پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران

word 2 MB 30544 118
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۳۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(M.A.)

  گرایش: مدیریت ورزشی

  چکیده

  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد.

  جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی 93-92 تشکیل داد.

  در پژوهش حاضر از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ[1] و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت- فرم کوتاه  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق پرداخته شد، سپس در سطح استنباطی برای پیدا کردن رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ضریب رگرسیون استفاده شده است.

  در این تحقیق با توجه به فرضیه­ها و اهداف تعیین شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون داده­ها مورد     تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد

  ابعاد سلامت جسمانی(فیزیکی)، روان شناختی، بعد روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت زندگی  با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (r=0.758 ، 001/0p=) رابطه معنی داری وجود دارد.

   

  [1] Intelligence Shrink Emotional Questionnaire

  مقدمه

  دیدگاه افراد به زندگی تغییرات زیادی پیدا کرده است و برای ارتقای جنبه­های مختلف کیفیت زندگی[1] تلاش فراوانی می­کنند (نائینیان و همکاران، 1384). باتوجه به متنوع و متغیر بودن مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه فرد و گروه­های مختلف اجتماعی، در مورد تعریف و الگوی آن توافق کلی وجود ندارد. برای مثال براساس تعریف گروه کیفیت زندگی سازمانی بهداشت جهانی[2]، کیفیت زندگی ابعاد سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی، و حتی ارتباط با محیط زیست را دربرمی­گیرد (نیوا و تیلور[3]، 1999). کیفیت زندگی، رابطه نزدیک و تنگاتنگی با مفهوم زندگی خوب دارد چون برخی از نشانگرهای اصلی زندگی خوب نیز (تندرستی و بهداشت روانی) مشابه کیفیت زندگی است و زندگی خوب بدون سلامت جسمانی و روانی معنایی ندارد (رمضانی نژاد، 1386). به همین دلیل چندین نشانگر کیفیت زندگی به ویژگی های شغلی، روابط شغلی، رضایت شغلی و رفتار تفریحی و گذران اوقات فراغت اختصاص یافته است (سازمان جهانی بهداشت، 1995). امروزه کیفیت زندگی مورد توجه سازمآن های رفاهی و اجتماعی، محققان علوم اجتماعی، بهداشت، روان شناسی، پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته است (نیوا و تیلور، 1999).

   به اعتقاد بار-آن هوش هیجانی مجموعه‌ای از توانایی ها و قابلیت ها و مهارت‌هایی است که فرد را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می‌کند و صفت هیجانی دراین نوع هوش رکن اساسی ­است که آن را از هوش شناختی متمایز می‌کند (ترابی،1382). بنابراین هوش هیجانی فاکتوری مهم است که مربیان و ورزشکاران باید همزمان با کسب مهارت‌ها و توانایی های لازم برای موفقیت در زمینه ورزشی مورد نظر، این مهارت را نیز آموزش و پرورش دهند.

   امروزه با توجه به افزایش شاخص طول عمر و امید به زندگی، مسئله مهم­تری با عنوان چگونگی گذراندن عمر و به عبارتی کیفیت زندگی[4] مطرح شده، که پرداختن به این موضوع ذهن صاحب نظران و محققان در امور ورزش و تربیت بدنی را به خود جلب کرده است (احمدی و همکاران، 1383). کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روانشناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می­گیرد و بر ادراک فرد از این ابعاد نیز مبتنی است. در واقع، کیفیت زندگی در برگیرنده ابعاد عینی و ذهنی است که در تعامل با یکدیگر قرار دارند (عیدی، 1386). 

   

  بیان مسئله

  توانمندی ها و شایستگی های اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر کیفیت روابط اجتماعی و موفقیت در حوزه های گوناگون زندگی و حرفه ای به شمار می روند (می یر و کاراسو، 2001).  کنترل هیجانات در افراد علی الخصوص ورزشکاران و مربیان ورزشی بسیار مهم است و در این بین در میادین ورزشی هوش هیجانی کمک بسیاری به موفقیت مربیان و ورزشکاران در میادین ورزشی می کند. شناخت هوش هیجانی به مربیان ورزش در انتخاب بازیکنان و واگذاری مسئولیت های مختلف و درک رفتار و چگونگی برخورد با آن ها کمک می کند (داگلاس، ویگاند، 2007).

