پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

word 434 KB 30359 103
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۱۳,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش : " مالی "

   

  چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) :

  سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به انتظارات ماازآینده شرکت وقدرت سودآوری سالهای آتی وضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.اقلام تعهدی  که بعنوان یکی ازشاخص نمایانگرکیفیت سوداست اختلاف بین سودحسابداری یک شرکت  وجریان نقدی آن رانشان می دهد حجم زیاداقلام تعهدی نشان می دهدکه میزان سود،بسیاربیشترازجریان مثبت نقدی است. ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد،به معنی تکرارسودجاری است.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب رابطه بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده است.هدف اصلی این تحقیق به شرح زیرمی باشد:

  1)آیااجزای مختلف کیفیت سودبربازده سهام شرکتهای دارویی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران اثرگذارمی باشند؟

  روش تحقیق،توصیفی،اکتشافی وازنوع همبستگی می باشد وروش شناسی تحقیق ازنوع کاربردی ،اکتشافی می باشد. درفرضیات اصلی نقش جمع کل اقلام تعهدی وپایداری سودبررسی شده ونتایج نشان دهنده این است که می توان پذیرفت که اقلام تعهدی وپایداری سودشرکتهابامقدارکم وزیادبازده سهام راتحت تأثیرقرارنمی دهد.این موضوع می تواندنشانه ای ازعدم عکس العمل بازارنسبت به میزان اقلام تعهدی وپایداری سودتوسط شرکتهاباشد. بابررسی فرضیات فرعی ملاحظه می شودکه اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی یعنی اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری وپایداری سودوآزمون براساس آنهانشان می دهدکه می توان پذیرفت که بازده این شرکتهابرحسب این اجزاتحت تأثیر قرارنمی گیرد.ووجودرابطه ای مستقیم بین اقلام اختیاری وغیراختیاری وپایداری سودبابازده عادی سهام تأییدنشده است.

  دراین تحقیق نقش اقلام تعهدی وپایداری سوددرتشریح کیفیت سوددرشرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بررسی شده است ورابطه بین کیفیت سودازطریق پایداری سودواقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن بابازده عادی سهام موردمطالعه قرارگرفته است.نمونه موردبررسی شامل شرکتهای داروئی درطی دوره زمانی 1386-1390است.

  اقلام تعهدی به اجزای اختیاری وغیراختیاری تفکیک شده است.برای تعیین رابطه بین کیفیت سودوبازده سهام1فرضیه اصلی و3فرضیه فرعی موردآزمون قرارگرفته.

  هدف اصلی این تحقیق به شرح زیرمی باشد:

  1)آیااجزای مختلف کیفیت سودبربازده سهام شرکتهای دارویی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران اثرگذارمی باشند؟

  1-1-مقدمه

  توسعه سرمایه گذاری ازیک سوموجب جذب سرمایه های مردم وهدایت آنهابه بخش های مولد اقتصادی شده وازسوی دیگرباتوجه به جهت گیری سرمایه گذاران(مبتنی برریسک وبازده)،سرمایه گذاریهابه سمت صنایعی هدایت خواهندشدکه ازسودبیشتریاریسک کمتری برخورداراست واین امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهدشد.باتوجه به تحولاتی که درحال توسعه که باتهدیدات عدیده ای روبه روهستند،جهت حل مشکلات اقتصادی خودنیازمندیافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهترازامکانات وثروت های دردسترس خودهستند.دراین راستایکی ازراه کارهای مهم ثبت و توسعه سرمایه گذاری است.سودحسابداری واجزای مربوط به آن ازجمله اطلاعاتی محسوب می شود که درهنگام تصمیم گیری توسط افراددرنظرگرفته می شود.این رقم برمبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می شودبراساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدووقوع هزینه هامی توان سودرا گزارش کرد.ازآنجاکه درمبنای تعهدی لزوماشناسایی درآمدهاوهزینه هاهمراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می شود،ازاین رواین پرسش مطرح
  می شودکه تاچه میزان می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان کرد.پاسخ به این پرسش ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب
  می شودکه تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود.

  اختیارعمل مدیران دراستفاده ازاصول تحقق وتطابق واستفاده ازبرآوردوپیش بینی ازجمله عواملی است که کیفیت سودراتحت تاثیرقرارمی دهد.ازیک طرف به دلیل آگاهی بیشترآنهاازشرکت،انتظار
  می رودبه گونه ای اطلاعات تهیه وارایه شودکه وضعیت شرکت رابه بهترین نحومنعکس کند.ازطرف دیگرممکن است بنابه دلایلی نظیرابقادرشرکت،دریافت پاداش وسایرعوامل،مدیرخواسته ویاناخواسته وضعیت شرکت راموردمطلوب جلوه دهد.بنابراین کیفیت سودشرکتهاتحت تاثیرمبانی گزارشگری وصلاحدیدمدیران آنهاقرارمی گیرد.هدف نهایی دراین تحقیق تبیین نقش ارقام تعهدی وپایداری سودوتاثیرآن روی کیفیت سودشرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است.دراین فصل به عنوان اولین فصل ازاین پژوهش،سعی برآن است که معرفی کلی ازساختار تحقیق ارائه گردد.دراین راستاموضوع تحقیق تشریح وسپس اهمیت وضرورت تحقیق بیان شده است.

