پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران)

word 825 KB 30546 159
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۳۵,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳۰,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته مدیریت ورزشی

   چکیده

  هدف از تحقیق حاضرتعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه‌اجتماعی در جوانان 29-15 سال شهر تهران بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه و نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای انجام شد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، بخش سوم پرسشنامه جامع فعالیت جسمانی سازمان بهداشت جهانی و پرسش‌نامه شش بعدی گروترت بود. هر دو ابزار به روش سه مرحله‌ای ترجمه شدند. روایی صوری و محتوایی آنها توسط گروهی از متخصصین حوزه علوم اجتماعی و مدیریت ورزشی بررسی وتأیید شد. برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که این مقدار برای سرمایه‌اجتماعی 84/0 و برای مشارکت ورزشی 782/0 بود. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق ‌از آمارتوصیفی(میانگین، فراوانی، درصد، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمونk-s، همبستگی اسپیرمن و پیرسون و رگرسیون تک متغیره) استفاده گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق بین مشارکت در ورزش با عضویت در گروه‌ها وشبکه‌ها، اعتماد و اتحاد، فعالیت‌های اشتراکی و همکاری، وابستگی و پیوستگی اجتماعی، توانمندسازی و شرکت در فعالیت‌های سیاسی ارتباط معنی‌دار و مثبتی مشاهده شد. اما متغیر مشارکت در ورزش‌های تفریحی با میزان اطلاعات و ارتباطات رابطه معنی‌داری را نشان نداد. نتایج رگرسیون نشان داد که مشارکت در ورزش‌های تفریحی پیش‌بین معنی‌داری برای سرمایه اجتماعی است. با فراهم ساختن و تدارک سرمایه‌اجتماعی از طریق اطلاع رسانی و آگاه‌سازی به منظور افزایش اعتماد و اتحاد، آموزش جامعه‌پذیری مشارکت، همبستگی‌های اجتماعی در بین جوانان، حمایت ازکانون‌های فرهنگی، برگزاری مسابقات ورزشی باهدف شادی بخشی، تأمین امنیت جوانان به منظور حضور داوطلبانه در نهادها، ارتقای گروه‌های محلی، زمینه سازی، ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی از روش‌های افزایش سرمایه‌اجتماعی است.

  -1  مقدمه

       سرمایه‌اجتماعی[1] با دامنه‌ی وسیعی از مفاهیم خود در 20 سال گذشته به طور فزاینده‌ای توجه متخصصان و اندیشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. این سرمایه منشاء گروه‌هایی است که به طور خودجوش و داوطلبانه سازمان می‌یابند و وجود آن برای کار کرد صحیح نهادهای عمومی و رسمی نیز ضروری و حیاتی است. شبکه‌ها و هنجارهای اجتماعی مرتبط با سرمایه اجتماعی از طریق شکل‌های متفاوت مشارکت در فعالیت‌های مدنی و ارتباطی که شامل تعامل‌های شخصی است، خلق می‌شوند و از این طریق موجب افزایش اعتماد و تعامل می‌شوند. به طور کلی پیامدهای سودآورش در سطح فردی، ارتقاء بهداشت، ایجاد و بهبود فرصت‌های کارآفرینی و در سطح اجتماع افزایش هماهنگی و انسجام اجتماعی و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و کاهش نرخ جرم و جنایت و رویه‌های دموکراتیک است (پارسامهرو همکاران، 1392). همواره در جامعه‌ای که از نعمت سرمایه‌اجتماعی چشم گیر برخوردار است همکاری آسان‌تر به نظر می‌رسد (شارع‌پور و حسینی راد، 1387). امروزه این امر مسلم است که رسیدن به توسعه، جامعه مدنی، معیارهای جهان شمول و بستر مناسب برای زیست اجتماعی تنها با وجود سرمایه‌اجتماعی شکل می‌گیرد. فوکویاما[2] زندگی در جامعۀ دارای سرمایه‌اجتماعی را ساده دانسته و نارسایی‌ها و مشکلات رو به رشد کشورهای غربی را ناشی از فرسایش و تحلیل رفتن این سرمایه، به خصوص منبع اصلی آن یعنی خانواده می‌داند (محققی، 1385).

      از سوی دیگر عاملی که سبب می‌شود از میان عناصر مختلف اجتماعی در درون یک جامعه، ورزش به طور گسترده مورد توجه بیشتر محققان سرمایه‌اجتماعی قرار گیرد این‌است‌که فعالیت‌های اجتماعی در سطح غیر سازمان یافته این قابلیت را دارند که می‌توانند باعث انگیزش، الهام بخشی و ایجاد روحیه‌ی اجتماعی در جامعه شوند. ورزش می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد روابط دوستانه و ارتباط اجتماعی جدید به ویژه بین طبقات مختلف از لحاظ مذهب و قومیت مورد استفاده قرار گیرد. این افراد می‌توانند شامل ورزشکاران، مشارکت کنندگان غیر ورزشکار (تماشاچیان) نیز باشد و در نهایت می‌تواند به افزایش هنجارهای اعتماد و تعامل منجر می شود.

      پوتنام[3] مشهورترین نظریه‌پرداز سرمایه‌اجتماعی معتقد است که بیشتر ورزش‌ها با توجه به ماهیتشان فعالیتی ارتباطی محسوب شده و مشارکت در ورزش شامل شرکت آگاهانه افراد به صورت مشارکت کننده و تماشاچی می‌شود که با هم ارتباط متقابل دارند و در اثر این روابط متقابل پاداش‌های اجتماعی میان آنها مبادله می شود. پوتنام عضویت و مشارکت در گروه‌های دارای نظم افقی (مانند باشگاه‌های ورزشی، اتحادیه‌های داوطلبانه و ...) و شبکه‌های مشارکت مدنی را یکی از اشکال ضروری سرمایه‌اجتماعی می‌داند (پارسامهرو همکاران، 1392).

