پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران

word 2 MB 30557 106
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۳۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) 

  گرایش: مدیریت ورزشی

  چکیده پایان نامه  )شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده( :

   

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط علّی معنادار بین شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران تشکیل می دهند که از بین آنها 251 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه خودکارآمدی رهبری (مورفی، 1992) با اعتبار 81 % و پرسشنامه شایستگی مربی( لئوناردو داوینچی،2000) با اعتبار 85 % بود. نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف نشان داد داده ها دارای توزیع نرمال هستند ( 05/0P< ) تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (شاخص گرایش به مرکز-شاخص گرایش به پراکندگی) و آمار استنباطی( روش تحلیل عاملی اکتشافی-مدل یابی معادلات ساختاری نظیر: تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر با استفاده از آزمون t ) با نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد خودکارآمدی رهبری با ضریب رگرسیونی 837/0 با شایستگی مربی رابطه علّی مستقیم، ضعیف و معنادار دارد، خودکارآمدی رهبری با ضریب رگرسیونی 576/0 با مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی رابطه علّی مستقیم، قوی و معنادار دارد، خودکارآمدی با ضریب رگرسیونی429/0 با مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی ارتباط علّی مستقیم، متوسط و معنادار دارد، همچنین خودکارآمدی رهبری با ضریب رگرسیونی 587/0 با مولفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی رابطه علّی مستقیم، قوی و معنادار وجود دارد.از مقایسه روابط بین خودکارآمدی رهبری و شاخص شایستگی مربی و مؤلفه های آن در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران نتیجه می شود که بین خودکارآمدی رهبری و شایستگی مربی و مؤلفه های راهنمایی و مشاوره، ارائه اطلاعات و شبکه و ارزیابی ارتباط علّی معنادار وجود دارد.

  . مقدمه

  امروزه، مهم­ترین شرط لازم را برای توفیق تربیت ورزشکاران درجه یک وجود مربیان ممتاز می­دانند، سرمایه گذاری­های کلانی که در حیطه مربیگری و جذب مربیان اثربخش و کارآمد برای باشگاه داری انجام می­شود، ضرورت توجه به انتخاب مربیان کارآمد را آشکار می­کند. از اواسط قرن نوزدهم تا به امروز مطالعات بسیار گسترده و متنوعی به منظور شناخت ودلایل مختلفی که سبب موفقیت مدیران (مربیان) می­شوند انجام پذیرفته است. این گونه مطالعات را می­توان به سه گروه عمده تقسیم نمود. گروه اول آن دسته از بررسی هاست که موفقیت مدیر را در گرو رفتار او می­شمارند (تانن باوم و اشمیت، 1957)[1] و گروه دوم شامل آن دسته از مطالعاتی است که موفقیت مدیر را مرهون خصوصیات و صفات فردی وی می­دانند(استگدیل، 1948)[2] و گروه سوم شامل بررسی­هایی است که موفقیت مدیر را به شیوه­ی رهبری اقتضایی مناسب با شرایط و موقعیت ایجاد شده مرتبط می­نماید (فیدلر، 1967)[3].

  حرفه تعلیم و تربیت هم مانند سایر حرفه­ها فرایند توسعه خود را طی نموده است و امروزه در نتیجه تخصصی شدن و تقسیم این حرفه به شاخه­های متعدد، تعلیم و تربیت دارای متخصصان بسیاری شده است. یکی از این متخصصان مربیان ورزش هستندکه وظیفه تعلیم و آموزش ورزشکاران را بر عهده دارند. به منظور ارتقاء عملکرد ورزش قهرمانان و دسترسی به ثبات در اجرای مهارت­های ورزشی متفاوت به ویژه در دو دهه اخیر، مربیان و پژوهشگران ورزشی به عوامل روانشناختی توجه کرده­اند. مربیان به عنوان راهنما باید قادر باشند قوی­ترین انگیزه­ها را در ورزشکاران خود ایجاد کنند و بهبود عملکرد و نتیجه گیری بهتر در عرصه­های ورزشی را سبب شوند (مرادی، 1990).