  پس ازآشنایی کلی باموضوع وضرورت تحقیق به اهداف موردنظرتحقیق اشاره شده است.

  درادامه به فرضیه های تحقیق،نوع روش تحقیق(متدولوژی) به کارگرفته شده ودرموردمسائل اجرایی، جامعه آماری وروش گردآوری داده هاواطلاعات،دوره زمانی موردبررسی،نمونه،روشهای جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده هابیان شده ودرنهایت تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق اشاره شده است.

  1-2-بیان مسأله تحقیق :

  درطول 3دهه اخیرمبحث کیفیت سودموردتوجه خاص پژوهشگران قرارگرفته وتلاش براین بوده است که بادست یافتن به یک روش شناختی منطقی ومعتبرکیفیت سودموردارزیابی قرارگرفته وعوامل تاثیرگذاربرآن شناسایی شود.درموضوع کیفیت سودمحتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده وسایرعوامل مرتبط باآن مطرح می شود،به طوری که پیش بینی جریان های نقدی آتی ودرنتیجه تعیین ارزش سهام تسهیل می گردد.توجه به موضوع کیفیت سودبه طوروسیعی درهردوحرفه حسابداری ومدیریت سرمایه گذاری موردبحث قرارگرفته است.دراین زمینه درمتون حسابداری،مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری،دستورالعمل هاومقررات بورس اوراق بهادار،گزارشهای کارگزاران بورس به طورمستقیم ویاغیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده است. توجه حرفه حسابداری برمحوراین هدف استواراستکه سودخالص گزارش شده عملکردعملیاتی واحدتجاری رابه طورمنصفانه منعکس نماید،لیکن کاربردسودگزارش شده درعلوم دیگربه منظورتحقق اهداف خاص دیگری است.به عنوان مثال،تحلیلگران مالی کیفیت سودرابه این منظورارزیابی می کنندکه یک سطح مربوط ازسودراتعیین نمایندوسودخالص آتی راپیش بینی کنندودرنتیجه قیمت سهام یک شرکت رامشخص نمایند. سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگر
  ارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به انتظارات ماازآینده شرکت وقدرت سودآوری سالهای آتی وضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد. (جهانخانی،ظریف فرد،1374)گرچه تعاریف یکسانی ازکیفیت سودوجودنداردامابه عنوان یک تعریف می توان گفت سودی باکیفیت است که:

  1)به وجه نقدنزدیک ترباشد.     2 )قابلیت استمرارداشته باشد.            3  )قابلیت رشدداشته باشد.        هنگامی که درموردسنجش میزان یک صفت کیفی بحث می شودازآنجاکه مقیاس هاومعیارهای مشخص ،همانندابزارهای اندازه گیری کمی دراختیارنیست،بایدمعیارهاومبانی کمی مرتبط که نموگری هایی ازویژگی کیفی موردبحث باشندشناسایی شوندوازطریق اندازه گیری آنهابه سطوح اندازه گیری شده قابل قبولی ازمیزان کیفیت موردنظردست یافت.درموردکیفیت سودمعیاری که درپژوهش های مرتبط درنظرگرفته می شودمیزان اقلام تعهدی است که بعنوان شاخص نمایانگرکیفیت سود،مورد نظرقرارمی گیرد.اقلام تعهدی اختلاف بین سودحسابداری یک شرکت  وجریان نقدی آن رانشان
  می دهد.حجم زیاداقلام تعهدی نشان می دهدکه میزان سود،بسیاربیشترازجریان مثبت نقدی است به طورمشخص سودباجریان نقدی متفاوت است چراکه شناسایی درآمدهاوهزینه هاباتوجه به زمان و اهمیت آنهاونه لزومابرمبنای ورودوخروج وجه نقدصورت می گیردکه این موضوع اشاره ای به اصول حسابداری تحقق وتطابق نیزدارد.(چان وهمکاران،2006)  -هدف اصلی این تحقیق به شرح زیرمی باشد:

  1)آیااجزای مختلف کیفیت سودبربازده سهام شرکتهای دارویی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران اثرگذارمی باشند؟

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

  طبق بیانیه شماره یک  مفاهیم حسابداری هیات استانداردهای حسابداری مالی (1983)استفاده کنندگان صورتهای مالی،ازسوداستفاده های گوناگونی می کنند:

  الف)عملکردمدیریت راارزیابی می کنند.

  ب)توان سودآوری شرکت رادرطی یک افق طولانی مدت ارزیابی می کنند.

  ج)سودهای آتی راپیش بینی کنند.

  د)مخاطرات سرمایه گذاری درشرکت یااعتباردهی به آن رابرآوردکنند.

