پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران

word 840 KB 30311 152
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قدیم:۱۹,۸۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))

  گرایش روان شناسی عمومی

  چکیده

  هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تاکید بر میزان تحصیلات آنان صورت گرفته است.

  روش بررسی: در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه و عیر یائسه منطقه 5 شهرتهران(1393) بود. نمونه آماری شامل 179 نفر که از این بین 94 نفر یائسه و 85 نفر غیر یائسه بودند که از طریق تجمعات زنان از بین زنانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند، انتخاب شدند. از پرسش نامه سلامت عمومی (28-GHQ)، پرسشنامه کیفیت زندگی زنان(26 سوال)و پرسش نامه 10 گویه معنای زندگی استایگر وفرایزر وپرسشنامه خود توصیف گری بدنی (47عبارت) و مشخصات جمعیت شناختی استفاده شد. داده ها با آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دوعاملی بررسی شدند.

  یافته های پژوهش حاکی از تفاوت معنی دار بین کیفیت زندگی در زنان یائسه و غیر یائسه با سطح تحصیلات دیپلم است بدین معنی که کیفیت زندگی در زنان غیریائسه با سطح تحصیلات دیپلم بهتر از کیفیت زندگی درزنان یائسه با همین سطح تحصیلات است . اما کیفیت زندگی در زنان با سطح تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی در این دو گروه (زنان یائسه و غیر یائسه)تفاوتی وجود نداشت، منتهی هرچه سطح تحصیلات بانوان بالاتر باشد کیفیت زندگی آنان مطلوب تر است.

  هچنین در این پژوهش تصویربدنی ، معنای زندگی و سلامت روان در بین زنان یائسه و غیریائسه یکسان بوده و تفاوت معنی داری نداشتند اما هرچه سطح تحصیلات هردوگروه زنان بالاتر باشد تصویر بدنی مطلوبتر و از سطح سلامت روانی بالاتری برخوردار بودند.

   کلیدواژه: یائسگی، کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی،سلامت روان

  مقدمه

  یائسگی یک پدیده جهانی برای زنان است. این یک فرآیند بیولوژیک است، که با سقوط استرادیول و پروژسترون و افزایش هورمون تحریککننده فولیکول شناخته میشود، همچنین به عنوان یک مرحله از زندگی که با نقش تغییریافته از جمله پایان پتانسیل باروری و ترک خانه کودکان شناخته میشود.

  اگرچه یائسگی به عنوان یک مرحله طبیعی از زندگی زنان در نظر گرفته میشود، ولی تعداد قابل توجهی از زنان، مشکلات گوناگونی را قبل و بعد از آن تجربه میکنند.

  یائسگی یک واقعه فیزیولوژیک شبیه منارک( اولین قاعدگی) است که به طور معمول در زنان بالای 50 سال رخ می دهد و با علائم کاهش سطح استروژن همراه میباشد. یائسگی ممکن است کیفیت زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده و حتی سلامت آنان را به خطر بیندازد. یائسگی یکی از مراحل مهم زندگی و بخشی از سالمندی است که اگر با دید مثبتی به آن نگریسته شود میتواند الهامبخش و سودمند باشد ، با این وجود یائسگی پدیدهای است که کسی تمایل به بحث در مورد آن نداشته و حتی در صورت بحث، با آن برخوردی ناامیدکننده و منفیگرایانه میشود. به نظر افراد جامعه ویژگیهایی نظیر جوانی، زیبایی و جذابیت در زنان باارزش هستند و زنان یائسه، افرادی به غلط، غیرمنطقی، عصبی، خشن و فاقد نیروی جنسی معرفی و چون کمتر مورد توجه قرار میگیرند با گذشت زمان به تدریج در جامعه فراموش میشوند. یائسگی پایان دوره باروری است؛ هنگامی که این دوران فرا میرسد زنان یائسه دچار درجاتی از شوک و ناباوری و احساس غم میشوند. این دوره با علائم جسمی مانند گرگرفتگی، تعریق شبانه، علایم ادراری تناسلی و علایم روانشناختی مثل تحریکپذیری، اختلالخلق، اضطراب، تنش، کاهش اعتماد به نفس، بیثباتی عاطفه، کمشدن حافظه که میتواند سلامت جسمی، روانی و جنسی زنان یائسه را تحت تاثیر قرار دهد و بر کار، فعالیتهای اجتماعی، اوقات فراغت، خواب، خلق و خو، تمرکز، ارتباط با دیگران، لذت از زندگی و کیفیت زندگی فرد تاثیر گذارد)فروهری،1388).

  داشتن معنا و مفهوم در زندگی یا به عبارت دیگر معناجویی در زندگی یکی از دغدغه های بشر امروزی می باشد که نه تنها زندگی فردی اورا تحت تاثیر قرار می دهد بلکه در روابط وی باسایر حوزه های بشری نیز نقش مهمی ایفا می کند. بدین گونه یافتن راهی که بتواند دستیابی به چنین هدفی را میسر کند از مسائل مهم بشری است که تلاش هرچه بیشتر در تحقق آن را می طلبد.