  مربیان از عوامل مهم در موفقیت و شکست تیم­های ورزشی محسوب میشوند (لینچ جری 1383، مارتنیز رینر، 1387). به همین دلیل انتخاب مربیان زبده، بسیار مهم و مستلزم داشتن معیارها و ویژگی­هایی است که با استفاده از آنها می­توان مناسب ترین افراد را برای هدایت و رهبری تیم برگزید ( کوته1999، فانگ2003). مربیان به طور مداوم تحت ارزیابی­های محیط خارجی ( رسانه­ها و تماشاگران) و داخلی ( مدیران باشگاه­ها و تیمهای ورزشی) هستند (هاردویک، 2006؛ للاند، 1988). بنابراین نه فقط عملکرد شغلی، بلکه انواع رفتارهای آنان همیشه تحت نظر و ارزیابی است. ارزیابی عملکرد به معنای شناسایی، سنجش و مدیریت عملکرد افراد در سازمانها و دادن بازخورد و هدایت آنها به عملکرد بهتر و بالاتر تعریف شده است.

  مربیان و رهبران، مدیران اصلی هر تیم ورزشی محسوب می­شوند و مربیگری نیز یک شغل کاملا حرفه­ای است به همین دلیل مربیان باید با اصول و شیوه­های رهبری تیم، نحوه استفاده از قدرت مربیگری، خودسودمندی، شایستگی و ارتباط اثر بخش با ورزشکاران آشنا باشد. مربیانی که می­خواهند به تعهد حرفه­ای خود عمل کند و در این زمینه موفق باشند باید بتوانند علاوه بر ایفای نقش­های فنی و تخصصی، از موقعیت رهبری (مربیگری)، ارتباط، خودسودمندی، خودشایستگی و قدرت بخوبی بهره بگیرند.

  گوندی[4] (1998) ویژگی­های مربی کارآمد را )گوش کردن، رهبری کردن، معلم بودن، هدایت کردن)، مشاور بودن و الگو بودن می­داند. بر اساس تعریف فیلتز  و همکارانش[5] ( 1999 ) کارآمدی مربیگری به اعتماد مربیان به توانایی هایشان نسبت به اثرگذاری و یاددهی موفق در ورزشکاران اطلاق می­شود و مربیان کارآمدتر با رفتار مؤثر (ایجاد انگیزش، تقویت مثبت عملکرد، تقویت شرطی، آموزش نکات فنی، تشویق به اجتناب از اشتباه، و. . . ) بیشتر از مربیان دیگر بر ورزشکاران تأثیر می­گذارند.

  به عقیده چیس و همکارانش(2005)[6]، کارآمدی مربیگری شامل میزان تجربه و آمادگی مربی، مهارت­های رهبری و پیشرفت مربی، موفقیت­های قبلی، مهارت­های قبلی، رشد و پیشرفت بازیکنان و حمایت اجتماعی است. و همچنین چن(2007)[7] ، گزارش کرده است که رابطه علّی معنی داری بین رهبری اثربخش مربیان و همبستگی تیمی و همچنین انگیزه پیشرفت بازیکنان وجود دارد. میرز  و همکارانش(2005)[8]، گزارش داده­اند که کارآمدی مربیگری روی رفتار مربیان، رضایت مندی تیمی و درصد پیروزی تأثیرگذار است.

  وقتی یک مربی درجه بالایی از خود کارآمدی دارد بازیکنانش توانایی­ها و اعتماد دوجانبه شان را با مربی باور خواهند کرد. طبق تعریف فلتز خودکارآمدی مربیگری میزانی است که مربی عقیده دارد ظرفیت تأثیر گذاری بر یادگیری و اجرای ورزشکارانش را دارد ( نیکلاس و همکاران، 2008). [9]

  بندورا و همکاران معتقدند که احساس خودکارآمدی، در اثر تحمل چالش­ها و انجام متوالی و گام به گام رفتار در افراد شکل می­گیرد (بندورا و شانک  2004)[10]. خود کار آمدی درجه­ای از احساس تسلط فرد در مورد توانایی اش برای انجام، فعالیت­های خاص می­باشد. به طور کلی خودکارآمدی مربی ابزاری اساسی برای استفاده جهات ارتقاء سلامت و آموزش (بندورا و آدامز، 2001)[11].

