پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان

word 7 MB 30300 184
1392 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۳۷,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پاپان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی

  گرایش عمومی

  چکیده

   پژوهش حاضر  به منظور ساخت و هنجاریابی  آزمون سازگاری تحصیلی انجام گرفته است. برای ساخت  این آزمون تمام آزمون­های مربوط به سازگاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و بعد از انجام مصاحبه با تعدادی از دانشجویان  و حذف و تغییر تعدادی از سؤال­ها و تأیید روایی محتوایی و روایی صوری توسط استادان روان­شناسی ،پرسشنامه­ای در 6 خرده مقیاس (سازگاری با دانشگاه و دانشکده،سازگاری با دوره و رشته تحصیلی،سازگاری اجتماعی و بین فردی،سازگاری عاطفی،خودیابی و هدفمندی،سازگاری با مهارت­های تحصیلی و آموزشی) با 152سؤال تهیه شد.این پرسشنامه روی گروه نمونه اجرا شد.جامعه پژوهش حاضر را تمام دانشجویان شهر قزوین تشکیل می­دهند.ازمیان چهار دانشگاه بزرگ قزوین و دو مؤسسه ی غیر دولتی تعداد 411 نفر به عنوان نمونه به صورت خوشه­ای انتخاب شدند.سؤالات با روش  تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل شده و با استفاده از روش کرونباخ میزان پایایی آزمون به دست آمد و نقاط برش آزمون نیز تعیین شد و سؤالاتی را که همبستگی کم یا منفی با خرده مقیاس مربوطه داشتند از پرسشنامه حذف شدند و نسخه نهایی با 138 سؤال تنظیم شد.نتایج نشان داد که با توجه به آلفای کرونباخ به دست آمده برای کل آزمون(94/0=α) پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است.

  کلید واژه ها:سازگاری تحصیلی،هنجاریابی

  در این فصل، ابتدا مقدمه ای در مورد سازگاری و اهمیت آن برای دانشجویان بیان شده است .در بخش بیان مسأله، بعد از تعریف سازگاری و سازگاری تحصیلی، ابعاد مختلف سازگاری تحصیلی شرح داده شده است.نبود ابزاری جامع و به روز برای سنجش سازگاری تحصیلی به طوری که بیشتر مؤلفه ها را در بر بگیرد ضرورت پژوهش حاضر را نشان می دهد.این پژوهش دو هدف اصلی را دنبال می کند که عبارتند از 1.بررسی شرایط فعلی و ابزارهایی که برای اندازه گیری سازگاری تحصیلی به کار برده می شوند.2.تهیه پرسشنامه ایی که بتواند سازگاری تحصیلی را اندازه گیری کند و از پایایی و روایی بالایی برخوردار باشد.در آخر، روشی را که برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش مناسب است معرفی می گردد.

  1-1- مقدمه

     تحصیل در دانشگاه برای تعداد زیادی از دانشجویان اعم از دختران و پسران همراه با نگرانی و فشار است.محیط آموزشی و قوانین جدید، انتظارات متفاوت از دوران پیشین،آغاز زندگی مستقل و ورود به دنیای بزرگسالی و شکل گیری روابط انسانی و صمیمانه، شرایط نوینی است که نیازمند اتخاذ راهبردهای جدید است.سازگاری[1] فرایندی است پویا که طی آن فرد سعی می­کند تا بین آنچه که انجام می­دهد و یا می­خواهد انجام دهد و همچنین با آنچه که محیط و جامعه تقاضا  می­کند توازن برقرار کند.درروان شناسی، سازگاری فرایندی کم و بیش آگاهانه فرض می­شود که بر پایه­ی آن فرد با محیط اجتماعی، طبیعی یا فرهنگی انطباق[2] می­یابد.این انطباق مستلزم آن است که فرد خود را تغییر داده یا اینکه فعّالانه تغییراتی در محیط ایجاد نماید و در نتیجه هماهنگی لازم بین فرد و محیط ایجاد می­شود. زندگی دانشجویی برای  آن­هایی که به دانشگاه وارد می­شوند شرایط تازه­ای است و درعین حال تنیدگی­های خاص­ خود­ را دارد.بسیاری از دانشجویان بدون آشنایی با فرهنگ دانشگاه وارد آن­­جا می­شوند و نمی­دانند استادان از آن­ها چه می­خواهند، هدف­از انجام دادن تکلیف چیست و روش نمره­­گذاری چگونه است.برخی از دانشجویان احساس می­کنند که نمی­توانند با استادان وشرایط جدید خود را سازگار کنند در نتیجه ناسازگاری به وجود می­آید.دانشجویان تازه وارد باید خود را با موقعیّت تحصیلی، اجتماعی، روابط بین فردی و گاه شرایط جغرافیایی تازه و همچنین             مسئولیّت پذیری بیشترنسبت به گذشته سازگار کنند. از سوی دیگر، دانشجویانی که در شهرهایی غیر از مکان خانواده خود، به تحصیل می­پردازند با مسائلی چون جدایی از خانواده و شرایط تازه زندگی به گونه دیگر روبه­رو هستند.مطالعات نشان داده که تنیدگی­هایی از این نوع، عملکرد و بازدهی افراد را متأثرمی­سازد.ورود به دانشگاه مستلزم یادگیری مهارتهایی است که توانمندی و سازگاری دانشجویان را در برخورد با مسایل خاص بالاتر می­برد. سازگاری با محیط و شرایط جدید به ویژه برای دانشجویان غیربومی و ساکن خوابگاه، مسایلی چون زندگی با هم اتاقی­ها، زندگی مستقل از والدین، مدیریت امور شخصی، مدیریت امورمالی و... را به دنبال دارد. در این میان مسایل ارتباطی، مسایل تحصیلی و انگیزشی از دیگر مسایل مشترک در بین دانشجویان تازه وارد است.                                  