  کیفیت زندگی مفهوم گسترده­ای است که دارای معانی گوناگون برای افراد و گروه­های مختلف است، برخی آن را به عنوان قابلیت زیست­پذیری یک ناحیه، برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندی، خوب بودن، داشتن زندگی هدفمند (دارای معنی)، تحقق نیازها و یا عوامل عینی مانند درآمد و وضعیت سلامت دانسته­اند. کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، ولی در عین حال قابل تعریف و سنجش با رهیافتی میان رشته­ای است. بررسی­های انجام شده حاکی از این واقعیت است که با نگاه­های مختلفی به کیفیت زندگی پرداخته شده است. کیفیت زندگی امری نسبی است که برای سنجش آن معیار مطلق و جامع و جهانشمولی وجود ندارد. مفهومی است که به شدت متأثر اززمان ومکان است وعوامل مؤثر برآن بسته به دوره زمانی ومکانی وجغرافیایی وشرایط فرهنگی تغییر می­کنند. مؤلفه­های کیفیت زندگی بر اساس ارزش­های فردی و ملی تعریف می­شوند و شکی نیست که واقعیتها و شرایط عینی جامعه و وضعیت مادی زندگی فرد نیز در آن نقش تعیین­کننده دارد. اما از جهت دیگر باید توجه داشت که انسان موجودی است که بر اساس تصویر ذهنی خود از واقعیت، نه خود واقعیت زندگی می­کند و رفتارش، برداشت ذهنی و درکی است که از واقعیت دارد که الزاماً با واقعیت انطباق ندارد، این نگرش­ها قابل تغییر است. ( خوارزمی، 1386 ).

  کیفیت زندگی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت عبارت است از ادراک افراد از وضعیت زندگی در عرصه ی فرهنگ و نظام ارزشی که درآن زندگی میکنند که با اهداف ، انتظارات و معیار های آنها مرتبط است (دوایهی و سینگ 2001).در این نگاه کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که از سلامت فیزیکی، رشدشخصی، حالات روانشناختی، سطح استقلال، روابط اجتماعی وروابط بانهادهای برجسته ی محیط، تاثیر می پذیرد ونیز بر ادراک فرد مبتنی است (پوایگدلرز و همکاران، 2004).

  پژوهشگران معتقدند که سلامت فیزیکی از رشد روانی تاثیر می پذیرد و ارتقای سلامت روان بر پایه ی پیشگیری و درمان تنش های عاطفی استوار است.بنابراین، هرگاه سطح سلامت روان کاهش یابد، عملکرد در سایر حیطه های کیفیت زندگی نیز به مخاطره می افتد.

  تغییرات ناشی از یائسگی ممکن است تصور ذهنی فرد را از جسم خود[1] تهدید کند و احساس جدایی اجتماعی[2] را در آنان ارتقاء بخشد. تا کنون هیچ تئوری جامعی نتوانسته به تنهایی و به طور مناسب علت یائسگی را تشریح کند. از طرف دیگر این موضوع که آیا یائسگی یک صفت سودمند تکاملی است یا به سادگی یکی از اثرات جانبی پیری محسوب می شود مورد اختلاف نظر دانشمندان است. در این تحقیق به اثرات یائسگی بر روی کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و همچنین سلامت روان در زنان پرداخته ایم.

  که می تواند به عنوان یک دوره گذرا در زندگی باشد و تاثیر چندانی بر متغیرهای مورد تحقیق نداشته باشد. درواقع هرفرد در باورهای اجتماعی، ساختار فرهنگی، اجتماعی و خانواده معنای زندگی خود را کسب نمودند و کیفیت زندگی هر فرد وابسته به دوره های مختلف گذرا نیست. از این گذشته بایستی نقش میزان تحصیلات زنان را نباید از نظر دور داشت و تاثیر تحصیلات را بر متغیرهای وابسته این تحقیق مشاهده نمود.

  1-2. بیان مسئله

  زنان از مهمترین ارکان جامعه و خانواده بوده و سلامت اجتماع در گرو تأمین نیازهای مختلف آنان است، در حالیکه یکی از بحرانیترین مراحل زندگی زنان، یائسگی میباشد(روسو، آندرسون، پرینتیک[3]، 2002). تعیین سن یائسگی تا حدودی دشوار بوده و بر اساس تخمین حاصل از مطالعات مقطعی، متوسط آن حدود 50 تا 52 سالگی است(شاو، سویوت، استانتون[4]،2005). به نظر میرسد تعداد علائم یائسگی بیشمار است اما خوشبختانه هیچکس همه آنها را تجربه نکرده، بعضی از زنان اصلاً علائم آشکاری ندارند. با وجود این تخمین زده میشود حدود 75% زنان پس از یائسگی علائم حادی را تجربه میکنند. در این مرحله از زندگی، زنان با بسیاری از مشکلات و عوارض ناشی از کمبود هورمونهای جنسی مواجه خواهند شد و در نتیجه کیفیت زندگی آنها تحت تأثیر این مشکلات قرار خواهد گرفت (جونز، حود، 2003). بحران یائسگی به واسطه علائم و مجموعه عوارض خود سلامت روانی، جسمانی، عاطفی، عملکرد اجتماعی و روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار میدهد. مجموعهی این تأثیرات را میتوان در یک مفهوم واحد تحت عنوان کیفیت زندگی قرار داد. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی «کیفیت زندگی» عبارت است از تصور افراد از موقعیت خود در زندگی با توجه به بافت فرهنگی و سیستمهای ارزشی که در آن به سر میبرند، با در نظر گرفتن اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانیهایشان. در مورد زنان یائسه، کیفیت زندگی معمولاً به جنبههای مرتبط با سلامتی در کیفیت زندگی با توجه به مجموعهای از علائم و بدون در نظر گرفتن عملکرد جسمی، عاطفی و اجتماعی اشاره دارد؛ بنابراین اغلب اصطلاح «کیفیت زندگی» به سادگی به مفهوم وجود علائم یائسگی مانند گرگرفتگی، تعریق شبانه، و خشکی واژن میباشد. مطمئناً وجود این علائم بر کیفیت زندگی زنان مؤثر است. ضمن آنکه توجه همزمان به سایر جنبههای کیفیت زندگی مانند وضعیت سلامت فرد، رضایتمندی از زندگی و عملکرد روانی نیز حائز اهمیت میباشد (بلومل،2000، نقل از فروهری،1387).