  صرف نظرازچگونگی استفاده ازارقام سودگزارش شده،کیفیت سودبایستی مدنظرقرارگیرد.یکی ازعمده ترین تعاریف به این صورت است:هرچه سودگزارش شده به استفاده کنندگان کمک کندتاتصمیمات بهتری بگیردآن سودباکیفیت ترمحسوب می شود.امابه دلیل اینکه افرادازاطلاعات درتصمیمات متفاوتی استفاده می کنندامکان ارائه یک تعریف جامع ازسودوجودندارد.درمطالعه ای رابطه ارقام تعهدی (تفاوت بین سودوجریان نقدی)بابازده آتی سهام بررسی ونشان داده شدکه شرکت های باارقام تعهدی زیاددردوره بعدازگزارشگری اطلاعات مالی،بازده سهام آنهاکاهش می یابد.یک تفسیرازاین نتایج این است که شرکت های باکیفیت سودپائین (یعنی شرکت هایی که ارقام تعهدی بالایی دارند)دردوره پس ازگزارشگری سود،دچارافت بازدهی می شوند،زیراسرمایه گذاران به مساله کیفیت سودپایین شرکت هاپی برده وقیمت سهام رامتناسب باآن تعدیل می کنند.این موضوع به وسیله تفکیک اجزای ارقام تعهدی ونیزدسته بندی براساس ارقام اختیاری وغیراختیاری انجام شده ونتایج متشابهی به دست می آید.نقش ارقام تعهدی نیزجهت اندازه گیری بهترسنجش عملکردشرکتهادریک سری زمانی بررسی می شود.به دلیل آنکه ارقام تعهدی نیازمندمفروضات وپیش بینی جریان های نقدی آتی است.بنابراین کیفیت ارقام تعهدی وسودباافزایش درخطای پیش بینی مقدارارقام تعهدی کاهش می یابد.باتوجه به توجهی که برسودگزارش شده شرکتها می شود،مدیران اغلب مایلندبااستفاده ازابزارهای حسابداری همچنان سرمایه گذاران وتحلیلگران راامیدوارومشتاق نگه دارندوازآنجاکه محاسبه سودخالص یک بنگاه اقتصادی متاثرازروشهاوبرآوردهای حسابداری است،امکان دستکاری یامدیریت سودوجوددارد.انگیزه مدیریت ازدستکاری سود،نیل به اهداف خویش است که نه تنهاالزاما بااهداف سهامداران همسونمی باشدبلکه دربسیاری ازمواردباآن درتضادنیزهست.بنابه دلایل مذکور،به نظرمی رسداعتبارسودبه عنوان یکی ازمهمترین اهداف گزارشگری عملکردومبانی تعیین ارزش شرکت که درحقیقت مهمترین هدف گزارش گری می باشددرمعرض خطرباشد.ذکراین مطلب نیزمهم است که ازعنصرکیفیت سوددرمدلهای ارزش گذاری قیمت سهام وارزیابی عملکردبنگاههای اقتصادی استفاده می شود.

  1-4- اهداف تحقیق

   براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می شود،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
  تاچه میزان می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان کرد.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
  تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این است که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری است.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب رابطه بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده است.

  1-5 -فرضیات تحقیق

  کیفیت سودرامی توان درجه نزدیکی سودشرکت بامیزان جریانهای نقدی ایجادشده تعریف کرد. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیرمی باشند:

  فرضیه اصلی:بین کیفیت سود وبازده عادی سهام رابطه ای معنی داروجوددارد.معیارتشخیص کیفیت پایداری سودواقلام تعهدی سودشرکت هادراین تحقیق بازده عادی سهام درنظرگرفته شده است.بدین معنی که هرچه کیفیت اقلام گزارش شده بیشتر(کمتر)باشد،پیش بینی می شودبازده آن شرکت هابیشتر(کمتر)باشد.

  بدین ترتیب3فرضیه فرعی نیزارائه می گردد:

  فرضیه فرعی اول:بین اقلام تعهدی اختیاری وبازده عادی سهام رابطه معنی داری وجوددارد.

  فرضیه فرعی دوم:بین اقلام تعهدی غیراختیاری وبازده عادی سهام رابطه معنی داری وجوددارد.

  فرضیه فرعی سوم:بین پایداری سودوبازده عادی سهام رابطه معنی داری وجوددارد.

  1-6 -روش تحقیق:

  روش تحقیق،همبستگی می باشدکه ازطریق آن وجودرابطه وهمبستگی بین متغیرهاازطریق رگرسیون ارزیابی می شودوروش شناسی تحقیق ازنوع پس رویدادی(بااستفاده ازاطلاعات گذشته)می باشد واز نوع کاربردی ،اکتشافی می باشد.

  1-7- قلمرومکانی تحقیق(جامعه آماری):

  جامعه آماری ،صنایع دارویی دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.

  1-8- قلمروزمانی تحقیق(جامعه آماری):

  درموردنمونه آماری،اطلاعات مربوط ازسال( 1386-1390)به مدت 5 سال موردبررسی قرارمی گیرد.