  1-2  بیان مسئله

       تمدن و پیشرفت روزافزون فناوری‌های مدرن، پدیده‌ای به نام فقر حرکتی را با خود به همراه آورده است. برون‌رفت از وضع موجود، نیازمند ابزارهای درخور و شایسته از جمله فعالیت‌های ورزشی به عنوان یک ابزار چند بعدی با تأثیرات گسترده بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، کمک به اوقات فراغت سالم و ایجاد نشاط و شادابی است (رضوی و طاهری، 1388). ورزش‌های تفریحی می‌تواند کم تحرکی زندگی روزمره را در اوقات فراغت جبران کند و از مناسب ترین و شاید ضروری‌ترین گونه‌های گذران اوقات فراغت در عصر حاضر است. (جلالی فراهانی، 1390). کارکرد اجتماعی ورزش در توسعه و تحکیم روابط اجتماعی، کارکرد زیربنایی و بنیادی است که در کل ساختار جامعه و روابط موجود در اقشار و آحاد اجتماعی اثرات قابل توجهی بر جای می‌گذارد(کریمیان و همکاران، 1392).

    ازسوی دیگر  یکی از فعالیت‌هایی که افراد می‌توانند در اوقات فراغت خود انجام دهند برقراری ارتباط با دیگر افراد به دلایل مختلف باشد؛ اما به موازات افزایش جمعیت روابط چهره‌به‌چهره کارکرد خود را از دست داده و جای خود را به نوع دیگری از روابط می‌دهند. به اعتقاد زیمل[4] نتیجه چنین شرایطی ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی است. سرمایه‌اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی در علوم اجتماعی است که در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آکادمیک مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد. کاربرد مفهوم سرمایه‌اجتماعی بصورت آنچه که امروزه مدنظر است به تدریج در دهه 1990 رایج شده است (شیخی، 1393).

          در بسیاری از کشورهای غربی مردم برای جزئی‌ترین مسائل اشتراکی جامعه، گروه و انجمن تشکیل می‌دهند. اما در کشورهای جهان سوم کم بودن این ارتباطات و البته کارایی نامطلوب و غیر کارکردی کانون‌ها و انجمن‌های صنفی یا گروهی، قابل توجه و ملموس است. (محققی، 1385). در این میان ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی شناخته شده است که افراد را در یک شبکه اجتماعی که دارای روابط اجتماعی پیچیده هستند به تعامل و کنش متقابل وا داشته و عرصه ظهور رفتارها، نگرش‌ها، بازنمایی‌های معنا دار در قرن حاضر شده است. (فتحی، 1388).

             سرمایه‌اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی، یکی از عوامل محیطی تعیین کننده سطح سازگاری و سلامت جامعه محسوب می‌شوند، به این دلیل که فعالیت‌ها و تحرکات اجتماعی، فعالیت‌های بدنی بیشتری را می‌طلبد تا فعالیت‌هایی که در انزوای اجتماعی قراردارد (ترکانو پارسامهر، 1391 ).

   این پژوهش از تقسیم‌بندی شش بعدی گروترت[5] استفاده خواهد کرد که به شرح زیر می باشد:

  1-گروه ها وشبکه ها [6]

      گروه‌ها می‌توانند گروه‌های رسمی سازمان یافته یا گروه‌های غیررسمی و داوطلبی باشند. این گروه‌ها طیف وسیعی از تنوع را در خود جای داده اند(گروترت،2004 ). انجام فعالیت‌های داوطلبی به دلیل انتقال دانش و اعتماد شخصی، موجب افزایش رشد اجتماعی و ارتقای ارزش بشری در جامعه می‌شود(رضوی و طاهری، 1388).

  2- اعتماد و اتحاد[7]

       این بعد کمی پا را فراتر از اعتماد و اتحاد متعارف در جوامع می‌گذارد، به دنبال آن است تا نشان دهد افراد تا چه اندازه حاضرند به همسایگان، مقامات دولتی، محلی و یا مرکزی اعتماد کنند (گروترت،2004 ). اعتماد از پیش شرط‌های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای محسوب می‌شود. با بسط و گسترش فرهنگ اعتماد می‌توان به جای ارزش‌های منفی مانند دروغ، کلاهبرداری، چاپلوسی، نفاق و غیره،  ارزش‌های اخلاقی مثبت مانند صداقت، راست‌گویی، انصاف، امانت‌داری، تعهد و شهامت را در جامعه پروراند (حیدرآبادی، 1390).

  3- فعالیت اشتراکی و همکاری[8]

      این مقوله بررسی می‌کند که افراد یک جامعه‌ی کوچک مثل خانواده در بروز مشکلات به دیگر جوامع بزرگ‌تر کمک کرده و در پروژه‌های دسته جمعی شرکت می‌کنند؛ و در پاسخ به بحران‌های به وجود آمده همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند(‌گروترت،2004 ). در همین رابطه وزارت ورزش و جوانان اعلام می‌دارد که مشارکت‌های اجتماعی و توسعه فعالیت‌های بشر دوستانه جوانان می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد و به کنترل و پیش‌گیری از آسیب های فضای مجازی منجر شود (درگاه وزارت ورزش و جوانان،1393).

  4- اطلاعات وارتباطات [9]

      این بعد کاوش می کند تا نشان دهد که افراد برای به دست آوردن اطلاعات مهم که در طول روز به آن احتیاج دارند از چگونه منابع اطلاعاتی استفاده می‌کنند. استفاده از منابعی همچون گروه ها و انجمن ها، خویشاوندان، دوستان و همسایگان نشان دهنده ارتباطات بالای افراد است و منابعی اطلاعاتی همچون رادیو، تلویزیون، روزنامه و اینترنت ارتباط پایین افراد را نشان می‌دهد(گروتروت،2004‌).

   

   

  5- وابستگی و شمول اجتماعی [10]

       تفاوت‌هایی بین شخصیت‌های افراد در یک جامعه وجود دارد. مثل تفاوت در ثروت، موقعیت اجتماعی یا تفاوت‌هایی در اعتقادات مذهبی و سیاسی، تفاوت‌هایی که می‌تواند به اقتضای سن یا جنسیت به وجود آمده باشد. این تفاوت‌ها ویژگی‌های خاص جوامع را نشان می‌دهد. جایی که افراد تفاوت‌هایشان منجر به خشونت و جنایت می‌شود این بعد از سرمایه‌اجتماعی دچار ضعف شدید است(گروترت، 2004‌).