  از متغیرهای دیگری که می تواند در کنار کیفیت زندگی نام برد ، معنای زندگی است. معنویت عبارت از جستجو برای فهم جواب هایی است که به بنیاد هستی وزندگی ارتباط پیدا میکنند. سطوح بالای معنا در زندگی با سلامت جسمی و روحی همراه است. نیازی که انسان به داشتن معنا در زندگی دارد، باید به نوعی تسکین یابد، در غیر این صورت زمینه ساز بیماری می گردد. نیاز به معنا نیروی بنیادی است که در همه ی انسان ها مستقل از جنسیت آنها وجود دارد. این نیاز اصیل است، نه توجیهی ثانویه از کنش های غریزی انسان. معنی جویی نه تنها تجلی واقعی از انسان بودن بشر است، بلکه معیاری برای سلامت روان نیز می باشد از طرفی فقدان معنی، مبین عدم تطابق عاطفی است و به مشکلات روحی و رواهنی می انجامد(فرانک[5]، 2010).

  از جمله عوامل دیگر که در کنار سایر متغیرهای نام برده تصویر بدنی است. تصویر بدنی نیز مانند هر جنبه روانی دیگر، جزئی از شخصیت هر انسان است که از سیر تکاملی خود برخوردار است. همچنین تصویر بدنی در زمان هایی از زندگی دچار نوسان و تغییرات بیشتری است از جمله می توان به پیدایش ضایعه و بروز پدیده یائسگی در زنان اشاره کرد. تصویر بدنی بدان چه فرد واقعا شبیه آن است ، یعنی به شکل ظاهری واقعی فرد، مربوط نمی شود، بلکه به ارتباط ویژه فرد با بدنش مربوط است، به خصوص به باورها،ادراکات، افکار، احساسات و فعالیتهای فرد که با ظاهر فیزیکی او ارتباط دارد. به دیگر سخت، تصویر بدنی، تصویر ذهنی فرد از اندازه، شکل و فرم بدن است و شامل احساسی است که فرد درباره ویژگی ها و ساختار اجزای بدنش دارد. (تامپسون،1990) اشاره می کند که سازه ظاهر فیزیکی دربرگیرنده سه مولفه زیر است:

  1)مؤلفه ادراکی[6] که به ادارک دقیق اندازه(برآورد اندازه بدن) برمیگردد، 2) مؤلفه ذهنی[7] که به جنبههایی نظیر رضایتمندی، توجه و نگرانی، ارزیابی شناختی و اضطراب مربوط میشود، 3) مؤلفه رفتاری[8] که به اجتناب از موقعیتها باز میگردد؛ موقعیتهایی که سبب میشوند فرد ظاهر فیزیکی خود را به عنوان عاملی که مایه شرمندگی است، تجربه کند(رایگان،1385). در این پژوهش ما این متغیر را از بعد شناختی یعنی توجه به احساس، افکار و ذهنیت فرد درباره ظاهر خود میپردازیم.

  در کل یائسگی فرآیندی ژنتیکی است که عواملی مثل تحصیلات، طبقه اجتماعی، مصرف الکل و... در خود یائسگی تأثیرگذار نیست  امادر ادراک و پیامدهای آن دخیل هستند. با توجه به موارد گفته شده، متغیرهای این پژوهش از جمله کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی، در دوران یائسگی نقش پررنگتری پیدا میکنند و هر کدام به نوبه خود در سلامت روانی زنان یائسه تأثیرگذار هستند. از آنجاییکه جامعه بر پایه ی نهاد مهمی چون خانواده میچرخد، و از طرفی یکی از اعضای مهم این خانواده زنان هستند، پس توجه به حالات جسمی و روانی آنها و بررسی عوامل تأثیرگذار بر سلامت روانیشان بسیار اهمیت دارد.

  از اینرو در این پژوهش سعی در بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی، سلامت روان در زنان یائسه وغیریائسه را داریم. همچنین سعی داریم تا نقش و تأثیر تحصیلات و اشتغال را بر این متغیرها (کیفیت زندگی، معنای زندگی، سلامت روان) در بین زنان یائسه و غیر یائسه مقایسه و بررسی کنیم.

  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

  درباب ضرورت واهمیت تحقیق حاضر میتوان گفت جامعه ایرانی یک جامعه درحال گذار است. گذاراز مرحله سنتی به مدرن و از توسعهنیافته به توسعهیافته. بدیهی است که این وضعیت جامعه ایرانی را با انواعی ازتحولات ودگرگونیها درعرصههای مختلف روبه رو میسازد. یکی از این تحولات افزایش حضور مؤثر و چشمگیر زنان در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.

  امروزه نیاز به حضورزنان درفرایند رشد وتوسعه بیش ازگذشته محسوس بوده است. ارتقاء استانداردهای زندگی درجامعه امروز با افزایش مشارکت زنان درحیات اقتصادی وسیاسی همگام با فرصتهای برابر درتعلیم وتربیت، سرویسهای اجتماعی، حقوق قانونی ومالکیت پیوند دارد، ضمن آنکه زن به عنوان یکی از اساسیترین ارکان خانواده دارای نقشی اساسی درجهت تداوم واستمرار آن میباشد و از آنجا که خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است، جامعهای سالم است که خانوادههای سالم را درخود داشته باشد واین امر محقق نخواهد شد مگر آنکه به ساختار خانواده و نیازهای اساسی ومحوری اعضای آن که زنان مهمترین آن هستند توجه بیشتری مبذول شود.

  شایداغراق نباشد اگر بگوییم که زن امروز همپای مردان درجامعه حضور داشته ومسئولیتها و وظایف متعددی رابه دوش می­کشد وهمین امر وی را از زن جوامع سنتی متمایز میسازد. نیازها، تمایلات و دل مشغولیها و در مجموع استانداردهای زندگی زن درجامعه امروز نیز با وضعیت زنان درجامعه سنتی متفاوت است و تعدد وظایف و نقش هاست که این تمایز را ایجاب می نماید.

  بنابراین توجه به وجوه مختلف زندگی زنان به لحاظ کیفی باتوجه به استانداردها وشاخصهای کیفیت زندگی، معنای زندگی، خود پنداری مثبت و سلامت روان میتواند در  بهبود سازمان خانواده با توجه به نقش محوری زن وتمایلات ونیازهای فردی وی موثر باشد.