  1-9-بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:

  نمونه شامل شرکتهای دارویی است که مجموعه شرایط زیرراداشته باشند:

  1)شرکتهایی که قبل ازسال 1390موردپذیرش قرارگرفته باشند.

  2)شرکتهایی که پایان سال مالی آنها29اسفندماه هرسال باشد.

  3)شرکتهایی که دردوره موردبررسی توقف معامله یاتغییردوره مالی نداشته باشند.

  4)به غیرازشرکتهای سرمایه گذاری انتخاب می شوند.

  5)شرکتهایی که داده های موردنظرآنهادردسترس می باشد.

  1-10- ابزار گرد آوری داده ها:

  داده هااز3منبع لوح های فشرده اطلاعات بورس اوراق بهادارتهران ،نشریه های بورس،گزارش مالی منتشره درصنعت دارویی دربورس همراه باگزارش حسابرسان مستقل وسایت رسمی شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران گردآوری می شود.

  1-11-روش تجزیه وتحلیل داده ها:

  برای بررسی فرضیه های آماری بدین ترتیب عمل می شودکه ابتداضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل ووابسته ومعنی داری ضرایب وبررسی آزمون تحلیل واریانس،بررسی نرمالیتی ازطریق آزمون کولموگرفت اسمیرنف ورگرسیون ازطریق نرم افزار SPSSانجام می شود.

  1-12-محدودیتهای تحقیق:

  دراین تحقیق شرکت های موردبررسی درطول سالهای 86-1390بدون تغییربوده اندیعنی نمونه موردبررسی درسال1386همان نمونه های بررسی درسالهای 1386تا1390بوده است زیرادرصورتی که انتخاب شرکت های نمونه درهریک ازسالهای موردبررسی به صورت جداگانه ومستقل باعث می شودکه حجم نمونه موردبررسی افزایش یابد.دراین تحقیق برای انتخاب نمونه همانطور که بیان شدمحدودیتهایی راایجادکردیم.

  1-13- شرح واژه هاواصلاحات:

  1-13-1-اقلام تعهدی :تفاوت میان سودعملیاتی ووجه نقدحاصل ازفعالیتهای عملیاتی است یعنی:

  جریان وجوه نقدحاصل ازفعالیتهای عملیاتی- سودعملیاتی=اقلام تعهدی

  این مقداربرحسب میانگین داراییهای شرکت های نمونه استانداردمی شود.

  الف)میانگین دارایی شرکت:

  (داراییهای پایان دوره+داراییهای ابتدای دوره)  =میانگین داراییها

                                         2                 

  ب)سودعملیاتی:سودیازیان حاصل ازفعالیتهای عادی ومستمرواحدتجاری است.این مقدارنیزبرحسب میانگین جمع کل داراییهایعنی ازتقسیم سودحاصل فعالیتهای عادی ومستمربرمیانگین داراییهای شرکت بدست می آید.این مبلغ ازصورت سودوزیان ارائه شده درصورتهای مالی شرکت هاقابل استخراج است.

  Abstract:

   

  Shareholders and investors should hold the attention of the quality of earnings, in determining the company's value, plus interest quantity. The quality of earnings is being close to cash and the ability to sustain it. In other words, the value of a company's stock does not depend only on profit per share of current year, but it depends on the expectations of the company's future and profitability in coming years in power, and reliability with respect to future profits.

  Accruals as a representative indicator of earnings quality, that shows the difference between a firm's accounting earnings and cash flow, accruals high volume, depict the amount of profit to be much more of a positive cash flow. And more stable profit, which represents another measure of earnings quality, is meant to replicate this benefit. That is, whatever the stability of profit is more, it is assumed that the higher the quality of reported earnings. Thus, the relationship between earnings quality are examined through accruals and its components, and stable income and Stock returns. The main goal of this paper is as follows:

  1) Do various components of earnings quality impact on the efficiency of pharmaceutical companies listed in Tehran Stock Exchange?

  The research method is descriptive, exploratory and correlational, and research methodology is applied- exploratory. In the main hypothesis, we have investigated the role of total accruals and earnings stability, and the results show that, we can assume that accruals and earnings stability of firms with high and low levels does not affect the efficiency of stock.

  This could be a sign of a lack of market reaction relative to the amount of accruals and earning stability by firms. With subsidiary hypotheses, it is considered that the components of accruals, i.e. voluntary and involuntary accruals and earnings stability and tests based on them, shows that, one can assume that the efficiency of these companies, won't be affected in terms of these components and a significant relationship is not verified between voluntary and involuntary items, and the stability of profit, with the return on common equity.