  توجه به توانایی در ایفای نقش مربی و توانمند ساختن وی در ارتقاء میزان احساس خودکارآمدی، از مهم­ترین عوامل افزایش دهنده کارآیی و عملکرد محسوب می­شود (شفاعیان،1375). جیمسیون(1980)[12] اظهار می­دارد که بدون داشتن شایستگی­ها و صلاحیت­های لازم، از مدیران (مربیان) نباید انتظار انجام کارهای خارق العاده داشت.

  کوین و پارگس(1986)[13] اظهار می­دارند که مدیران ورزشی برای موفقیت و اثربخشی در انجام وظایف خود به شایستگی­هایی مثل توانایی و مهارت در سخنرانی­های عمومی، دانش و اطلاعات ورزشی و مهارت نوشتن، توانایی تحقق در زمینه­های مختلف ورزشی، مدیریت زمان، ارتباط انسانی و آمادگی جسمانی نیاز دارد. یک مربی شایسته می­تواند تاثیرات ناشی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی هنرجویان را در یادگیری خنثی کند و سبب افزایش بازده شود(پورتر و مگی، 2004)[14].

  بارت و همکاران اعتقاد دارند که برای بهبود کیفیت آموزش باید به بهبود کیفیت تدریس و یادگیری بطور همزمان توجه اساسی شود (بارت و همکاران، 2008)[15]. آنجوس سیلوا (2010)[16]، بیان می­کند که شایستگی­های استادان یکی از مهمترین مسائل مربوط به کیفیت تدریس آنها است. کیویان و کین(2009)، نیز مدلی برای شایستگی استادان ارائه کردند که بر اساس آن شایستگی استادان به چهار دسته: شایستگی فردی، شایستگی آموزشی، شایستگی پژوهشی و شایستگی همکاری تقسیم می­شوند.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                              شکل 1.1. مدل شایستگی استادان

   

  مرکز مشاوره جی جی ِإن در سال (2004) شایستگی­ها را متشکل از مجموعه دانش، مهارت­ها، توانایی­ها و انگیزه تعریف کرده است که مدیر (مربی) بتواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد. و همچنین رولفس و ساندرس(2007)[17]، با توجه به مطالعات پراکنده قبلی درباره شایستگی استادان، مولفه­های زیر را برای تعریف شایستگی استادان مناسب می­دانند:

  1. دانش استاد 2. رفتار استاد 3. تفکر استاد 4. تصمیم گیری 5. شخصیت استاد 6. کنترل موثر فعالیت­های یادگیری دانشجویان.

  2.1. بیان مسئله

  در چند سال اخیر، علاقه به جنبه­های گوناگون تمرین و ورزش برای سلامت و تندرستی در تمام نقاط جهان گسترش چشمگیری یافته و کاربرد روانشناسی در ورزش نیز بطور مشخص مورد تاکید قرار گرفته است(تل ول و گرینلیس، 2003).

  کوپاران، شاهین و کارتر(2010)[18]، مربیان ورزشی برای موفقیت در کار خود باید پرانرژی باشند، توجه ویژه­ای به سلامت و مراقبت ار خود داشته باشند، از توانمندی خود آگاه باشند و احساس اعتماد بنفس و اطمینان داشته باشند.

  مربیان جهت برخورداری از صلاحیت­های اساسی حرفه خود، نه تنها باید از توانایی فنی لازم برخوردار باشند، بلکه باور داشته باشند که آنها می­توانند وظایف و مسئولیت­های خود را انجام دهند (ولک دالکوند، 2004)[19].

  مربیگری سودمند، اندازه­ای که مربیان باور کنند که صلاحیت تاثیر گذاری درآموزش را دارند(فلتز و شورت و سالیوان، 2008)[20].

   توسعه خودکارآمدی بسیار اساسی است. طبق نظر (باندورا)، خودکارآمدی اعتقاد شخصی راجع به توانایی هایشان برای انجام موفقیت آمیز در سطوح مختلف اجرا در موقعیت­هایی که بوجود می­آید، است(نیکلاس و همکاران، 2008)[21]. همچنین (فلتز و سالیوان، 2006)[22]معتقد هستند که شایستگی و توانایی­های مربیگری تحت تاثیر عملکرد و تجربه گذشته است.