  در این راستا می توان گفت یائسگی برای زنان نقطه عطف مهمی محسوب می شود که خاتمه دوران قاعدگی و دوران بارداری آنها را شامل می شود. اگرچه یائسگی فرآیندی بیولوژیک و رویدادی همگانی برای زنان است، اما برای همه به یک شکل تعریف و تجربه نمی شود و وضعیت روحی و روانی، سلامت عاطفی، فرهنگی و اجتماعی فرد در این تجربه دخیل است. بحران یائسگی به واسطه علائم و مجموعه عوارض خود، سلامت روانی، جسمانی، عاطفی، عملکرد اجتماعی و روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار میدهد(فروهری،1388). از آنجاییکه در بررسیهای انجام شده، پژوهشی که اخیراً به صورت میدانی و در جامعه ایرانی، به برسی رابطه هر چهار متغیر کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی، سلامت روان در دو گروه یائسه و غیر یائسه پرداخته باشد، صورت نگرفته است و از طرفی همهی این متغیرها زندگی زنان یائسه و غیر بائسه را تحت پوشش قرار میدهند و شروع دوران یائسگی با تحولاتی در این زمینهها همراه است بنابراین با توجه به موارد فوق و نتایج متناقض در تحقیقات قبلی تصمیم بر آن شد که مطالعهای با هدف بررسی کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی، سلامت روان زنان یائسه و غیر یائسه از بعد روانشناختی انجام شود تا بتوان از نتایج آن در جهت ارتقای کیفیت زندگی زنان در این دوره استفاده کرد.

  در تحقیق دیگری که توسط تبریزی و شفیع آبادی (1387)، انجام شد، محققان تاثیر مشاوره ی گروهی با رویکرد معنا درمانی بر ارتقاء سلامت زنان مراجعه کننده به مرکز اداره سلامت شهر تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها بیانگر این موضوع بود که معنا درمانی کروهی در کاهش نمرات افسردگی، اضطراب و همچنین در افزایش سلامت وموثر است .

  از منظر فلسفه و روانشناسی نیز معناجویی مورد تامل واقع شده است. برخی اندیشمندان حوزه روانشناسی و روانکاوی به موضوع معنای زندگی و تاثیر آن بر سلامت روان پرداخته اند. اریک فروم (1947) نیاز به جهت گیری را یکی از مهمترین نیازهای آدمی می داند و منظور از آن را هدف، معنا، و مقصود زندگی تلقی می کند. آلپورت (1961)در توصیف دوران بلوغ ، هویت جویی را مهمترین مشخصه این دوره دانسته و معتقداست که اساسی ترین بخش هویت، تعریف هدف، مقصود، و آرمان زندگی است. یونگ (1981)، هدف زندگی را یافتن توفیق در جهان می داند و بر آن است که به علت زوال دین درزندگی، تلاش برای یافتن معنای زندگی به طرز فزاینده ای دشوار است و وضعیت خاص و کنونی بشر (فقدان معنا در زندگی و ریشه نداشتن و پیوند نداشتن با گذشته یا طبیعت) صرفا ویژگی اواخر قرن بیستم به بعد است. برخی روانشناسان مکتب کمال نیز بر این عقیده اند که بیش از اندازه بر عقل و علم تاکید ورزیده ایم. بینش خود را که ارزش های بزرگتر معنوی و فلسفی داشته است، از دست داده ایم(شولتز و شولتز،1998) مبارزه برای رسیدن به سرحد کمال، معنایی است که آدلر (1931) برای زندگی ، تلقی میکند . آلپورت (1954)، با بیان اینکه با معنا بودن زندگی، اختصاص به جهان بینی دینی نداشته بلکه در همه اعتقادات فکری دیگر نیز دیده می شود، بر این نکته تاکید میکند که داشتن هدف و منظوری که به زندگی ، معنا و جهت بخشد، نشانه سلامت روان است. او چنین افرادی را برخوردار از نوعی بینش می داند که به آن فلسفه یگانه ساز زندگی اطلاق می کند و مهمترین خصیصه اش را جهت داشتن می داند.

  1-4. اهداف این تحقیق

  1.

  2.

  3.

  4.

   

  1-5. فرضیه های تحقیق

  فرضیه اصلی

  بین کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در زنان یائسه و غیر یائسه رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه‌های فرعی

  1.

  2.

  3.

  4.

  1-6. تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها

  1-6-1. تعاریف نظری

  1-6-1-1. کیفیت زندگی

  کیفیت زندگی احساس خوببودن که منعکسکننده میزان رضایت از زندگی در ابعادی است که برای فرد مهم تلقی میشود(اوهاشیکا، 2005)

  1-6-1-2. دوران بحران یائسگی

  هر مرحله از رشد و تکامل می تواند به عنوان یک بحران رشد و تکامل محسوب شود. یائسگی مرحله ای طبیعی از زندگی انسان است. یائسگی در زنان با نشانه هایی مانند گرگرفتگی، تعریق شبانه، تپش قلب، مشکلات مثانه، تسریع در تحلیل رفتن بافت استخوانی و مشکلات واژن همراه است مراحل یائسگی شامل مراحل حوالی یائسگی، یائسگی و پس از یائسگی میباشد. در این دوران کاهش کیفیت زندگی شیوع بالای دارد(کیسنر، 2004).