 • فهرست:

   

  عنوان                                                                                              صفحه

  فصل اول:کلیات ..................................................................................................1

  پیشگفتار......................................................................................................2

  1-1-مقدمه ........................................................................................................2

  1-2-بیان مساله ..................................................................................................3

  1-3-اهمیت وضرورت پژوهش ..........................................................................5

  1-4-اهداف تحقیق ..............................................................................................6

  1-5-فرضیه های تحقیق ......................................................................................6

  1-6-روش تحقیق .............................................................................................7

  1-7-جامعه آماری ..............................................................................................7

  1-8- قلمروزمانی تحقیق..................................................................................7

  1-9- روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه .............................................................7

  1-10-ابزارگردآوری داده ها .................................................................................8

  1-11-روش تجزیه وتحلیل داده ها ..........................................................................8

  1-12-محدودیتهای تحقیق .....................................................................................9

  1-13-شرح واژه هاواصلاحات: ..........................................................................8

  1-13-1- اقلام تعهدی...........................................................................................8

  1-13-2- اقلام تعهدی(اختیاری- غیراختیاری)...........................................................9

  1-13-3- بازده عادی سهام..................................................................................10

  1-13-4- پایداری سود........................................................................................10

  1-14- عامل استانداردسازی داده ها.......................................................................11

  1-15- ساختارکلی تحقیق.....................................................................................11

  فصل دوم:پیشینه تحقیق .....................................................................................13

  بخش اول-مبانی نظری .......................................................................................14

  2-1- مقدمه .....................................................................................................14

  2-2- کلیات......................................................................................................14

  2-3- تشریح اختلاف میان سودخالص ووجه ناشی ازفعالیتهای عملیاتی  .........................15

  2-4- مفهوم سودازنظرسرمایه گذاران.....................................................................16

  2-5- مفهوم سودگزارش شده................................................................................17

  2-6- اهمیت جریان های نقدی...............................................................................18

  2-7- ظهورنظریه کیفیت سود:..............................................................................19

  2-7-1- مفهوم کیفیت سود ...................................................................................20

  2-7-2-اهمیت ارزیابی کیفیت سود ........................................................................23

  2-8- عوامل مؤثربرکیفیت سودوارزیابی آن:............................................................24

  2-8-1-روشهای حسابداری .................................................................................25

  2-8-2- برآوردهای حسابداری .............................................................................27

  2-8-3-نوع صنعت ...........................................................................................27

  2-8-4-ویژگی های مالی ....................................................................................28

  2-8-5-عوامل سیاسی………...........................................................................29

  2-9- مفاهیم وروشهای اندازه گیری کیفیت سود:........................................................30

  2-9-1-مفهوم کیفیت سودمبتنی برسری های زمانی ویژگی های سود ............................30

  2-9-2-مفهوم کیفیت سودبراساس رابطه بین سود،اقلام تعهدی ووجه نقد ........................31

  2-10- اقلام تعهدی:...........................................................................................31

  2-10-1-اجزای اقلام تعهدی ...............................................................................34

  2-10-2-نقش واهمیت اقلام تعهدی ........................................................................34

  2-10-3-نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات سود ..........................................................35

  2-10-4-سایرمفاهیم کیفیت سودازدیدگاه اقلام تعهدی…………...............................35

  2-11- ارتباط بادیدگاه مفیدبودن برای تصمیم گیری....................................................36

  2-12- تحلیل کیفیت سود ....................................................................................37

  2-13- روشهای دستکاری سود.............................................................................37

  2-14- تحلیل بنیادی کیفیت سود............................................................................38

  2-15- مفهوم بازده............................................................................................40

  2-16- رویکردهاومعیارهای ارزیابی عملکردشرکتها ................................................41

  2-17- بازده سهام.............................................................................................41

  2-18- تفاوت دیدگاه مدیریت وسهامداران درمحاسبه بازده...........................................42

  2-19- عوامل تأثیرگذاربربازده سهام:.....................................................................42

  2-19-1-نقض مدلCAPM  ...............................................................................43

  2-19-1-1-نسبت سودبه قیمت(E/P) ....................................................................44

  2-19-1-2-اندازه شرکت ...................................................................................44

  2-19-1-3-برگشت معکوس بازده دربلندمدت .........................................................44

  2-19-1-4-نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(B/M) ............................................45

  2-19-1-5-اهرم مالی .......................................................................................45

  2-19-2-مدل فاماوفرنج .....................................................................................45

  2-20- روشهای محاسبه بازده سهام.......................................................................46

  2-21- پایداری سود.........................................................................................46

  بخش دوم-پیشینه موضوع تحقیق ........................................................................47

  الف )تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور  .............................................................47

  2-22-تحقیقات مربوط باکیفیت سود .....................................................................47

  2-23-تحقیقات مربوط بارابطه بین سودوبازده .........................................................51

  2-24-تحقیقات مرتبط باجریان نقدی:  ....................................................................54 

  2-24-1-محتوای اطلاعاتی جریان نقدی .................................................................54 

  2-24-2-پیش بینی جریان نقدی ............................................................................55 

  2-24-3-جریان نقدی دربررسی رابطه سودوبازده ....................................................56 

  2-25-تحقیقات مرتبط باتغییرسودنقدی ....................................................................57 

  2-26-تحقیقات مربوط بااقلام تعهدی:  ....................................................................58    

  2-26-1-ارتباط وجه نقدحاصل ازفعالیتهای عملیاتی واقلام تعهدی بابازده سهام .................58