  کیفیت زندگی، رابطه نزدیک و تنگاتنگی با مفهوم زندگی خوب دارد چون برخی از نشانگرهای اصلی زندگی خوب نیز (تندرستی و بهداشت روانی) مشابه کیفیت زندگی است و زندگی خوب بدون سلامت جسمانی و روانی معنایی ندارد (رمضانی نژاد، 1386). به همین دلیل چندین نشانگر کیفیت زندگی به ویژگی های شغلی، روابط شغلی، رضایت شغلی و رفتار تفریحی و گذران اوقات فراغت اختصاص یافته است (سازمان جهانی بهداشت، 1995). امروزه کیفیت زندگی مورد توجه سازمان­های رفاهی و اجتماعی، محققان علوم اجتماعی، بهداشت، روان شناسی، پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته است (نیوا و تیلور، 1999).

   پژوهش های صورت گرفته در زمینه مقایسه هوش هیجانی با بهره هوشی، توانائی های هوش هیجانی را که شامل ادراک هیجانی، تنظیم هیجانی، شناخت هیجانی و آسان سازی (تسهیل) هیجانی هستند را پیش بینی کننده بهتری برای موفقیت و سازگاری معرفی کرده اند (بشارت، 1348). هوش هیجانی شامل توانایی ما در ایجاد مهارت های کافی در بوجود آوردن روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف می باشد (گلمن، 1998). با بهبود این مهارت تسلط فرد بر امور بیشتر می شود، احساس تسلط بر اوضاع این باور را در ورزشکار بوجود می آورد که تلاش های وی بر موفقیت تاثیر خواهد گذاشت و وی می تواند مسیر رویدادها را تغییر دهد و نتیجه مسابقه را تعیین کند (کج باف نژاد، 1390). بنابراین درک هیجانات برای دست یافتن به اهداف موفقیت آمیز (برادبری و همکاران، به نقل از گنج،1384) و روح تیمی و محیط ورزشی پربازده بسیار مهم است (لین و همکاران، 2009،). یکی از موضوعات مهم روان‌شناسی که در سالهای اخیر مورد بحث جدی قرار‌گرفته، هوش هیجانی[5] است. هوش هیجانی شامل توانایی‌هایی مانند حفظ انگیزش شخص و استقامت در مقابل مشکلات، حفظ خونسردی و کنترل تکانش‌های خود در شرایط بحرانی بوده، کامیابی را به تاخیر انداخته و با دیگران همدلی نموده و امیدوار باشد (ساسانی 1390). هوش هیجانی به تنهایی بزرگترین عامل برای پیش‌بینی عملکرد فرد و مؤثرترین محرک برای رهبری و موفقیت معرفی شده است. اعتماد به نفس[6]، آرمیدگی[7]، نیروبخشی[8]و تمرکز[9]که از مؤلفه‌های هوش هیجانی هستند ارتباط معنا داری یا سبک‌های رهبری و شخصیت یک رهبر در هدایت و کنترل تیم و کارکنان خود دارد که این ارتباط می‌تواند دارای همبستگی مثبت و بالایی باشد.

  عبدلی(1384) می‌گوید فرد بلافاصله بعد از مشاهده نتیجه عملکرد خود یک یا چند پاسخ هیجانی[10]خودکار را تجربه می‌کند. به طوری که نتیجه تحلیل شناختی از عملکرد و واکنش‌های عاطفی نسبت به آن، رفتار آینده وی را تعیین می‌کند . بارلینگ[11]و همکاران(2000)، در پژوهشی دریافتند که هوش هیجانی با رهبری تحول ‌آفرین مربیان رابطه دارد . گاردنر[12] و استوک[13]  با آزمایش ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری در 110 نفر از مربیان رده بالا، نشان دادند که بین تمامی مولفه‌های هوش هیجانی و سبک رهبری رابطه‌ی منفی وجود ندارد. لینی و همکاران(2010) به اهمیت هوش هیجانی برای موفقیت در ورزش اشاره کرده است و در تحقیق به بررسی ارتباط هوش هیجانی و شرایط و موقعیت هیجانی گوناگون با احساسات و عملکرد مطلوب و نامطلوب پرداختند.

