پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

word 7 MB 30434 110
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc) )

  رشته: جغرافیای طبیعی - گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک 

  چکیده

   

  خسارات ناشی از دما های سرد بحرانی بویژه در اکوسیستم های طبیعی و مناطق پرجمعیت شهری در حال افزایش است. ایران مرکزی سرزمینی خشک و مستعد رخداد سرما بویژه طی زمستان است و فاقد منابع تعدیل کننده تنش های دما مانند منابع آب و پوشش گیاهی انبوه است. در تحقیق حاضر برای تعیین امواج سرمای ایران مرکزی، داده های دمای بیشینه روزانه مربوط به مجموع هشت شهر شامل شاهرود، تهران، سمنان، کاشان، اصفهان، یزد، کرمان و بم تهیه و دماهای صفر و زیرصفر آنها به عنوان امواج سرما استخراج شد. بر این اساس، تعداد 47 موج سرما در بازه آماری (1980-2012) شناسایی شد و در دومین مرحله بر پایه 2 معیار زمانی و مکانی یعنی به ترتیب دو روز دوام و درگیری دو ایستگاه و بیشتر، 17 مورد سرمای بحرانی تعیین شد. گشایش پرونده های داده های ترازی هوا تهیه شده از بایگانی NCEP/NCAR، تبدیل آنها به پوشه های متنی طی تاریخ های سرماهای بحرانی و رسم نقشه های هوای روزانه و ترکیبی با استفاده از نرم افزار Surfer سه مرحله از کار بود که به طراحی الگوهای همدید برای تعیین تراز و سمت غالب فرارفت هوای سرد سیبری انجامید. نتایج نشان داد که فرارفت سرما بسوی ایران مرکزی طی 70 درصد مواقع در پایین ترین ترازها (ترازهای دریا و 1000 هکتوپاسکال) و در قالب زبانه های پرفشار سیبری رخ داده است و تنها در 12 درصد اثر پرفشار ارتفاعی تبت و 17 درصد اثر پرفشارهای سرد مهاجر (غربی) آشکار شد.

        تحلیل الگو های های بردار باد و دما در تراز 1000 ه. پ برای  آزمون سمت فرارفت هوای سرد طی روزهای رخداد سرماهای بحرانی نشان داد که بردارهای باد در 70 درصد مواقع (12 مورد از 17 مورد)، از سمت جنوب شرق به عنوان دنباله بادهای شرقی از روی افغانستان و پاکستان و گاهی هم از سمت شمال شرق و شرق بر گستره ایران مرکزی راه یافته اند.

   

  کلیدواژه ها: ایران مرکزی، سرمای بحرانی، فرارفت شرقی.

  فصل اول سرآغاز

  تغییر در بسامد بلایای آب و هوایی مانند موج های سرما یکی از مهمترین جنبه های تغییر آب و هوا است (کنکال و همکاران؛ 1999). همه ساله افراد زیادی با گسترش و وقوع موج های گرم و یا بوران های سرمایی هلاک می شوند (علیجانی،1390). در این میان دماهای بسیار سرد به عنوان خطر یا بحران برای انسان تعریف شده اند. اساسا عنصر دما از دیرباز مورد توجه آب وهواشناسان بوده (عساکره؛ 1388)، تغییرات کوتاه مدت و درازمدت آن می­تواند ساختار آب و هوای هر محل را دگرگون سازد.

       بر اساس گزارش هیأت بین الدول آب وهوا  (IPPC. 2001)دمای سطح کره زمین در فاصله زمانی 1861-2001 میلادی حدود 0.6 درجه سانتی گراد افزایش یافته است. این درحالی است که رفتار فراسنج دمای حداقل و حداکثر با یکدیگر متفاوت بوده، دمای حداقل به طور آشکاری نرخ افزایشی داشته است. با وجود افزایش دمای حداکثر، نرخ آن از نرخ دمای حداقل کمتر بوده است (کارل و همکاران،1993).

        از این رو بنا به قول شعبانی و همکاران (1392: 896)، مدلسازی متغیرهای حدی دمای هوا و پیش بینی دماهای حداکثر و حداقل به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای آب وهوای با توجه به تغییرات آب وهوایی، گرمایش جهانی و خشکسالی­ها، قطعاً فرصت بیشتری را جهت برنامه ریزی و ارائه تمهیدات لازم به خصوص در آب و هواهای خشک و نیمه خشک در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد.

   

  1-1).  بیان مساله

  ایران به دلیل گستردگی زیاد در طول و عرض جغرافیایی، پیچیدگی در پیکربندی ناهمواری ها و یورش توده های هوا با خاستگاه های گوناگون، از نظر دمایی شرایط ویژه ای دارد. تکرار توده های هوایی که به وسیله سامانه های چرخندی و واچرخندی و یا گسترش زبانه های آنها به ایران می رسند و شرایط رطوبتی و دمایی هوای روزمره را تعیین می کنند؛ در درازمدت، شرایط آب و هوایی ایران را به وجود می آورد (علیجانی،1383: 37).

      سرزمین ما به دلیل  شرایط جغرافیایی خاص، یعنی موقعیت آن در رابطه با گردش عمومی جو و قرار گرفتن آن در عرضهای جغرافیایی میانه، در فصول مختلف سال تحت تاثیر آنتی سیکلونهایی با منشاهای مختلف و خصوصیات فیزیکی گوناگون قرار می گیرد، از جمله این آنتی سیکلون ها، پرفشار سیبری است که مهم ترین مرکز کنش جوی اوراسیا طی زمستان است و اثر محسوسی بر آب وهوای ایران دارد (لشکری 1375: 4).

      از جمله سامانه های موثر بر توده هوای وارد شونده به سرزمین ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

  n توده هوای عموما گرم و خشک ناشی از پرفشاره جنب حاره: پرفشاره جنب حاره، سامانه پویشی (دینامیکی) بزرگی در مقیاس سیاره ای است که کانونی روی اقیانوس اتلس شمالی دارد. در دوره گرم سال زبانه ای از پرفشار جنب حاره روی ایران است. قلمرو این زبانه از تراز 700 تا 1000 ه.پ گسترش دارد و سبب حاکمیت هوایی گرم و خشک بر بخش بزرگی از ایران (شبانکار و جلبیان، 1389: ص 48)، بویژه در سرزمین های دور از ساحل می شود.  با حرکت پرفشارجنب حاره و رودباد همراه با آن به عرض های پایین تر، از ماه دسامبر و ورود بادهای غربی به ایران در دوره سرد سال (امام هادی، 1383: 36) می توان شاهد ورود توده های هوایی دیگری بود.