  (شفاعیان) توجه به توانایی در ایفای نقش مربی و توانمند ساختن وی در اتقاء میزان احساس خودسودمندی، از مهمترین عوامل افزایش دهنده کارایی و عملکرد محسوب می­شود. (کوته)[23] همچنین، شایستگی مربیان که عمدتا در حوزه­های آموزشی، مدیریت، رقابت است مورد تایید قرار گرفته است.

  بویاتزیس(1982)، شایستگی را اینگونه تعریف می­کند: شایستگی، ویژگی­هایی است که بر عملکرد برتر و یا اثربخش مورد نظر ارتباط دارد، به عبارت دیگر شایستگی­ها شواهدی هستند دال بر اینکه فرد ویژگی­هایی برای عملکرد برتر و یا اثربخش رادارد.

  به علاوه فلتز پی برد که آموزش سودمند نقش مهمی در ترقی و پیشرفت شخصیت بازی می­کند. هورن خودکارآمدی مربیگری را یک نوع عقیده و  باور احتمالی اثر رفتار مربی که در حقیقت تأثیر یک چیز در دیگر متغییرهای مهم است می­داند)نیکلاس و همکاران، 2008).

  لی، مالت و فلتز(2006)[24]، بیان می­کنند که اثربخشی تکنیکی بر باور مربیان در توانایی هایشان برای آموزش و تشخیص مهارت­ها تمرکز دارد در صورتی که ساخت صفات بطور کارآمدی شرح می­دهد که اعتماد به نفسی در مربیان در مورد توانایی شان برای تأثیرگذاری در رویکرد مثبت در جهات ورزش­ها و مردانگی ورزشکارانشان وجود دارد.

  طبق نظر بندورا (2006)[25]، خودکارآمدی به معنای باور فرد در مورد توانایی مقابله او در یک موقعیت­های خاص است و در رویارویی با مشکل چه مقدار استقامت از خود نشان خواهد داد. وی افراد را از نظر خودکارآمدی به دو دسته تقسیم می­کند: افرادی که دارای خودکارآمدی بالایی هستند و افرادی که دارای خودکارآمدی شخصی پایین هستند. باندورا معتقد است اشخاص که دارای کارآمدی سطحی بالایی هستند بیشتر می­کوشند و بیشتر موفق می­شوند، و از افرادیکه سطح کارآمدی آنها پایین است پشتکار بیشتری از خودشان نشان می­دهند و ترس کمتری دارند. خودکارآمدی بر میزان سعی و کوششی که فرد در یک فعالیت از خود نشان می­دهد و مدتی که فرد می­تواند در برابر کارها و تکالیف مشکل، استقامت و پایداری نشان دهد، تاثیر می­گذارد و همچنین یک حس قوی خودکارآمدی نه تنها انجام خوب کارها را تسهیل می­کند بلکه فرد را به ایستادگی و پایداری در برابر شکست و ناکامی یاری می­دهد و همچنین قضاوت افراد در مورد توانایی­های خود و چگونگی تفکر و احساس آنها درباره یک تکلیف با یک کار، انتظارات آنها در مورد انجام یک کار و اینکه چگونه آن را به پایان خواهند رساند تاثیر می­گذارد.

  در پژوهش­های مختلفی، نقش کارآمدی مربی و شایستگی مربی بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود پژوهش­هایی که به ارتباط علّی شایستگی و خودکارآمدی مربی پرداخته باشند وجود ندارد. و از سوی دیگر، با توجه روزافزون، به بررسی شایستگی در عرصه­های مختلف و نیز بررسی خودکارآمدی در سازمانها، امروزه این پژوهش بر آن است که ارتباط  علّی میان خودسودمندی و شایستگی مربیان زن والیبال استان تهران بپردازد و از طرفی به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا ارتباط علّی بین خوکارآمدی و شایستگی مربیان زن والیبال استان تهران وجود دارد یا خیر؟

  بنابراین در این پژوهش مدل مفهومی درارتباط  با موفقیت مربیان، که مربوط به ارتباط علّی خودکارآمدی و شایستگی است تدوین و مورد آزمون قرار گرفت.