     سازگاری­تحصیلی[3] شامل مؤلفه­هایی مانند: ماندن­ در دانشگاه، لذّت­بردن ­از تحصیل، داشتن بهزیستی روانشناختی، ارتباط­های اجتماعی و صمیمانه دوسویه و عملکرد تحصیلی مناسب است.سازگاری تحصیلی و ابعاد مختلف آن از مباحث بنیادی و بسیار گسترده در روان شناسی، محسوب می­شود.به همین جهت شناسایی عوامل مرتبط با آن ضمن افزایش حیطه دانش، می­تواند کاربردهای زیادی در کاهش مشکلات فردی و       بین فردی داشته باشد.

  با وجود اهمیّت بسیار زیاد این موضوع، ابزار مناسبی برای اندازه­ گیری سازگاری تحصیلی،که تمام مؤلفه­ها را در بر بگیرد و مطابق با فرهنگ ایران باشد، وجود ندارد.پژوهش حاضر با هدف تهیه پرسشنامه سازگاری تحصیلی و هنجاریابی[4] آن طراحی و اجرا شده است.نمره­های آزمون­های روانی معمولاًبر مبنای هنجارها که معرّف کارکرد نمونه­های هنجاریابی در آزمون است تفسیر می­شوند.بنابراین برای هنجاریابی به شیوه تجربی باید کارکرد گروهی را که معرّف جامعه­ی مورد نظر است عملاً در آزمون تعیین کرد، سپس نمره­ خام هر فرد در ارتباط با توزیع نمره­های به دست آمده از نمونه هنجاریابی بررسی  می­شود تا جایگاه[5] او در این توزیع معلوم شود.

  1-2- بیان مسأله

  انسان همواره در ارتباط با محیط پیرامون خود، با مسائل و مشکلات متنوع و ناشناخته­ای روبه­رو است و برای پاسخگویی به خواسته­های خود، نیازمند تعادل و سازگاری با محیط است.سازگاری جریانی است که فرد برای وفق دادن خود با فشارهای درونی و ملزومات بیرونی، تلاش و کوشش به خرج می دهد(رید- ویکتور[6]، 2004؛ مک لئود و مک الیسر[7]، 1999).

  چاپلین[8]، سازگاری را تغییر در فعالیت­ها به منظور فائق آمدن بر موانع وارضای نیازهای خود تعریف           می­کند.وی سازگاری را نوعی حل مسأله می داند که در آن ارگانیسم یا فرد نیازی دارد که نمی تواند با روش­های قبلی برآورده کند. در چنین موقعیت­هایی رفتار تغییر داده می­شودتا اینکه پاسخ منجر به ارضاء نیاز شود. فرد در حالت سازگاری نقش فعّال­تری­ در موقعیّت ایفا می­کند. به همین دلیل سازگاری با مفاهیم سازش، انطباق و همنوایی[9] تفاوت دارد (چاپلین، 1985).

  پذیرفته شدن در دانشگاه و انتقال از دوره دبیرستان به دانشگاه برای بسیاری از جوانان تغییر بزرگ و عمده، در زندگی آنان محسوب می­شود. ورودبه­دانشگاه فرصتی برای یادگیری بیشتر و رشد روانی است،اما درعین حال برای تعدادی از افراد یک منبع استرس بوده و موجب بروز واکنش­های ناسازگارانه در آنان می­گردد.یک فرد زمانی از سازگاری  بهره مند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعی اش رابطه ای سالم برقرار کند.محیط اجتماعی نیز در برگیرنده خانواده، محل تحصیل، محیط کسب وکار و نظایر آن است و اگر فردی نتواند با محیط خود با شیوه­ایی، رابطه برقرار کند،ناسازگار تلقی می­شود.سازگاری در اصل از علم زیست شناسی نشأت گرفته است.نخستین بار داروین آن را در نظریه تکامل خود مطرح کرده است،سپس این مفهوم در علوم دیگر همچون روان شناسی و جامعه شناسی مورد استفاده قرار گرفته است این اصطلاح در معانی            زیست شناسی به ساختارهای بیولوژیکی اشاره دارد که زنده بودن انواع را تسهیل می­کند (فریدلندر، رید، شاپاک،2007).در فرهنگ روان شناسی کرسینی[10]، سازگاری به صورت زیر تعریف شده است:ایجاد تغییر در نگرش­ها و رفتار به گونه­ای که بتوان به خوبی و به نحو مؤثّری زندگی کرد.برقراری ارتباط سازنده با دیگران، مقابله با موقعیت­های مشکل آفرین یا استرس زا، از عهده برآمدن مسئولیّت­ها و ارضای نیازها و اهداف شخصی، نمونه­هایی از سازگاری است.میزان سازگاری به دوعامل بستگی دارد: 1) ویژگی­های شخصی مانند نگرشها، مهارت­ها و شرایط جسمانی. 2) ماهیت موقعیّت­هایی که با آنها مواجه    می­شود مانند مشکلات خانوادگی، حوادث ناگهانی و طبیعی. ازآنجایی که انسان و محیط وی دائماً تغییر    می­کند بنابراین سازگاری انسان نیز مرتباً دستخوش تغییر می­شود (وی تن[11]،2003). سازگاری دارای ابعاد مختلفی است:سین وسینگ[12]، سازگاری را به سه نوع اصلی تقسیم بندی کرده اند: الف)سازگاری تحصیلی، ب) سازگاری اجتماعی[13]، ج) سازگاری عاطفی[14] (نیک دل، 1385). بکرو سیریاک[15] معتقدند، سازگاری تحصیلی یک مفهوم چند بعدی بوده و به معنای توانایی افراد در پاسخ گویی موفقیت­آمیز به تقاضاهای متنوع محیط آموزشی است(زارعی،1391).

