Resources.

  Gucobsen، V. (1989) causes of interruption of dental studies and subset healths، depression، personal characteristic with academic chievement student. Journal of teb and tazkeei، Foyrth years، fall، 2004; 25- 31. [Persian]

   

  Hashemi. M، Ghaderi. B، Ghafarian. H. A survey relative factors with depression on students of Yasoj University of Medical Sciences، 2003. Journal of Medical Research (jmr)، 2003;2 (1): 19-25 Persian.

  Hayes، N. & Joseph، S. (2003). "Big 5 correlates of Three measures of subjective well-being". Personality and Individual Differences، 18، 663-668.

  Hazavei MM، Fathi Y. 2000. Student’s satisfaction from academic guidance and consultation at Hamadan University of Medical Sciences. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci and Health Serv; 2 (8): 56-64. [In Persian].

  Hilgard، E. R. and Atkinson، R. C. Introduction to psychology (13th ed.). New York: Harcourt.

  Hilgard، E. R. and Atkinson، R. C. 1907 . Introduction to psychology (13th ed.). New York: Harcourt. individual Differences، 36،– 1930.

  Hojat M، Gonnella JS، Erdmann JB، Vogel WH. 2003. Medical students’ cognitive appraisal of stressful life events as related to personality، physical well-being، and academic performance: a longitudinal study. Pers Individ Dif.;35 (1): 219-35.

  Homayouni، A. (2011). Personality traits and emotional intelligence as predictors of learning English and Math. 2nd world conference on psychology، counseling and guidance. 30، 839-843.

  http: //www. handresearch. com/diagnostics/extraversion/big-five-neo-pi-r- subdimensions. jpg  in Personality، 41، 221 – 229.

  Jacelon، C. S. 1999. The trait and process of resilience. Journal of Advanced Nursing.; 2 (5): 123-129. Journal of Research Personality. 1991;57: 195-214.

  Karami Matin B. 2000. The study of relationship between personal characteristics of nursing students and their educational achievement in Tehran University of Medical Sciences in 1996. Behbood; 4 (2): 87-92. [In Persian].

  Kardum I، Krapic N. 2001. Personality traits، stressful life events، and coping styles in early adolescence. Pers Individ Dif.;30 (3): 503-15.

  Korotkov D، Hannah TE. 2004. The five-factor model of personality: Strengths and limitations in predicting health status، sick-role and illness chievem. Pers Individ Dif.;36 (1): 187-

  Laidra، K.، Pullmann، H.، & Allik، J. (2007). Personality and intelligence as predictors of academic achievement: A cross-sectional study from elementary to secondary school. Personality and Individual Differences، ٤٢ (٣)، ٤٤١ – ٤٥١.

  laziner، R. & neumannl، L. (1991). student characteristics as predictors of drop-out from medical school.  Admissions to beer. sep.

  Mattews، G.، Deary، I. J.، & Whiteman، M. C. (2003). "Personality Traits". New York: Cambridge University Press.

  Matthews، G.، & Dorn، L. 1995. Cognitive and attentional processes in personality and intelligence. In D. H. Saklofske، & Moshe Zeidner (Eds.)، International handbook of personality and intelligence Plenum.; (pp. 367-396). New York.

  McClelland. D. C. (1965). N achievement and entrepreneurship: A longitudinal study. Journal of personality and social psychology. ۱. ۳۸۹-۳۹۲

  McCrae، R. R.، & Costa، P. T. (2004). " A contemplated revision of NEO Five- Factor Inventory". Personality and Individual Diffrences، 36، 587-596.

  McCrae، R. R.، & John، O. P. (1992). "An introduction to the five factor model and is applications". Special Issue: the five- factor model issues and applications. Journal of personality، 60، 175-215.

  McElroy T، Dowd K. (2007). " Susceptibility to anchoring effect: How openness-to-experience infiuence responses to anchoring cues". Journal of Judjment and Decision Making; 2، 48-53.

  Meilman PW، Pattis JA، Kraus-Zeilmann D. 1994. Suicide attempts and threats on one college campus: policy and practice. J Am Coll Health; 42 (4): 147-54.

  Melissa، C.، Sampo، C. & Paunonen، V. (2007). Big five personality predictors of post secondary academic performance. Personality and Individual Differences، 43، 437-448.

  Musgrave-Marquart، D.، Bromley، S. P.، & Dalley، M. B. 1997. Personality، academic attribution، and substance use as predictors of academic achievement in college students. Journal of Social Behavior and Personality،; 12،: 501-511.

  Narimani M. 1998. Overview of factors affecting academic decline. Payvand Journal; (160): 47-56. [In Persian].

  Naurayi MM، Cherry AD. 1993. Accounting students’ performance and personality types. Journal of education for Business.;6: 111-115.

  Noftlen EE، Robins RW. 2007. Personality predictors of academic outcomes: big five correlates of GPA and SAT scores. J Pers Soc Psychol. Jul;93 (1): 116-30.

    Personality Traits]. Daneshvar Raftar. 2005; 1 (12): 29-38. Persian of resiliency models personality and Individual Differences. 40; 1165-1176.

    personality، achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Pers Individ dif. 2000;29 (6): 1057-68.