  2-26-2-کیفیت اقلام تعهدی وسود:نقش خطاهای برآوردتعهدی ....................................58

  2-26-3-رابطه بین قابلیت اتکاء اقلام تعهدی وپایداری سود ........................................59

  ب )تحقیقات انجام شده درداخل کشور .....................................................................59

  2-27-ساسان میار(1374) .................................................................................59

  2-28-رضوان حجازی(1375) ...........................................................................60

  2-29-احمدظریف فرد(1378) ............................................................................60

  2-30-احمدبدری(1378)..................................................................................60

  2-31-عارف باباپور(1380)...............................................................................61

  2-32-پرویزخاوری واحمدرضاباقری گرمارودی (1380)………..............................61

  2-33-احمدعزیزی ومحمدرضاپوررضا(1380).......................................................61

  2-34-حسین کدخدایی وعلی صابری(1381)….......................................................61

  2-35-ساسان مهرانی وکاوه مهرانی (1382)...........................................................61

  2-36- علی ثقفی وغلامرضاکردستانی(1383).........................................................62

  2-37- حمیدحقیقت وعلی همایون(1383)................................................................62

  2-38-ایرج نوروش ورضامجیدی(1383)..............................................................62

  2-39- احمدبدری،سیدجلال صادقی شریف وسعیدطوسی(1384) .................................62

  2-40- بیتامشایخی،ساسان مهرانی،کاوه مهرانی وغلامرضاکرمی(1384).......................63

  2-41- محمدحسین قائمی ،امین رضاخوشدل نظامی(1385)……................................63

  2-42-کریمی وصادقی(1389)..........................................................................63

  2-43- مرضیه ابریشم چی(1389)........................................................................63

  2-44-محمدزادگان(1385).................................................................................64

  2-45- خلاصه مطالعات مرتبط باموضوع تحقیق……………...................................64

  2-46- خلاصه.................................................................................................72

  فصل سوم:روش شناسی تحقیق............................................................................74

  3-1-مقدمه ......................................................................................................75

  3-2- بیان مسأله................................................................................................76

  3-3- فرضیه های تحقیق.....................................................................................77

  3-4- جامعه آماری............................................................................................78

  3-5- نمونه آماری.............................................................................................78

  3-6- روش تحقیق.............................................................................................79

  3-7- دوره زمانی تحقیق......................................................................................79

  3-8- جمع آوری اطلاعات...................................................................................79

  3-9-سنجش متغیرهای مستقل ووابسته:…………...................................................80

  3-9-1-مدل تحقیق.............................................................................................80

  3-9-2-اقلام تعهدی………………....................................................................80

  3-9-3-اقلام اختیاری وغیراختیاری  ………………...........................................81

  3-9-4-پایداری سود...........................................................................................82

  3-9-5-بازده عادی سهام.....................................................................................83

  3-10-عامل استانداردکننده………………...........................................................84

  3-11-تعریف مقداراحتمال:................................................................................85

  3-11-1-مراحل بررسی فرضیات آماری................................................................88

  3-11-1-1-بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته.................88

  3-11-1-2-بررسی فرضیات زیربنایی...................................................................88

  3-12-خلاصه..................................................................................................88

  فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات.......................................................................90

  4-1-مقدمه.......................................................................................................91

  4-2-آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق:.......................................................................91

  4-2-1- تحلیل توصیفی بازده................................................................................91

  4-2-2- تحلیل توصیفی اقلام تعهدی اختیاری استانداردشده...........................................92

  4-2-3- تحلیل توصیفی اقلام تعهدی غیراختیاری استانداردشده......................................93

  4-2-4- تحلیل توصیفی پایداری سود استانداردشده.....................................................93

  4-3- آزمون نرمال بودن داده ها............................................................................94

  4-4- آماراستنباطی(بررسی فرضیات تحقیق):..........................................................94

  4-4-1- بررسی فرضیه اصلی (رابطه کیفیت سود  و بازده سهام) ................................94

  4-4-2- بررسی فرضیه اول (رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام) ...................95

  4-4-3- بررسی فرضیه دوم (رابطه بین اقلام تعهدی غیر اختیاری و بازده سه..................95

  4-4-4- بررسی فرضیه سوم (رابطه بین پایداری سود  و بازده سهام)...........................96

  4-4-5-رگرسیون چندمتغیره…….....................................................................96

  4-5- مقایسه بازده سهام برحسب شرکتها.................................................................98

  4-6- مقایسه بازده سهام برحسب سال.....................................................................98

  4-7- خلاصه...................................................................................................99

  فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات .....................................................................100

  5-1- مقدمه....................................................................................................101

  5-2- خلاصه موضوع درروش تحقیق..................................................................102

  5-3- خلاصه یافته های تحقیق...........................................................................103

  5-4-نتیجه گیری ............................................................................................103

  5-5-پیشنهاداتی درارتباط باموضوع ....................................................................104

  5-6-پیشنهاداتی درارتباط باتحقیقات آتی ...............................................................104

  منابع............................................................................................................106

  منبع:

  الف) منابع فارسی:

  1-اسکندرلی،طاهر(1383)،"بررسی عوامل مؤثربردقت پیش بینی سودتوسط مدیران شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد،ص 45.