  نظریه­های یادگیری و موفقیت تحصیلی دو نوع از عوامل را مشخص نموده اند که بر ادامه یا توقّف تحصیل، دانشجویان در دانشگاه مؤثّرند: 1) عوامل فردی یا گرایش­هایی که دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه دارند. 2) عوامل تعاملی که به تجربیات، بعد از ورود به دانشگاه مربوط می­شود (بالتر[16]، 2002 به نقل از اردکانی، 1384). به نظر بکروسیریاک، سازگاری دانشجویان دارای چهار بعد است که عبارتند از:

  1) سازگاری آموزشی[17]: توانایی دانشجو در مدیریت و کنترل شرایط آموزشی که در شرایط جدید با آن مواجه شده است.توان انطباق دانشجو با مقررّات، مطالب درسی، کسب شیوه یادگیری جدید، حضور در کلاس و برنامه مطالعه متناسب با آن دوره دانشجویی، مربوط به این بعد از سازگاری می­گردد.

  2) سازگاری اجتماعی:در این نوع سازگاری دانشجو با محیط اجتماعی خود رابطه مناسبی برقرار کرده و روابط بین فردی خویش را به نحو مناسبی با همکلاسی­ها، استادان، کارمندان و سایر گروه­های دانشجویی توسعه می­دهد. به علاوه در فعالیّت­های مختلف اجتماعی مشارکت می­کند، گروه­های رسمی و قانونی موجود در دانشگاه را شناسایی و در آن­ها عضو می­شود، در برنامه­های مختلف اجتماعی که در دانشکده یا دانشگاه برگزار می­شود، شرکت می­کند.

  3) سازگاری شخصی و عاطفی[18]: مربوط به وضعیت سلامت روانی وجسمانی فرد در محیط جدید است. این بعد سازگاری میزان علائم و نشانه­های آشفتگی روانی مثل احساس غمگینی، اضطراب، بدخوابی یا درد­های جسمانی را شامل می­شود.این قسمت از سازگاری شامل جنبه­های روان شناختی و جسمی است.

  4) دلبستگی مؤسسه­ای[19]:منظور­از­این بعد سازگاری میزان علاقه مندی و همانندسازی و تعهد فرد با دانشگاه یا دانشکده، استادان، رشته تحصیلی، همکلاسی­هاست. میزان لذّت فرد از بودن در دانشگاه، اشتغال ذهنی برای رها کردن دانشکده، اشتغال ذهنی برای پیدا کردن زمانی برای دور شدن از دانشگاه، ترجیح دانشگاه­های دیگربه دانشگاه خود، فکر انتقال یافتن ازآن دانشگاه یا دانشکده به مکان آموزشی دیگر، حالاتی هستند که به این بعد سازگاری مربوط می­شوند (فرحبخش،1390).

  زمانی که فردی به عنوان دانشجو پس از گذراندن آزمون سراسری وارد دانشگاه می­شود با شرایط جدیدی مواجه   می­شود که باید خود را باآن منطبق سازد.موقعیت آموزشی و اجتماعی که دانشجو در آن قرارمی­گیرد پیچیده و متنوع است. لازمه انطباق با این محیط ترک قسمتی ازشیوه­های زندگی دوره دانش آموزی و کسب شیوه جدید در شرایط تازه است. ناتوانی دانشجو در این فرایند می­تواند منبع مشکلات متعدّد، عاطفی و روانی برای او باشد.با توجه به اینکه دوره تحصیل، دوره ای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفّاق می­افتد. از این رو سازگاری روانی اجتماعی مورد توجّه پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است و تلاش­های زیادی در راستای تعیین عوامل مؤثّر بر آن از سوی محققان به عمل آمده است.با وجود اهمیّت فراوان موضوع سازگاری تحصیلی دانشجویان، به نظرمی­رسد ابزارهای اندازه گیری مفید و قابل اعتمادی در این حوزه وجود ندارد و تعداد بسیاری­ ابزار اندازه گیری که در ایران وجود دارد و در پژوهش­ها استفاده شده است، یا اغلب به روز نبوده و یا از لحاظ جامع بودن و متناسب بودن با وضعیّت جامعه ایران، درشرایط مناسبی نیستند.گاهی هنجاریابی آزمون­ها، مربوط به سالهای پیش است که از آن زمان تا الان، تغییرات قابل توجّهی در وضعیّت جمعیّت مورد مقایسه ایجاد شده است.استفاده از این گونه هنجارها که هماهنگی با تغییرات ندارند طبعاً ما را دچار خطاهای فاحشی می­کند. لذا مسأله ای که این پژوهش با آن مواجه هست این است که :

  چه ابزارهایی برای سنجش سازگاری در ایران، وجود دارد؟

  ابزارهایی که برای سنجش سازگاری تحصیلی در ایران استفاده می شود از لحاظ پایایی و روایی درچه وضعیتی هستند؟