  n توده های هوای سرد و خشک ناشی از پرفشار سیبری : پرفشار سیبری از میانه ی مهر تا میانه ی فروردین بر آسیا حاکم است. این سامانه نقش دمایی مهمی در ایران بازی می کند و چنانکه پیش از این براتی و علیجانی (1378: 55)، تحقیق کرده اند، طی فصل بهار زبانه های سرمای آن از شمال شمال شرق و گاهی شمال غرب به ایران نفوذ می کنند. مسعودیان (1386: 22) نیز به گسترش این هوای بسیار سرد و خشک بر بخش هایی از کشور اشاره دارد.

  n توده های هوای اقیانوسی مدیترانه ای ناشی از ورود بادهای غربی: دریای مدیترانه در مسیر بادهای غربی قرار دارد و اثرات آن از طریق این باد ها به ایران گسترش می یابد. در دورۀ سرد سال بر اثر استقرار فرود بلند مدیترانه، سامانه های غربی فشار هوا اعم از موج های سطح بالا و چرخندهای روی زمین به طرف ایران می آیند. از این رو رطوبت بارندگی ها در دورۀ سرد سال به وسیلۀ سامانه های مهاجر دریای مدیترانه تأمین می شود (علیجانی؛1391).

  n  توده هوای نسبتا گرم و مرطوب ناشی از ورود زبانه های کم فشار سودانی: کم فشار سودانی که در شمال آفریقا تشکیل می شود و در فصل تابستان به صورت یک کم فشار حرارتی عمل می کند و در زمستان رفتار پویشی دارد .هر گاه کم فشار سودانی و مدیترانه ای با هم مرتبط شوند، ناوۀ عمیق در شرق مدیترانه به وجود  می آید و موجب ورود توده های نسبتاً گرم و مرطوب و بارش های سنگین در اغلب نقاط ایران می شود (جوانمرد و همکاران،1382).

   

  1-1-1). اهمیت سرماهای بحرانی از نظر محققان

  دما از مهمترین عناصر آب وهوایی است و تغییرات ناگهانی آن به ویژه افت دما به مقادیر زیر صفر درجه، منشأ بسیاری از تحولات فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی است. به همین دلیل، بررسی روند دما در مقیاس های مختلف زمانی و مکانی مورد توجه محققان بوده، بخش بزرگی از ادبیات آب وهوا شناسی را به خود اختصاص داده است. در این مجال به بیان اهمیت موضوع دماهای بحرانی سرد از سه جهت می پردازیم:

  <به لحاظ مفهومی : هن و همکاران (2009)، در تحقیق خود یک موج سرد را  با عنوان یک کاهش دمای سریع و غیرمتعارف برای یک دوره کوتاه مدت 24 ساعته روزانه تعریف کرده اند البته نه سرد مطلق بلکه سردی نسبی معادل انکه انسان کاهش درجه حرارت را احساس کند.

    مشکلاتی که هر ساله دماهای بحرانی سرد در مناطق مختلف جغرافیایی و بخصوص منطقه ایران مرکزی به وجود می آورند باعث شده که موضوع مطالعه این دماها اهمیت علمی و کاربردی پیدا کرده، اثرات مختلف این دماها بررسی شود. این اثرات از جمله شامل ترکیدن لوله های آب، دیواره استخرها و حوض ها، بروز بیماری های واگیردار زمستانی مانند سرماخوردگی آنفلوانزایی، سارس و آلودگی هوا و مصرف زیاده از حد سوخت، مرگ و میر حیوانات وحشی و هجوم آنها به مراکز زیست انسانی، وقوع اینورژن های حرارتی و تشعشعی است (قویدل رحیمی و خوشحال دستجردی، 1389: 180).

  <به لحاظ کمی : گاوس و همکاران (2014)، اندازه گیری هوای سرد بحرانی را از طریق شاخص های مختلف آب و هوایی از جمله آستانه های بحرانی (دمای زیر 15- درجه)، سرمازدگی (تعداد روزهایی که دمای حداقل زیر صفر باشد)، یخبندان (تعداد روزهایی که دمای حداکثر روزانه زیر صفر درجه باشد) و شاخص مدت زمان دوام سرما (مثلاً، شش روز متوالی دمای حداکثر روزانه پایین تر از صدک دهم باشد) می داند.

  <به لحاظ پیامدها و زیان ها : بسیاری از بحران های ایجاد شده به طور کلی خطر نامیده می شوند و بیشتر از شرایط آب و هوای نشأت می گیرند (علیجانی،1390). مشکلاتی که هر ساله دماهای بحرانی سرد در مناطق مختلف جغرافیایی و بخصوص منطقه ایران مرکزی به وجود می آورند باعث شده که موضوع مطالعه این دماها اهمیت علمی و کاربردی پیدا کند. اثرات مختلف این دماها، در مواقع افت قابل بحث است مانند مسایلی که برای جوامع به وجود می آورد (مثل ترکیدن لوله های آب، دیواره استخرها و حوض ها، بروز بیماری های واگیردار زمستانی مانند سرماخوردگی آنفلوانزایی، سارس، آلودگی هوا با مصرف زیاده از حد سوخت، مرگ و میر حیوانات وحشی و هجوم آنها به مراکز زیست انسانی، وقوع اینورژن های حرارتی و تشعشعی مورد بررسی قرار داده شود (قویدل رحیمی و خوشحال دستجردی، 1389: 180).

         از نمونه این خسارات می توان به وقوع موج سرمای دی ماه 1386 اشاره کرد که همه ایران را در بر گرفت و به تبع آن استان های مورد پژوهش این تحقیق نیز طی چندین روز متوالی از 15 تا 20 دی 1386 شاهد دمای شدید سرد و یخبندان بودند. از خسارات این سرما می توان به تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه های استانهای تهران، سمنان و یزد به مدت دو روز، قطع و افت فشار گاز در اغلب شهرهای تهران، شاهرود، کاشان، یزد و کرمان، لغو اکثر پروازهای مسافرتی بعلت برودت و سردی هوا اشاره کرد (سایت خبر گذاری تابناک؛ در تاریخ 16/10/1386) همچنین کاهش دما به زیر صفر درجه در تمام ایستگاه ها، از جمله در استان سمنان کاهش دما تا منفی 13 درجه، شاهرود منفی 12 (سایت خبر گذاری فارس؛ 18/10/1386). اعلام وضعیت حاد برای هشت استان کشور، سرگردانی بیش از سه هزار تن در راه های یزد اشاره کرد . این امواج سرد که با کاهش شدید دما و ریزش برف سنگین (100سانتی متر در اطراف قمصر) همراه بود، باعث مسدود شدن اکثر راههای ارتباطی شهری و روستایی کاشان، تهران به قم و دیگر شهرها شد (سایت سازمان مدیریت بحران کشور؛ در تاریخ 17/10/1386).