  Petska، K. S. (2007). Using personality variables to predict academic success in personalized system of instruction. http: //digitalcommons. Unl. Edu. R) and NEO five – factor inventory (NEO – FFI) professional manual. Odess، P. I،

  Premuzic، T.، & Furnham، A. (2003a). Personality predicts academic performance: Evidence from two longitudinal university samples. Journal of Research in Personality، 37، 319-338.

  Premuzic، T.، & Furnham، A. (2003b). Personality traits and academic examination performance. European Journal of Personality، 17، 237- 250.

  Premuzic، T.، Furnham، A.، Dissou، G.، & Heaven، P. (2005). Personality and preference for academic assessment: A study with Australian University students. Learning and Individual Difference، 15، 247-256.

  Rafati F، Sharif F، Ahmadi J، Zeighami B. A survey of correlation between general

  Rodgers، B. 2001. “socio – economic status، Employ ment and Neverosis”. Social to learning، and academic success in fierst – year psychology distance education

  Roudbari. M، Dadgar. F. Effective factors on the results of the basic sciences psychiatry & psychiatric Epidemiology. Vol: 26. PP: 104 – 114.

  Stanhope، M.، & Lancaster، J. (2004). Community & public health nursing (6th. Ed.). St. Louis، MO: Mosby.

  Stanhope، Marcid; lancester، Jeanette”. 2004. Community health Nursing process & practice for promoting health”. Cov com.

  Tiliopoulos، N.، Pallier، G.، & Coxon، A. P. M. (2010). " A circle of traits: A perceptual mapping of the NEO-PI-R". Personality and Individual Differences، 48 (1)، 34-39.

  Unesco. Wastage in the word between 1970-1980. Paris: Unesco; 1984.

  Wagerman، S. A.، & Funder، D. C. (2007) Acquaintance reports of personality and academic achievement: A case for conscientiousness. Journal of Research in Personality ٤١ (١)، ٢٢١-٢٢٩.

  Wagerman، S. A.، & Funder، D. C. (2007). Acquaintance reports of personality and academic achievement: A case for conscientiousness. Journal of Research in Personality، 41، 221-229.

  Wagerman، S. A.، & Funder، D. C. (2007). Acquaintance reports of personality and academic achievement: A case for conscientiousness. Journal of Research in Personality، 41، 221-229.

  Wagerman، S. A.، & Funder، D. C. (2008). Acquaintance reports of personality Twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review. 8 (1): 77-100.

  Westerman JW، Nowicki MD، Plante D. Fit in the classroom: Predictors of student performance and satisfaction in management education. Journal of management Education. 2002; 26 (1): 5-18.

  Zhang L. Thinking styles and the big five personality traits revisited. Pers Individ Dif. 2006;40 (6): 1177-87.

   


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی, پروژه درباره پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌ های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت MBA چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت صورت گرفته است که دانشگاه سمنان به عنوان مورد مطالعه برای این منظور انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی(غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی می باشد و با استفاده از داده های به دست آمده به بررسی روابط احتمالی بین ابعاد پنچ گانه ی شخصیت به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت ...

رساله برای دریافت درجه دکتری (Ph.D) گرایش : روان شناسی عمومی چکیدۀ پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده) : در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی و تعیین ویژگی های فنی پرسشنامۀ مهارت های شناختی و فراشناختی و انگیزۀ پیشرفت هرمنس(هرمنس،1970، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، 1379) تعداد 1000 نفر دانشجو (4/78 درصد زن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته­ی برنامه ریزی درسی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت بود به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرودشت بوده که با ...

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی عنوان پایان نامه چکیده: هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر بندرعباس می باشد. جهت انجام این تحقیق 280 نفر از دانش آموزان شهر بندرعباس به روش تصادفی انتخاب شد. سپس از دانش آموزان و والدین آن ها خواسته شد که به پرسشنامه های درگیری ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (گرایش آموزش کودکان) مقدمه: توجه به وضعیت تحصیلی در راس برنامه های توسعه آموزشی یک کشور قرار دارد. هدف موسسات آموزشی، افزایش موفقیت تحصیلی است که یک شاخص واقعی برای اهداف آموزشی است. بررسی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی مولفه های شناختی اجتماعی موثر بر آن از جمله هویت یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده مقدمه: اینترنت ،ارمغان جدید فناوری ،مخاطبان بی شماری را در تمام جهان زیر پوشش خود قرار داده است. اعتیاد به اینترنت موضوع تازه ایست که در سال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار – محور مورد توجه قرار گرفته است.نفوذ گسترده اینترنت بسیاری از افراد خصوصاً دانشجویان را با پیامدهای منفی ناشی از اعتیاد به اینترنت ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(MA) رشته: مديريت آموزشي گرايش:مديريت آموزشي چکيده: هدف : هدف کلي از اين تحقيق بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی(M.A) چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک های شناختی(نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در سال93-92 صورت گرفته و متغیر پیش بین آن، سبک های شناختی و متغیر ملاک آن، تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی (همبستگی) از نوع ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته روانشناسی تربیتی "M.A" چکیده پژوهش حاضر با هدف « بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان» انجام شده است.جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانشجویانی که در سال تحصیلی 93-92 در دانشگاه خوارزمی مشغول تحصیل بودند. نمونه شامل 90 نفر از دانشجویانی بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای از طبقه زنان و ...

ثبت سفارش