  6- توانمند سازی و فعالیت سیاسی [11]

      افرادی که از سلامت روانی برخوردار هستند، توانایی آن را دارند که در مراحل مهم زندگی خود تصمیمات اساسی گرفته و توانایی ایجاد تغییر در زندگی خود را دارند، این افراد توانمند بوده و به اتفاقاتی که در جامعه در حال وقوع است حساس هستند و خود را مسئول می‌دانند و در فعالیت‌های سیاسی شرکت می‌کنند ( مثلا بی‌شک در انتخابات استانی، ملی یا ریاست جمهوری رأی می‌دهند.)(رضوی و بیرون، 1393).

      در اغلب تحقیقات داخلی که با عناوین مختلف سرمایه‌اجتماعی و میزان مشارکت ورزشی جوانان یا نوجوانان صورت گرفته است، نشان می‌دهد که رابطه معنی‌دار و مثبتی بین این دو مؤلفه وجود دارد(شارع‌پور و حسینی،1387. ترکان و مهربان، 1391. جسمانی و پاسامهر، 1390). آنچه موجب توجه محققان ورزشی به سرمایه‌اجتماعی شده، این است که نوع و میزان تعامل اجتماعی انسان‌ها در حوزه‌ی ورزش چه پیامدهای اجتماعی و سیاسی برای کل جامعه دارد(جسمانی و پاسامهر، 1390). تا جایی که پوتنام می‌گوید حتی برای ساختن پل هم به سرمایه‌اجتماعی احتیاج است! ما فراسوی سرمایه اجتماعی، سیاسی شدن، اجتماعی شدن و حتی ارتباطی متفاوت با مردم برقرار کردن را می‌آموزیم. به همین دلیل است که ورزش‌های گروهی مکان خوبی برای ایجاد سرمایه‌اجتماعی هستند(نیکلسون[12]‌، 2008 ‌). بیشتر تحقیقات در حوزه سرمایه‌اجتماعی در جامعه‌ای سازمانی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است، تعداد اندکی هم که در بین شهروندان یا جوامع خاص به صورت موردی هستند. سرمایه اجتماعی در مطالعه حاضر  مشتمل بر 6 بعد است و موشکافانه به بررسی این موضوع می‌پردازد و نگاهی نو به سرمایه اجتماعی دارد. از این رو بررسی ابعاد ششگانه سرمایه اجتماعی از نگاه گروترت با مشارکت در ورزش های تفریحی می‌تواند نتایج قابل توجهی را در اختیار محققین این حوزه قرار دهد. این تحقیق سعی دارد مشارکت ورزشی جوانان را، به طور تخصصی در فعالیت‌های تفریحی مورد بررسی قرار دهد. در نهایت محقق به دنبال بررسی این موضوع است که: آیا مشارکت در ورزش های تفریحی می‌تواند میزان سرمایه‌اجتماعی جوانان شهر تهران را افزایش دهد؟

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

      زندگی در دنیای امروز ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتی کرده و این فقر حرکتی مشکلات عدیده جسمی، روانی و اجتماعی را برای وی پدید آورده است. تحقیقات نشان داده است که تنبلی، نبود همراه و همپای مناسب و آلودگی هوا به ترتیب از عوامل بازدارنده انجام فعالیت فیزیکی می‌باشند و حمایت‌های اجتماعی اطرافیان، سابقه قبلی انجام فعالیت‌های ورزشی و قرارگیری در طیف طبیعی توده بدنی نقش مهمی در پیش بینی مراحل آمادگی افراد از نظر انجام فعالیت جسمانی هستند (عامری و محمدآلق، 1391). از مهم‌ترین ویژگی‌های ورزش در اوقات فراغت انجام برنامه‌های گروهی و دسته جمعی است که خود عاملی برای درمان انزواطلبی و رشد شخصیت اجتماعی می‌باشد. در واقع فعالیت جسمانی ابزاری است که از طریق آن نگرش‌های ارزشمند فرهنگی، شخصی، اجتماعی و رفتارها می‌توانند به دیگر اجزای زندگی اجتماعی راه یابند (لیکر[13]، 1384).

        سرمایه‌اجتماعی بالا موجب کاهش جرم و اعتیاد می‌شود؛ تحقیقات صورت گرفته نشان داده‌اند که بین معرف‌های سرمایه‌اجتماعی، اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم یافته، پیوندهای خانوادگی و دوستی و شدت جرم رابطه منفی وجود دارد. همچنین نقش سرمایه‌اجتماعی در تأمین امنیت اجتماعی به دلیل جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و انواع جرایم اجتماعی افراد و زمینه‌سازی مشارکت مثبت و فعال جوانان در زندگی اجتماعی؛ حائز اهمیت است. بنابراین، سرمایه‌اجتماعی به عنوان ابزاری اساسی قابلیت و کارایی بالایی در تبیین و توضیح مسائل و مشکلات از جمله آسیب های اجتماعی دارد، چنانچه می توان از آن به عنوان راه حل مشکلات اجتماعی نام برد. بنابر‌این، در صورتی که عناصر این مفهوم به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و در قالب منسجم مدون گردد؛ قادر است تا به خوبی در شناخت و تحلیل آسیب‌ها موثر واقع شود و راهکارهای مناسبی را در بحث پیشگیری در اختیار ما قرار دهد (حیدرنژاد و همکاران، 1391).

   

  [1].Social capital

  [2].Fukuyama

  .Putnam

   

  .Simmel

  [5].Grootaert

  [6]. Groups and networks

  [7].Trustand solidarity

  . Collective action and cooperation

  . Information and communication

  . Social Cohesion and Inclusion

  [11] .Empowerment and Political Action

  [12] . Nicholson

  [13] .Lekar

   

   Abstract

   

   The purpose of this research was to determine the relationship between participation in recreational sports and dimensions of social capital of Tehran’s 15-29- year- old youth. The sample size was calculated by Cochran’s formula: 384 persons. Sampling method was randomized cluster sampling. The present study was descriptive and correlational type. Data collection tools were the third part of questionnaire of physical activity of WHO and questionnaire of six-dimensional of Greutert. Both instruments were translated into three-step procedure. Face validity and content validity of them were reviewed and confirmed by group of experts in the social sciences and sport management. Cronbach's alpha method was used to calculate the reliability. Cronbach's alpha value for social capital was 84/0 and 782/0 for recreational sports. Descriptive statistics (for mean, frequency, percentage, standard deviation) and inferential statistics (for k-s test, Spearman and Pearson correlation and simple regression) were used to analyze the research data. The results show a positive significant relationship between sports participation and membership of the groups, trust and solidarity, partnership action and cooperation, dependency and social cohesion, empowerment and participation in political activities was observed. However, participation in recreational sports varies with the amount of information and communication did not show a significant relationship. The outcome of regression showed that participation in recreational sports are significant predictors for social capital; By providing and preparing social capital through information and notification in order to increase trust and solidarity, education of socialization of participation, social correlates among young people, support of cultural centers, sports competitions with the goal of happiness, provide of security youth, in order to participate in voluntary organizations, promoting in local bands, fosters the creation and strengthening of social institutions of ways to increase the social cohesion.