         مرتبط با دماهای بحرانی سرد، رزنویک (1996) و ساکاموتو (1997) اشاره می کنند که  قرار گرفتن در معرض دماهای بسیار پایین در فصل سرد سال برای سلامت کودکان، سالمندان، بی خانمان ها و افرادی که بیماریهای تنفسی، قلبی و عروقی دارند، زیان زیادی به همراه دارد. علاوه بر این اگر دماهای سرد همراه با بارش برف باشند می تواند اقتصاد مناطق را بی تحرک کند. این محققان تخمین زده اند که سرماهای شدید در طول مدت ماه های سرد سال منجر به 3 تا 18 درصد از مجموع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته اقتصادی می شود. تخمین زده می شود که مرگ و میر سالانه مربوط به سرمای شدید  ایالات متحده 0.8درصد از متوسط مرگ و میرهای سالانه باشد (دسکینس؛ 2007). کمیسیون اتحادیه اروپا اثر سوانح ناشی از دماهای حدی آب و هوایی را به 5 بخش شامل صدمات در بخش های جنگلداری و کشاورزی، صدمات بوم شناختی، گردشگری، انرژی و بیمه و حفاظت تاسیسات تقسیم کرده اند (هانسون و همکاران؛ 2007). نتایج تحقیقات هان و همکاران (2009) در سئول کره جنوبی نشان داد افراد مسن و افراد مبتلا به بیماریها قلبی و عروقی در معرض دمای منفی 2 درجه سلسیوس دچار مشکلات جسمی جدی و حتی مرگ و میر می شوند. شبیه این نتایج در اسپانیا برای افراد مسن (بالای 70 سال) و مرتبط بیماری های تنگی نفس، قلب و عروق و آنفلونزا و ذات الریه بدست آمد است (کامرون و همکاران؛ 2010).

     لذا مطالعه و شناسایی دقیق دماهای بحرانی برای برنامه ریزی زندگی آرام و پایدار انسان و حفظ تعادل محیط زیست لازم است. به منظور انجام برنامه ریزی های منطقی برای هر قسمتی از زمین باید اول بحران های موجود شناخته شوند تا برنامه های عمرانی و پیشرفت قابل اجرا باشد.

     امروزه با استفاده از داده های جوی زمینی و ترازهای بالا می توان روابط سامانه های فشار با ویژگی ها و رفتار  دماهای بحرانی طی دوره  سرد سال مطالعه و مدل سازی کرد تا بتوان از خسارتها کاسته، راهکارهایی برای کاهش آنها در منطقه پیشنهاد داد.

     شهرهای منتخب در این تحقیق در گسترۀ چهار استان شامل سمنان،اصفهان، یزد و کرمان قرار دارند که در محدوده30 تا 35 عرض شمالی و 25 تا 62 شرقی قرار دارند. این ناحیه با امتداد شمال شرق- جنوب غربی و در راستای جهت نفوذ سامانه پرفشارسیبری، دارای میانگین انحراف به هنجار دما برابر 3- درجه سلسیوس است.

        ماهیت پست بودن منطقه، فقر پوشش گیاهی و در نتیجه امکان ذخیره اندک حرارتی زمین ها در پی آن گسترش زبانه های هوای سرد، گاه باعث وقوع دماهای بحرانی تا منفی 2/13 درجه سلسیوس برای نمونه در اصفهان (1374) و در نتیجه بروز اختلال در ارتباطات و خسارات به خطوط انتقال سوخت شده است. در این تحقیق با استفاده از داده های بیشینه روزانه ایران مرکزی و تعیین سالهایی که دما کمتر از میانگین بوده است و در نتیجه تعیین دماهای بحرانی منطقه طی فصل سرد و نهایتاٌ تحلیل نقشه های هوا در محدوده تعریف شده، تراز و سمت فرارفت جریان های سرد هوا بررسی و مدلسازی شد. بر پایه موارد اهمیت یاد شده، اهداف این تحقیق شامل موارد زیر بودند.

   

  1-1-2). اهداف تحقیق

  هدف کلی این تحقیق شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

  اهداف جزیی تحقیق:

  1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

  2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

   

  1-2).  پیشینه تحقیق

  دماهای بحرانی به طور حتم با مسایل انسانی بویژه از نظر پزشکی و اقتصادی- اجتماعی مرتبط بوده، ابعاد زندگی جانداران را تحت تاثیر قرار می دهد. تحقیقات انجام شده در این زمینه را می توان در 6 دسته جای داد.

  دسته ای از تحقیقات ضمن تعریف و بسط مفاهیم مرتبط با سرما و یخبندان گاه جنبه های کلی تر آن مانند تغییر آب وهوا را ارایه داده اند.

  دسته ای دیگر حوزه های بروز خسارت را با رخداد سرما و یخبندان معرفی کرده اند.

  دسته ای از تحقیقات به شرایط و چگونگی تشکیل پرفشار سیبری توجه داشته اند.

  دسته ای تحقیقات به روابط پویشی پرفشار سیبری با دیگر سامانه های دور در قالب پیوند از دور توجه نشان داده اند.

  دسته ای از تحقیقات همدید به قلمرو گسترش زبانه های هوای سرد پرفشار سیبری بیشتر پرداخته اند.

  بسیاری از تحقیقات داخلی شرایط زمانی و مکانی پرفشار سیبری در سرزمین ایران را بررسی کرده اند.

  عموم تحقیقات دسته نخست و دسته دوم در بخش بیان مساله ارایه گردید. در این بخش به عنوان پیشینه تحقیق دسته های دیگر را مرور می کنیم.

  < تحقیقات مربوط به شرایط و چگونگی تشکیل پرفشار سیبری - لیدولف[1] (1977)، بخش های بزرگی از مرکز و شرق سیبری را تحت تأثیر مستقیم پرفشار سیبری می داند. این سرزمین ها شرایط دمایی بسیار سرد و خشکی را تجربه می کنند چراکه این مناطق  دارای حداقل پوشش ابر بوده، تحت تاثیر مستقیم موج های بلند سرد از پرفشار سیبری اند.

        دینگ و کریشنامورتی (1987) نیز در مطالعه خود به هوای سرد و خشک در فصل زمستان شرق آسیا اشاره دارند، نتایج تحقیق می گوید هوای سرد از پرفشار سیبری سرچشمه می گیرد و نقش پشته ارتفاعی تراز 500 ه.پ نیز در رخداد این هوای اهمیت زیادی دارد.

       از تحقیقات داخلی علیجانی (1369) به اثر پرفشار سیبری بر دمای نواحی شرق ایران پرداخته است. ایشان بر این باورند که الگوهای جریان های تراز 500 هکتوپاسکال برای شناخت شدت و مدت موقعیت فرابار سیبری و اثر آن بر آب وهوا شرق ایران ضروری است.