  1-6-1-3. سلامت روان

  در مورد بهداشت روانی دو تعریف مورد توجه قرار می گیرد :  در تعریف اول ، منظور از بهداشت روانی عبارت است از رشته ی تخصصی از بهداشت عمومی است که در زمینه کاهش بیماری های روانی در یک یک جامعه فعالیت می نمایید و  بررسی انواع مختلف اختلالات روانی و عوامل مؤثر ی که در بروز آنها نقش دارند، در قلمرو ی کار این علم می باشد. در تعریف دوم بهداشت روانی به معنای سلامت فکر است و به منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی که خود می تواند نسبت به ایجاد سیستم با ارزشی در مورد ایجاد تحرک ، پیشرفت و تکامل در حد فردی ، ملی و بین المللی کمک نماید . زیرا زمانی که سلامت روانی شناخته شد ، نسبت به دستیابی به آن اقدام شود و راه برای تکامل فردی و اجتماعی هموار میگردد.(حسینی 1378 )

  1-6-1-4. تصویر بدنی

  تصویر بدنی مهمترین بخش تصور فرد از خود است ، زیرا ظاهر فیزیکی فرد ، اولین ویژگی است که در برخورد افراد با فرد دیگر، مورد قضاوت قرار می گیرد.(دلامتر2003)

  تصویر ذهنی شامل عقاید و احساست آگاهانه و غیر آگاهانه در مورد بدن است  به عبارت دیگر مفهومی متشکل از احساسات فردی در مورد اندازه بدن، جنس، عملکرد و توانایی بدن جهت رسیدن به اهداف می باشد.

  1-6-1-5. معنای زندگی

  انسان بر خلاف دیگر موجودات همواره چرایی هستی را زیر سوال می برد و میل قوی برای درک خود و دنیای اطراف را دارد. معنای زندگی برای هر فرد ویژه و یکتا است و انسانها با درجات و میزان متفاوتی معنای زندگی را جستجو می کنند. (فرانکل 1386)

  و از طرفی هدف و جهت در زندگی به طور مثبت با کارکردهای روانشناختی و سلامت روان مرتبط است . (فرانسیس و هیلز2008) ارزش داری و معناداری زندگی بر دو امر بنا نهاده شده است. (کویین2000) نخست داشتن هدف و غایت نهایی برای زندگی ، هر گاه زندگی بر اساس هدف باشد آن زندگی معنادار است و از طرفی داشتن معنا و جهت در زندگی باعث سلامت روان و سلامت معنوی خواهد شد و افرادی که برخوردار از سلامت معنوی باشند دوران مختلف زندگی را نسبت به بقیه افراد بهتر سپری می کنند.

  1-6-2. تعاریف عملیاتی

  1-6-2-1. کیفیت زندگی

  منظور از کیفیت زندگی در این پژوهش، مجموع قضاوت و احساس زن از وضعیت سلامت خودش در حیطههای مختلف ( وازوموتور، روانی اجتماعی ، جسمی و جنسی ) است که به وسیلهی نمره ای که او در پاسخ به پرسشنامه استاندارد شده ی کیفیت زندگی زنان کسب می کند.

  1-6-2-2. معنای زندگی

  در این پژوهش نمره ای است که فرد در پاسخ به پرسشنامه معنای زندگی استایگر-فرایزر کسب می کند که با آن میزان درک زنان از زندگی و همچنین داشتن یک هدف روشن در زندگی ایشان سنجیده می گردد.

  1-6-2-3. سلامت روان

  در این تحقیق نمره ای است که زنان در پاسخ به پرسشنامه استاندارد شده سلامت عمومی کسب می کنند.

  1-6-2-4. تصویر بدنی

   در این تحقیق برای سنجش تصویر بدنی زنان از پرسشنامه خود توصیفی بدنی استفاده که دارای 11 خرده مقیاس، قدرت، استقامت، هماهنگی، سلامت عمومی،انعطاف پذیری، عزت نفس، لیاقت ورزشی، چربی، ظاهر بدنی، فعا لیت بدنی و کل بدن است

   

  [1] -Body image

  [2] -Social isolation

  [3] -Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL.

  [4] -Shaw RW, Soutte WP, Stanton SL

  [5] -Frankle

  [6] -perceptual component

  [7] -subjective component

  [8] -behavioral component

  Abstract

   Purpose:The present study aims to compare quality and meaning of life, body image and mental health in both pre and post menopausal women with an emphasis on their education.

  Methods: The method of study   was  comparative research. The statistical society included all pre and post menopausal women of Tehran 5th zone (1393). The statistical sample consisted of 179 menopuasal and non-menopousal women.

   They were selected with accessible method.  General Health Questionaire (28 - GHQ), Women Quality of life Questionaire(28), Stiger&frizer 10- items Questionaire and seaf body expression Questionaire(47 items) and demographic data were used. The data examined with independent T-test ,Two factor variance analysis,and also using the average and deviation standard.

  Discussion and Conclusion: The Findings suggest significant differences between. Quality of life among pre and post menopausal women with school education level.

  This means that the quality of life in non- menopausal women with college education is better than the quality life in post menopausal women with the same education level. But the quality of life in women with primary and university education in the two groups (pre and post menopausal women) were not different. However the high level educated women would have better life quality.

   In this study, body image, the meaning of life and mental health in pre and post menopausal women were similar and didn’t have significanty difference. But higher educated women had more positive body image and better mental health.. Everyone obtains his ultimate goal and desired destination through social beliefs and culture structure of society and family. Therefore, passing through different periods of life (such as menopausal) has no effect on the meaning of life.