   و یا در تعریف دیگری هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است که مشتمل برشناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی ، توانایی اداره مطلوب خلق وخو و وضع روانی و کنترل تکانش ها و فرسودگی است (گلمن، 1995). درسال 1990 پیترسالوی و مایر[14] کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی تمایز قائل شدن بین آنها و استفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمایی برای فکر و عمل فرد به کار بردند (چرنیس، 2000). این محققان اشاره داشتند که هوش هیجانی این امکان را برای افراد فراهم می کند که به طور خلاقانه، بیندیشیندم و از عواطف و احساسات خود در حل مسائل و مشکلات استفاده کنند. و چهار ویژگی تشخیص عواطف، استفاده موثر از عواطف، فهم و درک عواطف و تنظیم و کنترل عواطف را برای آن در نظر گرفتند (یراستد، 1999؛ چرنیس، 2000؛ پونگ تنگ فات، 2002). در الگوی مورد نظر بارون[15](2000)، هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از مهارت ها، صلاحیت ها و توانایی های غیر شناختی در نظر گرفته می شود. الگوی وی شامل پنج گروه از توانایی ها است که شامل توانایی درون فردی، توانایی بین فردی، مدیریت استرس، سازش یافتگی، خلق عمومی است. دانیل گلمن[16] در سال 1998 در کتاب خود تحت عنوان کارکرد هوش هیجانی آن را اینگونه تعریف می کند: هوش هیجانی توانایی درک و فهم هیجان ها و عواطف است به منظور تعمیم آن به عنوان حامی اندیشه، شناخت هیجان ها و دانش هیجانی تا بتوانیم آنها را نظم داده تا موجبات رشد عقلی،  عاطفی و هیجانی فراهم گردد. اولین نظریه، آن را نوعی توانایی ذهنی مثل بهره هوشی معرفی نمود(جان کی شی،2007). دیدگاه دوم هوش هیجانی را مجموعه ای از قابلیت ها و مهارت های متشکل از حالات رفتاری و ادراکات فردی مرتبط با توانایی فرد برای شناخت، پردازش و به کارگیری اطلاعات هیجانی دانست که وابسته به قلمرو شخصیت هستند (پتریدسا، 2004 ). اما مسئله مهم تری با عنوان چگونه گذراندن عمر و به عبارتی کیفیت زندگی مطرح شده، که پرداختن به این موضوع ذهن صاحب نظران و محققان در امور ورزش و تربیت بدنی را به خود جلب کرده است (احمدی و همکاران، 1383). بازخوانی مفاهیم متعدد کیفیت زندگی به ارائه تعریفی از سوی گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت منجر شده است. این تعریف برای درک فرد از موقعیت خود در بافتی از نظام های فرهنگی و ارزشی و در زمینه هدف ها، انتظارات و استانداردها و علاقه مندی آن­ها ارائه شده است. در این نگاه کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روانشناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می گیرد و بر ادراک فرد از این ابعاد نیز مبتنی است. در واقع، کیفیت زندگی دربرگیرنده ابعاد عینی و ذهنی است که در تعامل با یکدیگر قرار دارند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که کیفیت زندگی مفهومی پویاست، چون ممکن است ارزش ها، نیازها و نگرش­های فردی و اجتماعی طی زمان در واکنش به رویدادها و تجارب زندگی دگرگون شوند. همچنین هر بعد از کیفیت زندگی می تواند آثار چشمگیری بر دیگر ابعاد زندگی بگذارد (نیوا، 1992). به بیانی دیگر، کیفیت زندگی بیانگر تاثیرات عملکردی عدم سلامتی و برایندهای آن بر درک فرد از جنبه های جسمانی، روانشناختی و اجتماعی زندگی فردی است (عیدی، 1386). پژوهش های اندکی در زمینه رابطۀ هوش هیجانی و کیفیت زندگی در ایران انجام گرفته (حسنیان، 1390؛ رجبی، 1390؛ احمد نژاد، 1391؛ نریمانی، 1390؛ 2008) که در اکثر این تحقیقات رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی وجود دارد، بنابراین باتوجه به اینکه تمام پژوهش های انجام گرفته بر روی جامعه آماری غیرورزشی محدود شده و نشان می دهند که هوش هیجانی با کیفیت زندگی رابطۀ معنادار دارند بنابراین این پژوهش نیز درصدد یافت پاسخ به این پرسش می باشد که آیا بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رابطۀ معنادار وجود دارد؟