   

  شکل 2.1. مدل مفهومی  پژوهش(ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری مربیان)

   

  3.1. ضرورت و اهمیت پژوهش

  در دنیای امروز، سرمایه­ی نیروی انسانی و فکری اهمیت بسیار زیادی دارد. این افراد هستند که با شناخت جنبه­هایی از خود، به توانایی­های خود آگاهی کسب می­کنند و با فایق امدن بر فشارهای روانی در دستیابی به اهداف فردی یک سازمانی کمک بزرگی محسوب می­شوند. مربیان نقس­های متعددی از قبیل: معلم، مشاور، رابط، انگیزاننده­ها را می­پذیرند(گولد، 1987)[26]. یکی از متغیر­های مهمی که بر عملکرد رفتار مربیان تاثیر می­گذارد، خودکارآمدی مربی است. خودکارآمدی مربی باور او درباره­ی توانایی و قدرت لازم برای ادای وظیفه است. چنانچه این باور تقویت شود و سایر شرایط محیطی و سازمانی فراهم باشد، فرد می­تواند با چالش­های موجود در محیط کار مقابله کند و موفقیت بدست آورد. یکی از فاکتورهایی که ممکن است با خودکارآمدی مربیان در ارتباط باشد، درک شایستگی مربیان است. اثربخشی مربیان نیز، اساسا به شایستگی، مهارت، سطح دانش و بینش، توانایی آنها بستگی دارد و به دلیل اهمیت این عوامل در موفقیت مربیان، جستجو پیگیر و تلاشی مستمر به منظور یافتن و تربیت کسانی که دارای آن نوع از شایستگی، توانایی، مهارت باشند که آنها را به مربیانی موثر و رهبرانی مفید تبدیل کند، در جریان است. امروزه سمت و سوی مطالعات و پژوهش­های مربوط به مهارت و شایستگی، کاملا تخصصی شده است. به عبارت دیگر محققان در جستجوی این مساله هستند که مربیان در هر یک از فعالیت­ها به چه مهارت­ها و شایستگی­های ویژه­ای نیاز دارند؟

  تام پیترز در کتاب"جستجوی بهترین ها" ادعا کرده است اجرای موفقیت آمیز یک طرح یعنی "همه چیز"، اگر بهترین طرحها اجرا نشود بی ارزش است(میرسپاسی، 1377).

   

  [1]-  Schmidt&tannen baum

  [2]-  Stogdill

  [3]-  Fidler

  [4]- Gondy

  [5]- feltz et all

  [6]- Chese et all

  [7]-  Shu chen

  [8]- Myers et all

  [9]-  Nicholas et all

  [10]-  Bandura & schunk

  [11]-  Bandura & adams

  [12]-  Jamision

  [13]-  Quien & parks

  [14]-  Porter & magee

  [15]-  Barret et all

  [16]-  Anjossilva

  [17]-  Roelfes & sandres

  [18]-  Koparan,shahin & kuter

  [19]-  Welk & eklund

  [20]-  Feltz & short & sullivan

  [21]-  Nicholas et all

  [22]-  Feltz & Sullivan

  [23]-  Cote

  [24]-  Kai sim lee & malete & feltz

  [25]-  Bandura

  [26]- Gold 

  Abstract

  The recent research is studying on the Causal Relationship Between Self-Leadership Competencies in Women's Volleyball Coaches.152 persons of female volleyball coaches are selected randomly as sample. Subjects are completed leadership self-efficiency scales (Morphi, 1992), & coach’s competence scale (Leonardo da Vinci, 2008) voluntary. The regression multiple variables findings showed that there is meaningful, weak & direct relationship between leadership self-efficiency & coaches’ competence (0.33).The leadership self-efficiency has direct, average & meaningful relationship with guidance & counseling component (0.54) & it has meaningful, average & direct relationship with provided information (0. 51), also it has meaningful, direct & strong relationship with mesh & assessment component (0.62). The competence components have high power expiation variance of leadership self-efficiency & per each unit in standard deviation of guidance & counseling, provided information, mash & assessment, self-efficiency are increased the standard deviation orderly;)0.35(,)0.36 ( ,)0.34(The total results of research of comparison the relationship between leadership self-efficiency & coach’s competence index & its components among coaches showed that there is meaningful relationship between coaches’ leadership self-efficiency & competence & guidance & counseling, mash, provided information & evaluation components.