                                   

  Key words: social capital, participation, recreational sports, youth.

   

   

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

  مقدمه..........................................................................................................................................2

  بیان مسئله....................................................................................................................................3

  اهمیت و ضرورت .......................................................................................................................8

  اهداف پژوهش .........................................................................................................................12

  فرض های پژوهش....................................................................................................................13

  محدودیت های پژوهش............................................................................................................13

  محدوده های پژوهش ...............................................................................................................14

  تعاریف مفهومی .......................................................................................................................14

  فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری وپیشینه پژوهش

  2-1        اوقات فراغت ........................................................................................................................17

  2-1-1    ریشه لغوی فراغت .............................................................................................................. 17                           

  2-2       تعاریف مفهوم و نظریات اوقات فراغت ................................................................................ 18

  2-3       تفریح ................................................................................................................................. 24

  2-4      ورزش تفریحی ......................................................................................................................... 26

  2-5      سرمایه اجتماعی، تعاریف، نظریه‌ها........................................................................................... 30

  2-6     تعاریف ارائه شده از سرمایه‌اجتماعی......................................................................................... 32

  2-6-1  سرمایه‌اجتماعی از دیدگاه پیرپوردیو....................................................................................... 33

  2-6-2    سرمایه‌اجتماعی از دیدگاه جیمز کلمن................................................................................34

  2-6-3   سرمایه‌اجتماعی از دیدگاه رابرت پوتنام ............................................................................. 36

  2-6-4  سرمایه‌اجتماعی از دیدگاه نان لین ...................................................................................... 38

  2-6-5  سرمایه‌اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما....................................................................... 40

  2-7      تعاریف دیگر از سرمایه‌اجتماعی ......................................................................................... 42

  2-8      تبار‌شناسی و زمینه تاریخی سرمایه‌اجتماعی .......................................................................... 43

  2-9      بررسی نظریه‌های پیرامون سرمایه‌اجتماعی ........................................................................... 47

  2-9-1   عوامل ساخت سرمایه‌اجتماعی ........................................................................................... 47

  2-9-1-1  عوامل نهادی ................................................................................................................. 47

  2-9-1-2  عوامل خودجوش .......................................................................................................... 48

  2-9-1-3   عوامل بیرونی ............................................................................................................... 48

  2-9-1-4  عوامل طبیعی ...............................................................................................................  49

  2-10     سرمایه‌اجتماعی در پژوهش حاضر ..................................................................................... 49

  2-10-1  عضویت در گروه‌هاو شبکه‌ها .......................................................................................... 50

  2-10-2  اعتماد و اتحاد ................................................................................................................. 51

  2-10-3  فعالیت‌های اشتراکی ........................................................................................................ 55

  2-10-3-1  مشارکت اجتماعی ...................................................................................................... 56

  2-10-4   اطلاعات و ارتباطات ....................................................................................................... 60

  2-10-5  وابستگی و شمول اجتماعی .............................................................................................. 61

  2-10-6   توانمند سازی و فعالیت سیاسی ......................................................................................... 62

  2-11    پیشینه پژوهش  .................................................................................................................... 63

  2-12    جمع‌بندی پیشینه تحقیق ........................................................................................................ 71

  فصل سوم : روش تحقیق

  3-1     روش پژوهش ...................................................................................................................... 75

  3-2     جامعه آماری پژوهش ........................................................................................................... 75

  3-3    نمونه و روش نمونه‌گیری ....................................................................................................... 75

  3-4    ابزار‌گردآوری داده‌های پژوهش .............................................................................................77

  3-5   روایی پایایی پرسش‌نامه ......................................................................................................... 80

  3-5-1  مشارکت در ورزش‌های تفریحی ......................................................................................... 80

  3-5-2  سرمایه‌اجتماعی .................................................................................................................. 80

  3-5-3 تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها ..................................................................................................... 81

  3-6    متغیر‌های پژوهش ................................................................................................................. 82

  3-7    روش‌های آماری .................................................................................................................. 82

  فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

  4-1    توصیف ویژگی‌های فردی آزمودنی‌های پژوهش .................................................................... 85

  4-1-1  جنسیت ............................................................................................................................... 85

  4-1-2  سن ..................................................................................................................................... 86

  4-1-3  شغل ................................................................................................................................... 86

  4-1-4  وضعیت تحصیلی ................................................................................................................87

  4-1-5  میزان درآمد ...................................................................................................................... 87

  4-1-6  زمان فراغت در طول روز.................................................................................................... 88

  4-1-7  اولویت بندی‌هایی که برای اوقات فراغت در نظر دارند ......................................................... 90

  4-2     شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیر‌های پژوهش ................................................................. 90

  4-2-1 توصیف مشارکت در ورزش‌های تفریحی آزمودنی‌های پژوهش ........................................... 90

  4-2-2  توصیف ابعاد سرمایه‌اجتماعی آزمودنی‌ها ............................................................................ 91

  4-3      بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ....................................................................................... 97

  4-4      آزمون فرضیه‌های پژوهش ................................................................................................ 98

  4-4-1 فرضیه اول ........................................................................................................................ 98

  4-4-2 فرضیه دوم ....................................................................................................................... 99

  4-4-3 فرضیه سوم ....................................................................................................................... 100

  4-4-4 فرضیه چهارم .................................................................................................................... 101

  4-4-5 فرضیه پنجم ..................................................................................................................... 102

  4-4-6 فرضیه ششم ..................................................................................................................... 103

  4-4-7 فرضیه هفتم ..................................................................................................................... 104

  4-4-8 فرضیه هشتم .................................................................................................................... 105