   

  [1] Quality of life

  [2] World Health Organization Quality of Life

  [3] Newa C, and Taylor

  [4]Quality of life

  [5] Emotional Intelligence

  [6] Confidence

  [7] Relaxation

  [8] Refreshment

  [9] Centralization

  [10] Emotional response

  [11] Barling

  [12] Gardner

  [13] Staugh

   

   

  [14] Salovey & Mayer

  [15] Bar- On

  [16] Daniel Goleman

  Absract

  The overall goal of this study is to investigate the relationship between emotional intelligence quality of life   Students Islamic Azad University, North Tehran. To this end The sample consisted of 192 students, according to Morgan was chosen randomly.  Community   Statistical This study included all students who were studying in Islamic Azad University, North Tehran Branch was formed in the 93-92 school year.

    In this study of emotional intelligence questionnaire [1] and the World Health Organization Quality of Life Questionnaire - Short Form was used. used to analyze the collected data using statistical indicators described in the description and summary of the features sample subjects Cognitive- were used, The inferential statistics to find the relationship between the variables r Pearson regression coefficient test was used.

    In this study, according to the hypothesis  And goals set by using the correlation and regression ­ Data were analyzed and the results showed

    Between( Physical dimensions of physical, psychological, social relations dimension, the environment and living conditions and quality of life in Islamic Azad University, North Tehran Branch ( r=0.758 r = 0.758 ، , 001 001 /0 / 0 p= p = )  ) There is a significant relationship.          Terms ­    Emotional intelligence, quality of life, Islamic Azad University, North Tehran Branch, athletic

   

   

   

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  چکیده 10

  مقدمه 12

  بیان مسئله 13

  اهمیت و ضرورت.. 17

  اهداف تحقیق: 18

  فرضیه های تحقیق: 19

  محدودیت های تحقیق. 20

  تعریف مفهومی متغیرها: 21

  مقدمه 23

  کیفیت زندگی. 23

  تعاریف کیفیت زندگی. 23

  کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. 27

  هویت و کیفیت زندگی. 28

  کیفیت زندگی کاری. 28

  تاریخچه کیفیت زندگی کاری. 28

  تعاریف کیفیت زندگی. 31

  فضای مفهومی کیفیت زندگی. 34

  ماهیت هوش.. 38

  انواع هوش.. 39

  هیجان و اجزاء آن. 40

  مدل های هوش هیجانی. 42

  مدل های هوش هیجانی. 46

  مدل بار-آن. 49

  مدل دانیل گلمن. 50

  هوش هیجانی. 51

  درآمدی بر هوش هیجانی. 51

  تاریخچه کیفیت زندگی. 54

  عوامل موثر بر کیفیت زندگی. 56

  ویژگی های کیفیت زندگی. 57

  کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. 59

  تحقیقات داخلی. 60

  تحقیقات خارجی. 78

  خلاصه نتایج تحقیقات.. 85

  فصل سوم 86

  روش شناسی. 86

  مقدمه 87

  روش و طرح کلی تحقیق: 87

  جامعه آماری و روش نمونه گیری. 87

  تعاریف عملیاتی متغیرها 88

  ابزارهای اندازه گیری: 88

  روش تجزیه و تحلیل. 91

  فصل چهارم 92

  یافته های تحقیق. 92

  توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها 93

  - تحلیل استنباطی داده ها 98

  فصل پنجم. 103

  بحث و نتیجه گیری. 103

  مقدمه 104

  خلاصه تحقیق. 104

  یافته های توصیفی. 104

  یافته های استنباطی داده ها 105

  بحث و نتیجه گیری. 105

  پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 108

  پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 109

  منابع و ماخذ. 110

   