   

  Key Word: competence, leadership, self-efficiency, coache

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                  صفحه

  فصل اول: مقدمه و معرفی

  1.1. مقدمه 3

  2.1. بیان مسئله 6

  3.1. ضرورت و اهمیت پژوهش.. 8

  4.1. اهداف.. 9

  1.4.1. هدف کلی. 9

  2.4.1. اهداف اختصاصی. 9

  5.1. سوال­ها 9

  6.1. فرضیه­ها 9

  7.1. پیش فرض­ها 9

  8.1. محدودیت­های پژوهش.. 10

  1.8.1. حدود پژوهش.. 10

  2.8.1. محدودیت.. 10

  9.1. تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات.. 10

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه  پژوهش

  1.2. فرضیه صفر. 12

  1.1.2. زیر بنای نظری. 12

  2.2. پیشینه  پژوهش 44

  1.2.2.  پژوهش­های  انجام شده در داخل از کشور. 44

  2.2.2.  پژوهش­های  انجام شده در خارج از کشور. 45

   

  فصل سوم: روش شناسی  پژوهش

  1.3. روش  پژوهش.. 51

  2.3. جامعه آماری. 51

  3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری. 51

  4.3. تعریف عملیاتی متغیرها 51

  5.3. مقیاس اندازه گیری متغیرها 52

  6.3. جمع آوری داده­ها 52

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                  صفحه

  1.6.3. ابزار اندازه گیری. 52

  2.6.3. روش جمع آوری داده ها 52

  7.3. روش­های آماری. 53

   

  فصل چهارم : یافته­­های پژوهش

  1.4. یافته­های  توصیفی. 55

  1.1.4. توصیف نمونه بر حسب درجه کارت مربیگری پاسخگویان. 55

  2.1.4. توصیف نمونه بر حسب منطقه محل فعالیت پاسخگویان. 56

  3.1.4. توصیف نمونه بر حسب محل کار پاسخگویان. 57

  4.1.4. توصیف جامعه بر حسب بخش اشتغال پاسخگویان. 59

  5.1.4. توصیف جامعه بر حسب گروه هدف پاسخگویان. 60

  6.1.4. توصیف شاخص شایستگی مربی. 61

  7.1.4. توصیف مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی. 63

  8.1.4. توصیف مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی. 65

  9.1.4. توصیف مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی. 67

  10.1.4. توصیف شاخص خودکارآمدی رهبری. 69

  2.4. آمار استنباطی. 71

  1.2.4. آزمون نرمال بودن توزیع داده­ها 71

  2.2.4. پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات  پژوهش.. 71

  3.2.4. تحلیل عاملی اکتشافی شاخص شایستگی مربی (تعیین روایی یا اعتبار پرسشنامه شایستگی مربی) 72

  4.2.4. تحلیل عاملی تأییدی. 74

  1.4.2.4. تحلیل عاملی تأییدی شاخص شایستگی مربی. 74

  2.4.2.4. تحلیل عاملی تأییدی شاخص خودکارآمدی رهبری. 77

  5.3.4. آزمون فرضیه­ها و پاسخ به سئوال­های  پژوهش.. 78

   

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  1.5. بحث و نتیجه گیری. 82

  1.1.5. یافته­های مربوط به فرضیه صفر اول پژوهش.. 82

  2.1.5. یافته­های مربوط فرضیه دوم پژوهش.. 82

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                  صفحه

  3.5. نتیجه گیری. 83

  4.5. پیشنهادها 83

  1.4.5. پیشنهادهای برخواسته از  پژوهش.. 83

  2.4.5. پیشنهادات برای پژوهش­های بیشتر. 84

   

  منابع. 92

  پیوست­ها 85

   

  چکیده انگلیسی

   

  منبع:

   

  Abraham, A. , Collins, D. , & Martindale, R. (2006). The coaching schematic: Validation through expert coach consensus. Journal of Sport Sciences, 24(6), 549564.