  1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش

  دوران تحصیل در دانشگاه دوران حساسی است، زیرا دانشجو با تغییرات اساسی در آموزش، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی و امور فردی روبه­رو می­شود.اتفاقّاتی که در زندگی دانشجو رخ  می­دهد و فشاربیش ازحد براو ممکن است باعث اضطراب و ناراحتی شود.در صورتی که سازگاری به درستی صورت گیرد، افراد در ادامه مسیر زندگی با سهولت بیشتری قادر به انجام وظایف و کارکردهای اجتماعی خواهند بود.ضرورت انجام این کار از این جهت است،که در حال حاضربسیاری از پژوهشگران ایرانی برای انجام تحقیقات علمی در زمینه سازگاری دانشجویان، از آزمون­های سلامت روانی مثل پرسشنامه انطباقی دانشجویان  مقیاس سازگاری دانشجویان  و یا پرسشنامه سازگاری بل استفاده می نمایند.پرسشنامه­های سلامت روانی براین اساس مورد استفاده قرارمی­گیرند که میزان سلامت روانی دانشجو، می­تواند بیانگرمیزان سازگاری او باشد.هرچند بین سلامت روانی ویا وجود علائم و عدم وجود نشانه­های بالینی با سازگاری رابطه وجود دارد، اما  نشانه­های بالینی نمی­تواند الزاماً ناشی از ناتوانی فرد در انطباق با شرایط جدید باشد، بلکه ممکن است این علائم حاکی از وجود یک اختلال روانی که ربطی به نحوه انطباق فرد با محیط جدید ندارد،باشد. ازسوی دیگر مشکلات مربوط به فرایندهای انطباقی و سازگاری دانشجویان، همیشه همراه با­ نشانه­های بالینی که توسط آزمون­های مذکورسنجیده می­شود، بروز نمی­کند.بلکه براساس مشاهده­های به عمل آمده و در حین مشاوره با دانشجویان بروز می­کند.واکنش­های ناسازگارانه ممکن است به صورت بی رغبت شدن به رشته تحصیلی، میل به تغییر دانشگاه، تغییردر نگرش­های مذهبی بروزکند.یکی از مشکلاتی که علم روان­شناسی از ابتدای شکل­گیری با آن روبه رو بوده و در حال حاضر نیز حدود یک قرن با آن مواجه است مسأله در اختیار داشتن و ابداع ابزارهای مورد نیاز برای سنجش خصوصیّات روان شناختی بوده است. یک روش تحقیق هرچقدر هم به صورت علمی و دقیق طرح­ریزی شده باشد چناچه ابزار مناسب و معتبر برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه در دسترس نداشته باشد چه بسا نتایج تردیدآمیز و نادرست را واقعیت پنداشته وبنیاد پژوهش را        بی­اعتبار سازد.نقش روش­های اندازه گیری آن است که اطّلاعاتی به دست دهند تا بر پایه آن بتوان       تصمیم­های منطقی، مناسب و متکی براصول صحیح اتخاذ کرد. بنابراین هدف اندازه گیری همواره کسب اطّلاعات درباره خصیصه­های اشیاء، ارگانیزم یا رویدادهاست.نتایج اندازه گیری همواره منجر به توصیف پدیده مورد اندازه گیری می­شود و تغییراین نتایج نیز در بیشتر موارد نوعی پیش بینی فراهم می­آورد.بنابراین سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت را می­توان به عنوان وسیله ای برای گردآوری یک رشته اطلاعات منظّم درباره ویژگی­های رفتار آدمی و تجزیه وتحلیل این اطّلاعات به عنوان پایه و اساس یک سلسله تصمیم گیرهای خاص تعریف کرد. این یک امر بدیهی است که چیزی تا مورد اندازه گیری قرار نگیرد، نمی تواند مورد مطالعه علمی قرارگیرد.در نتیجه روش­های سنجش،پایه و اساس مطالعات علمی هستند و وسایل مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های علمی فراهم می­سازند.در حیطه اندازه­گیری سازگاری، تعداد محدودی آزمون ساخته شده است  و در عین حال از تنوّع  و کثرت زیادی برخوردار نیستند  و تمام مؤلفّه ­ها را نیز در بر     نمی­گیرند و بخصوص موضوع سازگاری تحصیلی  بیش از  سایر موضوعات دیگر تحت تأثیر تغییرات  فرهنگی قرار می­گیرد لذا کاربرد آزمون­های ساخته شده در غرب بدون یک هنجاریابی دقیق  و کامل در کشور ما قابل استفاده نخواهند بود. لذا براساس این استدلال لازم است آزمون ویژه­ای برای سنجش سازگاری دانشجویان تدوین شده، تا مورد استفاده محققان و مشاوران و مسئولان امورو پیشرفت دانشجویان واقع شود.

  1-4- اهداف پژوهش

  این پژوهش دوهدف عمده را دنبال می­کند.

  1) بررسی شرایط فعلی و ابزارهایی که برای سنجش سازگاری تحصیلی دانشجویان مورد استفاده قرار         می گیرد.

  2) تهیه پرسشنامه­ایی به منظورسنجش سازگاری تحصیلی دانشجویان و تعیین پایایی و روایی آن، جهت استفاده در فعالیت­های پژوهشی،بالینی و مشاوره است.

  1-5- متغیّر پژوهشی

   تعریف نظری:

  متغیّرمورد نظر در پژوهش حاضر، سازگاری تحصیلی است.سازگاری تحصیلی، ناظربه توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقش­هایی است که دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی فرا روی آن­ها قرار می­دهد (پیتوس[20]،2006).در معنا و تعبیردیگر، سازگاری فرایندی است که در طی آن رفتارها، افکار و احساس­های خودمان و دیگران را می­فهمیم،آن ها را تغییر می­دهیم و در پرتوآن به حدی از تحوّل می­رسیم که بروز راهبردهای مواجه­ایی لازم و مفید برای مقابله با نیازها و چالش­های روزانه امکان پذیر                   می­گردد(آلن[21]،1990به نقل از موسوی،1377).

  یکی دیگر از واژه­های که باید در این قسمت تعریف شود هنجاریابی است.هنجاریابی آزمون یعنی همسان کردن روش کار برای اجرا و نمره­گذاری آزمون.برای این که مقایسه نمره­های افراد در آزمون بخصوصی امکان­پذیر باشد باید همه­ی افراد تحت شرایط مساوی امتحان شوند(آناستازی[22]،1371).

                          

  تعریف عملیلاتی:

  سازگاری تحصیلی متغیری است که توسط پرسشنامه سازگاری تحصیلی بارو سنجیده می شود.پرسشنامه سازگاری بارو از90 سؤال و 6 خرده مقیاس(سازگاری با دوره تحصیل،بالندگی و رسایی هدف­ها،کارایی فردی یا برنامه ریزی و استفاده مطلوب از زمان،مهارت­ها و تمرین­های مطالعه،بهداشت روانی،مناسبات فردی با افراده دانشکده و هم دوره­ایی ها)تشکیل شده است.

   

  1  adjustment

  2  adaptation

  [3] academic adjustment

  [4] norm

  [5] position

  [6] Reed-victor.