  < تحقیقات مربوط به روابط پویشی پرفشار سیبری با دیگر سامانه های دور در قالب پیوند از دور - گونگ و هو ( 2002)، همبستگی بین پرفشار سیبری و دمای آسیا در محدوده (30 تا 70 درجه شمالی و 30 140 درجه شرقی) با ضریب همبستگی 0.58- =r در دوره زمانی (1922-1999) بررسی کرده اند. نتایج آنها گویای نوعی ارتباط  معنی دار است. این محققان همچنین ارتباط قوی پرفشار سیبری را با نوسانات جنب قطبی (AO) با ضریب همبستگی r=-0.48  برای ماه های دسامبر- فوریه 1958-1998 بررسی کردند.

         تحقیق دوم از این دسته مربوط به لینگیس و تامپسون (2005) است. در این تحقیق با عنوان «مشاهده روند و تکامل پرفشار سیبری، ضمن بررسی ارتباط پرفشار سیبری با بی نظمی دمای نیمکره شمالی و نوسان قطبی»، پیوند قوی بین ناهنجاریهای دمای سلسیوس کانادا و الگوهای فشار در منطقه اصلی شکل گیری سامانه پرفشارسیبری مشاهده شد. 

   

  < تحقیقات مربوط به قلمرو گسترش زبانه های هوای سرد پرفشار سیبری – نخستین تحقیق از این دسته کار چان و همکاران (2004) است. در این تحقیق، فرارفت شدید هوای سرد بسوی شرق آسیا، ناشی از موج های بلند سرما (در نتیجه افزایش فشار سطح دریا) و بادهای شمال غربی معرفی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در هر فصل زمستان بیش از ده موج سرد از دورن قاره اوراسیا (پرفشار سیبری) به شرق آسیا هدایت می شوند و در مسیر خود با دوام چند روزه، باعث کاهش شدید دمای می شوند.

         در تحقیقی دیگر چنگلان (1984)، در مطالعه خود با بررسی نقشه های همدید، به مطالعه عوامل سرمای شدید و افت ناگهانی دما در چین پرداخته، به این نتیجه رسیده است که گسترش و نفوذ زبانه های هوای سرد پرفشار مستقر روی منطقه بایکال- مغولستان عامل افت ناگهانی دما در بخشی از چین است.

      « پرفشار سیبری و تغییر آب وهوا بر روی آسیای میانه » عنوان تحقیقی دیگر است. در این تحقیق گونگ و هو (2002)، ارتباطی قوی میان شرایط دمایی سرد روی قاره اورآسیا و شدت پرفشار سیبری یافته اند و به این نتیجه رسیده اند که کاهش 1.5- درجه سلسیوس دمای فصل سرد در مرکز قاره اورآسیا و شرق آسیا (مرکز و جنوب چین) با  مرکز پرفشار سیبری روی مغولستان دارای ارتباط قوی است.

       دینگ (1990)،  طی تحقیق خود با عنوان «نحوه تشکیل، انتقال توده هوا و پیشروی پرفشار سیبری و ارتباط آن با موج هوای سرد در شرق آسیا» به این نتیجه رسید که هوای سردی که از سمت جنوب گسترده شده از مرکز پرفشار مستقر روی شرق سیبری و مغولستان منشاء می گیرد و باعث تشدید بادهای شمالی و شمال شرقی سطح دریا شرق آسیا (شرق چین) شده، منجر به تولید موج های گسترده سرد ( cold surge) در این منطقه می شود. این امواج در تراز دریا به سرعت به سمت جنوب پیشروی کرده، تا نزدیکی مناطق استوایی (شرق اقیانوس آرام) در جنوب امتداد می یابند. نتایج آنها نشان داد که به طور متوسط 20 تا 30 موج سرمای شدید طی یک فصل سرد زمستان در ترازهای پایین تر از 700 ه.پ و بخصوص تراز 850 و دریا با دوام زمانی 10تا 20 روزه رخ می دهند.

      تاکاشی (1990)، در مطالعه خود با عنوان« حرکت توده هوایی که منجر به تشکیل کمربند بارش قاره چین و سیستم های جوی در فصل بایو (ژاپن) می شود» اشاره می کند که پرفشار سرد سیبری در محدوده دریاچه ی بایکال-مغولستان تشکیل و راستایی شمالی-جنوبی گسترش پیدا می کند و با یورش سرمای شدید به بخش هایی از چین باعث افت شدید دما و یخبندان می شود.

      تاکایا و ناکامورا (2005)، طی مطالعه خود با عنوان مکانیسم گسترش و توسعه درونی پرفشار سیبری به این نتیجه رسیدند که پرفشار سیبری از طریق تشکیل یک توده هوای سرد قاره ای، نقش مهمی در رخداد آب و هوای بحرانی سرد زمستان در قاره آسیا و شمال شرق اقیانوس آرام ایفا می کند. مطالعه ایشان نشان داد که در رخداد 20 موج سرمای شدید، تشکیل بلوکینگ در ترازهای بالای جو فاکتور مهمی است و نقش مهمی در گسترش هوای سرد سطح دریا در این نواحی دارد.

      حسین و همکارانش ( 2012)، به مطالعه تغییرات ناگهانی و مسیرهای حرکت پرفشار سیبری پرداخته، ارتباط آن را با شاخص های گردش گرمسیری و دمای سطح دریا (sat) در فصل زمستان برای دوره زمانی 62 ساله 1949-2010 در ماههای دسامبر- فوریه بررسی  کرده اند. آنها همچنین ویژگی های حرکت آنتی سیکلون سیبری را به صورت خطی و غیرخطی، میانگین تغییرات ماهانه، دوام و ثبات و نوسانات پرفشار سیبری مطالعه کرده اند. آنها طی تحقیق خود ارتباط قوی بین دمای سطح دریا در فصل زمستان در سراسر مناطق شمال غرب و غرب عربستان و شدت مرکز پرفشار سیبری دست یافته، این ارتباط بوسیله  همبستگی معنی دار بالای 29 درصد در سطح اطمینان 95 درصد نشان دادند.  شکل 1-1) نقشه میانگین فشار تراز دریا در دوره آماری 1961-1991 را نشان می دهد که در آن کانون مرکزی پرفشار سیبری و گسترش زبانه های آن تا غرب دریای سیاه مشاهده می گردد.