  Bandura, A. (1977). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

  Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. In F. Pajares& T. Urdan(Eds. ), Self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 307 – 337). Greenwich, CT: InformationAge Publishing.

  Burden, P. R. (1990). Teacher development. In W. R. Houston (Ed. ) Handbook of research on teacher education (pp. 311-327). New York: Macmillan.

  Cassidy, T. G. , Jones, R. L. , Potrac, P. (2008). Understanding Sports Coaching: The Social, Cultural and Pedagogical Foundations of Coaching Practice, Taylor & Francis, Aug 5, 2008.

  Cote´, J. , & Gilbert, W. (2009). An integrative definition of coaching effectiveness and expertise. International Journal of

  Cote´,J. ,& Salmela, J. (1996). The organizational tasks of highperformance gymnastics coaches. The Sport Psychologist, 10(3), 247-260

  Ebadian, M. , Tojari , F. , Shokri.  A. , Payvandi, F. , Naeimaei, M. The Relationship between the Self efficacy and Internal and External Imagery Ability with table tennis athlete’s performance

  Federici, R. A. , &Skaalvik, E. M. (2011). Principal self-efficacy and work engagement: assessing a Norwegian Principal Self-Efficacy Scale. Social Psychology of Education, 14(4), 575-600.

  Feltz, D. , Chase, M. , Moritz, S. , & Sullivan, P. (1999). A conceptual model of coaching efficacy: Preliminary investigation and instrument development. Journal of Educational Psychology, 91(4), 765-776.

  Feltz, D. , Short, S. , & Sullivan, P. (2008). Self-efficacy in sport. Research and strategies for working with athletes, teams, and coaches. Champaign: Human Kinetics.

  Feltz, D. L. , & Weiss, M. R. (1982). Developing self-efficacy through sport. Journal ofPhysical Education, Vol. 53(3), pp. 24-36.

  Feltz, D. L. , Short, S. E. , & Sullivan, P. J. ( 2008). Self-efficacy in sport: Research andstrategies for working with athletes, teams, and coaches. Human Kinetics. Champaign, IL.

  Folger, R. (1987). “Distributive and procedural justice in the work place”, Social Justice Research, (1 ),143 -159.

  Gernigon, C. , Delloye, J. B. (2003). Self- Efficacy, causal attribution, and track athletic performance following unexpected success or failure among elite sprinters. The Sport Psychology, Vol. 17, pp. 336-350.

  Ghotnian ,S. , Tojari , F. , Ganjoy, FA. iInternational Journal of Sport Studies 2 (3), Study of self-efficacy feeling as performance estimators. 151-154

  Gronlund, N. E. (1981). Measurement and evaluation in teaching. New York: Macmillan.

  Haj Mohad, P. A. , Sadan, R. (2009). Coaching leadership styles and athlete satisfaction among Hacky Team. Journal of Human Capital Development, Vol. 2(1 ).

  Janssen, J. , and Dale, G. (2002). To learn about the personal and psychological skills necessary to be an effective coach.

  Jones, Hughes and Queenston, An Introduction to Sports Coaching, Routledge, 2007, ISBN 978-0- 415- 41131- 8.

  Manouchehri, J. , Tojari, F. , Soheili, B. Confirmatory factor analysis: The Coaching Efficacy Scale (CES) in Iranian sports leagues. Advances in Environmental Biology 7 (14), 4709-4713

  Moen, F. , & Allgood, E. (2009). Coaching and the Effect on Self efficacy. The Organization Development Journal, 4, 69-82.

  Moen, F. , & Federici, R. A. (2012). The Effect from Coaching based leadership. Manuscript submitted for publication.

  Moen, F. , & Kvalsund, R. (2008). What communications or relational factors characterize the method, skills and techniques of executive coaching? IJCO The International Journal of Coaching in Organisations, 6(2), 102-127.