  [7] Mcleod and McAllister.

  [8] Chaplin.

  [9] conformity.

  [10] Cerisni

  [11] Weiten

  [12] Sin and Singh

  [13] social adjustment

  [14] emotional adjustment

  [15] Baker & Siryk

  [16] Balter

  [17] academic adjustment

  [18] personal-Emotional Adjastment

  [19] institutional Attachment

  [20] Pettus

  [21] Alen

  [22] Anastasi

  Abstract.

  The present study was performed in order to construction and normalization academic adjustment. To prepare for this test all tests were studied adaptation.                                                                              

  After conducting interview with a number of students and remove and change the number of questions and content validity and formal validity by  professors of psychology a questionnaire with 152 questions in questions in six subscales (university adjustment ,adjustment course and educational ,social adjustment and between individual  ,Emotional adjustment self-discovery and objectively with academic and education skills)were constructed,and on the group sample was performed.The present study  population, comprised all dentistry students city Qazvin                                                               

  All students in the present study population among the for major Qazvin universities and two private institutions,411 pepole as subjects were selected clusters.Questions analyzed using  Exploratory and confirmatory factor analysis and obtained the reliability test using cronbach's .The test will also determine the cut-off points, and no correlation with the subscales were excluded from the questionnaire. The conclusive version of the 138 items were adjusted The results obtained showed that,cronbach's­alpha for the test(Alpha:0/94),of the questionnaire high reliability.                                                                                                                           

                                      kywords:adjustment academic,normalization

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                  صفحه

  چکیده. ‌ج

  فصل اول: کلیات... 1

  1-2- بیان مسأله. 4

  1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش.... 7

  1-4- اهداف پژوهش.... 9

  1-5- متغیّر پژوهشی.. 9

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش. 13

  2-1- سازگاری.. 15

  2-2- سازگاری و بهداشت روانی.. 18

  2-3- خصوصیّات فرد سازگار. 20

  2-4- سازگاری اجتماعی.. 21

  2-5- سازگاری تحصیلی.. 23

  2-5-1- عوامل مؤثّر در سازگاری تحصیلی.. 25

  2-5-2- انتقال به دانشگاه. 29

  2-5-3- تغییرات اساسی در زندگی دانشجویان جدیدالورود. 31

  2-5-4- سازگاری با زندگی خوابگاهی.. 33

  2-6- تعریف آزمون.. 34

  2-6-1- ویژگیهای اصلی یک آزمون  خوب... 36

  2-6-2- ویژگیهای فرعی یک آزمون خوب... 38

  2-6-3- نظریه کلاسیک نمره واقعی.. 39

  2-6-4- نظریه خصیصه مکنون.. 40

  2-6-5- عناصر مورد نظر در تهیّه و استاندارد کردن آزمون‌ها 40

  2-7- مفهوم هنجار. 42

  2-7-1- آزمون‌های هنجاری.. 44

  2-7-2- خصوصیات یک گروه هنجاری.. 45

  2-7-3- انواع نرم یا هنجار. 45

  2-8- پیشینه‌ی پژوهش.... 47

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                  صفحه

  فصل سوم: روش پژوهش... Error! Bookmark not defined.

  3-1- جامعه آماری.. 60

  3-2- نمونه  و روش نمونه‌گیری.. 60

  3-3- سؤال­های پژوهش.... 60

  3-4- ابزار پژوهش......................................................................................................................................60

  5- 4- روش تجزیه و تحلیل داده ها 64

  فصل چهارم: یافته های پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

  4-1-تحلیل نتیجه مقدماتی.. 67

  4-2- تحلیل نتیجه نهایی.. 120

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 131

  5-1- بحث و نتیجه گیری.. 133

  5-2- محدودیتها و پیشنهادها 139

  فهرست منابع. 141

  پیوست... 147

  نسخه آزمایشی پرسشنامه. 156

  نسخه نهایی پرسشنامه. 162

  کلید پرسشنامه. 167

   

   

   

  فهرست جدول ها

  عنوان                                                                                                                  صفحه

  جدول شماره 3-1. توزیع دانشجویان در دانشگاههای مختلف به تفکیک جنس.... 58

  جدول شماره 3-2. توزیع نمونه های انتخاب شده ازدانشگاه های مختلف به تفکیک جنس.... 59

  جدول شماره 3-3. توزیع نمونه بر حسب جنس آزمودنیها 59

  جدول شماره 3- 4. توزیع نمونه های انتخاب  شده ازدانشگاه های مختلف به تفکیک مقطع. 59

  جدول شماره 3- 5. توزیع گروه نمونه برحسب مدرک تحصیلی.. 60

  جدول شماره 4- 1. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری با محیط دانشگاه و دانشکده (عامل 1). 67

  جدول شماره 4- 2. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری با دوره و رشته تحصیلی(عامل 2). 66

  جدول شماره 4- 3. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری اجتماعی و بین فردی(عامل 3). 67

  جدول شماره 4- 4. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری عاطفی(4). 68

  جدول شماره 4- 5. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری خودیابی و هدفمندی(عامل6). 69

  جدول شماره 4- 6 . ضریب آلفای کرونباخ  برای عامل سازگاری با مهارتهای تحصیلی و آموزشی.. 70

  جدول شماره4 - 7. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون.. 71

  جدول شماره 4- 8. میانگین و انحراف استاندارد. 80

  جدول شماره 4- 9. تقسیم نمرات پرسشنامه براساس میانگین به سازگاری ضعیف، متوسط، قوی.. 81

  جدول شماره 4- 10. ماتریس همبستگی بین سؤالات و عامل ها و دسته بندی هرعامل.. 81

  جدول شماره 4- 11. آزمون KMO  و بارتلت  برای بررسی قابلیت آزمون  در  تقلیل به عوامل 6 گانه. 88