  فصل پنجم :بحث ونتیجه‌گیری

  5-1    خلاصه پژوهش ................................................................................................................. 108

  5-2     نتایج پژوهش ................................................................................................................... 109

  5-2-1 نتایج توصیفی .................................................................................................................. 109

  5-2-2 نتایج آزمون فرضیه‌ها ....................................................................................................... 111

  5-3     بحث و نتیجه‌گیری .......................................................................................................... 112

  5-4    پبشنهادات برخاسته از پژوهش .......................................................................................... 117

  5-5     پیشنهاداتی که برای پژوهش آینده ................................................................................... 120

  فهرست منابع  .............................................................................................................................122

  پیوست‌ها

  پیوست 1  پرسش‌نامه مشخصات فردی ........................................................................................ 137

  پیوست 2  پرسش‌نامه سرمایه‌اجتماعی .......................................................................................... 138

  پیوست 3 پرسش‌نامه مشارکت در ورزش‌های تفریحی ................................................................. 141

  منبع:

   

  فهرست منابع و مأخذ:

  1- اخترمحققی، مهدی، (1385). "سرمایه‌اجتماعی"، ناشر مهدی اخترمحققی، صص 10-9.

  2- افروزه، محمدصادق. محرم زاده، مهرداد. کاشف، محمد، (1390). "شناسایی عوامل انگیزشی، ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش"، مدیریت ورزشی، زمستان1390، شماره11، صص 181- 165.

  3- آوست، دیوار. ایوچر، چارلز، (1374). "مبانی تربیت‌بدنی و ورزش‌ها"، ترجمه احد آزاد، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، تهران1374، صص 91-94.

  4- آفرینش خاکی، اکبر، (1384). "راه‌های توسعه ورزش توسعه همگانی در کشور از دیدگاه متخصصین، صاحب نظران، مربیان و ورزشکاران"، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صص23-36.

  5- ازکیا، مصطفی. غفاری، غلامرضا، (1380). "بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمان یافته روستائیان در نواحی روستایی کاشان"، مجله اقتصادی کشاورزی توسعه، سال ششم، شماره 36، صص56-66.

  6- افه، کلاوس، (1385). "چگونه می توان به شهروندان اعتماد داشت؟ اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران نشر شیرازه، مترجم: کیان تاجبخش، صص30.

  7- اینگلهارت، رونالدو، (1373). "تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی"، مترجم: مریم وتر، تهران انتشارات کویر، صص89-88 .

  8- اجتهادی، مصطفی، (1386). "سرمایه اجتماعی"، پژوهش نامه علوم انسانی، شماره 53،  ص4-7.

  9- پارسامهر، مهربان. بلگوریان، مستانه. سعیدی مدنی، محسن، (1392). "بررسی رابطه بین مؤلفه های سرمایه‌اجتماعی و مشارکت ورزشی در میان  نوجوانان" ، مدیریت ورزشی، شماره 17، صص109-127.

  10- پیرو، آلن، (1370). "فرهنگ علوم اجتماعی"، مترجم باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان، صص100-102.

  11- پوتنام، روبرت، (1380). "دموکراسی و سنت‌های مدنی (تجربه ایتالیایی و درس‌هایی برای کشورهای در حال گذار)"، مترجم: محمد تقی دلفروز، تهران نشریه روزنامه سلام، صص 187-180.

  12-ترکان، رحمت اله.پارسامهر، مهربان، (1391). "بررسی رابطه بین سرمایه‌اجتماعی و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی"، مجله پژوهش پرستاری، شماره 26، صص 79-69.

  13- تاجبخش، کیان. ثقفی، مراد. کوهستانی نژاد، مسعود(1382). "سرمایه‌اجتماعی و سیاست های اجتماعی (بررسی وضعیت سرمایه‌اجتماعی در ایران)"، رفاه اجتماعی، شماره 10، صص200-155  .

  14- تندنویس، فریدون، (1375). "نحوه گذران اوقات فراغت دانش جویان دانشگاه های کشور با تاکید بر فعالیت های ورزشی"، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ص34-35.

  15- جلالی فرهانی، مجید، (1391). "مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی" . انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم. صص 109-61-60-36-35-5-11.

  16- جسمانی، سمیه. پارسامهر، مهربان، (1390). "نقش سرمایه‌اجتماعی بر مصرف ورزش(تماشای ورزش)"، دوفصل‌نامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 1، ص74-73.

  17- چابی، مسعود، (1375). "جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی"، تهران نشر نی، صص300-302.

  18- حیدرآبادی، ابولقاسم، (1390). " اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر برآن (مطالعه موردی جوانان 29-20 ساله استان مازندران)" ، مجله تخصصی‌جامعه شناسی، سال اول، صفحات65-40.

  19- حیدرنژاد، علی‌رضا. باقری، عبد‌الرضا. اصانلو، علی، (1391). "مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در جوانان معتاد و غیرمعتاد"، فصل‌نامه اعتیادپژوهی سوء مصرف مواد، سال ششم، شماره24، صفحات89- 85. .

  20- حاج عبداللهی، زهرا، (1386). "بررسی نحوه‌گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان شهر تهران" ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ص24.

  21- خلیل‌زاده، علی.کوهستانی، حسینعلی. " پژوهش در اوقات فراغت و راه‌های بهره برداری از آن ". دی ماه 1383. پروتال جامع علوم انسانی، ص22-32.

  22 - خداداد کاشی، حمید، (1384). "تعیین اثر بخشی فعالیت‌های ورزشی فوق‌برنامه دانشگاه‌های تهران و ارائه الگوی اثر بخش"، رساله دکتری تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، صص 67-87..

  23- دهخدا، علی اکبر، (1375).  لغت نامه ، جلد 27 ، صص 110.

  24- رضوی، محمدحسین. اشکوه طاهری، رضا، (1388). " بررسی وضعیت اجتماعی- اقتصادی(SES ) افراد شرکت کننده در فعالیت‌های ورزشی همگانی استان مازندران "، مدیریت ورزشی، شماره 5، صص 34- 21 .

  25- رفعت جاه، مریم، (1390). "  فراغت و ورزش همگانی "، فصل‌نامه تحقیقات فرهنگی، دوره چهارم، شماره یک، صص 190- 151.