  Abstract

   

  Damages from critical colds are increasing especially in ecosystems & over populated areas.  Central Iran is an arid zone and cold-prone especially during winter.  It hasn’t extent water sources and done cover plant as the modifiers for temperature challenges. In this study, we used the data of daily minimum temperature related eight weather stations including, Shahrood, Tehran, Semnan, Kashan, Isfahan, Yazd, Kerman and Bam from 1980-2012 in order to determine of cold air waves (CAWs).  Therefore, We Determined 47 CAWs and We used two index including ≥ 2 days duration and observing CAW in ≥ 2 stations and finally it was determined 17 CAWs as critical colds over central Iran. Converting the data of up level filed from compact format (.nc) to text one (.txt) and air mapping finalized to the synoptic pattern. We determined the dominant level and direction Siberian cold advection over central Iran. Results showed cold advection happened at sea surface and so, 1000 HPA level over %71 from Siberian area, over %12 from the anticyclone of Tibet Plateau and over %17 from cold migrant high of the times. Based on the temperature and wind vector patterns at 1000 HPA level, we found the SE advection of cold air over %71 of time as easterly trails from Afghanistan and Pakistan.

   

  Keywords: Central Iran, Critical Colds, Eastern advection

 • فهرست:

   چکیده فارسی.. n

   تشکر. n

   تقدیم.. n

   فهرست مطالب... ......................................................................................................................................الف

   فهرست شکل ها ح

   فهرست جدول ها د

   

  فصل اول: سرآغاز

   

   

   

   

   

  1-1. بیان مسأله. 2

  n توده هوای عموما گرم وخشک ناشی از پرفشاره جنب حاره 2

   nتوده های هوای سرد و خشک ناشی از پرفشار سیبری.. 2

  n توده های هوای اقیانوسی مدیترانه ای ناشی از ورود بادهای غربی  2

  n توده هوای نسبتا گرم و مرطوب ناشی از ورود زبانه های کم فشار سودانی  3

  1-1-1. اهمیت سرماهای بحرانی از نظر محققان.. 3

  n به لحاظ مفهومی.. 3

  n به لحاظ کمی.. 3

  n به لحاظ پیامدها و زیان ها 4

  1-1-2. اهداف تحقیق.. 5

  1-2. پیشینه تحقیق.. 5

  n تحقیقات مربوط به شرایط و چگونگی تشکیل پرفشار سیبری  6

  n تحقیقات مربوط به روابط پویشی پرفشار سیبری با دیگر سامانه های دور در قالب پیوند از دور 6

  n تحقیقات مربوط به قلمرو گسترش زبانه های هوای سرد پرفشار سیبری  7

  n تحقیقات مربوط به شرایط زمانی و مکانی پرفشار سیبری در سرزمین ایران  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم: بنیادها و سرزمین پژوهش

   

   

   

   

  2-1. بنیادهای پژوهش.... 10

  2-1-1.  هوا 10

  2-1-2. آب وهوا 11

  2-1-3. دما 11

  2-1-4. تغییرات دمایی.. 11

  2-1-5. آستانه. 12

  2-1-6.  حداکثر دمای روزانه. 12

  2-1-7.  حداقل دمای روزانه. 12

  2-1-8.  روز سرد. 12

  2-1-9. دمای بحرانی.. 12

  2-1-10. وزش هوا 12

  2-1-11. فرارفت هوای سرد. 12

  2-1-12. فشار 13

  2-1-13.  شیب تغییرات فشار 13

  2-1-14.  توده های هوا 13

  2-1-15.  مفهوم همدید. 13

  2-1-16.  نقشه های هوا 13

  2-1-17. ایستگاه همدید. 14

  2-1-18. آب و هواشناسی همدید. 14

  2-1-19. ناوه (زبانه کم فشار) 14

  2-1-20. پشته (زبانه پرفشار) 15

  2-1-21. پرفشارها (آنتی سیکلون) 15

  2-1-22. پرفشارهای گرمایی.. 15

  2-1-23. پرفشار های پویشی.. 16

  2-1-24. نقشه سطح متوسط دریا 16

  2-1-25. نقشه های ترازهای بالای جو. 16

  2-1-26. نقشه های هم ارتفاع ژئوپتانسیل.. 16

  2-1-27. پرفشار سیبری.. 17

  2-1-28. عامل اصلی تشکیل پرفشار سیبری.. 18

  2-1-29. گسترش پرفشار سیبری روی ایران.. 19

  2-1-30. پرفشار جنب حاره 19

  2-1-31. بادهای غربی.. 19

  2-1-32. کم فشار سودان.. 19

  2-1-33. واچرخند عربستان.. 20

  2-2. سرزمین پژوهش.... 20

  2-2-1. سیمای طبیعی ایران مرکزی.. 20

  2-2-2. پهنه های آبی اثر گذار بر ایران مرکزی.. 22

  < دریای مدیترانه. 22

  <دریای سرخ و خلیج عدن.. 22

  <دریای سیاه 22

  2-2-3. پراکنش دما 23

  2-2-4. میانگین دمای ماهانه. 24

  2-2-5. دمای بیشینه مطلق ماهانه. 25

  2-2-6. دمای کمینه مطلق ماهانه. 26

  2-2-7. بارش سالانه. 27

  2-2-8. میانگین ماهانه بارش.... 28

  2-2-9. پراکنش فشار 30

  2-2-10. میانگین ماهانه سمت و سرعت باد غالب در هشت ایستگاه نمونه  32

   

  فصل سوم: مواد و روش ها

   

   

   

   

   

   

  3-1.  پرسش‌های پژوهش.... 36

  3-2. فرضیات پژوهش.... 36

  3-3. گزینش سرزمین پژوهش و ایستگاه های داده سنجی.. 36

  3-4. منابع داده ها 38

  3-5. تعیین ویژگی های عمومی آب‌وهوایی سرزمین پژوهش.... 38

  3-6. مراحل شناسایی و استخراج موج های سرما 39

  3-7. معیار تعیین موج های سرما 42

  3-8. معیار تعیین موج سرمای بحرانی.. 42

  3-9. معیار تعیین روز اوج سرمای بحرانی.. 42

  3-10. مراحل آزمون فرضیه نخست تحقیق.. 43

  3-10-1. تهیه داده های ترازی.. 43

  3-10-2. تبدیل داده های فشرده به متن.. 43

  3-9-3. تعیین محدوده طراحی الگوهای همدید. 43

  3-10-4. تبدیل داده های رقومی به نقشه. 44

  3-10-5. ترسیم نقشه های ارتفاعی.. 45

  3-10-6. تعیین بیرونی ترین پربند بسته برای هر سرما 46

  3-10-7. تعیین پربند پشتیبان پرارتفاع سیبری.. 47

  3-11. مراحل آزمون فرضیه دوم. 47

  3-11-1. رسم نقشه های بردار باد. 47

  3-11-2. رسم نقشه های خطوط جریان باد. 48

  3-11-3. رسم نقشه های دما 48

  3-11-4. کمی کردن نقشه های بردار باد. 48

  3-11-5. اسکریپت نویسی میانگین بردارهای باد. 48

  3-11-6. اسکریپت نویسی تعیین جهت و سمت غالب بردارهای باد 49

  3-11-7.  فراخوانی اسکریپت dat.gs به محیط  GrADS. 50

  3-11-8. کارتوگرافی و تکنیک رسم نقشه ها 52

   