  جدول شماره 4- 12. ماتریس همبستگی  بین سؤالات و عامل ها بعد از چرخش.... 88

  جدول شماره 4- 13. اشتراکات عوامل یا شناخت سهم مجموعه عامل ها در تبیین واریانس هر عامل............ 98

  جدول شماره 4- 14. ماتریس تبدیل عامل ها 106

  جدول شماره 4- 15. ماتریس همبستگی بین گویه‌ها 108

  جدول شماره 4- 16. ضریب آلفای کرونباخ عامل سازگاری با دانشگاه و دانشکده عامل (1). 118

  جدول شماره 4- 17. ضریب آلفای کرونباخ سازگاری با دوره و رشته تحصیلی عامل(2). 119

  جدول شماره 4- 18. آلفای کرونباخ سازگاری اجتماعی و بین فردی(عامل 3). 120

  جدول شماره 4- 19. ضریب آلفای کرونباخ سازگاری عاطفی(4). 121

  جدول شماره 4- 20. ضریب آلفای کرونباخ خودیابی و هدفمندی(عامل 5). 122

  جدول شماره 4- 21. ضریب آلفای کرونباخ سازگاری با مهارتهای تحصیلی و آموزشی(6). 123

  جدول شماره 4- 22. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون.. 124

  جدول شماره 4- 23. میانگین و انحراف استاندارد. 127

  جدول شماره 4- 24. نقاط برش پرسشنامه سازگاری تحصیلی.. 127

   

   

  فهرست جدول ها

  عنوان                                                                                                                  صفحه

  جدول شماره پ- 1. کل واریانس تبیین شده. 148

  جدول شماره پ-2. کواریانس ماتریس همبستگی.. 155

  جدول شماره پ-3. سؤالات مربوط به هر خرده مقیاس... 172

   

  فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                                  صفحه

  نمودار  شماره 1-4. ماتریس عامل چرخش یافته. 109

  منبع:

  فهرست منابع

  آلن،م.ین،و(1979)."مقدمه­ای­بر نظریه­های اندازه­گیری(روان­سنجی)"،ترجمه علی دلاور(1374).تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.صفحه،373-86

  آمالی،ح(1390)."سازگاری و سلامت روان"،مجله مشاوره و روان­شناسی،صفحه، 4.

  آناستازی،ا(1975)."روان آزمایی"،محمدتقی براهنی(1371).انتشارات دانشگاه تهران.صفحه،150-149

  اردکانی،ح.ولی­اللّه،ف(1384)."بررسی رابطه بین سازگاری تحصیلی و سبک هویت دانشجویان دانشگاه­های تهران در سال تحصیلی 83-82"،دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.

  اسلامی­نسب،ع(1373)."روان­شناسی سازگاری(چگونه با خود، طبیعت و اجتماع)سازگار شویم. " انتشارات بنیاد تهران.صفحه،25-19

  الهی،اسد(1391)."آزمون­های روانی"مرکز خدمات روان­شناسی.برگرفته از سایت

   http://jm.um.ac.ir(April,12,2013).

  پاشاشریفی،ح(1372)."اصول روان­سنجی و روان آزمایی".انتشارات چاپ فجر.صفحه،38

  پور مقدّس،ع(1367)."روان شناسی سازگاری."انتشارات مشعل اصفهان.صفحه،130

  رضاخانی،س(1377)."هنجاریابی پرسشنامه بل(فرم بزرگسالان) در جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران و رودهن".پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران.صفحه158-150

  زارعی،ح.میرهاشمی،م.پاشا شریفی،ح(1391)."ارتباط سبک­های تفکر با سازگاری تحصیلی در دانشجویان پرستاری".مجله ایرانی آموزشی در علوم پزشکی.شماره 4.صفحه،2.

  زکی،م(1388)."سازگاری جوانان با دانشگاه و رابطه آن با حمایت اجتماعی؛بررسی موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان."فصلنامه تخصصی پژوهش جوانان،فرهنگ،جامعه،شماره4.صفحه،5-4

  عابدینی،ی(1381)."بررسی رابطه مهارت­های حل مسایل اجتماعی با پذیرش همسالان در           دانش­آموزان دختر پایه­های دوم و پنجم ابتدایی شهر تهران".پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی تربیتی،دانشگاه تهران. دانشکده روان­شناسی و علوم­تربیتی.

  فرحبخش،ک(1390)."تهیّه آزمون سازگاری دانشجویان(اسد) و تعیین­ پایایی، روایی و تعیین هنجارآن."فصلنامه اندازه­گیری تربیتی شماره 6، صفحه،11-10

  گنجی،ح(1385)."مبانی نظری آزمون­های روانی".انتشارات دانشگاه پیام نور،تهران.چاب هشتم.صفحه131- 115

  لطف­آبادی،ح(1387)."سنجش و اندازه­گیری در علوم تربیتی و روان­شناسی."تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،مرکز تحقق و توسعه ی علوم انسانی.صفحه،56-53

  موسوی،ع.م.کافی ماسوله،م.امیرپورتالش،ف(1377)."تهیّه و تدوین آزمون سازگاری تحصیلی دانشجویان" .دانشگاه صنعتی امیرکبیر.صفحه،36-25

  نیک­دل،ا(1385)"بررسی و مقایسه خودتنظیمی یادگیری و سازگاری(عاطفی،اجتماعی،آموزشی)در دانش­آموزان کاربراینترنت و دانش­آموزان غیر کاربر،در دبیرستان پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی 85-84 "دانشگاه تربیت معلم.

  نوری،م.(1386)"سازگاری با زندگی دانشجویی" نشریه مشترک دفتر مرکزی مشاوره و وزارت علوم و مرکز مشاوره دانشگاه تهران.

  هیلگارد و بارو(1975)."نظریه­های یادگیری".ترجمه محمد تقی براهنی(1371)،تهران،مرکز نشر دانشگاهی.صفحه،121

  Anton, W, D. & Reed, J, R (1991);" College adjustment scales. Professional manual Odessa".FL. Psychological Assessment Resource. Inc.