  26- رستگارخالد، امیر. پاکباز، سکینه. محمدی، میثم، (1393). " بررسی رابطه سرمایه فرهنگی جوانان با کیفیت زندگی آنان در شهر تهران"، فصل نامه توسعه اجتماعی، دوره هفتم، شماره4، صفحات 78- 107.

  رحمانی، احمد. پور رنجبر، محمد. بخشی نیا، طیبه، (1385). " بررسی ومقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های زنجان با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش "، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره پنجم، شماره سوم، ص216- 209.

  28- روحی پناه، علی. جاجرمی زاده، محسن. نیک کار، ملیحه، ( 1391). "بررسی تأثیر ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی ( سرمایه‌اجتماعی و سرمایه فکری) بر مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب استان یزد"، سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، صص 33-40.

  29- رسولی، محمد رضا. پاک طینت، داوود، (1390). "بررسی نقش رسانه‌های جمعی در شکل گیری سرمایه‌اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد"،  فصل‌نامه فرهنگ ارتباطات، سال اول شماره اول، صص 61-94.

  30- رشیدی، محمد مهدی. ابیلی، خدایار. احرامی، مرضیه. تیموری نسب، آزاده، (1388). "مطالعه شناخت وضعیت موجود توسعه منابع انسانی با تاًکید بر الزامات توانمند‌سازی( مطالعه موردی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی)"، مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 9، ص 7-34.

  31- روشنفکر، پیام. ذکایی، محمدسعید، (1385). "جوانان، سرمایه‌اجتماعی و رفتارهای داوطلبانه"، مجله رفاه اجتماعی، شماره 23، ص113-146.

  32- زتومپکا، پیوتر. (1384) ، "اعتماد یک نظریه جامعه شناختی"، مترجم فاطمه گلابی، ناشر مترجم، صص260-262.

  33- زره خواه، محمد. (1388)، " گذران اوقات فراغت کارکنان بانک ملت شهر تهران و نیاز سنجی برنامه های تفریحی و ورزشی ". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ص24.

  34- سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، 1382، توسعه ورزش همگانی و تفریحی، شرکت راد سامانه، ص3،4،5.

  35- سفیری، خدیجه. منصوریان، فاطمه، (1393). " تبیین رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان و مردان جوان شهر تهران"، جامعه شناسی کاربردی، سال25، شماره اول بهار93، صفحات 70-51.

  36-  ساروخانی، باقر، (1370). "دایره المعارف علوم اجتماعی"، تهران. انتشارات کیهان، صص  320-321.

  37- سلیمانی، سجاد، (1388). " مقایسه ارتباط نحوه گذران اوقات فراغت (تأکید بر فعالیت‌های ورزشی) با سلامت روانی بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تربیت مدرس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص19،23.

  38- شارع پور، محمود. حسینی راد، علی، (1387). "بررسی رابطه بین سرمایه‌اجتماعی و مشارکت ورزشی(مطالعه موردی شهروندان29-15 سال شهربابل)"، حرکت، شماره 37، صص154-131.

  39- شهانی، بهنام، خائف الهی، احمد، (1389). "تعیین تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران"، نشریه مدیریت دولتی، شماره 5، ص 84.

  40- شعبانی بهار، غلام رضا. علی بخشی، محسن. صمدی، عباس. (1392)، "نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان"، مجله مدیریت ورزشی، شماره 18، صص 37- 52.

  41- صیدایی،سید اسکندر. احمدی شاپورآبادی، محمدعلی. معین آبادی، حسین، (1388). "دیباچه ای بر سرمایه‌اجتماعی و رابطه آن با مؤلفه های توسعه اجتماعی در ایران"، راهبرد یاس، شماره19، صص200-190.

  42- عامری، میرحسن. محمدآلق، قربان، (1391). " تبیین و راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه‌های ورزش همگانی و تفریحی(مطالعه موردی: ارومیه) "، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم،شماره4، صص26-24.

  43- عبدالملکی، حسین، (1392). "بررسی رابطه میزان مصرف رسانه های ورزشی و میزان سرمایه اجتماعی ورزشکاران شرکت کننده در اولین المپیاد ورزش محلات تهران"، دومین همایش دانشجویی علوم ورزشی. دانشگاه شهید بهشتی، 87-90.

  44- علوی تبار، علیرضا، (1379). "مشارکت در اداره امور شهرها: بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها" ، جلد اول، تهران انتشارات سازمان شهرداری های کشور.

  45- عزیزی، محمد، (1392). تعیین "رابطه سرمایه‌اجتماعی با سرمایه فکری در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان"، پایان نامه ارشد، دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه تهران، صص     30 -45.

  46- غفاری، غلامرضا، (1386). "جامعه شناسی مشارکت"، تهران انتشارات نزدیک، صص119- 122 .

  47- فتحی، سروش، (1388). "تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان"، پژوهش نامه علوم اجتماعی، شماره 4، صص173-146.

  48- فتحی، الهام، (1389). "طی سالهای 1375-1385 جوانی جمعیت کاهش یافته است"، مجله برنامه، شماره404، ص2.

  49- فیلد، جان، (1385). سرمایه‌اجتماعی، مترجم احمدرضا اصغرپور، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ص33-36.

  50-عمید، حسن، (1370). فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم. صص 80..

  51- معین، محمد، (1374). فرهنگ فارسی معین، جلد دوم . صص164.

  52- قدیمی، مهدی، (1386). "بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه های زنجان"، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 53، صص 356- 326.

  53- قاسمی،سیما. آذری، غلامرضا. راه چمنی،محمدرضا، (1391). " بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط بر انجام آن در مادران شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی". فصلنامۀ پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، سال یازدهم، شمارۀ پنجم، صص  649-643.

  54 -کتابی، محمود. یزدخواستی، بهجت. فرخی راستابی، زهرا، (1384). "پیش شرط ها و موانع توانمندسازی زنان: مطالعه ی موردی زنان شهر اصفهان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان"، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 2، جلد نوزدهم، صص1-20.