   Myers, N. D. , Vargas, T. M. , Feltz, D. L. (2005). “ Coaching efficacy in intercollegiate coaches’ sources, coaching behavior and tean variables. “Psychology of Sport & Exercise, 6 (1); 129- 143.

  Rezaei ,M., Tojari . F. , Bay ,M. Relationship between the Self-efficacy and Imagery Ability with the Performance of Elite Women Table Tennis Players

   Santos, S. , Mesquita, I. , Grac¸a, A. , & Rosado, A. (2010). Coaches’ perceptions of competence and acknowledgement of training needs related to professional competences. Journal of Sports Science and Medicine, 9, 62-70.

  Soheili, B. , Tojari, F. , Amirtash, A.  The impact of coaches self efficacy on relationship between the coach-athlete in sports leagues of Iran European Journal of Experimental Biology 3 (1), 52-56

  Unrah, S. (1998). “Perceptions of Athletic Training Services by Collegiate Student-Athletes: A Measurement of Athlete Satisfaction”, Journal of Athletic Training (33): 4.

  Vaghefi, SE. , Tojari, F. , Ganjoue, FA. Relationship between self-efficacy and performance of elite table tennis players.International Journal of Sport Studies 2 (5), 262-265

  Walker, J. ( 00 ). Exploring the Influence of Individuals Ability to Experience Flow While Participating in a Group Dependent Activity on the Individual Satisfaction with the Group Performance, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Parks, Recreation and Tourism Management, http: //WWW. cababstractsplus. org.

  Warren, D. F. (1984). “The influence of leader behaviors, Coach attributes and institutional variables on performance and satisfaction of collegiate Basketball teams”, Available on the: http: //Proquest. umi. com/pqd.

  Welk, G. J. , &Eklund, B. (2005). Validation of the children and youth physical self perceptions profile for young children, Psychology of Sport &Exercise,6,51-65

  William, D. L. , Beatty, D. J. , Beauchamp, M. R. (2011). Examining the influence of other-efficacy and self-efficacy on personal performance. Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol. (33 ) pp. 586-593

  Wise, J. B. , & Trunnell, E. P. (2001). The influence of sources of self-efficacy upon efficacy strength. Journal of Sport & Exercise Psychology, 23,268-280

  Wu, k. ( 2000). The relationship of coaching behavior, perceived motivation climate, and satisfaction in Judo. National Taiwan sport

  Zeithaml, V. A. , Parasuraman, A. , Berry, L. (1990). Delivering Quality Service: Baloncing Customer Perceptions and Expectations, New York: Free press.

   


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران, پروژه درباره پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ابعاد شایستگی و مهارت­های مدیریتی با عملکرد مدیران ورزشی استان قم انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود و به صورت میدانی اجرا شد. از جامعه آماری 50 نفری مدیران ورزشی استان قم 44 نفر مورد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد (M.A) گرایش:روان شناسی تربیتی چکیده این پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آبادانجام شد.فرضیه‏های تحقیق عبارتند از: فرضیه اصلی: بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده جهت بهبود عملکرد و انسجام تیم و گروه عوامل متعددی دخیل هستند. ازجمله موارد مهم رفتار رهبران در نفوذ بر زیر مجموعه می­باشد و هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه علی بین رفتار رهبری و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان بود. این پژوهش از نوع تحقیقات علی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی ...

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) چکیده هدف و زمینه تحقیق: خودکارآمدی تمرین عاملی است که نقش بسزایی در موفقیت ورزشی داشته و به عنوان عاملی بازدارنده، در رفع عواقب نامطلوب منتج از رقابت ورزشی اهمیت دارد. لذا هدف این مطالعه، مقایسه سازه کارآمدی در رشته های انفرادی و تیمی است. مواد و روش ها: روش تحقیق از نوع پس رویدادی با طرح علی – مقایسه ای است. جامعه ...

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 120 نفر تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 94 نفر به روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان بود. بدین منظور از بین ورزشکاران مبتدی مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان 1392 ،60 نفر به صورت در دسترس و 60 نفر نیز از افراد عادی انتخاب و ...

ثبت سفارش