  Adoms, G.R. Ryan, and Keating, L (2000); "Family Relationships, Academic Environments, and Psychosocial Development during the University Experience": A Longitudinal Investigation Journal of Adolescent Research,

  Allen,  B.p (1990); "personality, socoal and Biological Perspective Adhustment."  California (USA): Brooks Cole's publishing company.

  Allen, J. Robbins, S.B(2008); "prediction of college major persistence based on vocational in terests,academic preparation,and first-year academic performance Research in Highher Education",49(1),62-79

  Baker, R,  w . & Sirky, B (1984); "Measuring adjustment to colleg.journal of Counseling psychology".31, 176-189.

  Baker, W. &Siryke (1989); "Manual for the student adaptation to college questionnaire".Los Angeles, CA: Westen psychological services.

  Bowlby, J. (1998); "A sacure Base parent child Attachment and Healthy Human Development", New York: Bas. C  Books.

  Bitsika, V.Sharply, C, F.Peters, k (2010); "How is resilience associated with unxiety and depression? Analysis of factor score interactions with in a homogeneous sample".  The   German journal of psychiatry,   13.9-15.

  Berzonsky,  M.D .and kuk, L, S (2005); "Identity Student.Identity processing Style, and the Transition to University".Journal of Adolescent Research, V.15.NO.1.

  Bolter.L.T (2002); "self-concept as apredictor of college freshmeic adjustment, college student"Journal, 36,234-246.

  Bandura,  A (1977); "self-efficacy.Toward amnifying theory of behaviol change"   Psychological Reriew, 84,191-215.

  Choy, S. (2001); "students whose parents did not GO to college: Dost secondary Access persistence, and Attainment, Washington D.C": National contro for Education statistice.http://magiran.com (April, 23, 2013).

  Chplin, T, P.  (1985);  "Dictionary of psychology.second edition new year".The German Journal of Psychiatry, 13(1), 9-15.

  Dahmus, S.Bernardin, H.John. (1992);  "student Adaptotion to college Questionnaire, Measurement& Evaluation in Counseling &Development."

  Florian, V.Mikulincerand,  M.and Bucholtz, J (1995); "Effects of Adult Attachment style on the perception and search for social support."The  journal of psychology, Vol.124, pp.665-675.

  Friedlander, L.Reid, G.Shupak, N.Robert cribbie (2007);"social support, self-Esteem, and stress as predictors of adjustment to Universityn among First-year under graduates Washington."Lournal  of college student development; 48,259-275.

  Gerdes,  H. & Mallinckrodt, B (1994); "Emotional social  and academic adjustment of college student."A longitudinal study of retention,Eleceronic version,Journal of counseling development,72(3),281-286

  Gerdes, H & Mallinckrodt, B. (1994);" Emotional, social, and academic adjustment of college students": A longitudinal study of retention [Electronic version]. Journal of counseling development, 72(3), 281-288

  Hillary, G.and Brent, M (1994); "Emotional, social and Academic Adjustment of college students": A Longitudinal study of Retention Journal of counseling and Development,70(1),281-288.

  Holahan,C.I.Valentiner,D,p,andMoos,R.H(1994); "parental­ support and    psychological Adjustment During the Transition to young Adulthood in a college sample",Journal of family psychology, 8,(2),215-223.

  Horn, L.and Nunez, A (2000); "Mapping the Rode to college: First Generation students Moth Track. Planning strategies and context of support."Washington D.C: National centre for Education statistcs.

  Hurtado, S.Han, J.E.Saenz, V.Espinosall, B.Cerna, O.S (2007); "predicting transition and adjustment to college": biomedicot and behavioral science aspirants and minority students first year of college Research in Higher Education, 48(1)841-887.

  Holly, H.H, Maureen,  K (2002);" Attachment, social support, and college adjustment among Black students at predominantly White universities. Journal  of College Student Development. Washington .15(1),327-341.

  Iwata, J . N.and Noboru, K.Higuchi, M. & Hiana, R.J (2000); "response of Japanese and American students to the Anxiety and social skills question air."Journal of personality Assessment, 14(1),48-62.

  Jou, Y. H.,  & Fukada, H (1995);" Effects of social support on adjustment of Chinese students in Japan". Journal of Social Psychology,14(1),39-47

  Lopez.F.G.and Gormely, B (2002); "Stability and change in Adult Attachment style over the First year college Transition: Relations to self-confidence, coping and Distress patterns:"Journal of counseling psychology. l49(1),.355-364.

  Lubker, T.R.and Etzel, E.F (2007); "college Adjustmen Experiences of First-studentst: Disengaged Athletes, Nonathletes, and Curren Varsity Athletes NASPA Journal, 44(3), 457-480.

  Lydia, K.Carole, M (2003); "college adjustment in a multiethnic sample: Attachment separation-in dividuation, and ethnic identity."Journal of college student Development. 44(2),92-112.

  Lend, R.W.Brown, S.D. &Gorge, P.A (1997);"Discriminate and predictive validity of academic self concept, academic self efficacy, and mathematics-specific self-efficacy".  Journal of counseling psychology, 44,307-315.

  Michele, M.and Len, L (1999);"Hardiness and college adjustment: Identifying students in need of services".Journal of college student Development.43(3),305-310.

  Montgomery, R.L. &Haemmerlie, F.M (1993); Undergraduate adjustment to college, drinking behavior, and fraternity membership.psychological Reports,44(1), 801-802.

  Mcleod,K.and McAllister,L(1999);"Importance of selected communication skill for talking with peersand teachers:Adolescents opinions.Learning,speech ,and Hearing servies in school,30,32-49.http://Harward.com.(July,28,2013).

  Neuville, S.Frenay, M.Schmitz, J.Boudrenghin, G (2007);"Tintos theoretical perspective and expectancy-value paradigm": A confrontation to explain Freshrnens academic achievement psychological Belgica 47(1-2), 31-50.