  منبع:

  منابع و ماخذ

   

  ابراهیمی ر.1381.بررسی رابطه عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم ونحقیقات تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

  آقایی؛ اصغر، نوری؛ ابوالقاسم و شریفی؛ غلامرضا، (1386)، رابطه هوش هیجانی با موفقیت ورزشی در ورزشکاران حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای، اولین همایش بین‌المللی علمی- ورزشی دانشگاه‌های جهان اسلام.

  اکبرزاده، نسرین.(1383) هوش هیجانی (دیدگاه سالوی و دیگران)،چاپ اول،انتشارات فارابی،ص 16.

  پارسا، نسرین.(1382) هوش هیجانی ،تهران انتشارات رشد.ص 23.

  اصلانخانی، محمدعلی و همکاران.(1387) رابطه هوش هیجانی وعوامل شخصیتی در ورزشکاران بزرگسال نخبه و غیر نخبه،مجله علوم حرکت انسان ،ص 11-3.

  افخمی، اسماعیل.(1386) رابطه بین اثر بخشی مربیگری و هوش هیجانی مربیان ورزش دانشگاههای شهرتبریز،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی،ص1.

  آقایار. شریفی­درآمدی، پرویز،سیروس،( 1389) هوش هیجانی و ورزش،انتشارات طراحان ایماژ تهران،ص 67 .

  اسمعیلی، معصومه و همکاران.(1386). تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر سلامت روان،مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران،سال 13،شماره 2،ص 158-165.

  بشارت، محمدعلی. ( 1384 ). بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماع . ی مطالعات روانشناختی،2، 25-38.

  بیک­پور، ام­البنین و حسینی، مژگان (1385). "بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با دلبستگی شغلی و میل ماندن در شغل". پایان­نامه کارشناسی، اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی روانشناسی.

  پرداختچی م.(1386).بررسی کیفیت زندگی کاری در شرت فولاد مبارکه اصفهان در سال86.دانشگاه شهیدبهشتی.تهران.

  تابش، سعید. (1385). مقایسه هوش هیجانی در بین زنان ورزشکار با مهارت باز و بسته وغیرورزشکار،تهران پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه مازندران.

  تعالی ح(1374).بررسی اثرات عوامل کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان بانک های کشور.پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت.دانشگاه علامه

  ترابی، منوچهر. (1382). بررسی رابطه بین هوش هیجانی وعملکرد مدیران میان گروههای هما،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ص 7 .

   ثمری، علی­اکبر،طهماسبی، فهیمه. (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان،فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره 36و35،ص 128-121.

  ثنایی، محمد ؛ زردشتیان، شیرین ؛ نوروزی سید حسینی، رسول (1392). اثر فعالیت های بدنی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در سالمندان استان مازندران، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 17 ، ص 158-137.

  جزنی، نسرین(1376). "مدیریت خلاق در عصر تحولات شتابان"، ماه­نامه علمی­آموزشی تدبیر، شماره 4، حاج زمانی م.بررسی کیفیت زندگی کاری بر بهره وری.سازمان مدیریت و برنامه ریزی.تهران.

  حسامی، محمد (1391). رابطه بین هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه.

  حسین علیان، محسن. (1383). مقایسه هوش هیجانی قهرمانان و ورزشکاران رشته­های گروهی وانفرادی با افراد غیر ورزشکار،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی،ص 31.

   حسن‌زاده؛ کیومرث، (1381)، بنیاد و ماهیت هوش آدمی، انتشارات جمال، تهران.

  حسینی فرجام ا.1382.بررسی و مقایسه کیفیت زندگی کاری معلمان شهرهمدان.پایان نامه کارشناسی ارشد. مرکز مدیریت آموزش و پرورش استان همدان.