  2-افشاری،حسین(1380)،"بررسی ساختاری قابلیت پیش بینی سهام دربورس اوراق بهادارتهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد،ص34.

  3-انواری رستمی،علی اصغروهمکاران،(1383)،"بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی،سودقبل ازکسربهره ومالیات، جریانهای نقدی فعالیتهای عملیاتی باارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"،بررسی های حسابداری وحسابرسی،ش37،ص7.

  4-بدری،احمدوطوسی،سعید(1384)،"بررسی عوامل مؤثربربازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران" پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد.

  5-برزگر،قدراله(1378)،"بررسی تحلیلی تأثیراجزای نقدی وتعهدی سودعملیاتی درپیش بینی سودهای آتی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران" پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهیدبهشتی تهران،ص26.

  6-ثقفی،علی وکردستانی،غلامرضا(1383)،"بررسی وتبیین رابطه بین کیفیت سودوواکنش بازاربه تغییرات سود"،بررسی های حسابداری وحسابرسی،ش37،ص56.

  7-ثقفی،علی وهاشمی،سیدعباس،"بررسی تحلیل رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی واقلام تعهدی صورتهای مالی،ارائه مدل برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی"،بررسی های حسابداری وحسابرسی دانشکده دانشگاه تهران،سال یازدهم،شماره38، زمستان1383،ص29.

  8-ثقفی،علی وسلیمی،محمدجواد(1384)،"متغیرهای بنیادی حسابداری وبازده سهام"،مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز،پیاپی43،ویژه نامه حسابداری،ص61.

  9-جهانخانی،علی وظریف فرد،احمد،"آیامدیران وسهامداران ازمعیارمناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند؟"،تحقیقات مالی ف دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،سال دوم،شماره7و8 وتابستان 1374،ص 41-66.

  10-حقیقت،حمیدوهمایون،علی(1383)،"بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی وسوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد.

  11-خواجوی،شکرالله(1383)،"طراحی مدل تجربی برآوردریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بااستفاده ازمتغیرهای حسابداری"،رساله دکتری،دانشگاه تهران،ص83.

  12-خلیل زاده،حسن(1381)"بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام عملیاتی صورتهای مالی درارتباط باکیفیت عایدات"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد،ص17.

  13-رعیت کاشانی،محمد،(1372)،"شواهدی درباره رابطه بین سودحسابداری واندازه گیری جریانهای نقدی درایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس،ص54.

  14-سعیدمحمدی،کسری(1377)"بررسی شواهدی درباره رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی وسودحسابداری تعهدی"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس،ص60.

  15-شباهنگ،رضا(1382)،تئوری حسابداری،مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی،ص205.

  16-ظریف فرد،احمد(1387)،"شناسایی وتحلیل عوامل مرتبط باارزیابی کیفیت سودبنگاههای اقتصادی ایران"،رساله دکتری،دانشگاه تهران.

  17-نوروش،ایرج،ناظمی،امین،حیدری،مهدی،"کیفیت اقلام تعهدی وسودباتأکیدبرنقش خطای برآورداقلام تعهدی"،بررسی های حسابداری وحسابرسی،سال سیزدهم،شماره43،بهار1385،ص135.

  18-نوروش،ایرج،مشایخی،بیتا،برقعی،زهرا،"بررسی تأثیراقلام تعهدی برکیفیت سوددرشرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"،فصلنامه حسابداری مالی،سال اول،شماره3،پائیز88،ص 38.

  19-قائمی،محمدحسین،ودیعی،محمدحسین،حاجی پور،میثم،"تأثیرمحافظه کاری برپایداری سودو نسبت قیمت به سود"،مجله دانش حسابداری،سال اول،شماره2،پائیز1389،ص 58-56.

  20-عالی ور،عزیز(1373)،صورت گردش وجوه نقد،مرکزتحقیقات حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی،ص3.

  21-عرب مازادیزدی،محمدوحمیدی زاده،محمدرضا،(1383)،"بررسی توانایی اقلام تعهدی غیر اختیاری درپیش بینی سودوجریانهای نقدی آتی"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهیدبهشتی.

  22-مشایخی،بیتا،مهرانی،ساسان،مهرانی،کاوه،کرمی،غلامرضا،"نقش اقلام تعهدی اختیاری درمدیریت سودشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"،بررسی های حسابداری وحسابرسی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،سال دوازدهم،شماره42، زمستان1384،ص61.

  23-ناظمی،امین(1383)،بررسی نقش سودحسابداری وجریانهای نقدی درسنجش عملکردشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز،ص100.

  24-نوروش،ایرج ومجیدی،رضا(1383)،"بررسی رابطه بین کیفیت سودوهزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

  25-نمازی،محمدی،خواجوی،شکرالله(1383)،"سودمندی متغیرهای حسابداری درپیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"،بررسی های حسابداری وحسابرسی، ش38وص109.