  Nafziger, M.A.Couillard, G.SmithTimothy, B.Wiswell, D.K, (1998);"Normative Data on the college Adjustment Scales from a University counseling,"Journal of College student Development, 39,283-296.

  Napoli, A.R. &Wortmen, P.M, (1998);"Psychosocial factors related to retention and departure of two-year community college students."Research in Higher Education 1998, 39.419-455.

  Nelson,W.L.Hughes,H.M.Handel,P.&Katz,B.and Searight,H.R,(1993);"The Relationship of Family structure and Family conflict to Adjustment in young Adult college student":Adolescen,.28,29-40.

  Quick, C.L, (2002);"Measuring change in university counseling center clients: Using symptom redeuction and satisfaction with services to propose a model for effectiveoutcome research".Doctora dissertation university of North Texas.

  Pettus, K.R(2006); "The relationship of parental monitoring to community college student adjustment and achievement:differences by gender,ethnicity,parental education level, and student residenc Unpublished"  PHD.thesise,Carolina University

  Pascarella, E.T.&Terensini,P.T(1995); "The impact of college on students:myths Rational mythe, and some other things that may not betrue".nacada Journal,15,26-33

  pederson, D.R.and Moran,G(1999); "The Relationship Imperative:Arguments for a Broad Definition of Attavhment"Journal of Family psychology 13.496-500

  Pik, G.R.and Kuk, G.D (2005);"first and second generation college students: a comparision of their Engagement and Intellectual Development."The Journal of Highern Education, 76( 3), 276-300

  Reed-victor, E (2004);"Individual differences and early school adjustment; Teacher approisals of young children with special heeds".Early child Development and care, 174(1)60-79.

  Roeser,R.W.Eccles,J.S.&Sameroff,A.J(1998);"Academic and emotional     functioning in early adolescence:Longitudinal relations,patterns,and prediction dy experience in middle school".Development and psychopathology,10,321-352

  Shaffer.L.F &shoben, E.J (1956); "The psychology of Adjustment (second edition)."  Boston (USA): Houghton Mifflin Company.

  Sandra, K.Vanessa, K.Gans, E (2004);"manual Journal of college student Development, Los Angeles: Western psychological Jodi Krumrine.Baker, R.W. &siryk, B.student Adaptation to college Questionnaire service Washington.

  Spear, L.p, (2000);"The adolescent brain and ege related behavioral manifestation." Neuroscience and Behavioral Reviews, 24,412-463.

  Saucy, N.and Larose, S, (2000);"Attachment and control in Family and Mentoring context as Determinants of Adolescent Adjastment to college".Journal of Family psychology,1.125-143.

  Slomowiski,  C. &Dunn, J, (1996);"young childrens understanding of other peoples feeling and deliefs".child Development, 62, 1352-1336.

  Tao,S.Q.Dong,M.W.Pratt,B.Hunsberger.and Pancer,S.M,(2000);"social support": Relations to coping and Adjustment During the Transition to University in the peoples Republi cofchina,Journal of adolescent Research 15(1),128-140

  Tinto, V. (1975);"Dropouts from higher education: A theoretical synthesis of recent research."Review of Educational Research,45.86-125

  Tinto, V. (1978); Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition; Chicago: University of Chicago Press.

  Villares, E (2006);"From Family Deficit to Family strength: Viewing Families Contributions to childrens Teaching froma family Resilience".professional school counseling, 10(46).24-29.

  Wiswell, D.K, (1996);"Establishing the validity of the college Adjustment Scales (CAS), as outcome measares in a university conseling center": A test of construct and convergent validity: doctoral dissertation, Utah State University.

  Weiten, W&Lloyd.M.A, (2003);"psychology applied to modern life Blemont": Wadsworth-Thomson Learning Inc.

  Wang, A.Chen, LL, (2006);"first year students psychological and behavior Adaptation to college, the role of coping strategies and social support", US-china Education Review, 18, 51-57.

  Worchel, S. &Goethals, G.R, (1989);"Adjustment path ways to personal GrowthU.S.A": prentice- Hall, Englewood cliffs, New Jersey.130-138

  Zychowiski, L.A, (2007);"Academic and social predictors of college adjustment among first-year students": Dohigh school friendships make a difference? Unpublished ph.D Thesis.Indiana  University of pennsly vania.122-125


تحقیق در مورد پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان , مقاله در مورد پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان , پروپوزال در مورد پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان , تز دکترا در مورد پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان , پروژه درباره پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان , رساله دکترا در مورد پایان نامه تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان

فصل اول طرح تحقيق -1- مقدمه اهميت معنويت و رشد معنوي در انسان، در چند دهه گذشته به صورتي روزافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت رواني را به خود جلب کرده است. پيشرفت علم روانشناسي از يک سو

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی بررسی رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان چکیده: این پژوهش به بررسی رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرداخت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه که در سال تحصیلی94-1393 بود. ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مؤلفه­های آن در دبیرستان­های شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق متشکل از 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها ...

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته: M.A)) رشته : روانشناسی گرایش: بالینی چکیده چکیده : هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته­ی برنامه ریزی درسی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت بود به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرودشت بوده که با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه­ی بین یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه‌ی عمومی استان کرمانشاه صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیّه دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه است که تعداد آنها 5600 نفر می باشد و از روش های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : عمومی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی امکان پیش­بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش­آموزان دوره دبیرستان براساس اضطراب اجتماعی و جو روانی - اجتماعی کلاس بود. بدین منظور نمونه 360 نفری (173 دختر و 188 پسر) از دانش آموزان سال سوم دبیرستان در شهرستان شیراز به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92اجرا شده است. این تحقیق در گروه طرح های شبه آزمایشی قرار می گیرد. شکل طرح به صورت طرح پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته علوم تربیتی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر ...

ثبت سفارش