  فصل چهارم: نتایج و بحث

   

   

   

   

   

  4-1. تحلیل آماری 47 موج سرماهای بحرانی  53

  4-1-1. سه ویژگی سرماهای بحرانی.. 55

  <دوام. 55

  <شدت... 56

  <گسترش مکانی.. 56

  4-1-2. نتایج آماری سرماهای بحرانی ایران مرکزی.. 57

  4-2. نتایج همدید سرماهای بحرانی ایران مرکزی.. 58

  4-2-1. نقش پرفشار سیبری در سرماهای بحرانی ایران مرکزی  58

  <تراز دریا 65

  <تراز 1000 ه.پ... 67

  <ترازهای 750 و 500 ه.پ... 69

  <تحلیل موقعیت پربند پشتیبان.. 73

  <تحلیل الگوهای  همدید- تراز 1000 ه.پ... 74

  <تحلیل الگوهای همدید- تراز 750 ه.پ... 75

  <تحلیل الگوهای همدید- تراز 500 ه.پ... 76

  4-2-2. نقش فرارفت های شرقی در سرماهای بحرانی ایران مرکزی  77

   

  <سمت باد، دما و خطوط جریان در ترازهای بالا. 77

  <تحلیل سرعت و سمت میانگین باد. 87

  <تحلیل الگوهای بردار باد در تراز 1000 ه.پ... 88

   

   

  فصل پنجم: جمع بندی

   

   

   

   

   

  5-1. آزمون فرض.... 90

  5-2. نتیجه گیری.. 91

  5-3. پیشنهادها 92

  5-4. تنگناهای تحقیق.. 92

  <سرچشمه ها 93

  <چکیده لاتین 

   

  منبع:

  امیدوار،کمال. 1386،  بررسی و تحلیل شرایط همدیدی و ترمودینامیکی رخداد بارش در منطقۀ شیرکوه یزد، پژوهش های جغرافیایی، 59: 81 - 98.

   احمدی، محمود، قویدل رحیمی، یوسف،1390؛ تحلیل و مدل سازی دماهای فرین پایین فراگیر منطقه شمال غرب ایران ، پژوهش های دانش زمین دانشگاه شهید بهشتی، 6: 77-92.

  آرنس، دونالد؛ 1391، هواشناسی نوین، محمدرضا بابایی، تهران، نشر آییژ.

  علیجانی، بهلول و براتی، غلامرضا. 1378؛ روابط سیستمی پرفشارهای مهاجر و یخبندان های بهاره ی ایران؛ تحقیقات جغرافیایی؛ 55 : 132-150.

  بلیغی، مهدی. 1375؛ ورود پرفشار سیبری به خراسان و تاثیر آن بر آب وهوا منطقه، رساله کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر بهلول علیجانی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت معلم.

  براتی، غلامرضا؛ موسوی، سید شفیع. 1384؛جابجای مکانی موج های زمستانی گرما در ایران؛مجله جغرافیا و توسعه، 5: 41-52.

  پرک، فاطمه. 1389؛ تحلیل سینوپتیک نقش دریای سرخ در تقویت و تأمین رطوبت سامانه های سودانی عبوری و تأثیر آن در ترسالی و خشکسالی های جنوب غرب کشور، کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر هوشنگ قایمی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه بهشتی.

  جوانمرد، سهیلا و همکاران. 1382؛  بررسی همبستگی تغییرات فشار قزاقستان-دریای عمان با نوسان های بارش ایران، تحقیقات جغرافیایی، 71: 134تا150.

  جعفرپور، ابراهیم. 1388؛ اقلیم شناسی، تهران، نشر دانشگاه تهران.

  چوخاچی زاده مقدم، محمدباقر. 1376؛ تحلیل سینوپتیکی اثر پرفشار سیبری بر دمای شمال شرق ایران، رساله دکتری، به راهنمایی دکتر بهلول علیجانی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران.

  حبیب، تقی زاده. 1366؛ بررسی سیل اخیر از نظر هواشناسی، رشد آموزش زمین شناسی، 6: 51-56.

  حلبیان، امیرحسین  و مهران شبانکار. 1389؛ تحلیل همدید ارتباط پرفشار جنب حاره در تراز 600 هکتوپاسکال با بارش روزانه در ایران، تحقیقات جغرافیایی، 94: 48-82.

  خلج، علی. 1381؛ تحلیلی بر تأثیر رشته کوه زاگرس روی سیستمهای سینوپتیکی موثر بر اقلیم ایران مرکزی، محمد خیراندیش، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، رشته جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی).

  ذوالفقاری، حسن، 1383؛ فرهنگ آب و هواشناسی، تهران، نشر یادوآره کتاب.

  ربانی، فاطمه. 1384؛ تحلیل نقش سامانه پرفشار سیبری بر روی یخبندانهای بهاره شمال خراسان، رساله کارشناسی ارشد، رساله کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر حسن لشکری، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی.

  زرین، آذر و عباس مفیدی. 1385؛ تحلیلی بر ماهیت و ساختار مراکز پرفشار و کم فشار، رشد آموزش زمین شناسی، شماره ۴۶ : 53-61.

  شعبانی، بهاره و همکاران. 1392؛ مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدلهای  سری، آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 5: 896-906.

  شبانکار، مهران؛ بررسی اثر پرفشار سیبری بر روی دما و بارش ایران، رساله دکتری، به راهنمایی دکتر محمدرضا کاویانی و ابوالفضل مسعودیان ، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه اصفهان.

  طالقانی، محمود. 1388؛ ژئومورفولوژی ایران، تهران، نشر قومس.

  علیجانی، بهلول. 1369؛ چگونگی تشکیل فرابار سیبری و اثر آن بر آب وهوا شرق ایران، تحقیقات جغرافیایی، 7: 251-241.

  علیجانی، بهلول و ماندانا امام هادی. 1383؛ توده های هوای موثر بر ایران در دوره سرد سال، تحقیقات جغرافیایی، 75: 35 -53.

  عزیزی، قاسم و حسن یوسفی. 1384؛ زمانیابی ورود پرفشار سیبری به سواحل جنوبی دریای خزر، مدرس علوم انسانی، 4: 193-211.