  Keywords: Menopausal stage. Quality of life. Meaning of life. Mental Health. Body image 

 • فهرست:

  چکیده 0

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1- مقدمه- 2

  1-2. بیان مسئله- 5

  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق- 8

  1-4. اهداف این تحقیق- 10

  1-5. فرضیه های تحقیق- 11

  1-6. تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها 11

  1-6-1. تعاریف نظری- 11

  1-6-1-1. کیفیت زندگی- 11

  1-6-1-2. دوران بحران یائسگی- 11

  1-6-1-3. سلامت روان- 12

  1-6-1-4. تصویر بدنی- 12

  1-6-1-5. معنای زندگی- 13

  1-6-2. تعاریف عملیاتی- 13

  1-6-2-1. کیفیت زندگی- 13

  1-6-2-2. معنای زندگی- 13

  1-6-2-3. سلامت روان- 14

  1-6-2-4. تصویر بدنی- 14

  فصل دوم: بررسی منابع

  2-1- مقدمه- 16

  2-2.کیفیت زندگی- 21

  2-2-1. تاریخچه کیفیت زندگی- 21

  فهرست مطالب

  عنوان

  صفحه

  2-2-2. کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی- 22

  2-2-3. عوامل موثر بر کیفیت زندگی : 23

  2-2-4. ویژگیهای کیفیت زندگی- 27

  2-2-5. شیوه های بهبود کیفیت زندگی : 29

  2-2-6. رویکرد روانشناختی مفهوم کیفیت زندگی- 29

  2-2-7. مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان روانشناختی- 30

  2-2-7-1. گودمن- 30

  2-2-7-2. ریف و سینگر- 30

  2-2-8. مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان جامعه شناختی- 31

  2-2-8-1. نظریه یادگیری اجتماعی- 31

  2-2-8-2. کالمن- 32

  2-3. معنای زندگی- 37

  2-3-1.رابطه معنای زندگی و خوش بینی با بهزیستی ذهنی- 40

  2-4. یائسگی- 45

  2-5. تصویر بدنی- 51

  2-6.سلامت روان- 57

  2-7. سوابق مربوطه و تحقیقات خارج و داخل کشور- 59

  2-7-1. تحقیقات داخلی- 59

  2-7-2. تحقیقات خارجی- 62

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه- 72

  3-2 روش تحقیق- 72

  3-3 جامعه و نمونه آماری- 72

  فهرست مطالب

  عنوان

  صفحه

  3- 4. ابزار گردآوری داده‌ها 73

  3-4-1 . پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی: 73

  3-4-2 پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص زنان: 73

  3-4-3.  پرسشنامه معنای زندگی- 73

  3-4-4 پرسشنامه خودتوصیف گری بدنی- 74

  3-4-5 پرسشنامه سلامت عمومی- 76

  3-5. روش تجزیه و تحلیل داده ها 77

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه- 79

  4-2 تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی داده‌ها 79

  4-3 آمار استنباطی- 83

  4-3-1 آزمون تحلیل واریانس دوعاملی- 83

  4-3-2 آزمون تحلیل واریانس دوعاملی- 87

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه- 103

  5-1-1- فرضیه اول- 103

  5-1-2- فرضیه دوم- 106

  5-1-3- فرضیه سوم- 107

  5-1-4- فرضیه چهارم- 108

  5-2- بحث و نتیجه گیری- 109

  5-3- محدودیت های تحقیق : 112

  5-4- پیشنهادات: 112

   

  فهرست مطالب

  عنوان

  صفحه

  فهرست منابع

  منابع فارسی- 115

  منابع لاتین- 120

  پیوست

  پرسشنامه- 126

  .
  منبع:

  منابع فارسی

  1.

  2.

  3.

  افقری،افسانه؛ گنجی، ژیلا واحمد شیروانی، مرجان. (1391).تبیین چالش های روانی–عاطفی دوران یائسگی: یک مطالعه کیفی؛ مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و سوم، شماره 93.

  5.

  6.

  آبرام سون، متالس کی، والوی 1989 ؛هیدی ویرینگ 1992؛ کلارک و یک 1999؛(به نقل از مرادی و همکاران) بارلو 2002؛ سیندرو لوپز 2002؛ دنیر و همکاران 2003 ؛همه برگرفته ازفریش 2006).

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  خسروی، زهره وعلیزاده، ام هانی.(1388).کمال گرایی سلامت یا بیماری.چاپ اول، تهران: نشر علم.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  فرانکل، ویکتور.(1386). انسان درجستجوی معنا.ترجمه نهضت صالحیان، مهین میلانی.تهران: نشر درسا.

  28.

  29.

  قاسمی، نظام الدین؛ کجباف، محمد باقر و ربیعی، مهدی (1390).اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزستی ذهنی و سلامت روان ، مجله روان شناسی بالینی؛ سال سوم؛ شماره 2.

  گردی، فلور. (1382) .ارتباط نوع و میزان تفکرات غیر منطقی با سلامت روانی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، گروه های مختلف تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه تحصیلی کارشناس ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

  گواهی جهان ، فاطمه .(1387). رابطه بین داشتن معنا در زندگی و رضایت از زندگی زنا شویی. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، ص 33-24.گردی ، فلور. (1382). ارتباط نوع میزان تفکرات غیر منطقی با سلامت روانی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد گروه های مختلف تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه شهید بهشتی.

  33.

  34.

  مکوندی، سمیه؛ بسطامی، آراسته؛ زرگر شوشتری، شیرین؛ یزدی زاده، حمیده ؛اعتماد پور، یاسمین و تقوی فر ، سیده انیس. (1392).کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز بهداشتی شرق اهواز در سال 1391؛ دوره شانزدهم ، شماره پنجاه و نهم ، ص 6-13.

  36.

  نوابی نژاد،شکوه؛ فروغان، مهشید و فخار، فرشاد.(1387).تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنا درمانی بر سطح سلامت روان زنان سالمند. مجله سالمندی ایران ، سال سوم، شماره 7، ص 9-21.

  نوروزی، انسیه؛ میری، محمدرضا ومحمدی، شهلا گل.(1391) بکار گیری مرحله تحلیل رفتاری الگو پرسیدجهت بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه بیرجند؛ مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

  نوابی نژاد، شکوه؛ فروغان ، مهشید و فخار ،فرشاد(1387).تأثیر مشاوره ی گروهی با رویکرد معنا درمانی برسطح سلامت روان زنان سالمند. مجله سالمندی ایران، سال سوم، شماره 7، ص 21-9.

  40.

  41.