  26-نیرومند،حسینعلی ودیگران،"آمارپایه"نشراقلیدس،چاپ اول،1383.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ب)منابع انگلیسی:

  27.Alford,A,jones,j.leftwich.R.and M.zmijewski(1993).”The in formativene Ss of Accounting In  DifferentDisclosures in Different countries”,journal of Accounting Research.31,183-223.                                                   

  28.Bartov ,E,Goldberg,s.,R.,kim(2001),”The valuation-Relevance of Earnin G and cash flow.An international perspective”.jouvnal of international financial Management and Accounting,12,103-133.

  29.Barth ,M.Beaver,W.and W.Landsman(2001).”The Relevance of the value Relevance Literature for financial Accounting standard setting:another view”.journal of Accounting and Economics,31,77-104.

  30.Beatty , A .,chamberlin ,s.and j .Maglido(1995).”Managing financial Reports of commercial banks:the influence of taxes,regulatory capital ,and Earning”.journal of accounting research,33.231-261.

  31.Brown , L .and k .sivakumar(2001).”comparing the quality of three Earning measures”.Working paper , Georgia state university.

  32.chan , K, chan, L .,jegadeesh , N.. and j .Lakonishok(2006).”earning quality and stock returns”.journal of business , forth coming.

  33.Collins , D .and s.p.Kothari ,(1989).”An analysis of inter temporal and cross sectional determinants of earning response coefficient “.journal of Accounting and economics ,11,143-181.

  34. Cornell , B.and R.Landsman(2003).”Accounting valuation: is earnings Quality an issue”,Financial analysis journal ,59,20-29.

  35.DeAngeLo,L. ,(1986).”Accounting numbers as Market valuation substitute a stady of management buyouts of public stockholders”the accounting review ,61-400-240.

  36.Dechow,P.sloan ,R.and A .sweeney(1995)."Detecting earning management"the Accounting review ,70,193-228.

  37.Dechow,P. (1994)."Accounting earning and cash Flow as measures of firms performance ":the role of accounting accrual ,journal of accounting and economics .18,3-42.

  38.Dichow ,P.and I.Dichev(2002)."The quality of accruals and earning :the role of accrual estimation errors".The accounting reviw,77,35-59.

  39.Easton,P .and M.Zmijewski(1989)."cross-sectional variation in the stock market response to accounting earning announcement "Journal of accounting and economics ,11,117-142.

  40.Financial Accounting standards Board (1983)."statement of financial accounting concept 1"Stamford,CT.

  41.Hand,J .(1989)."Did firms under take debt-equity swaps for an accounting paper profit or true financial gaine?"the accounting review,64 ,587-623.

  42.Jones ,J.(1991),"Earnings management during import relief investigations"journal of accounting research,29,193-228.

  43.Kirschenheiter,M .and N.Melumad(2004).,"Earning quality and smoothing "working paper,Columbia Business school.

  44.kormendi,R.and R.lip(1987)."The boundaries of financial reporting and persistence and stock returns. "journal of business,60,323-345.

  45.Lipe .R.(1990)"The relation between stock returns and accounting earnings given Alternative information",the accounting review,65.49-71.

  46.Mc Nicholas ,M.and G .Wilson(2002)."Discussion of the quality of accruals and earnings:the role of accrual estimation error."77,the accounting review,61-69.

  47.Mc Nicholas ,M.and G.Wilson(1988)."evidence of earning management from the provision of bad debt"journal of accounting research 26,1-31.

  48.Schipper,K.and I.vincent(2003)."earning quality "accounting norizons ,17,97-110.

  49.Konan chan ,Louise K.C chan,Narsimhan jegadeesh and Josef Lakonishok,2006"earning Quality and stick Return ",JOURNAL of business ,2006,vol.79.NO.3.

  50.comeron hopper ,2003,"information asymmetry and the quality of earnings.

  51.sloan,R.G,1996,"Do stock prices fully reflect information in accruals and cash Flows about future earnings?the accounting review ,no,71pp289-315.

  52.scott Richardson,G.SLOAN and M.soliman2001"information in accruals about the quality of earnings"working paper,university of Michigan business school,Ann Arbor,MI.


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390), مقاله در مورد پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390), پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390), تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390), پروژه درباره پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390), گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390), رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده در بو

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.” حسابداری - حسابداری چکیده یک عامل اصلی از سرمایه­گذاری موفق، توانایی مدیریت در پیش بینی بازدهی پروژه­ها است؛ به دلیل اینکه پیش­بینی­، یک نقش اصلی در روش­های ارزیابی سرمایه­گذاری بازی می کند . بنابراین، تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها به مدیرانی برای پیش­بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه گذاری های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته :حسابداری در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد، زیرا ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندی میزان توسعه یافتگی ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت دولتی چکیده : هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت و بازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: موقعیت قوی یک تولید، قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر، شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

ثبت سفارش