  حسینی، محمد سلطان و نادریان، مسعود و همایی، رضا و موسوی، زهره(1388). "بررسی رابطه  بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت­بدنی استان اصفهان"، نشریه ی مدیریت ورزشی، شماره ی دو، صص 181-167. 

  خسروجردی، راضیه.(1386) بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی دردانشجویان دانشگاه سبزوار،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه تهران،ص 14.

  خاقانی­زاده، مرتضی و عبادی، عباس و سیرتی، مسعود و رحمانی، منظر(1378). "بررسی رابطه  استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در در بیمارستان­های منتخب نیروهای مسلح"، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، مجله طب نظامی، صص 184-175.

  ربانی، علی؛ کیانپور، مسعود (1385). درآمدی بر رویکردهای نظری و تعاریف عملی مفهوم کیفیت زندگی، فصلنامه مددکاری اجتماعی، سال پنجم، شماره 4.

  رضوانی، محمدرضا؛ منصوریان، حسین (1387). بررسی مفاهیم، شاخص ها، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، سال یازدهم، شماره 13.

  رمضانی نژاد، رحیم؛ واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم؛ مختاری، رباب (1389). مقایسه کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش همگانی، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره هفتم.

  رمضانی ط.1380.بررسی کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر همدان.پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

  زهراکار، کیانوش. (1386) بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان،روانشناسی کاربردی،دوره دوم،شماره 5،ص 98-89 .

  ساسانی مقدم، شیوا. بحرالعلوم‌ حسن. (بهار و تابستان 1390)، ارتباط بین هوش‌هیجانی و مهارت‌های روانی دانشجویان دختر ‌ورزشکار دانشگاه صنعتی شاهرود، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ( علوم حرکتی و ورزشی)، 1390؛1،(پیاپی 17)، صص. 39-27

  سپهریان، فیروزه.(1390) هوش هیجانی (ازIQتا EQوSQ)نتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، ص 67 .

  سلام زاده، یاشار و منصوری، حسین و فرید، داریوش(1387). "بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره­وری انسانی مراکز خدمات درمانی(مطالعه موردی پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد)"، فصل­نامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره 6، شماره دوم، صص 70-60.

  سلام زاده، یاشار و منصوری، حسین و فرید، داریوش(1387). "بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره­وری انسانی مراکز خدمات درمانی(مطالعه موردی پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد)"، فصل­نامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره 6، شماره دوم، صص 70-60.

  سیدکلان، میرمحمد. (1387). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و اثر بخشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

  شبان لاله،معصومه.(1387) بررسی رابطه هوش هیجانی وسبک رهیری مدیران با تعهد سازمانی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس دخترانه شهر تبریز ،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تبریز .

  شعبانی بهار، غلامرضا، محمد زمان کونانی (1391): رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان، پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم – شماره 3 – تابستان 1391.

  شعبانی بهار غلامرضا ، نصراله عرفانی، علی پارساجو بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مربیان تیم های ورزشی گروهی شرکت کننده در نهمین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های سراسر کشور"، ، ، مدیریت ورزشی _ بهار 1390 ،  شماره 8 -  ص : 105- 93

  صیادی­تورانلو، حسین، و جمالی،رضا و منصوری، حسین(1388). "بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی : مطالعه موردی : کارکنان آموزش و پرورش یزد"، مجله علوم تربیتی(علوم تربیتی و روانشناسی)، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهار1388، دوره پنجم، سال شانزدهم، شماره 1، صص 136-113.

  عبدی، نجمه، (1388). بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات تلفن ثابت، نشریه خبری شرکت مخابرات خراسان رضوی، شماره 153.

  عبدلی، بهروز.(1384)، مبانی روانی-اجتماعی تربیت‌بدنی. نشر: بامدادکتاب .

  غفاری، غلامرضا و اونق، نازمحمد (1385). سرمایه اجتماعی و کفیفیت زندگی، مطالعه موردی شهر گنبد کاووس. مطالعات اجتماعی ایران، شماره 1، شیراز.

  کریمی؛ یوسف، جمهری؛ فرهاد، (1382)، تفاوتهای فردی، رشد، تهران ، چاپ سوم.