   

   

  منابع لاتین

  1.Abernety K.(1998). the menopause:preparing women for what to expect,prof care mother child , 8:30 ,67-70.

  2.Apolon, Giovanni,. & Mosconi, paola. (1998). Review of the concept of Quality of Life assessment and discussion of the present trend in clinical research.  Nephrol Dial Transplant, 13: 65-69.

  3.Aaron, R,. mulil, Abraham, S.(2002).  medicososical dimensions of menopause :A cross sectional study from rural south india . 15(1) :14-7.

  4.Achieving health across the life span, Reported by R. Bonita for the third meeting of the global commission on women’s health 1996. World health organization publication 1991-1998.

  5.Allport, G. W. (1954). The Individual and His Religion. New York: Macmilan.

  6.Allport, G.(1961). Basic Considrations for a Psychology of Personality. New Haven: Yale University Press.

  7.Allport, G. W.(1964). Pattern and Growth in Personality. New York; Holt, Rinehart Winston.

  8.Aretia A, Creatsaa M, Lambrinoudaki, I. (2002). Determinants of quality of life in Greek middleage.

  9.Abdolmaleki, z. Salehsedghpour, B. Bahram, A. Abdolmaleki, F. (2011)(1390). Validity and releibility of the Physical self description auestionnaire among adolescent girls. J A pplied psychol4(16): 42-55.

  Authoritative and authoritarian mother’s parenting goals, attributions, and emotions across different childrearing contexts. Parenting, Science and Practice, 2, 1-26.

  11.Bahram, A. Shafigzadeh, M. (2004).(1383). Validity and releliability of boody image among adolescents and adults in Tehran.Institute for physical science department.

  12.Ballantaine, J. (2001). Reising competent Kids: The authoritative parenting style. Childhood Education, 78, 1, 46-48.

  13.Blumel, JE. Castelo-Branco, C. Binfa, L. Gramegna, G. Tacla, X. Aracena, B.  et al.(2000). Quality of life after menopause; a population study. Maturitas; 34: 17-23

  14.Brzyski, RG. MA,Hatt-Santos IM,et al.(2002). Quality of life in Low Income menopausal women attending primary care clinics. Fertil steril; 70:44-50.

  15.Baheiraei, A. Ghazizadeh,  S.(2001).  Menopause and hormone replacement therapy . Boshra Tehran,.

  16.Cifcili,  SY. Akman, MX .(2009). I should live and finish it: A qualitative inquiry into tukish menopause experience . BMC family practice .10:2.

  17.Chiu, YW. Moore,  RW. Hsu, C E. et al.(2008). factors influencing womens quality of life in the later half of life. Climacteric  ; 11: 201.

  18.Coplan, R. J. Hastings, P. D. Lagace-Seguin, D. G. & Moulton, C. E.(2002). Annis, N.M.; Cash, T.F. & Hrabosky, J.I. (2004) Body image and psychosocial differences among stable average weight, currently overweight, and formerly overweight women:the role of stigmatizing experiences. Body Image. Vol. 1 ; No.1; p.p. 155–167.

  19.Conboy Lisa,O’connwll E,Domar A.(2000).  Women at midife: Symptoms,Attitudes and choices. Women’s health interactive.

  20.Cynthia, R. King, Pamela, S. (1998). Hinds Quality of life from nursing and patient perspective. Canada: Jones and Bartlett.

  Conference Report, 5th European Congress on. Menopause, European . Menopause

  22.Deanos, v, plummer, D. (1995). sexuality and older people: Revisiting the assumptions educational Gerontology . 21:209-215.

  23.Dennerstein L,Lehert P , Guthri, J. (2002). The effects of the menopausal factors on well- being.Arch women ment Health . 5 (1)15-22.

  24.Domm, J.A,Parker-EE et al. (2000). Factors affecting access to . Menopause information.  Menopause, 7(1): 62-7.

  25.Daly,  E, Gray, A. et al. (1993).  Measuring the impact of menopausal sympotoms on quality of life. BMJ,2; 307 (6908): 836-40.

  26.Douaihy, A.,sing, N.(2001).factorz affecting quality of lif in patient with HIV infection .Aids reader.11(9).622-90.

  27.Engel Nancy sharts. (1984).  Menopausal stage, current life change, Attitude toward women’s roles, and perceived health status in middle – Aged women. New York University. Ph.D.

  28.Fox Young, S, Sheehan-M etal. (1995). Women’s perception and experience of menopause: a focus group study. J Psychosom Obstet Gynaecol, 16(4): 215-21.

  29.function of changes in religious affiliation Personality and Individual Differences. (2004) : 37: 861 -70

  30.Frankle, V. (2010). The Unconscious God. Translated by: Yazdi E. 2nd ed. Tehran: Rasa Cultural Institution. [Persian]

  31.Fallahzadeh, H. (2010). Quality of life after the menopause in Iran: a population study. Quality of Life Research; 19:813-19[Persian]

  32.Golian Tehrani, SH., Mirmohammad, ali M, Mahmoodi., M, Khaledian, Z. (2003). Quality of life during different stage of menopause in tehranian women. Hayat Journal; 8:33-41[Persian]

  33.Giannouli, P., Zervas, I., Armeni, E,. Koundi, K,. Spyropoulou,  A,.  Alexandrou,  A, Kazania,  A. (2012). women: A population survey. Maturitas, 71(2):154–161.

  34.Gary, T.(2005). Meaning in life of young, age , and gener invariance of the personal Meaning Indx(PMI). Personality and Individual Differences, 38, 71-85.

  35.Holm. Chamberlin. (1994). Relation of exercise to body image and sexual desirability. journal of psychological report , vol74(3),pp.930-32.

  Hilditch John, R,lewis J et al. (1996). A menopaus – Specific quality of life questionnaire: development and psychometric and properties. Maturitas, 24:161-175.

  37.Hunter, MS,liao, K LM . (1995). Problem-solving groups for mid-aged women in general practice: A Pilot .J Reprod infant Psyc. 13(2):147-51.