  55- کریمیان، جهانگیر. آقاحسینی، تقی. شکرچی زاده، پریوش. شریفیان، مرضیه. نافچی، سید مرتضی، (1392). "بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت‌های بدنی بر سرمایه اجتماعی ( هنجارهای اجتماعی، مشارکت) اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان". مجله تحقیقات نظام سلامت، سال نهم، شماره11، صص 1168-1178.

  56- کاشف، میر محمد، (1390). «مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم»، انتشارات مبتکران، چاپ اول، صص 7 و 54.

  57- کشکر، سارا، (1386). "تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده زنان از مشارکت در فعالیت های ورزشی تفریحی شهر تهران"، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، صص 113- 134.

  58- کشکر، سارا، احسانی، محمد، (1392). مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی، انتشارات دانشگاه مدرس، صص 7-11.

  59- گیدنز، آنتونی. (1379) ، "تجدد و تشخص"، مترجم ناصر موفقیان،تهران نشر نی، صص200-211.

  60- گیدنز، آنتونی، (1380). "پیامدهای مدرنیته"، مترجم محسن ثلاثی، تهران انتشارات مرکز، صص 99-105.

  61- لواسانی، سید مصیب، (1380). "بررسی نقش تلویزیون در اوقات فراغت جوانان 30- 15 سال تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز. ص35.

  62- لیکر، آنتونی (1384). فراتر از مرزهای تربیت بدنی، مترجم الهام روشن پور، انتشارات بامداد کتاب، ص23-22.

  63- شیخی، غفور. "بررسی سرمایه اجتماعی وابعاد آن". [http://searches.blogfa.com/post-42.aspx  ]  بازیابی شده در تاریخ6/2/1393.

  64- رضوی، سید هادی. بیرون، محمدجواد."بررسی نقش سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی".[http://safir.ir/asar/337] بازیابی شده در تاریخ 6/2/1393.

  65 - درگاه وزارت ورزش وجوانان، اخبار جوانان،ایرنا. بازیابی شده در تاریخ 27/7/1393.

     66- امیری، منوچهر. چگونگی استفاده از اینترنت.    [6//http://searches.blogfa.com/post ]،          بازیابی شده در تاریخ10/10/93.

  67- خبرگزاری مهر، آخرین آمار ازدواج و طلاق در کشور( تهران و البرز رکورد دار). شناسه خبر 2332272 ، سه شنبه 24 تیر 1393.[www.mehrnews.com] بازیابی شده در تاریخ 10/6/1393.

  68- درگاه خبر تحلیلی عبرت نیوز، آمار خودکشی در ایران. تاریخ انتشار خبر13/2/1392، باز یابی شده در تاربخ 23/11/93.

  69- میرهاشمی، مالک. شکری، بهنام، (1386). "چگونگی گذران اوقات فراغت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8"،  پایان نامه کارشناسی ارشد. ص77.

  70- نادریان جهرمی، مسعود. هاشمی، هاجر، (1388). "عوامل باز دارنده مشارکت ورزشی زنان کارمند شهر تهران"، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 23، صص 150-137.

  71- وزیری راد، وحید، (1387). "بررسی رابطه بین سرمایه‌اجتماعی و توسعه ظرفیت یادگیری سازمان در سازمان جهاد کشاورزی استان قم"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، صص 92- 95.

  72- هی وود، لس. کیو، فرانسیس. جان اسپنگ، براهام، پی تر. جان،کاپنرهارست. هنری، یان. اوقات فراغت ( ویرایش جدید)پاییز 1393، مترجم محمد احسانی، نشر بامداد کتاب، صص23-27.

  73- یمینی فیروز، مسعود، (1391). "ارتباط بین فعالیت های بدنی اوقات فراغت و کیفیت زندگی دانشجویان استان مازندران"، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال، ص87-88..

  74- یارمحمد توسکی، مریم. توسلی، غلامعباسی، (1384). "بررسی بنیان های سرمایه‌اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان شهر اراک)"، فصل نامه جامعه شناسی، شماره4.

  75-Delaney L, Keaney E. (2005) Sport and Social Capital in the United Kingdom: Statistical Evidence from National and International Survey Data.PP: 34.

  76-Seipple. O.(2006). Sport and social capital : Acat Sociologica.PP: 169-183.

  77-Tonts M.(2005). Competitive Sport and Social Capital in Rural Australia.PP:137.

  78-Lindstrom M.(2011). Social capital, desire to increase physical activity and leisure-time physical activity: A population-based study. PP: 442-447.

  79-Grootaert C. Narayan D.  Nyhan Jones V . Woolcock M . 2004; Measurin Social Capital An Integrated Questionnaire. PP : 45- 49.

  80-Nicholson M. Hoye R. Sport and social capital: an introduction. 2008; PP :1

  81- Christoph Breuer, Kirstin Hallmann and Pamela Wicker (2011). Determinants of sport participation in different sports". Managing Leisure. P: 270.

  82-Lorena M. Ibargüen-Tinley (2014). “ Social capital development in a rural women's micro-enterprise in Mexico: insights on leadership, trust and cooperation”.PP 2-3

  83-Ramon spaaij (2012).” Beyond the playing field: experiences of sport  social capital, and integration among Somalis in australia” (2012).    PP1519-  1538.

  84-Bull Fc. Maslin Ts. Arm strong T, (2009). ” Global Physical Activity Questionnair  (GPAQ) : nine country reliability and validity study” ..pp709- 804.

  85-Hoos T. Espinoza N. Marshall S, (2008). “ Validity Of The Global Physical  Activity Questionnaire (GPAQ)  In Adult Latins. Pp 698-705.

  87-Bontis، N. (2001)،  Managing organizational knowledge by disagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field ، International  journal of techniligy managment، 18 (5/6): 271-301.

  88- Bourdieu، Pierre ، (1997). The forms of capital in A.H.Halsey ، Philip، Brown Lauder weue، Amy stuart education ، culture، economy society،  London oxford university.pp 107-109

  89-Coleman، J.S.(1990). Foundation of social theory. Cambridge، MA: Havard  University . pp119-123.

   90-Nonaka، I .(1991). " The knowledge creating company"،  Harvard Business reviw ، VOL 34 no 6 ،  pp 96-104.

  91-Matthew Nicholson،  Russell Hoye ,(2008). “sport and social capital”،  ، pp18-12-4.

  92-Lerner ، Denial (1964). “The passing of traditional society، New Yorrk، The Makmillan”. Com. Pp 89-88.