  کجباف نژاد، هادی و همکاران. (1389) ارتباط بین مهارتهای روانی،هوش هیجانی و مولفه های آن با انگیزه موفقیت ورزشی در ورزشکاران مرد شهرستان شیراز،برگرفته از رساله دوره دکتری تخصصی واحد علوم وتحقیقات خوزستان،ص 125-108.

   کیوانلو، فهیمه­ و همکاران. (1389). رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری،مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سبزوار،دوره 18،شماره 1/54-47،ص 47 .

  مقدمی، مجید.(1386) بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک رهبری تحول آفرین ،پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه سیستان و بلوچستان .

  ملکی آوارسین. صادق و سید کلان، میر محمد، تابستان 1387)، بررسی رابطه بین هوش‌هیجانی و اثربخشی اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره2، صص132-115.29

  مرادی­زاده، مهدی(1388). "بررسی رابطه دلبستگی شغلی و جو سازمانی دبیران متوسطه تربیت­بدنی نواحی چهارگانه شهر اهواز". پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی.

  نائینیان ، محمدرضا ؛ شعیری، محمدرضا؛ روشن، رسول؛ صیدمحمدی،کبری؛ خلمی،زهره (1384). مطالعه برخی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)، دانشور رفتار ، ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال دوازدهم-دوره جدید شماره 13.

  واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم. ( 1379 ). "مقایسه کیفیت زندگی ورزشکاران شرکت کننده در ورزش های انفرادی و دسته جمعی". پژوهش در علوم ورزشی، شماره سوم، صص 83 – 93 .

   یارمحمدی­منفرد، سعید و همکاران. (1389). رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی،مدیریت ورزشی،شماره 6 ، صص65-47 .

   یوسفی، فریده. (1385). رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان،فصلنامه روانشناسی ایرانی،سال سوم ، شماره 9،ص 13-5 .

  یاوری، یوسف و امیرتاش، علی­محمد و تندنویس، فریدون(1387). "مقایسه کیفیت زندگی کاری و خرده مقیاس­های آن در بین اعضای هیأت علمی دانشکده­ها و گروه­های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه­های دولتی"، نشریه علوم حرکتی و ورزشی، سال هفتم، جلد اول، شماره 12، صص:21-13.

  یعقوبی، حمید، برادران، مجید (1390): همبسته های سلامت روانی: شادکامی، ورزش و هوش هیجانی. فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال ششم، شماره 23، پاییز 1390.

  یاوری، یوسف و امیرتاش، علی­محمد و تندنویس، فریدون(1387). "مقایسه کیفیت زندگی کاری و خرده مقیاس­های آن در بین اعضای هیأت علمی دانشکده­ها و گروه­های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه­های دولتی"، نشریه علوم حرکتی و ورزشی، سال هفتم، جلد اول، شماره 12

  Emblen, J.D. (1992). Religion and spirituality defined according to current use in nursing literature. Journal of Professional Nursing, 8(1), 41-47.

  Fehring, R. Brennan, P. & Keller, M. (1987). Psychological and spiritual well-being in college students. Research in Nursing and Health, 10, 391-398.

  Hammermeister, J., Anderson, S. L., & Ridnour, H. M. (2003). Spiritual well-being and its' relationship with wellness and athletic performance. Paper presented at the Alliance for the Advancement of Applied Sport Psychology Annual Conference, Philadelphia, PA, October, 2003.

  Hawks, S. R., Hull, M., Thalman, R. L., & Richins, P. M. (1995). Review of spiritual health: Definition, role, and intervention strategies in health promotion, American Journal of Health Promotion, 9, 371-378.

  Hodges, M. (1988). Relationship of spiritual well-being in bereaved be·reaved
  adj.
  Suffering the loss of a loved one: the bereaved family.

  n.
  One or those bereaved: The bereaved has entered the church. parents. Unpublished master's thesis, Mississippi University for Women • • [ , Columbus.
  Jane, W,Jennie, N. (2000).Health Promotion Foundation for Practice.second Edition, Harcourt Published. 