  38.Reproductive potential and Fertility control. London: Butterworth –Heinemann.

  39.Jiang, J, Luo, N, He Y, Qian Q, Cai P, Zhang M. (2003). Factors associated with the age of natural.

  40.Jones NL, Judd HL. Menopause.(2003). In: Dechrney AH, Nathan L. Current obstetrics & gynecology. North American McGraw Hill Company. pp: 1018-41.

  41.Kennet J Ryan.(1999). Kistner’s gynaecology and women health. 7th ed.

  42.Kolander Cheryl. A.(1999). Contemporary women’s health. Ist edit,New York: MC Graw – Hill.

  Kim, Y, Seidlits L, Ro Y, Evinger JS, Duberstein PR.(2002). Spirituality and effect: a Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the women's health initiative randomized controlled trial. J Am Med Assoc; 288:321–333.

  44.Lennon Mary clare.(1998). Psychological reactions to menopause: A sociological study. Columbia university. Ph.D.

  45.Li L, Wu J, Pu D, Zhao Y, Wan C, Sun L, Shen CE, Sun W, Yuan Z, Shen Q, He X. (2012). menopause and menopausal symptoms in Chinese women. Maturitas, 73(4):354–360.

  46.MC Kinlay S.M, Avis N.E.(1991). A Iongitudinal analysis of women’s attitudes toward the  Menopause. Maturitas, 13(1): 65-79.

  47.MC Allister M. (1998). Menopause:Providing Comprehensive care for women in transitation. Lippincotts  prim Care pract, 2(3): 256-70.

  48.Mishra GD brown WJ,Dobson AJ. (2003). Physical and metal health : changes during menpause transition .Qual life res. 12(4):405-12.

  49.Metcalf MG. (1991). Pituitary function in normal women during the menopause transitional. Clinical endocrinology, 14:245-255.

  50.Olaolorun FM. Lawogyin TO.(2000). Experience of menopausal symptoms by woman in an urban community in badan, Nigeria. Menopause,24:146-152.

  51.Osteoporosis: (1999). Both health organizations and individuals must act now to avoid an impending epidemic, press release WHO, 58(11).

  52.O’Conor Rod. (1993).(2005). Issues in the measurement of health of health related quality of life, working paper . National center for health program evalution. Melbourne. Of life: results from a EuroQol study in Beijing, China. Qual Life Res, 14(1):119–132.

  53.Quality of life Compendium. Center for Quality of life Research in Nursing Science. University of Bergen, http://www.Bergen.Ca.

  54.Rozenbaum H. (1998). Why has menopause become a public health problem. Therapie, 53(1): 49-59.

  55.Results of the fifth census data in China 2008.

  56.Symonds E, Symonds Ian M.(1998). Essential obstetrics and gynaecology . Third edition, London: Churcbill Livingstone.

  57.Search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53:80-93.  

  58.Simon JA. Reape KZ.(2009). Understanding the menopausal experiences of professionals menopause . 16(1):73-9.

  59.Shaw RW, Soutte WP, Stanton SL. (2005). Gynaecology, 3rd ed. London, UK: Churchill Livingstone.

  60.Satoh T, Ohashi K. (2005). Quality of life assessment in community - dwelling, middle- age, healthy women in Japan. Climacteric; 8: 146-53

  61.Thompson, J.K. (1990). Body image disturbance, assessment and treatment. University of South Florida- Pergamon press Thackre, HL.(1997). Menopause, Prime care, 24(1): 205-21.     

  62.Vagnon, A. (1999). The experience of the menopause . Review francais Gynecology and obstetrics . j health syst res,80 :191-94.

  63.[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000pucha/pucha.htm].

  Wang, H, Kindig DA, Mullahy J: Variation in Chinese population health related quality

  65.Wu, Ch.(2009). Enhancing quality of life by shifting importance perception among life domains. Journal of Happiness Studies:10( 1): 37-47.

  66.Williams, R, Levine, K, Kalilani, L, et al.(2009). Menopause-Specific questionnaire assessment in US population based study shows negative impact on health-related quality of life. Maturitas; 62:153-9.

   


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران, پروژه درباره پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده: پژوهش حاضر، با هدف مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی صورت گرفته است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه علّی _ مقایسه ای می باشد. در این پژوهش ١٠۰ نفر از افراد متقاضی جراحی زیبایی که به مراکز درمانی و کلینیک های شهر رشت مراجعه کرده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی منطقه اندیمشک در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 102 نفر از معلمان دوره های مختلف آموزشی منطقه اندیمشک بودند و نمونه آماری پژوهش با جامعه برابر بوده است و روش نمونه گیری این تحقیق به صورت سرشماری ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری چکیده مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان می باشد. استرس ناشی از تشخیص بیماری، درمان و عوارض جانبی آن از عوامل تاثیر گذار بر ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی می باشند. در نتیجه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی حائز اهمیت است. هدف: هدف از این مطالعه تعیین ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی و عوامل مرتبط با آن در ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  رشته مديريت دولتي گرايش  منابع انساني زمستان 1391 هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه‌ي بين کيفيت زندگي کاري با مديريت ارتباط با مشتري در

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: عمومی مقدمه دیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بزرگ بهداشتی است که در دنیای معاصر پراکندگی گسترده‌ای پیدا کرده است. دیابت یا بیماری قند یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده سرطان از جمله بیماری های مزمنی است که بار ااقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی برای بیمار، خانواده و جامعه به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سرطانی شهر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. هم‌چنین به دلیل این‌که در این پژوهش به پیش بینی و سهم هر یک از عوامل و متغیرها پرداخته می شود، لذا همبستگی از نوع پیش بینی می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش می‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A) چکیده کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایتمندی فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها، از ابعاد مختلف زندگی است. کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی ...

ثبت سفارش