  علیجانی، بهلول. 1383؛ اقلیم شناسی سینوپتیک، تهران، نشرسمت.

  عساکره، حسن. 1388؛ الگوسازی ARIMA برای میانگین سالانه دمای شهر تبریز، تحقیقات جغرافیایی، 92: 3-24.

  عباسی، محبوبه. 1388؛ موقعیت یابی و تحلیل اقلیمی خشک ترین و مرطوب ترین ماه در غرب ایران، کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر غلامرضا براتی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی.                                                                                                                                          

  علیجانی، بهلول. 1390؛ تحلیل دماها و بارش های بحرانی روزانه در ایران، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20: 30-9.

  عساکره، حسین. 1390؛ مبانی اقلیم شناسی آماری، زنجان، نشر دانشگاه زنجان.

  علیجانی، بهلول. 1391؛ آب و هوای ایران، تهران، چاپ یازدهم، نشر دانشگاه پیام نور.

  فرجی، اسماعیل. 1386؛ هوا و اقلیم شناسی، تهران، نشر کارنو.

  فرج زاده، منوچهر. 1386؛ تکنیکهای اقلیم شناسی، تهران، نشر سمت.

  فلاح قالهری، غلام عباس. 1390؛ اصول و مبانی آب و هواشناسی، تهران، نشر پژوهشکده اقلیم شناسی.

  قویدل رحیمی، یوسف. 1389؛ نگاشت و تفسیر سینوپتیک اقلیم با استفاده از نرم افزار Grads، تهران، نشر سها دانش.

  قویدل، یوسف و جواد خوشحال دستجردی. 1389، جستاری پیرامون سختی آب وهوا زمستانی تبریز و ارتباط آن با نوسانات شمالگان، مدرس علوم انسانی، 1: 179-196.

    قوی دل رحیمی، یوسف1390؛ تعیین آستانه آماری و تحلیل سینوپتیک دماهای ابر سرد مراغه، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،22: 62-45.

  کاویانی، محمدرضا، مسعودیان،ابوالفضل، شبانکار،مهران. 1387؛ شناسایی رفتار زمانی-مکانی پرفشار سیبری در تراز دریا، تحقیقات جغرافیایی، 87: 27-48.

  کردمحله، ماندانا. 1388؛ تحلیل همدیدی- آماری موج سرمای زمستان 86 و تأثیر آن در افزایش مصرف سوخت در کشور، به راهنمایی حسن لشکری، کارشناسی ارشد، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی.

  کریمی، صادق و همکاران. 1391؛ تحلیل همدید امواج سرماهای فراگیر ایران-مورد سرمای دی و بهمن 1383 استان چهارمحال و بختیاری، جغرافیا و توسعه، 29: 55-76.

  لشکری،حسن. 1375؛ مطالعه پراکندگی جغرافیایی وقوع آنتی سیکلونها بر روی ایران، رشد جغرافیا، 41:  4-14.

  لشکری، حسن، 1382، مکانسیم تکوین، تقویت و توسعه مرکز کم فشار سودان و نقش آن بر بارش های جنوب و جنوب غرب ایران، پژوهش های جغرافیایی، 46: 2-18.

  لشکری، حسن. 1387؛ بررسی تحلیل سینوپتیکی موج سرمای فراگیر 1382 در ایران، پژوهش های جغرافیای طبیعی، 66: 18-1.

  لشکری، حسن. 1390؛ اصول و مبانی تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودارهای اقلیمی، تهران، نشر دانشگاه بهشتی.

   محمدی، حسین. 1384؛ مفاهیم و اصطلاحات آب و هواشناسی، نشر دانشگاه تهران.

  مسعودیان، ابوالفضل. 1386؛ آب و هوای ایران، اصفهان، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه اصفهان.

  مسعودیان،ابوالفضل، منتظری، مجید. 1389؛ شناسایی الگوهای فرارفت دمایی ایران در سال های سرد، پژوهش های جغرافیای طبیعی، 74: 79-94.

  مسعودیان، ابوالفضل، و محمد دارند.1390؛ تحلیل همدید سرماهای فرین ایران، جغرافیا و توسعه، 22: 185-165.

   

   

  Chengelan, B. 1984, Synoptic Meteorology In China. Beijing: China Press.

  Chan, J. C. L., and C.Y. Li, 2004. The East Asian Winter Monsoon. East Asia Monsoon, C.P. Chang Ed.. Vol., 54-106.

  Ding, Y., 1990. Build-up, Air Mass Transformation and Propagation of Siberian High and Its Relation to Cold Surge in East Asia. Meteoro. Atmos. Phys., 44: 281-292.

   Ding, Y. and T. N. Krishnamurti, 1987. Heat Budget of  The Siberian High And The Winter Monsoon. Mon. Wea. Rev., 115: 2428-2449.

   D. Y. Gong And C. H. Ho,2002. The Siberian High And    Climate Change Over Middle to High Latitude Asia. Appl. Climatol.72: 1-9.

   Deschenes, O., And E. Moretti, 2009. Extreme Weather Events, Migration .National Bureau of  Economic  Research., 91(4): 659–681.

   Guentchev, G.S., 2007. Changes in Atmospheric Circulation over Europe and Relationship to Temperature Extreme in Bulgari, A Dissertaion Submitted to Michigan State University for Degree of Philospohy Department of Geography.

   C. E. Hanson, J.P. Palutikof, M.T.J Livermore. L. Barring. M. Bindi. J. Corte Real. R. Duaro. C. Giannkopoulos. P. Good. T. Holt. Z. Kundzewicz. G. Leckebusch. M. Moriondo. M. Radziejewski. J. Santos. P. Schlyter. M. Schwarb. I. Stjernquist. U. Ulbrich.,  2007. Modelling ،The Impact of Climate Extremes: An Overview of  The MICE Project, Climatic Change, 81:163-177.

  Ha, J; J, Yoon; H, Kim, 2009. Relationship Between Winter Temperature and Mortality in Seoul, South Korea, from ١٩٩٤ to٢٠٠٦, Science of the Total Environment, 407:2158-2164.

   H. M. Hasanean. M. Almazroui. P. D. Jones. A. A. Alamoudi. 2012.  Siberian High Variability and Its Teleconnections With Tropical Circulations And Surface Air Temperature Over Saudi Arabia. Springer., 1-16.

   J. T. Houghton, Y. Ding, D. J.Griggs, M. Noguer. P.J. van der Linden., X. Dai. K. Maskell. C.A. Johnson. 2001. The Scientific Basis Tribution of  Working Group I to The Third Assessment Report of The Intergovernmental Panel on Climate Change. IPPC.,  Cambridge University Press.