   

   

   

   

   

  Kelly, E. W. (1995). Religion and spirituality in counseling and psychotherapy. Alexandria, VA: American Counseling Association.
  Landis, B. J. (1996). Uncertainty, spiritual well-being, and psychosocial adjustment of chronic illness. Issues in Mental Health Nursing, 17(3), 217-231.

  Moberg, D. O. & Brusek, P. M. (1978). Spiritual well-being: A neglected subject in quality of life research. Social Indicators Research, 5, 303-323.
  Morgan, W. P. (1979). Prediction of performance in athletics. In P. Klavora & J. V. Daniel (Eds.), Coach, athlete, and the sport psychologist (pp. 173-186). Champaign, IL: Human Kineticskinetics: see dynamics.

   

  Kinetics (classical mechanics)

  That part of classical mechanics which deals with the relation between the motions of material bodies and the forces acting upon them.
  ..... Click the link for more information..

  Morgan, W. P. (1979). Prediction of performance in athletics. In P. Klavora & J. V. Daniel (Eds.), Coach, athlete, and the sport psychologist (pp. 173-186). Champaign, IL: Human Kineticskinetics: see dynamics.

   

  Kinetics (classical mechanics)

  That part of classical mechanics which deals with the relation between the motions of material bodies and the forces acting upon them.
  ..... Click the link for more information..

  Paloutzian, R. & Ellison, C.W. (1982). Loneliness, spiritual well-being and quality of life. In L.A. Peplau & D. Perleman, (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research, and therapy. New York New York, state, United States
  New York, Middle Atlantic state of the United States. It is bordered by Vermont, Massachusetts, Connecticut, and the Atlantic Ocean (E), New Jersey and Pennsylvania (S), Lakes Erie and Ontario and the Canadian province of : Wiley Interscience.

  R. SUÑER, A. GRAU, S. FONT, M. GRAS, C. BERTRAN RN, M. SULLMAN (2013): Burnout and quality of life among Spanish healthcare personnel. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Volume 20, Issue 4, pages 305–313, April 2013.

  Smith, R. E. Smoll, F. L. Schutz, R. W. & Ptacek, J. T. (1995). Development and validation of a multidimensional Measure of Sport-specific psychological skills: The Athletic Coping Skills Inventory-28. Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, 379-398.
  Smith, R. E. Smoll, F. L. Schutz, R. W. & Ptacek, J. T. (1995). Development and validation of a multidimensional Measure of Sport-specific psychological skills: The Athletic Coping Skills Inventory-28. Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, 379-398.
  Waite, P. J. Hawks, S. R. & Gast, J. A. (1999). The correlation between spiritual well-being and health behaviors. American Journal of Health Promotion, 13(3), 159-162.

  Watson, N. J. & Nesti, M. (2005). The role of spirituality in sport psychology consulting: An analysis and integrative review of literature. Journal of Applied Sport Psychology, 17(3), 228-239.
   

   


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, پروژه درباره پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) رشته مديريت اجرايي                       

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( A..M) گرايش:  منابع انساني زمستان 1390 چکيده با پيشرفت تکنولوژي و پيچيده شدن فعاليتهاي سازماني،به جرات مي توان ادعا کرد که دوران کار فر

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد  ) M.A  ( گرايش: مديريت منابع انساني زمستان  1391               چکيده : دانشگاه نظا

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيک   اسفند  ماه 1391  چکيده پژوهش حاضر از نظر روش، پيمايشي و از حيث هدف، کاربردي است. جامعه

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد MBA تابستان 1391 چکيده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش معنوي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بين کارکنان بانک ملي استان مازندران مي‌باشد. جامعه آما

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی گرایش : مدیریت آموزشی [1]چکیده: این تحقیق با هدف بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس انجام شد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرو نباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که برای پرسشنامه ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش : معماري تابستان1392 زندگي صنعتي بااشغال هرچه تمام ترزمين توسط فضاهاي صنعتي،مکانهاي کمتري براي استراحت وتفريح افرادجامعه ايجادکرده است. برا

ثبت سفارش