  93-Misztal، Barbara، (1996). “Trust in modern societies”. Cambridge.pp 112-116.

  94- Rafael de Jesus Tuesca-Molina, Eustorgio Jose Amed-Salazar، (2014).  “Social capital and relationship with self-rated health: National health survey in Colombia” Journal of Sport Science.Pp 14-17.

  95- Wen ,M. Christopher, R. Browning and Kathleen, A. Cagney. (2007). "Neighbourhood Deprivation, Social Capital and Regular Exercise during Adulthood: A Multilevel Study in Chicago".  Urban studies, No 13,Pp 53-52.

  96- Warde، A. Tampubolon، G. (2001). “ SOCIAL CAPITAL, NETWORKS AND LEISURE CONSUMPTION”. CRIC University of Manchester & UMIS ، No 47، PP 2-16.

  97-Troy,D. (2005). “ Locating Leisure in the Sosial Capital Literature”. Journal of  Leisure Research, No 4, pp 387-401.

  98-Lindstroma ,M. (2011). “Social capital, desire to increase physical activity and leisure-time physical activity: A population-based study”. Public Health, No 125, pp 442-447.

  99- Button,B. Trites, S. Janssen,I. (2013). “ Rlations between the school physical environment and school social capital  with student physical activity lelels”. BMC  public Health, No 13، pp 2-8.

  100-Edoardo,GF. Rosso,R. ( 2012). “Beyond recreation: Personal social networks and social capital in the transition of young players from recreational football to formal football clubs”. International Review for the Sociology of Sport, No 48, pp453-470.

  101- Ramón ,Spaaij. (2010). “Using Recreational Sport for SocialMobility of Urban Youth: Practices,Challenges and Dilemmas”. Public Health, No 87, pp1-17.

  102- Soledad,M.  Raúl Pedro,E.  María Beatriz , F.(2014). “Social capital, social participation and life satisfaction among Chilean older adults”. Journal of Sport Science, No 48, pp 78-80.

  103-  M Lindstrom, M. Moghaddassi, J. (2003). “Social capital and leisure time physical activity: a population based multilevel analysis in Malmo, Sweden”. Epidemiol Community Health, No 57, pp 23-28.

  104-Lorenzo، R. (2012). " Is social capital good for health? A European perspective". World Health Organization Europe ، 978، pp1-14.                                   

  105-Domnword P, Pawlowski T, Raseiute S (2011). Sport,Trust and social capital . Proceeding of the ESEA conferens on Sport Economies. Prague, Czech Republic.pp189.

  106-World‌ Health Organization, Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ). Analysis guide. [available at http//.www.who.int/chp/steps/resources/GPAQ_Analysis_Guide.pdf

  107- Collins M, Holmes K, Slater A (2007). Sport, Leisure, Culture and Social. Capital .uk: LSA Publication.pp 109-117.

  108-Legh-Jones H, Moore S (2012). Network Social Capital, Social Participation and Physical inactivity in an urban adult population . Soc Sci Med :74(9):1362-7

  109- Muir, Jenny (2011) . " Bridging and Linking ina Divided Society: A Social capital Case Studay From Northern Ireland" . Urban Studies, Vol 48, NO.5, PR 959.976

  110- Harrison RA. Gemmell I, Heller RF.(2007). "The Population effect of crime and nighbourhood on physical activity: an analysis of 15461 adults" J Epidemiol community Health .61(1):pp:34.


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران), مقاله در مورد پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران), پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران), تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران), پروژه درباره پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران), گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران), رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضرتعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌ های تفریحی و ابعاد سرمایه‌ اجتماعی در جوانان 29-15 سال شهر تهران بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه و نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای انجام شد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، بخش سوم پرسشنامه جامع فعالیت جسمانی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی چکیده: این تحقیق باهدف بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی،گرایش، انگیزه­ ها وموانع شرکت مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی و بررسی رشته­های ورزشی موردعلاقه آنها انجام شد. به این منظور روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شد و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید که روائی آن توسط چند تن ...

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: تحقيقات آموزشي پاييز 1392 چکيده ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ايران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی چکیده مقدمه: خانواده نخستین محیطی است که کودک درآن پرورش می یابد. تولدوحضور کودکی با کم توانی هوشی در هر خانواده ای می تواند رویدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود و بر تمامی ابعاد خانواده تاثیر گذار باشد. هدف­کلی این پژوهش بررسی مقایسه ای عملکرد وسازگاری خانواده های دارای نوجوان کم­توان­هوشی استفاده کننده ­از خدمات توانبخشی­روزانه وخانواده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش : روانشناسی عمومی چکیده تحقیق حاضر به بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران پرداخته است. فرضیه های تحقیق عبارتند از : 1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود. 2- پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس ...

پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده پژوهش حاضر رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هویت دینی کاربران را با هدف شناخت رابطه میان ویژگی‌های فردی کاربران و عوامل سیاسی و اجتماعی با هویت دینی آنها و در پی پاسخ به این پرسش اساسی که شبکه‌های اجتماعی مجازی چه آثار و پیامدهایی بر هویت کاربران دارند با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: همانطور که می دانیم با افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه مدرن و صنعتی شدن شهرها، مشکلات افراد بیشتر، که در کنار این مشکلات مسئله فراغت افراد مطرح شد با توجه به کمبود امکانات فراغتی در جامعه ما باعث شد دست اندرکاران و برنامه ریزان شهری را به فکر انداخت تا به منظور غلبه بر این مشکل راهکارهایی را ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: پایداری سیستم‌ های حمل و نقل پایدار انحصاراً در ایجاد آن‌ها خلاصه نمی‌شود فضاهای منتج از این سیستم‌ها از خلل ارزیابی میزان کارایی سیستم‌های فوق که امکان حضور، جابجایی و دسترسی را در آن‌ها فراهم می‌کند، نیز حائز اهمیت است. بدین منظور در پژوهش حاضر احداث و بهره‌برداری از پیاده‌راه بازار تهران واقع در ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک چکیده رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جای فضایی تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده است که حکمرانی خوب شهری یکی از روشهای مقابله با آن است. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های نمونه مقصد گردشگری ...

ثبت سفارش