   Karl T.R., And Coauthors. 1993. Asymmetric Trends of  Daily Maximum and Minimum Temperature. Bull. Amer. Meteor.74: 1007 – 1023.

   Kunkel, K. E., R. A. Pielke, And S. A. Changnon. 1999, Temporal Fluctuations in Weather and Climate Extremes That Cause Economic and Human Health Impacts: A review, Bull. Am. Meteorol. Soc., 80: 1077–1098.

   Lydolph, Paul., 1977.  World Survey of Climatology, Department of Geography University of Wisconsin Milwaukee, Climates of The Soviet Union .Volume, 7.

   Lingis, P. R. Thompson, C. 2005. The Siberian High :its Relation with Northern Hemisphere Temperature Anomalies and The Arctic Oscillantion, Geophysical Research Abstract, Vol.9:04992.

   Rosenwaike, I., 1966: Seasonal Variation of Deaths in The United States, 1951–1960. J. Am. Stat. Assoc., 61:706–719.

  Sahsamanoglou, H. S. Markrogiannis, T.J. and Kallimopoulo. P.P.(1991),Some Aspect of the Basic Characteristies of The Siberian Anticyclone. Int. J.Climatol,11: Pp.827-839.

   Sakamoto-Momiyama, M., 1977.  Seasonality in Human Mortality: A Medico-Geographical Study. University of Tokyo press, Tokyo.

   Takahashi, H. 1990. Migration of The Cold air Mass Related to Rain Belt Formation of the Chienese Continent and Atmospheric Systems during The Baiu Season (In Japanese). Geographical Review of japan; Series A, 64:10-24.

   Takaya, K., and Nakamura, H., 2005: Mechanisms of Intraseasonal Amplification of  The Cold Siberian High. Journal of the Atmospheric Sciences. 4424., Pp. 1-52.

   W.A. Gough. Benita Y. Tam. Tanzina Mohsin. Shannon M.J. Allen., 2014.  Extreme cold weather alerts in Toronto, Ontario, Canada and The Impact of A Changing Climate. Journal of The Elsever. Pp. 1-9.

   

  سایت خبرگذاری تابناک                                                               http://www.tabnak.ir                                               

  سایت خبرگذاری فارس  http://www.farsn.com                                                                                

  سایت سازمان مدیریت بحران کشور                                                         http://www.ndmo.org      

   


موضوع پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , نمونه پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , جستجوی پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , فایل Word پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , دانلود پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , فایل PDF پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , مقاله در مورد پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , پروژه در مورد پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , پروژه درباره پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی , رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دما های بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: اقلیم شناسی چکیده: کشور ایران از لحاظ جغرافیایی به دلیل همجواری با مرکز پر فشار جنب حاره ای STHP وشرایط آب و هوایی حاکم بر این سیستم ، از بارش کمی برخوردار است. در مناطق جنوبی کشور ، در نتیجه حاکمیت طولانی تر این سیستم ، پدیده خشکی حادتر می شود. تغییرات میزان بارش تأثیر به سزایی بر کشاورزی ، اقتصاد و به طور کلی سایر مسائل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده کثرت ارتفاعات و تغییرات شدید ارتفاعی و بالطبع نوسانات وسیع حرارت، رطوبت، بارش سالانه و ... موجب شده تا استان کهگیلویه و بویراحمد واقع در نیمه جنوب غربی کشور، به منزله پلی در چهار راه بین رویشگاههای چهار منطقه رویشی جهان (ایران و توران، صحرا و عربی، سند و سودان و مدیترانه ای) قرار بگیرد. منطقه ...

چکیده شکل گیری سکونتگاههای آموزشی و فرهنگی از لحاظ شکل به چگونگی استقرار و نوع مصالح و بسیاری از پارامترهای دیگر در ارتباط با عناصر اقلیمی است. معماری همساز با شرایط اقلیمی علاوه بر اینکه فضای مطلوب آسایش را فراهم می کند از پرت انرژی جلوگیری نموده و اثرات مطلوب اقتصادی در مقیاس خرد و کلان به همراه خواهد داشت. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شهر لنگرود درشهرستان لنگرود از استان ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده باران های بیش از 100 میلی متر در یک روز یکی از عوامل بروز سیل و مخاطرات طبیعی اند که آگاهی از چگونگی وقوع و میزان اثرات آن کمک بسزایی در کاهش آسیب های احتمالی محیطی می نماید. پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسی الگوهای بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز صورت گرفته است. محدوده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته MBA گرایش عمومی چکیده : سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته­ی آب و هوا شناسی گرایش شهری چکیده: پژوهش­های انجام شده در جهان به­­طور عمده نشانگر افزایش تدریجی میانگین دما است. امروزه روند دماهای فرین از مهم­ترین پارامترهای ا­قلیمی است که برای اثبات تغییر اقلیم در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. تحلیل روند سری­های زمانی شاخص­های حدی دما سبب شناخت بهترمان در خصوص رفتار گذشته و حال تغییرات ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده به منظور شناسایی الگوهای سینوپتیکی منجر به بارش­ رگباری، در ابتدا بارش­های روزانه برابر با 20 میلی­متر و بیش از آن در طی دوره آماری1991 تا 2010 به عنوان مبنای بررسی رگبارش برای ایستگاه­های سینوپتیک آستارا، انزلی، رشت و رامسر با شرط همزمانی و فراگیری بارش تعیین و سپس اقدام به شناسایی الگوی منجر به ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی چکیده از ابتدای تاریخ، خشکسالی بخشی از تغییرات آب و هوایی محیط ما بوده است. کمبود آب از یک طرف و استفاده بی رویه و غلط از منابع آب از طرف دیگر، تهدیدی جدی برای محیط زیست و منابع آب در کشوری مثل ایران که از جمله مناطق خشک و نیمه خشک جهان است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با توجه به اینکه در حال ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدگروه جغرافیا «M.A.» رشته جغرافایی طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده سیل جریان آبی است که از ظرفیت مجرای رود تجاوز کرده وسپس به جلگه سیلابی مجاورسرازیر می شود .با اینکه بسیاری از عوامل هیدرولوژیکی محلی وابسته به حوضه آبریز ممکن است برسیلاب تأثیر بگذارند،تمام مکانیسم های عمده پدید آورنده سیلاب ها دارای منشاءهیدرواقلیمی می ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم ­شناسی در برنامه­ ریزی محیطی چکیده امروزه با توجه به این که دفن زباله بدون رعایت مسائل زیست محیطی تهدیدات زیادی را به محیط زیست و اقلیم وارد می کند، انتخاب مکان مناسب و دفن بهداشتی زباله ضروری است. در این پژوهش سعی بر آن بوده که نقش آلودگی زباله­های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه ...

ثبت سفارش